Skip to main content

Full text of "Selections from the Attic Orators: Antiphon, Andokides, Lysias, Isokrates, Isaeos"

Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| 
α^ ι - ■ ^ ^ * ^ ' (^ δΕΙ,ΕαΤΙΟΝδ ΓΚΟΜ ΤΗΕ ΑΤΤΙΟ ΟΚΑΤΟΚ5. ο /ρ 5ΕΙ.Ε€ΤΙΟΝδ ΡΚΟΜ ΤΗΕ ΑΤΤία ΟΚΑΤΟΚ5 ΑΝΤΙΡΗΟΝ ΑΝΟ0ΚΙΌΕ5 Ζ Υ5ίΑ 3 
Ι30ΚΚΑΤΕ5 Ι5ΑΕ03 ΒΕΙΝΟ Α αΟΜΡΑΝΙΟΝ ΥΟΙ^υΜΕ ΤΟ ΤΗΕ ΑΤΤΙΟ 0ΚΑΤ0Κ5 ΓΚΟΜ ΑΝΤΙΡΗΟΝ ΤΟ Ι5ΑΕ0δ 
ΕΌΙΤΕΟ \νΐΤΗ ΝΟΤΕ8 ΒΥ Κ. α ^ΕΒΒ, Μ. Α., Ι.Ι..α ΕηΐΝ., 

ΡΚΟΡΕ550Κ ΟΡΌκΕΕΚ ΙΝ ΤΗΕ ϋΝΙΥΕΚδΙΤΥ ΟΡ οι.Α8οκ)ΐν. ΊοηΙιοη : 
ΜΑ€ΜΙΙ.Ι.ΑΝ ΑΝϋ €0. 

1 88ο ΡΚΙΝΤΚΟ ΒΥ ο. ;. ΟΙ.ΑΥ, Μ.Α. 
ΑΤ ΤΗΕ ϋΝΙΥΕΚδΙΤΥ ΡΚΕ$δ. %^ ΜοΗ4 


το ΤΗΕ 
ΜΕΜΒΕΚδ ΡΑδΤ ΑΝΟ ΡΚΕ8ΕΝΤ 

ΟΡ 

ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ 0Ι.Α88 

ΙΝ 

ΤΗΕ ϋΝΙΥΕΚδΙΤΥ ΟΓ ΟΙ-ΑδΟΟ\ν. ΡΚΕΡΑΟΕ. ΙΝ ύϊβΑίίί€ Οναίονε /τοΜ ΑηΙίρΗοη ίο Ι$α603 1 εηάοανοαΓβά 
Ιο (ΓΕεβ ΗίδΙοηοΕίΙχ ίΗο άονβίορπιεηΐ οΓ Αίϋο ρΓΟδο, αηά 
»ΐ5θ ίο αδδίδί α δροεί&Ι δίυίΐγ οΓ Λο ΟΓΕίΟΓδ 1)€ΓθΓβ ϋε- 
πιοδί1ιβη6δ\ ΤΙΐ€ ΓανουΓ&Ι^Ιε Γοοερίίοη οΓ ίΗαί Είίεπιρί: 
εηςουΓΕ^βά Λο άβδί^^η οΓ α οοηιραηίοη νοίυπιβ, ^ΗίοΗ δΐιουΐά 
βίνο ίη Ε οοιηρ&οί Γογπι α δβΓΪεδ οΓίΗο ιηοδί: οΗ&Γ&οίοπδΙίο αηά 
ίηίοΓβδϋη^ ρ2ΐδδ2ΐ§€δ Γγοπι ί1ΐ6δ6 ΟΓαίοΓδ, \νίΛ α οοιηπιεηίΕΓγ 
Αάαρίεά Ιο Λε ΓβςυίΓΟΠιβηΙδ οΓ δίυάεηΐδ εΙ Λε υηίνβΓδίίίεδ 
ΟΓ ίη Λβ ΙιίβΗεΓ ΓοΓπΐδ οΓ ΡυΙ^Ηο δοΐιοοίδ. Ιΐ \νΕδ Λβ ορί- 
ηίοη οΓ οοιηρείβηΐ: 3ιΐ(1§6δ Λαΐ: δΐιοΗ αη απίΠοΙοβ^ οΓ ΑΐΗο 
ρΓΟδο Γγοιπ ΤΗυοχάΐάεδ Ιο ϋοηιοδΛεηεδ ιπί^Ηΐ ρΓονο ηοΐ 
υπΑνεΙοοίΏβ Ιο Γβ&άβΓδ \ν1ιο άβδίΓεά ίο εηΐΕΓ^ε ΛεΐΓ δΠΓνεγ 

οΓ Ιΐΐ6 2Γ62ΐί οίΕδδίο&Ι 1ίί€Γ3ίυΓ6, ΕΠά ΙΟ ί€21θ1ΐ€Γδ \ΛίΟ Λνίδ1ΐ6(1 

ίο ναιγ ΐΗο Γοιιίίηβ οΓ αυίΗοΓδ οοπιπιοηΐγ το&ά ίη Λο δοΗοοΙ- 
οουΓδ€. Ρ€\ν 0Γ6€ΐζ ΕαίΗοΓδ οΓ ίΗο 1)6δί &£€ &Γ6 Π10Γ6 Ηοΐρ- 
ίιιΐ Λαη ΐΗο οΓΕίοΓδ ιΓ \ν6 άοδίΓβ ίο δββ ίΗο οΐά ^Γ^€1^δ Εδ ^ Ι άββίΓβ (ο οίΤβΓ ιηγ (1ιαη1(5 (ο ΐΐιο εΗ(ίε8 ίη 11ιΪ5 αηά ο(1ι6γ €ουη(η6$ Ιο 
\<Γΐιοιη ιηγ 1>οο1( 1ι&5 1)€6η ίηάβύΐοά Γογ εοΓάίαΙ ν^βίεοιηο ογ Γογ αυιάίά εήήείβιη ; 
αιηοηι; ο11ι€Γ5, Ιο ιηγ Οοπηαη Γβνίβν^ΟΓ ίη ΒτΐΓ5ί&η*5 ^αΗ^^5ιί^^^Η^^ ΡγοΓ€550γ 
Γ. ΒΙ&55 (1877» νοί. IX., ρρ. 349 ^• • ^Λ1να^7, Β^Γϋη). νίϋ Ρ ΚΕΡΑ €Ε. 

Λβχ Ιίνοά Λπά πιονεεΙ, ίο εηίεΓ ίηίο Λο βρίπΐ οΓ Λοιγ ά&ίΐχ 
Εοίίοηδ Επά Ιΐιου^ΐιίδ: ίελν, α^^ίη, ρΓΟδοπί πιογο νίνίά ογ 
ίηδϋηιοϋνβ ρί€ΐυΓ6δ οΓ 0γ€61<: δοοίείχ ίη ίίδ Ιεγ^θγ ροΐίΐίοαΐ 
Εδροοίδ. 

ΤΗο ρπηοίρίοδ \νΗίο1ι Ηανο 2υί<ΐ6ά ΐΗο δοΐοοίίοη Ηανβ 
1>6€η οΗίείΙγ 1\νο: — ι. ίο οΗοοδο ρ&δδα^οδ Γγογπ βδοΐι ίΐυίΗοΓ 
λνΗίοΗ, ίαΐ^εη 1:ο2€ΐ1ιβΓ, δΗουΙά ίη1:6ΓρΓ6ΐ: αδ €θΐηρΐ6ί€ΐγ αδ 
ροδδίΙ)ΐ€ Ηίδ ρ&Γΐ: ίη ίΗβ ^^ώ^τβΧ ενοΐαίίοη οΓ ΑΐΙίο ρΓΟδο 
δί)^ΐ€: 2. ίο ίαΐίβ 021Γ6 ίΗαί 1:Ιΐ€δ€ ρ&δδα^οδ δΗουΙά &1δο ροδ- 
δβδδ ίηίπηδίο ίηί€Γ€δί αδ ίΠυδίΓ&ίίοηδ οΓ θΓ€€ΐς ΛοιιςΗί, 
ροΗίίοδ, ΟΓ ιπίΐηηβΓδ. 

ΡοΓ Λο βΓδί οΓ ΐΗβδβ Ι^νο οΙ)]6€ίδ ίί λν&δ βδδεηίίαΐ ίΗ&ί 
οαοΐι αυΛοΓ δΗουΙά 1)€ ΓερΓβδεηίεά \>γ δονοΓαΙ βχίΓ&οίδ γ&ιΙιογ 
Λαη \>γ Ε δίη^ΐβ λνΐιοΐβ ΛνοΛ, ίη ε&δ€δ λνΗβΓβ ΐΗο ΧβΧΧ^τ 
πΐϋδί 1ιαν6 εχοΐυοίοά ίοο πιαείι οΓ ίΗο Γογπιογ. ΤΗιΐδ, ίί ΐΗβ 
δρεοοίι οΓ Ι^^δίαδ Αξαιη3ί Εταίο$ΐΗαΐ€3 Ιι&ά 1>ί;6η §ίνοη 
εηίΪΓβ, ίί \νουΜ Ηανβ 1>66η η6€6δδ&Γ7 ίο οπιίί να^ϊίγ δροοί- 
ιηεηδ οΓ Ηίδ ^νοΛ ίη ε άίίΤβΓβηί ^ίηά, λνίίΗουί λνΙιίοΗ Ηίδ 
οοπιρΕδδ οΓ ρολν6Γ &ηά Ηίδ ρΐαοβ ίη ίΐιβ άβνοίορπιεηί λνουΜ 
Ηανβ 1>66η ίπιροπίεοίΐχ υηάοΓδίοοθ. Ρογ πιχ ρυφΟδο, ίΗβ 
υηίίχ οΓ ίΗο ρίεοβ ηεοβδδαπίγ ^^^^^^ ^^ ^^^^ ιιηίί/ οΓ ίΗο 
δ€Γί€δ. Αί ίΗβ δαηιβ ίίπιο, \νΗ€Γ€ν6Γ ίί Λναδ ρΓαοίίο&Ι)!©, 
Ι Πάνο βίνεη α οοπιροδίίίοη 2ΐδ α \νΗοΐ6. ΤΗυδ, &πιοη^ 
ίΗβ >νοΓ^δ οΓ Ι-γδί&δ, ίΗβ δρεοοΗοδ Ρον ΜαηΗίΙιεοε αηά 
Αξαιηεί ΡαηΗΙεοη δίαηά βηίίΓε; ίΗβ ΟΙγηιρίαΙζοε αηά ίΗβ 
Ρΐ€α ^οτ ίΗβ Οοη^ΗίΐέΗοη αρρβ&Γ ίη δΐιοΗ ίηίβ^^πίγ αδ ίΗβχ 
ηοΛν ροδδβδδ. 5ο, ^ς^λη, άοβδ ίΗβ βδδ&γ οΓ ΙδοΙίΓΕίβδ Αξαίηεί 
ίΐιε 3ορΗΪ3ίε. λΥίίΗ ίΗβ βχοερίίοη οΓ α Γβ\ν Ιίηβδ, — ύβνοίά 
οΓ ίηίβΓβδί δΣίνβ ΓοΓ ίΗοδβ ΛνΗο Γβδβηί βχρυΓβ^αίίοη, — ίΗβ 
1>βδί οΓαίίοη οΓ Ιδ&βοδ, ίΗβ βί^ΗίΗ, ίδ ^ίνβη ίη ΓαΙΙ. ΤΗβ 
ρΓβδβηί \νοΓΐζ ίδ ίηίβηάβά ίο 1>β δίποίΐγ \νΗαί ίί ίδ οαΐΐβά, α 
οοπιραηίοη νοίυηιβ ίο ίΗβ Αίίίΰ Οταίονε^ ίη ννΗίβΗ £ΐ11 ίΗβ 
Λνπίίη^δ οΓ β&βΗ οΓαίοΓ Ηανβ 1)ββη &η&1γδβά αηά άίδουδδβιΐ. 
ΟζίΓβ Ηαδ 1>ββη ίαΐνβη ίο ίηάίοαίβ, ίη &η ίηίΓοάυοίοΓχ ηοίβ, ΡΚΕΡΑΟΕ, ίχ 

Λο 8€ορ€ οΓ οαοΐι δρεεοΗ &8 & \νΙιο1ο, &5 λνοΐΐ αδ Λβ Ι^οΕπη^ 
οΓ ΐΗε 8€ΐβ€ί:βά ρ&δδΕ^β: αηά, οη ΓείεΓβηοε Ιο Ιΐιο Αίίίΰ 
ΟταΙονε^ αη απΕίγδίδ οΓ ΐΗε \ν1ιοΐ6 ^νίΠ Βϋ Γουικί. Τ1ΐ€ δείοο- 
ίίοη ΙΐΕδ οοδί δοπΐ€ Ιίπιε αηά Ι&ΙίοιίΓ. Τΐιο νοίυιηο οοηίαίηδ 
ΐΗίιΙγ-δβνοη εχίΓβΙοίδ, ΓΘρΓβδοη^ίη^ ΐΗΐΓϋγ-ΙΙΐΓβο ινοΛδ. 
Η&ΓάΙγ οηο οΓ Ιΐιβδ6 \ν&δ Εάιηίίίεά υηίίΐ ίί Η&ά 1>€6η οαΓΟ- 
Γυΐΐγ οοπιρ2ΐΓ€<1 ^νϊΛ οίΗεΓ ραδδα^εδ οΓ λνΙιίοΗ ΐΗε οίαίπΐδ 
δοειποά ηεαΗ^ εςιιαΐ, ογ ίη δοιτιβ ραΓίίουΙαΓ τοδροοί:, ρβΓίίΕρδ, 

• 

δυροποΓ. Ονλγ Λοδβ \ν1ιο Ιι&νβ οδδ&χοεΙ α δίηιίΙ&Γ ίαδίί ο&η 
είΐδίΐχ ιιηάοΓδίαηςΙ ίΐιο ηυπιΙ)6Γ αηά ναποίγ οΓ οοηδίάβΓ&Ιίοηδ 
^νΐιίοΐι Η&ά ίο 1)β 1)5ΐ1αηο6ά 1)6Γογ6 α βη&Ι Ηδί οουΐά 1)6 
&ΓΓ£ΐη§^€θ. Ιί \νοιι1(1 ροΛαρδ 1)6 ίοο πιυοΗ Ιο βχρβοί Λ&ί 
Λβ οΗοίοβ ΐΗϋδ ιηαάε δΗουΙά ίη ονειγ ΟΕδο ο1)ίαίη δίρρΓοναΙ ; 
Ι οαη οηΐχ ρίεζιά ίΗ&ί, ίη άοοίάίη^ ίΗοδβ οΛβη ηίαε ροίηΐδ, 
Ι Ιι&νβ Εοίοά Εδ ΐΗο ΑΐΗοηίαη ]υΓθΓ'δ ο&Λ 1χ)υηά•Ηίπι 
ίο 2ΐαί, — ηνώμτι τζ άρίσττ): ΛεΙ ίδ, ηοί ηοοβδδ&ηΐ^ ^ϊΛ 
§οοά }\χάξτη&ηί, \>\ιϊ ντΊίϊι Λβ 1)6δ1: λνΙιίοΗ Ι νν&δ &Μβ Ιο 
ίοπΏ. 

Ιί πιυδί: δυίΗαβ τη^τέΐγ ίο ίουοΗ ΗοΓβ οη ε δυΙ))60ΐ ^ΗίοΗ 
Ι Ηανβ €ΐδ6Αν1ΐ6Γ6 δου^Ηί: ίο ϊΙΙυδίΓαίΘ πιοΓβ {χήΐγ^ — ίΗβ 
Γ€3.δοη ΛνΗγ Αίίίο οΓΕίοιγ Η&δ α οίαίπι οη δίυθεηίδ οί 0Γ6€ΐζ 
ΙίίοΓαίιΐΓβ <1ίίΪ6Γ6ηί ίη άβ^Γββ Γγοπι ίΗ&ί ΛνΗίοΙι Εηςίίδΐι 
ΟΓΕίοιγ (ΓοΓ εχΕΠίρΙε) Ηαδ υροη δίυάεηίδ οί ΕηςΙίδΗ ΙίίεΓΕ- 
ίυΓβ. ΤΗο άίδίίηςυίδΗίη^^ οΗαΓΕΟίοπδίίο οΓ ίΗο 1)€δί ^^^^1^ 
1ίί6ΓαίυΓ6 ίδ ίίδ οοηδίΕηί αηά ίηίίπίΕίο Γβίαίίοη λνίίΐι Ιίνίη^ 
δρ6€θΗ. Ιη ΓοΠολνίη^ ίΗο οοιίΓδο οΓ Αίίίο οΓαίοιγ ^νβ αΓβ 
ίΐί ί1ΐ€ δίίπιε ίίπΐ€ ίΓαοίη^ ίΗβ πιαίη οιιιτεηί οΓ ίηήιιοηοβ 
^ΗίοΗ πιουΐάεά Οτ^οΙα 1ίί€Γ&ιγ ρΓΟδο. Αηά 0^^^1^ ρΓΟδβ, 
ννΗείΚοΓ δροΐίβη ογ λνηίίβη, Ηαδ οηο 1^ίη^1 οΓ δί^ίΗοαηοο 
ΓοΓ ίΗβ δίιιάοηί οΓ &11 ΗίβΓαίυΓβ ^νΐιίοΐι (1θ€δ ηοί Ι^είοη^ ίη 
ίΗβ δ&πιβ ηιο&δΐίΓΟ ίο ^^^^1^ ρο€ίιγ. ΤΗίδ Ηαδ 1>βοη ννοΠ 
€χρΓ6δδ6ά \>γ ΡΓοίδδδΟΓ ΝοίίΙοδΗίρ. *Τ1ΐ€ ίηΗυοηοο οΓ 

' ^///ν Οναίοη, Υοΐ. ΐ. ρ. 79• χ ΡΚΕΡΑΟΕ. 

ΕΜβ ίη Λο 3ρίη1 Λαη ίη Λβ Γοηη οΓ Λο ιηοδί ίιηροιίαηΐ 
πκκΙβΓη ΑνοΛδ οΓ Λε δαιηο ογ<1€γ, Γογ ίΗβ (ΙβΗεΕίϋ πιιΐδίεαΐ 
ββίεοΐδ οΓ ιηβίΓΟ ραδδ α^αχ >νίΛ Λβ Ηίε οΓ Λβ 1αη|^Ε^6 
ίη λνΐιίοΐι Λ67 &γ€ Ιχ^γπ. Βυί Λβ 1>γοε(16Γ αηά δίπιρΙβΓ 
Ηαηηοηίοδ οΓ ρΓΟδβ-ΓΗχΐΗιη εγθ ηοΐ: δο €Εδίΐ7 Ιοδί, απά 
ΐΗ€δ6, Εδ βΓδΙ ΕρρΓ6ε!Ε(6ά Επά 61ε1χ)γε16(1 Ι)/ ΰΐ€ 0^β^1^δ, 
ιηιΐδί 1ίν€ ίη Λβ βΕΓδ οΓ πιβη δο Ιοηβ Εδ ΐΗβχ οοηίίηαβ Ιρ 
δρ€Ε1^ ΟΓ \νηίβ ρΓΟδο ^νί^Η Εηγ δοηδο οΓ 1>βΕΐιί7. ΤΗβΓβ ίδ 
Ε πιοΓβ οΒνίουδ ΕίΗηίΙ^ 1>€ίννβ6η ϋβπιοδίΗοηβδ Εηά ΒυΛο 
ΐΙίΕη 1)€ί>ν6€η ^ΕδοΗχΙυδ Εηά ΟοβίΗβ*/ 

Τυπιίη^ ίτοπι Λβ Γογπι οΓ 0Γ€β1« ογεΙογ^ Ιο ΐΗβ δυΙ)]6θί- 
πίΕίΙβΓ, λν€ ήηά 0Γ€6ΐζ ροΐίίίοδ ηΐΕ<ΐ6 πιοΓβ γ6ε1 Εηά ^^^^1^ 
δοοίο^ ηιΟΓβ ΕηίηΐΕϊοά. Ροΐίΐίοδ 1)€€θπΐ6 ργεοΙιοεΙ Εηά 
ρ€ΓδθηΕΐ; δοείΕΐ Ιίίβ ίδ δοοη ίη Εδρβεΐδ λνΗίεΙι εγ6 ηο 1οη^6Γ 
ηΐ€Γ6ΐ7 άοπιβδίίο. Ιί \νοιι1<1 1)€ ε ρίίγ Ιο τβ^ΕΓά ίΐιβδβ 
§1ίηιρδ€δ πιογθΙ/ Εδ ρββρδ ίηΐο ε πιίηο οΓ ροδδίΗο βχΕΠίί- 
ηΕΐίοη-ςυβδΙίοηδ. ΤΗοδο ^νΐιο ^ηο^ν Λίδ ρΓονίηοο οΓ 0Γ6€ΐζ 
1ί(6ΓΕΐυΓ6 οηΐγ ΐΗΓου^Η Λβ ηιοάίιιπι οΓ τείεΓβηοοδ ίη δΐιοΐι 
νΕΐιΐΕΐ)ΐ6 ^οΑδ Εδ Ββ^1^^^'δ €Ηατκΐ€$ πιί§Ηΐ Βο ρΕτάοηοά 
Γογ δυρροδίη^ ΙΗεΙ: Λβ >νοΓΐά οΓ ΐΗο ΑίΙίο ΟΓΕίΟΓδ ^νΕδ 
ροορίβά 1)7 1)€ίη2δ Ανίιο οχίδίεά δοΐβΐ/ ίη Λβ ίηί€Γβδί οΓ 
ιιηΙχ>Γη ΕΓοΗχοΙο^ίδΙδ. ϋίηηοΓδ, 1^οί1Ει>οδ, ΗΐΕΓΠΕξ^οδ, Γυη€- 
ΓΕίδ, Εηά δ1Γί1^ίη5 βηιβΓ^βηοίοδ οΓ Λβ λνΕΓάΓοϋ)© δυοοββά 
οΕοΗ οΛβΓ >νίΛ Ε άίδΓ€§^Γά οΓ ΰΐ6 ρΓθΙ)Εΐ)1β Εδ ρΐΕείά Εηά 
Εδ οοπιρίβίβ Εδ ϊΓ Ιΐΐ€ ίηδίηιοίίνο Ιίνεδ οΓ Λο ροΓδοηΕ^βδ 
ΙΐΕά 1)€€η ρΓβΕΓΓΕη^οά 1>7 ε ΒοΕΓά οΓ δίυάίβδ. Βυΐ: λνΗοη 

ΜΓβ Γ€Εά Ιΐΐ€ ΟΓΕίΟΓδ ΐ1ΐ€Π1δ6ΐν6δ λνΟ δ66 ΐΙίΕί ΛθΓΟ ίδ 

Εηο(Η6Γ Εηά ε νοΓγ άίβοΓεηΙ δοηδο ίη λνΗίοΗ Λο^ ίΠιιπιίηΕίο 
Λβ ΙίΓο οΓ Εηείβη^ 0γ€60€. Ιη οηβ οΓ Λβ ΓοΓοηδίο οΓΕίίοηδ 
οΓ ΙδΕοοδ Ιΐΐ€ δρ€Εΐ(6Γ ο1)δ€Γν6δ, ινίΛ πιιιείι νΕπηΛ, ιΗε* 

Ιΐίδ Εάν€ΓδΕΓ7 ΙΐΕδ η6ν€Γ ρθδδ€δδ€ά Ε ΗοΓδβ ΛνΟΓίΗ ΠΙΟΓβ ΛΕη 

^ Αί<κίηΐΙΙ(αί*3 Μαξ€Λ%Η€^ Νον€ΐηΙ)€Γ| 1876. ΡΚΕΡΛΟΕ. χί 

ίλνεΐνβ ροιιικίδ. ΤΗί5 οοΓίαίηΙχ άίδοίοδβδ ΐΗϋ ΓαοΙ ΐΗαΙ α 
ΗοΓδβ οΓ δΐιοΐι ρηοο νταδ ηοί ίη ΐΗβ ΑΛβηδ οΓ ίΗαΙ ά&χ 
οοηδίάοΓοά α ναΙυαΗο ΙιοΓδβ. Βιιΐ: Λαί ίδ δοαΓοβΙχ ΐΗβ 
ροίηί• Ιΐ Ιοαάδ οηβ Ιο Εδ1^ 1ιο\ν α δρ^2ι1^^^ ίη ε Ιαλν-οοιίΓΐ 
οοιιΐά Η&νο οχροοίοά Λίδ (ο ϋβ α ίβΠίης ΓβρΓοαοΙι. Ηο^ν 
ιηυδ!; ίΐιβ Γοΐαΐίοη οΓ Λβ ρπναΐβ είΐίζβη Ιο ΐΗο ά\γ Ηανε 
1)€€η οοηοϋίνοά, ίΤ αϋδΐίηοηοο Γγοπι Λβ ρηναίο άίδρίαχ οΓ 
>ν6α1Λ οοιιΜ 1)€ χ^^χά^ά 2ΐδ Ιπιρίγίηβ α ^νΕΠί οΓ ρυΙ)1ία 
δρίήΐΡ ΤΗο Γαοΐδ οΓ Εηςίοηί Ηίε αΓβ <ΐ62ΐ(1 υηίοδδ Λβ 
ίιηα^Ιηαϋοη ίδ €Χ€Γείδ6ά ίη δβίζίηι^ (Ηβ δοείαΐ ^οπο ^νΐιίεΐι 
ίδ δυ£^2€δΐ6ά \>γ ίΙιβίΓ τεία^ίοη Ιο εαοΗ οΛβη 

ΤΗο αΓβάίΒϋίίχ οΓΐΙιο Αηίο οπιΙοΓδ ΕδδουΓΟβδ ΓοΓΗίδΙοΓχ 
Η&δ δοπΐ€(ίπΐ6δ 1>6€η (Γ6&(€(1 Εδ ίΓ ίί ^6Γβ α ςυβδΗοη οοη- 
οοΓηίη^ Λβ δοΐνεηοχ οΓ α οοΓροΓαΙίοη. Ιί ^νουΐά βίδβ 
Ιιανο 1)€€η ιιηηεεοδδΕίγ Ιο οΙ^δβΓνε ΛαΙ εαοΐι ογε^ογ πιυδί: 
1)€ εοηδίάεΓ6(1 δβρ&ΓαίβΙχ. ΤΗο Ιιϊδίοιγ "ΝνΗίοΙι ΑηίίρΗοη 
αηά Ιδαεοδ ϋΙυδίΓ&Ιβ ίδ ταΛβΓ δοοίαΐ Λ&η ροΐίίίοαί. ΑηΙί- 
ρΗοη ντοδ οΗίβΗχ οοηοεΓηβά μγιΛ Λβ οοιιιΐ: οΓ Λβ Ατβίορα- 
βοδ, ΟΓ ΜτίΛ οουιΐδ ^νΙιίοΗ τεΠεοΙβί! δοηιεΛίηβ οί ί^ δρίηΐ ; 
αηά (1ιο ΑΓείοραςοδ, αδ Απδίοΐΐο (ιεΐΐδ ιΐδ, ντοδ βχεερίίοηαΐ 
απιοη^ (^^β^1^ ίηΙ)υη&1δ ίη ρΓθ1ιί1)ί1ίη2 Λβ ίηίΓοθιιοΙίοη οΓ 
Ιορίεδ ηοί δίηοΐΐχ Γβίβναηΐ:. ΤΗιΐδ Ιιίδίοηεαΐ άί^Γβδδίοηδ \ν€Γ€ 
ρΓβεΙυάβά. Ιδαοοδ, α^αίη, λναδ εη^ΓΟδδεά ίη αΓ£^ηΐ€η( οη Ιΐιο 
άοΐαίΐδ οί ρηνα^ο Γβία^ίοηδίιίρδ• Βυ( Αη^^ο1^ί^16δ, Ι^γδίαδ, 
αη<1 Iδο1^^2ι^6δ αΓβ αΐΐ, άίΓβοΙΙγ ογ ίηθίΓβοίΙχ, ροΐίΐίοαΐ Ηίδ- 
(οπΕηδ. Αη^1ο1^ίά6δ δΗ6(]δ πιαεΗ νίνίά ΙίςΙιί: οη Αϋιβηίαη 
αίΤαίΓδ ίη Λε ραηίε οΓ 415 Β•^•> — ΐ^ ^^ Γβνοΐυίίοηαιγ οπδίδ 
0Γ41Ι1 — «ιηά ίη ύί3Χ οπδίδ οΓ Ιΐΐ€ ΟοπηίΗίαη ^εγ λνΙιίαΗ 

Μοη^δ Ιο 39ΟΒ.0, Ηίδ Γ€Γ6Γ6η€€δ Ιο βΕΓίίΟΓ ΙΐίδΙΟΓ/ ΕΓ€ 

ιίδυΕίΙ/ ίηεχΕοΙ; ε εΪΓΟίιηίδίΕηεβ >ν1ιίοΗ ηβοά ηοΐ δϋΓρπδβ 
υδ, ΜτΗβη λνε Γβπΐ6πιΙ)€Γ ΐΗο ρΕίηδ >νΙιί€Η ΤΗυοχάίάεδ ΐΕΐ(6δ 
Ιο οοΓΓθοί Λβ ΟΓΓοηβοιίδ 1)€ΐί6Γδ, ροριιίΕΓίχ ουιτβηί εΙ ΑΛεηδ 
ίη Ηίδ ο\νη άΕχ, ΓΟ^ΕΓάίη^ οηο οΓ Λβ πιοδί ΓΕηιουδ Εηά 
πιοδί ίπιρΓβδδίνβ ονεηΐδ ίη ΑΐΗεηΪΕη ΗίδΙοιγ, — Εη βνβηί χϋ ΡΚΕΡΑΟΕ. 

ινΗίοΙι \ν5ΐδ Λοη 1ΐ2ΐΓ<11γ ΐΗΓοβ ^^ηοΓαΙίοηδ οΜ — Ιΐιβ 2ΐ5δαδδί- 
ηαΐίοη οΓ ΗίρραΓοΗοδ. Ι^χ^ί&δ δίαηάδ 1)0δί(ΐ6 ΧοηορΗοη Εδ 
ουΓ οΗϊοΓ οοηίβΐηροΓαιγ αυΐΗοΓίί/ Γογ ΙΗο ρ€ποά λνΙιίοΗ ίιη- 
ιηβάίαίοΐγ Γο11ο\ν6ά ΐΗο οίοδο οΓ ίΗο Ροίοροηηοδίαη λν&Γ, — 
Λβ Γοίβη οΓ Λβ ΤΗίιΙχ ΤγΓ&ηίδ, Λβ ΓβδίοΓ&ίίοη οΓ ΐΗο 
ΑΛβηίαη ϋβιηοοΓ&οχ, απά ίίδ ΗΓβ άιιηηβ ΐΗβ ο&γΗθγ γ^^^Γδ 
οί Λβ δρ&ιΐ&η άοιηίη&ϋοη. IδοI^^Ε(6δ 5ίν€δ υδ δί^^1^^η2 
ρΐοίΠΓβδ οΓ 0Γ60€β 2ΐί ί1ΐΓ€€ δΐιοοΘδδίγβ ΐϊΐοΐΏβηΙδ ; — ίη 380 Β. Ο., 
\ν1ΐ6η Λβ δραιίαη δυρΓβιη&οχ Ηαά ηο^ν ρΓοάιιοοθ ίΐδ λνοΓδΙ 
είΤβοίδ; ίη 355» ίολν&Γάδ Λβ βηά οΓ ΐΗβ δοοίαΐ λΥαη ^νΐιβη 
ίΗβ ΑΐΗοηίαη νίδίοηδ οΓ επιρίΓΟ Ηαά ηο>ν Γογ ΐΗβ δοοοηά 
Ιίηιβ 1)€€η δΗαΙίβΓβά ; Εηθ ίη 34^1 λνΗεη Ρΐιίΐίρ οΓ Μαοοάοη 
Ηαά ]υδϋ ^νοη Ηίδ ^να/ ^νίΛΐη Λβ οίΓοΙβ οΓ ίΗβ ^^6^1^ δΐ&ίβδ, 
αηά ννΗβη ίΗο οαιίδο οΓ ΟΓββΙζ ίηάορεηάεηοο λναδ οηϋοηη^ 
οη ίΗβ ΐΕδί δίΣΐ^β οΓ άοοίίηβ. ΙΓ ΙδοΙ^ΓαΙβδ ίδ ηοί αίλναχδ 
ΕοοιίΓΕίβ ίη ΓΟ&Γβηοβ ίο ονοηίδ οΓ Ιΐιο ρΓ€€€<1ίηβ^ οεηίιιιγ, 
Ηίδ ίΠαδίΓ&ίίοηδ οΓ οοηίεηιροΓίΐιγ Ηίδίοιγ, 1>ο11ι ροΐίίίοαΐ 
αηά δοοίαΐ, εγο οΓ ΐΗβ Ηί^^Ηβδί ν&ΐυε αηά ίΗβ πιοδί ναηοά 
ίηίβΓΟδί. 

Α ρΓοΓαίοιγ ηο1:6 οη ίΗβ δίγΐβ οΓ εαοΗ ΟΓ&ίοΓ \νί1Ι 1)€ 
Γουηά ίη Λβ οοηιπιβηΐΕίγ. ΤΗίδ ηοίβ αίπΐδ αί πιαΛίη^^ 
Λο ρ1ίΐ€€ οΓ εαοΗ ίη ίΐιο δβηοδ οΓ \νηί6Γδ Ι)/ ννΗοπι Αίίίο 
ρΓΟδβ ^ναδ άενβίορβά. ΤΗο ίΗΓβαά ^νΗίοΙι ηιηδ ίΙίΓου^Ιι ΐΗο 
δ€Π6δ Ηαδ 1)6βη ΐΓίΐοβά 6ΐδ€\ν1ΐ€Γ0. Α ίε^ \νοΓάδ ηΐΕ7 1>€ 
Γβρεζιίοά 1ΐ€Γ6: — *Τ\νο ρηηοίραΐ Ιβηάοηοίοδ &ρρο&Γ ίη Λβ 
1)€§ίηηίη2 οΓ Αίίίο οΓαίοιγ. Οηο οΓ Λέπι δοίδ ουί Γγοπι Λβ 
ΓοΓοηδίο τΗοίοπα οΓ δίοίΐχ, ίη οοηιΙ}ίη&ίίοη >νί1:Η ΐΗβ ρορυΙ&Γ 
' άίαΐοοίίο οΓ Λ© δορΗίδΙδ, αηά ίδ 1)υί δΙίβΗίΙγ ^ββοίβά \>γ 
ΟθΓ§ί&δ. Ιί ίδ ΓορΓΟδβηΙβά \}γ ΐΗβ \νηί€Γδ οΓ ίΐιε *&υδί6Γβ' 
δίγΐβ, οΓ \νΗοηι ΑηΙίρΗοη &η<1 ΤΗυοχάίάβδ εγθ Λθ οΗίεΓ. 
Ργοπι ΤΗυεχάίθεδ ίο ΌεπιοδΛεηβδ ΐΗίδ πιαηηβΓ ίδ ίη ^ϋα^γ- 
αηοο, ραιίΐ/ 1>€€2ΐυδ6 ίί ίδ ίίδβΙΓ υηδυίίβά ίο ΓοΓβηδίο ρυφοδβδ, 
ραΓίΙχ 1>6εαυδ6 ίΐδ ^γευθ επιρΚαδίδ Η&δ οοπιβ Ιο δββπι ΕΓεΙιαίε. 
ΤΗβ δοεοηά Ιβηοΐεηο/ ίδ ρυΓβΙ^ ΟοΓ^ί^η, αηά, εΛ€γ Ηανίη^ ΡΚΕΡΑΟΕ. χίϋ 

\\2ίά δονοΓΕί οΙ)8ουΓ6 ΓβρΓΟδοηίΕΐίνβδ, ίδ ί2ι1^^η υρ \>γ Ιδο- 
ι^^2ιίβ5, \ν1ιο |[ίν65 Ιο ίί κ οοΓΓΟοίοά, & οοιηρΙείΘ, &ηά α ρβΓ- 
πι&ηοηΐ: Γογπι. Ργογπ α οοηιρΓοπιίδβ 1)€ΐ:\ν66η Λίδ δβοοηά 
ϊ^ηά^ηογ αηθ Λβ ίάίοπι οΓ ά&ίΐγ ΗΓβ απδοδ 11ΐ6 'ρίαίη' δίγΐβ 
οί Ι^χδίαδ. ΤΗο ίΓίΐηδίΙίοη Γγοιπ Ι^/δί&δ Ιο α δίΓβηιιοαδ 
ροΗίίοίΐΙ οτ^Χοτγ ίδ πιαΛοά \>γ ΙδΕβοδ. ΤΗβη οοΓηοδ ίΗβ 
ηη&ίιίΓοά ροΠίίο&Ι οΓίΐΙοιγ, βίνίη^ η6\ν οοπιΙ)ίηΕίίοηδ ίο 
ίχρβδ αίΓβ&άχ (Ιονοίορεά, αηά, ίη ίίδ ^Γ^ίΐ^ε^ί ΓβρΓΟδοηίαΙίνο, 

Ιη Γοαάίη^ Λβδβ δοΐβοΐίοηδ ίΗαΙ 11ιγ6ε<1 δΗουΙά 1)€ ήηηΐχ 
Ηοΐά. Τ1ΐ€ δΐυάβηί δΗουΙά Γ€ΐη€ΐηΙ)€Γ ύΐΆ,ί Ηε ίδ ηοΐ ιηοΓβΙγ 
Γοαάίη^ δαπιρίοδ Γγοπι α ηυιηΙίβΓ οΓ ΛνηίοΓδ \ν1ιο \ν6Γρ ε11 ίη 
δοπΐ6 δοηδβ 'οΓαίοΓδ.* Ηβ ίδ &1δο ΓοΙΙοΑνίη^ δυοοβδδίνο 
δίορδ ίη ΐΗο ρΐΌοβδδ \>γ ΛνΗίοΗ & Ι&η^Ε^β οΓ πιοδί εΐ&δΐίο 
ΓβδουΓΟβ Λν&δ βΓαάυαΙΙχ ^άαρίβά Ιο α οβΓίαίη δ€ΐ οΓ ρυΓροδβδ. 
ΤΗοιίβΗ ΌβπιοδίΗβηβδ ίδ δαίά ίο Ηευο 1)€€η α άονοίοθ 
δίυάεηί οΓ ΤΗυοχθίάοδ, ενοιγοηβ οαη ίεοί Λ&ί ΙΗθ ρΓΟδο 
οΓ ΤΗυογάίάβδ ίδ δοπιβΛϊη^ νειγ ι1η1ί1^^ ΙΗθ ρΓΟδο οΓ ϋ6- 
πιοδίΐιβηεδ. ΙΓ ΐΗε ίηΙοΐΎβηίηβ^ ΓορΓβδοηί&ίίνοδ οΓ ηοΓπιαΙ 
δί^ΐβ ΕΓ6 ηοί ΓΟ&ά, α §&ρ τβπι&ίηδ. ΧοηορΗοη ίδ ίοο Ηίίΐε 
οΓ α οοηδοίοϋδ αιΐίδί ίο Ηοΐρ υδ ηιυοΗ; ίΗε ΗίοΓίΐΓγ §€ηίυδ 
οΓ ΡΙαίο ίδ ίοο ίηάίνίάιι&Ι. ΤΗβ λνοΛδ οΓ ίΗβ οΓ&ίοΓδ Γγοπι 
ΑηίίρΗοη ίο Ιδ&βοδ Γογπι ίΗε ϊ^ηά^τε }αγ ΛνΗίοΗ ίΗο ^υΙΓ ίδ 
δραηηεά. 

ΕαοΗ οΓ ίΗο βνε Η&δ Ηίδ (Ιίδίίηοίίνε ίηίβΓΟδί. ΤΗίΐί οΓ 
ΑηίίρΗοη άερβηάδ Ιοδδ οη ίΗβ ίηίτίηδίο ςυ&ΐίίγ οΓ Ηίδ λνοΓ^ 
ίΗ&η οη ίίδ οΗαΓίΐοίεΓ αδ ίΗβ πιοηιιπιοηί οΓ αη οαΓίχ απά 
δίηςιιΙ&Γ δίαβο ίη ίΗβ ρΓΟδβ ΗίοΓ&ίιίΓΟ. Τ1ΐ6 &1)ΐ€ Ηίδίοηαη 
Επά οήίίο λνΐιο (Ιίδουδδοθ τηγ ^)οο1^ ίη ίΗβ ΕάιηΙην^Η Κ€- 
νί^τν — αηά ίο λνΗοπι τηγ 2ι^1^ηο^ν1^^1§π1^ηίδ εγο άιιβ Γογ Ηίδ 
ίηναη&Μο ΓαΐΓπβδδ βηά οουΓίεδγ — λνΕδ άίδροδβοΙ ίο ίΗίηΙ^ 
ίΗαί ίΗο οΓδιίοΓίοίΐΙ ίηίΐυοηοο οΓ ΑηίίρΗοη Η&δ Ι^οεη ονβΓ- 

^ Αϋίζ Οταίοη^ Υοΐ. π. ρ. 419* χίν ΡΚΕΡΑΟΕ. 

Γ2ΐί6<3\ Ιί 18 ροδδίΒΙο; ^νο οαη δείάοιτι β^ιΐββ ^νίΛ ρΓοοίδίοη 
ίΐιο οββοί λνΙιίοΗ & Ογ€Λ οτ^Χου ρΓοάυοεό οη Ηίδ ανοΓ&^β 
Ογ6€1< 1ι€51Γ6γ; ΐΗουςΙι ΤΗυοχάίάβδ, ?Χ Ιβαδί, οβιίαίηΐχ τβ- 
ξ^τά^ά ΑηίίρΗοη &5 α νοιγ ρο\νβΓΓιι1 δρβ&ΙζβΓ ; αηά 
Γηοάβπι ΑνηίβΓδ, ίηο1ιΐ(1ίη§ ΟΓοΙβ αηά ΟυΓίίιΐδ, Η&νβ ίη- 
ΓοΓΓβά ίΗ&ί οίοςιιβηοε \νΕδ, &δ ΤΗυο/άίάβδ ίιηρίίοδ, ίΗβ 
Γηαίη δουΓΟβ οΓ ΑηίίρΗοη'δ Εδοοηάβηο^. ^νο οεπ &ί Άπγ 
κιΐ6 δοβ ύίΰΧ ΑηΙίρΗοη ΓβρΓβδοηΙδ α ΑνοΙΙ-ΐΓίζιΛβά ρ1ΐ2ΐδ6 οΓ 
1&η|^ιΐΕ8;€ &ηά δίγίο. Ιη εποΛογ ρΐαεο Ι Ηανβ εηάβ&νουΓ- 
6(1 ίο δΐιολν Ηο^ν Γ&Γ ΑηίίρΗοη αηά ΤΗυογάίάοδ να^γ 
1)€ €θπιρΕΓ€<1 ΟΓ οοπΙίΓΗδΙεά Εδ (Ιίδοίρίοδ οΓ £1 οοπιπιοη 
δοΗοοΙ*. 

Αηάοΐίίάβδ, ^νΗο Γηαγ 56 οοηδίάβΓοά, Γοΐ&ΐίνεΐ^ ίο.ΐΗΰ 
ΕΓίίδ^ οΓ οΓ&ίοιγ, Εδ α ΙίπΙΗίΐηΙ αιπαίευΓ, ίδ Γογ Λεϊ νοΓγ 
ΓΟίΐδοη α να1υ2ΐΙ)ΐ6 εΐεπιεηΐ. λΥο, ΑνίίΗ οϋΓ ρΓ63υ(1ί€β Ε^&ίηδΙ 
Λε οοηΓοδδίοη ίΗ&ί οΓαίοιγ Η&δ 3. ίεεΗηίο&Ι δίθε — α ρΓοίυάίοε, 
>νΗίοΚ ίδ ΐβτο\>ζ\Αγ Ιοδδ δίΓοη^ ίη ΑίΓίεποΕ άπα ΡΓ&ηεβ ΐΗ&ή 
ίΐ ίδ ίη Εηβΐ&ηά — 2ιγ6 Ιοο 3ρΙ Ιο ΐΗίηΙί οΓ ^^^^61^ ΚΗοΙοπο 
Εδ Ε ιηαοΐιίηβ ΛνΗίοΗ αβΐεοΐβά Ιο ρΓοάυοβ υηίΓοΓπι ΓβδυΗδ 
ίηάβροηάοηΐΐχ οΓ ηαίϋΓΕί αρίίίυοίβδ. Νο\ν Λίδ ίδ 3υδ1: ^νΗ&Ι: 
ΐΗο 1>€δ!: θΓ€€ΐ€ ΚΗθΙοπο δίΓβηιιουδΙχ ΓβρυάΐΕίεβ'. Α^αίη 
Επά Ε£^Είη ΙδοΙζΓΕίβδ ΓβρβΕίδ ίΙίΕΐ ΠΕίυΓΕί ΓεοιιΙΙ;/ ίδ ίΗβ 
βΓδϋ οοηάίίίοη οΓ δυαοβδδ, Εηά ΛΕί, \νίΛουί ίί, ίΓΕίηίης 
Επά ρΓΕοίίοβ ΟΕΠ θο οοΐΏρΕΓΕ^ίνοΙχ Ιίίΐΐβ. υη(1οιιΙ)1:6(1ΐ7 » 
0^^^1^ Ευάίεηοβ ηοί οηΐ/ Γβοο^ίζεθ 1)υ1: υδΠΕίΙχ €χρ€€ί€(Ι 
οΕΓοΓυΙ ρΓΟίηεάίίΕίίοη Β/ ΐΗβ δροΕίίβΓ οη ενειγ ίπιροιίΕηί 
οεοΕδίοη. δβνβΓΕί γοΕΓδ Εβο Εη βηιίηεηί: ρβΓδοη, 1)€ίη5 
ΡΓβδίάβηΙ: οί ΙΙιθ ΒπίίδΗ ΑδδοοίΕΐίοη, ΑνΕδ οΕΐΙεά υροη Ιο 
θεΙίνβΓ ίΗβ ορεηίη^ ΕάοίΓβδδ; Ηβ τοδο, Εηά οίΤοΓοά ε δεποδ 

οΓ θΙ}δ6ΓνΕΐίθηδ οη ΐΗβ \ν€Εί1ΐ6Γ, Λβ ΟΓΟρδ, ΐΗβ 6ηΐΙ}ΕΓΓΕδδ- * ΕύΜπν^Η ΚίϋίίΤΰ^ Νο. 1981 Αρήΐ, 1877• 

* ΗάΙιηκα^ βάίΐϋά Βγ Ενβίχη Α1)1κ)«, Μ. Α., Ι.Ι..Ο., ρρ. 307 ^• 

* Τΐιίδ ροίηΐ ν&8 νβΙΙ 1)ΓουβΗΐ οαΐ Ι)^ "*Χ ΓβνίβνβΓ ίη ΐΗϋ Ν€\ν ΥοΛ ρ ΚΕΡΑ €Ε. XV 

ίτιοήί οΓ ρυΜίο δρο&ΐνίηβ^, &η(1 ίΗβ άίβιΐΒίοη οΓ Ινηοννίοάβο 
Είποηβ ίΗβ πΐ5ΐ85€δ. ΤΗο ίε€ΐίη§5 οΓ ΐΗβ Βηίίδΐι Αδδοοίαίίοη 
Εί ίΗαΙ: Γηοιηβηί ρΓοΙ^αΜγ τοδβιηΐίΐεά ίΐιοββ λνίΐΗ ννΐιίοΐι αη 
ΑίΗοηι&η αυάίοηεε \νου1<3 Ηανε Γοοείνβά ιιίΙβΓΕΠοβδ Λνΐιίοΐι, 
Ηολνβν^Γ ρίο&δίη^ ίη Λβπιβεΐνοδ, ίη<1ίο&ΐ€<1 ίΙίΕΐ αιΐ Ηαά ηοί 
1)Γθΐι§Ηΐ: 11ΐ6 Γοςυίδίίιβ Εδδίδίαηοβ Ιο ΠΕίιίΓΟ. Αηάοΐίίάβδ ίδ 
ρβουΙΪΕΓίχ ίηίοΓβδΙίη^ Εδ ΓβΓπίηάίης υδ, οη ΐΗβ οΛογ ΗεικΙ, 
ΙΗεΙ:, ενβη λνίΛ επ ΑΐΗοηίΕη Ευάίοηοβ, ε πεΙπγεΙ ^ϊΛ οουΐά 
δυοοββά, ίΗουβ^Η Είάεθ οηΐγ 1)>^ δΙεηάβΓ εγΙ. 

Ι^χδΪΕδ, ΐΗβ οΕποη οΓ Αΐΐίο βΓΕοβ, 1)πη§δ ΙίβίοΓβ ιΐδ, — 
Π10ΓΘ οΙοΕΓίχ, ρεφΕρδ, ΙΗεπ Εηγ οΓ ί1ΐ6 ΓΟδί;, — οηβ οδδοη- 
ΙϊεΙ <3ίβ6Γ€ηο€ 1)6ί^β€η ΕηοίοηΙ: Εηά ηιοθοπι ΟΓΕίοίγ ίη 
ΓββΕΓά Ιο ΐΗβΪΓ ευεΙΙε^Ιο ίηδίηιιηοηίδ. ΤΗο Ογ€€1« ογεΙογ 
ρΓοάαοβδ Ηίδ είΤεοΙ ηΐΕίηΙχ Ιίχ ίΗο οοΠοοΕίίοη Επά γΗ/^Ηπι 
οΓ ΛνοΓ^δ ϋδβά ίη ΐΗείΓ ρΓορβΓ δοηδβ. \νΐΐ6η, Ηο^ονβΓ, Ηβ 
(ΙεδΪΓβδ ίο επιρίο}^ ιηβΙίΕρΗοΓ ογ οίΗβΓ νεΛΕΐ ΟΓΠΕίηεηΙ:, ί1ΐ6 
ΪΓβδΗηοδδ οΓ Λβ Ιεπ^ιιε^ο πίΕ^βδ \\. ©Εδχ ίο <3ο δο. ΝοΛίη^ 
ίδ δίΕίο Εδ γβί. ΒυΙ οϋΓ ΐΕΠβΐίΕβθ ίδ δο ΛιΠ οΓ >νοΓη-οιιί 
ηιο^ΕρΗοΓδ ίΙίΕί \\. ίδ (ΙίίΒουΙί ίο ήηά ίπίΕ^βιγ ^νΗίοΗ δΙίΕΐΙ 
1)€ ηβίΙΙιΟΓ Ιηίε ηοΓ οχίΓΕνΕβΕηί. Ιί: ίδ ηο Ιοηβ^ΟΓ δ1η1^ίη2 
Ιο δρ6Εΐ( οΓ Ε ΌοηοοϋΓδε/ ογ ίο δΕγ ίΗΕί Ε ΠΕίίοη *ςπ€δ 
ουί'; χοί ίΙιοδΘ ΓηείΕρΗοΓδ, Εηά ηΐΕηγ οί1ΐ€Γδ 1^1^^ ΐΗειη, \νί11 
Βο Γοαη<3 ίη Απδίοίΐβ'δ ΚΗείοήε Επιοη^ βχΕπιρΙεδ οΓ ίπι- 
ρΓΟδδίνε ΟΓηΕπιεηί. Ιί ίδ ίο Ββ τε^Γβίίβθ, Ι ί11ίη1^, ίΙίΕί 
Ι^^δίΕδ ΗΕδ Ιοδί Ηίδ οΐά ρΐΕ€6 ίη ουΓ δοΗοοΙδ ; Εηά Ι δΗουΜ 
Γ€]οί€6 ίί ίΗβ δροαίπιεηδ ι^ίνεη ΗβΓβ δΗουΜ ίη Εηχ (Ιο^Γββ 
€οηίπΗιιί€ ίο Ηίδ τβδίΟΓΕίίοη. 

ΙδοΙ^ΓΕίβδ ηΐΕγ >νίίΗ ρβουΙίΕΓ ΕθνΕηίΕ^β Ηο γ€Ε(1 ίη 
δοΐβοίίοηδ. Ηίδ ΓΓβςιιβηί ρΓοΗχίίχ ΕΠδΟδ οΗίείΙ^ Γγοπι ίπΌ 
εΕΐΐδΟδ — πιιιοΗ ρΓβΕπιΗΙε Εηά πιυοΗ τερείίίίοη. Ιη ηιοδί οΓ 
Ηίδ 1οη£6Γ ννοΛδ — ίΗβ ΡαηεξγΗίοε^ ΛνίίΗ ίίδ ΕΓίίδίίο ιιηίί>% 
ίδ Εη εχοβρίίοη — ίΗοΓβ ίδ λνΗΕί νηζ,γ Ηο οΕΐΙοά ε ηιιοΐουδ, 
οοηδίδίίη^^ δοπΐ6ίίηΐ6δ οΓ οηο ρΕδδΕ^ο, δοπιοίίπιβδ οΓ δονοΓΕί, 
^βηβΓΕίΙ}^ ίη ίΗβ οοηίΓΕί ογ ίΗβ ΐΕίίβΓ ρΕΓί οΓ ίΗο \νοΓΐ«. χνί ρ ΚΕΡΑ €Ε. 

ΤΗβ'αοοοαηί οί Ηίβ 'ρΗίΙοδορΗ)^/ λνΗίοΗ Ι Η&νβ οχίΓαοίβά 
Γγογπ ΐΗο Αηίίάο^ίε, ίδ α οαδβ ίη ροίηί. ΙδοΙ^Γ&ίοδ Η&δ α 
<3ίΓ6οΙ ίηΙ:€Γ6δΙ Γογ ιηοάεΓη ΙίίοΓαίυΓβ &δ ΐΗβ Γουη<ΐ€Γ οί ΐΗ&ί 
δί^ΐβ λνΗίοΗ, '^δρβοί&ΙΙ^ ΙΙίΓου^Η Λο ρΓΟδβ οΓ ΟίοβΓΟ, Η&δ 
οχοΓοίδεά δο ΙίΐΓβο αη ίηίΐυοηοβ οη ΕιίΓορο. Ηβ Ηαδ αίδο α 
ρβουΙίαΓ ίηίβΓΟδΙ: ίη Γοΐαΐίοη ίο Λο ΗίδΙΟΓγ οΓ Ογ€6€€. Ββ- 
Ιοηςίηβ^, 2ΐδ 1ΐ€ άοβδ, ίο ΐΗο ΙαίίβΓ άα^δ οΓ Ιΐιβ οΐά ΗβΠ&δ, 
από ίη ίεβίίη^ α ^εηιιίηβ Ηεΐΐοηβ, Ηβ ο&η γ^\, οοηοοίνβ οΓ 
ΗοΠοηίο ουΙΙυΓΟ αδ δΙίΕΓβά Ι)/ πιβη ηοί οί Ηεΐίβηίο Μοοά ; 
αηά Ηβ ίδ Λυδ, &δ ΡΓοίεδδΟΓ ΕΓΠδί ΟυΓίίυδ Η&δ δο ^ν^11 
ΙίΓΟίΐβΙιί ουί*, α ΙίΙβΓαιγ ίοΓοηιηηεΓ οί Ηοΐΐεηίδπι. 

5ίΓ ϊΐ^ητγ Μαίηβ Η&δ ίαυ^Ηΐ δο ηιαηγ Γ6&(ΐ6Γδ ίο ίεοί 
δοπιβ ίηί^ΓΟδί ίη ίΠβ βαΗγ Ηίδίοιγ οί ίβδίΕπιβηίαιγ 1&\ν Λαί 
Ιδαοοδ ^νί1I ηοί 1>€ ΐΗου^Ηΐ υηλνοΓίΗγ οί δίυθγ πιβΓοΙγ 
Ββα&υδβ Ηβ ίδ οοηαβΓηοά λνίίΐι ο&δοδ οί ίηΗεηίαποΘ. ΤΙιο 
Αίίίο ΙίΛν, ΛνΗίοΗ Ιδαοοδ ίΠυδίΓαίοδ, ηιαΛδ ΐΗβ ΐΓ&ηδίίίοη 
ίΓΟΠι Ιι^ιβ ρυΓβΙχ Γοΐί^ίουδ ρΗ^δβ οί αθορίίοη ίο α ρΗ&δβ 
ίη ΑνΗίοΙι ίί ίδ δίίΠ, ίηάοοά, οοηηοοίεά \νίίΗ τείί^ίοη, 1)υί 
&1δθ 2ΐρρ€ΕΓδ Εδ ίΗβ β[6ΓΠΐ οί Ε ίπιβ ίοδίαπιβηί&ιτ' ρολνβΓ. 
Αηά ίΗβΓβ ίδ δοαΓΟβΙγ ^ηγ ΟΓοεΙί λνπίοΓ λνΗο δο πιυαΗ 
Ηβίρδ ιΐδ ίο υηθοΓδίαηά ίΗο πιεαηίη^ \ν1ιίοΗ ίΗο οΜ ΟΓβοΙίδ 
&ίί&€Η6(1 ίο ίΗο ί&ηηίΐ/. ΤΗβ Ιί^Ηί ννΗίοΗ Ηβ βίνβδ ίδ 
ηοί ηΐΘΓεΙγ οη δοεηίο θοίαίΐ, 1)υί Είδο οη ίΗοδβ Γοΐαίίοηδ οί 
ίΗβ ααίοΓδ λνΗίοΙι ίουοΗ ίΗο δρπη^δ οί δοοίαΐ Ιίίε. Τ1ΐ6δ€ 
&ίίηΙ)υί€δ πιί^ΐιί Λνοΐΐ €ηίίίΐ6 Ιδαβοδ ίο Είίοηίίοη, ενβη ίί 
Ηίδ ρΐ&οβ ίη ίΗο δΘΓΪεδ οί Αίίία ρΓθδβ-\νηίβΓδ \ν&δ ηοί 
ΓβηάοΓοά ροαυΙίΕΓίχ ίηίοΓΟδίίη^ \>γ Ηίδ ίπιηιβάί&ίβ οοηηοοίίοη 
ινίίΗ ϋοηιοδίΐιοηοδ. 

ΤΗο ηοίβδ αίπι αί δδίίδί)^ίηβ^ ίΗβ ρΓ&αίίοαΙ ηεοάδ οί 
δίυάοηίδ, λνΗίΙε ανοίάίηβ^ ίΐιαί 6χ€€δδ οί άίδοιίΓδίνο &ηηοίΕ- 
ίίόη ^νΗί^11 ίοο οίίεη δΟΓνοδ οηΐγ ίο ΓΣΐίδβ 3. πιίδί Βοίλνοοη 
ίΗο Γ€21(ΐ€Γ Εηά ίΗο ίοχί. 

* ΟοΓίίυδ, Η^ίιο^γ ο/ €τ(Κ£^ ν. 1 1 6, 204. δββ ΐΗβ δ1π1ίίη§ ρα^δίίβεδ οΓ 
ΐ5θ1(πι(εδ, Ραη^^γτ. § 50: Αίίίζ ΟγοΙοτ!^ ΥοΙ. π. ρ. ι6. ΡΚΕΡΑΟΕ. χνίί 

ΤΗο ΑηηαΙ^ ρΓοβχβά ίο Λο ήΓδΙ νοίιιπιο οΓ ίΐιο Αϋίο 
Οταίοτ5 ινϋΐ, Ι ΙπίδΙ, 1)β ίουηθ ιΐδβΓυΙ \ίγ Ιΐΐ086 ^νΐιο ιη&γ 
ινίδίι Ιο 86€ ίΗβ ροΐίϋεαΐ 2ΐη<1 ΗίβΓαιγ οΗΓοηοΙοςχ οΓ Λβ 
Λνΐιοΐο ρβηοίΐ ίη α οοιηρΓβΙιβηδίνο Γογπι. Α ϋδί οΓ βάίίίοηδ, 
οοιηηιβηίαπβδ, αηθ εηύήάια \π11 1)6 Γοιιικί ίη ΐΗο 3αιη6 
ρΐαοο. 

ΤΗβ ίηθβχβδ, ντΗίοΗ Ι Ηανβ ρΓ€ραΓ6(1 πιγδεΙΓ, 51γο οη α 
δοαίβ λνΗίοΗ ^ί11 Iηα1^6 ίΐ οαδγ ίο βηθ αηχ ηοϋε6αΙ)ΐ6 λνοΓά 
οΓ ιηαΙίοΓ ^νΗί^11 ΐΗβ νοίυιηβ εοηίαίπδ. Οη ροίηΐδ οί δχη- 
ίαχ Λβ ΓβΓ€Γβη€6δ 2ιγ€ ίο ΡΓοίεδδΟΓ Οοοάννίη'δ Ον€€ΐζ Μοοάε 
αηά Τ€η8€3. ΤΗΕ 0ΟΙ.Ι.ΕΟΕ, Οΐ,ΑδΟΟ^, 

ΑρΗΙ^ ι88ο. ;. αΟΝΤΕΝΤδ. ΡΑΟΒ 

Ον τηε Τεχτ XXV 

ΑΝΤΙΡΗΟΝ. 

Ι. δΕΟΟΝΟ ΤΕΤΚΑΙΧΚϊΥ, ΡΙΚβΤ 8ΡΕΕεΗ ΡΟΚ ΤΗΕ ΒΕΓΕΝΟΕ. 

Α γοηϋι, ρΓ&εΙίδίης ^(Η Ιΐιο 3&τ€ΐίη Λί & ξ^ιηιι&δίαιη, Η&8 Αοοί- 
άβηίαΐΐχ ΙςίΙΙβά α \χ}γ, Ίΐιβ γοηΐΗ'β ΓαϋιβΓ άβίβηθδ Ηίιη &£;&ίη3ΐ (Ηβ 
εΗ&Γ^6 οί Ιιοιηίαάθ ι 

II. ΤΗΙΚΌ ΤΕΤΚΑΙ.ΟΟΥ, ΡΙΚεΤ 8ΡΕΕ0Η ΓΟΚ ΤΗΕ ΡΚΟδΕΟϋΤΙΟΝ, 

§§Χ-7. 

ΤΗϋ Γβΐίςίοαδ νίβΜτ οί Ηοιηίάάϋ &$ & ριιΙ}Ιίο ροΐΐιιΐίοη ... 4 

III. 0Ν ΤΗΕ ΜυΚϋΕΚ ΟΡ ΗΕΚΟΟΕ8 (417 Β.α). 

Ι. §§ Ι — 30• ΝαΓπιΙίνβ ο{ Λβ <3ί8&ρρ€ΕΓαηο€ ο£ ΗβΓ0<ΐ€β . 5 

1. §§ 8 1 — 9^. ΡβΓΟΠιΙίοη : Λβ δίίβηί ίβδίίιηοηχ οί Λβ £[0(15 : 
<1&η|;6η οί α 1ι&5(7 νβπΐίοΐ ΐ3 

IV. 0Ν ΤΗΕ ΟΗΟΚΕϋΤΕδ, §§ II— 15 (οίΓΟ. 4^2 Β.Ο.). 

ΤΗϋ άαΐίϋδ οί &η Α(λβηί&η εΙΐ0Γ6^5 1 8 ΑΝΌΟΚΙΌΕδ. Ι. Ον Ηΐδ ΚΕτυκΝ, §§ ίο— 16 (410 Β.α). 

Ηίδ ββΓνίοβδ Ιο Λ€ Λπηγ &( δωηοβ ίη 4" Β.ο. Α «οβηο λΧ 
ΑΛ€ηδ άυήηβ Λβ Κβνοΐυΐίοη οί Λβ Γοαι Ηοη<ΐΓβ<1 ... ίο 

ύ2 XX αΟΝΤΕΝΤΞ. 

ΡΑαΕ 
π. 0Ν ΤΗΕ ΜΥ8ΤΕΚ.ΙΕ3 (399 Β•^•)• 

ι• §§ 34'~'45• Νοοίαπιαΐ ιηυϋΐαϋοη οί ΐΗο Ηεηηαύ αϊ ΑΐΗβηβ 
\}γ ηηΙίποΜπι εοηβρίταΐοη (415 β.€.). δίοιγ οΓ Οίοΐ^ΐβίάοδ. ΤΗβ 
ραηίο ••...•. 91 

3. §§ 4^ — ^' ^^ 5εβη6 ίη ρΓί5οη. Αηάοΐίίάεβ Γΰβοΐνβδ Ιο 
^▼6 βνίάβηεο. Ηί$ %Ιοτγ ιό 

III. 0Ν ΤΗΕ ΡΕΑΟΕ ^ΙΤΗ Ι-ΑΟΕΟΑΕΜΟΝ, §§ 28— 41 (390 Β•^•)• 

Τ1ΐ6 αΙΗαηοβ οί δραιία ρΓ6ί6Γ&1>ΐ6 Ιο ΐΗαΙ οΓ ΑΓςθ5. ΙπδΙ&ηοΰδ 
ίη ι^ΙιίοΗ Α(1ΐ6η5 Ιιαβ $αίΓ€Γθά 1)χ οΐιοοδίη^; ΐΚο ιντοηβ δίάβ. ΟΗαταεΙβΓ 
οί (1ΐ6 Αϋιοηίαη Όέιηο5. ΤΗο Αϋιβηίαη Ειηρίτθ — ^ΐ6$5οη5 οί ίΐ5 
Π5€ αηά ίαΐΐ 3ΐ ι,ΥδίΛδ. 

Ι. 0Ι-ΥΜΡΙΑΚ08 (388 Β.α.)• 

Τ1ΐ6 5ρίΗ( οί 11ΐ€ ίβδίίναί αϊ ΟΙχιηρία ; ί1 ίδ α ρΐεθςβ οί ΗβΙΙεηίο 
υηίΐγ. θΓβ€ΐ(8 χηιΐ5( ρυΐ οδίάο ΙΙιβίΓ 36&1ουδί€&, αηά ιιηίΐο &ς&ίη5( 
Λβ Ινο ίοβ8 οί θΓθβ€& — Λθ Κίης οί ΡεΓδία αηά ΐΗβ άοδροί οί 
δίεΠ^ • 3^ 

II. Α Ρΐ-ΕΑ ΡΟΚ ΤΗΕ ΑΤΗΕΝΙΑΝ ΟΟΝδΤΙΤϋΤΙΟΝ (403 Β.Ο.). 

Οη α ρΓοροδαΙ Ιο ΙίιηίΙ (Ηε ίπιπεΚίδε (ο 1&ηά•ονη6Γ5. Τ1ΐ6 Ηορεβ 
οί Αϋΐ6η8 — ηον 5(ηρρ€ά οί βιηρίΓβ — άερεηά οη πιαίηΐΑίηίη|; Ιΐιβ 
Ό&οίοοτζ,ζγ &£;αίη5ΐ οΙίςαΓεΙιίε άίεΐαΐίοη ίΓοπι 5ραι1α ... 38 

III. Ροκ ΜΑΝΤΙΤΗΕΟδ (392 Β.Ο.). 

Α γοιιηβ- Α(1ΐ6ηίαη — άείεηιΐίης Ιιίπίδβΐί &£;αίη5( Λβ εΐιατ^β οί 
}ι&νίη£[ δβΓνβά 05 α Κηίςΐιΐ υηάεΓ ΐΗε ΤΗΐΓΐχ Τ>ταηΐ5 — ςίνββ δοηιο 
(Ι6(&ίΐ3 οί Μ5 ρηναίε ϋίε, αηά οί 1ιί5 Γοοεηΐ εαπιραί^5 ... 40 

IV. Γοκ ΤΗΕ ΐΝΥΑί-ΐϋ, §§ ΙΟ— 14. (ΑΛοΓ 403 Β.α) 

Α εήρρίε ί$ άβίεηάίης Ηίδ ο^η εΐαίηι (ο Γεεείνε αΐπΐδ ίΐΌπι ΐΗε 
8(&1ε; ΗεΓ6 Ιιε &η5\^6Γ5 Ιΐιε οΙ>]εεϋοη Ιΐιαΐ 1ιε 15 αΙ)ΐ6 (ο ήάε . . 45 

V. Α0ΑΙΝ8Τ ΕΚΑΤΟδΤΗΕΝΕδ (403 Β.α). 

ϊ• §§ '— 3^• ΝαΓΓαΙινβ. ΤΗβ ΤΗιγΙ^ ΤγπιηΙδ τεβοΐνε Ιο ρ1ιιη(ΐ6Γ 
Λβ Γ6£ίάεη( αΐίεηδ. Ναιτον εδεαρε οί Ι^γδίοδ. ΗΪ3 1)ΓθΛεΓ Ροΐε- 
ιηατεΐιοβ κεείνεδ Ιΐιε ΟΓάεΓ (ο (Ιηηΐς ΐΐιε 11επ11οε]^. Επιίοδίΐιεηεδ 
ΟΓΟδδ-εχαηιίηεά : εοππηεηΐβ • • • 4^ εΟΝΤΕΝΤΒ. χχί 

ΡΑΟΚ 

9. $§ 91^-100. ΡθτοΓαΙίοη : (ινοΓοΜ &ρρ€&1 Ιο !ΐιβ &ά1ΐ6Τ6ηΙ$ 
&ηά (ο (1ΐ€ ορροηβηΐβ οί ϋιβ ΤΙηγΙ^τ Τ7ταηΐ5. Τ1ΐ6 ε1ιαηιοΐ6Γ οί (1ια( 
Τ5ΤΓαηηγ • 54 

VI. ΑοΑίΝδτ ΑΟΟΚΑΤ08, §§ 5—48 (399 Β•^•)• 

Ναη&(ΐν€. Α(ίαίΓ5 α( ΑΐΗβηβ ^ι151 αίΙοΓ ΐΗβ ςτ^αΐ άεΓ^αΙ &1 
ΑβςοδροΙαιηί (405 Β. ε.). Τΐιβπιιηεηεδ 8€η( Ιο απαπ^β α ρβαοβ ΜτίΐΙι 
δραΓίΑ. Τ1ΐ6 (€πη8. Τ1ΐ6 ο1ί^π:}ΐ5 ρ1ο( (ο Γ6ΐηον€ ίΗβΐΓ ορροηβηίδ. 
ΑςοΓα(θ5| ΙΙΐϋΐΓ ίηδίηιιηεηΐ, άθηοαηεββ εβιΐ&ίη ρβηοηδ, \ν1ιο αΓ6 
6χοαι(βά. Α δοοηο ίη ρήδοη. ΤΚο Γοί^ οΓ 16γγογ . . . . 5^ 

VII. 0Ν ΤΗΕ δΑΟΚΕΟ Οΐ^ΙΥΕ, §§ ΐ;— 25- (ΝοΙ ΙϊβΓοΓΟ 395 

Β.α.) 

ΤΙΐ6 δρβαΙςβΓ άβΓβηάβ Ηίιηββίί &ςαίη5( ΐΗβ εΐιαιτςβ οί Ιιανίης υρ- 
Γθο(βά α δοετΰά οΗνβ {/ηοΗα) οη α ϋιπχι ι^ιτίιίεΐι Ιιβ Γ6η(6(1 . 65 

VIII. ΑΟΑΙΝδΤ ΤΗΕΟΜΝΕ8Τ05;, §§ 6—20 (384— 3 Β•^•)• 

Τ1ΐ6θΐηηέ$(θ5, αοειίδβά οί 1ίΙ>€], ρΐεαάεά 11ια( 1ι€ \αΑ ηοΐ υββά 
11ΐ6 ρ1ΐΓ35€ ίθΓΐ>ί(1ά6η 1)7 Ιΐιο 1&¥τ: (Ιιο 5ρ€&I^6^, Γερίχίης, ςίνοβ €χ- 
Δΐηρίββ οί οΜ Αΐΐίο \νοπΐ8 ογ ρλΓ&565, ίουηά ίη 1αιν8, 1)α( ηο Ιοηςοι 
ευποη! ίη 11ΐ6 5&πιο 5€η5β . . . - ^7 

IX. Α0ΑΙΝ8Τ ΡΑΝΚΙ.ΕΟΝ, (ΡγοΙ). 1)6ίθΓ€ 373 Β•^•) 

Ρΐαΐαβαηδ &( Αΐ1ΐ6η8 Ηαά Ιΐΐ6 Ιβ^ 8(α(ιΐ5 οί οίΗζβηβ. Ραπί^ΐοοη, 
α ίιιΙΙβΓ αΙ Αΐ1ΐϋη8, ίαά εΐαίιηοά (ο 1)6 α Ρΐαΐαβαη : 11ΐ6 δρββεΚ ίδ (ο 
δΙιοΜτ ΐΗαΙ Η€ ί8 ηο( 8ΐιε1ι, 1)ΐι( αη αΐίβη 7^ ΙδΟΚΚΑΊΈδ. 

Ι. ΝΙΚ0ΚΙ.Ε8, ΟΚ ΤΗΕ ΟΥΡΚΙΑΝδ, §§ 14—22. (ΝοΙ ΙϊβίοΓβ 
372 Β.Ο.) 

Νί1ίθ1(ΐ68, (Ηβ θΓ66ΐί Κίης οί δαίαιηίδ ίη €γρηΐ8, ίδ αά(ΐΓ68δίη§ 
Ηίδ δΐιΙ)360(δ. Ιη ίΐιίδ ρ&δδ&ςβ λβ ΑΓ^βδ ίοΓ ΜοηαΓεΗ/ οδ ρΓβΓοΓαΒΙβ 
Ιο Οΐί^^ατεΐιχ ογ ϋβπιοοΓαογ 74 

II. ΕΝΟΟΜΙϋΜ ΟΝ ΗΕΙ.ΕΝ, §§ $4—58 (37° Β.Ο.). 

ΤΗβ ρΓαίδβ οί 1)€2ΐυΙ/ 77 

III. ΕνΑΟΟΚΑδ, §§ 47— 50 (3^5 Β•^•)• 

ΤΗο οοηΐΓ&δΙ 1)€ΐν€€η Ρΐιοβηίοίαη αηά Η€ΐΐ€ηί€ ηιΐβ ίη €χρηΐδ, 
ίΐίΐβΓ Ενοβοπϋ, ί&11ΐ6Γ οί ΝίΙςοΜβδ, 1)€€ΕΠΐβ Κίης οί δαίαπιίδ . . 78 χχίί εΟΝΤΕΝΤΞ. 

ΡΑΟΕ 

IV. ΑΟΑΙΝδΤ ΤΗΕ δΟΡΗΙδΤδ (391 Β.€.). 

ΐ5θ1(Πΐΐ6$, βαΓΐ7 ίη Ιιίδ αΐΓε€Γ, εήΐίείζθδ ΙΚγο^ ε1&556$ οΓ (β&εΐΐϋη 
Γγοπι ν1ΐ056 ιη€ΐ1ιθ(ΐ8 αηά &ίιη5 1ΐ6 άθδίΓΟδ Ιΐιαΐ Ιήδ οντη ιη&γ ^^ (Ιί^' 
1ίηςυί5ΐΐ€(1 . 79 

V. 0Ν ΤΗΕ ΑΝΤΙΙ)05Ι8, §§ 270— 3^2 (353 Β•^•)• 

Ηί5 &(χ;οιιη1 οΓ Ηί3 ο^τη * ρΗΠοδορΙι^,* ογ ΙΙιβοΓχ οί οιιΙίαΓβ, αικί 
11ΐ6 ^οιιη(ΐ5 υροη νΐιίεΐι 1ΐ6 γ65(5 ί(5 εΐαίπΐδ 85 

VI. ΡΑΝΕΟΥΚίκοδ, §§ ι6ο— 186 (38ο Β.α). 

Κ6&8οη5 \(τ1ιίε1ι ιηαΐίϋ (Ιιβ ιηοιηοηΐ £ΕΐνοιΐΓ&1)ΐ€ Γογ &η ίην&βίοη οί 
Α$ί& 1>7 υηίΐΰά Οκοοβ. €οηάίϋοη οί ΡβηίΑ αηά οί 0γ£6€£. Τλο 
Ρβαεβ οί Αηίαΐΐίίάαδ εΓΐΙίΰίζβά. δαιηιηατγ 9^ 

VII. ΡΗΙΙ-ΙΡΡ08, §§ 8ι— 104 (346 Β.α.). 

Ρΐιίΐίρ οί Μ&(%<1οη 15 ιΐΓςϋά (ο Ιοαά α Οτ^x^^ 6χρ€(ϋ1ίοη &§&ίη$1 
ΡοΓδία. ΡοΠοχ οί Α^^ίΐαοδ. Οτπ» Λο ΥουηςεΓ Λη<ί Ιΐιβ Τβη 
Τ1ιοτι$αη(1. Εβδο οί Γ&ίςίη^ α ^^ββ1^ απηχ• ΑιΙαχεΓχβδ ΟΛοδ — 
1115 6ηιΙ>απΓ&55ΐη£ηΐ5. Τ1ΐ€ νοπΐ *υΐ>€ΐΐ7* 15 11ΐ€ 1ηΐ€ δροΐΐ ίοΓ 
Αδία 99 

VIII. Ρυ^ΤΑΪκοδί §§ $6—63 (373 Β•^•)• 

Α ΡΙ&Ιαεαη, ρίοαάίη^^ 1)6ίθΓ€ ΐΗε Αΐΐιεηίαη £1ςΙίΐ65ΐ£ΐ ίοΓ Ηβΐρ 

&ς&ίΐ15( Τ1ΐ€ΐ)«5, Ιΐΐ115 ρ6ΓΟΓ&(€5 Ιθ6 

ι 

IX. 0Ν ΤΗΕ Ρεαοε, §§ 121— 131 (355 β^•)• 

Τ1ΐ6 ρΕΓΐ7 οί \τζχ αηά 'οιηρίΓο' — Γβ5ΐι1ΐ5 Ιο Αΐΐιβπδ οί Λοίι 
ροΐίο^. Ρβηΐίΐβδ εοη(πΐ5ΐ€(] \νίϋι 5ΐιΙ)5€ςα6η( Ιοαάει:» οίΐΐιβ ρβορίβ . 107 

Χ. ΑκοΗίΟΑΜΟδ, §§ 52—57 (366 Β.α.). 

Απ:1ιίάαιηο5 III., 5οη οί Αΐ^ωίΐαοδ, βρεαίςβ &( 8ρ&Γΐ& α^ίη5ΐ α 
ρΓορο5&1 ίο τ^οοξρΛίΛ ϋιβ ίηάϋρβηάοηεθ οί Μοδββηβ, Ιαΐβΐχ ΓΟδΙοκά 
\}γ Εραπίϋίηοηάαδ ι ίο 

XI. ΑκΕΟΡΑοιτικοδ, §§ 36—55 (355 Β•^•)• 

Α ρίβα ίοΓ ΓΟδΙοπηβ ^^εηεΓ&Ι ίυηείίοηδ οί πιογ&Ι οοηδοηΐιίρ Ιο Ιΐιο 
Οοαηάΐ οί Λβ ΑΓβίοραςοδ. Τΐιβ εοηΐπίδί ΙϊβΙνββη Ιΐιβ ΟΜ θ€ΐηο- 
επιεχ αηά Ιΐΐ£ Νονν ιικ 

XII. ΑΕΟΐΝΕΤίκοδ, §§ ι8— 2/ (394»3Β•^•)• 

Α ίοΓβηδίο $ρ66ε1ι, ίοΓ α οίίδο ίηοά ίη Αο^ηα. ΤΗο ηαιτ&ΐίνϋ— α 
βίοΓχ οί Ιίίείη (1ΐ6 ίδίαικίδ οίΐΗβ Α^ς^&η • . . . . • ιΐ7 εΟΝΤΕΝΤΞ. χχϋί 

ΡΑΟΕ 
XIII. ΤοΑί-ΕΧΑΝΌΕΚ (342 Β.Ο.). 

Α ΙβΙΙβΓ Γγοπι Τδοΐίπιΐβδ Ιο ΑΙβχαηάβΓ Ιΐΐ€ ΟίβαΙ— Λοη & 1>07 οί 
ίοαΓΐθ€η, ]ιι&( 1)6^ηηίη£; 1ιί5 5(α(1ί€5 \π(1ι ΑΗ$(ο(ΐ6 . . . .119 

XIV. Το ΡΗΙΙ.ΙΡ (338 Β.α.)• 

Α ΙβΙΙβΓ Γγοπι ΐ8θ1εΓαΐ68 Ιο ΡΗίΙίρ οΓ Μ&εθάοη — ινπ«€η ρΓοΙ>&1>1γ 
ίίΛβΓ ΐΗβ οοηοΐαβίοη οί ΐΚβΙ ρ€2ΐε6 1)€ΐνββη Ρΐιίΐίρ αηά Αίλοηβ νΐιίςΐι 
€η5αθά οη 11ΐ€ ΐΜΐ11ΐ€ οί ΟΙίΑβΓοηβίΑ . . *. . . . ιιο ΙδΑΕΟδ. 

Ι. 0Ν ΤΗΕ ΕδΤΑΤΕ ΟΡ ΌΐΚΑΕΟΟΕΝΕδ (390 Β.α). 

ι• §§ 7 — *4• ΟοηάαοΙ οί Όί1(&€θξ[αΐ6$ Ιο Ηίδ κΐαϋνοβ. Αο- 
Ιίοη ίοΓ ι^τ}\χτγ. Μοιίς&ςε. ΡυΓεΙιοδβ Μτί(1ι & Ι^αά Ιίΐΐο. Αείίοη 
ίοΓ είβεΐιηεηΐ 115 

ί• §§39 — 47• Οοηοΐαδίοη. ΤΗβ ΙϋδΙδ οί * ριιΙ)Η€ δρίΗΐ.' Οίΐε&βο- 
^61165 εοη(Γ&5ί6(1 ΐ¥ίΐ1ι Ιιίδ αηεβδΙΟΓδ. Ηίδ άοδοβηΐ ίτοιη Ηαπηοάίοδ 
αηά Αη$1ο£^€Ϊ(οη ιηαδί ηο( αναίΐ Ιιίιη Ι38 

II. 0Ρ ΤΗΕ ΕδΤΑΤΕ ΟΓ ΗΑΟΝΙΑ8, §§ Ι— 19 (359 Κ•^•)• 

Αΐϋε Ι&>¥ οί $υεε655ίοη. Α Ιΐιηεβ-εοηΐβδίοά ίηΗβηΙαηεβ . .130 

III. ΟΝ ΤΗΕ ΕδΤΑΤΕ ΟΓ ΚίΚΟΝ, §§ Ι— 42 (375 Β•^•)• 

Α((ίε ιι$α^65 ]'^[2ΐπ]ίη^ 1>6(γο(1ι&1, ιηαιτία£;6, &η(1 άοτγτ^. Τογ1πγ6 
οδ α (ε$( οί ΙηιΐΗ. Α ίαιηίΐ/ ίεδίίναί ίη ϋΐ6 εοαηΐιτ^• \νοΓ5ΐιίρ οί 
1ιοιΐ8€ΐιοΙ(1 ςοάδ. Α 1)Η(ΐ€ ίηίΓοάαεεά* (ο ΗβΓ 1ιτΐ5ΐ)&ηά*5 εΐαη : α εοιη- 
ρΗιηβηΙ ραίά ϊο ΗβΓ \>γ Ιΐιβ νοπιβη οί 1ι6Γ άβιηε. Ι^ν άβαΐίη^; \ΐΓϋ1ι 
1)Γ6&εΚε5 οί ηαίιιπιΐ ρίβίγ. Ραηβπϋ εοβίοπίδ 1 56 

ΝοΤΕδ 149 

ΐΝϋΕΧ Ι., ΟΚΕΕΚ "ΝΥοκοδ Ζ7Ζ 

ΙΝΟΕΧ II., ΜΑΤΤΕΚδ 3^5 ΟΟΚΚΙΟΕΝϋΑ. 

ρ. 17 § 95* ^• '» ^*^' φ^^οιη-αί Γβ&ά φ^ύτγοψτοί. 

6θ § 33ι 1&5( 1., ίοΓ Έ'αράξ€α' Γβαά ταρ^€ί9. 

95 § 1 7ο» 1• 4» ^01" ΜνμνθίΙβ^αι Γοαά έρθυμηθηναι. 

§ 173» 1• 5> <1βΐ6^6 οοιηιη& αί^βτ βιαλνό/Μ^α. 
1 19 § 3^1 1• β> ^ΟΓ τοσ€θτο τ€&ά τοσόΰτο», 
15 ί, 1• ΙΟ, ρΐΛ0€ Λο νοΓάδ 'ΓβΙαίηίης &ά τά» τϊίχαί* ΛίΙβΓ Αβ μγογ(1 

* ρΓοροδβ.* 
930 § 4» 1. 13, ίοΓ (1ιο 86θοηά άΐΓθ0τασ(ον Γοαά άτροστασίον. . 
2^1, 1α$1 Ιίηο, ΓοΓ σ^ι τβ&ά σφαί. 
3ΐ7> 1• Ι» ίθΓ[£ρί5(. IX.] κβΔ [Ερίβΐ. ν.]. 
313 § Ι9> ^* ^> ^'^'^ φοι^α ΚΆά φορέαί, 
'Β^ϊ § 7» ^ ϊ^» ^ΟΓ *τ«σσα/)α»* Γββά *τεττα/κιι*. »> >» 

»♦ 
>• ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΧΤ. Ι δΐιΙ)]οίη τηγ οοΐΐαΐίοη οί Λβ Ι€χ1, 08 ρηη(€ά ίη ΐΗίδ νοΙυΐΏβ, 
ν^τίΐΗ ΐΗαΐ οί Β€ΐί1ε6Γ (ΒβΓίίη 1823 — 4)> οί Βαίί€Γ αηά δαυρρβ 
(ΖϋΓίοΚ 1850), αηά οί ΐΗβ ΤεαΙ^ηβΓ δεηβδ, νίζ. ΑηΐίρΗοη αηά 
ΑηάοΙιίάεδ, βά. Γ. Βίοδδ (1871); Ι^χδίοδ, €(1. Ο. δοΗβί^β (2η(1 
6(1. 1876) ; ΙδοΙίΓαΙβδ, βά. Ο. Ε. Β€ηδ6ΐ6Γ (η6\ν 6(1., Γβνίδβά ])γ Ρ. 
Βίοδδ, 1878 — 79) ί Ιδαεοδ, €0. Ο. δοΗβΛβ (τ86ο). Ιη Ιδαβοδ Ι 
Ηανβ οοιηραΓοά 3ΐδθ Λβ ΙβχΙ οί Ο. Ρ. δοΗόιηαηη (ι 83 1). ΕιηεικίΕ- 
ίίοηδ \>γ οίΗβΓ οΗήοδ ατβ βίνοη νΗβΓβ ύι^γ αρρ^ατοά δί^ίβαιηΐ. 
Ιη α ίβιν ρΐ3.ε€δ Ι νεηΙιίΓΟ ίο (Ηίηΐς ΐΗαΙ Ι Ηανβ (ϋδοονβΓβά ίΗε 
Γβπιβάχ οί Β, οοΓΠίρΐίοη: 5αΙ Ι Ιιανβ ηοΐ ίηΐΓθ(1υοβ(1 αηγ ^οη^^^ιυΓβ 
οί ταγ οντη ίηΐο Λβ ΙβχΙ. δβε \)έίθΨ, ρ. 1 § 2: 4 § 2: 11 § 2ΐ : 
37 §4: 38 §3: 136 § 1 8. 

ΑΝΤ1ΡΗ0Ν. 

Α = Λβ εοάβχ Οηρρδίαηυδ, ογ ΒυΓηείαηυδ 95» ηο^ ίη ΐΗβ 
ΒήΐίδΙι Μαδ€ΐιπι, δοίά Ιο 5© οί ΐΗβ 13Λ οβηίαΓγ : Ν=^ Οχοηίβηδίδ, 
δαβο. 13 ΟΓ 1 4• ΤΗβδβ, ΙΗ6 1\νο 1)€δΙ, εγ6 οίοδοΐγ €οηη6€ΐ6(1. 
δαυρρ€, νΐιο νίΐΗ δρ€η§€ΐ αηά ο(1ΐ6Τ5 ^ίνβδ Ιΐιβ ραίπι Ιο Α^ ΐΗίηΙςδ 
ίΚαΙ Νψ2& οορίβά ίΓΟπι Α 1)6ίθΓβ Λβ ΙαίΐβΓ Ηαά 1)€€η οοιτεοΐεά, αηά 
ΐΗαί ΐΗο ροΐηΐδ ίη \ν1ιίο1ι Ν ίδ δΐιρβιίοΓ ατβ άυε Ιο Ιΐΐ6 οοη36οΐιΐΓ6δ οί 
ίίδ Ιβαπιβά δ€ηΙ)β. ΤΗβ ΤβυΙ)η6Γ εάίΐΟΓ ατ^βδ α^ίηδΐ ΐΗίδ νίεν^, 
αηά δυηΐδ αρ ΐΗο Γβίαΐίνβ πιοηίδ οί ί1ΐ6 Ιινο πίδδ. \3ΐγ δαγ1η§ (1ια(, 
ίί ν€ \\ζΑ Ν αηά Λβ οίΗοΓδ βχοβρί Α^ ^^ δΚουΙά Ιαοίε ιΗε ΐΓυε 
Γ6&(1ίη^ ίη δοηΐ6 ίινοΐνο ρΐαοβδ ; ίί Α αηά ΐΗβ οΛβκ βχοορί Ν^ ίη 
δοπΐ6 ηίη€ΐ)τ. Βαί ηβίΐΗοΓ Α ηοΓ Ν \άίθ)λγ δυρ6Γδ6(1βδ οίΗβΓ πίδδ. 
^ = ΐΛυΓ6ηΐίαηυδ, δα€€. 15: Ζ = ΜαΓοίαηαδ, δα6€. 14: Ζ^Υγε- 
(ίδίανίβηδίδ, δαοε. 14 : Μ= ΒυΓηείαηυδ, δ&βε. 15• 

ΤυΓΓ. (Ταποβηδβδ) = ΒαίΐεΓ αηό δαυρρο'δ βάίΐίοη ; Β1. = ΐΗο 
ΤβαΙ^ηβΓ ίοχΐ 6(1ί(6(1 5χ Ρ. Βίοδδ : Βΐί. = Ιπιπιαηυεί ΒεΙεΙίεΓ'δ Βειίίη 
εάίήοη. 

1. § Ι. (καταστ^ναι)] δαρρίίϋά 1)γ Κβίδΐ^β, αηά ρηηίοά ίη 
1)ΓΕε1&6(δ 1)7 ΤΰΠΓ. Β1. || τολμαν τά τ€ άλλα πάρα φνσιν λ€γ€ΐν χχνί ΞΕΣΕΟΤΙΟΝΒ. [Αντιρηον 

καΧ 8ρακ] δο ΐΗβ ηβδ. Βίε. Β1. λΥίΛ ίΗίδ Γ62ΐάίη§, νβ Ιιανο οιιγ 
οΚοίαβ 56ΐιν€6η Ινο νεκίοηδ: (ι) *ίθΓθβ ρ€αο6αΙ)ΐ6 ηιβη ίο 5β 
αυάααουδ {τολμαν\ αηά (η) ίη ο(ίΐ6Γ ΓΟδρβοΙδ (ο δρ^α1^ αηά αε(/ 
βΙο. ΗθΓ6 ΐΗο αί)δθ1ιιΐ6 ιΐδβ οί τολ/Ααν ίδ ο5]6θΐίοηαΙ)ΐ€, αηά Λβ 
τ€ ίδ ιηοδί α^νΐ^νατά, τ€ 1ΐ3.νίη§ οοαυπτβίΐ Ινίεβ 1)6ίθΓ6 ίη Λο δβη- 
Ιβηοβ. (2) * ηια1(6 ρεαοβαΐίΐβ πιεη ά&ΓΟ ^ί7/Λ (τ€) ίη ο11ι6γ πιαΙΙβΓδ 
Ιο δρ6α1&, €ΐα, αηά (και) Ιο αοί/ — λ€γ€ΐν αηά δ/κίν 1)θΛ άερβηάίης 
οη τολ/ιαν. ΤΗίδ ίδ ίηίοΙοΓαΜβ. Ι ίββΐ δαιβ, Ιΐιεη, Ιΐιαί Τυττ. ατο 
ΠβΗΐ ίη δΐιρρΙ)άη5, >νίΐΗ 8αυρρ6, και 1)€ίθΓβ παρά φυσιν: *ίθΓ0β 
ρβαοεαΐ)!© πιεη ^ί^Μ (τ6) Ιο νοηίαΓΟ οη οΛβΓ δίβρδ, αηά (και) Ιο 
δρβαΐ^ αηά αοΐ,' €ΐ€. Ρογ τολ/Ααν τά τ€ οΛΛα ίηδίβαά οί τα τ€ 
άλλα τολμαν, δ66 ηο(6 ρ. 15 1• || οπ(ι)9 χρν] οττως Β1., Οη Ιΐίδ 
Ο^ιπί εοη36ε(υΓ6 : νπΐ^. ως χρη, \\ § 2. δια τάς προ€ψημ€νας 
τνχας] Βί ΓΟαάδ, οη Ιΐίδ Οίνη ΟΟηίεοΙ., Γσα ταίς νρθ€ΐρημ€ναις τυχαις. 

Ιη α ηο(6 αϊ; ρ. 151 Ι &ν^ τηγ Γβαδοηδ ίοΓ Γ€(αίηίη§ (}ΐ6 ναΐ^., αηά 

ρΓΟρΟδίη^ βίΐΗβΓ (ο ίηδ€Γ( ησσον 1>€ίθΓ0 ά'ΐΓθ&€ζαμ€νσυς, ΟΓ ίοΓ άπο- 
&€(αμ€νους ϊο δη1}δϋΐα(€ απωσϋψ,ένους, \\ 2. § 3* ^^^ ακονσίονς 
αΐτίϊας] €Ϊ$ ανοσίονς αιτίας, Β1. οη Ηίδ οιιπι εοη36ε(. || £1 μ^ν 
γαρ το άκόντιον.,.μη φον€νσικ €Ϊναι, Β1. δΚίΓΐδ (Ηίδ \τ1ιοΐ€ ραδδα^θ, 
ρΐαείη^ ίΐ αί(6Γ προσίβαΚεν ημΐν α( Ιΐΐ6 εηά οί § 4ι ^^^ α1(6Ηη§ 
τον δ^ παιδος ίη(ο του γαρ παιδος. Το ηΐ€ ηο ε1ιαη§6 δε6Πΐδ Γ€- 
ςυίΓβά. II ούδ€ΐς (αν) ημΐν λόγος υ7Γ€λ€ΐν€το] (αν) ίδ €0η]^€ΐ\ΐΤ3ΐ\γ 
αάάεά \)γ Β1. Ιΐ ίδ ηοΐ, ΗονενοΓ, ηβοβδδατγ. ΤΗε ίπιρεπί. νπελεί- 
ν€το αΙοη€ οουΐά ηιβαη, * ΐ¥αδ (5/ α Ιο^ίεαΐ ίηίοΓεηοε) ΙείΙ,' ίη ΐΗο 
δυρροδεά οοδβ (€ΐ ΐΓρωσ6ν). δοβ οη Ιγίγνετο ίη Ιδαβοδ οη ν. § 13, 
ηοΐβ ρ. 33^• II § 4 (<> /*^ ΙκωΚνθη)\ δυρρίίεά \>γ Κοίδΐίβ, αηά 
ρπηίεά ίη Ι^ταοίεβίδ \>γ Τυιτ. αηά Β1. || § 6 οι τ€ 6κοΰσιον] τ€ 
δρβη^βΐ, Β1. : οί δ€ ^κοιχτιον νυΐβ. || § 7 ούδ€ν ημαρτεν] ΒΙ, νίΛ 
Ν: ημαρτ€ν σν^Ιν νυ1§. || 3. § 8 του καιρού] δρβηβοί, ΒΙ. — του 
χωραυ πίδδ. αηά Βίε. — του χρόνου Κείδ1^6 αηά Τιιιτ. || το (τ€) 
ίρτγον"] ΒΙ., δρεη^βΐ Ηανίη^ εοηίοοΙυΓεά τό τ ήτ/ον: νυΐ^;. το <ίργον. 
II § 9 Μ^« €κών] ΒΙ. ^ΙΗ Ν. — μηθ* €κών νηΐ^. || 4. § 2 ιτρωτους] 
ΒΙ. ΐνίΐΗ Ι^, — πρώτον ναΐβ. || όστις ουκ των ύττο του β€ου οί^ιω- 
θίντων του βίου ημών άνόμως τινά άΐΓθκτ€ΐν€ΐ. * ΑΥΚοβΥεΓ, ΐΗεη, υη- 
Ιανίυΐΐχ δίαχδ αηγ οηο οί υδ \νΗο Ιιανε 1)β€η άοβπιεά ινοΓίΙι^ οί Ιίίο 
\>γ ΐΗβ ^οά.'...δο ΒΙ, αάορΐίη§ δαυρρε^δ άίιω^€ντων. Τίιβ πίδδ., 
Βΐί. αηά ΤίΠΤ. ^ίνβ — όστις ουν τούτων ύττο του ^6ου ίΐ^ιω^€ΐς 
του βίου ανομως τινά άΐΓοκτ€ΐν€ΐ. Ι Ηαά αίΓβαάχ οοηίεοίιίΓεά 
αηο(1ΐ6Γ Γβπιεάχ — ^νΐιίοΐι, ίηάεεά, \ναδ ηοΐ ίατ Ιο δοείί — 1)είοΓε 
Ι Ιεατηεά ΛαΙ ίΐ ίδ αοΐιιαίΐχ ίοιιηά ίη Ν, — ηαπιείχ, ίοΓ άίιω- 
ί€ΐς Ιο Γεαά ά^ιωβίντος. 'ΑΥΙιοβνεΓ, Ιΐιεη, — ουΓ Ιίίε 1ιανίη§ 1)€€η 
άεβπιεά ντοΓίΙιγ οί Λβδβ Ιΐιίη§δ \>γ Ιΐιβ §οά, — υη1α\νίιι1ΐ7 δίαγδ 
αηοΛβΓ.' Ενβη "ν^ίΛουΙ ίΗβ Ιεδίίπιοηγ οί Ν ίΗίδ ιεαάίη^ \ν^οιι1ά 
Ιιανε ν&τγ δίτοη^ ρΓθΙ)αΙ)ί1ίΐ7 : νίϋι ΐΗαΙ Ιεδίίπιοηγ αάάβά, Ιίΐίΐβ 
άουΙ)1 οαη τεπιαίη. || 6. § 3 [διο'τι €ψ€υσαντο] οοηάεπιηεά \>γ 
ϋοΙ)Γβ6, αηά ηον ΙίΓαοΙςβΙεά \^γ ΒΙ ϋοΙ)Γ€6 ίυΠίιεΓ ρΓοροδβά Ιο 
Γβαά αύτφ τουτφ ίηδίεαά οί αΰτοΓς τούτοις, αηά αίδο δαδρβοίεά ΐΗβ 
ινοΓάδ ου δυνά/Λ€νοι δι/λώσαι αυτά : ηεεάΐβδδΐγ, Ι ΐΗίηΙί. Ιηάεβά Ι Αντιρηον] ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΧΤ. χχ^ι 

ίηείίηο (ο ΐ3€Η6ν€ (ΗαΙ διότι Ιφ€νσαντο Ιοο 15 §6ηυίη6. Ι( δΐιουΐά 
1)β Γ6Πΐ6ΐηΐ3€Γβ(1 ίΗαΙ 2ΐη ίιηιη&ηΐΓβ Λβίοηοαΐ ριοδβ ίδ δοηΐβΐίιηβδ 
ίοΓΟβό Χ,ο βιηρίοχ ΐΗ6δ€ ανΙενα,Γά εχρίαπαίοιγ είαιίδβδ. ΤΗαΙ ίδ 
Ιΐΐ€ ρΓίοβ ίΐ ραγδ ίοΓ υδίη§ οπιαιηθηΐ ονεΓ ινΙιίεΗ ίΐ Ηοδ ηοί οοιη- 
ρΐβΐβ ιηαδίεΓγ. Α είαυδβ ιηζγ 1)6 δοαηά ίη ΑηΐίρΗοη \νΗίεΗ ινβ 
εουΐά δοίεΐγ ρΓοηουηεε Ιο 1)€ α §1οδδ ίη ΌειηοδίΙιεηβδ. || § 5 

τούτο μλν €άν η τ^ γλώσστ; άμάρτω, σνγγνωμ,ην €χ€ΐν μοί] Τ1ΐ€ Πίδδ. 
Ληά Βίε., σνγγνωμ,ην €χ€ΐν /χοι, τούτο μίν €(£κ τι τ^ γλωσσ|; άμάρτω, 

ΒαίίεΓ ιη&άε Ιΐιο Ιπιηδροδίίίοη, \ν1ιίε1ι ίδ αάορίεά \)γ Τυπτ. αηά Β1. 
II €ί^σ^αι] ΒΙ, \νίΐ1ι Ο. Α. ΗίΓδεΙιΙ^, (€υ) €ίρήσθαι. \\ 7. § 8 
Ίτραγμάτων των €ΐς €/*€] πραγμάτων Κίά των €ΐς ΙμΙ Πίδδ. 3.η<1 Βίε. — 
Τυπτ. &ηά ΒΙ., ινίΐΗ δαυρρβ, οιηίΐ καΐ || § ίο φασι 8^ οχ το τ€ 
ά7Γοκτ€ίν€ίν μ€γα κακούργημα €ίναί,.,,καΙ το ί€ροσνλ€Γι/] πίδδ. Βίε. 
Τυιτ. ΓοΓ το τ€ δαυρρε εοπ]. τό γ€, ΤΗε Αΐάίηβ β&δ φασι δ€ 
αντό τ€ το άτΓοκτ€ίν€ΐν^ κ.τ.λ., Β,ηά δο (ινίίΐι γ€ ίοΓ τ€) ΒΙ. τεαάδ, 
ίπδεΓίίη^ (ωσπ€ρ) 1)6ίθΓ6 και το ΐ€ροσνλ€Ϊν. || ανταη-ο^αν€ΐΐ' του 
νόμου κ€ίμ€νου τοκ άΐΓθΐΓΓ€ΐναντα] Α (ΐδΐ ΙΐΕπά), ^ ΒΙ. — του νόμου 
κ€ίμ€νου τον αποκτ€ίναντα άντα'ποθαν€Ϊν νΐΐΐβ. Βΐί. ΤοΓΓ., Επά δΟ ΐΗο 
εοΓτεεΙΟΓ οΓ -^, οηΐγ >νίΐ1ι άνταποθ. 1>είθΓβ τοί' αποκτ. || 8. § 1 1 
^^ωλ€ΐαν αντώ] αύτω ΜαεΙζηεΓ, ΒΙ. — αντφ νυΐβ. || § 1 2 ΐ7γ€Γ χρψ 

ναι] ΒΙ., αδετίΒίη^ ηγ^Ι Ιο ΌΓχαηάεΓ αηά Ρ. Κ. ΜϋΙΙβΓ. — €ΐ γ€ πίδδ. 
Βίε. ΤυΓΓ. — δαυρρβ εοπ]. οί€ΐ γ€. || § 13 όψλ€Γν την ^ίκψ\ ΒΙ. 
Γεαάδ, Γγοπι Α^ οφλάν ^Ιναι την &ίκψ : 1)υί δεβ ηοίε ρ. 1 6ο. || 
§ 13 ^ξ€Ϊναι €^€λ^€Γν] ϋοΙ)Γε6 ΐΗου^Ηΐ ύ\αΧ €^€Γναι Ιιαά απδεη Γγοπι 
{^ΐ€μαι, α βίοδδ οπ ^ί€λθ€Ϊν, Οπιίΐϋίηβ ίΐ, Ηε ριοροδεά ίο τεαά 
(ίηδίεαά οί τούτο δ* άττολογι/σαμ,έκφ) και €λ^όντι ούτω δ* άίΓοΧογησα- 
μίι^. II 10. § 17 ^μοι μόν^^ έΐΓ£λιΐΓ£] ΒΙ., οπ Κείδίεε'δ εοη]., 
2ΐ(1(1δ {Ιπ) 1)βίθΓβ ΙμοΙ, Έοτ ΐΊΓ€ΚνΐΓ€ Βαί(6Γ ριοροδεβ ^ΐ'€λιτΓ€. Ηε 

¥Γ01ΐ1(1 αΙδΟ ΟΠίίί το\:^€ τοΰ νόμου οΓίεΓ ωφ€\€ίσθαι, || § ΐ8 άιταρα- 
σκ€υότατον](ως)α7Γαρασκ€υσΓατονΒΙ,ινίΐίι ΗΪΓδεΗίβ: πβΐιΐΐχ. || §19 
^λασσω0€(9] Ε)οΐ3Γ66'δ εοπ3εεηΐΓε, ηο\ν εοηβπηεά \^γ Ν20Λά ρεΓ- 
ΙίΕρδ 1)γ ΐΗε ΐδΐ Ηαηά οί Α: Τυπ*. ΒΙ. ΤΗε οίΗεΓ πίδδ., αν σω&£Ϊ9^ 
811(1 δΟ Βΐί. : δεε ηοϋε ρ. 162. || § 2ΐ αΰτον [τον Ήρωδιρ].] Βο- 
1)Γεε ^ίδΗεά Ιο οπιίΐ τον Ήρώδι/ν : ΚείδΙεε, είΐΗεΓ Ιο άο ίΗίδ, ογ Ιο 
Γεαά ούτοι ίοΓ αυτόν. ΒΙ., ινίΐΗ ΜαεΙζηεΓ, 1)Γαε1ςείδ Λε ^οΓάδ: 

ήβΐΐΐΐγ. II 11. § 21 δτι μη προνοίχ^,,.^ίγν€Γθ\ μη, "^Ηίεΐΐ ίδ 

ρηπίέά ΗεΓε Γγοπι ΐΗε πίδδ. Ι)^ Βίε. Τυπ. ΒΙ., ίδ δίπιρίγ αη ίπιροδ- 
δίΙ)1ε δοΐεείδπι. ΜαεϋζηεΓ ρΓοροδεά ίο δυΙ)δΐίΐυΐε ου. λΥε πιυδί 
εεΓίαίηΙγ άο δΟ. ΒυΙ Ι ΐΗίηΙε Λαί ινε εαη αίδο Ιταεε ίΚε δοιίΓεε 
οί ΐΗε επΌΓ. οτι μη προνοίψ 2ΐΓθδε Γγοπι οτι (ού τ^ €)/α^ προνοί^. 
II § 22 μ€Γ€κβασις] Α (εοΓΓεείΟΓ), -Λζ Ταπ:. ΒΙ. — μ€τάβασις 

νυΐ^. Επά Βίε. || υμΐν μάρτυρας 7Γαρ€(ομαί\ μάρτυρας ίδ Κείδΐ^ε'δ 

εοη3εεί., δυρροηεά \)γ ΐΗε εοηδίαηί υδα^ε οΓ ΑηΐίρΗοη, αηά ηο^ 
ίΐόορίεό 1)7 ΒΙ. ΤΗεΓε ίδ, Ηο\νενεΓ, οηε ,<ΐΓα\νΙ)Εε1ε ίο ίί — ίΗε 
ί&πιί)ίε πιείΓε, νΗίοΗ 2ΐί ίΗε €ηιί οΓ α δεηίεηεε ινοαΜ δε ίοο δίηΐς- 

ίη§. Ι ΐνουΜ ανοίά ίί 1)γ Γεαάίη^ ύμΐν τταρ^ξομαί μάρτυρας, — μαρτυ- 
ρίας, νυ1§. Βίε. ΤυΓΓ. || 12. § 26 αυτώ ^ν€^αλονί ΒΙ. : ΙνίβαΚον 
αυτω Α, Β, Βίζ. ΤυΓΓ. || § 28 ανδρός Τ€^ν€ώτο5 και ^κ)9αλλο/Α€νον] χχνίίί 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. [Αντιρηον 

ακδρος Τ€0ΐ'€ωτο9 (ΙντιΘ€μ€νου) και ΙκβαλΧομά^ου Β1. οη 1ΐί$ Ο^ν^η 
εοη]. Η€ 8ΐ80 8υ^€5(5 (1ια(, ίηδίβαά οί αάάίη^ 4ντιθ€μ€νου^ ^6 
ηαίξΐκ οιηί( καΐ Το τηγ χΥιϊηΙίΪΏξ Ιΐΐ6 (€χ( 18 δοιιηά 08 ί( 8(αηά8 : 
' \^1ΐ€η α ιηαη Ιιαύ 1)06η Ι^ίΐΐβά, άπα ινοδ 1>€ίη§ (Ηγοι^π ον€Γΐ>οαπ1.' 
II 13. παρασχησομΑΐϊ] Γ€8ΐθΓ6ά ΙΐΘΓβ 1>γ Βέίάί^τ (νΐιοιη ΒΙ 
ίοΐΐοΐνδ) ίΓΟΠΙ § 24- — ναραστησομαι να1§. ΤίΗΤ. || § 29 το αΐμ/ι] 
ιη8δ. ΒΙ. — τι αΓ/Αα Β1&. Ταττ. || § 8ι €1$ τα ΙΙ(ω\ €ΐ$ 18 ^ιαεί^βίβά 
5χ Μα€(ζη€Γ, Βΐί. ΒΙ. || 14. § 83 ...τοντων μΛρτνρ€$\ 8(ορ1ια- 
ηΐΐ8 δΐιρρίίβδ και /αοι άι^<φψ'€ 56ΓθΤ€ τοντων. || § 84 γ€γ€νΐ7/ϋΐ€μωκ] 
Αν€ίάη€Γ, ΒΙ. — γιγνομά^ων νΐΐ1§. || § 85 οΐμΛΐ $€ Κ(ΐ1 νμων] Καγ- 
δ€Γ ίηδθτΐδ (προς) 1)έΓθΓ€ ν/Αων αηά (€7ναι) άΛ€Γ ίΐ : αηά δΟ ΒΙ— 
ΌθΙ)Γβ€ ίΟΓ οΐμοΛ €0η]6€ΐυΓ6(1 δ€0/Ααί. || 15. § 87 τη^ (τ€) Βίκης 
νικάσθοΛ. πάρα το άληθί^^ αντον Τ€ τον οίλι/βονς, [αλλω$ τι] καΐ 4άν] 
Ιη Αηΐίρΐιοη οι. νι. § 5> ^ΙιβΓβ ΐΜδ νΐιοΐβ ροδδΕ^ο τεουίδ, ινβ 

ΙίΕνβ της Τ€ &ίκης νικασθαι πάρα το άληθ€^ αντον Τ€ τον οίλι/βον^ι 

κοκ, Οία Οιιίάβά ])γ ϋιίδ, ΒΙ. ίηδβΓίδ τ€ αΛβΓ τ:7« Ι^^^β. Ηο 
&1δθ ίοΠο^δ δρβη§β1 ίη 1>τ3.ο\ί€ύτίξ [οΛΛως τ€]. "ννίΛ ολΛως τ€, 
ΐΗο ιηβαηίηβ ίδ, ^βερεάαΙΙ^ ί/:^ νϊΛοιιί ίΐ, *λ«^λ ^* Ι άο ηοΐ δββ 
\ν1ΐ7 ΑηΐίρΙιοη δΐιουΐά ηοΐ Ιιανβ υδβά ΐΗβ ίοπηοι Ηοτο αηά Ιΐιο 
1&11€Γ ίη ΟΓ. VI. § 5- II § 88 17 '^^ ^* '^^'^^ άλλοις] και ίδ οιηίηβά 
1)7 ΜαβΙζηβΓ Επά Τιιγγ., οοιηραπη^ ογ. νι. § 6, ν1ΐ6Γ6 ίη Λβ ιερβίί- 
(ίοη οί (Ιιίδ ρ2ΐδ82ΐ^6 ^6 βηά η Ιπί τοΓ$ άλλοις : ΒΙ. 5Γαε1&€(δ ί( : 
η^ΗΐΙχ, Ι (1ιίη1&. 866 ηο(6 ρ. 1 66. || 16. § 90 απολ^σασι] 
ΌθΙ)Γ66*δ €0η36€ΐυΓ6, αάορί6(1 \>γ ΤιίΓΓ. ΒΙ — απολογι^σασίαι νυ1§. 
Βίε. II § 91 αμαρτ€ίν τι, το αδίκως] Μ2ΐ6ΐζη6Γ'δ €θη]6€ί. ίδίο- 
1)α6υδ, η αμαρτύν το οΒίκως), ΒΙ. Τ1ΐ6 ηΐδδ. 1ιαν6 άμαρτ€ίν €πι τφ 
ΟΓ «τί τφ (Ιΐΐ6 1αΙΐ6Γ, Ν, Βίε. Ταττ.). || (απολ£λνκ<>σιν) ν/Αΐν ονδ' 
^ίαπατΐ7^€Ϊσι] Τΐιβ ίηδ6Γΰοη οί ^άπολ€λνκόσιν) ίδ άιΐβ Ιο '\ν6ί<1η6Γ, 
\ν1ιοηι ΒΙ. ίοΠοινδ, ^ίίη§ νμΐν ονδ' ίοΓ νμιν τοις. — Υυίξ. νμΐν τοις 
ίζαττατηθ^ίσι, \\ 17. § 93 Μ"] τι/«ι)ριαν. . .ταντι^ν. ] την ίδ 
ΐ3Γ&€ΐε6ΐ6ά 1)7 ΒΙ. (Λου^Η ηοΐ οχ Τιιγγ.), οδ δαηρρβ αηά ΚαγδβΓ 
δυ§§6δ(6ά : Μα6ΐζη6Γ νουΐά 6ί(Η6Γ οιηί( ί(, οτ 6ΐδ6, 1&66ρίη§ ί(, 
εΙι&η§6 τανπ/ν (ο τιτν. Ι( ίδ 1)6η6Γ οηιί((6(1 : 1)ΐι( δυελ α ροδδο^β 
οδ ΟΓ. XIII. § 30 δΗο^^δ Ιΐιαΐ ί( ηιίξΜ 1>6 ΙεβρΙ : δ66 ηο(6, ρ. 167. || 
§ 95 ρ^στον δ€ τοι] ϋο1)Γ66'δ εοη36€ϋ., Μα6ίζη6Γ, Τυπ*. ΒΙ. ΤΗβ 
ιηδδ. Ηαν6 άραΐς των δ€ τοι, \ν1ιίε1ι Βΐί. ρήηίδ. Το Λ6 6ηΐ6ηάΕΗοηδ οί 
αραΐς των ιηβηΐίοηβά α( ρ. 167 Εάά άράσιμον (8(6ρ1ιαηυ8), χρηστών 
(ΥαΙεΙίηαβΓ). Ιΐ ίδ Γ6ΐη2ϋ:1ε2ΐΙ)ΐ6 ΙΗ&Ι -Λ^οιηίίδ Λβ νοΓάδ 2ΐ1ΐ0β6ΐ1ΐ6Γ, 
δΟ ύϊ2Λ, των αληθών, ίδ ίιηπΐ6<ϋαΐ6ΐ7 ίο11ον6ά \)γ Ιστιν άν^ρος, κ,τ.λ. 
ΡβΓίιαρδ Ιΐΐ6 δεΓίΙ)β οί -Λ^ πιαγ Ηανε ΐΕΐε6η Ιστιν οδ = * ίΐ ίδ ροδδίΐ3ΐ6 : ' 
(Ιιίδ ιγοιιΐά ^ίν6 α( Ι6α8( α εοπιρΐ6ΐ6 δ6ηδ6, οηά ιηαγ 1ιαν6 ρΓ6ν6η(6ά 
Ηίδ ηοΗείη^ Ιΐια( }ΐ6 Ιιαά Ι6ί1 ου( αηγ Υίθτά8, \\ 18. § 96 €άν τι 
πάσχω] τι Βίε. : πίδδ. τ€, νυ1§. 1)βίθΓ6 Βίε. γ€. || ιταραΛ'όμως] Κβίδίεε'δ 
εθΓΓ6εϋίοη. ΤΗε πίδδ. παράνομος δΐίΠ αρρβΕΓδ ίη Βίε.'δ ΒβΓίίη 
Ι6χ1 οί 1823. II § II [τοντ€στι τ^ Έρ€χΛ;ιδι,]] ΒΙ. ίοΠοινδ Κ6ίδ1εβ 
ίη 1)Γαε1&6(ίη§ (Ηίδ οδ β. δεΗοΙίυιη ινΙιίεΗ Η&δ εοιη6 ίη ίτοιη § 13• || 
19. § 13 τον δ* €Τ€ρον] 8αυρρ6 ΐΗίηΙεδ ΐΗαΙ & ρΓθρ6Γ ηΕΐη6 Ηοδ 
61Λ6Γ (ΐΓορρ6ά ουί αίΙεΓ της Κ€κροπίδος ΟΓ ίδ εοηε6αΐ6(1 ίη ΐΓ€ρον. Αντιρηον] ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΧΤ. χχίχ 

II § 14 «έ^οτι τ^ καη/γόρφ Ι^^Κνγζβντι. ,,οη,&ν βονληται €ΐπ€ίν\ νΐΐ1§. 
— €ζ€λ€γξαί (Βΐί. Τυπ•.) Ιί \νβ άο ηοΐ οιηίΐ €ίπ€4ν, αβ ΌοΙ)Γ66 ρΓΟ- 
ρθ5ΰ(1, Ιΐΐ€η ί( ίδ 3, (Ιίΐβιηιηα. Κεβρίη^ €ί€λ€γ$αί ινβ ιηυδ(; Γβαά €ίπωκ, 
05 δαυρρο δυ^^^δΐδ ; ογ, Ιεβερΐη^ €ΐ7Γ€4ν, \^β ιηυδί ιβαά ^ξ€λ€γξαντι^ 

08 ΒΙ άθ6δ. Ι ρΓ6ί6Γ (1ΐ€ 1α1(6Γ. || Ιβονλόμψ αν] Όθΐ3Γ66 

ρΓοροδ€<1 βουλοίμψ ίν. ΤΗθ οΐ3]βαΐίοη Ιο ΐΗβ ίιηρβΓί. ιηάία. ΙιβΓβ 
ίδ ύϊΛί ίί ίιηρίίεδ α ϋεϋβί οη (1ΐ6 δρ6α1&6Γ'δ ραη ύΐΒΧ Ιιο ^αδ ηοί 
ΙΙιοιίβΗΐ «ίορίίος : οη ΐΗίδ ^οαηά Ι δΐιουΐά ρΓβίβΓ Λβ ορίαϋνβ, ινΗίςΙι 
ΒΙ αάορίδ. II § 15 σφοδρά] ΒΙ., οη Κβίδΐί^'δ εοη]., ^νεδ (ούτω) 
σφο&ρα. II άποτρό/ται] Όο^Γβε'δ θοη]6€ΐ., 2ΐ(1ορΐ€(3 5/ ΒΙ — 
άνοστρ&ΙβΜ πίδδ. Βΐό Τυπ. ΑΝΏ0ΚΙΌΕ8, 

Τΐιο δοαΓεβδ Γογ (1ι6 (6x1: οί Αηάοΐάάΰδ αΓ6 εΐιίεβγ (Ηβ δαηιε 
οδ ίοΓ ΙΙίΕΐ οί ΑηΰρΗοη. ΗβΓβ, ΙιονβνβΓ, ΐΗβ εοάβχ Οπρρδία- 
ηαδ Α Ηοδ ηο Ιοη^βΓ αηγ ήναί ίη ί(δ εΐαίπι (ο 1>6 (1ΐ6 πιοδί ίαίΐΗίαΙ 
Γ6ρΓ6δ6η(αϋν6 οί (Η6 εοπιπιοη αΓεΙιεΙγρβ, δΐηεβ ΐΗβ Οχοηίβηδίδ 
Ν (1θ6δ ηο( εοηίαίη Αηάοΐάάβδ. Α ινοδ εοΐΐαΐβά Ι)/ Ι. ΒβΙ^ΙεβΓ, 
αηά 1>^ Οο5δοη, ινΗο αίδο εοΠαΙβά οίΓβδΙι ίη Αηάοΐάάβδ (Ιιβ νΐιοΐβ 
ΒαΓηβιαητίδ Μ^ υδΰά 1>γ Β61&1&6Γ οπίχ ίη α ίβ^τ ροδδο^^βδ. Νο( 
ηιιιεΗ, Ηο^ονοΓ, Ηοδ 1)€€η ^ίηβά ίΓΟπι Μ^ ογ ίΓΟπι Λβ οοάοχ 
ΑπιΙ)Γθδίαηυδ Ρ^ ΐγΗίεΚ Β61^]^6^ εοηδυΐΐοά ίη δοηιο ρΐαεβδ; δΐίΐΐ 
Ιοδδ ίΓοπι ΜοΓείαηυδ Ζ ογ νΓαΐίδΙανίβηδίδ Ζ ΤΗο πίδδ. αηά 
6(ϋ(ίοηδ αΓ6 ίηάίε&(6(1 1)γ (Ηε δαπιο ΐ6((6Γδ οδ ίη ϋΐ6 εαδο οί Αηΐί- 
ρΗοη. 

20. § II τ€/ΐΑν€σβα4] ΌοΙ>Γ66'δ εοηίεεί., Τιιγγ. ΒΙ. — ^ηνίσθαχ 
πίδδ. Βίε. II 21. § Ι2 μεγάλων αγαθών οΪτιλ] αιτία ΒΙ, οη ίιίδ οντη 
εοη]6ε(., ίοΓ (Ηο πίδδ. α^ια. ΡΐΕυδίΙ>ΐ€ &δ (Ηίδ ίδ, Ι ηο\7 1)6ΐί6ν6 
ΐΗαΙ α^ια ίδ η^Ηΐ, αηά ύια( (Ιιβ ίο11ο\¥ίη£; τανη^ς τ^$ αιηα« ίδ 
ΓΟίΗβΓ Ε^αίηδΙ Ιΐΐ6 ε1ιαη§6 (Καη ίη ί^ ίανοιίΓ. || § 14 στρατιάς] 
Α^ Ταπ*. ΒΙ — στρατ€ΐας νυΐβ. Βίε. || § 15 ^^Γ€ώη] δο Κβίδίεο, 
Τυπ". ΒΙ. — και €3Γ€ΐ8ι^ πίδδ. Βίε. || ίνοντα 6ν€βη οδτοι μ€] δαυρρε'δ 
εοηίεεί., Τυπ•. ΒΙ. — €Ϊχον τα 6ν€ΐ8η ούτοι, οΓ μ€ πίδδ. Βίε. || 22• 
§ ΐ6 ΤΓοίλιν αν και δια τουτ' ^ώ αίΓωλλυρ,ι/ν] άπωλλύμην ίδ α εοη36ε' 

ΐαΓΟ οί ΒεΙεΙεεΓ, ινΚο, ΚονβνβΓ, ρπηίδ Λε νυ1§. άπολοίμην : αηά δο 
ΤιίΓΓ. ΒΙ ΒυΙ ίΗβ αοη ορίΕΐ. ίδ ίηΙοΐ6Γ&51ε, Λβ δίΓπεΙιίΓε οί 
(1ΐ6 δοηΐεηεβ ΐΗβη ΐ36ίη§, — ΙμΛχτον άπωλοφυράμην^ όστις τοντο μίν,,. 
€Ϊχαν, τοντο ^^,.,άπολοίμην. ΤΗο ίηδβΓΐίοη οί €1 1>βίθΓ€ πάλιν αν, 
νΐι. ΒΙ. δυ^6δ(δ, '^ουΐά οηΐχ Γοπιονε οηο όίίϋευΐϋγ Ιαγ ίηΐΓθ^υείη§ 
&ηο(1ΐ6Γ. Αηά ίί ίοΓ όστις νβ Γβαά €ί, €Τχον ίοΠοντεά 5χ άποΚοίμηψ 
νουΐά δϋΐΐ 56 πιοδ( α^τίελνατά. Ι Ηανε 1ί((ΐ6 άοαΙ)( (ΗαΙ αττολοίμΎρ^ 
ντζΒ α Π16Γ6 6ΓΓ0Γ, οεεοδίοπεά 1))τ Ιΐΐ6 η6ίβΙιΙ)οαΓίη§ ορίαΐ. τραποί• 
μην. II ονκ «ττιν ο τι Ιτιρον ^γον] Β, Ζ (ίη Α €Τ€ρον ίδ ^νΗΚεπ 
ονβΓ %)γον). Βίε. Τυπτ. : ΒΙ. 5Γαε1&6(δ ίρτγον : νυ1§. ονκέτι €Τ€ρον. || 
§ 35 *Αλκισθίνη,..Ύιμάνθη] δΟ, ^ΙΗ Ο. δε1ιί1ΐ6Γ, ΒΙ.— Άλκισβό^... 
'ΐιμάνθψ Βίε. Τυπ:. || 23. § ^6 όντως δΐ€Κ€ΐτο] ούτως Α^ Τυπτ. XXX 3ΕΙΕεΤΙ0Ν5, [Ανόοκιόεβ 

Β1. — οντω Βΐί. νΐΐΐβ. II αΐ'€ΐ'ΠΌΐ...κα^£λοι] άν€ίΊΠ]...καθ€λ•^ Π188. 

(€Χ€6ρΙ ΛεΙ Α^ β Η&νε καβάλοι). ΟοΓΓΘοίεά \>γ Οο5γ6€, αηά Ι)/ 
δείιόιη&ηη Ζ>^ €ο?ηίΗίί ρ. 151. || Ιφίυγον] ΒαίΐΟΓ'δ εοη]6€ΐ., 
αάορίοά 5^ Β1. — Ιφνγον πίδδ. Βίε. Τυπτ. || § 38 του Διοννσονί 
Τυιτ. ΒΙ — το Διονύσου Ζ, Μ, Βίε. || 24. § 40 ^ τφ χαλχ€Μι>] 
Ιν τω χαλκ€ίω ΥαΙοΙεβηαβΓ οοη]., αηά δο ΒΙ. || % ^ι Ινα αντον 
ημΛύν\ Κείδΐ^β'δ οοη36€ΐ. (Β1^. Τυιτ. ΒΙ.) ίοΓ νυΐβ. Ινα αυτών 17/^ώκ 
II § 42 καθομο\οψισα^'\ Α, Β, Βίε. ΤΐΙΓΓ. ΒΙ. : νΐΐ1§. καθο^ηγησας, 
Ινίόντα] ΕιηρβΓ'δ οοηίβοΐ., αηά δΟ Τυπτ. ΒΙ. — €ΐσΊΟντα πίδδ. Βίε. 
25. § 43 αυτφ] Κείδ^©, Τυπ*. ΒΙ. — αυτών νυΐβ. Βίε. || *Αφ€φίωνα' 
δο Τυιτ. (αοιηραπηβ ΒοεοΙ^Η Οογ^, Ιη^ετ, ιι. 34^) Β1•> ^^'^ δΟ 
1)6ΐον, § 44» *Αι/τ€φ4ων. — Βίε. Άψ€ΐ/ηωνα, Κβίδίεβ Άψα/τιονα. || § 44 
καταλιΐΓΟντ€ς] 8&ιιρρ6'δ €θη36€ΐ. €γκαταλιΐΓ(>ντ€ς ίδ £00(1. || § 45 
€19 το Θΐ7σ€Ϊον] το Β.€ίδ](6 Β^. Τυπ*. ΒΙ. ΤΗο πίδδ. Ηανβ €?? τ€ ογ 
€15 γ€. II *ΙιηΓοδα/Α€ΐαν] Τυπ. (Γ6ί6ΓΓίη§ ϋο ΐΌΐ)6α1ε οη δορΗ. Α]<ιχ 
ιο8) ΒΙ. — ^ΊιπΓοδαμίαν πίδδ. Βίε. || νυκτός] (νρο) ν\3κτο% ΒΙ. οη Ηίδ 
ο^η εοη]6ε(. || 26. § 49 αθ&κ€Γν...€ΐ ι/κουσας] Α^ Β, £ Ηανβ α 
Ιαειιηα Ι3€(ιν66η οίθικ€Ϊν αηά €1 Ιη ^ (Ηίδ ΙαειιπΕ (αεε. Ιο δαυρρβ) 
ΓερΓβδβηΙδ 12 Ιοδί ΙεΙΙβΓδ, νΗίεΙι 1ιο ρΓοροδβδ Ιο δαρρίγ Ι^γίηδεηίη^ 
τούτων τοίνυν (ιν1ΐ€Γβ τούτων ινοιιΐά 1)β πιοδε., * ίίοτα ΐΗβπι '). 
ΑηοΛβΓ §υ6δδ ίδ φ€ρ€ 8^ τοινυν (Ι,ίηάβΓ αηά ΚαγδβΓ). || 27. § 5 1 
άΐΓολ€ΐσ^αι] ΤΗβ εοη]εεΙ. οί $(6ρ1ΐ3ΐιυδ αηά Κείδίςβ, αρρΓονβά 67 
Β£ύ(6Γ, αηα αάορίοθ \^γ ΒΙ. — αιτολίσθαι, πίδδ. Βίε. Τυπ*. || § 53 
(ο) ολ€^ρος] ό, ιν&η(ίη§ ίη ΐΗβ πίδδ., ίδ αάάβά, νίΐΗ Κείδίεβ, \}γ Βίε. 
Τυπτ. ΒΙ. II § 54 {ν) '"'*">' άλλων] πίδδ. τών αλλα>ν: ^ ίδ αά<ΐ6(1, 
\π11ι δ1υίΐ6Γ, \}γ Βίε. Τυιτ. ΒΙ. || § 55 ^^ό-γον (δ€ί) διδόναι] §€1 ίδ 
αάάεά, ^ΙΗ Κείδίεε, )αγ Τυιτ. ΒΙ. — λόγον διδόναι νυΐβ. Βίς. || 28. 
§ 56 (άλλα ιτρ^σν μ^ίν νμα^)] ίηδ6Γί6(1, οη Ιιίδ ο^η εοη36εΙ., \)γ ΒΙ. : 
δ€6 ταγ ηοίε αί ρ. 178. Κείδίεβ, ^ίΐΗ Ιΐιβ δαπιο οί>3€εί, ^ουίά 
ίπδβιΐ νμίν 8ίΐ6Γ μ,η ^οκεΐν : δε1ιείΙ)β νουΐά ίπδεΛ ύμΐν Βίί^τ καχφ. II 
€Γτα δ€ και] Α, Εδ ΓβροΓίβά 1))Γ ϋοΙ)δοη, Ηαδ α δπίΕΐΙ Ιαευηα 1>6ΐινε6η 
€ΐτα από και, \ν1ιίεΗ δΙυίΐβΓ βΠδ υρ 1>γ 2ίάάΊηζ δ€, απά δΟ ΒΙ. — €Ττα 
και Βίε. Τυιτ. || § 57 τα γενόμενα] Κβίδίεβ'δ εοη]6εΙ., αρρΓονβθ 
1>γ ΒαίίβΓ αηά αάορϋεά \>γ ΒΙ. — τά λεγόμενα πίδδ. Τυπ. Βίε. || 
29. § 59 "^"^^ ^* άλλων, οι Ίτροτερον υπο Τεύκρου εμηννθησαν^ 
ουτ€ δι^ίΓου] τών 8* άλλων οι λοιποί πρστερον νπο Τεύκρου εμηνύθψ 
σαν. ουΓ€ δι;ΐΓου νυ1§. αηά Βίε. — ΌοΙ)Γβ€ εοη36εΙυΓ6(1 ΐΗαΙ οι 
λοιποί δΐιουΐά 1>€ οΐ (ογ οΐπερ, οτ οσοιπερ), αηά (Ηα( (Ηε ίυΐΐ 
δίορ &Λ6Γ Ιμηνυθησαν δΐιουΐά 1)6 εΐιαπ^εά ίο α εοπιπια. δο Τυπ*. 
ΒΙ. — ΌοΙ)Γ66 ^ουίά Ηανβ ρΓεΓειτβά ίο οπιίί Λε ινίιοίε είαυδε, 
οι λοιποί... €^ι;νυ^σαν: 1)υ1: (νΐιεη εοιτεείεά) ίΐ Ηοδ ίΐδ ροίηί 
αηά υδε, οδ άείΐηίη^ (Ηε οίΗεπνίδε να^ε τών άλλων. || § 6ι 
ταυη;ν την βουλην] ΑΛει βουλήν ΐΗε Πίδδ. Ιιανε γενέσθαι, ινΗίεΗ 
Βίε. 1)πιε^ε1δ, αηά \ν1ιίε1ι Τυπ*. ΒΙ. οπιίΐ. || § 62 ποιι^σοντος] 
Κείδίεε'δ εοη3εεΙ., Τυπτ. ΒΙ. — ποιι/σαντος νυΐβ. Βίε. || 30. § 66 
απ5τ€] λΥείάηεΓ, ΒΙ. — άπ|^€ΐτ€ νυ1§. Βίε. Τυιτ. || § 67 γενομένων] 
Βαίίετδ εοη3εεί., Τυπ•. ΒΙ. — γιγνο/χ€νων νυΐβ. Βίε. || (αν) ανΐ7ρ] ««^ 
18 αάάεά, ^ίΗ Κείδίεε, \)γ ΒΙ. || 31. § 69 οί εϊ^ότες] Κείδίεε'δ ΑΝΠ0ΚΙΌΕ8] ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΧΤ. χχχί 

€0η36εΙ., ΤιίΓΓ. Β1. — οΐ ΐδόντ€ς να1§. Βΐί. || 32. § 29 οΰδ€νος ουσον 
α^Μΐΐ'] ούδ€νο« ίοΓ οΰδ€ν 15 Κ6ί5ΐεβ*8 οοπίβοΐ. ; Βίς. Τυιτ. Β1. || § 30 
μί€νοντ€<ί\ ΒΙ — ^μέμοκτας νυΙ§. Βΐί. Τυιτ. Τ1ΐ€ ηοιηίη. Ϊ8 υηςυεδ- 
(ίοηαΙ)1)Γ τφα, \\ § 31 Ικκαλίίν αυτών τον Θνμ6ν\ 8ο ΒΙ, οη Ηίδ 
ο^πι €0η3€€ΐ. Τϋβ πίδδ. Ηανΰ €κτ€ΐΐ'αι τον ^υ/χόν, ινΗίοΙι οαη οηΐγ 
ιηοαη ίο είνείεΗ/ονίΗ οητ αηξβτ^ ο, ΒίΓαη^β ρΙίΓαδβ ίοΓ εΐίΐδδίοαΐ Ογ6€^ 
ρΓΟδΟ. Κείδίεβ ρΓοροδβά €Κ€ίνων κιν€ΐν τον θνμόν: δ1υίΐ€Γ, κ4ν€Γν 
αντών τον θυμόν. ΌθΙ)Γ€β'δ ΟΟίηΐηβηί οη €ΚΤ6Γναι τον θυμόν ίδ *ΐΑί6ΐ, 
ηίδί ίαΙΙοΓ, ηοιηοη ρΓορηυιη.' Όίά Ηβ Ιπίεβ €κτ€Ϊναι Ιο 1)β α οοπαρ- 
Ιίοη οί {άΊΓο)κτ€ίναι ? || 33. § 33 ^ °^^ νΠ•^^ €ί€στι] ημΐν πίδδ. 
ΒΙ.— ύ^Γν Βΐί. Τυιτ. || 8ιά τανθ'] Ιΐ6ίδ1ε£*δ €θη3β€ΐ., Τυπ". ΒΙ.— 
δια ταντην Πίδδ. Βΐί. || § 34 ο-ντοκμάτορ^^ Ιτι άπ€δωκα/χ€ν] €ΓΙ 
Κ6^δ1^^, ΒΙ. : α?Γ€δα>κα^€ν ίδ ΒΙ'δ ο\πι οοη36€ΐ., — α §οοά οηβ, Ι 
Ιΐιίηΐ^. — αυτοκράτορ4ς τι άπο^ωσομ€ν ιηδδ. Βίε. ΤυΓΓ. || 34. § 38 
τ€ΐχισ<ψ,€νοι] ΕιηρεΓ'δ €0η3β€ί., ΒΙ. — €Τ€ΐχίσα/ΐ€ν νυ1§. Βίε. Τυιτ. 
§ 39 """^^ /^^ παραλα^ντ€ς] τάς Κβίδΐίε, Βίε. Τυπτ. ΒΙ. — τα πίδδ. 
τάς τ€ νησονς] τάς τ€ Ζ, Λί, ΒΙ. — τας δ€ νυ1§. Βίε. Τυιτ. || 35. 
§ 4θ διδασκόντων ύμας] υμάς δΙυίΐβΓ (αρρΓΟνβά \)γ Β3.ίΐ6Γ), ΒΙ. — 
ημάς νυ1§. Βΐί. ΤυΓΓ. | 6ΐ τις (τι) προσ6'€Γναι] ΒΙ. — €Γτΐ9 προσθύνοΛ 
πίδδ. Βΐί. ΤυΓΓ. : Ιΐιο ΙαΙϋΘΓ ινουΐά ρΓβίβΓ €1 τί τις. δΙυίΐβΓ ρΓοροδβά 
€1 τις Ίτροσθύναί τι. || § 4^ ^€σθαΛ\ Α, Β^ Μ, Ζ, ΤυΓΓ. ΒΙ. — 
ΐΚΛσθ€ πίδδ. αηά Βίε., \νΙιο ροίηίδ Λυδ : ΆΛ;ναΓοι• τούτων δτι αν 
βούλησθ€ (ί\€σθ€. ΤΗβ ^ό^1^x ΡΗίαΐίηηδ Χ (Η6ίά6ΐΙ)€Γ§) ίδ ΐΗο δουΓΟβ Γγοπι ^ΗίοΗ 
αΐΐ* οΙΙΐ6Γ πΐίΐηυδοηρίδ οί Ι,γδίΕδ γα οοΐΐαΐβά Ηανε 1)β6η άοΓίνβό ; 
ίΐ ίδ αίδο Ιΐΐ6 1)&δίδ οί Λβ Αΐάίηο. ΤΗίδ νοδ δΗο\νη αί Ιβη^Η 1>γ 
Ηβπηαηη δαυρρβ ίη επ ερίδίοΐα οπίίοα ίο Οοόίτ^γ Ηεπηαηη (ι 84 1), 
αηά ίδ ηο^ ^«ηβΓΕίΙχ αόπιίηβά. ΟεγΙ δοΗβΙ^β'δ βΓδΙ 6(ϋΐ:ίοη οί 
Ι,γδίαδ, ίη ΐΗβ Τ€υΙ)η6Γ δβΓΪοδ, αρρεαΓβά ίη 1852. δυΐ^δβςυβηϋΐ/ Χ 
ινοδ οαΓβίυΙΙγ αοΠαΙβά ίοΓ Ηίπι \)γ Ο. Ι,. ΚαγδβΓ, αηά Ιΐιίδ ηβ^ 
οοΐΐαΐίοη ίδ ΐΗβ οπΗααΙ 1)&δίδ οί δ€ΐΐ€ίΙ)6*δ δβοοηοΐ βάίίίοη (1876), 
ίη \νΙιίο1ι Ιΐιβ άίδΐίηεϋίνβ ίεαΙυΓβ ίδ ΐΗβ Γβοοβπίΐίοη οί ΐΗβ οοάοχ 
Ραΐαΐίηυδ οδ αη αυΐΗοηίγ οί ραΓαπιουπΙ ναΐυβ. λΥΗοη ΒαίΐβΓ αη(1 
Ηβππαηη δαυρρο τνβΓβ βη^α^βά υροη ΛεΪΓ ΟταίοτβΒ Αίϋά^ 
Λβ αυΐΗοπίίβδ οί Ηβί(ΐ€ΐΙ)6Γ2 δβηϋ ΡαΐΑΐίηυδ Χ Ιο ΖυποΗ ίοΓ 
ΙΙιβίΓ ίηδρβοΐίοη, 1)υί 1)βίθΓβ ίί απίνβ^ Λβ βΓδΙ Ιλνβηΐγ ΟΓαίίοηδ 
οί Ι»)τδίαδ Ιιαά αίΓβαάχ 1)β€η ρΓίηί€θ1. Αη ΰχαπιίη&Ηοη οί ίί, 
ΗονβνβΓ, Ιβά δαυρρβ Ιο ΐΗβ οοηαΐυδίοπδ \ν1ιία1ι Ηβ €πιΙ)θάί6(1 ίη 
Λο 1βΙΐ6Γ αίΓβαάγ πιβηΐίοηεά. δεοοηά ίη ίπιροΓίαηοβ ίδ ΐΑυΓβη- 
Ιίαηυδ € (ι 5^1^ οβηΙυΓγ). ΤΗίδ ^αδ Ι. ΒβΙεΙίβΓ^δ ρπηοίραΐ ^υίάβ. 
δο οοηβάβηΐ ινοδ Ηβ οί ίΐδ δυρεηοΓ πιβΓίϋ, ΐΗαί 1ιβ Ιοοίζβά αί Χ οτλγ 
οεεοδίοηαΐΐχι ^ηά \ήΐ1ιουΐ πιυοίι αΙίεπΗοη. Ιΐ Ηοδ ηο^ 1)€6η δΗονιαι 

* £χο1ιΐ(]ίης ΓοιίΓ νΠίοΗ Η&νβ οηΐχ ογ. π., ΐΗβ 5ρηήοα$ Έτιτάψίο», — νΐζ. 
Μ&Γείαηί /% (7, αηά Ραηδίηί ί/, V, χχχϋ ΞΕΙ,ΕΟΧΙΟΝΞ, [Ι^ΥδίΑδ 

ΐΗαΙ Ιΐΐ6 ροίηΐβ ίη ινΗίαΙι € νατΐβδ Γγοπι Χ ατο ηονΗβΓΘ (1υ€ Ιο α 
1)€ΐΐ6Γ αΓοΙιεΙγρο, 5υΙ δίιηρίγ Ιο ΐΗο €οη]60ΐιΐΓ68 οί α δ€π1>€ νΐιοδβ 
Ιεατηίηβ ναβ αΐ ΙθεβΙ εςυ^ΙΙεά \χ^ Ηίδ ίβιηεΓίΐχ. Ιη ΟΓαΐίοηδ χ — ^χχιν 
ίηοΐιΐδίνβ ΒβΙεΙίβΓ υδβά οηΐγ € 2Χίά Χ; ίη οι&ΐίοηδ ι — ιχ 1ΐ6 όι^ψ 
(τοχη Ιίπιβ Ιο Ιίπιβ οη βίβνβη ίηίεποΓ πίδδ. (πιοδίΐχ εοηΐΕίηίη§ οηΐ^ 
Ιΐιβδβ ηίη€ δρ66θ1ΐ6δ), νΐζ. ΜαΓείαηί Ι*\ Ο, /, ΧΊ ΐΙαυΓεηΐίαηί 2?, £ ι 
ναΐίοαηί Μ, Ν\ Ρατίδίηί ί/, Κ: ϋΛίη&δ Ο. Αδ ε ηιΐο, -ΛΓ αηά 6* 
&Γβ Ιΐΐ€ οηΐγ ηΐδδ. ινίιίοΐι Ιιανβ πιαοΐι νείβΐιΐ ίη τ^^ζχά Ιο Λβ τεαΐ 
(ϋίϋουΐΐίϋδ ο£ Ιΐΐ€ ΙεχΙ. 

δ€Η5. = 0&γ1 δ€ΐΐ€ίΙ>€'δ δβοοηά 6<1ίΐίοη (Τ6υΙ)η€Γ, 1876). Τυιτ., 
08 1)6ίθΓ€, = Βαίΐ€Γ Ζϋά δαυρρβ; Βίε. = ΒβΙ^ΙίβΓ'δ ΒειΠη οάίίίοη. 

36. § 2 ν\σίτοϋ\ Ταιτ. δοΗΙ). υηάοηΐϊΐεάΐχ Λβ Ιηιβ Γβαάίπβ, 
Λοιίβΐι ηοΐ Γοιιηά ίη Χ οτ €: Τιιιτ. ςυοίβ Γογ ίΐ 1ΐ¥0 ηΐδδ., *Α, Β 
ΟΓΟδίί,' — Λβ δοπιβ, ίΐ πιαγ 1)6 ηο(6ά, Γγοπι ινΙιίοΗ Λεγ είίβ ΐίιε Ιηιβ 
Γ6αάίη§ Ι)7«Μ)ν« ^ίοΓ Ιγγώυς) ίη Ι,χδ. ογ. χχχιι § 15. — ττλοντφ νυ1§, 
Βίζ. II γ€νι;σ€σία4] ΜίίΓΗαηά Γογ γ€ν€σθαι, Τυπ*. δοΗΙ). — γ€ΐ €σ^αι 
Β1^. Ι δΗουΙά ρΓοίβΓ Ιο Ιίθβρ γ€ν€σί?α4 αηά ίηδ€ΐ1 ίν 1)6Γογ€ ίΐ. || 
§ 3 σοφιστών λίαν άχρηστων] ΜβχΙείΕηά, ΒΙ&. Τυπ. 8ε1ι5. — σοφών 
των λίαν γμψττων ηΐδδ. || 37. § 4 φι^ον€ΐκύν μ€ν ^στιν €? ιτρατ- 
τόντων, γνώναι δ^ τα βίΚτιστα των αυτών] τών αντών 18 ηιαηίίΰδΐΐγ 
οοΓπιρΙ. δ&υρρο €οη]β€ΐυΓ€δ τών Λ νοουντων. Ι νοιιΐά δυ^ςβδί 
τών ατυχών, δββ ηοΐο ρ. 189. || § 7 ^«* 'γτ/'' ''τρο^] δοΐιΐ)., οη 
Κβίδΐ^ΰ'δ €θη]&ΟΪ,, δια την των προς, \\ § 9 ονκ Αν ^ορων"] δϋθ- 
ρΐιαηυδ ονκ &ν ^νορωη, (Ηε δίηιρίεδϋ αηά 1)6δ( τεηιεάχ. ΒαίΐοΓ, ουκ 
αν αγανακτΐ7σ€ΐ€ν όρων, ΟθΙ)δθη, ουκ άνιαται ορών (νΙΐίεΚ δεΗΙ)• 
ίηαάνεΓίεηΐΙ)^ αΙΐΓίΙ)υΙβδ ίο ϋοΙ)Γ66). Κ6^δ1^6, ουκ &ν Ιντρίποντο 
ορών, II 38. § Ι πρσΓ6ρον δις ^Ι^η. και] ΌοΙ)Γεε'8 εοη]εεί., 
ΤυΓΓ. δεΗΙ). — νρότ€ρον. διο δι; και πίδδ. Βίε. || § 2 ^στί] ΜατίίΐΕηά 
εοηίεεί., Τυπτ. δεΗΚ — €Ϊσιν πίδδ. Βίε. || § 3•••ουτ€ γ€ν€ΐ αΐΓ€λαυνό- 
μ€νος] Τΐιβ βαρ ΗεΓοΓβ οϋτ€ γ€ν€ΐ ίδ ήΐΐεά ιιρ \)γ Μαιίζΐ&ηά \νίΐ1ι 
ουτ€ πλουτφ (ΐΗβ 5εδΙ δϋ^εδίιοη) : \)γ δαυρρε, νίΐΗ ουΓ€ ουσίΐ^ι, 
νΐιίεΐι δεΗΙ). ρηηΐδ ΗεΙνεεη ΗΓ&εΙεείδ; Ηγ δίερΗαηυδ νίΐΗ ονΓ€ 
ηλικίψ, νΗίεΗ Β1^. ρπηίδ. Τιιιτ. Ιεανε όοΐδ. || Ικτημίθα Αΐάίηε, 
ΤαΓΓ. (ηιιοΐίη§ ΐΗβ εοίϋεεδ Α Β ΟΓΟδίί). — Ικτησάμ€θα πίδδ. Βίε. — 

€Κ€κτημ€θα ΕπίρβΓ, δεΗΗ. || § 3 <>^Χ όπως ** Αθηναίων τινά 
ποίησομ€ν*] Πίδδ. ούχ ούτως Γνα * Αθηναίων τινά ποιησωμ€ν (Βίε.), ΟΓ 
ποιησομ€ν, δίβρΗαηυδ εοη36είιΐΓε(1 οττως ίοΓ ούτως Γνα. Ι Ηεΐίβνε 
ΐΗαΙ νε δΗουΙά δυρρίγ άτι/ϋον ΗεΤοΓε *Αθψαίων, οχιά ΐΗαΐ α νεδίΐββ 
οι ίΐ Γεηιαίπδ ίη ΐΗε εοΓπιρΙ ινα οί ΐΗε πίδδ. — Τυιτ., \νΗοπι δεΗΗ. 

ίοΐΐονδ, Γε&ά οη ΐΗείΓ ονντί εοη]εεί., ουχ όπως * Αθηναίων τινά άπω- 
σομ€ν. II άπολουμεν] Βΐί., οη Κείδ](ε*δ εοη]εεΙ., άπιΚωμεν. II § 4 
π€ίθησθ€] δ1υίΐ6Γ εοηίεεί., Τυπ. δεΗΗ. — π€ΐθωμ€θα πίδδ. Βίς. || 
€ν ταΤς] Κείδΐ^ε, Τυιτ. — ταΓς πίδδ. Βΐί. — κάν ταΐς Ργ^πζ, δεΗΗ. 
II ου τους γήν] πίδδ. Β,ηά Βΐί. Ηανε και ΗεΓοΓε ου: Τυπ*. αηά δεΗΗ. 
Γο11ο\7 ΜαΓ^αηά ίη οηιίΐηης ί(. || 39. § 6 €Ϊτα τοις των νμίν 
υπαρχόντων Ιρωσϊ] Πίδδ. Βίζ. — π^Ι^^Ιγ» Ι ΐΗίηΙε. ΡοΓ €ρώσι Μοτΐ^- 
Ιαηά εοη]εε^ ^ρωτώσι, ινΗίεΗ Τυιτ. £ΐ(1ορ(. Ιη (1οίη§ δο, ΐΗβγ 
ουβΗί Ιο Ηανε οπιίΐΐεά τοις: δεε ηοίε, ρ. 192. δεΗΗ., οη ΒαίΐεΓ'δ Ι.Υ8ΐΑί?] ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΧΤ. χχχϋί 

εοηίοεί., §ίν65 €7Γα τοιούτων νμΖν νπαργρνπύΐν Έρωτωσι, \\ § 7 
κίνΒννΦγ] ΒοΥί\),, οη Ηίδ 0)¥η €θη3€€ΐ•, τον κίνδννον. || *Αργ€ίον^\ 
3οΜ), καΐ *Αργ€ίον9• || § 8 ου κατα8ονλωσ€σ^αι] Τΐΐβ ου >ναδ 
οοη]6€ίιΐΓα11γ ίη5€Γΐ€ά 1)γ ΚΰίδΙ^Θ, \νΙιοιη Τυπ•. δοΐιΐ). ίοΠον. 
Το ιη€ ί( 5€€ΐη8 οΙ^Βΐ ύΐ3Χ ΐΥίο ιη88. (αηά Β1^) ατβ ήξϊιί ίη 
οιηίΐϋηβ ίΐ: δ^6 ηοΐ€ ρ. 193• II § 9 τοσοντφ [^ττον]] ν"^" ί^ 
αάάβά (ίη 1)ΓΕ€ΐΐ€ΐδ) \)γ Τιιγγ. αηά δοίιΐ)., οη Κβίδΐ^ο'δ οοη]6€ί. || 
ώ ^Αθψαΐοι] Ύιχττ, (νίΐΗ Α Β ΟΓΟδϋ), δα1ι5. — ώ ανδρ€$ ιπδδ. Βίεΐ 
Ι ^0. § 9 ι^^ίν λ€λ6ΐπτα*] -ημίν ΤαΓΓ. (νίίΐι Α Β 03 ΓβροΓίβά \>γ 
Αυ§€Γ), δοΗΙ). — ημών πίδδ. Β^. || § ίο ελπίζοντας το δίκαιον] το 
δίκαιον ΤαγΙοΓ, ΤαΓΓ. δοΐιΐ). — €ιγι το δίκαιον ιηδδ. Βίε. — Ργοπζ δυ^- 

^€δ(6(1 Ιτι ίΟΓ ^ι. δ€6 ηθ(6 ρ. 194• II § 3 '^^'• ^<Ρ^ '>'^ άλλα] 

και, δΐιρρίίεά 1>7 Κείδΐίβ αηά δοΐιΐ)., ίδ οπιίΐΐοά 1)γ Βίε. Τυπ". || 41. 
ουδ* €π€^μονν] ούί ΤιίΓΓ. π^^ΗΐΙχ. — ουτ πίδδ. Βίε. δοΗΙ). Ιη ΐΗβ 
{^π ρΐαοβδ ^1ΐ6Γ€ Ιΐΐ€ δοΐβοίδπι ου — ουτ€ οοουΓδ, ίί ίδ ρτ6\>Μγ α 

Π1βΓ€ δϋρ οΓ ΐΗβ δ€Πΐ)6 ίΟΓ οΰτ€ — ουτ€ ΟΓ ου...ούδ€; *Ηυίΐ1δΠΙΟ(ϋ 

€ΓΓ0Γ6δ -βΐίαπι εοη^α εοηδβηδυπι 1ίΙ)Γοηιπι Ιοίΐεηάί δυηΐ,* Είπίδίβχ, 
ΕιΐΓ. Μίίί. 4> 5• II § 4 ίΓθλιτ€ΐα5] οΛβΓ ΐΗίδ ν0Γ(1, €π€^μονν ΟΓ 
ίν€Βημόυμ€ν ίδ Γβςυίτεά \)γ Ιΐιβ δβηδβ. || § 5 ^οντ€ς] δ€ΐι5., οη 
δααρρβ'δ εοη36ε(., Γοαάδ σχ6ντ€ς, Βυΐ; φαίνονται €χοντ€ς εαη πιβαη 
φαιν€ται οτι €Γχον αδ ^οΐΐ Οδ φαίν^ταχ οτι Ιχονσιν: ορ. /^ι€ταδιδ<>ναι 
(ίηβη. οί Λβ ίπιροΓίεοί) αηά ητίμαζον }\ΐ8ί \)^\ονί, \\ § 6 άναπράτ- 
τψ•€] δοΗΙ)., ίτοπι Η&ΓροΙεπιϋοη δ. ν. κατοίστασΐ9, §ίν€δ αναπράϊψ* : 
δαυρρβ οοη]. άναπράξαιτ€ : 1)ΐιί Ιΐιβ ρΓβδβηΙ (ΐ€ηο(6δ α ΓβρβΛίθοΙ ογ 
οοηΐίηαεά αείίοη. || § 7 ιταραλα^^όντα] Βαΐεβ εοη3€εΙυΓβά καταλα- 
)8<>ντα: ερ. ηοΐβ ρ. 196. || αΐΓοδ€ίί€ίαν] δε1ι5. νίΐΐι €οΙ)6ΐ.-^ 
άΐΓοδ€ί^αΐ€ν πίδδ. Βίε. Τυπ:. || γνώναι, διότι] δείιΐ). γνών<ιι, οτι 
^(1ι ΚαγδβΓ. II 42. § ιι δίφκι/σα] δε1ι5. οιωκηκα οη δααρρβ'δ 
εοη]€εΙ. || 43. § 13 ιΓναι δ€ίν] δεΗΙ>. δυ^εδίδ €Τναι δ€ΐνόν. || 
§ 14 άνάβητ€ [μάρτνρ€ς\,] μάρτυρ€ς ίδ αάάβά 5^ δϋβρΗαηϋδ, ΤοΓΓ., 
δείιΐ).; οπιίίίβά 1)χ πίδδ. Βΐέ. || § 15 ^ν^ανόντων] ΜοΓίεΙαηά εοη]. 
€νθα ΟΓ ^αυβα θανόντων, Βμϊ αποθανόντων ΜΤΟΙίΙά 1)€ 1)€ΐΐ€Γ : 
4νθνησκω ίδ α ριίΓοΙχ ροείίεαΐ νοΓά. 44. § ι8 τολ/*^] ΗαπιαΙεεΓ'δ 
οοη]. κομγ Η^ 1)66η α(1ορΐ€(1 5^ ΚαυεΗβπδΙοίη : δβ€ ηοίβ ρ. 198. 
§ 19 άμπ€χ6μ€νοι] ΟοΙ)Γ6β εοη36εΙ., ΤαΓΓ., Κλαείιβηδίβίη. — £2π€ρ- 
χόμενοι πίδδ. Βίε. — ΐΓ€ρΐ€ρ\6μ€νοι ΕπιρβΓ, δε1ι5. || 45. § 2θ τα 
τι^ς πόλ€ω9] Όο1>Γ€β εοη36εί., Ταπ*., ΚΕαεΙιβηδίβίη. — των τη% 
πόλ€ως πίδδ. Βίε. δεΚΙ). || § ίο έγώ γαρ] πίδδ. Βίε. ΤατΓ. — ί/νων 
γαρ δε}ι5. οη Ηίδ ονη εοη3€ε(., οπιί(ώι§[ οίμαι^ \ν1ιίε1ι ίδ \^αηΐίη^ ίη 
Χ, — £ίκος γαρ δααρρ€ εοηίβεΐ., ΚααεΗβπδΙβίη (οάίΐ. 5)> »180 οπιίηίη^ 
οΤ/χαι. II (ψττωνψ τινά] ΤΗ6δ€ ινοΓ<3δ &Γβ ίη 67, 1)αΙ ηοΐ ίη Χ, 
ΤΗβγ 20-6 Γ6ΐαίη€(1 \)γ Βί. αηά Ταπ•,; 1)αΙ οπιίΐΐβά \>γ δεΗΙ)., ινΗο 

Γβαάδ €χρντα% τι ίνστνχημα τοιούτον τι ζητ€ίν, δεΗΙ). 8αγδ Ιΐΐ&( 

(}ΐ6 τι 2ΐΓιΐ6Γ τοιούτον (1θ6δ ηο( αρρεοΓ ίη ΚαγδβΓ'δ εοΠαϋοη οΓ Χ, 
II 46. § 12 σιωτΓ^ν] σιωπαν αν δείιΐ:).: ΚαχδΟΓ ινίδΗβά Ιο ίηδϋΓΐ 

αν 1)6ΓθΓ6 τοντον. Βα( ί( ίδ ΠΟβάΙβδδ ; δ66 ΠΟίβ ρ. 199• II δυνατός 
€ΐι;ν] δυνατός €ί^ι δεΗΙ)., οη ΚαγδβΓ'δ εοη]βεΙ. || § 14 «5 *ΐΓοιων*] 
Κβίδίεβ εοη3βε^Γβ<1 ουθ' ούτος ύ/ιιΐν, €υ ποιών, $',€, *ηθΓ άοβδ 1ΐ€ χχχίν 3ΕΙΕ€ΤΙΟΝ5. [ίΥδίΑδ 

(α§Γ€€) ^ιΛ γου, — αηό ςιιίΐο ή^Ηΐ (οο/ ιαΐΗβΓ ροίηΐΙοΒδ ΪΓοηγ. 

$€ΐΐΙ). ρΓθρθ56$ €η)9 οντος υ/ϋΐικ ως €υ ποιών, ;.^. 'αηά ]ΐ6 άίίίΟΓδ 
ίτοιη γοιι, 05 ίί 1ΐ€ ιν6Γ€ £ΐεήη§ η^ΗΐΙγ.' Ι 1)€ΐίβν6 ΐΗαΐ €? ποιώκ ίδ 
α οοΓπιρήοη οί €υ[λογα δοκ€Ϊ] 7Γοΐ€Ϊΐ', *ηοΓ άοοδ 1ΐ6 δοεπι Ιο ααΐ 
Γ65ΐ5οη2ΐί)1)Γ.* II 47. § 5 φασκοντ€ς] φάσκοντ€9 δ€ δοΗΙ^., ¥πΐΗ 
Ειηρ6Γ. II και τοιαύτα] δοΗΙ), αηά ΚαυοΗβηδΙβίη, ΐΛΠίΚ ΜεΛ- 
Ιαηά, οιηίϋ και. || 48. § 6 νίν^σθαι^ Ίην δ* αρχήν] ΜαΓΐ&1αη(1, 
Τυπ". δθΙΐ5. — γενέσθαι την αρχήν πίδδ. Βΐί. || 49. § 13 ναρεκε- 
λ€ν€Τθ] ΐΓαρ<ικ€λ€υ€ται 6*, Β1:. II 50. § 17 νπ €Κ€ΐνωι^] Χ, ^, ΤυΠΓ. 
δ€ΐι5. — €ΐΓ* €Κ€ίνων Αΐάίηε, Βΐί. ( = *ίη Ιΐιβίτ ΐίηιε')— α Ιοιηρίίη^ 
ναήαηΐ, νΗίοΗ ιηαγ 1)β ήφί. \\ § 2θ οκπΓ€ρ αν Ιτεροι] ΒβίοΓβ 
ίν, Καιιε]ΐ6ηδ(6ίη, \νίΐ1ι ννεδίεπηαηη, ίηδβΓίδ ούδ*: δαΗ5., \νίΐ1ι 
δ&1ΐρρ6, ονκ. II λνσα/ϋΐ€κου9 τοιοντων ηζίωσαν] δοΗΙ).! ΐνίϋΗ ΒβΓ^Ι^, 
ροίηΐδ (Ηϋδ : λυσαμένονς' τοιούτων ηζίωσαν, 51. §24 οσιον] 

δίβρίιαηυδ, Βίε. ΤυΓΓ. δοΐιΐ). — όσον €, Χ. ο τι] Βηιηοΐί'δ 

αηά Β1ί.'δ ςοΓτεοΐίοη οί ΐΗβ πίδδ. €ί τι. || § 25 ινα μη άιτοθά- 
νωμ€ν;] Χ οιηίΐδ μι;. Καυε1ΐ6ηδ(είη ίο11ο\ν'δ Κβίδΐίβ, Ριβί, αηά 

Ργο1ιΙ)6Γ^6Γ ΐη ^νίη^ Γνα άιτοθάνωμεν η μη άποθάνωμεν ; ΌθΙ)ΓΟ€, 

Ιοο, νίδίιεά ίοΓ ΐΗίδ. δ€€ ηοΐβ, ρ. 205. || § 26 αΐΓοκτ€ίναΐ9] Βΐί. 
€θη]€€ϋ., Τυπ*. δοΗΙ). — α7Γθκτ€(νοις Βίε. ίη ίοχί. — άποκτείντίς (δία) 
Χ (αοο. (ο Καγδ€Γ), Ο. \\ 52. § 27 €π€ΐτα] ηδδ. ΒΙε. Τυπ*. — 
£ΐΓ€ΐ τοι ΤαγΙοΓ εοη36ε(., δο1ι6. || ήττον είκος] ήττον ΟαηΙεΓ, 
Ταη. δοΗΙ). — ησσον Κβίδίζο, ΒΙ^. — οΰ πιστον ^, πιστιν πίδδ. || 
ΐΓνγχαν€] Χ, δοΐιΐ). — Ιτνγχανεν Βίζ. Τυπ*. || και γνωμι/ν] δοΐιΐ)., 
ΟΠ Ιιίδ οινη €0η3€€ΐιΐΓ6, και [ίναντιαν] γνωμην. \\ § 29 Ισχυροτίρα 
αυτ^ς] ϋθΙ)ΓΟβ ΐνίδ1ΐ6<1 Ιο τ^3.ά τανη/ς ίοΓ αυτΐ7^> ^Γ 6ΐδ6 ΙΟ ΟΠίίϋ 
ΐΚβ ΙαΙΙβΓ, δυ^^βδΗη^ ΐΗαΙ ίΐ τπΒγ Ιΐίΐνε βτίδβη Γγοπι α ναήαηΐ αυτοΓς 
ίοΓ αύτ^ }\1Βί &Γ(€ηνατάδ, || § 3® * σώζοντα * αντον και τα τούτοις 
εψηφισμενα * ον * σνΧλαβών αιπ7γαγ€ν.] Ο Ηαδ σώζων αυτόν, 
οπιί((ίπς ον: Βηά δο Β1^. τεαάδ. ΒειΙθγ οοηίεαί. σώζοντα αντον, 
κατά τα τούτοις ίψηφισμίνα σνλΛα^9ών αΊτηγαγεν, δαυρρβ €θη]6€ΐ. 
σωζειν τ€ αντον καΐ τα τούτοις εψηφισμενα παρόν^ ΒΧΐά δΟ δοΐΐΐ). ΠΟ^ 

(1876) τεαάδ. ΚαυοΗβπδίβίη, οοπιΐίίηίηβ ΒαίΐοΓ'δ κατά ΗτίϋΚ δαυρρ€'δ 
παρόν, ^ν€δ (βάίΐ. 5) <''ώζ€ΐν αντον κατά τά τοντοις ίψηφισμένα 
παρόν, σνλλαβων άιτηγαγεν. ΤΗίδ Ι 1>β1ί€νβ Ιο 1)6 ΐΗο ΙηΐΟ δοΐΐΐ- 
ίίοη: δ€6 ηοΐβ, ρ. 2ο6. || § 31 τοις δια] Κβίδΐ^ε, ΤυΓΓ., δοΗΙ). — 
τούτοις διά πίδδ. Β1^. || 53. § 34 τοιι;σαις] πίδδ. Βίζ. Τυπτ. — 
^ποιι/σας ΌοΙ)Γ66, δοΗ^., ΚαυοΙιεηδΙείη. δεβ ηοΐ6, ρ. 207. || 
€τνχ€τ€...άπ€ΐ/π7φίσασ^€.] Καυοίιβηδίβίη, οη ΚαγδεΓ^δ €οη3β<::ί., 
ίτυγχάν€Τ€,..άπ€ψηφίζ€σθ€, Ιο ινΗίοΗ δοΗΙ). ίποΐίηβδ, Λου^Ιι Κο 
1^66ρδ Ιΐΐ6 αοήδΐδ : 1)υΙ δ66 ηοΐβ ρ. 207. || § 35 τιμωρον/χενονς] 
ΜοΓί^Ιαηά οοη3€€ί., Τυπτ. δοΗΙ). — τ€ΐρομ€νους ΟαηΙβΓ €οη3€(:1., Βίς. — 
τΐ7ρονμ£νονς ΟΓ τηρομεναυς πίδδ. || § 36 ουκ ουκ] συκονν Βίε. || 
54. δτ€] δοΗΙ)., \^ΐ1ι ΐΗο πίδδ. {Χ Ηοδ στε, αοα. ϋο ΚαχδβΓ : οτι, 
αοο. Ιο Βίε.). — οτι ΜογΙ^Ιοπο, Τυπ•. Βίε. || τους Ικ της ^αλάτητςί 
Κβίδΐίβ νουΐά 2ίάά ναυαγουντας: δοΗ^., Τ€θν€ώτας, \\ τούτους Βί] 
Χ, ί7, δοΗΙ). — τούτους δ€ δι; ΒΙζ. ΤπΓΓ. || § 92 διά τούτων] ^, 
ΤοΓΓ. δοΐΐΐί. — διά τούτον Χ, Β\ί. \\ § 93 ου^ο* μίν [αν] . . . ^ιητ;- Ι,ΥδίΑδ] ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΧΤ, χχχν 

σαντο] δοΐιΐ). αηά ΚαυοΗβηδί^ίη 1)Γαο1ί€ϋ άΐ': Τογγ. αηά Βίς. άο ηοϋ. 
ΤΚοϋβΗ αν οαη 1)β άβίβηάβά ( [ί/ ΐΗεγ Ηαά βηαΙΙγ ρτβναϋεά] (Ηβχ 
ιυοΐ4ίίί Ηανί αοςαΐΓβά), χεϋ ΒαΐΐβΓ'δ 'πιαίίηι αΙ)€85€' ίδ τναίΓαπΙβά. 
II 56. § 99 ουδέμ £λλ€λ6ΐ7Γται] οΰδεν ^3.8 αάάβοί Ι^γΟαηΙεΓ: Ταιτ., 
δοΗΙ)., ρπηϋ ίϋ ίη 1)Γαα1ς6ϋ8, Β1^. νίΐΗοαΙ: ^ΓαοΚοϋδ. || νπίρ τ€ των 
Ι^μ^ν] τ6 ίδ 3.(1(ΐ€(1, οη δίΐυρρβ'δ 00113601., \>γ ΚααοΗεηδϋείη, δοΗΙ). — 

ΆτΓΪρ των Ϊ€ρώκ Β1^. Τυπ•. || § ΙΟΟ καταψηφΐ€νσθθΛ\ ΐΠδδ. ΒI^. 
ΤυΓΓ. δοΗΙ). — κό.τ€}\ίίσθαι, ΒαίΐβΓ οοπΐεοί., ^Κίοΐί δβΰΐηδ ιηοδί ριο- 
1)αΙ)Ιο. — κατ€φηφνσμ€νουζ Ισ^σθαι ΚαϋοίιοηδΙβίπ, αηά ίο ΐΗίδ, ΟΓ 
ΐίατ€φηφνσ•μ.€νους φανησ€σθαι^ δοΗΙ). ΙβαΠδ. || ΊΓ€ΊΓθίημ£νους] Κ-βίδΙίβ 
Ληά ΚαγδβΓ ΐΗίηΙς Ιΐιαΐ φανησ€(Γθαι Ηοδ άΓορρεά ουί 3.Λ6Γ ΐΗίδ : 
δθβ ηοΐβ, ρ. 2 1 ο. II § 6 καταίττησασθαι] πίδδ. Β1^. Τϋπτ. δοΗΙ). — Ι 
ΐνοαίά Γ6Ε(1 βίΐΗβΓ καταστησ€σθαι θΓ &ν καταστησασθαι : 866 ηοΐ6, 
ρ. 212. II 57. § 9 ίΓοιι;σ€ΐν] Χ, Ο, ΤϋΓΓ. δοΙι5. — ΊΓ0ίΎΐσ€ΐ δί6ρΗαηυδ, 
Β1^. II § 1 1 αττόρως] δοΚΙ)., ι;νΙιίΐ6 1ί66ρίη§ ΐΗίδ ίη ΐΗ6 ί6χΙ, ΐΗίηΙίδ 
νιΛ Κα/δβΓ Ιΐΐ3ΐ1 ίί ίδ α §1θδδ. || § ΐ2. €κ τ^ προφάσ^ΐ] ΒαίίεΓ 
ιτοαίά Γ6αά €7γΙ ίηδΐ6α(1 οί Ιν\ \>\χΧ. 86β ηοΐ6, ρ. 214, αηά ίο ΐΗβ 

Γ6ίβΓβη06δ ΙΗ6Γ6 Ε(1ά Ι,^δ. ΟΓ. VII § 2 Ο, €ν τουτω τώ τρόττφ (1)6ΐθ\ν, 

ρ. 65). II 58. § 14 κατασκάψαι] Βΐί. οοη36θ1:., Ταπ". δοΗ5. — 

^ιασκάφαι πίδδ., Βίς. ίη ίΟΧί. || § Ι5 λ€γομ€νην] δοΗΙ)., οη 

ΗίΓδοΙιί^δ οοη36θί., γ€νομ€νψ, \\ Ινίτριψαι] ηπδδ. Τυιτ. δοΗΙ). — 
4πιτρ€ψ€ΐν δίερΗαηυδ, ΚαυοΙΐ6ηδΐ6ίη. — αν €ΐητρ€ψαι ΜίιΓ1^1αηά. 
"Νν6 οβΓίαίηΙχ Γ6ςαίΓ6 (οδ ϋο5Γ66, Ιοο, ηοΐίοοά) οη6 οΓ Ιΐΐ6δ6 Ι^ο 

Γ€Π16€ΐί6δ: δ66 ηθΐ6, ρ. 214- II ν€ών] νηωί^ ΙΏδδ. Βΐί. ΤΐΙΓΓ. (ί1ΐ6 

ΙαίΙβΓ, ίη(ΐ66(1, \νίΐΗ ι1ί6 Γ6πΐ2ΐΓΐζ, *ίιηπιο ν€ών.') II 59. § 19 
4κν€μ,νονσι] €ΐσΊΓ€μπονσι Κ^υοΙιεηδΙοίη, — & οοη]6θ(αΓ6 ίη ντΗίοΚ 
ϋοΙ)Γ66 Ηαά αηΐίοίραΐοά δααρρβ : δ66 ηοΐ6, ρ. 215. || [την ιτρο 
των τριάκοντα βου\€υονσαν]'\ ϋοΙ)Γ6β ροίηϋ6ά ουί ί1ΐ6 ίηί6Γρο1α- 
ίίοη. ΤΗβ νοΓάδ αΓβ ι)Γα^^^6ί6ά \)γ ΚαυοΗεηδίείη αηά δοΐιί). || 
§ 2ο Ιλ€γ€το] πίδδ. Βίε. ΤιίΓΓ. δοΗΙ). (2ηά 6άίί.) — ^γ€ν€Γο ΜαΓίίΙαηά 
οοη36οί., δοΗ5. (ΐδίεάίΐ.). || τον νουν νροσ€χ7ΐτ€] Χ, Τυιτ. δοΗΙ). — 

τον νουν μη 'Π'ροσ€χητ€ Ο. — τον νουν ησσον ΊΓροσ€χητ€ Κ6ίδ1^6, Βίε. 
II § 22 ίψηφίσατο] Κείδΐίβ, Βίε. Ταιτ. — ψηφίζεται δο1ι5., οη Ηίδ 
Ονη 00η360ΐ. — φηφίσ€Τ€ (δίο) Χ, ψηφίσατο (δίο) Ο, ψηφίσεσθαι πίδδ. 
II 60. § 23 Ίταρεξειν] Π1δ8. Β1^. ΤυΓΓ. — παράξειν €θΙ)6ΐ, δοΗΙ). 
Βϋί ΊταρΙξειν ίδ, Ι ΐΗίηΙί, 06Γΐαίη1/ Π£;1ιί 1ι6Γ6. Οη ναρίχειν αηά 
ΊΓαράγ€α% 866 Π., ρ. 217- || § 24 €κ€Ϊ ^σαν] ΤαγΙοΓ, οοη]βοΙ., 
ΤυΓΓ. δοΗΙ). — €κάθισαν Ο, Βίζ. — Ικίνησαν ΓΠδδ. || ττοιησασθαι^ 
Ρθ6Γΐδθ1ι οοη360ΐ., Τογγ. δοΗΙ). — νοιησαι πίδδ. Βΐί. || § 27 μ^ν 
γαρ] 0οΙ>6ί, δοΗΙ). — μ€ν γ€ Πίδδ. Βίε. Τυπ•. || 61. κατεΚιττ^ς] 
Ο. Α. ΗίΓδοΗΙ^ οοη]6θΙ., ίΙαυοΗ6ηδΐ6ίη, δοΗΙ). — ατΓ€λΐ7Γ€9 πίδδ. Βίζ. 

ΤϋΓΓ. 17 ^»^^ί*Όΐς ^κπλ€υσαι] Χ, δθΗ5. — €κΐΓλ€ϋσαι η €Κ€'νοι^ Β1^. 

ΤυΓΓ. § 30 ^κομίσθτμταν] Χ, ΚαυοΗεηδΙβίη, δοΗ5. — Ικομίσθη 

ΒΙζ. ΤυΓΓ. II §31 Ιργάζισθαι^ και ουΓος] δο ΚαυοΗοπδίείη, αηά 
ΐΗίδ δ66πΐδ ίο Π16 Ιΐΐ6 56δί Γ6αάίη§ οΓ ί1ΐ6 ραδδα§6. Χ Ηαδ Ιργάζ^σθαι 
αι5Γο?, Ο €ρτγάζ€σθαι αυτόν ωστ (αηά δΟ Βίε. Γ6αάδ). ΤυπΓ. ^ν6 
4ργάζ€σθαι^ αυτός δ\ δοΗΙ). αάορίδ δαυρρ6*δ Οθη360ί., €ργάζ€σΘαι^ 
και αντο9. ϋθΙ)Γβ6 ίποΐίηβά ίΟ Γ6αά Ιργάζεσθαι ωστ (οπίίίίίη^ 

€ 2 XXXVI ΞΕΙΕΟΤΙΟΝΒ. [Ι-ΥδίΑδ 

αυτόν), 1)υΙ δυ£^€$ΐ6ά 3ΐδΟ Ιρτγάζ€σθαί^ ϋντος 8*. || [μετά τοντο 
ΐΓροσαπογράφ€ΐ ίτ4ρσυς των ιτολιτών]] ίη(6Γρθ1&(6ά, 08 ΟθΙ>Γ66 
Γ6ΐηατ1^6€ΐ, Γγοπι § 56. Βίε. αηά Ταττ. οιηίΐ Ιΐιβ νοΓάδ; δείιΐ). 
1)ΠΙ€ΐ&6(δ Λεΐη. | § 32. ^ ^ τ^ βονλ§ μηνυσις γεγατημίιτη)] δΟ 
δοΗΙ)., 1)ΐιΙ 1>Γ2ΐε1^ο(δ μψυσίς^ τνΐιίοϋ Βτβιηΐ αηά ΟοΐίβΙ ινουΜ οιηίΐ. 
Χ Κοδ Ιν τ^ βονλζ μηνυσις μ^ η γ€γ€ΐΓημ€νη : Ο Ηοδ Ιν τ^ βονλ^^ 
μήνυσις η γ€γ€τημ€νη^ αηά δΟ Βίς. — ^ΤΐΙΓΓ. §ίν€ €ν τζ βονλξ μηννσις 
μόνη γ€γ€νημ€νη: Κααοΐΐϋηδίβίη, Ιν τ^ βονλη μόντ) γ€γ€νημ€νη, 
II 62. ον γαρ &ν οΐμαί σ€ ίζαφνον γ€ν4σθαί\ ου γαρ οΐμαί σ€ 
^(αρνον γενίσθαι Ο: έν νίΖΒ δυρρΗοά 1}γ Κβίδΐίο. Ταττ., Ηΐεβ Β1^., 
οιηίΐ ίκ ίη 1}ΐ6 16x1, 1)υΙ γοιηογΙ^ ίη ε ηοΐβ ΛαΙ ν€ ΓβςιιΐΓβ ίΐ, υηΐβδδ 
νο Γ6Εά γ€νησ€σθ<υι, Οη Ιΐιβ ΗίηΙ οΓ Χ, νΐιίαΐι Ιιοδ αλλ* οΐ/χαι σ€ 
ίξαρνον γ€ν€σ^αι, δοΐΐΐ). ^ίνβδ αλλ* ονκ οΐμοΛ σ€ Ιξαρνον αν γ€ν€σ^αι. 
II § 33 *ΗΦΙ2ΜΑΤΑ] Κάδ1ί€ €οη36€ΐ., Τυττ. δοΗΙ).— ΨΗΦΙ2ΜΑ 
πίδδ. Βίε. II § 37 ^*' Μ^ «τΙ τι/ν πραήτ/ν, ττ;κ δ^ κα^α4ροί5σαν €ιγΙ 
τι/ν νστ€ραν] ^, Β^ Τυπ*. — Χ Ηοδ οτάγ την μεν καθαφουσαν Μ 
την νστίραν, Βηά δΟ δεΗΙ). Γβαάδ, Ιβανίη^ άοΐδ οΛετ υστιραν.— 
Α1(ϋη6, την μίν καθαιρούσαν Ιπϊ την νστίραν^ την δ€ σώζουσαν 
ΙπΙ η/ν ΐΓροτ€ραν, νΐίίοΗ Κ&υοΙιεηδΙείη (νίΐΗ Κοίδΐίβ) ρπηίδ, 
1)ΐι( ίοΠονδ ΚαγδβΓ ίη 1)Γαε1&6ηη§ αδ α ^Ιοδδ. || 63. § 40 
μίΧαν τ€* ίμάτυον ημφΐ€σμ€νη'\ ιπδδ. Βΐί. Τυιτ. (\νίΐ1ι Λβ ηοΐβ, * τ€ 
ιηαΐίιηυδ 2ΐΙ)€δδβ') ίδόΠΙ). (αάϋίηβ άοίδ ^6Γ ημφίεσμίνη. Ιο ιηαΛ α 
Ιαεαηα). Ιη Ηίδ ΐδ( βάίΐ. δοΐιΐ). ^ανο μίΧαν το ίηδίβαά οί μ€\αν 
τ€. II § 41 τά αντου] δοΗΙ). — τα αντον Χ, — τα ίαυτου νυ1§. Βίε. 
ΤιίΓΓ. II ντΓ€ρ αντοΰΤ^ δαυρρ€, Ταττ. δοΗΙ). — νπ^ αυτού νυΐβ. Βίζ. 
II § 4^ νυ€Ϊν] κυ€ΐν Χ, Βίε. || 64. § 45 ο-φετερους αυτών] ΟοΙ)Γ66 
3ηά Βαί(6Γ νουΐά οιηίΐ Ιΐιβδβ ινοΓάδ: δαίι5. 1>Γ2ΐο1ε6ΐδ ΐΗοιη. || 
τ€λ€υτΐ7σ€ίαν] ΟοΙ)€ί, δοΐιΐ). ΚαυοΙιβηδΙβίη. — Τ€λ6υη/σαΐ€ν Βίε. Ταττ. 
II § 47 ^^5*• «φαοΌν Ιιητρίψαί] λΥο πιιΐδΐ Τ02ίά Ιπίτρ€φ€ΐν, ΟΓ 
βίδο ίηδΰΐΐ ίν 1)€ίθΓ€ Ιφασαν : ορ. Εΐ)ον6, η. οη ρ. 58 § ΐ5• II § 4^ 
αυτουφ [τβ ιΐΌλ€ΐ] €ΐΓ4^9ουλ€υ€ΐν] ϋοΙ)Γ6€ ρΓΟρΟδβά ΙΟ Τ^Β,ά αυτός 
^ι^9ουλ€υων αηά θπιί( τζ ΐΓολ€ΐ. Ηθ δ66πΐδ ή§Η( ίη (Ιιΐηΐίίης ΐΥϊΆί 
η5 χό뀫, ΗοΓΟ, 0&Π16 ίη οίΐΗοΓ ίτοπι ΐΗβ ρΓβαοάίηβ ογ ίτοιη ϋιο 
ίοΠοινίη^ οίαυδθ. — Βίε., \ήϋ1ι Κείδίεο, τβ ^9ουλ^ ^ι^5ουλ€υ€ΐν. || 
§ 43 τ^ ν\ηθ€ΐ τφ ύμ€Τ€ρω] 1)πΐ€ΐε6ΐ€(1 \>γ ΚαιιεΗεηδΙείη 3ΐι<1 δείιΐ^, 
II βδ. § ι8 τους ΐΓοφιόντας, ι}] 1)Γα€ΐε6ΐ6ά \>γ δοΗΙ)., νίΐΐι ϋοΙ)Γθβ 
2υΐά ΚΕ3Γδ6Γ. || άΐΓθκρυιΠΌ/Α€(?α] άποκρχηττομχνοι οΐόμ^θα δείΐΐ). οη 

Ηίδ ο\νη οοτή^αί. \\ § 2θ ΰΐΓέλιΐΓ€5] Ρπιηζ οοη36οΙ., Τυιτ. δοΗΙ). — 
άΐΓ£λιν€ς ηΐδδ. Β^. II 66. § 22 φησας μ ιβ^Γν] Κΰίδίεβ εοη36€ΐ., 
Βίε. Τυπ. δεΗΙ). — φης (βίε) /χι; δ€Γν πίδδ.— ψννας μ* ΙΒεΐν ΜβιιΙζηοΓ, 
Κίΐυείιβηδίοίη : δθβ ηοΐ€, ρ. 223. || § 23 δ« ιΤ] δε1ι5., ΓεΙαίηίη^ 
ίς €ζ εοη36είυΓβδ οσω €ΐ, νΐιίεΐι Κααείιεηδίείη αάορίδ. || ταυτι/ν 
{ι/^ν] ΤιίΓΓ. ΚαυεΙιβηδΙείη. — ταντην την ζημίαν πίδδ. δείιΐ^. — 

ταυη/ν [ττ/ν] ζημίαν Βίε. || § 25 ωσπ€ρ και την αλλην ουσίαν] 

δεΗΙ). &ηά ΚαυείίΘηδΙείη ίηδεΓί και την πατρίΒα αίΙεΓ ωσΐΓ€ρ. ΚαγδεΓ 1ια(1 ρΓοροδ€0 Ιο ίηδβΓΐ την πατρίδα (νί'ιύϊοηί και). 
μ€νους] Χ, ^, (7, Τυιτ. δείιΐ). — €7Γί/ΐ€λο/ΐ€νους Βίε. Ιτημίλου- 

67. §7 οΓμαι] οΙ/«Μ δ€ΐν δοΗΙ)., ίτοπι Λο ορίίοιηε, ογ. χι. § 3• II [*»"- Ι.ΥδΐΑ8] ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΧΤ. χχχνίί 

€κτόνασι ηι^ας και ανίροφόνοι των αντών ιίσχ, καΐ οσοίΐί] ΟθΙ}Γ6€ 
8υ§§β5ί6<1 Λ© ίηδβπίοη οί ιΗοβο νοΓάδ, εοιηρατίπ^; ογ. χι. § 3. 
ΤιίΓΓ. αηά δοΐιΐ). ρπηΐ ίΐιειη ίη ^Γαοΐ^είδ. δίΐυρρΘ Γβΐϊΐατίίδ *τώκ 
αυτών Ιιίο 3.1)6856 ιη2ΐ1ίηι.' II γαρ αν] ί,ν ίδ 2ίάά^ά \}γ Τιιιτ. (οοιη- 
ρατίη^ ΟΓ. XI. § 4) ΒεΗΙ^. || § 9 ού^^^ ^οι /Α€λ€ΐν] μ€λ€ΐν 8(6ρ1ιαηιΐδ, 
ΤΐίΓΓ. — σύΒεν σοι μ€λ€ΐ Ο, ΒΙ^. {Χ 1ΐ3,8 /ιέλΛα). — ουΒέν μοι μ€λ.€ΐ 
δοΐιΐ)., ρΐαείη^ α11 ίτοχη ον^Ιν ϊο άίΓοβ^βληΜνοΛ ίηείυδίνβ 1}6^ν66η 
ίην6Γΐ6ά εοιηπιοδ. Βυ( Ιΐΐ6 ε1αιΐδ6 ούδ€ γαρ το αντό Ιστι ρΐφοΛ 
καΧ άποβ€βληκ€ναι, ίδ 0163x17, Ι ΐΐΐίηΐε, ραΐΐ οί Ιΐΐ6 δρ6α1ί6Γ'δ ο^νη 

3.Γ^ιη6η(, ηο( α γ6ιώ3γ]^ δαρροδ6(1 (ο ^6 ιηαάβ \)γ Τ1ΐ6θΐηηέδ(θδ» 
II 68. § 12. ονκουν ατοίΓον αν €ΐη τον &6$αντα κτ€ΪναΛ, φάσκοντα* 
άν&ροφόνον €ΐναί, οτ( ο διώκων, ώς ίκτ€ίν€^ τον φ<νγοντα * Βιωμόσατο,"] 
8ο (Η6 ηΐδδ., 6χε6ρ( (1ΐ3( ίόξαντα ίδ Κ6ίδ1&6'δ 66Γ(3ίη €θ]Τ6ε(ίοη οί 
δ€(Ι^αντα. 8οιη6 ίηήπίΐίνβ 1ΐ35 ώ:ορρ6(1 οιιΐ : ίΗε ηοϋοη Γβί^υίΓβά ίδ 
βίίΗβΓ *Ιο δββίί ααςιιίΐΐΕΓ ογ *Ιο αοί^αίΐ-' Βίς., νήΰι Κβίδίςβ, ίηδβΛδ 
[αΐΓοψ€υγ€(ν] αίΙβΓ κτ€ΐναι, δοΐιΐ). ίη(1ίοαί6δ \>γ <3οΙδ α Ι&εαηα 
αίΐβΓ €4ΐ;, αηά ΛίιΛδ, \νίΛ ΡοβΓίδοΗ, ΐΗαί νβ δΗοαΙά δΐιρρΐ/ 
άφ€ΐναί. ΤιίΓΓ. ρΓΐηΐ ^Ηβ Γ6αάίη§ οί ΐΗβ ιηδδ. οδ ςίνβη αΙ>ον6, 
τήύι Ιΐΐ6 εοιηιηβηΐ 'νβΐ άτΓοψ€νγ€ΐν νβΐ άφάνοί ά66δδ6 ΟθΠυιη 
6δ(.' Ι 1ί]&6 άποφ€υγ€ίν 1)6η6Γ ΐΗαη αφ€Ϊναι^ ])Μί δΐιοΐΐΐά ρΓ6ί6Γ 
ά7Γολοτγ€ίσθαι Ιο 6ίϋΐ6Γ. Ι οίδο ΐΗίηΙ^ ΐΐΐαΐ τον ψ€υνοντα δΚουΙά 
δίΕπά ίιηιη6(ϋ3(6ΐ7 αίΐ6Γ €ίη, αηά ύϊ^ί Ιΐΐ6 τον 1>6ίθΓ6 δο^αντα δΚοαΙά 
1)6 οιηί((6(1. Α11 ινουΐά (1ΐ6η 1)6 6]6αΓ : — ονκονν ατοη-ον &ν Λη τον 
φ€υγοντα^ δο^αντα ιπ'€Ϊναι, άιτολογιΐσ^αι φάσκοντα άνΒροφόνον ιΐναι, 
ΟΤΙ ό διώκοϊν, ω$ 2κτ€ΐν€, διωροσατο. 866 ηο(6, ρ. 220. || ονδ€ν ίν 

τφ νό^] €ν ίδ δυρρ1ί6(1 1)7 ΜοΓΜαηά, ΤαΓτ. δοΗΙ).: οιηί(ΐ6<1, 
ΐ¥ίΛ ίΗ6 πίδδ., \>γ Βί. II § 13 οιίκουνί ουκ ουν (ίηΐ6ΓΓ0β;2ΐΐίν6) Χ, 
δοΐιΐ)., ινΗο εοιηρ3Χ6δ ογ. χι § 6, πως ουν ου δ€4νόν...; || δ€27 σ€Ί 
Τυη. δοΐιΐ). — δή; σι ΜοΓίίΙαικΙ. — δ€ΐ7σ77 πίδδ. Βίε. || λα/ι)8άν€ΐν*1 
πίδδ. ΤοΓΓ. δοΗΙ). — λαμβάν€ΐς Τ37Ι0Γ €θη]6€ΐ., Βΐί. II § 14 ωστ 
ουκ] ωστ€ ουκ Χ, δοΐιΐ). || και μοι ΜαΓί^Ιαηά, ΤϋΓΓ. δοΐιΐ). — καίτοι 
πίδδ. Βίε. || § 15 αλλά νυν] αλλά νυν γ Κ6ίδ1ζ6, Βΐ£. || β9• 
§ ΐ6. πο^κάκκΎ}] ΐΓθδοκ(ίκ|; Χ^ Ο, \\ ΐΓ€ντ€] δ€κα Χ^ Ο. ΒαΙ π€ντ€ 
ίδ εοηήπη6(1 \)γ ΐΗ6 νόμος ίη Ό6ΐη. ογ. ΧΧΐν § Ιθ5> ιγ€Ι'^ ήμίρας καΐ 
νύκτας ισας. δααρρ6 ρΓθρθδ6ά ίΟ ίηδ6Γΐ καΐ νύκτας ατας 1ΐ6Γβ 3ί(6Γ 
τον πόδα. || αυτό] δΟ Η3ΓροΙ(Γ3(ίθη δ.ν. ττο&οκάκκη, ΤΐΙΓΓ. — ταντό δοΐΐΐ)• 
οη Ιιίδ οίΛτη οοηίεοΐ. — αυτί; πίδδ. Βΐί. || § 17 τούτων το /χ€ν] Βίε. 
ΤαΠΓ. — τούτο το Χ, δοΗΙ). — τούτων το Πίδδ. || ό/χόσαντα] ΗοφοΙ^Γ. 
δ. ν. ΙΐΓίορκησαΛΤΓα, ΤΐίΓΓ. δοΗΙ). — ό/χόσαι πίδδ. Βίε. || άπίλΧ€ΐν] 
ά7Γ€ΐλλ€ΐν χ. II § ι8 τουτί] Πίδδ. Β}ί. ΤαΓΓ. — τουτουΐ Μ3Γΐ(ΐ3.η(1, 
δείΐΐ). II § 19 αθλούνται... ΐΓθλ€ΪΙσ'^αι] ΐΓωλοΰνται...πωλ€Γσ^α4 Χ, 
II οσαι δ€...και οίκτος... ό<^€ίλ€ΐν] Β1&. ρπη(5 (Ιΐ6 ιν1ιοΐ6 Οδ α δίη§ΐ6 
αίαΐίοη : Τ37Ι0Γ ροίηΐ6<1 οιιί Ιΐιαΐ Ι^ο άιίί6Γ6ηΐ Ιαννδ 3Γ6 ςιιοΐ6(1. || 

οίκτος καΐ βλάβης την δοΰλγ/ν €7ναι όφ€ίλ€ΐν] δΟ Πίδδ. Β1^. ΤΐΙΓΓ. 
ΤΗ6 οΐίνίουδ οοΓΓ6€ΐίοη &ούλης,.,βλάβην ίδ πΐ3(ΐ6 \)γ δοΗ^.; 1)111 
€Τνα4, ίί ηοΐ ίηΐ6Γροΐ3ϋ6ά, ινεηΐ \νάΐ1ι δοιη6Λίη8 νΗίοΗ ίδ ηοιν ΙοδΙ. 

Η. δοΐΐ^ΐΐίη^ εοη]66ΐυΓ6ά καΐ οίκηος βλάβης την διιτλ^ν €Ϊναι 
οφ€ίλ€ΐν. II 70. § Ι τούτω] τουτωΐ δείιΐ)., εοπιραΓίη^ τοντονί ίη χχχνϋί 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3, [Ι.ΥδΐΑ8 

§ ο: 50 ίη ΟΓ. III § 4 €οΙ)6( αηά 8ε1ι5. %ίμΜν οντοσΐ (οχ ^ίμ^αν 
ούτος. II § 3 ΊννοθωντίΒΐ] δαυρρβ, Ταιτ. δοΐιΐ). ΚαυοΗβη- 
δ(6ίη. — ΊπποβοωντιΒι Πίδδ. Βκ. || 71. § 6 γιγνωσκοί] γα^ωσ- 
Κ04 Χ, δοΐιΐ). II § 9 «/Ααρτυρι;σ€ν] €/χαψ7νρ€το ΚαυεΙ)6η5(6ίη, 
\»ΓίΛ "ΝνβδΙεηηαηη, /.λ 'οαίΐβά ννίΐηβδδβδ,' * ρΓΟίοδίοοΙ' Τ1ΐ6 06360- 
Ιίοη υΓβοά α§;αίηδΙ ΙμΛρτνρησ€ν ίδ ΙΗ&Ι Νί1ίθΐη6ά€δ εοιιΐά ηοΐ ΐ3β2ΐΓ 
^ίΐη€δδ ίη Ιιίδ οινη εαυδ6. ΒαΙ (αδ δοΗΙ^. 3υδΐ1γ δδίγδ) €μΛρτνρησ€ν 
ΓβίοΓδ Ιο ΐΗβ δίαΐβπιβηϋ ηοΐίοεά ίη § 7, ινΙιβΓβ Λε νοΓάδ €Γ9 8€ τΐ5 
ίηάίοίΐΐβ Νίΐεοιηοάβδ. Τΐιβ αοη δΗουΜ 66 ΓβηάεΓεά 5/ οιιτ ρΐυ- 
ρ6Γί., *1ιαά Ιοδίίβεά.* 7Γαρ€ί€ΐν] παράξ€ίν δοΐιΐ)., 'ννίΐΗ Οο5βΙ αηά 
ΚαγδβΓ. Βαί δββ αΙ)ον6, ηοΐβ Ιο ρ. 6ο § 23, αηά 1)β1ο^, ρρ. 2 1 6, 23 1. 
II § ΙΟ αντίγραφης] ΤυΓΓ. δοΐΐΐ^. — αντίγρ(ίψ€ως ^, Βΐί. — Χ, αοο. Ιο 
Κα7δ6Γ, Ηαδ αντιγρα (δία). || 72. § ιι αγ<κ η φάσκων] δο πίδδ. 
Ταιτ. : ή, ινΙιίοΗ € οιηίΐδ, ίδ ρΓΪηΙεά ίη 1)ΓΕε1ί6ΐδ ί>)Γ Βίε. — (έζαχροΐτο) 

η (€« δονλ€ΐαν) αγοί φάσκων Κ€ίδ1&6 €θη]€0ΐ. : Β,ηά δοΐΐΐ). ηον §ίν65 
[«ίαιροΓτο] 17 ^7^* φάσκαχν, δο δαυρρβ οοη3€€ΐυΓ6δ, διιΐ \νίΐ1ι 
άφοίροίτο, — Ρΐαηζ ρΓΟρΟδΟδ ^ €« δουλ€ΐαν αγοι φάσκων : δίβρΗοηΐΙδ, 
αγο4 ^7 φάσκοι, Τΐήδ 1αδ( ινοαΜ 1)6 1)6δ^ Οδ ί( ίδ δίπιρίβδί, δαί 
ίοΓ οηβ (^Γ3,1¥ι)α^1^. αγ€ΐν €ίς 8ονλ€ίαν ίδ οοΓτεοΙ, 5υΙ Υιατόΐγ 

άγ€ΐ,ν €4$ €λ€υθ€ρίαν, ΎΥϊβ Γ6^1αΓ ρΗΓαδ6 \ναδ άφαφ€ΐσθαι 0Γ 
€ξαφ€Ϊσθαί €ΐ$ ^λ€ν^€ριαν, νίηάίεατβ ίη 1ίΙ)6Γ(α(6ηι. || § 13 δο^αι 
&ν νμϊν Πλατ(ϋ£νς €Γνίΐι] ^, ΤϋΠ*. δείΐΐ). — δο^αι άν υμΐν €Γκα4 
Πλατ(ΐί€υ$ νυΐβ. Βίς. | 73. § 15 ωκ€ΐ Ικ€Ϊ] €Κ€ΐ, δυρρίίβά Ι)/ 
Μ2α:1&ΐΕηά, ίδ ^ίνεη 1)χ Βΐί. αηά Τυπ*. ίη 1)Γ3.€ΐζ6ΐδ, 1)χ Ε^υεΗοηδΙείη 
αηά δοΗΙ). \νίΐΗουΙ Ιΐιοιη. || τούτων νμίν] νμίν ίδ οπιίΐϋβά \>γ Βίς. 130 ΚΚ Α ΤΕ3, 

Τ1ΐ6 δπιοοίΗ δίγΐβ Εηά Ιυοίά δ/ηίαχ οί Ιδθ1α:α(6δ ίανοϋΓβά α 
ρατβ ΐΓαάίΐίοη οί Ηίδ Ιεχί. ΒυΙ Ηίδ \^τγ ρορυΐαπίγ >νίΐΗ ΐΗβ βτ&πι- 
ιηαηαηδ αηά ΛοΙοπο.ίαηδ 1)Γοα§ΙιΙ ίη α ιηαδδ ο( ίηΐ€ΓΐίηβαΓ ογ πιεγ- 
βίηαΐ §1οδδ€δ. Τ1ΐ6 οίΐαΐίοηδ 1)χ ΡΗδοίαη αηά δΙοΙ)α6αδ, \ν1ιο 
υδηαΐΐγ α^τοε νίΐΗ ουΓ ίηίεποΓ πίδδ., δΐιοιν ΐΗαΙ Λίδ Ιιαά Ηαρρεηβά 
1)6ίθΓβ ΐΗε δίχΐΗ οβηΐυιγ. Οοιηίη§ αίΙβΓ ]&Γθϊα^ λΥοΙί αηά ΚοΓαοδ, 
Ιηιιηαηυοΐ ΒεΙίΙεβΓ τοδΙΟΓβά ΐΗβ ΙβχΙ Ιο οοιηραΓαΐίνβ δοιιηάηβδδ. 
Ηβ υδβά βνβ πίδδ., νίζ. (ι) οοάοχ ΧΙΛίποδ 1 1 1, Γ: (2) ναΐίοαηυδ 
93^, Δ: (3) Ι^ααΓβηΐίαηυδ 87. ΐ4» θ (ΐ3ί1^ οεηΙυΓχ). Τ1ΐ6δ€ ΙΗγ6€ 
1>€ΐοη§ Ιο ΐΗβ δαπΐ6 ίαπιίΐχ, αηά Ηανβ ΟΓαΐίοη χν. εηΐίΓβ. (4) Υαΐί- 
οαηυδ 65, Α: (5) ΜαΓοίαηυδ 415» Ξ • ^^^^β Ιννο, α§αίη, ατβ Γγοπι 
Ιΐΐ6 δαπιβ αΓοΗβίγρβ, \νίΐ1ι ογ.' χν. ίηοοιηρίβίε. Γ, ΐΗο ΙίΟδί οί α11 
ΐΗε πίδδ., \ναδ ΒεΙίΙ^εΓ'δ εΐιίεί ^ίάβ. 

ΒαίΐβΓ αηά δαυρρε ίο11ο\ν Γ, ίη ΐΗείτ ο\νη ινοΓάδ, * ενεη πιογο 
εοπδίαηΐΐχ ΐΗαη ΒβΙίΙίεΓ άίά.* 13αΙ αί ΐΗε δαπιε ήπιε ΐΗβχ Γεεο§- 
ηίζε ΐΗαΙ ΐΗε Ιπιβ τεαάίηβ ίδ οίΐεη ριεδεινεά οηΐγ 67 α πίδ. νΙιίεΚ 
νοδ ηοΐ αιηοη§ Ηίδ βνε,^-εοάβχ ΑιηδΓΟδίαηαδ Ο. 144» Ε, εοΐΐαΐεά 
ίη ΟΓ. XV. \>γ Α. ΜυδΙοχχάβδ, ίη Λε τεδί ρατίΐχ \»γ ΜεΙεΙιίοΓ ΙΤΙπεΙι, 
ραηΐχ \)γ ΒαίΐεΓ. ΤΗβ ιεαάίη^δ οί Ε ντειε §ίνεη ίη ίαΐΐ \}γ Ο. Ε. ΙδΟΚΚΑΤΕδ] ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΧΤ. χχχίχ 

ΒβηββΙβΓ ίη Ιιίδ 2ηά εάίΐ. (1854 — ^55)• Ββη5€ΐ€Γ ίΗιΐδ δυπίδ υρ Ιΐΐ€ 
(ΙίίΓβΓβηοο 1)6ί^β6η ΐΐιβ ΖαπαΚ βάίΐίοη αηά Ιιίδ ο\πι. * Βαί(6Γ αηά 
δαυρρε'δ βίδΐ πιΐβ \ναδ — * ίοΐΐον ΐΗο υΓΐ)ίηο ιηδ. (Γ) ' : ιηχ Γυίδ ίδ — 
* Γο11ο\νΓ Ιΐΐ6 υδ2ΐ^6 οί ΙδοΙϋΤΕίεδ, ενβη ινίιοη δθπιβΐ1ιίη§ βίδβ ίδ δΐιρ- 
ροΓίβά 1)7 Γ.' ' Βγ * ΐΗβ υδα§6 οί ΙδοΙίΓαΙεδ ' ΒβηδοΙβΓ ιηβαηΐ ύνζΧ, 
αυΙΙιοΓ'δ ύί^οχγ οΓ αοπαροδΐάοη δο ίαι αδ ϊχ. οεπ 1)€ ίηίΰΓτβά Γγοπι 
Ιιίδ οννη Γ6€0Γ(ΐ6ά ρΓβοβρΙδ ΟΓ Γγοπι ΐΗο δϋαΐβιηοηΐδ οι ΕηοίβηΙ 
ινήΐΘΓδ. ΤΗαδ, αδ ΙδθΙίΓ3.(€δ ίδ δοίά Ιο Ηανο Γαΐβά φωνΎΐ€ντα μή 
συμπίπτ€ίν, Βεηδβίβτ δαχδ — *^1ΐ€η, ΐΙιεΓοίοΓβ, ίη ΐΗβ ^ηΐίη^ οί 
Ιδθ1ίπι(6δ Ε Ηίαΐαδ Γβιηαίηδ [/.^. νΐιβη α τνοΓά εηάίη^ \νίΐ1ι α νο^νεΐ 
ϊϊατη^άϊΆίέΙγ ρΓ€€€<ΐ6δ α \νοΓ<1 1)6βίηηίη§ ^ίΐΗ οηβ] Λβ ροδδο^β ίδ 
οοΓπιρί, ΟΓ ηοΐ ΙδοΙ^Γαΐία.* δυαίι Ιοβίο ίδ άαηββΓΟίΐδΙγ πβίά : ινίιβη, 
οη ιΗθ οΐΗ€Γ Ηαηά, α ββηβΓαΙ οοηοβρίίοη οί ΐΗβ ^ντίΐβΓ'δ δίγΐο ίδ 
ιηΕ<3€ Ιο ον6Γΐ)€2υ: ΐίιβ ηΐδδ., ΐΗβ ρΓοεοδδ δβοοιηεδ (Ιαη^εΓΟίΐδΙγ Ιαχ. 
Α η€ΐ¥ βάίΐίοη οί ΒοηδβΙβΓ Ηοδ Ιαΐεΐγ Ερρ€αΓ6(1 (1878 — 79) ιιηάβΓ 
ΙΗθ Γβνίδίοη οί Ρ. ΒΙαδδ, ^Ηο Γβ^ατάδ Ε αδ ηοΐ ιηυοίι ίηίεήοΓ Ιο Γ. 
Η6 ΙΐΕδ αιηοικίβά ΒβηδεΙβΓ'δ Γβαάίηρ ίη αΙ)οα( 3^^ ρΐαεβδ, 1)α( 1ια$ 
υδΐιαίΐγ ίοΐΐο^βά Ηίπι ίη άβίαίΐδ οί ίοΓηι (^.^. &ι^ οτ ίάν, η^άμην οτ 
ίΒυνάμην), €ν6ηΛνΙΐ€Γ€ }ΐ6 άίά ηο( α§Γ6€ \νί(1ι Ιιίηι. 

Τ1ΐ6 (^υβδϋοηδ οη ^Ιιίοΐι Ιΐιε πιογο ΓβοβηΙ €(1ίΐθΓδ οί ΐΗβ ί€χί 
άίίί6Γ αΓβ ηο\ν ρήηαραΐΐγ οί ΐΗίδ ΙοδΙ Ιςίηά — λ^. δ€καδβφχια ογ 

Β€καρχία, κυλινΒ€ίσθαι 0Γ κοιλ(,ΐ'δ€Ϊσ^αι, μνγαΧοφρον€ίν ΟΓ /Α€/α 

φρον€Γν — ΟΓ 6ΐδ6 οοηαβΓη Λβ ΟΓάεΓ οί \νοΓ(ίδ; ηοΐ ιηαηχ §ΓανβΓ 
άίβΐουΐΐίοδ Γ6πιαίη. 

Βοηδ. = ΒβηδβΙβΓ, Β1. = οΗαη^βδ πιαάβ ίη ΒοηδοΙεΓ'δ ΐ€χΙ \>γ Ρ. 
ΒΙαδδ, Ιΐΐ€ ΓονίδβΓ οί ΐΗβ ηον εάίάοη {ΤευΙ^ηβΓ, 1878 — 79)• Αδ 
1>€ίθΓ6, Βΐί. = ΒβΙεΙίβΓ'δ ΒβΓίίη βάίΐ., Τυπ*. = ΒαίΐοΓ αηά δαυρρβ. 

74. § 15 τοίτΊ Ε, Τυητ. ΒΙ — τοϊγο Βίε. || Ζ€ντ€ρον δ^ τω 
μ.€Γ Ικίίνον^ τρίτον ο\ καΧ τέταρτον τοΐς αλλο&ς] νηΙ§. Βΐί. Ταπ*. — 
Β€ντ€ρί^ δ^ το μ€τ €Κ€ίνο τρίτω δ€ και τετάρη^ καΐ τοις αλΛοΐ9, Βεηδ. 
\νίΐ1ι Γ, βχοορί ΛαΙ Γ Ηαδ τψ μ€τ Ικ€Ϊνον, ^νΙιίοΗ ΒΙ. §ίν€δ. || 
§ ι6 κρίναίμ€ν] δίοΐ^αευδ, ΚοΓαεδ, Ββηδ. — κρίνοιμ€ν Γ, Β1?. Ταπ•. 
ΒΙ II 75. § 17 αύτάς] 1)Γαε1ζ6ΐ6ά 1)χ ΒΙ. | § ι8 φιλοτι/χία^] 
φιλονικίας ΒΙ. ντίΐΚ δίοΐ). 47• ^4* II βέλ.τιχττα\ τα βέλτιστα Ββηδ., 
ινίΐΗ δίοΐ). II § 2θ δνσ/Α€νώ9] Γ, Ε, Τιιγγ. Ββηδ. — προς αλλι^λονς 
δνσ/Α€νώ9 ναΐ^. Βΐί. || 76. § 22 6φθηναΛ\ φθηνοί ΚοΓαβδ εοη36ε(., 
Ββηδ. II § 24 των Έλλι/κων] των άλλων Ββηδ. οη Ιιίδ οτνη βοη]ββ(. 
II των Ά^αίων] οπιίΐΐβά 1)χ Γ, Ε, Ββηδ., \νίΐ1ι ΒαίΐβΓ'δ αδδβηΐ. || 

77. § 54 Μ'/ /^Α€Τ€χ<)ντων. , .^ τοντων €κ<Μ7τον] Ορ. Ειιείαη ΟΗανΐά, 
20, των μ\ν ^7 δικαιοσνντ/ς η σοφίας ^ άνδριαζς /χ€Τ€χόντων πολλά τις 
αν €νροι τιμώμενα μάλλον^ των δ^ ταύτης της ΐΖίας κ€κοΐ¥ωνηκοτων 
βέλτιον €στ4ν €νρ€ΐν ουδέν, ωσπ€ρ &η και των μη μ€Γ€σχηκότων άτιμο- 
τ€ρον ουδέν, δο Ιοοδβ α ΐΓαηδοηρΐ ίτοπι Ιδοΐά•. αίΤοΓάδ ηο ^ουηά ίοΓ 
ΐΗβ αΐιαη^βδ ^νΗίοΗ Ηανβ δββη ρΓοροδβά ΗβΓβ οη Λβ δίΓβηβΐΗ οί ίΐ, — 
νίζ. Ιο ΟΠίίΐ μή 1)βίθΓβ /χ€Τ€χόντων, ΟΓ Ιο ΟΠίίΐ η τούτων €καστον. 
Εαείαη'δ /Λ€Τ€σχι;κο'των δυ^^βδίδ, Ηο^νβνβΓ, ύϊζϊ Ηβ 1ιε(1 ^€τ€σχϊ^κ€ν 
(ΐΐιβ Γβαάίη^ οί οαΓ ίηίβήοΓ ηΐδδ.) ίηδίβαά οί μετίσχεν ίη § 54* II 

78. § 47 "^^^ Φοινίκων] Φοινίκων Αΐάίηβ, Ββηδ. || 79. § 50 «^αι χ1 :3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. [ΙδΟΚΚΑΤΕΒ 

ΐΓ€ρ4 την ολΛι/ΐ'] και των ΐΓ€ρ1 η;^ αλλι/ν Δ, Β6Ι18. || 80. § 4 ονκ 
Αν ημφνσβήτησαν ύζ συκ\ Δ, Ε» Ζ, ΤΐΙΓΓ. Ββηδ. — ημφ€σβητησαν Γ, 
Βίε. — * ϋβίο ουκ,* ΌοΙ)Γ6β, πξΐιίΐγ : δββ ηοΐο ρ. 247• Β1. ^Γαοΐεείδ 
ουκ. II 81. § 9 των μίσθων] Δ, Ε, ΐΠβ. Γ, ΤϋΓΓ. Ββηδ. — του μισθού 
νυ1§. Βίε. || 82. § 13 και του κοινώς ^χ€ΐν] Ε, Βίζ. Τυιτ. ΒΙ (ινίιο 
1)Γ2ΐ€ΐε6ΐ8 Ιχ€ΐν). — και καινώς Ιχ€ΐν Γ, Δ (αοα Ιο Βίε.), Βεηδ. (1873)• Η 
83. § ι6 ιταραδώ] Ε, ΤαΓΓ. Ββηδ. — παραδίδω νιι1§. Βίε. || /χΐ^αι] 
Τυπτ. ΒΙ— /χίίαι'ΒΙε.— /ϋΐ^σ^αι νιι1§. Ββηδ. || τά^αι] Βίε. Ταττ. 
ΒΙ— τάίασ^αι Γ, Δ, Β», θ«, Β€ηδ. || 84. § 1 9 ^γον ην λ€γ€ΐν] 
Όο5γ66 νοαίά Οίηίΐ λ€γ£ΐν. || 85. § 2 1 προς αρντην ατωφροσννην 
ίν και δικαιοσυη/ν] Βίε. Ταΐτ. ΒΙ. — άρντην άν κβώ δικαιοσυνι/ν ΒΰΠδ., 
οοιηραΓίηβ ογ. χν. § 274 (1)6ΐοιν, ρ. 86). || 86. § 273 ταΤς νμ^τΐ- 
ραις] θ, ΤΐΙΓΓ. ΒΙ. — και ταίς νμ€Τ€ραι^ ναΐ^. Βίζ. (νΗο ρΓΟρΟδβά Ιο 
Οίηίΐ και). II § 274 ^^φνκόσιν αριτι^ν ^νιργάσαιτ* αν και δικα£θσΊ;νΐ7ν] 
7Γ€ψυκ<κΓΐν ^Λ θ| Βίε. Τυπ•. Ββηδ. — ιτιφυκόσι προς άρ€την Ιν€ργάσαΛτ 
αν και δικαιοοΓυνι;ν Πίδδ. (Ε, ΐΓ€φνκ<>σιν προς) Βίε., νΐιο, ίη Γ€(αίηίη^ 
πρ3$, ου^Ηΐ (Ο 1ιάν€ οιηίΐΐΰά (Ηβ και 5€ίθΓ6 δικίοοσυνιρ^. ΒΙ, τοΒά- 
ίη^; ΐΓ€φυκόσι νρο^ ίηδοιΐδ (σωφροσννψ), ΨΪίΥί ΟγοΙΗ, αΓ(€Γ άρττήν. 
II § 275 ^*Λ;/ϋίσ€4αν] θ, Ββηδ. — ΐΊη.θνμψΓ0Λ€ν Βίε. Τυιτ. ΒΙ || 
§ 277 ττ/ν αντην ίζ€ί. ταυη/ν] ταύη;ν θ, Βίε. ΤαΠ". ΒΙ. — ταυτι; Γ, Δ, 
Βοηδ. II 87. § 278 π€ί^€ΐν τινας] Βίε. ΤυΓΓ. — τινάς ίδ οιηίηοά \>γ 
Γ, Ββηδ. II οσφ] οσψΓ€ρ Ββπδ. || § 280 €ψ' φ] €φ* ψπ€ρ ΒϋΠδ. 
Ι) § 28 1 πλιοσιν] πίδδ. Βίε. Τιιιτ. — πλιιοσιν Ε, θ, Βοηδ. || 88. 
§ 283 τοις ονόμαυσατ] Γ (ΐδΐ Ηαηά) Τοπ*. Ββηδ. — τοις ονόμασιν Ιν τβ 
διαλ€κτφ νυΐ^;. Βίε. || § 284 πλ€ον€κτ€Ϊν] Γ, Βίε. Τυιτ. — πλ€ον€κτΐ' 
κους Δ, Ε, θ, ΒβΠδ. || οι π6ρι των αγαθών] ιηδδ. Βίε. Τυπ*. Β€ηδ. — 
οΓπ€ρ των αγαθών ΟθΙ)Γ€6 εοηίοέ^, ΒΙ. || § 285 α/Α€λι/σαντ€ς τους 
τα τοιαύτα μανθάνοντα^ και /ΐ€λ€τώντας] Γ, Δ, Ε, Βίε. Τυπ*. ΤΙΐβ 
^6η. ίδ ΓΘςυίτβά αίΐΟΓ α/χ£λι;σαντ€ς : ιν€ αιηηοΐ αοπιρίΐΓβ δυοΚ α 
ροδδο^β αδ Έυτ. Ιοη 439» ^ι^σκοντας άμ€\€ί, 'τβοΐεδ ηο( Χ\άΧ. ΐΗβγ 
^^^^/ ινΙιβΓβ ά/ϋΐ€λ€Γ = π€ριορ^ ΌοΙ)Γ66 (Ιιου^Ιιί (ΗεΙ ά^€λΐ7σαντ€ς 
>ναδ αη ίη(€Γρο1αϋοη αήδίη^ ίτοτα άμ^λουντα^ ]\χ%\. αΙ)ον6. — άμ€Κψ 
σαντ€ς €παιν€Γν τους, κ.τ.λ. θ, Βεηδ. — απ€λάσαντ€ς τους, κ,τ,Χ,, οοη- 
]€€ΐ. δαυρρο. Η€ &1δΟ ρίορΟδβά άσ€λγι;σαντ€ς €ς τους. — αμέλησαν- 
τ€ς του τα τοιαύτα μανθ<χν€ΐν και μ€λ€ταν οοη]βοΙ. Βαί(6Γ. — Βαΐεβ αη(1 
Η2ΐν€ΐ νουΐά οιηίΐ α^€λΐ7σαντ€ς Εηά ίη ίΐδ ρΐαοβ Γοαά δίπιρίγ ού. 
ΡοΠοινίη^ Ιΐιβιη, ΒΙ. ηο\ν βίνβδ ('ςυαιηνίδ άυΗίαηΙοΓ ') άλλ' οΰ 
τους, κ,τ.λ. || 89. § 287 διατρί)3ουσι] Τυπ". — ^ατρίβονσιν Βίε. 
Ββηδ. II § 289 ^ ταυταις μ€ν ταΐς άκμσίς, . .των τΐ7λικουτων] ΌθΙ>Γ€6 
ΐνίδΗεά (ο Γ6&(1 έν μ€ν ταΐς (οΓ €ν ταΐς μεν) ακραις, 3,11(1 Ιο ΟΠίίΐ τι^λι- 
κουτων. — ίν αΰταις μεν ταΐς άκμαις θ. || § 290 /ίχι; <Γπ£νδ€ΐν μη^ε 
ίϊ/Τ€Ϊν] μη^ Βαί(€Γ, Τυπ. ΒΙ. — μήτ€ ΐηδδ. Βίε. — μή σπ€υδ€ΐν και 
ζητείν Βεηδ. || 90. § 293 {ωων] Γ (ΐδΐ Ηαηά), Τυιτ. Βεηδ. — 
{ωων διΐ7ν€γκ€ νυΐ^. Βίε. || 91. § 295 τάς τοιαύτας^] πίδδ. Βίε. 
ΤυτΓ. ΒΰΠδ. — τα τοιαύτα Η3.ν€ΐ, ΒΙ δββ ηοΐβ, ρ. 26ο. || § 297 
η Ιγω] ηγω Β&ίΐβΓ ^οη^^^ι., Ββηδ. II άλλ' η] αλλ' ή ΒβΠδ. II 
§ 298 τα π€ρι τον πόλ€μον] Βίε. οιηίΐδ τα, ρβΛ. \)γ α ιηβΓβ ονβΓδί^Ηΐ. 
II ποιι;σ€Τ€] Βαί(βΓ, Τυπ". Ββηδ. — ποη70Γΐ7Τ€ β. — πονησεσθε πίδδ. Βίε. ΙδθΚΚΑΤΕ8] ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΧΤ, χΗ Θ2. § 1 6ο ο ΊΓΟψίύν Λαφος, ον ουκ αφ€τέον] Γ (ΐ3ΐ Ηαηά), 61&. 
ΤΐίΓΓ. — ό παρώι^ καιρο9, ου σαφίστ^ρον ονδίκ. ον ουκ άφ€Τ€ον Ε, Γ 
(οογτοοΙογ), Ββηδ. || 93. § ι6ι των ίχθρων των Ικ€ίνου] Βίε. 
ΤυΓΓ. ΒΙ — των ίχθρών ^κ€ΐνον Γ, Ββηδ. || 94. § 165 €Κ€Ϊνοι μ^ν 
ουν] ουν 18 ΟΓπίίΙβά ϊ>γ Γ, Ε, Ββηδ. || § 1 68 τοΓς αυτών ιδίοις] 
αυτών ΤιίΓΓ. Ββηδ.— αυτών Βίο || 95. § 171 α€στηκόσί] ΒΙε. Τυιτ. 
ΒΙ. — €ί€στώσι Ββηδ. || 96. § 1 73 ωψ€λ€ία5] Ε, ΒβΠδ. — ώφ€λια9 
Γ, Βίζ. ΤατΓ. — φιλίας νυ1§. || § 175 <^ ό μίν] Ε, Τυιτ. Ββηδ. — 
ώστ€ νυ1§. Βίε. || 176 μη^ μίαν] 8αυρρ6, Τυη. Ββηδ. — μηΒ€μίαν 
Βίζ. II 97. § 177 *"}" αυτών ^χ€ΐν] αυτών Τυπτ. Ββπδ. — εαυτών 
Βίο II § 178 ώσιτ€ρ ύπ€ρ] Ε, ΤιίΓΓ. Ββηδ.—ώ9 ύπίρ Βίε. || § 179 
την του βασιλέως] την [του] βασιλέως Βίε. || προς άν^ρωττους] Βΐό 
Τυπτ. ΒΙ. — προς τους ανθρώπους Ββηδ. || § 1 8ο κατα^€Γναι] Γ, Ε, 
Τυπτ. Ββηδ. — άνα0€ΐναι Βίε. || 98. § 182 στρατ€ί!^] ΚοΓαβδ, 
Βίε. ΤοΓΓ. Ββηδ. — στρατί^ ιπδδ. || αγιιν] Γ, Ε, Τιυτ. Ββηδ. — 
αγ€ΐν /9ουλο/Α€νοις Βίε. || § 183 ιτολλαχ^] Ε, ΚοΓΕβδ, ΤοΓΓ. Ββηδ. — 
ΊΓοΧλαχρν νΐΐ1§. Βίε. || 99. § 185 τις γαρ ουτοις ^ ν/ος η παλαιός 
^^/ιος] ιΠδδ. Βίε. ΤιίΤΓ. Ββηδ. — τίς ναρ ούτως ηλίθιος [^ παλαιός] η 
βΙ^θυμός Ιστιν €0Ώ)^α. Ε. ΜβΗΙβΓ (βά. Ραηβ^γτ. Αιβορ^ι^. 1 86 1), 
ίοΐΐονίη^ ΗίΓδεΗί^. ΒΙ ΐΗίηΙεδ ΧΙϊβ,ϊ^ ίί ΒηγύιΙηξ δΗουΙά 1>β βχ- 
ρυη^βοί, ίΐ ίδ ρ^θνμος, || § 8ι την τυραννίδα κτησάμ^νον] Γ, Βίε. 
ΤαπΓ. — τον την τυραννίδα κτησάμ€νον Ε, Ββηδ. ΒαΙ δββ ηο(β, ρ. 
275• II ^^^• § ^^ #Γαλινδου/ϋΐ€νοις] Ε, Ζ, Ββηδ. — ιτυλινδου/ΐΑ^νοις Γ, 
Βίε. ΤυΓΓ. | και τοις άλλοις Έλλι^σι] Ε, Ββηδ. — τοις ^Ελλι;σι Βίε. 
ΤυΓΓ. ΒΙ. Ι § 83 και ών] Γ, Ε, Βίε. Τυπ*.— και πιρι ων Ββηδ. || 
τότ€ συ/Α)9ουλ€υσο/Α€ν] Βίε. ΤυΓΓ. Ββηδ. — τοτ€ /ιοι δοκώ σνμβουλ€ύ€ΐν 
^ΚοΓαβδ συ/Α)9ουλ€υσ€ΐν) νυ1§. 1)βίθΓβ Βίε. || 101. § 88 τους 
ορ^ώς )9ουλ€υο/ΐ€νους] Γ, Ε, Τυπ". (οοαιραΓίη^ £ρ, ΐχ. § 14) Ββηδ. — 
τον ορθώς βονλ€υ6μ€νον νυ1§. Βίε. || προς βασιλέα πόλ^μον] δο 
ΤυΓΓ, Ββηδ., νίίΗ Ε ίη £ρ. ιχ. § 14» ινΗβΓβ Λίδ νΐιοΐβ ρ35δίΐ§β β-οπι 
ίσχ€ γαρ διττας επιθυμίας (1θΤ¥η ίο ίν€στωσης ΓβουΓδ ηβΟΓίγ νβΓΐ)&ΐίηι. 
Ίτρος τον βασιλέα 7ΓΟλ€μον Ε (ΗβΓβ), Γ (ΗβΓβ), ΒΙ — τον προς )9ασιλ€α 
π6λ€μον Ζ, Βίε. — προς ^ασιλ€α τον πολ€μον Γ ίη £^. IX. § Ι4• || 
διαλλεί^ τις τους ^Ελλι/νας] τις ίδ αάάβά ίτοπΐ £ρ, IX. § 14 ϊ))τ ΤυΓΓ. 
Ββηδ. : οιηίΚβά \)γ Βίε. || ίν€στ<άπ;ς] Βίε. ΤυΓΓ. Ββηδ. — €ν€στΐ7- 
κυίας Ββηδ. || 102. § 9^ κατασκ€υάσασ0αι] Γ, Ε (εθΓΓβε(θΓ), 
Τυπτ. — παρασκενάσασθαι Ε (ΐδΐ Ηοηά), Βίε. Ββηδ. 103. § 94 

ην που σφόΒρα] Ε, Βίε. ΤυΓΓ. — ην σπόδρα Γ, Ββηδ. § 95 δικαρ- 

χίας] Ε, Δ. Ββηδ. — δικαδαρχίας Γ, Βίε. Τυπ*. δββ ηοΐβ, ρ. 28ο. || 
δυσ/ΐ€ν£στάτουςΊ οΛβΓ Λίδ ΐ¥0Γ(1 ΚοΓΕβδ αάάβά €Τχον, ινΚΐοΗ Ββηδ. 
&(1ορ(β(1, 1)υΙ ίη ΐΗβ ηβν^ βάίΐ. οί Ββηδ. (1878) ΒΙ οπιίΐδ ίί. || 

104. § ιοο αύτφ] 1)Γαο1εβΙβά \)γ ΒΙ., τνιΛ ΌοέΓββ. || § ιοί γαρ 
άφ€ΐστηκ€ΐ μ€ν\ μ€ν γαρ άφ€ΐστηκ€ΐ μ€ν ΒΙ οη Ηίδ ΟΤ¥η €0Ώ)00Χ. \ 

105. § Ι02 ναυτικώ] τφ ναυτικώ Ββηδ. || 106. § 57 γ^νομίνοις 
Γ, Βίε. Τυπ•. ΒΙ — γ€γ€ν»;μ€νοις νυ1§. Ββηδ. (ΐδΐ βάίί.). | § 59 ''» 
μλν γαρ άλλα] Γ οπιίΐδ άλλα, Β.ηά δο Ββηδ. (2η(1'βάί(.) : ΒΙ. Γβρίαεβδ 
ίΐ. II 107. § 63 δ• ενόντων] Βίε. Τυπ:. ΒΙ— δ* όντων Γ, Ββηδ.— δ^ 
όντων Ε. II ^παγάγοιτο] Γ (οΟΓΓβΟΐΟΓ), Ε, Βίε. ΤυΓΓ. — Ιπαγάγοι Γ χΐϋ 8ΕΙΕεΤΙ0Ν3. [ΙδΟΚΚΑΤΕδ 

(ΐ5^ Ηαηά), 6€η$. || αντουί] Γ, Ε, Τυπ*. Β6η& — αυτούς νμΛ% νυΐβ;. 
Βίε. II τά Βίκααι π€ρΙ ημ,ων] β, Βίο ΤαΐΤ. — τι π€ρΙ ημών δίκοαον 
Γ, Β, Ββηδ. II 108. § ΐ2ΐ οΙαπ€ρ] Βίε. Ταιτ. ΒΙ— δϊΓ€ρ Γ, Β, 
Ββηδ. II § 122 α και] Γ, Β, Τυπ*. — ο και να1§^. Βίε. Βεηδ. || § 123 
τας φνγάς τάς Μ. των τυράννων] Βίο. ΤΐΙΓΓ. — τάς φνγάς καΧ τάς νπο 
των τυράννων Γ, Ββηδ. || § 1 25 ινδαι/ϋΐονας] Βίς. ΤαΓΓ. ΒΙ. — €ν8αι- 
μον€στ€ρους Γ, Ε, ΒεΠδ. — ο;3αιμον€στάτονς δαυρρβ €θη]θ€ΐ. | 109. 
§120 αν)/ναγ€ν] Γ, Ε, ΤΐίΓΓ. — ανΐ7ν€γκ€ν Βΐί. ΒβΠδ. || § 128 προσ- 
ταγμάτων] πραγμάτων Τ, Ββηδ. (2η(1 εάί(.). || 110. § Ι3^ αντοι 
δνναστ€υουσιν] αντοι ίδ οΐΏί(1;6(] \)γ Γ, Ε, Ββηδ. ; 1)υΙ νβ δΙιοιιΜ 
ε6Γ(αίη1γ Γ€ί;αίη ί(. Ι( ροίηΐδ (Ιιβ εοηΙτ^Ι 1>€(ΜΓ66η (Ηβ ρο^ν€Γ 
^Ιιίεΐι Ιΐΐ6δ6 ιη£η νίη ίοτ ίΗαη8άν€5 ζχΛ Ιΐΐ6 ιηίδβΓ/ \ντΗί€ΐι ίΗβγ 

ίηβίεΐ οη ΟίΗ^Ιδ. || § 54 Μ^7^ π€ΐρασ^αι] μ•ψ^ ^νναα^οί μ'ψ€ 
π€ΐρασ^αι] Γ, Ε» Ββπδ. || 111. § 54 Μ^ /λίαν] δαυρρο, Ταιτ. 
Ββηδ. — μη^μίαν ΒΙε. || § 56 €στιν] ^στι Βίε. || § 36 €νιτι/ϋΐι;σ€ΐ€] 
^πιτι/ϋΐΐ7σ€ΐ€ν ΒΙε. || 112^ § 37 ^ αυταίς] Βίε. Ταιτ. — £ν ταντακ Γ, 
Β€η5. II § 38 τοιοντον μνημίίαν] Ββπδ. — ^τοιουτο Γ, Βίο ΤιίΓΓ. — 
τοσούτον ιη$& || 113. § 41 τονς δ€ καλώς] Ββηδ. (οη Ηίδ οΐ¥η 
οοη]€θί. ?) §αν€ τους δ* ασφαλώς : ΒΙ Γ6ρ1αε65 ΐΗβ νιι1§. || π€παΐΓ 
8€υμ€νσυς\ Βίο ΤαΐΓ. ΒΙ — 7Γαιδ€υο/ϋΐ€νσνς Γ, Ββηδ. || ζημίας ίζαμαρ- 
τάν€ΐν] ΑίϋβΓ ζημίας ΐΗβ ΙΠδδ. (βχοβρί Γ) ίηδβΓΐ βαυλησ€σθαι^ ^νΐΐίοΐΐ 
ίδ 1)Γ*ΐ€ΐί6ΐ6(1 \)γ Βίε., αηά οιηίΐΐεά ])γ Ταιτ. Βεηδ. || § 43 δα^ασ- 
^17 ναι] Ταπ•., \ν1ιο δαγ ύΐΆί Γ (ΐδΐ 1ιαη(1) Ηαδ Ίί. Αοο. ίο Βίο, ΐΗβ 
βΓδί ΐΥίο δχ11αΙ)ΐ6δ οί Λο ινοΓά ίη Γ Ιιανβ 1)€€η αοιτεαίοά ; ΐΗο βίδϋ 
δ€€Πΐδ ίο Ηανβ 1)66η λυ ΟΓ δα, Ιΐΐ€ δ6εοη(1, μασ. — ΐΓαιδ€υ^ναι Γ 
(οοΓΓβοίΟΓ), αηά δο Βίο Βεηδ. — Ι δΗοαΙά ρΓβίεΓ γυμνασθηνοΛ, \\ 
€?Γΐ/Α€λ€ΐαις] Βίο €0η360ΐ., ΤαΓΓ. — Ιπίθνμίαχς Γ, Βΐί. ίη Ι€χ1 : Ιν 
Ιπιθυμίαις πίδδ. — γυ^νασιαις ΒΙ. ΟΠ Ηίδ ονπΐ οοτή^οί. \\ § 43 
Α€υ^^>ως] Βίε. Ταπτ. — €λ€υ^€ρίως Ε. ΜεΗΙεΓ, ΒΙ || /Α€γαλοφρον€ΐν] 
Βίο ΤαπΓ. — μ€γα φρον€Ϊν Οο5€ί, ΒΙ — 866 ηοΐ6, ρ. 3^4• II § 44 
τάς άτΓοριας /ϋΐ€ν] Γ, Ε, ΤοΓΓ. Ββηδ. — τάς μίν απορίας ν\ΐ\ξ. Βίε. || 
114. § 45 ^*Ρ* '"}•' ίΐΓπιχι)ν] Γ, Βίο ΤαΓΓ. — π€ρί τ€ ίππίκην πίδδ. — 
π€ρί τ€ τι; ν Ιππικήν ΒΙ. || § 47 μη^μίο] Βίί, €οη36€ΐ. (Γ, ΐδΐ Καηά, 
μητ€ μία), ΤαΓΓ. Β6ηδ. — μήτ€ ζημία να1§., ΒΙο ίη ΐ6Χί. || 116. 
§ 53 νουν€χόντως] Βίο — νουν €χο'ντως ΤαΓΓ. (\νίΐΚ Β3.ίΐ6Γ αηά Ραηε^γτ. 
ρ. 25) Β6ηδ. Ι φιλον€ΐκιών] φιλονικιών Βεηδ., ινίίΐι Βαί(6Γ. || 
§ 54 ''πδ ^όλ€ΐ ΐΓοιουσιν] Βίο Ταπ:. ΒΙ. — 7Γ€ριποιουσι τ^ ΐΓΟλ€ΐ ναΐ^. — 
τ]5 7Γθλ€ΐ 7Γ€ρΐ7Γοιουσιν Β6Πδ. || 117. § ι8 Πασινος Πάρον] Γ, Β, 
6(1(1 : ιτάσιν ους πάρων (τταρον) Ιΐΐ6 Οΐ1ΐ6Γ Πίδδ. || § 2θ τοσούτου] 
Βίο Ταπτ. — τοιούτου Γ, Ε, Ββηδ. || οικείους] ο2κ€τας Γ, Βεπδ. : 
ΒΙ. Γ6ρ1α€6δ Ιΐΐ6 ναΐβ. || § 2ΐ €ΐρημ€να €στιν] €ΐρημ€ν €0Γτιν ΒΙ — 
^ΙρημΙνα ταντ' έστιν, *0^ Β6ηδ. || 118. § 23 €ωρων^ ΚθΓ216δ 

€οη36€ί., ΤαΓΓ. — ορών πίδδ. Βίο ΒΙ. Ι εαηαοί ΐΗίηΙι: ύί2Χ ορών 
06Γίν6δ αηγ οοηβΓπιαίίοη ίΓοηι Ιΐΐ6 ίααΐ ΐΗαΙ Ρπδοίαη (χνιιι. § 174) 
Ιιοδ ίί, δίηε6 Ρηδααη, 1ί1ε6 8(οΙ)α6αδ, δθπΐ6(ίπΐ6δ α^66δ τήΐΐι (1ΐ6 
πιαηίίβδίΐχ οοηταρί Γ6α(1ίηρ οΓ ΙΗ6 ίηίεηοΓ πίδδ. Η6Γ6 όρων ίδ 
δαΓ6ΐ7 3, Π16Γ6 1)1αη(ΐ6Γ. || ίμαντον] αντοΰ Βεπδ. || (€νης δ€] 
Ταπ*. (ε, {€νοις δ€) — δ^ ζίνης Βίο Ββηδ. || § 24 ^ΐΓ€δ€ΐ(ά/χι;ν] πίδδ. ΙδΟΚΚΑΤΕδ] Ο Ν ΤΗ Ε ΤΕΧΤ. χΐίϋ 

Βίε. ΤιίΓΓ. — €ν€ΐτ€δ€ΐ^ά^ΐ7ν Ρήδααη χνιιι. § 174» Ββηδ. — €ν€8€ίίάμην 
ΚοΓ&βδ €οη3€€ΐ. II 11Θ. § 24 μηνα^ δ<] Γ, Ε, ΤυπΓ. Ββηδ.— δ€ 
μηναζ Βίε. || § 25 νΐΓ€/ΐ€ν€ν] Γ, Βίζ. Τυπ:. Ββηδ. — νπ€μ€ΐν€ Η, 
νπ€/Α€α'€ν ΒΙ II § 27 αδακρυτους] Βίε. ΤϋΓΓ. Ββηδ. — άΖακρντί «, 
αηό δΟ ίη ΟΠ χ ι ν. § 47) ^^ ^^ Τί\%'&, ού8€μίαν ημ€ραν αδακρντί δια- 
γομ€ν (αδακρντ€ΐ Ε)• || διΑιπιν] δΐ€λ€ΐπ€ν Ββηδ. || § 2 νονκιχόν- 
Τίύς] Βίε. — νουν ^χόντως ΤαΐΤ. Ββηδ. || 120. § 3 ουδί γαρ] Γ, Ε, 
ΤιίΓΓ. Ββηδ. — ου γαρ Βίε. || σνμφίραν ου&€ ΐΓρ€π€ΐν] Ήίί, Τυπ". — 
συμφέρον ονδ€ πρέπον ΙστΙ Γ, Ββηδ. Αοο Ιο ΒΙ, ΐΙΐΓββ ΙβΙΙβΓδ δββπι 
ίο Ιιανβ 1)ββη ββαοβά ίη Γ λίΐβΓ σνμφ€ρ€ΐν ουδ€. || § 4 ^ζάζ€ΐ^] Γ, 
Βίε. Τυπ•. Ββηδ. — Βο(άζ€ΐν ΒΙ. οη Ηίδ ονη €θη3β€ΐ. || ημαν τ€] τ€ 
ίδ αάάβά 1)>Γ Ε. Τυιτ. Ββηδ.— τι/Λ5ν Βίε. || § 5 ώ €αΐ'] Βίε. Τιιγγ.— 
ωσάν Γ. — ω?, αν Ββηδ. || 121. § 2 προ€στώσας] Γ, Βίε. ΤυΓΓ. 
ΒΙ. — προ€χονσας νϋΙ§. Ββηδ. || νπονοονσι] Γ (βΟΓΓβεΙΟΓ), Ε, 
Κοπιβδ» Βίε. ΤϋΓΓ. ΒΙ — €ν€νοσυμην πίδδ. (€0<1βχ Μαΐΐΐιαβί έπινοονσι). 
— ύπ€νοούμην Ββηδ. || § 3 οί5τ* Ιν καιρώ] ουδ' Ιν καιρφ 8αΐΐρρβ 
€0η3ββ(., εοπίραπη^ £ρ, ι. § 8, και μην ονδ* άκαίρως^ κ,τ,Κ \\ § 4 
ίστι δ€] Ιστι Βίε. Τυιτ. ΒΙ— ίσται Γ, Ε, Ββηδ.— «•ι δ^ πίδδ. || 122. 
δντων] ΤυΠΓ. (βΟΠίρατΐη^ ΟΓ. ν. § 135» τονς δ€ προς άλλο τι των οκτωμ 
άπληστως 8(ΛΚ€ΐμ€νους) ΒΙ — 8€0ντων Γ, Ε, Βίε. Ββηδ. | § 5 νπ-αρξά" 
σης' * ονδ€ν γαρ Ιστ(ΐ4 λοιττον ίτι πλην θ€6ν γο'€σ^αι.*] ΤΗβ βίαυδβ 
ον8€ν...γ€νΙσθαι ίδ τνΓοη^Ιγ ρΐαββά οΛβΓ νπαρζάσης. 1 1 ου^Ηΐ Ιο 
δίαηά α ίβν Ιίηβδ Ιιί^ΙιβΓ υρ, ίπιπιβάίαΙβΙγ'αίΐβΓ προστάτης. ΌοΙ>Γββ 
δα¥Γ ϋιίδ, αηά Τυπ. αδδβηΐ, (Ιιου^Η (Ιιβχ Ιβανβ (Ηβ νυΙ§. ίη (Ηβίτ 
(βχΐ. ΒΙ πιαίεβδ (1ιβ (ταηδροδίάοη ίη ΐΗβ ηβ\ν βάίΐ. οί Ββηδ. 
(ι879). ΤΗβ Βηϋδλ Μυδβυπι πίδ., εοάβχ Οηρρδίαηυδ Α, αΐτβαόχ βίΐβά 
ίοΓ Αηΐίρλοη αηά Αηάοΐείάβδ, ίδ ΐΗβ 1>βδ( ίοΓ Ιδαβοδ, αδ ί( ίδ αίδο 
ίοΓ Ι,^ΙευΓβΟδ αηά ΌβίηατβΗοδ. Ββδίάβδ Α, ΒβΙεΙεβΓ Ηαά βνβ οίΗβΓ 
πίδδ. ΤΙΐΓββ οί Ιΐιβδβ βνβ Ηανβ αίΓβαάχ 1)ββη πιβηΐίοηβά ίη Γβίαΐίοη 
ίο ΑηΐίρΗοη αηά Αηάοΐείάβδ — Ι^υΓβηΐίαιιυδ Β (ΐΗβ δβ€οη(1-5βδί ίοΓ 
Ιδαβοδ), ΜαΓβίαηυδ Ζ, ΥΓαΐίδΙανίβπδίδ Ζ. ΤΗβ οίΗβΓ Ινο νβιβ νβιγ 
ίηίβήοΓ, — ΑπιΗΓΟδίαηυδ Α. 99» -^> ^ιιά ΑπιΗΓΟδίαηυδ Ό. 4^» β• 
ΒβΙεΙεβΓ άίδπιίδδβά Ρ αίΐβΓ ογ. ι ; Ηβ υδβά Ζ, νΗίοΗ οίοδβΐχ ΓβδβπιΗΙβδ 
Ζ, οηΐγ ίη ι. αηά ιιι. : ^ αοηΐίΐίηδ οηΐγ ι. αηά ιι. ΤΗυδ ίοΓ ογ. ιν. 
αηά ΐΗβ βί^Ηΐ ίο11ο\νίη^ οΓαΐίοηδ Ηβ οοπδυΐΐβά οηΐγ ΐΗιββ πίδδ. — Α, 
£^ Ζ, Ο. Ρ. δοΗόπιαηη Ηαά ηο ΓυΛΗβΓ αρραταΐυδ ίοΓ Ηίδ βάίΐίοη 
(183 ι), βχοβρί α Ραήδ πίδ. Ε ^νΗίοΗ Ηαά Ηββη οοΐΐαΐβά ίοΓ Ηίπι ίη 
ρατί οί ΟΓ. 1. Ηβ Ηαά, Ηο^^τβνβΓ, βχαπιίηβά ΐΗβ Αΐάίηβ πιυβΗ πιοΓβ 
εαΓβίυΙΙγ ΐΗαη ΒβΙεΙεβΓ, αηά ηοΐ ινίΐΗουί: δοπιβ ^αίη. δοΗόπιαηη 
ίοΗοΜΓβά ΒβΙεΙεβΓ^δ Ιβχΐ αδ α ββηβΓαΙ ηιΐβ, Ηυί αΙΙβΓβά Ηίδ Γβαάίη^δ 
ίη δοπιβ δίχΐγ ρΐαοβδ, ίοΓ Γβαδοηδ \ντΗί€Η Ηβ §ίνβδ βίίΗβΓ Ηπββγ ίη 
Ηίδ ατίίίεαΐ ηοΐβδ ογ πιοΓβ ίυΐΐγ ίη Ηίδ βχοβίίβηΐ οοπιπιβηΙαΓχ, \ντΗβΓβ 
Ηίδ υηδυΓροδδβά 1εηο\ν1βάςβ οί Α((ίε Ιαν ίδ δο ίπιίίίυΐΐχ ΗΓου^Ηΐ Ιο χΐίν 5ΕΙ.Ε0ΤΙ0Ν3. [ΙδΑΕΟδ 

ΐΗθ ί11νΐ8ϋ:2ΐ(ίοη οΓ Η!3 αυΐΙιοΓ. Βαί(6Γ αηά 3αυρρο ρΓοήΙβά 1)χ 3, 
ηβΐ¥ οοΐΐαϋοη οΓ Α^ αηά οί ΒιιπιείαηιΐΒ 96, Μ, \ν1ιίο1ι ΟοΙ)8οη Ηαά 
βίνβη ίη νοί. 4 οί ΐίίδ βάίϋίοη (1828). €. δοΗ6ίΙ)6, ίη ΐΗο Τ€υΙ)η6Γ 
Ι5&608 (ι 86ο), ιηαάο ή ίήδ δροοίαΐ αίχη Ιο οοιηρίβίο Λβ ιλγοΛ οί 
ρΓβάεοβδδΟΓδ 57 ΓΟδΙοπη^ ΐΗο (ϋδΗηοΗνβΙχ Αΐΐίο ίοπηδ οί \νοΓ(1δ. 
ΤΗο πίδδ. οί ΙδΕ€θδ Πάνο δοιηε ίοπΌδ νίιίαΐι αιη 1)β 2Χ. οηοε Γβ- 
360ΐ€(1, δΐιοίι οδ ον^€ΐς, ίφόρ€σαΛτ, 6ΐα, 1)αΐ ΐΗεχ Ηανο αίδο δοπιβ 
οΛβΓδ οη νΗίοΙι αήίίοδ 2ιγ€ <1ίνίάβ<1 δοΙιβΛε ροπίοππεά α (ΐ€Η€Εΐο 
Ιοδίε ι^ίΐΐι ιηυοΗ (αε( αηά 3α(1§;πΐ€ηϋ. ΤΗαδ Ηβ €0ΓΓ60ΐ€ά Λβ πίδδ. 

1)γ νίήύηζ δααΚ ίοπηδ αδ ηγγυα ίοΓ 6ν€γυα, συγκαταγηρασαν ίοΓ 
συγκαταγηράσασαν, */ίγν€σθαι ίοΓ γιν€σ^<ϋ, δ€δι/ϋΐ€ν ίΟΓ δ€δΜΐ^€ν, €ΐο. 
Οη Ιΐΐ€ οίΗβΓ Καηά Ηο ίοΐΐονβά ΐΗβ οοηδβηΐ οί ΐΗβ Ιδαεαη πίδδ. ίη 
Τ€(3ΐηίη^ δαείι ίοπηδ οδ Δ^ικοίογενην (ίηδίεαά οί -ι;), φανησομαι, 
(ηο( φανουμαι) ; αηά Ηβ αίδο (ΐ€ί€Π'6(1 (ο (Η6 πίδδ. ίη εοδβδ ν1ΐ6Γθ 
(1ΐ6 (|α6δ(ίοη πή^Ηΐ 1)6 εοπδίάετβά ορβη, οδ ΐγΗβη Η6 ΓοίΓαίηβά ίΓΟΠι 
&1ΐ6Γίη§ Έιληθυίας ίηΐο £ΐλ€ΐ^ίας, φράτ€ρ€ς ίη(0 φράτορ€ς. 

8εΗόπι. = δοΐιοπχαηη, δείιΐ). = δ€Η€ίΙ>€. Αδ 1)€ίθΓ6, Βίε. = ΒβΙϋεεΛ 
Β€Γΐίη ΐ€χνΤυΓΓ.=ΒαίίβΓ αηά δαυρρ©. 

124. § 9 Α Δϋίοιογήοτς] α Κβίδίςο εοηίεεί., €άί(0Γδ : η πίδδ. 
II άφ€ΐλ€Γο ^ καϊ] δ€ καΐ Κ6ίδ1&6, ΤιιΠΓ. δοΗΙ).— [3^ καΐ] Βία. 
δείιόπι. — «αΐ πίδδ. || § ίο τούτων γ€*] γ€ ΌοΙ)Γβ€ €θη3€€ΐ. — 
— τοντων τ€ Πίδδ. Βίε. δεΚόπι. Τογγ. — τοντων τ<κ δοΗΙ). οη Ηίδ 
ο^η €οη3€€ί. Ηο Ηαά ίοπηβΓίχ ριοροδοά τούτων τότ€. — Ορ. ηοΐϋ, 
Ρ• 3^9• II § ^' ^*' κηπον Ιιτοιησατο χρος τ^ αντόυ οίκυι^ ϋθΙ)Γββ 
νουΐά οπιίΐ: τον, ΚαΧίί^τ Γβαά κψτον Ιποιησατο τον ιτρος (οδ δοΗΙ). 
ΙΟΟ €0η36αίΐΐΓ6(1), ΟΓ τον κψτον Ιποίησατο τον νρος. \\ τρφωνια] 
τρίβωνα δείιΐ)., ι^ίΐΗ ΟοΙ)θΙ : 1}υ( δ66 ηο(6, ρ. 330• || 125. § ΐ2 
Διχαιογό^ν] δο ΑΜίηο, δοΗόπι. δοΙι5. (αηά ίη § 33)• — Δι^αιογό^ 
Α (αηά ίη § 33> οοπίτατγ ίο Λε οίΗεηνίδβ υηίίοπη ρΓοίειεποβ οί 
Λβ Ιδαεαη πίδδ. ίοΓ Ιΐιβ αεειίδ. ίη 'ψ)^ Β\ί. Τυιτ., (Ηου^Η δαυρρβ 

αρρΓΟνβδ Ιΐΐ6 ίΟΓΠΙ ίη -ην. II § 14 δ€ καθηγοΌμ€νοί\ δ€ α^* 
ηγουμ.€νοι Βαί(6Γ €0η36€ί. — δ* ω άνδρ€9 ψ/ονμ€νοι δαίίρρβ €0η]6€ΐ• 
ΒΐΐΙ δΟβ ηοΐβ, ρ. 33 ϊ• II § ^5 ^Φ^νησαν'\ άπ€φάνησαν δοΗΙ)., νίΐΗ 
Όο^Γθο. II πάλαι πολλφ, η δ' νστ€ρον] Ταπ*. αηά δοΐιΐ). ^Η Ιο 
ρΐαεε ττολλώ βίΐΗβΓ ίπιπιβάίαΐοΐχ 1)6ίθΓ6 ογ ίπιπιεάίαίβΐγ αΛβΓ νστ€ρον: 

\>\1Ϊ δ€6 ηο(6, ρ. 33 2• II 126. Δ^ικαιογένους τούτου] ίΟΓ τούτον 
δοΗΙ). βίνβδ τουτουι, οη Ηίδ οτλγπ οοη36€ϋ. || § ι6 άμφοΐν δι] 
άμφοΐν Βη ΚβίδΙίΘ €0η36€ΐ. || § ΐ8 ουτος και ώμο\όγ€ΐ νοίησ€^ν^ 

ο•Λ•οσΙ και ίΓοιι}σ€ΐν, δοΗΙ). οη Ηίδ ονη €θη]€θί. — δαυρρβ \νοα1α 
Γ^αά είΐΚβΓ ουΓος ΐΓ0ΐΐ7σ€ΐν ΟΓ οίδβ οίς ωμο\6γ€ί ποίησ€ΐν, Ι δΗοΐΐΙά 
ρΓβίοΓ (ϋ9 ώ/Αολόγ€ΐ και τΓοιι;σ€ΐν, /.λ *ΐ1ιαΙ, αδ 1ιβ €θν€ηαηί€ά^ Ηβ 
ινοιιΐά αΙδο άο: \ 127. Ι1λω^€ΐ€υς] δοΗόπι. Τυπ. δοΗΙ).— 
ΙΙλ(ι>τΐ€ΐ;9 νϋ1§. Βίε. | § 2 1 ανα/ιφισ/^ι/τι/Γα] δοΗοπι. ΤοΓΓ. δοΗΙ). — 
άναμφισβητητον Πίδδ. Βΐί. || 128. § 22 α ωμολό'γησ€ ποίησ^ιν 

Κβίδίεβ νοιιΐά αάά και Ι^εΓοΓΟ 7Γοιι}σ€ΐν, — η^ΗΐΙγ: ορ. § 1 8. 
δ€δι/Λ€ν] €οΙ)εΙ, δοΗΙ).— -δ€δια/χ€ν πίδδ. Βίε. δοΗοηι. Τυπ. 
Μιχιωνα] Κβίδίεβ, δοΗοπι. Τυιτ. δοΗΙ). — Μΐ7κιωνα Α, Β (αηά ίη § 24), 
Βΐί. — μηλλωνα Ζ. \\ § 24 ταύτα τα μ€ρη] ΌθΙ)Γ€€ ρΓΟρΟδοά Ιο ΙδΛΕΟδ] ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΧΤ. χΐν 

οιηίΐ Λβδβ νοΓάδ, αηά Ταπ•. οδδβηΐ, ώου^Η Λο^ Ιεββρ Λεηι ίη ΐΗο 
ΐ€χί. δοΗΙ). οιηίΐδ Ιΐΐ6ΐη, ινίΛουί Γ^ηατίε. || § 39 μ-ψ^ρο- την 
αύτου] ΓοΓ αύτου Ι νουΐά Γβαά αντον. 8εΙιΙ)., οη Ηίδ ο^ιτη οοηίβοΐ., 
^νβδ μητ€μα την τούτου, — ^ΤΐίΓΓ. ρΓΟρΟδΟ ΙΟ οπάϊ την: Ίί Λίδ ΐνβΓΟ 

3οη€, αΰτου \νοα1(1 1)β ΐΗβ αοΙνεΛ, *ΛβΓβ.* || Εϊληθνίας] Ύυττ, αηά 
δοΗΙ). ρΓ€Γ6Γ Ειλ€ΐ^υία9, ή^Μγ. II 129. § 42. ΈλενσΓνι] •Αλΐ€υσ* 
ΌοΙ)Γβ6 οοη]€€ΐ., ΐΊβΗΐΙγ. δ€6 ηοϋβ, ρ. 339• II *0\υνθίαή ΡαΙιηοΓ 
€οη360ΐ., δοΗΙ). — 'Ολυσίας νυ1§. Βίε. δοΗόιη. Τυιτ• || § 44 «^5 την 
ΊΓολιν] €19 πόλιν ^4, δοΐιΐ). II 130. § 46 Όλυν^ιοι] δοΗόιη. ινουΐά 
Γβαά Κορίνθιοι. Ι Ηανβ άβίβηάβά Λΰ νυ1§. *Ολννθιοί ίη ίΗβ Α/^'^ 
0^α^ο^$^ π. 351• Ορ•ηο1β 1)6ΐο\ΐΓ, ρ. 34ΐ• II § ι ΝΟΜΟΙ] αάάβά 
1)γ ΤυΓΓ. δοΗΙ). Ι 131. § 2 μ^χρι. άν€ψιώμ] μίγρι Τυττ. δοίι5. (αηά 
1)6ΐο>ν, ^11, 12). Ιη§ιι Μ \ι%Χ. Η&ηά) Ηοδ /λ€χρι (ϋοΙ>δοη). — 
μ€χρις νυ1§. Βίε. δοΗόιη. || ^#ολ€ΐ7η/, €ΐ$ το γίνος πβίλιν] δείιόιη., 
1)πια1ίβΐίη§ 645, Γβαάδ ίκλ€ίτηυ τό γ€ΐΌ9, πβίλιι^. II § 5 Αγνίου, ^ 
άδ€λφ(£ονς] η ίδ 3,(1(16(1 Ι)/ ΤαγΙοΓ, Ταιτ. δοΗΙ). — ΆγνιΌυ, αδ^λψι- 
8ϋν9 Β^^. δαΚόιη. || 132. &ν νροσηκοί] Βίε. Ταπ". — &ν νροσηκεν 
δοΗόΐη. δοΐΐΐ). — αν ττροσηκι^ Α : αν προσηκ€ΐ Β, Ζ, δββ ηοίβ, ρ• 
345* II § ^ ΐΓ<ιρ€χ€σθαί μΛρτυρίας] ΊΓαρ€χ€σθαι μάρτυρας δοΗΙ)., 
νίΐΐι ΟοΙ)6ί. II μάλλον αν €π«ΓΤ6ν€το] δοΗΙ). οιηίΐδ ίν, ινίίΗ 
ΌοΙ)Γβ€ Βΐίά €ο\}€ί ; ΒαίΐοΓ, Ιοο, αρρΓονεδ : 1)υΙ δββ ηοΐ€, ρ. 345• II 
133. § 9 'ΓβρΙ των αυτοί)] π€ρΙ των αύτου δοΐιΐ)., οη ΒίάΐΟΓ^δ αοη- 
36€ί. II § ΙΟ των προ9 πατρο9] των ΌοΙ)Γ66 €θη3βοΙ., δοΗοπι. Τιιγγ. 
δείιΐ). — του προς πατρός πίδδ. Β1^. || 134. § Ι2 μη^ *€ΐ και 
Τ€Τ€λ€υττ7κώ9 ην ^ώ*] μηΒ^ €ί Τ€Τ€Χ.€υτηκάτ€ς ωσιν, ως Ιγώ πίδδ. Βίε. 
ΤϋΓΓ. — δοΗοιη., ρπηίίηβ Λίδ, αρρΓονεδ Κβίδΐίβ'δ βιηβηάαΐίοη, €ΐ 
καΐ τ€Τ€λ€υτηκώς ω Ιγώ : 5α(, (Ο πιαί^β (Ιιίδ (οΐ6ΓαΙ)ΐ6, ^6 ιηιΐδ( νίΐΐι 
ϋθΐ3Γβ6 εΐΐαη^β ώ ίηίΟ ην, — μη^^ Ιάν Τ€Τ€\€υτηκώς ω €γω, δα1ΐΙ>. 

ΤΗο ειηβηάαάοπ €ΐ — ην ίδ ά6€ί(ΐ€€ΐ1)Γ 1)€ΐί6Γ: δββ ηοΐβ, ρ. 343. 
δαυρρβ εοηίβοΐ. μη^€, καν τ€\€υτηκότ€ς ωσιν, οΐο9 €γώ, ινίϋι Ιβδδ 
Ιΐιαη Ηίδ τΐδααΐ ίβΐίαίχ. || 135. § 15 ουτ€ δι* άλλο ουδ^ν αυτοΓς 
Ινομιζον ΊΓροσηκ€ίν] ΐΏδδ. 6(1ί(θΓδ. ΓοΓ ουτ€ \ν6 τηυδί α( ΙβΟδΙ Γ6α(1 
ούδ€. ΒιιΙ ΐΗβ ρΐαοβ ίδ οοΓΠίρΙ. δ€Ηόιη.'δ οοη36€ΐ. ίδ Λβ Ηβδί:, 
οΰδ€ν δι* άλλο {ή οη) ούδ€ν αυτοΐς Ινόμιζον νροσηκ€ΐν: δ66 ηο(6, 
Ρ• 35°• II §1^ δικαίως] ΌθΙ)Γ6€ ΕΠά δοΗΙ). ΜΓΟυΜ οιηίΐ ΐΗΐδ 
ινθΓ(1. Βαί(6Τ €θη]β€ί. ι^στίχιαν €Τχον δικαόος* οί δ* κ.τ.λ. Βαί ΐΗβ 
νυ1§αΐ6 ίδ δουηά. Τΐιβ ψόγο δικαίως οοηοβάβδ ΛαΙ ΛβΓβ ίδ α Ιβ^ίΐί- 
ιηαΐβ (ΙίδΙίηοίίοη 1)€ΐιν66η Λβ (ΙίΐυβΙιΙβΓ οί ΕαΙ)α1ίάβδ αηά ΐΗοδβ 
ρβΓδΟηδ νΐΐο νβΓβ ίξω της αγχιστ€ΐα9. || § ΐ6 τφ 3τρατίου τπαιδι] 
τ<ρ ^τρατοκλ€ονς παίδι δ(Λ5., οη δοΗόιη.'δ €0113601., νΐιο Ηίπίδβΐί 
^ίνβδ ΤίΙ [2τρατιΌυ] παίδι. — τοις 2τρατιΌυ τταισι Βαί(6Γ 00η]60ΐ, — 
§66 ηοΐ6, ρ. 35^• II ν^^ν οϊοι τ€] δοΙιΒ. 6ΓΓδ ίη ^ϊνϊη^ ^σαν οίοι 
οη Ηίδ ο^νη οοη]60ί. δββ ηοΐβ, ρ. 35^• δοΗόπι., ίββρίη§ οΓοί τ€, 
ςιιοΐβδ ΙτΟη^δ ιν. ιι8 (δοΙιέΙΓ.), οΤός τ€ ην 6 Τνάθων βιάζ^σθαι^ τάς 
χείρας προσφορών. \\ § 1 7 οι λ€γοντ€ς το π€ρι αύτης γένος, €π€ΐδι} 
κατ€ψ€υσαντο] Βΐί. δοΗόπΐ. δοΗΙ). — λ€γοντ€ς, το π€ρι αυτής γένος 
^π€ΐδΐ7 κατ€ψ€υσαντο ΤαΐΤ. δββ ηοΐβ, ρ. 35 ϊ• — λ€γοντ€ς ύπίρ αυτής, 
ίπ€ΐδι} το γένος κατ€ψ€υσαντο Κβίδίςβ οοη3βο(. || 136. § ι8 €7τα χΐνί 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5. [Ι8ΑΕ08 

*γραψα9 ανν^ιχη ιταιδας* Αναχ^ κακ€ίνας ίζηλεγζα ουκ ονσας Ιν 
ταις άγχιστιάΐίς. ούτως Ιπ€^ικασάμ.ην\ Ι 1)€ΐίβνβ ύ\2Χ Ι Ηανο 

ίουηά ΐΗβ Γβπιοάχ ίοΓ ΐΗο οοΓΠίρΙίοη ΙιοΓβ ίη Λο βίιηρίβ οΗαη^ε οΓ 

Ύραψας.,.ναΐΒας ίηΐο Ύρα\Ι/άσης...7ηΐί^ς. δοβ ηοΐβ, ρ. 35 '• — *^^** 
γράψας αμ€ΐ^ιον ιταΪ9 €Γι^ι κακ€ΐνας Ιζίλ^γ^ας ουκ ονσας Ιν ταις 
άγχι<ΓΓ€ΐαΐ9, οί»τω9 €7Γ€δι#Γασάμι^ δοΗΙ)., ίταΓς ίοΓ τταΐδας 1)6ίη§ Ηίδ 0\νη 

€θη3€<:ί., — ^ί€λ€γία9 ίοχ €ζηλ€γξα (ντιΛ & 0ΟΠ1Π1Ε ίηδίοαά οί 3 ίυΐΐ 
δίορ βΧ άγχίστ€ίαις) Κ€ί5ί:6'δ. δααρρ6 ρΓοροδΟδ Ιΐΐ€ δαιη6, οηΐγ 

^ύί ιταΐδα /!€ ίηδίοαά οΓ ίταΐς. II § 19 ημικληρίον ιτρος 'ημΛ^\ 
ημάς Κβίδΐί©, Τυιτ. δοΗΙ). — ΰ/ιας 'πίδδ. Βΐί. δοΐιόιη. || 137. § ι 
ουδ^ γ€νομ€νης] ουΒΙ Κ^^δ1^6, ΤιίΓΓ. δοΐιΐ). — ουτ« (α δοΐβοΐδίη) πίδδ. 
Βΐί. δοΗόΐΏ. Ι § 2 το τ€ ίτλ-^^ος] τ€ ίδ δυρρΗβά Ι)/ Τυιτ. — το 
ττληθος πίδδ. Β1^.— και το πλήθος δοΗοπι. δοΗΙ). || 138. § 6 77 
*μή] Α, Β, Τυιτ. δοΐιΐ).— 17 Ιμη ζ, Βΐί. δοΗοπι. || ημιν ^ τούτον] 
λν© οβΓίαίηΙ/ ΓβςυΐΓβ 17/*^" ί τούτοις, αδ δοΗΙ). δ6€δ : ορ. § 45» 
Ίτροσηκιι νμΐν μολλον η τούτοις. \\ § 7 της αυτού μητρος'\ αντον 
Βαίΐ6Γ, ΤυπΓ. δοΗΙ). — αυτού Β1^. δαίιοιη. || * τίτταρας *] τριάκοντα 
πίδδ. Βίε. δοΗόπι. Τυιτ. ϋοΙ)Γβ6 οοη36€ίυΓβ€ΐ τίτταρας, δυ^^ββδίίπβ 
ΐΗαΙ λ' Ηαά 1)€6η "«τίΐϋοη \}γ πιίδΐίΐΐεβ ίοΓ δ', &ηά δο δαίιΐ). τεαάδ. 
Κείδΐίβ αηά δίΓ \ν. 7οη6δ Ιιαά αίΓβίΐάχ ρΓοροδ€<1 ίο δυΙ)δΗίυίβ τρ€Ϊς 
ίοΓ τριάκοντα. ΙγιγνΙσύψ] Β, Ζ, Τυιτ. δοΗΙ). — ^υγνίσθψ Α, ινΗβηοο 
Βίο. αηά δοΗόπι. γιγν€σ^ον. || 139. § 9 ί ^^ *πια1ίπι Εΐ)6δδ€, 
Βαίΐ€Γ: δοΗΙ), 1)Γ3.€ΐί6ίδ ΐΗβπι. II €ΐ διττούς] €Ϊ, ^νΐιίοΐι Α (ΐ8ϊ Η&ηά) 

ΟΠΐί(δ, ίδ 1)Γα€ΐί6ΐ6(1 \>γ δοΗΙ). II § II /ϋΐΐ7 θ€λησας] μη *θ€λησας 
ΒαίίβΓ €οη36€ΐ. || 140. § 13 τούτου δ^ φενγοντος] Τυιτ., οη ΐΗβ 
οοη^οοί. οί Α. νοίβΐΙαβηάΘΓ. — τοι5του5 δ€ φ€υγοι/τα$ ηΐδδ. Βίε. δοΗόπι. 
δοΗΙ). Τ1ΐ6 ίΜτο ΙαΙίβΓ ίηάίοΗΐβ ε Ιαουηα, ^νΐιίοΐι Κ6ίδ1ίβ ρΓοροδβά 
Ιο 611 υρ \)γ ίηδ6Γΐίη§ ^7Γΐδ€ΐίαντ€9 αίΐΟΓ φίυγοκτας. δίερίι&ηυδ 
€θη3€€ΐ. άίιωσαντ€9 €ίς βασάνους €λθ€Ϊν τούτους δι} τους φ€υγοντας, 

νΐιίοΐι, αδ δοΗόπι. δ^γδ (ρ. 3^6), 'ρΙαςβΓβ ηοηιίηί ροΐ€δΙ.' || § 15 Γι^α 
γνωσ€σθ€] δο πίδδ. 3.ηά 6<1ίίθΓδ. ΤΗο δοΐεαίδπι οαηποί Ιϊβ <ΐ€ί€η(1β(1 
1)7 δοΗόπι.'δ ρίβα ΐΗαΐ ι1ι6Γ6 ίδ Ηεγο 'ηοη δοΐυπι €0Πδί1ίυπι,...δβ(1 
€6Γ(Ε Γ6ί ΓυΙυΓΟβ ρ^&^^1^^ι^ο.' δ6β ηοΐβ, ρ. 359• β^• οοη3€€ΐ. οΓς. 
II ♦ίταιδωκ υΐ€ωΐ'*] Β, Ζ, Α (0Ο1Τ601ογ), ΤυπΓ. — υί€ωΐ' (>νί(1ΐουΙ 
τταίδων) Α Ιδί Ηαηά. — ττάπνου υΐ€ων -£", Αΐάίπβ. — πάτπον νϋων 

Κβίδΐίβ €οη]βοΙ., Β\ί. δοΗόπι. δοΐιΐ). δββ ηοίβ, ρ. 360. || § ι6 
συν€7Γ€τι^€/Α€ν] δοΗΙ). οη Ηίδ ΟΑνη €0η]60ΐ., η^ΗΐΙγ. — σνν€τίθ€μ€ν πίδδ. 
Βίζ. δοΗόπι. ΤυΓΓ. || 141. §17 ούτος] ΌοΙ^Γββ οοη36θΙ., δοΗΗ. — 
αύτος πίδδ. Βΐί. δοΗόπι. Τυπ*. δββ ηοΐβ, ρ. 361. || § ι8 μόνον] 
μόνων Ζ, Βίε. δοΗόπι. || 19 Πιτ^€ως] ΚβίδΙεβ, Βίε. δοΗόπι. Τυιτ. 

δοΗΗ. — πιτ€ως (ΟΓ ΐΓΐτ€ως) πίδδ. — δ3.υρρβ \νου1ά ρΓβΓβΓ Ώιθ€ως, \\ 
142. § 24 ού μη €ΐσ€ΐ €ΐς την οίκιαν] Βίε. 0θη|60ί., Τυπ". δοΗΗ.— 
ου μη €ΐσίης την οΐκίαν Πίδδ., ΒΙς. ίη ΒβΗίη ΙβχΙ, δοΗόπι. || 143. 
§ 20 και €κβάΧλ€ΐν'] καί, π^ΗίΙ/ δυρρίίβίΐ Ηχ δοΗΗ., ίδ τνΓ3,ηΐίη§ ίη 
πίδδ. ίΐηά Βί^. Τυττ. δοΗόπι. || § 27 κατ€7Γ€7Γλτ7κτο] Ζ, δοΗΗ. — κατα- 

'π-^Ίτληκται νυΐ^. || * μι^ηματος*] δοΗόπΐ. ΟΠ Ηίδ ονη ΟΟηίβΟί., 
Τυιτ. δοΗΗ. — βήματος Πίδδ. Βίζ. δββ ηοΐβ, ρ. 3^5• II § ^7 
γρύίαι] δΙβρΗαηυδ οοη]οοί., Βίε. Τυπ•. δοΗόπι. — γρνζαι ΟοΗβϋ, ΙδΑΕ03] ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΧΤ. χΐνϋ 

δαίΐΐ). — Ιρνζαί Πίδδ. II § 28 τά ^ΙρημΙνα ;] τα €φημΙνα \προ% 

θ€ίύν'\ ; Κείδΐίβ, ςυοίίη^ Όίοηγδ. Όί Ι$αεο ο. 1 2, Βΐέ. — 5οϊιΟΓη. 
(ρ. 39 ι) ροίηϋδ ουί ΛαΙ ίΐ ίδ υηοοΓίαίη >ν1ΐ€ΐΗ6Γ Όίοηγδ. ίδ ι1ι6Γ€ 
οίΗηβ οιΐΓ ροδδΕββ, ΟΓ δοιηβ οίΙιεΓ οί Ιδαοοδ; αηά ΐΗαΙ ΙΙιβΓβίοΓβ 
11ΐ€Γ6 ίδ ηο δΐιβΐαίθηΐ ^ουηά ίοΓ &οΜίη§ προς Β^ίύν, || 144. § 29 
^€σαν; €νωγ€] €γωγ€ ϋθΙ)Γ6β 00η]€α1. — '3^€σαν, Ιγΐϋγε δοΐΐό. — 
^δ€σαΐ'. €γω δ€ πίδδ. Β1^. Τυπ*. δαίιόπι. || § 31 ί^^/σαν] Α^ δοΗοπι. 
Τυπ". δοΗΙ). — -ηβησ^ιαν δοαϋ^βΓ €0η36€ί., Βίε. — Ιβησαν Β^ Ζ 
145. § 32 ^ιτγόνοις] Τυπ*. δοΗΙί. — €γγόνοΐ9 πίδδ. Βΐί. δοΗόπι. 
§ 34 ταύτα γιγν€ται] ταύτα ΌθΙ)Γ6€ απά δοΐΐόπΐ. (ρ. 395) εοηίοοί., 

Τυπτ. δοΐιΐ).— ταλλα πίδδ. Βίζ. δοΗοπι. (ΐη (βχΐ). || 146. § 36 
#η;€Γΐ'] Τυιτ. δοΐιΐ). — κυ^ιν πίδδ. Β1^. δοίιόπι. || § 37 """^ '''* φαν€ρά] 
τ€ δαυρρβ, Τυπ*. δοΗ5. — τά γ€ φαν€ρά πίδδ. ΒΙ^. δοΗόπι. || 147. 
§ 4© ουκ • άΐ' άΐΓΚΓτησαι τις] άττισττ/σαιτ* ίσως δοΐΐΐ). ΟΠ Ηίδ Ο^νη 
€οη]€θΙ. II €χ€ΐ] Βαίΐ6Γ, Τυιτ. δοΗΙ^. — €Τχ€ πίδδ. Βίζ. — €σχ€ Βίε. 
€0η360ΐ:., δοΗόπι. | § 41 δ€δ<ι>κ€] δαυρρβ, Τυη*. δοΗΙ). — €δωκ€ 
πίδδ. Βίζ. δοΗόπι. Ι § 42 ψ€λλ€α δ€] Τοπ*. δεΗΙ). — <^€λλ€α δ^ 
[χωρία] αττα Βίζ., Ιΐιίη1ίίη§ χωρία δρυήουδ 1)υϋ αΓτα §6ηϋίπ€. — 
φ€λλ€α δ€ [χωρία αττα] δοΙιοπι., νιΛ Ηδ,φοΙζΓαΐίοη, \ν1ιο δβΟΠΙδ ίο 
Ηανβ Ιαΐίβη φ€λλ€α Οδ αοο. δίπβ. οί φ€λλ€υς. — ψ€λλ€ας δ€ Κείδίεβ 
ΟΟηίβΟί. — φ€λλ€άδ€ χωρία αττα Α, φ€λλ€άδ€ χωρία α τά Β, φολ^ά 
ΒΙ άτα Ζ, ΑΝΤΙΦΩΝ. Ι. ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ Β. Β. 
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΦΟΝΟΥ ΑΚΟΥΣΙΟΥ. 

Ννι/ δι} φαι/€ρόρ μοι οτι ανταχ αϊ συμφοραΧ καΧ 
γρ€ίαι τους Τ€ άπράγμχ)νας €ΐ9 αγώνας (καταστηναι) 
τους Τ€ ησνχίους τολμαν τα τ€ άλλα παρά φύσα/ λ€γ€ΐν 
καΐ 8ραν βιΛζονται. έγώ γαρ ηκίστα τοίΧ)ΰτος ων καΙ 
βονλόμενος €ΐναι, ει μη πόΚύ γ€ εφευσμαι, ύη αύτης 
της συμφοράς ηναγκάσθην παρά τδι^ άλλοι/ τρόπον , 
ύπ€ρ πραγμάτων αποΧογείσθαι^ ων €γώ χαλεπώς μεν την 
άκρίβ€ων εγνων, εη δε άπορωτίρως διάιοει/χαι όπως γρη 
ύμΐν ερμήνευσαν ταΰτα, υπό δε σκληράς ανάγκης βια- 2 
ζομενος, καΧ αυτός εις τοι^ ύμετ€ρον €λ€ον, ω άν8ρ€ς 
δικασται» καταπ€φευγώς δεο/^αι ύμων, εάι/ άκριβεστ^ρον 
η ώς σύνηθες ύμΐν 86ζω είπεα^, μη δια τάς προειρτη^ 
μένας τύχας άπο^ζαμενους μου την άπόΚογίαν δό^ 
και μη άΧηθ^ίχι, την κρίσιν ποιησασθαι' η μεν γάρ δο^α 
των πραγθέντων προς των \έγ€ίν Ζυναμενων €στίν, η δε 
αΚηθ^να προς των δίκαια καΧ όσια πρασσόντων. 

ΈδόκοΐΛ/ μεν οΰν εγο)γ€ ταύτα παιΖεύων τον υΐον ε^ 3 
ων μάλιστα το κοινόν ωφελείται άμφοΐν τι ημΐν άγαμοι/ 

Ι. Ι 2 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5, 

άποβησ^σθαί* σνμβφηκ^ δε μοι πολύ παρά γι/ωμη[ΐτ 
τούτων, το γαρ μειράκνον ονχ υβρει ουδέ άκολασί^ 
άλλα μά^ετων μετά των ηλίκων άκοντίζεί,ν έμ τφ γυμ^ 
νασίφ €βαλ€ μει/, ουκ άπ€ΚΤ€ΐΡ€ δε ουδά/α κατά γε τηρ 
αληθ€Μν ων βπραζεν, άλλον δ' €19 αύτον άμαρτοντος €ΐς 
άκονσίον^ αΐτίαζ ηΚθεν. εΖ μ€ν γαρ το άκόντίον ίζω 
των ορών της αύτοΰ πορείας επΙ τον παΐδα ίζενεχθεν 
ετρωσεν αυτόν, ουδείς (αν) ημΐν λόγος υττελείττετο μη 

4 φονενσιν είναι* του δε πωΖος υπο την του ακοντίου 
φοράν ύποΒραμόντος καΧ το σώμα προστησαντος, (ό μίν 
εκώΚύθη) του σκοπού τυχεΐν^ 6 δε ύπο το ακόντων νττελ- 
θών εβλήθη, καΐ την αΐτίαν ουχ ημετεραν οΰσαν προσε- 

5 βαΧεν ημΐν, δια δέ την ύπο8ρομην βληθεντος του 
παιΒος το μεν μειράκιον ου δικαίως επικαλείται, ονδεί/α 
γάρ έβαλε των άπο του σκοπού άφεστωτων' ο δέ πσΖς 
ειπερ εστώς φοΛ/ερος ύμΐν εστί μη βληθείς, εκουσίως 
ύπο την φοράν του ακοντίου ύπελθών ετι σαυφεστε- 
ρως 8ηλοΰται δκχ την αύτοΰ άμαρτίαν αποθανών ου 

6 γάρ αν εβλήθη άτρεμίζων και μη Βιατρεχων. ακου- 
σίου δε του φόνου εζ άμφοΐν ύμΐν όμολογουμενου γε- 
νέσθαι, εκ της αμαρτίας, όποτερου αυτών εστίν, ετι γε 
σαφεστερον αν ο φονενς ελεγχθείη. οΓ τε γάρ άμαρτά- 
νοντες ων άν επινοησωσί τι Βρασαι, οΰτοι πράκτορες 
των ακουσίων είσίν* οι τε εκούσυόν τι Βρύίντες η πάσ- 
η γρντες, ούτοι των παθημάτων αίτιοι γίγνονται, το μεν 

τοίνυν μειράκιον περί ονδει^α ουδει^ ημαρτεν. ούτε γάρ 
άπειρημενον άλλα προστεταγμένον εζεμελετα, ούτε εν 
γυμναζομένοις αλλ* έν τη των άκοντιζόντων τάζει ηκόν^ 
τιζεν, ούτε του σκοπού άμαρτών, εΙς τους άφεστώτας 
άκοντίσας, του παιΖος ετυχεν, άλλα πάντα ορθώς ώς 
επενόει Βρών ε8ρασε μεν ουΒεν άκούσιον, έπαθε δε δια- Α Ν ΤΙ ρ Η ΟΝ. 3 

κώΚνθά.^ τον σκοπού τυχεΐν. 6 δέ παις βουλ6μ€Ρος3 
προΒραμεΐρ, του καιρού Ζιαμαρτών έι/ ω 8ιατρ€χων ουκ 
αν έπληγη, π^ριέπ^σ^ν οις ουκ 'ηθ€λ€ί/, ακουσίως δβ 
άμ,αρτών άς εαυτόν οίκείαις σνμφοραΐς Κ€χρηταΐ; της 
δ* αμαρτίας τ€τιμωρημ€νος έαυτον €χ€ΐ την Βίκην, ου 
συνηΖομένων μεν ούδβ συνεθεΚόντων ημών, συναλγούν- 
των δβ και συλλυπουμενων. της δέ αμαρτίας εις τούτον 
ηκούσης το (τβ) έργον ού\ ημέτερον άλλα του εξαμαρ- 
τόντος εστί, το τε πάθος εις τον Ζράσαντα εΚθον ημάς 
μεν απολύει της αιτίας» τον 8ε Ζράσαντα δικαίως άμα 
Τ]5 άμαρτί^ τετιμώρηγται. άπο\ύει δέ καΧ 6 νόμος ημάς, 9 
φ πιστεύων, είργοντι μήτε αδίκως μήτε 8ικαίως άποκτεί- 
νειν, ως φονεα με 8ιώκει. ύπο μεν γαρ της αύτοΰ του / 
τεθνεωτος αμαρτίας οδ€ απολύεται μη^ε ακουσίως άπο- 
κτεΐναι αυτόν ύπο Βε του 8ιώκοντος ούδ* επικαλούμενος 
ώς εκών άπεκτεινεν, άμφοΐν απολύεται τοΐν έγκλημάτοιν, 
μητ άκων μήτε εκών άποκτείναι. απολυόμενος 8ε ύπο ίο 
τε της άλτ^^είας των πραχθέντων ύπο τε του νομού κα9 
δν διωκ€ται, ονδε των επιτηδευμάτων εΐνεκα δίκαιοι 
τοιούτων κακών άζιοΰσθαί εσμεν. οΰτός τε γαρ άι/όσ-ια 
ΐΓ€ίσ€ται τάς ου προσήκουσας φέρων αμαρτίας, εγώ τε 
μάλλον μεν ού8εν, ομοίως Βε τούτφ άναμάρτητος ων εΙς 
πολλαπλαχτίους τούτου συμφοράς ηζω* επί τε γαρ τη 
τούτου 8ιαφθορ^ άβίωτον το λειπομενον του βίου διά^ω, 
επί τε τη εμαυτου άπαιΖίφ ζών ετι κατορυχθησομαι, 

*Έίλεοΰντες οΰν τοΰΒε μεν τοΰ νηπίου την άναμάρ- 1 1 
τητον συμφοράν, εμού δε του γηραιού και αθλίου την 
άπροσ^όκητον κακοπάθειαν, μη καταφηφισάμενοι Βυσ- 
μορους ημάς καταστησητε, άλλ* άπολύοντες εύσεβεΐτε. 
ο τε γαρ άπο0αι/ώι/ συμφοραΐς περιπεσών ούκ άτιμώ- 
(τητός εστίν, ημείς τε ού δίκαιοι τάς τούτων αμαρτίας 

Ι — 2 4 ΞΕΙΕΟΤΙΟΝΞ. 

12 συμφ€ρ€ΐν ίσμυέν. την Τ€ ουν €υσ4β^κιν τούτων των 
πραχθεντων καΐ το Βίκαίον αΙΖούμενοί οσιως καΐ δικαίως 
α7Γθλν6Γ€ ημάς, καϊ μη άθ\υωτάτω δνο πατέρα καΧ παΐδα 
άωροις σνμφοραΐς π€ρφάΚητ€• II. ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ Γ. α. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΑΜΥΝΑΣΘΑΙ. 

^ενομισται μεν ορθώς τάς φονικάς Βίκας περϊ 
πλείστου τους κρίνοντας ποι^ΐσθαι Βιώκειν τ€ καϊ μαρ- 
τυρ^ίν κατά το 8ίκαιον, μήτε τους ενόχους άφί^εντας 

2 μητε τους καθαρούς εΙς άγώι/α καθιστάντας. ο τε γαρ 
θεός βουλόμενος ποιησαι, το άνθρωπννον φύλον τους 
πρώτους γενομένους εφυσεν ημών, τροφέας τε παρ&ωκε 
την γην καΧ την θάλασσαν. Ινα μη σπάνει των άναγ^ 
καίων προαποθνησκοιμεν της γηραωύ τεΚευτης. όστις 
ουν των υπό του θεού άζνωθέντων του βίου ημών άνόμως 
τινά άποκτείνει, ασεβεί μεν περί τους θεούς, συγχεί 8ε 

3 τα νόμιμα των ανθρώπων, ο τε γάρ αποθανών, στε- 
ρόμενος ων 6 θεός ε8ωκεν αύτω, είκοτως θεού τιμωρίαν 
ύπολείπει την των άλιτηρίων Ζυσμενειαν, ην οι παρά το 
Βίκαιον κρίνοντες η μαρτυρούντες, συνασεβούντες τω 
ταύτα Ζρώντι, ού προσήκον μίασμα εΙς τους ι8ίους 

4 οίκους είσάγονται' ημ€Ϊς τε οι τιμωροί των Βιεφθαρ* 
μίνων, ει δι* αλλι^ι^ τινά εχθραν τους αναίτιους διώ- 
κοιμεν, τψ μεν άποθανοντι ού τιμωρούντες δεινούς άΧιτη- 
ρίους εζομεν τους των αποθανόντων προστροπαΧους, 
τους δέ καθαρούς αδίκως άποκτείνοντες ένοχοι τον φόνου 
τοις ίπιτιμίοι^ Ισμέν, υμάς τε άνομα Βράν πείθοντες καΐ ΑΝΤΙΡΗΟΝ. 5 

τον υμετέρου αμαρτήματος υπαίτιοι γιγνομ^θα, €γώ 5 
μ^ οΰν 8€8ιως ταΰτα €ΐς υμάς παράγων τον άσφη- 
σαντα καθαρός των εγκλημάτων είμί' ύμεΐς δέ άζίως 
των προ€ΐρημ€νων τη κρίσει προσέχοντας τον νουν, 
άζίαν 8ίκην του πάθους τφ είργασμένφ επιθέντες, απα- 
σαν την πόλιν καθαράν του μιάσματος καταστήσετε, 
ει μεν γαρ άκων άπεκτεινέ τον άν8ρα, άζιος αν '^ν συγ- 6 
γνώμης τυχεΐν τινός* ΰβρει 8ε και άκολασι^ παροινών 
εις άν8ρα πρεσβύτην, τυπτων τε καϊ πνίγων εως της 
^υχτ/ς άπεστέρησεν αυτόν, ώς μεν άποκτείνας του φόνου 
τοις επιτιμίοις ενοχός εστίν, ώς 8ε συγχεων άπαντα των 
γεραιοτέρων τα ι^ομι/χα ονδει^ος άμαρτεΐν οΐς οι τοιούτοι 
κολάζονται 8ίκαι6ς εστίν, ο μεν τοίνυν νόμος ορθώς η 
ύμΐν τιμωρεΐσθαι παραυ8ί8ωσιν αυτόν τών 8ε μαρτύρων 
άκηκόατε, οι παρησαν παροινοΰντι αύτω, υμάς 8ε χρη 
τη τε άνομίψ του παθήματος άμύνοντας, την τε υβριν 
κολάζοντας άζίως του πάθους, την βουλεύσασαν ^Ρυχην 
άνταφελεσθαι αυτόν* III. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΦΟΝΟΥ. 

ΐ• §§ 1—30. 

*Εβουλόμην μεν, ώ άν8ρες, την 8ύναμιν του λέγειν 
και την εμπειρίαν τών πραγμάτων 4ζ ίσου μοι καθεστά- 
ϊ/αι τη τε συμφορά και τοις κακοΐς τοις γεγενημενοις* 
νυν 8ε του μεν πεπείραμαι πέρα του προσήκοντος, του 2 
8ε έν8εης €ΐ/χ,ι μάλλον του συμφέροντος, ου μεν γάρ με 
ε8ει κακοπαθεΐν τψ σώματι μετά της αιτίας της ου 
προσηκούσης, ενταυθοΐ ού8εν με ώφελησεν η εμπειρία* 6 ΞΕΙΕΟΤΙΟΝΞ. 

ου δ€ μ€ §€1 (τω^ί^^^^ μετά της αληθ€ίας είποντα τά 
γει/όμει/α, έι/ τούτο) μ€ βΚάπτ^ι ιη του Χ^γ^νν αδυναμία. 

3 ΤΓολλοΙ μα/ γαρ ηΒη των ου Ζνναμ4νων λέγειν άπιστοι 
γει/όμενοι τοί'ζ άληθ^ατίΛ/ αυτοίς τούτοις άπωΚοντο, ου 
8υναίμ€νοι δτ^λώααι αυτά* πολλοί δε των λ€γ€ΐν Βυναμε- 
νων τΓίστοΙ γενόμενοι τφ ψεύδεσ^αι, τούτω €σωθησαα/ 
[διότι έφεύσ<ιντο^. ανάγκη ουν, όταν τις απ€ΐρος γ/ του 
άγωνίζεσθαι, 4πϊ τοις των καττ/γόρων Χογοις είναι /χαλ- 
λον 'η έπ αύτοΐς τοις ίργοις και τζ άλτ^^είςι των πραγ- 

4 μάτων. ίγώ ουν ω αν8ρ€ς αιτγ^σομ,αι ύμας, ονχ απ€ρ 
οί πολλοί των αγωνιζομένων άκροασθαι σφων αυτών 
αιτούνται, σφίσι μεν αύτοΐς άπιστουντ€ς, ύμων δε προ- 
κατ€γνωκότ€ς άδικοι/ τι* €ΐκο9 γαρ εν άνΖράσι γ€ άγαθοΐς 
και άνευ της αίτησ€ως την ακρόασνν ύπάρχειν τοΐς 
φ^ύγουσιν, ουπ^ρ και οί διωκοι^βς ετυχον άνευ αίτη- 

5 σ"€ω5• τάδε δε δέομαι υμών, τούτο μεν έάν τι τη γΧώσση 
άμάρτω, συγγνώμην εχ€ΐν μοι, και τ^γεΓα^αι άπειρίφ 
αυτο μαΚΚον η αοικι^ ημαρτησυαι, τούτο οε εαι^ τι 
ορθώς ειπώ, αΚηθ^ία μάλλον η 8€ΐν6τητι άρησθαι. ού 
γαρ δίκαιον ουτ €ργω άμαρτόντα δια ρήματα σωθη^ 
1/αι, οντ* €ργφ ορθώς πράζαντα δια ρήματα άπολέσθαι• 
το μεν γαρ ρήμα της γλώσσης αμάρτημα εστί, το δε 

6 €ργον της γνώμης, ανάγκη δε κα/δυι^ευοι^α περί αντον 
και που τι και 4ζαμαρτ€Ϊν. ού γαρ μόνον τών λ€γθ' 
μένων ανάγκη ενθυμεΐσθαι, άλλα και τών €σομενων• 
άπαντα γαρ τά εν άδτ^λω ετ οντά επί τη τυ^ μαΧλον 
άνάκ€ΐται η τη προνοίί/,» ταύτ ουν ίκπληζιν ποΧλην 

7 παρεχβιν ανάγκη εστί τω κιι/δυϊ/εύοΓΤΐ. ορώ γαρ εγωτγε 
και τους πάνυ έμπειρους του άγωνίζεσθαι πολλω χείρον 
εαυτών λέγοντας, όταν εν τινι κιν^ύνω ώσιν όταν δ* 
άνευ κινδύνων τι ^ιαπράσσωνται, μάλλον ορθουμενους. ΑΝΤΙΡΗΟΝ. 7 

η μ€ΐ^ ουρ αϊτηοΊ,ς ω ,αν8ρ€ς καΐ ι/ομίμως καϊ οσιως 
€χουσα, καϊ ίν τφ ύμετ^ρψ 8ικ<ιίψ ού\ ^σσον η έι/ τω 
έμψ* π€ρΙ δέ τωι/ κατηγορημα/ων άπολογησομαι κα9 
€καστορ. 

ΤΙρωτορ μ€Ρ ουν, ώς παρανομώτατα και ^ιαιοτατα 8 
€19 τόνΖ^, τον άγωνα καθέστηκα, τοντο ύμας Βώάζω, ου 
τφ φ€ύγ€ΐν αν το πλήθος το ύμέτ^ρον, €7Γ€ΐ καν άνω- 
μότοι,ς ύμΐν καΐ μη κατά νομον μη^βνα έττιτρεφαιμι π€ρΙ 
του σώματος του έμοΰ Βι/ιφηφίσασθαί, ενεκά γ€ του 
νιστεύειν 4μοί Τ€ μη8€ν έζημαρτησθαι άς τοΖε το 
ττραγμα καΧ ύμας γνώσεσθαι τά 8ίκαια, άλλ' ίνα 27 
Τ€κμηρία ύμΐν καΐ των α\λων πραγμάτων των €ΐ9 €/χ€ 9^ 
τούτων βίιαιΑτης καϊ παρανομία, πρώτον μίν γαρ κα- 9 
κουργος ενΒζΒβνγμενος φόνου Βίκην φεύγω, ο ονδεί^ 
πώποτ έπαθε των €ν τ^ γζ ταύτ^. κσΧ ως μεν ου 
κακούργος εΙμι ούδ* ένοχος τω των κακούργων νόμφ, 
αυτοί ούτοι τούτου γε μαρτυράς γ€γενηνται. π^ρΧ γαρ 
των κΚετττων καΧ ΧωποΒυτων 6 νόμος Κ€Ϊται, ων ού8εν 
εμοί προσόν άπ&€ΐζαν. ούτως εΙς γβ ταύτην την άπα- 
γωγην νομιμωτάτην καϊ Βίκαιοτάτην π^πονηκασιν ύμΐν 
την άποχίίηφισίν μου. φασί δε αύ τ6 τε άποκτ^ίνειν ίο 
μέγα κακούργημα €ΐναι, καΧ εγώ ομολογώ μεγιστόν γ€, 
καϊ το Ιεροσυλ^ΐν καϊ το προΒιΒόναν την πολιν άλλα 
χωρίς π€ρΙ αύτων έκαστου οΐ νόμοι κείνται, εμοι δε 
πρώτον μεν, ου τοις άλλοις €Ϊργ€σθαι προαγορεύουσι 
τοις του φόνου φεύγουσι τάς 8ίκας, ενταυθοΐ πεποιηκασι 
την κρίσιν εν τη άγορφ• έπειτα τίμησίν μοι εποίησαν, 
άνταποθανεΐν του νόμου κείμενου τον άποκτείναντα, ού 
του ε/χ-οΐ συμφέροντος ένεκα, αλλά του σφίσιν αύτοΐς 
λυσιτελούντος, και ενταύθα έλασσον α/ειμαι/ τω τεθνη- 
κότι των έν τω νόμφ κειμένων* ου δ* ένεκα, γνωσεσθε 8 ΞΕΙΕΟΤΙΟΝΞ. 

1 1 ^ιτροίόντος τον λόγου. €7Γ€ΐτα δε, ο πάντας οΐμ/ιι ύμας 
έπίστασθαι, άπαντα τά Ζικαστηρυα €Ρ νπαίθρφ δικάζει 
τάς 8ίκας τον φορον, ουδει/ο$ άλλον δ'εκα η Ινα τοντο 
μεν οΐ δικασταΐ μη ΐωσιν εις το αντο τοΖ^ μη καθαροΐς 
τάς χείρας, τοντο δε ο Βιχύκων την 8ίκην τον φόνον Ινα 
μη όμωροφως γίγνηται τφ ανθένπβ. σν δε τοντο μ]εν 
ιταρεΚθών τοντον τον νόμον τουναντίον τοις άλλοις ττε- 
ΊΓοίηκας' τοντο δε δεοι^ σε Ζιομοσασθαι ορκον τον με- 
γιστον καΐ Ιαχνρότατον, εζωΚεναν αντω καΐ γενεί και 
οικί^ τ^ ση έπαρώμενον, η μην μη άλλα κατηγορησ&,ν 
ε/χον η εις αντον τον φόνον, ως εκτεινα, εν φ οντ αν 
κακά πολλά είρτγασμένος ηΚισκομην άλλς» η αντφ τω 
πράγματι, οντ αν πολλά άγα^ά είργασμενος τοντοις αν 

1 2 εσωζόμην τοις άγαθοΐς• α σν παρελθών, αντος σ-εαντ^ 
νόμονς εζενρών, άνωμοτος μεν αντος 4μον κατηγορείς, 
άνωμοτοί δε οι μάρτυρες καταμαρτυρουσι, Βεον αυτούς 

χ τοί' αύτον ορκον σοΙ Ζιομοσαμένους και άπτομένους των 

Ι σφαγίων καταμαρτυρεΐν Ιμου. έπειτα κελενεις τους δι- 

^ κάστας άνωμότοις πιστεύσαντας τοις μαρτυροΰσι φόνου 

Βίκην καταγνωναι, ους συ αύτος άπιστους κατεστησας 

παρελθών τους κείμενους νόμους, και ηγεΐ γρηναι αύτοΐς 

την σην παρανομίαν κρείσσω -^^ενεσ^αι αύτων των νό- 

1 3 μων. λέγεις δε ως ονκ αν παρέμεινα ει ελελύμην, (ίλλ' 
φχόμην αν άπιων, ωσπερει ακοντά με άναγκάσας είσ- 
ελθεΐν εις ττν γην ταύτην. καίτοι εμοι ει μη8εν Βιεφερε 
στερεσθαι τησ8ε της πόλεως, ίσον ην μοι και προσ- 
κληθέντι μη ελθεΐν, αλλ* ερήμην όφλεΐν την 8ίκην, 
τούτο δ* άπολογησαμενψ την προτέραν ε^ειναι εξελθεΐν 
απασι γαρ τούτο κοινόν εστί• σν δε, δ τοις άλλοις 
^Ελλτ^σι κοινόν εστνν, ιδί^ι ζητείς εμε μόνον άποστερεΐν, 
αύτος σαυτφ νόμον θεμενος. κσΧτοι τους γε νόμους οι 

/ 


ΑΝΤΙΡΡΙΟ Ν, 9 

κάνται 7Γ€ρ\ των τοιούτων ττάντας αν οΤμαι ομοΚογησαι 
κάλλιστα νόμων απάντων κύσθαι καΧ οσιώτατα. νπάρ" 
χ€ΐ μεν γ€ αντοΐς αρχαιότατοι^ βΤι/αι έν τ^ γ^ ταντβ^ 
€7Γ€ΐτα τους αυτούς άεϊ περί των αύτων, όπερ μεγιστόν 
€στι σημ€Ϊον νόμων καλώς κειμένων* 6 γαρ χρόνος και 
7/ 4μπ€ίρία τα μη καλώς έχοντα εκδιδάσκει τους ανθρώ- 
πους, ώστε ου 8εΐ ύμας εκ των του κατηγόρου λόγων 
τους νόμους καταμανθάνευ/, εΐ καΧως ύμΐν κείνται, η μη, 
αλλ* εκ των νόμων τους του κατψ/όρου λαγούς, €1 ορθώς 
και νομίμως ύμας ^ιΖάσκει το πράγμα η ού• ούτως οι 15 
γ€ νόμοι κάλλιστα κείνται οι περί φόνου, ους ουδείς 
πώποτε ετόλμησε κινψταΐ' συ Βε μόνος Βη τετόλμηκας 
Τ'ενεσ^αι νομοθέτης επϊ τα πονηρότατα, και ταύτα παρ- 
ελθών ζητείς με αδίκως άπολέσαι. α δε σι; παρανο- 
μείς, αυτά ταύτα μοι μέγιστα μαρτύρια εστίν ευ γάρ 
1ΐ8εις ΟΤΙ ονδεις αν ^ν σοι ος εκείνον τον όρκον Ζιομο- 
σάμενος εμού κατεμαρτύρησεν. έπειτα δε ούχ ως 1 6 
πιστεύων τφ πράγματι αναμφισβητήτως ενα τοι^ άγωνα 
περί τού πράγματος εποιησω, άλλα άμφισβητησιν και 
λόγον ύπελίπου ως και τοις τότε δικασταις άπιστησων. 
ώστε μη8εν μοι ενθά8ε μη8ε πλέον εΙι/αι μη^ άποφυ- 
γόντι, άλλ* εζεΐναί σοι λέγειν οτι κακούργος άπέφυγον, 
αλλ ου του φόνου την οικην ελών ο αν (ίςιωσεις με 
άποκτείναι ως τον φόνου την Ζίκην ώφληκότα. καίτοι 
πώς αν εΐη τούτων δεινότερα μηχανήματα, ει ύμΐν μεν 
άπα^ τουτουσι πείσασι κατείργασται α βούλεσθε, εμοι 
δ* απαζ άποφυγόντι ο αύτος κίνδυνος υπολείπεται ; ετι 17 
δε /'-άλ' εΒεθην, ω άνδρες, παρανομώτατα απάντων αν- 
θρώπων, εθελοντος γάρ μου εγγυητάς τρεΐς καθιστάναι 
κατά τον νόμον ούτως ούτοι διεπράζαντο ώστε τούτο 
μη εγγενεσθαι μοι ποιησαι, των δε άλλων ζενων όστις ΙΟ 3ΕΙ.Ε€ΤΙ0Ν5. πώποτ€ ηθίΚησ€ καταχττησοΛ έγγυητάς^ ουδείς παίποτ€ 
έΒβθη. καίτοι, οί €πιμ€ΚηταΙ των κακούργων τφ αύτφ 
χρώνται, νόμω τσυτφ. ωσΎ€ και οντος κοινός τοις 
άλλοις Ίτασιν ων έμοι μόνω ΙπίΚιπ€ μη ώφ^λζΐσθαι 

1 8 τον8€ τον νόμου, τούτοις γαρ ην τούτο συμφέρον, 
πρώτον μεν άπαρασκευότατον γβϊ'βίΓ^αι με μη δυι^ά- 
μενον Ζιαπρασσεσθαι αύτον τάμαυτοΰ πράγματα, έπειτα 
κακοπαθεΐν τω σώματι τους τε φιΚους προθυμότερους 
εχειν τους εμαυτοΰ τούτοις τα ψενδ^ μαρτυρεΐν 'ή εμοΙ 
ταΧηθη λέγειν δια την του σώματος κακοπάθειαν. όνει- 
δος τε αύτω τε εμοι περυέθεσαν καΧ τοις Ιμοΐς προσ- 
ηκουσιν εις τον βίον άπαντα. 

19 Ουτωσι μεν Βη πολλοίς ελασσω^εϊς των νόμων των 
υμετέρων και του Βικαίου καθεστηκα εις τον άγωνα• 
όμως μεντοι γε και 4κ τούτων πειράσομαι εμαυτον 
άναίτιον επιδει^αι. καίτοι γαΚεπον γε τα εκ πο\Κου 
κατεφευσμενα και επιβεβουλευμένα, ταύτα παραχρήμα 
άπελεγχειν ά γαρ τις μη προσεΒόκησεν, ουδέ φυλάζ- 
ασ^αι εγχωρεΐ. 

'Εγώ δε τοι^ μεν πλουν εποιησάμην εκ της Μιτυλη% 
Ρης, ω ανΒρες, εν τω πλοίω πλέων φ ϊίρωΒης ούτος, ον 
φασιν υπ* εμού άποθανεΐν επλεομεν δε εις την ΑΪνον, 
εγώ μεν ως τον πατέρα {ετύγχανε γαρ εκεί ων τ6τέ), 6 
δ* *11ρώ8ης άνΒράποΒα Θρ^ι^ιν άνθρώποις άπολύσων. 
συνέπλει δε τα τε άνΒράποΒα ά έδει αντοΐ' άττολυσαι, 
και οί &ρακες οι λυσόμενοι. τούτων δ* ύμΐν τους μάρ- 
τυρας παρέξομαι. [ΜΑΡΤΥΡΕ2.] 

Ή μεν πρόφασις εκατέρω του πλου αυτή* ετυχομεν 
δέ χειμώνί τινι χρησάμενοι, ύφ* ου ηναγκάσθημεν κα- 
τασχεΐν εις της Μηθυμναίας τι χωρίον, ου το πλοιαν 
ώρμει τοΰτο εις ο μετεκβάντα φασιν άποθανεΐν αντορ 20 21 ΑΝΤΙΡΗΟΝ. II 

\τον Ήραίδτ;!/]]. και πρώτον μεν αντα ταντα σκοπ€Ϊτ€, 
ΟΤΙ μη * ττρονοί({, μάλλον έγίγνετο η τύχ^/. ουτ€ γαρ ' 
πείσας τον ανΒρα ούΒαμοΰ άπέλέγχομαι, σύμπλουν μοι 
γ€ν€σθαι,, αλλ* αντος καθ* αυτόν τον πλουν πεποιημεν^ος 
€ν€κα πραγμάτων 18ίων' ουτ αυ έγω άνευ προφάσεως 22 
Ικανής φαίνομαι τον πλουν ποιησάμενος εις την Αΐνον, 
οντ€ κατασχόντες εΙς το χωρίον τοΰτο άπο παρασκευής 
ούΒεμιας, αλλ* ανάγκη/ χρησάμενοΐ' ουτ αυ επει8η 
(ορμισάμεθα, η μετεκβασις εγενετο εΙς το έτερον 
πλοΐον ούΒενΙ μηχανηματι ουδ* απάτα, αλλ* ανάγκη καΧ 
τούτο εγίγνετο. εν φ μεν γαρ επλεομεν, άστεγαστον 
ην το πλοΐον, εις ο 8ε μετεβημεν, εστεγασμενον του 
Βε ύετοΰ ένεκα ταυτ ην. τούτων δ* ύμΐν μάρτυρας 
παρεξομαι. [ΜΑΡΤΥΡΕ2.] 

*Επει8η Βε μετεζεβημεν εις το έτερον πλοΐον, επί•- 23 
νομεν. καΧ 6 μεν εστί φανερός εκβας εκ του πλοίου 
και ουκ είσβάς πάλιν' εγώ δέ το παράπαν ουκ εζεβην 
εκ του πλοίου της νυκτός ίκείνης. τη δ* ύστεραί^ 
επειδτ) αφανής ην 6 άνηρ, εζητεΐτο ού8εν τι μάλλον 
ύπο των άλλων η και υπ* εμοΰ' και ει τφ των άλλων 
εΒόκει 8ειν6ν είναι, και εμοι ομοίως, και εις τε την 
Μιτυληνην εγώ αίτιος ην πεμφθηναι άγγελον, και τη 
εμ^ γνώμιι επεμπετο' καΧ άλλον ουΒενος εθελοντος βαΒί- 24 
ζειν, οΰτε των άπο του πλοίου ούτε των αύτω τφ Ήρω&ιι 
συμπλεόντων, εγώ τον άκόλουθον τον εμαυτοΰ πεμπειν 
έτοιμος '^ν' καίτοι ου Βηπου γε κατ εμαυτου μηνυτην 
επεμπον ει8ώς. επειΒη 8ε 6 άνηρ οΰτε εν τη Μιτυληνη 
εφαίνετο ζητούμενος ουτ (Ζλλο^ι ού8αμοΰ, πλους τε ημΐν 
εγίγνετο, και τάλλα άνηγετο πλοία άπαι^α, φχόμην 
κάγώ πλέων, τούτων δ* ύμΐν τους μάρτυρας πάρα- 
σχήσομαι. [ΜΑΡΤΥΡΕ5.] 12 ΞΕΙΕΟΤΙΟΝΞ. 

25 Τα μ^ γ€μ6μ€μα ταυτ έστιν* €Κ δέ τούτων ηΒη 
σκοπ€Ϊτ€ τα εΙκότα. πρώτον μ^ γαρ ιτρίν άνάγ€σθαί 
μ€ €15 την ΑΤι/οϊ', οτ€ ην άφαυνης 6 άνηρ, ονδείς χρπΛσατό 
μ€ ανθρώπων, η8η πβπνσμένων τούτων την άγγελίαν' 
ου γαρ αν ποτ€ ωχόμην πλβωι/. αλλ* €ΐς μεν το παρα- 
χρήμα κρ€Ϊσσον ^ν το αληθές καϊ το γεγενημένον της 
τούτων αιτιάσεως, και αίμα εγώ ετι επε8ημονν' επειδτ) δβ 
εγώ τε ωχόμην πλέων και οΰτοι εζ επίβουλης συνέθεσαν 
ταντα καΧ εμηχανησαντο κατ εμού, τότε ητκίσαντο. 

26 λίγουσι δέ ώς εν μεν τζ γη άπεθανεν 6 άνηρ, κάγώ 
λίθον ολττφ ενεβαΧον εΙς την κεφαλήν, ος ουκ εζεβην το 
παράπαν εκ του πλοίου. καΧ τούτο μεν ακριβώς οΰτοι 
ισα(Γΐμ* όπως ο τ/φ^ιι/ισοττ; ο αατηρ, ουοενι λογφ εικοτι 
8ύνσ;νται άποφαΧνειν. Βηλον γαρ οτι εγγύς που του 
λιμτβνος €ΐκο9 ην τοΰτο γίγνεσθαι, τούτο μεν μεθύοντος 
του άν8ρ6ς, τούτο δέ νύκτωρ εκβάντος εκ του πλοίου* 
ούτε γαρ αύτοΰ κρατενν ίσως αν ε8ύνατο, ούτε τφ άπα- 
γοντι νύκτωρ μακράν 686ν η πρόφασις αν εικότως εγίγ- 

27 ι^ετο* ζητουμένου 8ε του άν8ρ6ς δύο ημέρας και εν τφ 
λιμο'ΐ και άποθεν του λιμενος, ούτε οπτηρ ουδείς εφάνη 
ούτε αίμα ούτε άλλο σημεΐον ού8εν. κψτ εγώ συγχωρώ 
τψ τούτων λόγω, παρεχόμενος μεν τους μάρτυρας οίς 
ουκ εζεβην εκ του πλοίου* ει 8ε καΧ ώς μάλιστα εζεβην 
εκ του πλοίου, ου8εν\ τρόπφ εικός ^ν άφανισθέντα 
λαθζίν τον άνθρωπον, εϊπερ γε μη πάνυ πόρρω άπηλθεν 

28 άπο της θαλάσσης, αλλ* ώς κατεποντώθη λεγουσιν. 
εν τά'ΐ πλοίψ ; δι^^^^ Ύ^Ρ ^'^^ ^ζ αύτοΰ του λιμενος ην 
το πλοΐον. πώς αν ουν ουκ εζευρεθη ; και μην εικός γε 
ην και σημεΐόν τι γενέσθαι εν τφ πλοίφ άν8ρος τεθν^ώ- 
το$ καΧ εκβσλλομένου νύκτωρ. νυν 8ε εν μεν φ έπινε 
πλοίψ καϊ εζ ου έζεβαννεν, εν τούτφ φασιν ευρ€ΐν ΑΝΤΙΡΗΟΝ. 13 

(Γημ€ία, ει/ ω αύτοΙ μη ομοΚοτγουσιν άποθαι/€Ϊν τον 
αν8ρα* α^ ω δέ κατ€ποντώθη, ούχ €υρον ουτ αντο το 
πΚοΐον οντ€ σημ^ΐον ουδό/, τούτων δ* νμΐν τούζ μάρ- 
τυρας παραζτχήσομαι. [ΜΑΡΤΥΡΕ2.] 

*Επ€ΐδτ7 δε έ/ώ μα/ φρου8ος ^ν 'πΚέων €ΐς την Αΐνον^ 29 
το δέ πλοΐον '^Κ€ν €19 την Μ^τνΚηνην έν ω €γώ καΐ 6 
*ϊΙρ<ύ&ης €π\€ομ€ν, πρώτον μεν βίσβάντες €19 το πλοΐον 
ηρεύνων, καΐ €π€ΐ^ το α?μα ενρον, ενταύθα εφασαν 
Τ€θνάναι, τον ανΒρα' επειδή 8ε αντοΐς τούτο ουκ ενεχωρ€ί, 
αλλ* εφαίνετο των προβάτων &ν αΐμ,α, άποτραπόμενοι 
τούτου του λόγου στ;λλα)8όι^€9 εβασάνιζον τους ανθρώ- 
πους, καΐ δν μ^ τότε παραχρήμα ς/8ασαι/ισαι/« ουτο9 30 
μεν ουδέν €Τ7Γ€ π€ρΙ εμού φλαΰρον' 6 δ* ημεραις ύστερον 
ΐΓολλαΐ; εβασάνισαν, έχοντες παρά σφίσιν αύτοίς τον 
πρόσθεν χρόνον, ούτος ^ν ο π€ΐσθ€Ϊς ύπο τούτων καΐ 
καταφευσάμενος εμού. παρέζομαι Ζε τούτων τους μάρ- 
τυρας. [ΜΑΡΤΥΡΕΧ] 

2. §§ 8ΐ— 96• 

^Οχτα μεν ουν εκ των ανθρωπίνων τεκμηρίων καΪΒι 
μαρτυρίων οΐά Τ€ ην άποΖειχθηναι» άκηκάατβ' χρη 
δ€ καΧ τοις άπο των θέων σημείοις γενομένοί,ς βίς τα 
τοίαΰτα ούχ ηκιστα Τ€κμηραμενους φηφίζ^σθαι. καΐ 
γαρ τα της ποΚ^ως κοινά τούτοις μάλιστα πιστεύοντ€ς 
ασφαλώς Ζιαπράσσ^σθ^^ τούτο μεν τά εις τους κινΒύ- 
νους ηκοντα^ τοΰτο 8ε βίς τά εζω των κινΖύνων. χρη 82 
δ€ και €19 τά ίδια ταύτα μέγιστα και πιστότατα ηγ^ΐσθαι. 
οίμαι γάρ ύμας επίστασθαι οτι πολλοί η8η άνθρωποι 
μη καθαροί χ€Ϊρας η άλλο τι μίασμα έχοντας συν€ΐσ- 
βάντ€ς €19 το πλοΐον συναπώλεσαν μετά της αυτών 14 5ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3, 

^νχης τους οσίως διακειμένους τα προς τους θεούς* 
τούτο δέ -^δι^ ετέρους άποΧομενους μεν ου, κίρΒυνεύσαν- 
τας δέ τοι;9 έσχατους κινδύνους 8ια τους τοιούτους 
ανθρώπους" τούτο δβ ιεροΊ^ παραστάντες ποΧΚοΧ δι} 
καταφανείς εγενοντο ούχ όσιοι οντες και 8ιακω\ύοντες 

83 τα ιερά μ^ι γίγνεσθαι τα νομιζόμενα. εμοι τοίνυν εν 
ττάοΊ τούτοις τα εναντία εγένετο. τούτο μεν γαρ οσοις 
συνέπλευσα^ καΧΚίστοις εχρησαντο πλοΐς' τοΰτο 8ε 
οπού ιεροΐς παρεστην, ουκ εστίν οπού ούχΙ καΚΚιστα 
τα ιερά εγένετο. α εγώ άζιω μεγάλα μοι τεκμήρια εΤι/α^ 
της αιτίας^ οτι ουκ άληθη μου ούτοι καΓηιγορουσι....τούτ 
των μάρτυρες. [ΜΑΡΤΥΡΕ2.] 

84 ^Επίσταμαι δέ καΐ τα8ε, ώ άν8ρες 8ικασταί, οτι ει 
μεν έμοΰ κατεμαρτύρουν οΐ μάρτυρες ώς τι άι^όοΊΟΐ^ 
γεγέντ/ται εμοΰ παρόντος εν πλοίφ η εν ιεροΐς, αύτοΐς γε 
τούτοις ίσχυροτάτοις αν έχρώντο, και πίστιν της αίτιας 
ταύτην σαφεστάτην άπέφαινον, τά σημεία τα άπο των 
θεών νυν 8ε των τε σημείων εναντίων τοις τούτων Χογοις 
γεγενημένων, τών τε μαρτύρων α μεν έγώ λέγω μαρτυ- 
ρούντων άληθη €7ι^αι, α δ* ούτοι κατηγορούσα ψ€υ&7, 
τοΖς μεν μαρτυροΰσιν άπιστεΐν ύμας κέΚεύουσι^ τοις 8ε 
λόγοις ους αύτοΙ λέγουσι πιστεύειν υμάς χρηναί φασι• 
και οι μεν άλλοι άνθρωποι τοις εργοις τους \ογους 
ελέγχουσιν, ούτοι 8ε τοις λάγοις τά έργα ζητοΰσψ 
άπιστα καθιστάναι, 

3ς 'Όσα μεν οΰν εκ τών κατηγορηθέντων μέμνη- 
μαι, ώ άν8ρες, άπολελόγημαι' οΙ)χαι δε και υμών 
άποφηφίσασθαι. ταυτά γάρ εμέ τε σώζει, και ύμΐν 
ι/ό/χι/^α και ένορκα γίγνεται, κατά γάρ τους νόμους 
ώμόσατε 8ικάσειν' εγώ 8ε κα9 ους μεν άπηχθην, ουκ 
ένοχος εΙμι τοΐς νόμοις, ων δ* έχω την αιτίαν, άγων ΑΝΤΙΡΗΟΝ. 15 

/χοι νομψος ι;πολ€ΐπ€ται• €ΐ δε δύο €^ ενός αγώνος 
γεγίνησθον, ουκ €γώ αίτιος, αλλ* οΐ κατήγοροι, καί- 
τοι ου δτ^ που οί /λ€ι^ εχθιστοι οι έμοί δυο άγώι/ας 
πβρί ε/ΐτΟυ π^ποιήκασιρ, ύμ€Ϊς δε οΐ τώ)^ Βικαιων ίσοι 
κριται ττροκαταγνώσ^σθέ μου €ΐ/ τ^ϊδε τ^ άγωνι τον 
φόνον. μη ύμ€Ϊς γ€, ω αν8ρ€ς' άλλα δότ€ τι και τφ Β6 
γρόνω^ /χ€^ ου ορθότατα εύρίσκουσιν οι την άκρί- 
β^ιαν ζητοΰντες των πραγμάτων, ήζίουν μεν γαρ 
€γωγ€ πβρι των τοιούτων, ω άνΒρες, εΐι/αι την Βίκην 
κατά τους νόμους, κατά μέντοι το Βίκαιον ώς ττλει- 
στάκις ίΚεγχβσθαι. τοσούτφ γάρ ά/χ€ΐι/οι^ αν έγιγ- 
νώσκβτο' οί γάρ ποΧΚοι αγώνες τη μεν άΧηθεΙα, σύμ- 
μαχοι είσι, τη 8ε Βιαβολη πολεμιωτατοι. φόνου γάρ 8; 
Βίκη και μη ορθώς γνωσθεΐσα ισχυρότερον του 8ικαίου 
και του αληθούς εστίν* ανάγκη γάρ, εάν ύμεΐς μου 
καταψηφίσησθε^ και μη οντά φονεα μη8* ενοχον τφ 
εργφ γρησθαι τη 8ίκη και τφ νόμφ' και ού8εΙς αν 
τολμήσειεν ούτε την 8ίκην την δεδικαο'μ.αο^ι^ παραβαίνειν 
πιστεύσας αύτφ οτι ουκ ένοχος εστίν, ούτε ^^ειδώς 
αύτφ τοιούτον έργον είργασμένφ μη ου χρησθαι τφ 
νόμφ' ανάγκη 8ε της (τ(ε) 8ίκης νικάσθαι παρά το 
αληθές, αύτου τε του αΚηθους, [αλλω9 τε\ καΧ εάν μη η 
6 τψΛύρηησων. αύτων 8ε τούτων εΐνεκα οι τε νόμοι καΐ αΐ 88 
8νωμοσίαι και τά τόμια και αί προρρησεις, και τάλλα 
όπόσα γίγνεται των 8ικων ένεκα του φόνου, πο\ύ 
8ιαφεροντά εστίν ή και επι τοις άΧΚοις, δτι και αυτά 
τά πράγματα^ περί ων οι κίν8υνοι, περί πλείστου εστίν 
ορθώς γιγνώσκεσθαι' ορθώς μεν γάρ γνωσθέντα τιμωρία 
εστϊ τφ α8ικηθέντι, φονεα 8ε τον μη αίτιον φηφισθήναι 
αμαρτία και ασέβεια εστίν εις τε τους θεούς και εΙς 
τους νόμους, και ούκ ίσον εστί τόν τε 8ιωκοντα μή 89 ι6 ΞΕΙΕ€ΤΙ0Ν5. 

ορθώς αΐτιάσασθαι και νμας τους δικαστάς μη ορθώς 
γι/ωναι. η μα/ γαρ τούτων αίτίασι,ς ουκ €χ€ί τίλος, 
αΚΚ €Ρ νμίΡ €στι κολ τ^ οι,ισ[ΐ ο τι ο αν νμ€ΐ,ς €ν αυτγι 
η7 δίιη7 μη ορθώς γνώτ€, τοΰτο ουκ ίστιν οποί αν τις 

90 άν€ν€γκών την άμαρτίαν άποΧυσαιτο. πως αν ουν ορθώς 
Βικάσαιτ€ πβρι αυτών ; €ΐ τούτους τ€ €άσ€Τ€ τον ι/ο/χι- 
ζόμενον δρκον ^ιομοσαμένους κατιγγορησαι, κάμί π€ρϊ 
αύτοΰ του πράγματος άποΚογησασθαι. πώς δέ €άσ€Τ€ ; 
έάν νυνϊ άπο^Ιτηφίσησθε μου. Βιαφεύγω γαρ οιϊδ* ούτω 
τάς ύμ€Τ€ρας γνώμας^ αλλ* ύμ€Ϊς εσβσθε οί κάκ€Ϊ π€ρΙ 
έμοΰ Βιαψηφιζομενοι. και άποψηφισαμένοις μ€ν ύμΐν 
έμοΰ νυν ίζ^στι τότ€ γρησθαι ο τι αν ^η βούΚησθ^^ 
αποΚέσασι δέ ουδέ βουλεύσασθαι €τι π€ρι €μοΰ έγχω- 

91 ρ€ΐ. και μην €ΐ δεοι άμαρτ€ΐν τι, το αδίκως άπολϋσαι 
6σιωτ€ρον αν €Ϊη του μη δικαίως αποΚέσαι' το μεν γαρ 
αμάρτημα μόνον εστί, το δε €Τ€ρον και άσέβημα. εν φ 
γβη πολλτ^ι^ προνοιαν €χ€ΐν, μίλΚοντας ανηκ^στον έργον 
εργάζ€σθαι. εν μεν γαρ άκ€στώ πράγματι και οργ^ 
"χρησαμένους και 8ιαβο\η π€ΐθομενους ίΚασσον ίστιν 
Ιζαμαρτοίν* μεταγνούς γαρ ίτι άν ορθώς βουλεύσαιτο' 
εν Βε τοις άνηκέστοις πλέον βλάβος το μ€τανο€Ϊν και 
γι/ώι/αι εξημαρτη κότας. η8η 84 τισνν υμών και μετβ- 
μίΚησεν άπο\ω\€κόσΊ. καίτοι οΰπω (απολέΚυκόσιν) ύμΐν 
ονδ* εζαπατηθύσι μετεμελησεν^ €ΐ καΐ πάνυ τοι ')(ρη 

92 τους γ€ Ιζαπατώντας άπο\ω\έναι. έπειτα δε τα μεν 
ακούσια τών αμαρτημάτων εχ€ΐ συγγνώμην^ τα δβ 
εκούσια ουκ εχ€ΐ. το μεν γαρ άκούσιον αμάρτημα, ω 
αιώρες, της τύχτ/ς εστί, το δέ εκούσιον της γνώμης, 
έκούσυον Βε πώς αν είη μαΚλον η €Ϊ τις, ων βουλήν 
ποιοΐτο, ταΰτα παραχρήμα Ιζ^ργάζοιτο ; καΐ μην την 
ισην γ€ δυι/αμιι^ ^€ΐ, όστις τ€ άι^ τ^ χ€ΐρι άποκτ^ίνη ΑΝΤΙΡΗΟΝ. 17 

ά8ίκως κζά δστις τ^ ^νΦψ' ^ ^ Ιστ€ οη ουκ αν ττοτ 93 
η\θον €19 την ΤΓοΚιν^ €? τι ζυν^Ζ^ιν έμαντφ τοιοΰτον* 
νυν δέ πιστεύων τφ 8ικαίψ, ου πλβονος ουδέν έστνν 
αζιον άνΖρΧ συναγωνίζ^σθαι, μη8εν αύτφ συν€ί^86τι 
άνοσυον ζΐργασμενφ μη^ εις τους θ^ούζ ησ€βηκσΓΐ»* έν 
γαρ τφ τοιούτφ η8η καΐ το σώμα άπ€ΐρηκ6ς V ^'^ΟίΤΙ 
συν€ζ€σωσ€ν, έθέΚουσα ταλαι,πωρ^ΐν δια το μη ζυν€ΐ8€' 
ναι έαυτ^' τφ δέ ζυνβι^ότι τοΰτο αύτο πρώτον πολέμων 
έοΎΐν έτι γαρ καΧ του σώματος Ισχύοντος η ψυχτ/ 
προαπολ€ίπ€ΐ, ηγουμένη [την^ τιμωρίαν οί ηκ€ίν ταύτην 
των ασφημάτων' έγώ δ* έμαυτω τοιούτον ούδεν ζυν- 
€ΐδώ9 ηκω άς ύμας. το δ€ τους κατηγόρους δια)8άλλ€ΐι/ 94 
ουδέν €στι θαυμαστόν. τούτων γαρ έργον τοΰτο, υμών 
δε το μη π^ίθεσθαι τα μη δίκαια* τοΰτο μεν γαρ έμοϊ 
η€ΐθομένοις ύμΐν μεταμέΚησαι έστιν, και τούτου φάρ^ 
μακον το αν^ΐ9 κολάσαι, τοΰ δε τούτοις πειθομένους 
έζεργάσασθαι α ούτοι βούλονται ουκ έστι»ν ιαοΊς. 
ονδβ χρόνος πολύς ό διαφέρων^ έν ψ ταΰτα νομίμως 
πράζεθ* α νΰν ύμας παρανόμως πείθουσιν οί κατή- 
γοροι ψηφίσασθαι. ου τοι τών έπ€ΐγομένων έστι τά 
πράγματα^ άλλα τών ευ βουλευομένων. νΰν μεν ουν 
γνωρισται γίγνεσθε της δίκης, τότε δε δικασταΐ τών 
μαρτύρων -νΰν μεν δοζασταί, τότε δε κριταί τών αληθών, 
ρ^στον δέ τοί έστιν ανδρός περί θανάτου φεύγοντας τά^^ 
φ€υδη καταμαρτυρησαι. έάν γαρ το παραχρήμα μόνον 
πείσωσιν ώστε άποκτεΐναι, α/χα τω σώματι και η 
τιμωρία άπόλωλεν. ούτε γαρ οι φίλοι έτι θέλησουσιν 
ύπερ άπολωλότος τιμωρέίν' έάν δε και βουληθώσιν, τί 
εσται πλέον τω γε άποθανόντι ; νΰν μερ ουν άπο^ηφί- 96 
σασθέ μου' έν δε τη τοΰ φόνου δίκη ουτοί τε τον νομι- 
ζόμενον όρκον διομοσάμενοι έμοΰ κατηγορησουσι^ και 
Ι. 2 1 8 3ΕΙΕεΤΙ0Ν8. 

νμ»ύ% η€ρΙ ίμαυ κατά τού^ κεψά^υς νόμους ΖίΛγνώοτ^σθ^^ 
ΚϋΧ ίμοϊ ονδεί^ λόγος ίσται ίτι, Ιάν τι πάσχω, ώς 
παφοΛ^ομως άττωΚόμ'ην. ταΰτά τοι δ€θ/κϋ νμων, σντ€ το 
νμ€Τ€ρον €υα€β€ς παφάς ουτ€ έμαντον αποστ^ρων το 
ΖίκΟΛον Ιν Β€ τφ νμ€Τ€ρφ ορκφ καΧ 7/ έμη σωτηρία 
&εοΓ7&• π€^θομ€νοί δέ τούτων δτφ βονΚισθ€^ άπαφτιφί- 
σασθέ μου* 

IV. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ. 

11 ΈΐΓ€ΐδή Χ^ΡΨ/^ κα/Γ€(Ττάθη[υ €ΐς θαργηΚια καΐ 
ίλαχον Ιΐ€αη'ακΚ4α διδάσιταλον καΐ Κ€κροπ&α φυλην 
προς τ§ ίμαυτοΰ, [τουτ€στι. τ^ ^Ερεχθηβί,^ Ιχορηηγουν 
ως άριστα ί^υράμην καΧ Βικαιότατα. καΐ πρώτον μεν 
8ώασκαλ€Ϊον ^ '^ν 1/ητη^€ΐοτατον της €μης οΙκίας 
κατασκεύασα, έν φπερ και Αιονυσίοις 07€ έχορήγουν 
€8ί&ασκον έπειτα τον χορον συνεΚεζα ώς ε8υνάμην 
άριστα, ούτε ζημιωσας ού8ενα ούτε ενέχυρα βίφ φέρων 
ούτ άπεχθανόμενος ούΒενί, αλλ* ωσπερ &ν ηίδιστα καΧ 
ίνιτη8ειότατα άμφοτεροις έγίγνετο, 4γώ μεν εκεΚευον 
καΧ γτούμην, οι 8* εκόντες και βουΧόμενοι επεμπον• 

1 2 έπεϊ $€ 'ίικον οι παΐ&ες, πρώτον μεν μοι ασχολία '^ν 
παρεΐναι καΧ επιμελεΐσθαι' ετύγχανε γαρ μοι πράγματα 
οντά προς ^Αριστίωνα και ΦιΧΐνον, α εγώ περί πολλού 
εποιούμην, επει8η περ εισηγγειλα, ορθώς και δικαίως 
άποΒειξαι τ^ βουλ'ζ και τοις άλλοΐ9 *Αθηναίοις. εγώ 
μλν ούν τούτοις προσάχον τον νουν, κατέστησα δβ 
επιμελεΖσ^αι» €ΐ τι δώι τω χορφ, Φανόστρατον, Βημό- 
την μεν τουτοανι των 8ιωκόντων, κη^εστην δ* εμαυτού, ω 
εγώ 8έ8ωκα την θυγατέρα, καΐ ηξίουν αύτον {ως) άριστα 

13 έπιμελείσθαι' έτι δε προς τούτω δύο άνδρας, τον μεν ΑΝΤΙΡΗΟΝ. 19 

*Ερ€χθηί!8ος ^Κμυνίαι/, ον αντοί 61 φυΚέται Ιψηφίσαντο 
(ΓυΚΚ€γ€ίν καΐ Ιπιμ^Κιίισθαι η^^ φνΚη^ ίκάστοτβ, δο- 
κουντα -χρηστοί/ είναι, τον δ* έτερον τη<; ΚεκροπΙΒος, 
οσπερ εκάστοτε εΐωθε ταντην την φυλην συΧΚεγειν* ετι, 
δβ τέταρτον Φιλιππον, φ προσ€Τ€τακτο ώνεΐσθαί καΐ 
άναλίσκενν ει η φράζοι 6 Βί8άσκαΧος η αλλθ9 τΐ9 τού- 
των, όπως (ως) άριστα χορηγοΐντο οΐ παίδες καϊ μηΒενος 
ενΒεεΐς εΐεν δια την εμην άσχολίαν. καθειστηκει μεν 
η χορηγία ούτω. καϊ τούτων ει τι ψεύδομαι προ- 14 
φάσεως ένεκα, εζεστι τψ κατηγορώ εξέΚεγζαντι εν τψ 
υστερώ λόγω ο τι αν βούληται είπεΐν' επεί τοι ούτως 
€χει, ώ αν8ρες' ττολλοί των ττερι^στωτων τούτων τά μεν 
πράγματα ταύτα πάντα ακριβώς επίστανται, και του 
ορκωτού άκούουσι, καϊ εμοί προσέχουσι τον νουν αττα 
εγώ αποκρίνομαι, οΐς εγω εβούλόμην αν Βοκεΐν αυτός τε 
εύορκος εα^αι ιται νμας τάληθη λέγων πεισαι άποψη- 
φίσησθαί μου. πρώτον μεν ουν άπο^είζω ύμΐν οτι ούτε ι$ 
έκέλευσα πιεΐν τον παιδα το φάρμακον ούτ ηνάγκασα 
ούτ έδωκα και ουδέ παρην ότ επιεν. και ού τούτου 
ένεκα ταύτα σφόΖρα λέγω, ως εμαυτον εξω αιτίας 
καταστήσω, έτερον Βε τυ^α εις αΐτίαν άγάγω' ον 8ητα 
εγ&γε, πλην γε της τύχης, ηπερ οΐμαι και άλλοις πολ- 
λοις ανυρωπων αίτια εστίν απονανειν ην ουτ αν έγω 
αντ άλλος ονδείς οίος τ αν εΐη άποτρέφαι μη ού γο^^σ^αι 
ηντινα δει εκάστω. ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ. Ι. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΘΟΔΟΥ. 

§§ ιο-ιδ. 

ΙΟ Καίτοι. €γώ τότ αυτός γι/ονς τάς ίμαντου συμφοράς, 
ω τινι, κακών τ€ καΐ αΐίτχρών ουκ οΙ8* €? τι άπ€γέν€το, 
τά μεν παρανοίφ τη βμαυτοΰ, τά δ* ανάγκη των παρόντων 
πραγμάτων, εγνων ηΒυστον είναι πράττειν τε τοιαύτα 
καϊ διαιτασ^αι εκεί, δπου ηκιστα μελλοιμι οφθησεσθαι 
ύή> ύμων. επειδή 8ε χρονφ ύστερον εΙσηλθε μοι, 
ωσπερ εΙκός, επιθυμία της τε με^ υμών πο\ιτείας 
εκείνης και διαίττ^ς, €^ 17^ 8ευρΙ μετεστην, εγνων λυσιτε- 
λεΐν μοι η του βίου άπη)0^άχθαι, η την πόλιν ταύτην 
άγα^όΐ' τι τοσούτον εργάσασθαι, ώστε υμών εκόντων 

1 1 είναι ποτέ μοι πο\ιτενσασθαι με9 ύμων, εκ 8ε τούτου 
ου πωποτε ούτε του σώματος ούτε των όντων εμοί εφει* 
σάμην, οπού ε8ει παρακινΒυνεύειν' αλλ* αύτίκα μεν τότε 
εισηρ/αγον εις στρατιαν υμών ούσαν εν 'ϊ,άμω κωπεας, 
τών τετρακοσίων ηΒη τά πράγματα ένθάΒε κατειΚηφό- 
των, οντος μοι * Αρχελάου ζένου πατρικού και δίδοντος 
τεμνεσθαί τε καϊ εζάγεσθαι όπόσους εβουλόμην. τούτους 
τε ειστ/γαγοϊ' τον9 κωπέας, και παρόν μοι πέντε Βραχμών 
την τιμήν αυτών δ€(^ασ•^αι ούκ ηθέλησα πράζασθαι 
πλέον η όσου εμοί κατέστησαν, είσηγαγον 8ε σΐτόν τε ΑΝΌ0ΚΙΌΕ5. 2 1 

και -χαΧκορ' καΐ οί αρΒρβς εκείνοι έκ τούτων παρεσ- 1 2 
κευασμενοι Ιι/ίκησαν μετά ταύτα ΙΙεΚοποννησίου^ ναν- 
μαχοΰντες, και την πόλιν ταύτην μόνοι ανθρώπων 
έσωσαν εν τφ τότε χρόνφ. ει τοίννν μεγάλων άγα^ώι/ 
αίτια νμα<ζ ειργάσαντο εκείνοι, μεροζ εγώ ουκ αν ελά- 
χιστον 8ικαίω^ ταύτης της αιτίας εχοιμι. ει γαρ τοις 
άνΒράσιν εκείνοις τότε τα επιτήδεια μη εισήχθη, ου 
περί του σωσαι τάς * Αθήνας 6 κίνδυνος ην αύτοΐς μάλλον 
η περί του μη8ε αυτούς σω^ι^ι/αι. τούτων τοίνυν ούτως 13 
εχόντων ουκ όλίγω μοι παρά γνώμην ευρέθη τά ενταύθα 
πράγματα έχοντα, κατέπλευσα μεν γάρ ώς επαινεθη- 
σόμενος υπο των ένθά8ε προθυμίας τε εΐνεκα καΙ επιμε- 
λείας των υμετέρων πραγμάτων πνθόμενοι 8ε τίνες με 
ηκοντα των τετρακοσίων εζήτουν τε παραχρήμα, και 
λαβόντες ηγαγον εις την βουλην. ευθύς 8ε παραστάς 14 
μοι Ώείσαν8ρος, " αν8ρες" εψη, "βουλευταί, εγώ τον 
αν8ρα τούτον εν8εικνύω ύμΐν σΐτόν τε εις τους πολεμίους 
εισαγαγόντα και κωπεας.** και το πράγμα η8η παν 
8ΐ7)γεΐτο ώς επεπρακτο. εν 8ε τφ τότε τά εναντία φρο- 
νουντες 8ηλοι ήσαν η8η οι επΙ στρατιάς οντες τοις τε- 
τρακοσίοις. κάγώ, θόρυβος γάρ 8η τοιούτος εγίγνετο 15 
των βουλευτών, επεώη εγίγνωσκον άπολούμενος, ευθύς 
προσπη8ώ προς την εστίαν και λαμβάνομαι των ιερών, 
όπερ μοι και πλείστου άζιον εγίγνετο εν τω τότε* εις 
γάρ τους θεούς έχοντα ονείΒη οΰτοί με μάλλον τών 
ανθρώπων εοίκασι κατέλεησαι, βουληθεντων τε αυτών 
άποκτείναί με ούτοι ήσαν οι 8ιασώσαντες. 8εσμά τε 
ύστερον καΐ κακά όσα τε καΐ οία τω σώματι ήνεσχόμην, 
μακρόν αν ειη μοι λέγειν, ου 8η καΧ μάλιστ εμαυτον 
άπωλοφυράμην' όστις τοΰτο μεν εν ψ ε8όκει ό 8ημος 1 6 
κακοΰσθαι, εγώ άντι τούτου κακά εΤχον, τοΰτο 8ε ίπβιδι) 22 ΞΕΙΕΟΤΙΟΝΞ, 

έφαΙρ€Τ0 €υ υπ ήχου η^πονθώς, πάλα^ αν κσΧ οια τοντ 
έγω άπω\Χύμηι^ ωστ€ 686ν Τ€ καΐ πόρον μη^αμ'^ ετί 
€ΪρσΛ μοι ευθαρσή οττοι γαρ τραποίμην, νοΛηοθεν 
κακόρ τί μοι Ιφαίρετο ίτοιμαζόμερον. αλλ* ομωζ καΧ 
έκ τούτων τοιούτων όντων άιτίίλλαγβΐϊ ουκ ίστυν ο τι 
€Τ€ρον €ργον πβρϊ πλείονος εποι^ύμην "ή την πόλιν 
ταύτην άγα^οϊ' τι 4ργάσασθαι. Π. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ. 

§§ 34-45. 

34 Τΐ€ρϊ δε των αναθημάτων της περικοπής καΐ της 
μηνύσεως, ωσπερ καΧ ύπεζτχόμην ύμΐν, ούτω καϊ πονήσω' 
εζ άρ^ς γαρ ύμας διδάξω άπαντα τα γεγενημενα. 
€πειδ)} Τεύκρος ήλθε Μεγαροθεν αΒειαν ενρόμενος, 
μηνύει περί τε των μυστηρίων α ^ίδει καϊ των περικο- 
ράντων τα αναθήματα, καΧ απογράφει δυο»/ Ζέοντας 
εχκοσιν αν8ρας. επει8η 8ε ούτοι άπεγράφησοΛ^, οί μεν 
αυτών φεύγοντες φχοντο, οί δε συλληφθέντες άπεθανον 
κατ4 την Τεύκρου μηνυσίΛ^. και μοι άνάγνωθι αυτών τα ονόματα. 35 ΟΝΟΜΑΤΑ. Ύ^υκρος Ιπί τοις *Ερμαΐς εμηνυσεν Ίί»υκτημονα^ 
Τλαύκιππον, Έίύρύμαχον, ΤΙοΧύευκτον, Πλάτωι/α, ^Αντί- 
Βωρον, 'Κάριππον, θβίΒωρον, ^ΑΧκισθενη, Μενέστρατον, 
^Ερνξίμαχον, Έίύφιλητον, Έ»ύρυΒάμαντα, Φερεκλέα, Μέλι;- 
τον, Ύιμανθη, ^ΑρχΙΒαμον, ΎελΑνικον. 

Τούτων τοίνυν τών άνΒρών οί μεν ηκουσι και εισιν 
ενθα8ε, τών δε αποθανόντων είσϊ πολλοί προσήκοντες* 
ων όστις βούλεται, εν τφ εμώ λόγφ άναβάς με ελεγξάτω ΑΝΌ0ΚΙΟΕ3. 23 

Ί) ΑΙ9 €φυγ€ τΐ9 οι €μ€ τούτων των ανορων η ως απέ- 
θαν€ν. 

ΈΐΓ€ΐδ^ δέ ταύτα έγένετο, Τί^ίσανΒρος καΧ ΧαρικΚης, 3^ 
οντ€% μίν των ζΎΐτητών, Βοκονντ€ς 8* €ν έκείνφ τφ χρόνφ 
εύνούστατοί εΐναχ τφ Βημχρ, ίΚεγον ώ^ εΐη τα ^ρ^^ τα 
γβγενημενα ουκ ολίγων άνΒρων αλλ' €πϊ τζ τον 8ημον 
καταλύσει, καΐ γρηναι, €τι ζητείν καΙ μη παΰσασ^α^* 
και 17 πόλΐ9 όντως 8ί€Κ€ΐ/Γ0, ωστ €π€ΐ^ την βονλην €ίς 
το βουλευτηρων 6 κηρνζ άνείνοι Ιέναι καϊ το σημάον 
καθίΚοι,, τφ αύτφ σημείφ η μεν βονλη εΙς το βουλεντη- 
ριον ηει, οί δ* «κ τη^ αγοράς εφευγον, δ^διοτβς βΓς 
έκαστος μη (τνΧληφθείη. επαρθείς ονν τοις της πόλεως 37 
κακοΐς άσαγγεΚλει ^ιοκλείΒης είς την βονλην, φασκωιν 
€ίΖενα^ τονς π€ρι,κο\Ιβαντας τονς *Ερμας, καΐ €&αι αντον^ 
βίς τριακοσίονς' (ίς δ* Γδοι ι^αx περιτνχοι, τφ πράγματι, 
έλεγε. καΧ τούτοις^ ω αν8ρ€ς, Βεομαι νμων προσέχοντας 
τον νονν άναμίμνησκεσθαι, εάν άληθη λέγω, καΧ διδασ- 
κει,ν άλληλονς' έν νμΐν γαρ ^σαν οΐ λόγοι, και μοι 
νμεΐς τούτων μαρτνρες εστε. βφη γαρ ^ναι» μεν ανΖρά- $3 
ποΖον οί επϊ Αανρίφ, δ€α/ δ€ κομίσασθαι άποφοράν. 
άναστάζ δ€ πρφ ίΙ^ενσθείς της ώρας βαΖίζειν' είναι 8ε 
πανσίληνον. επύ δ^ πάρα το προπνλανον τον ύ^ιονύσον 
ην, οραν ανθρωπονς πολλούς άπο του φ&είον καταβαί- 
νοντας άς την όρχηστραν* Βείσας Βε αυτούς» είσ^θων 
νπο την σκναν καθέζεσθαι, μεταζν του κίονος κσί της 
στήλης εφ* '§ 6 στρατηγός εστνν ό \αλκους. όραν δέ 
ανθρώπους τον μεν αριθμόν μάλιστα τρίζίκοσίονς, έστά- 
ι^αι δ^ κύκλω ανά πέντε καϊ 8έκα άνδρας, τονς δ€ ανά 
€Ϊκοσιν' όρων δέ αύτων προς την σ€ληνην τά πρόσωπα 
των πλβίστων γιγνωσκειν. και πρώτον μέν, ω ονΒρες, 39 
τουθ^ νπέθετο Β^ινότατον πράγμα, οΧμαι, όπως εν έκ^ίνφ 24 ΞΕίεεΤΙΟΝΞ. 

€ίη οντινα βούλοίτο ^Αθηναίων φώ/αι των άι/8ρων τού- 
των βΤναι, οντινα δβ μη βονλοι/το, λεγζΐν οτι ουκ ^ν, 
ΐΛων οέ ταντ €ψη €.ιη Αανριον νεναχ^ και Τ]] νστ€ραια 
άκον€ΐν ΟΤΙ οί Έρμαΐ εΖα^ π^ρικ^κομμένοι' γνώναι ουν 
4ο €υθν^ ΟΤΙ τούτων €Ϊη των άντρων το ίργον. ηκων δέ είς 
άστυ ζητητά^ Τ€ η^ '^ρημένου^ καταλαμβάνενν καΐ 
μηνυτρα Κ€κηρυγμ€να €κατ6ν μνας. Ι8ών δέ Ενφημον 
τον Καλλίου του Ύ7ρ^€κλ€ους σ^^λφον έν τω γαΧκ^ίω 
καθημενον, σνα'γα'γων αύτον €19 το *ϊΙφαιστ€Ϊον λέγειν 
απερ ύμΐν εγώ εΐρηκα, ως Σδοι ημάς εν εκείνοι τ^ νυκτί' 
ουκσνν Βεοιτο παρά της πόλεως χρήματα λαβείν μάλλον 
η παρ* ημών, ώσθ* ημάς €χειν φίλοχ/ς. ειπείν ουν τον 
Έυφημον οτι καλώς ποιησειεν ειπών, καΐ νυν ηκειν 
κελευοταί οΐ εΙς την Αεωγόρου οικίαν, ιν εκεί συγγενή 

41 μετ εμού Ανοοκισιι και ετεροις οις οει, ηκειν εφη Τ[) 
ύστεραία, καΐ 8η κόπτειν την θύραν τον 8ε πάτερα τον 
εμον τυχείν ε^κίι^α, και ειπείν αύτόν' " 3ίρά γε σε οιδί 
περιμενουσι ; χρη μεντοι μη άπωθεΐσθαι τοιούτους φί•^ 
λους" είπόντα 8ε αυτόν ταύτα οϊχεσθαι, και τούτψ 
μεν τω τρόπω τον πάτερα μου άπώλλυε, συνει86τα άττο- 
φαίρων, ειπείν δε ημάς οτι 8ε8ογμενον ημΐν εΐη δυο 
μεν τάλαντα αργυρίου διδοναι οί άντι των εκατόν μνών 
των εκ του 8ημοσίου, εάν 8ε κατάσχωμεν ημείς α βουλό- 
μέθα, ενα αύτον ημών είναι, πίστιν 8ε τούτων 8ουναί τε 

42 και 8εζασθαι. άποκρίνασθαι 8ε αύτος προς ταύτα οτι 
βουλεύσοιτο* ημάς 8ε κελεύειν αύτον ηκειν εις Καλλίου 
του Ύηλεκλεους, ΐνα^κάκεΐνος παρείη, τον δ' αυ κη8εσ' 
την μου ούτως άπώλλυβι/. ηκειν εφη εις Καλλίου, και 
καθομόλογησας ημΐν πίστιν 8ούναι εν άκροπόλει, και 
ημάς συνθεμένους οι το άργύριον εΙς τον έπιόντα μήνα 
8ώσειν 8ια\Ιβεύ8εσθαι και ου διδόι/αι* ηκειν ουν μηνύ- 
σων τά γενόμενα. ΑΝΌ0ΚΙΌΕ8, 2$ 

*Η μα^ άσαγγά^ία αντω, ω αν8ρ€ς, τοιαντ'η' άττο- 43 
γράφει δε τα ονόματα των άνΖρων ων ίφηη γνωναι, δνο 
καΐ Τ€Τταράκοντα^ πρώτους μεν Μαντίθεον καΐ *Α}\ί€φίωνα, 
βουλευτά^ οντάς καΐ καθήμενους εν8ον, είτα δε κσΧ τους 
αΧΚους. άναστάς 8ε ΤΙείσανΒρος εφη -^(ρηναι λύενν το 
επΙ Χκαμαν8ρίου φηφισμα και άναβφάζειν εττί τον 
τρογον τους άπογραφέντας, όπως μη πρότερον νυζ εσται 
πρ\ν ττυθεσθαι τους αν8ρας απαντάς, άνέκραγεν η βουλή 
ώς ευ λέγει, άκούσαντες δε ταύτα Μαντίθεος καΧ 'Αψε- 44 
φίων επι την Ιστίαν Ικαθέζοντο, ικετεύοντες μη στρε- 
^λω^ι^αι αλλ* εζεγγχτηθεντ€ς κριθηναι. μόλις δε τούτων 
τυχόντες, επειΒη τους εγγυητάς κατέστησαν, επ\ τους 
Ιππους άναβάντες ωχοντο εις τους πολεμίους αυτο/χο- 
λησαντες, καταλιπόντες τους εγγυητάς, ους έδει τοις 
αύτοΐς ενέχεσθαι εν οίσπερ ους ηγγυησαντο. η δε 45 
βουλή εζέλθουσα εν άπορρητω συνελαβεν ημάς και 
ε8ησεν ίν τοΙς ζυλοις. άνακαΧίσαντες δε τους στρατη- 
γούς άνειπ€Ϊν εκελευσαν * Αθηναίων τους μεν εν αστει 
οικουντας Ιέναι εις την άγοραν τα όπλα λαβόντας, τους 
δ* εν μακρω τείχει εΙς το θησεΐον, τους δ* εν ΤΙειραιεΐ 
εις την ΊπποΒαμείαν άγοράν, τους δε ί7ΓπεΓ9 ετι νυκ- 
τός στ^/ι^ι/αι τη σαΚπιγγι ηκειν εις το *Ανάκειον, την 
δε βουλην εΙς( άκρόπολιν ια/αι κάκεΐ καθεύ8ειν, τους δε 
πρυτάνεις εν τη θόλω. Βοιωτοί δε πεπυσμένοι τα πράγ- 
ματα επ\ τοις ορίοις ήσαν εζεστρατευμένοι. τον δε των 
κακών τούτων αίτιον ΑιοκλείΒην ώς σωτήρα οντά της 
πόλεως επΧ ζεύγους ηγον εις το πρυτανειον στεφανώ- 
σαντες, και εΖείπνει εκεΖ 26 3ΕΙΕ0ΤΙ0Ν8. §§ 48—69. 

48 Έπ€ΐ&7 §4^ €8€84μ(εθα πάντ€^ ίν τφ αύτφ κ<ά νύζ 
τ€ ηι/ καΧ το 8€σμωΓηριορ συν€κέκΚ€ΐστο, ^κον δέ τψ 
μλν μ'ψτηρ τφ δέ α^άίφη τφ δέ γννη καϊ παιδβ;» 17^ 
δ€ βση καϊ οίκτος κλαιόντων καϊ οΖυρομΑνων τα πα- 
ρόντα κακά» \€γ€ΐ ττρός μ€ ΧαρμίΒης, ων μ€ν άν€ψί6ς, 
ηλίκκάτης δ€ καί σνν€κτραφάς έν τ§ οΖιτι^ τ§ 7^/χ€Τ€/>^ 

49 €κ ΊταιΖός, ΟΤΙ, " 'Αΐ'δοκίδτ;, των μξρ παρόντων κακών 
ορφς το μ€γ€θος, εγω δ* εν μλν τφ παρ^Κθόντι, χρονφ 
ονΒεν 4Β€6μην \ιέγ€ΐν ουΒε σ€ λυπ€Ϊν, νυν δέ αναγκά- 
ζομαι δια την παρουσαν ημΐν ανμφοράν. οΐς γαρ 
ίχρω καί οΓς σννησθα άνευ ημών των ανγγενων, οΰτοι 
4πι ταΐς αίτίαις 8ι ας ημ€Ϊς άποΚΚνμεθα οι μεν αντών 
Τ€θνασιν, οι δέ οιχονται φεύγοντ€ς, σφων αντων 

5ο καταγν6ντ€ς αΒικ€Ϊν εί ηκονσάς τι τούτον τον 

πράγματος τον γενομίνον, €ΐπ€, και πρώτον μεν 
σεαντον σωσον, εΤτα δέ τόϊ' πατέρα^ ον άκος €στί 
σ€ μάλιστα φιλεΐν, €Ϊτα δέ τοί' κηΖ^ατην, ος εχ^ι σον 
την οΒέΚφην ηπ€ρ σοι μόνη έστιν, έπειτα δβ τους 
άλλους σνγγεν^ι^ κάΧ άι^αγκαίονς τοσοντονς οντάς, ετι 
€ €με, ος εν απαντι τφ ριφ ηνιασα μεν σ€ ουοεν 
πωποτ€, προθυμότατος δί εις <γ€ καϊ τα σα πράγματα 

51 £1^6, Ο τι αν οέ(ΐ ποιειν. λέγοντος 0€> ω ανορ€ς, 
ΧαρμίΒον ταύτα» άρτφόλούντων Βε των άλλων και 
ικετεύοντος ίνος εκάστου, έν^θυμηθην προς βμαντόν' 
"*β πάντων εγω 8€ΐνοτάτη συμφορψ περιπ^σων, πό- 
τερα π€ριί8ω τους ίμαυτου συγγενείς άπολλυμένους 
άΖίκως, καΐ αυτούς Τ€ άποθανόντας και τά -χρήματα 
αύτων Βημ^υθέντα, προς δβ τούτοις άναγραφεντας εν ΑΝΌ0ΚΙΌΕ3. 2/ 

ζΓΓηΚαυ; ώς οιττας άΚι^τηριονς των θ^ων του^ ονΖ^νο^ 
σίτίον^ των γ^γενημένων, ίτί δέ τρι/ικοσίονς * Αθηναίων 
μίΧλοντας αδίκως απόΚεΐσθαι, την δέ πάλιν έν κακοΐ^ 
ουσαν τουζ μεγίστοις καΐ νποχίβίαα^ €ΐς άλλτ^λονς έχοντας, 
η €Ϊπω * Αθηναίους α νερ ηκονσα ΈύφιΧητου αυτόν του 
ποιησαντος '/* ετι δε ΙπΧ τούτοις και τόδε ένεθνμηθην, 5* 
ω αν8ρ€ς, και έλόγιζόμην προς έμαυτον τους εζη- 
μαρτηκότας κσΐ το έργον ειρτγασμένονς» οτι οι μ£ν 
αυτών η^ (τεθνηκεσαν υπο Τεύκρου μηνυθεντες, οΐ 
δέ φεύγοντες φχοντο καΧ αύτων θάνατος κατεγνωστο, 
τετταρες 8ε ^σαν ύποΚοιποι οί ουκ εμηνύθησαν ύπο 
Τεύκρου των πεποιηκοτων, Παναίτιος Χαιρε8ημος Αια- 
κριτος Αυσίστρατος* ους εικός ^ν ^ απάντων μάΚιστα 53 
^κεΐν €Ϊι/αι τούτων των άν8ρων ους εμήνυσε Δίΐοκλεί- 
8ης, φίλους οντάς των άπολωλότων η8η. και τοις μεν 
ού8επω βφαιος τζν ή σωτηρία, τοις &ε εμοΐς οικείοις 
φανερός (ο) όλεθρος, ει μη τις ερεΐ *Αθηναίοις τα 
γενόμενα. ε86κει ουν μοι κρείττον (Ιι^αι τετταρας 
άνδρας άποστερησαι της πατρίδος Βικαίώς, οί νυν 
ζωσι κσΐ κατεληλύθασι καΧ εχουσι τα σφετερα αύτων, 
η εκείνους άποθανοντας αδίκως περιώεΐν* ει ουν τινί 54 
νμόίν, ω αν8ρες, (η) των αλλωι/ πολιτών γνώμη τοιαύτη 
παρειστηκει πρότερον περϊ εμού, ώς άρα έγώ εμήνυσα 
κατά τών εταίρων τών έμαυτοΰ, όπως εκείνοι μεν άπό- 
λοιντο, εγώ δε σωθείην — α ελογοποίουν οί εχθροί περί 
εμού, βουλομενοι 8ιαβάΚλειν με — σκοπεΐσθε εζ αυτών 
τών γεγενημενων. νυν γαρ εμε μεν λογον (δει) διδοι/(χι 55 
τών ε/ιοί πεπραγμένων μετά της αληθείας, αυτών πα- 
ρόντων οΐπερ ημαρτον καΧ εφυγον ταύτα ποιησαντες, 
ισαοΊ δε άριστα είτε ψεύδομαι είτε άληθη λέγω, εζεστι 
δί αντοΓς ελεγχειν με εν τψ εμφ λόγ^^' έγώ γαρ 4φίημι' 28 3ΕΙΕ€ΤΙ0ΝΞ, 

56 νμ^ς δέ δβι μαθβΐν τά γ€νόμ€να. €μοΙ γαρ, ω άν8ρ€ς, 
τούδε τον αγώνος τοντ ίατι μέγί,στον, σωθέντι μη 
8οκ€ΐν κακφ είναι, (<ιλλα πρωτορ μίν ύμας) €Ϊτα δε 
καΐ τους άλλους απαιττας μαθάι/ οτι οντ€ μετά κακίας 
ουτ€ μετ αα/αν^ρίας ουδεμίας των γεγατημένων πε'- 
πρακται νπ έμοΰ ούδό', αλλά δια σνμφοραν γεγειτη- 
μέιτην μαΚιστα μα/ τ^ πόλει, εΤτα δε και ημΐν, εΤπον 
δε α ι^'^ουο'α ΈίύφιΧητου προνοί(^ μεν των σνγγενών 
καΧ των φιΧων, προνοί<ι. δε της πόλεως άπάσης, μετ 
αρετής άλλ' ου μετά κακίας, ως έγώ νομίζω, ει ονν 
όντως €χει ταντα, σώζεσθαί τε ά^ιώ και 8οκ€Ϊν νμΧν 

57 εΤί'αι μη κακός, φ^ρ^ ^ν^^ΧΡν Ύ^Ρ' ^ αν8ρ€ς, ανθρω- 
πίνως π€ρΙ των πραγμάτων έκλογίζ^σθαι, ώσπ^ρ αν 
αύτον οντά εν τη συμφορά — τί αν υμών έκαστος έποίη- 
σεν ; ει μεν γαρ ην ΖνοΙν το έτερον έλεσ^αι, η καλώς 
αποΧέσθαι η αίσγρώς σωθηναι, εχοι αν τις είπειί' 
κακίαν είναι τά γενόμενα* καίτοι πολλοί αν και τούτο 
ειλοκΓο, το ζην περί πλείοι/ος ποιησάμενοι του καλώς 

58 άποθανεΐν' οπού δε τούτων το εναντιωτατον ην, σιωπη- 
σαντι μεν αύτψ τε αισχιστα άπολεσθαι μηΒεν άσεβη- 
σαντι, ετι δε τον πάτερα περιιΖεΐν άπολόμενον και τοι^ 
κτβεστην και τους συγγενείς και ανεψιούς τοσούτους, 
ους ουδείς άπωλλυεί' η εγώ μη ειπών ως έτεροι ημαρτον' 
(Διοκλείδτ^ς μεν γαρ φευσάμενος ε^σεν αυτούς, σω- 
τηρία δε αυτών α\λη ουδεμία ην η ττυ^εσ^αι * Αθη- 
ναίους πάντα τά πραχθέντα* φονενς ουν αυτών εγιγνό- 
μην εγώ μη ειπών ύμΐν α ηκουσα' ετι δε τριακόσιους 
* Αθηναίων άπώΚΚυον, και η πόλις εν κακοΐς τοις 

^() μεγίστοις εγίγνετο* ταύτα μεν ουν ην εμού μη 
ειπόντος' εΙπών δε τά οι^α αυτός τε εσωζομην και 
τοί' πάτερα εσωζον και τους άλλους συγγενείς, και την ΑΝΏ0ΚΙΟΕ5. 29 

τΓολιν Ικ φόβου και κακών των μεγίστων άττήλΚαττον* 
φυγά&€ς δέ δι' €μ€ τ€τταρ€ς αν8ρ€ς ίγίγνοντο, οΐπ€ρ 
καΐ ημαρτον των 8* άλλων, οί πρότερον ύπο Τεύκρου 
εμηνύθησαν, ουτ€ Βηπου οί τ€θν€ωτ€ζ Βι €/χ€ μαΚΚον 
Ιτέθνασαν ούτε οΐ φεύγοντε^ μαΧΚον εφευγον') ταΰτα 6ο 
δβ πάντα σκοπών ευρισκον, ω αν8ρ€ς, των παρόντων 
κακών ταΰτα ίΧαχιστα €Ϊι/αι, εΙπείν τά γενόμενα ως 
τάχιστα καΐ ίΚεγζαι ^ιοκλείΒην φευσάμενον, καΐ 
τιμωρησασθαι, εκείνον, δς ημάς μεν άπωλΚυεν αδί- 
κως, την δε ΤΓολιΐ' εζηπάτα, ταυτα δέ ποιών μέγιστος 
ευεργέτης ε8όκει είναι και -χρήματα εΚάμβανε. /^Ζια 6ι 
ταυτα εΐπον τ^ βουΧ'^ οτι ει^είην τους ποιησαντας, 
καΐ εζηλεγζα τά γενόμενα, οτι εισηγησατο μεν 
πινόντων ημών ταύτην την βουΧην Έύφίλτητος, άντ- 
εΐπον Βε εγώ, και τότε μεν ου γένοιτο δι* εμέ, 
ύστερον δ* εγώ μεν εν Κυνοσάργει επι πωλίον ο μοι 
ην άναβάς επεσον κσΧ την κλεΐν συνετρίβην και την 
κεφαλήν κατεάγην, φερόμενος τε επΙ κλίνης άπεκο- 
μίσθην οΐκα8ε' αίσθό μένος δ* Έύφιλητος ως εχοιμι, 62 
λέγει προς αυτούς οτι πεπβκτ/χαι ταίίτα συμποιεΐν καΐ 
ώμολόγηκα αύτω μεθέζειν του έργου και περικόφειν 
τον ^Ερμην τον παρά το Φορβαντεΐον. ταυτα δ' ελεγεν 
εζαπατών εκείνους* και δια ταυτα ο Έρμης δν οράτε 
πάντες, ο παρά την πατρωαν οίκίαν την ημετεραν, δν 
η ΑιγηΙς άνέθηκεν, ου περιεκόπη μόνος τών Έρμων 
τών *Αθηνησιν, ως εμοΰ τούτο ποιησαντος, ώς εφη 
προς αυτούς Εύφιλητος, οί δ* αισθόμενοι 8εινά εποίουν 63 
οτι ε\Ζείην μεν το πράγμα, πεποιηκώς δε ουκ ειην. 
προσελθόντες 8ε μοι τη ύστεραίί^. Ήίελητος καΐ Έύφί- 
λητος ελεγον οτι " γεγενηται, ω *Αν8οκί8η, και πέπρα- 
κται ημΐν ταΰτα, σύ μεντοι ει μεν άζιοΐς ησυχίαν 30 ΞΕΣΕΟΤΙΟΝΞ. 

€χ€ΐν καΧ συωποΛ^, €^€ΐ$ τ/μας ^πντη^ίον^ ωοΊΤ^ρ καΧ 
πρότερον* €* δ€ μη, χαλεπωτβροί σοι, ημεί^ έχ^θροί 

64 έσόμεθα 'η άλλοι τιν€^ δι' ημάς φίλοι," €Ϊπον αντοΐς 
οτί νομίζοιμν μεν δια το 'ίτραγμα ΈίυφίΚητον ττονηρον 
είναχ, €κάνοι% δ^ ουκ €μ€ Βειι/ον βΐί^αι, οτι οΙδα« άλλα 
μάλλον αύτο το έργον πο\Κφ, οη πεποίηται, <ας ονν 
ην ταντ άληθη^ τον τ€ παιδα τον εμον παρε&ωκα 
βασανίσαι^ οτι εκαμνον καΐ ονδ* ανιστίμην εκ της 
κλίνης, καϊ τάς θεραπαίνας Ιλα^βο)^ οι πρυτάνεις, όθεν 

65 ορμώμενοι ταυτ εποίονν εκείνοι, εζελεγχοντες 8ε το 
πράγμα ι^ τε βουλή καΧ οΐ ζητηταί^ επειδή ην ^ εγώ 
ελεγον καΧ ώμολογείτο πανταχόθεν, τότε 8η καΧουσι 
τον ΑιοκλειΒην* και ου πολλών λόγων &εησεν, αλλ' 
ευθύς ώ/ϋ&ολόγ€4 ^εύΒεσθαι, καΧ ε8εΐτο σωζβσ^αι φράσας 
τους πείσοΛηας αυτοί/ λέγειν ταύτα* είναχ δέ Άλκι- 
βω&ην τον Φηγούσιον καΧ *Αμίαντον τον εξ Αϊγίιο^ς. 

66 καΧ ούτοι μεν 8είσαντες φχοντο φεύγοντες' ύμεΐς 8έ 
άκούσαντες ταντα Διοκλειδι^ν μεν τφ 8ικαστηρίφ πα- 
ραΖάντες άπεκτείνατε, τους 8ε 8ε8εμενους και μεϊίλοντας 
άπολεΐσθαι ελύσατε, τους εμούς συγγενείς, δι* εμέ, και 
τους φεύγοντας κατε8εξασθε, αντοί δέ λαβόντες τα 
όπλα άΐΓ^τε, πο^^ων κακών καΧ κιν8ύνων άπαλλαγεντες, 

6ι εν οίς 4γώ, ω αι/δ/)€ς, τι^^ Η^ τύχης ζ έχρησάμην 
8ικαίως αν υπό πάντων ελεηθείην, των 8ε γενο' 
μένων ένεκεν εικότως (αϊ/) άνηρ άριστος 8οκοίην 
€Ζι/αΐ| δστις είσηγησαμενφ μεν Έ,ύφιλήτω πίστιν των 
εν ούνθρώποις άπιστοτάτην ηναντιωθην καΧ άντεΐπον 
καΧ ελοώόρησα εκείνφ ων ην αζΐΌς, άμαρτόντων 8* 
εκείνων την άμαρτίαα/ αύτοΐς συνεκρυφα, και μηνύ- 
σοΛηος κατ αύτων Τεύκρου οι μεν αύτων άπέθανον οι 
δ* εφυγον, πρΙν ημάς υπό Αιοκλεί^ου δί^^ι/αι και ι ΑΝϋΟΚΙΌΕΞ. 31 

μελλειι^ άπολεισ^αι. τσΓ€ §€ άττεγρωΡα τέτταρας α^Βρα^. 
Παι^αίτιον ^νάκρι,τσν Αυσίστρατον Τίαιρ&ημον* οντοιόδ 
/ι^ ίφυγον δι' €/α€, ομόΚογώ' ίσώθη Βέ γε ό παη/ρ» 
ο ιπ7δ€στι^9, άί^εφιοί τρεΐ^, των άλλων σνγγ^ρων έτττά, 
μίΚΚοντ€ς άποθανείσθαι ά&ίκως' όΐ νυν ορωσι του 
ηΚΛου το φως οι εμε^ και αυτοί ομολογούσα^ ο θ€ την 
πόΚνν δλην συντάραζαν καΐ €ΐς τονς έσχατους κινδύνους 
καταχΓτήσας έζηΚέγχθη, νμας 81 άττηΚΚάγψ-ε μεγαΚων 
φόβων καί των €ίς άλλτ^λονς υποψιών, και ταυτ ά 69 
αΚτιθη λέγω, ω αν8ρ€ς, άναμιμνησκεσθε, καΧ οί €4£οτ€ς 
Βώάσκ€Τ€ τους αλλον9• Σν 84 μοι αντονς κάΚει τους 
λυθέντας 8ι Ιμέ* άριστα γαρ αν €ΐδότ€$ τα γ€νόμ€να 
\έγοΐ€ν €49 τούτους. ΟντωσΊ δέ ^€ΐ, ω ονΒρες' μέχρι 
τούτου άναβησονται καί λεξουσνν ύμΐν, εως αν άκρο- 
ασθαι βούλησθε, έπειτα δ' εγώ περί των αλλωι^ άπο- 
λογησομαι. [ΜΑΡΤΥΡΕΧ] III. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. 

§§ 28—41. 

Τοιούτων δ* ελπίδων μετασχοντας ημάς Βεΐ Βυοΐν 28 
θάτερον εΚεσθαι, η ποΚεμεΐν μετά *Αργείων ΑακεΖοΛ- 
μονίοις^ ή μετά Βοιωτών κοινζ την ειρήνην ποιεΐσθαι. 
εγώ μει)\ ουν εκείνο ΒεΒοικα μάΧιστα, ω * Αθηναίοι, το 
ειθισμενον κακόν, οτι τους κρείττους φίλους αυφνέντες άεΐ 
τους ηττους αιρούμεθα, κοΧ πόλεμον ποιούμεθα 8ι ετέ- 
ρους, εζον δι* ήμας αυτούς ειρήνην αγειν* οΓτινες πρώτον 29 
μα/ βασιΚεΐ τω μεγολω — χρη γαρ άναμνησθέντας τα 32 ΞΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. 

γ€γ€νημ€να καλώς βουλεύσασθοχ — σπόντας ποίησα- 
μ€Ρ0ΐ καΧ συνθεμένοι φιΧίαν εΙς τον άπαντα γρονον, α 
ημΐν (,πρέσβενσει/ ^Έ^πιΚυκος ΎίσανΒρον, της μητρός της 
ημετέρας α^άίφός, ταύτα * Αμοργό 'Π'^^θόμα/οι τφ 8ονλφ 
τον ^δασιλβως και φυγά8ι την μλν βασιλ€ως Ζύναμιν 
απφαΚομ^θα ως ονδει/ος ονσαν άζίαν, την θέ * Αμοργού 
φιΧίαν άλόμεθα, κρείττω νομίσαντ€ς €&αι* άνθ* ων 
βασίΧενς οργισθείς ημΐν, σύμμαχος γενόμενος ΑακεΒαι- 
μονίοις, παρέσχεν αυτοΐς εΙς τον πόλεμον πεντακίσχιΚια 
τάλαντα, εως κατελνσεν ημών την Ζύναμιν. εν μεν 

^ο βούλευμα τοίοΰτον εβουλευσάμζθα' Συρακούσιοι δ* 
οτε ηλθον ημών Βεόμενοι, φιΧότητα μίν άντϊ Ζιαφορας 
εθελοντές είρηνην δ* άντΧ πολέμου ποιεΐσθαι, την τε 
συμμαχιαν άπο8εικνύντες οσφ κρείττων η σφετερα ειη 
των *Εγ€σταίων καΐ των Καταναίων, ει βονλοίμεθα προς 
αυτούς ποιεΐσθαι, ημεΐς τοίνυν €ΐλόμ.€0α και τότε πόλε- 
μον μεν άντι ειρήνης, *Έ/γεσταΛονς 8ε αντί Συρακούσιων, 
στρατενεσθαι δ* εις Σικελίαν αντΧ του μένοντες οίκοι 
συμμάχους εχειν Συρακούσιους* Ιζ ων πολλούς μεν 
* Αθηναίων άπολέσαντες άριστίνΒην και των συμμάχων, 
ποΧλάς 8ε ναυς και χρήματα και δυχ/αμιι/ άποβαΧόντες, 

31 αίσχρως 8ιεκομίσθησαν οι σωθεντες αυτών, ύστερον 
8* υπ" *Αργείων επείσθημεν, οιπερ νυν ήκουσι πείθοντες 
πολεμείν, πλενσαντες €πΙ την Αακωνικην ειρήνης ημΐν 
ούσης προς Αακε8αιμονίους εκκαΧεΐν αυτών τον θυμόν, 
άρχ^ν πολλών κακών' εζ ου πολεμήσαντες ήναγκάσ- 
θημεν τα τείχτ) κατασκάπτειν και τα9 ναύς παρα8ι8όναχ 
και τους φεύγοντας κατα8έχεσθαι. ταύτα 8ε πασχόντων 
ημών οι πείσαντες ημάς πολεμεΐν ^Αργεΐοι τίνα ώφελειαν 
παρέσχον ημΐν ; τίνα δέ κίν8υνον ύπερ τών * Αθηναίων 
εποιήσαντο ; νυν ουν τούτο ύτΐόλοιπόν έστιν ημΐν, πόλε- ΑΝΟΟΚΙΒΕΒ.- 3ί 

μον μ}ρ ίΚιεσθαι καΧ νυν άντ εΙρηνης, την 81 σνμμαχίαν 
*Αργ€ίων άντΙ τη^ Έοίωτων, Κορινθίων δβ τού^ νυν έχον- 
τας την πολιών άντΙ Αακ€8αψονίων, μη 8ητα, ω * Αθη- 
ναίοι, μη8άς ημάς ταύτα τΓ€ίσΐ[ΐ' τά γαρ παραδείγματα 
τα γ€γ€νημ€να των αμαρτημάτων Ικανά τοις σωφροσι 
των ανθρώπων ωστ€ μηκέη άμαρτάνειν. 

Έΐσϊ δε τα^ες ύμων οϊ τοσαύτην ύπ€ρβο\ην 717933 
επιθυμίας εχουσιν €ΐρηνην ώς τάχιστα γενέσθαι* φασϊ 
γαρ και τάς τετταράκονθ^ ημέρας εν αΐς ημΐν εζεστι 
βουλευεσθοΑ περιεργον είναχ, και τούτο άΖικεΐν ημάς• 
αυτοκράτορας γαρ πεμφθηναι εΙς Αακε8αίμονα δια ταΰθ^, 
ίνα μη πάλιν επαναφερωμεν. την τε άσφάΧεναν ημών 
της ίπαναφορας 8εος ονομάζουσι, λέγοντες ως οι;δεΐ9 
πωποτε τον Βημον των * Αθηναίων εκ του φανερού πείσας 
εσωσεν, άλλα δει λα^οι^ας 'ή Ιζαπατησααηας αύτον εδ 
ποιησαι. τον λάγον ουν τούτον ουκ επαιι/ώ. φημι γαρ, 34 
ω * Αθηναίοι, πολέμου μ^ οντος άνδρα -στρατηγον τ^ 
ΤΓολει τε ευνουν εικότα τε ο τι πράττοι λανθάνοντα δείν 
τους ποϊΧούς των ανθρώπων και Ιζαπατώντα άγειν Ιπ\ 
τους κννΒύνους, ειρήνης δε περί πρεσβεύοντας κοννης 
Τ0Γ9 "Ελλ^/σιν, ε<^' οίδ όρκοι τε όμοσθησονται στΐ7^^^ ^^ 
σταθησονται γεγραμμεναι, ταΰτα δε οντε λαθεΐν οΰτε 
ίζαπατησαι δειν, άλλα ποΚύ μαΚΚον ετταινειν 17 ^εγει^/, 
ει πεμφθέντες αυτοκράτορες ετι άπε^ωκαμεν υμχν περί 
αντών σκέφασθαι* βουλεύσασθαι μεν ουν ασφαλώς 
χρη κατά δνι/αμιν, 0Γ9 δ* αν ομόσωμεν και συνθωμεθα, 
τούτοις εμμενειν. ου γαρ μόνον, ω * Αθηναίοι, προς 35 
γράμματα τά γεγραμμένα δει βλέποντας πρεσβεύειν 
ημάς, άλλα και προ9 τον9 τρόπους τους ύμετεροχ;ς. 
υμάς γάρ περϊ μεν των ετοίμων ύμΐν νπονοεΐν εΐωθατε 
καΧ Ζυσχεραίνενν^ τά δ' ούκ όντα λσγσπουΛ^ώς εστίν 

;. 3 34 5ΕΣΕ€ΤΙ0Ν5. 

νμΛΐ^ €Τθψα* καν μ^ ΊΤοΚ^μΛ/ Βε^, της €ΐρηνης ίπιθυ^ 
μ€Ϊτ€, €αν §€ τΐ9 υμΛΡ την €ΐρηνην πράττει, λογίζ^σθ^ τον 

36 πόλεμον οσα άγα^ά νμΐν κατειργάσατο* οπον καΐ νυν 
η&η τυ4ς λέγουσα^ ου γιγνώσκ€ΐΛ^ τάς διαλλαγάς αΐτυ/€ς 
άσνν, Τ€ίχτι καΧ νη€ς €ί γενησοντω, τ^ πολα* τα γαρ 
Ζδια τα σφ€Τ€ρ* αυτών €κ της ύπερορίας ουκ άπολαμβώ' 
ν€ΐν, άπο δ€ των τειχών ουκ είναι σφίατι τροφην. άναγ- 
καίως οΰν έχει και προς ταυτ άντειπεΐν. 

37 *Ην γάρ ποτέ χρόνος, ω * Αθηναίοι, οτε τείχτ} καΐ 
ναΰς ουκ εκτημεθα' γενομένων Βε τούτων την άρχην 
εποιησάμεθα των άγαμων, ων ει και νυν επιθυμείτε, 
ταύτα κατερτγάσασθε. ταύτην Ζε λαβόντες άφορμην οί 
πατέρες ημών κατειργάσαντο τη πόΧει δνι/αμιν τοσαύτην 
οσην ουπω τις α)0\,η πόλις έκτήσατο, τα μεν πείσαντες 
τους 'Έλλτ^ι/ας, τα δ€ \χιβ6ντες, τα δέ πριάμενοι, τα δέ 

^8 βίΛσάμενοι* πείσαντες μεν ουν *Κθηνησι ποιησασθαι 
των κοινών χρημάτων 'ΕΚΚηνοταμίας, καΧ τον συϊΧογον 
των νέων παρ* ημΐν γενέσθαι, οσαι δ€ των πόλεων 
τριήρεις μη κέκτηνται, τανταις ημάς παρέχευ/* λαθόντες 
δβ Ώελοποννησίους τειχισάμενοι τα τείχη* πριάμενοι 
δ^ πάρα ΑακεΒαχμονίων μη δουι/αι τούτων Βίκην* βνα- 
σάμενοι δέ τους εναντίους την άρχτ/ν των *ΕΧΚηνων 
κατειργασάμεθα^ καΐ ταύτα τα άγαυθα εν ογΒοηκοντα 

39 9^αX πέντε ημΐν «•«σιΐ' εγένετο. κρατηθέντες δέ τψ 
πόΚέμφ τα τε άλλα άπώΧέσσμεν, καΐ τα τείχτ/ καΧ τάς 
ναΰς εΚαβον ημών ενέχυρα ΑακεΒαχμόνιοι, τάς μεν 
παραλαβοντες, τά δέ καθέΚόντες, όπως μη πάλιν ταυτ 
έχοντες άφορμην Βύναμιν τη πόλει κατ<ισκευάσαιμεν. 
πεισθέντες τοίνυν ύφ* ημών ΑακεΒαιμόνιοι πάρεισι νυνι 
πρέσβεις αυτοκράτορες, τά τε ενέχυρα ημΐν άποΒιΒοντες, 
καΐ τά τείχη καΐ ναυς εώντες κεκτησθαΧφ τάς τε νήσους ΑΝΌ0ΚΙΌΕ5. 35 

ημετέρας εΤι/αι. την αύτηι/ τοινυν άρχην αγαβων 40 
λαμβάνοντας ηνπ€ρ ημών ίΚαμβανον οί πρόγονοι», 
ταντην ουκ ακτέον φασϊ την άρτηνην τινίς €ΪναΛ. πα- 
ρι6ντ€ς οΰν αύτοΙ διδασκόντων νμας — Ιζουσίαν 8* 
αντοίς ημ€ίς έποιησαμεν, προσθ^ντες Τ€τταράκοντα 
ημέρας βονΚεύσασθαι — τούτο μεν των γεγραμμενων €ΐ 
τι τυγχάνει μη καλώς εχον' Ι^εστι γαρ άφέΚείν* τοντο 
δ* €1 τίς (τι) προσθεΐναι ^ονλεται, πείσας ύμας προσ* 
γραφάτω. πασί Τ€ τοις γεγραμμένοις χρωμενοις εστίν 
είρηνην αγενν, ά δε μηΖεν αρέσκει τούτων, πολεμεΐν 
ετοιμον. και ταΰτ εφ* νμΐν πάντ εστίν, ώ *Αθηναΐοι, 41 
τούτων ο τι &ν βούλησθε εΚεσθαι. πάρεισι μεν γαρ 
*Αργεΐοι και Κορίνθιοι δικάζοντες ώς αμειι^ον εστί 
πολεμεΐν, ηκονσι δέ ΧακεΖαιμόννοι πείσοντες νμας 
είρηνην ποιησασθαι. τούτων δ* εστί το τεΚος παρ 
ύμΐν, αλλ' ουκ εν Αακεδαιμονίοις, δι' ημάς, πρεσβευτάς 
ουν πάντας ύμας ημείς οι πρέσβεις ποιοΰμεν' 6 γαρ 
την χείρα μέλλων υμών αϊρειν, ούτος 6 πρεσβεύων 
εστίν, όπότερ* αν αύτώ Βοκ^, καΧ την ειρηνην καϊ τον 
πόλεμον ποιεΐν. μεμνησθε μεν ουν ώ * Αθηναίοι τους 
ημέτερους λόγους, χίτηφίσασθε δέ τοιαντα ε^ ών ύμΐν 
μηΖεποτε μεταμελησει. ν 3—2 ΛΥΣΙΑΣ. Ι. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Αλλων Τ€ πόΚΚωρ και κάΚων ίργων €Ρ€κα, ω αν- 
Βρ€ς, αζυον *Ή.ρακ\4ονς μ^μνησθαι, καϊ οη τόνΒε τον 
άγωνα πρώτος σννηγ€ψ€ δι* ευνοιαν της *Ελλαδθ9• έν 
μ€ν γαρ τφ τέως χρόνφ αλλοτρίως αί πόλ€ΐ$ προς 
3 αλλι^λα$ Βί€Κ€αηΌ* έπ€ΐ^8η §€ 4κ€Ϊνος τους τυράννους 
€παυσ'€ καϊ τους υβρίζοντας €κωΚυσ€ν, άγωνα μεν 
σωμάτων ίποίησε^ φίλοτψίαν δε πλούτου, γνώμης δ* 
επιΒ^ιζίν έν τφ καλλίστφ της Ελλάδος, ίνα τούτων 
απάντων €ν€κα €ΐς το αύτο συνίΚθωμεν, τα μεν οψό- 
μενοί, τά δέ άκουσομενοι' ηγησατο γαρ τον ενθάΒε 
σύλλογον άρχην γενησεσθαι τοΙς 'Έλλτ^σί της προς 

3 αλλτ^ονς φιλίας, εκείνος μεν ουν ταυ9 ύφηγησατο, 
εγώ δ* ηκω ου μικρολογησόμενος ούΒε περί των ονο- 
μάτων μαχούμενος. ηγούμαι γαρ ταύτα έργα μεν είναι 
σοφιστών λίαν άχρηστων καϊ σφοΒρα βίου Βεομενων, 
ανορος οε αγαυου και πολίτου πολλού άξιου περί των 
μεγίστων συμβουλεύειν^ όρων ούτως αίσχρως διακ€ΐ- 
μενην την Ελλάδα, καϊ πολλά μεν αύτης δντα ύπο τψ 
βαρβάρψ, ΐΓολλάς δ€ πόλ€ΐ9 ύπο τυράννων ανάστατους 

4 γεγενημενας. καϊ ταύτα ει μεν 8ι άσθενειαν επάσχο- 
μεν, στεργειν αν ην ανάγκη την τύχτ^ν' επειΒη δέ δια 
στάσιν και την προς αλλήλους φιλονεικίαν, πως ούκ 
αζνον των μεν παύσασθοχ τά δε κωλύσαι^ ειΖοτας οτι ΣΥ5ΤΑ3. 37 

φιλον€ΐκ€Ϊν μ4ν €(Γην €ν πραττόντων, γνωναι δέ τα 
βίΚτιστΛ των *αύτώϊ'*; 6ρωμ€ν γαρ τους κινδύνους κσΐ 5 
μ€γαΚονς καΐ πανταχόθ€ν π€ρΐ€στηκ6τας* έπίστασθε 
δί ΟΤΙ η μ€ν άρχη των κρατούντων της θαλάσσης, των 
δέ χρημάτων βασίΧευς ταμίας, τα δέ των *ΈλΚηνων 
σώματα των Βαπανασθαι 8νναμ€νων, νανς δβ πολλάς 
μεν αύτος κέκτηται, πολΚά^ δ* ο τύραννος της ^ικεΚίας. 
ώστε αζιον τον μεν προς αΧΚηλονς πόλεμον καταθέσθαι, 6 
τ^ δ* αντρ γνώμιι γρωμενονς της σωτηρίας άντέχεσθαι^ 
καΐ περϊ μεν των παρέΚηλνθότων αίσχύνεσθαι, περί 
δέ των μελλόντων εσεσθαι ΖεΖιέναι, καΧ τους προ- 
γονούς μιμείσθαι, οΧ τους μεν βαρβάρους εποίησαν 
της άλλοτρίας ίπιθυμοΰντας της σφετερας αντώΐ' εστε- 
ρησθαι, τους δβ τυράννους εζεΚάσαντες κοννην άπαχη, 
την ελευθερίαν κατέστησαν, θαυμάζω δ^ Αοχε^αψο- 7 
νίους πάντων μάλιστα, τίνι ποτ^ γνώμη χρώμενοι καιο- 
μίνην την Ελλάδα περιορώσνν, ηγεμόνες οντες των 
*Έλ\ηνων ουκ αδίκως και δια την εμφυτον άρετην κσΐ 
δια την προς τον πόλεμον επιστημην, μόνοι δέ οι- 
κουντες απόρθητοι και ατείχιστοι και άσταχτίαστοι καΧ 
αήττητοι και τρόποις άε\ τοις αύτοΐς χρώμενοι* ων 
ένεκα ελπίς άθάνατον την ελευθερίαν αυτούς κεκτησθαι, 
καΧ εν τοις παρεληλυθόσι κινΒύνοις σωτήρας γενομένους 
της *ΕλλάΖος περί των μελλόντων προορασθαι. ου 8 
τοίνυν ο επιών καιρός του παρόντος βελτίων* ου γαρ 
άλλοτρίας 8εΐ τάς των άπολωλότων συμφοράς νομίζει,ν 
αλΛ οικ£ΐα9, ουο αναμ,ειναι, εως αν επ αυτούς ημάς αι 
Βυνάμεις αμφοτέρων ελθωσνν, αλλ* εως ετι εζεστι, την 
τούτων υβρνν κωλυσαι. τις γαρ ουκ αν ^ένορών* έντφ^ 
προς άδηλους πολεμώ μεγάλους αυτούς γεγενημενους; 
ων ου μόνον αΙσχρών όντων άλλα και Βεινών, τοις μεν 3» 3ΕΙΕεΤΙ0Ν5. 

μεγάλα ημαφτηκόσίΡ εξουσία, γ€γ4νη[ΓαΛ των π^ιτραγμέ" 
νων, Τ045 δέ 'Έλλτ^σιν ονδε/ιια αντών τψωρια. . . . 

Π. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΟΝ 

πΟΛΙΤΕΙΑΝ ΑΘΗΝΗΣΚ 

^Οτ€ Ινομίζομεν, ω * Αθηναίοι, τά$ γ€γ€νημίνας σνμ- 
φοράζ ίκανα μνημεία τζ πολε^ καταλζΚεΐφθα^, ωστ€ μτ}^ 
&ν τον9 έπιγιγνομ^νου^ ετέρας πολιτείας επιθυμείν, τότ€ 
δι) οΰτοι τους κακώς πεττονθότας καΐ αμφοτέρων πεπει- 
ραμένονς εζαπατησαι ζητονσι τοις αντοΐς ψηφίσμασιν 

2 οΐσΊτερ καϊ ττράτερον ^Ις ηΒη^ καΐ τούτων μεν ου θαυ- 
μαίζω, ύμων δε των άκροωμένων^ οτι πάντων εστέ «τι- 
λησμονεστατοι 'ή πάσχειν ετοιμότατοι κακώς ύπο τοιον- 
των άνΒρων, οί τ^ μεν τνχρ των εκ ΤΙειροΛως πραγμάτων 
μεΓ4σγρν» τ^ δέ γνώμ'η των εζ αστεος. καίτοι τι ε8ει 
φεύγοντες κατέΚθεΐν, ει χειροτονοΰντες ύμας αυτούς 

3 καταΒουλ,ωσεσθε ; εγω μεν οΰν, ω * Αθηναίοι, • • • • ούτε 
γένει άπεΚαυνόμενος, άλλ' αμφότερα των άντιΧεγοντων 
πρότερος ων, ηγούμαι ταύτην μόνην σωτηρία^/ εΐνοΛ τζ 
πόλει άπασιι^ ^Αθηναίοις της πολιτείας μετεΐνοΛ, επει οτε 
και τα τείγτι καΧ τάς ναυς καΧ τα -χρήματα και σνμμά- 
χους εκτημεθα, ούχ όπως * * Αθηναίων τα^ά ποιησομεν* 
Βιενοούμεθα, αλλά και Έύβοευσιν επιγαμίαν εποιούμεθα* 

4 νυν δε και τους υπάρχοντας πόΚίτας άπολοΰμεν ; ουκ αν 
εμοιγε πείθησθε, ονδέ μετά των τειχών και ταύτα ημών 
αυτών περιοΛρτησόμεθα^ οπλίτας πολλούς καΧ ιππ4ας καΧ 
τοζότας, ων ύμεΐς άντεχόμενοι βεβαίως 8ημοκρατησεσθε, 
τών δέ εχθρών πλέον επικρατήσετε, ώφεΚιμωτεροι δε 
τοΧς σϋμμάχοις εσεσθε• επίσταχτθε γαρ εν τα2ς εφ* ημών 
ολιγαρχΜίις γεγενημεναις ου τους γην κεκτημένους έχον- 
τας την πόλιν, αλλά και πολλούς μεν αυτών αποθανόν- Ι.Υ3ΙΑ5. 39 

τα9, πολλονς^ δ* ^κ της πόλεως €κπ€σ6ντας, ους ο 8ημος 5 
καταγαγώρ νμΐν μ€ΐ/ την νμετβραν άιτ&ωκερ, ούτος δ^ 
ταύτης ούκ έτόλμησε μετασχεΐν. ωστ€, αν ψΌίγ€ πεί- 
θησθ€^ ου τους εύβργετοζ, καθο Ζύνασθ€^ της ΊτατρίΒος 
αποστερήσετε^ ουδέ τους λόγους πιστότερους των έργων 
ουδέ τα μελλαιη'α των γεγενημενων νομιεΐτε, άλλως τε 
«αχ μεμνημίνοι των περϊ της ολιγαρχίας μαχόμενων, οί 
τφ μεν λογφ τφ 8ημφ πολεμοΰσί, τφ Βε εργψ των υμε- 
τέρων επιθυμούσαν απερ κτησονται, οται/ ύμας έρημους 
συμμάχων λάβωσιν. είτα τοΐς των ύμΐν υπαρχόντων 6 
ερόίσι τίς εσται σωτηρία τ^ πολει, εΐ μη ποιησομεν 
α Αατε8αιμ6νιοι κέλεύουσιν ; εγώ δέ τούτους εΙπεΐν άζιω, 
τί τφ πληθει περιγενησεται, εΐ ποιησαιμεν α εκείνοι 
προστίττουσιν ; εΐ δέ μη, πολύ καΚλιον μαχόμενους 
άποθνησκειν η φανερως ημών αύτων θάνατον καταιίβη- 
φίσασίαι. ηγούμαι, γαρ, εάν μεν πείθω, άμφοτ^ροις 7 
κοινον ίΐναι κίνΒυνον. ορω δε *Αργείους και Μαντιν^ας 
τψ αύτην έχοντας γνώμην την αυτών οικοΰντας, τους 
μει όμορους όντας ΑακεΒαιμονίοις, τους δέ εγγύς οίκοΰν- 
τα«, και τους μεν ούΒεν ημών πλείους, τους 8ε ού8ε 
τρσχιλίους όντας, Γσασι γαρ ότι, καν πολλάκις εΙςΒ 
τηι τούτων εμβάΚλωσι, πολλάκις αύτοΐς άπαντησονται 
οπλι λαβόντες, ώστε ου καλός ο κίνδυνος αύτοΐς 8οκεΐ 
είνα, εάν μεν νικησωσι, τούτους ου κατά8ουλώσεσθα[ 
γε, εάν 8ε ηττηθώσι, σφάς αυτούς τών υπαρχόντων 
άγύών αποστέρησαν όσφ δ* αν άμεινον πράττωσι, 
τοσύτω [7)ττον] επιθυμοΰσι κιν8υνεύειν. εΐχομεν 8ε ω ^ 
^ΑΘρολοι και ημείς ταύτην την γνώμην, ότε τών Έλλτ^ 
νωνηρχομεν, και ε8οκοΰμεν καλώς βουλεύεσθαι περιο- 
ρώνες μεν την χώραν τεμνομενην, ου νομίζοντες δέ 
χρηοΛ περί αύτης 8ιαμάχεσθαΐ' άζιον γαρ ^ν ολίγων 40 8ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5. 

• 

ά/χελουκτας πολλών άγα^ώμ φζίσασθοί. ννν δ^, ^πε^ 
εκείνων μ^ απάντων μάχο ^στ^ρηημ^θα^ ιη δί πατρίς 
ημΐι/ λ€λ€ΐ7ΓΓ(Μ, Ισμεν στι ο κίνΒυνος οντσς μόνος €χ(α 

ίο τάς ελπίδας της σωτηρίας, άλλα γαρ χρτη άναμνησθέν- 
τας ΟΤΙ η8η και €τ4ροις α&ικονμένοις βοηθησαντ€ς έν τ^ 
άλλοτ/οι^ πολλά τρ6παυα των ποΚεμΙων έστησαμετ, αν- 
δ/οα$ αγαθούς περί της πατρίδος και ημών αντωρ γίγ- 
νεσθαι, πιστεύοντας μεν τοΐς θεοΐς και εΚπίζοντα^ το 

ΤΙ Βίκαιον μετά των αδικούμενων εσεσθαι. ^εινον γαρ αν 
εΐη, ω *Αθηναΐοι, ει, οτε μεν εφεύγομεν, εμαγ6/.εθα 
Ααχε^αιμονίοις ίνα κατεΚθωμεν, κατέΚθόντες Βε φευζό- 
μέθα ίνα μη μαχωμεθα. ούκοΰν αίσχρον εΐ εις Γοΰτο 
κακίας ηζομεν, ώστε οι μεν πρόγονοι και ύπερ τ^ς των 
άλλων εΚευθερίας ^ΕΧΚηνων Βιεκιν^ννευον, ύμεΐς ^ε ονδε 
ύπερ της υμετέρας αυτών τολμάτε πολεμεΐν ; . • • 

III. ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ. 

Εί μη σννηΖειν, ω βουλή, τοις καττιγόροις βουΧο- 
μένοις εκ παντός τρόπον κακώς ε/χ,έ ποιεΐν, πο^Χην &ν 
αύτοΐς χίριν είχον ταύτης της καττγγορίας' ηγούμαι ΐά/> 
τοις αδίκως Βιαβεβλημένοις τούτους είναι μεγίστων ά/α- 
θών αιτίους, οΐτινες αν αυτούς άναγκάζωσιν €ΐς ελ 

2 των αύτοίς βεβιωμενων καταστηναι, εγώ γαρ (^ω 
σφοΒρα εμαυτφ πιστεύω, ώστ ελπίζω και ει τις 
με τυγχάνει άη8ώς η κακώς 8ιακείμενος, επει&άν 
λέγοντος ακούστε περί των πεπραγμένων, μεταμελτ^ειν 
αύτψ και πολύ βελτίω με εΙς τον λοιπόν γρονον 

3 σεσβοιι. ά^ιω δ^, ω βουλή, εάν μεν τούτο μόνον )μΐν 
επιΖείζω, ώς εύνους εΙμΙ τοΐς καθεστηκόσι πράγμασ και 
ως ηνάγκασμαι τών αυτών κίνδυνων μετέχ^ιν ύμΧν, / )Βέν 
πω μοι πλέον είναι* εάν δε φαίνωμαι και περί τά λλα ΣΥΞΙΑ3. 41 

μετρίως βφιωκω^ καί πολύ ττα/οά την Ζοζαα^ και πάρα 
τον^ \6τγον^ τού% των έχθρων, Ζ4ομαι υμών €/ιέ μ€ν 
8οκψάζ€ίν, τούτους δέ 7τγ€Ϊσθ<Η χ€ίρονς εΤι^αι. πρώτον 
€ αποθ€ΐςω ως ουχ ατπευον ονο €π€σημουν €πι, των 
τριάκοντα, ούδ€ μετ^σχον της τοτ€ πο\ίΤ€ίας. 

Ήμα9 γαρ 6 πατήρ προ της έν 'ΈΚΚησπόντφ σνμ- 4 
φοράς ως %άτνρον τον έν τψ ΙΙόντφ ΖΐΛίτησομένους 
€ζίπ€μ}Ιβ€, καΐ ουτ€ των τ€ΐχων καθαιρουμένων οντ€ 
μζθισταμένης της πολιτείας*, αλλ* ηλθομεν πρΙν τους 
άπο ΦνΧης €15 τον Πειραιά κατελ^ειν πρ6τ€ρον πένθ* 
ημέραις. καίτοι οντ€ ημα^ εικός '^ν εις τοιούτοι^ καιρόν $ 
άφιγμένους έπιθυμ€ΐν μετέχ^ιν των άΧΚοτρίων κΐΛ/8ύνων, 
οΛγ* έκ€ίνοι φαίνονται τοιαντην γνωμην έχοντας ωστ€ 
καΐ τοις απο8τημουσι κειι τοις μη8εν έζαμαρτάνονσι 
μεταΖίΖοναι της πολιτείας, άλλα μαλλοι^ ητίμαζον και 
τους συγκαταΧύσαντας τον Βημον. έπειτα δε εκ μεν 6 
τοί; (ταΐΊδίον τους ιππεύσαντας σκοπεΐν ευηθ^ς εστίν Ιν 
τούτφ γαρ πολλοί μεν των ομοΧογονντων ίππευειί' ουκ 
&ει<ην, ΟΊΟΙ δε των άπο8ημούντων επιγεγραμμένοι εί- 
σίν. εκείνος δ* εστιΐ' έλεγχος μέγιστος* επειδή γαρ 
κατη\θετε, εφηφίσασθε τους φυΧάρχου^ άπενεγκεΐν τους 
Ιππεύσαντας, ίνα τας καταστάσεις άναπράττητε παρ 
αύτων, εμ^ τοίνυν ουδείς αν άποΒείζειεν ουτ άπενεχ- 7 
θεντα ύπο των φυλάρχων ούτε παραδοθέντα τοις συνΒί- 
κοις ούτε κατάστασιν παραΧαβόντα. καίτοι πασι ρψΒιον 
τούτο ')φώι/αι, διότι άναγκαιον ην τοις φυΧάρχοις, ει μη 
άπο8είζειαν τους έχοντας τάς καταστάσεις^ αύτοΐς ζημι- 
ουσθαι. ωςττε πολύ αν Ζικανοτερον εκεινοΐς τοις γράμ^ 
μαχτιν 'ή τούτοις πιστενοιτε• εκ μεν γαρ τούτων ρψ8υον 
^ν εζαλειφθηναι τψ βουλομενω, εν εκείνοις δε 'τους 
ίππεύσ<ιντας άναγκαιον ην ύπο των φυλάρχων άπενεχθη- 42 8ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5. 

8 νοχ. €Γΐ δ^« ώ βουλή, €Ϊπ€ρ ΐτητευσα, ουκ 6ν ^ν 
^ζαψνο^ 619 δ€ΐι^ι^ τι πατοι/ηκως, αλλ* ήζίονν, άπο8€ίζας 
ω9 ονδεί^ υπ €μοΰ των πολι/τών κακώς πέπορθ^, Βοκψά- 
ζ€σθαΛ. ορω δ€ καΧ νμας ταύτβ τ^ γρώμγι χρωμα^ους, 
καϊ ΐΓοΧλούς μεν των τότε ίτητευσάντων βονλεύοντας» 
ποΧΚούς 8* αυτών στρατηγούς καΧ ιππάρχους κέχ^ψοτο^ 
νημίνους. ώστε μηΖεν δι* άλλο μ€ ήγ€Ϊσθε ταύτην 
υτκ^τβη τψ^ Βαηύύοψίκν ^ οτι περί^φανως ετΛλμψΓΛ^ 
μου καταφεύσασθαι. ^Ανάβηθι δ€ μοι καΧ μαρτύ- 
ρησον. [ΜΑΡΤΥΡΙΑ.] 

9 ΤΙερϊ μλν τοίνυν ταύτης της αίτιας ουκ οίδ* ο η δ€ΐ 
πλ€ίω \4γενν* 8οκ€Ϊ δ^ μοι, ω βουλή, εν μεν τοις άλλοις 
άγώσι περί αυτών μόνων των κατηγορημένων προσήκ^νν 
άπολογεΐσθαι, εν Βε ταΐς Βοκίμασίαις Βίκαιον €ΐναι παν- 
τος του βίου λόγον ΒνΒόνοΛ. Βέομαι ουν υμών μετ βύ- 
νοίας άκροάσασθαί μου. ποιήσομαι δέ την άπολογίαν 

^^ ως αν Βύνωμαι δια βραγυτάτων. 

ΙΟ *Εγώ γαρ πρώτον μεν ουσίας μοι ου πολλής κατά- 
λειφθ^ίσης δια τάς συμφοράς και τάς του πατρός καΧ 
τάς της πόλεως, δνο μεν οΒελφας εζέΒωκα, 'επιΒούς τριά- 
κοντα μνας εκατέρψ, προς τον άΖελφον δ* ούτως εν^ι- 
μάμην ώστ εκείνον πλέον ομολογέίν εχ€ΐν εμοΰ τών 
πατρώων, καϊ προς τους αλλονς απαντάς οΰτω βφίωκα 
ώστε μηΒεπώποτέ μοι μηΒ^ προς ένα μηΒεν έγκλημα 

II γενέσθαι, και τα μέν ίδια ούτω Βιφκησα* περί δέ τών 
κοινών μοι μέγιστον ηγούμαι τεκμήριον έινοΛ της έμής 
επιεικείας, οτι τών νεωτέρων όσοι περί κύβους ή πότους 
ή περϊ τάς τοιαύτας άκολαχτίας τυγχάνουσι τάς διατ/οι- 
βάς ποιούμενοι, πάντας αυτούς όφεσθέ μοι Βιαφόρους 
0Μ"α$, και πλ€ίστα τούτους περί εμοΰ λογοποιουντας και 
φευΒομένους. καίτοι Βήλον οτι, €1 τών αυτών έπεθυ- / Ι.Υ3ΙΑ8. 43 

μουμει/» ουκ ί,ρ τοίαύτην γνώμην Αγον ττε/οΐ ίμοΰ. Ιτι ΐ2 
8*, ω βονλη, ον8€ΐς αν απο^ύζοΛ π€ρϊ 4μοΰ 8ύναι/Γ0 οντ€ 
δίκτρτ «ίσχράι^ οντ€ γραφην ουτ€ άσαγγ^Κιαν γ^ατη- 
μ4ιτην* καίτοι ^ηφ<Η;$ ο/}άτ€ πολλάκις €15 τοίΛντον^ άγώ- 
να^ καθ€σ•τηκ6τας. ττρίο^ τοάηβ¥ τάς στρατάα<^ καΧ τον^ 
κιν8ύνονς τού^ π/>09 τους πολεμίους κτκέφΐΛσθ€ οίον 
€μαυτ^ παρέχω τ§ πολει. πρώτον μεν γάρ$ οτε ,τ^^ 
συμμαχίαν ίπονησασθε προς τους Βοιωτούς καϊ ει^ 
*Αλίαρτον ε8ει βοηθεΐν, ύττο *Ορθοβού\ου κατειλεγμά/ος 
Ιτητεύειν, €πει8η πάντας εώρων τοις μεν ίππεύουσιν 
άσφαΚειαν είναχ 8εΐν νομίζοντας, τοις 8* οπΧίταις κίν- 
Βυνον ηγουμένους, ετέρων άναβάντων επΙ τους ΐττπους 
αΖοκιμάστων παρά τον νόμον εγώ προσεΚθών εφην τφ 
*Ορθοβού\φ εζαΧεΐφαΛ με εκ του κατάλογου, ηγούμενος 
αίσγρον εΐνοΛ του πλήθους μεΚΚοντος κινΒυνεύεα^ αΖειαν 
εμαυτφ παραχτκευάσαντι στρατεύεσθαι. Κα4 μοι ανά- 
βηθι, *Ορθ6βου\ε. [ΜΑΡΤΥΡΙΑ.] 

%υΏ<ιεγέντων τοίνυν των ^μοτων προ της εζοΒου, 14 
€(δώ9 αυτών ένίους πολίτας μεν -χρηστούς οντάς καϊ 
πρόθυμους, έφοΒίων δέ άποροΰντας, εΐπον οτι χρη τους 
έχοντας παρέχειν τά έπιτηΖεΐΛ τοΖς άπόρως Βιακει* 
μένοις. και ου μόνον τούτο συνεβούλευον τοις άλλοις» 
άλλα καΐ αύτος ε^ωκα 8υοΐν άνΒροΐν τριάκοντα 8ραχμάς 
εκατέρω, ούχ ως πολλά κεκτημένος, άλλ* ίνα παρά- 
δειγμα τούτο τοις άλλοις γένηται. Και μοι άνάβτγτε, 
[μάρτυρες^. [ΜΑΡΤΥΡΕ2.] 

Μετά ταντα τοίνυν, ω βουλή, εις Κόρινθον εζοΒου 1 5 
γενομένης και πάντων προειΖότων οτι δβ^σ'βι κιν8υνενειν, 
Ιτέρων άναΖυομένων εγώ Βιεπραζάμην ώστε της πρώτης 
τεταγμένος μάχεσθαχ τοις πολ^ιοις* και /ιάλιστα της 
ημετέρας φυλής Βυστυχησάσης, και πλείστων ένθαι^- 44 3ΕΙΕεΤΤ0Ν3. 

ι 

των, ΰστ€ρορ άνεχωρησα του σεμνού %τ€ψιίω^ του 
ζ6 ΊΓοσα^ άνθρωποι^ Ζ^ύώιν ώνβιΖικότος. καΐ ου πόΚΚαίς 
ημ^ραι,ς ύστερον μετά ταύτα εν Κορίνθφ -χωρίων ίσχν- 
ρων κατείΧημμίνων, ώστε τους πολεμίους μη ΖύνασθοΑ 
ττροσνέναι^ *λγησιΧοχ>υ δ* €19 την Βοιωτιοϋ^ εμβαΧόντος, 
χίτηφίσαμενων των αρχόντων άποχωρίσοΑ τάζεις αίτννες 
βσηθησΌυσΊ, φοβούμενων απάντων {εΐκάτως^ ω βουλή* 
Βεινον γαρ ^ν άγαττητως ολίγφ πρότερον σεσωσμένους 
εφ* έτερον κίν8υνον Ιεναι) προσελθών εγώ τον τα^ίαρχον 

17 εκελευον άκληρωτΐ την ημετέραν τάζιν πέμπειν. ώστ 
ει τίνες ύμων οργίζοντοΛ τοις τά μεν της πόλεως άζιουσι 
πράττειν, εκ 8^ των κινδύνων άποΖιΖράσκουσιν, ουκ αν 
8ικαίως περί 4μοΰ την γνώμην ταύτην ίχοιεν* ου γαρ 
μόνον τά προσταττόμενα εποίουν προθύμως, αΧλα και 
κιν8υνευειν ετόλμων. και ταυτ εποίουν ούχ (ας ου Βει^ν 
ηγούμενος είναι ΑακεΒαιμονίοις μάχεσθοχ, αλλ* Ινα, ει 
ποτέ οΒίκως εις κίνΖυνον καθισταίμην, Ζνα ταύτα βελ- 
τίων ύφ* ύμων νομιζόμενος απάντων των Βικαίων τυγχά- 
νοιμι. Και μοι άνάβτμε τούτων μάρτυρες. [ΜΑΡΤΥΡΕΧ] 

1 8 Τώι^ τοίνυν άλλων στρατειων καΧ φρουρών ούΖεμιας 
άπελείφθην πωποτε, άλλα πάντα τον χρόνον Βιατετελεκα 
μετά των πρώτων μ^ τάς εζό8ους ποιούμενος» μετά των 
τελευταίων δέ άναχωρών, καίτοι χρη τους φιλοτίμως 
και κοσμίως πολιτευόμενους εκ των τοιούτων σκοπεΐν, 
αλλ* ουκ ει τις τολμ^, δια τούτο μισεΐν τά μλν γαρ 
τοιαύτα επιτηδεύματα ούτε τους ιδιωτας ούτε το κοινον 
της πόλεως βλάπτει, εκ δέ των κιν8υνευειν εθελοντών 

19 προς τους πολεμίους άπαντες ύμεΐς ώφελεΐσθε. ώστε 
ουκ άζιον απ* σφεως, ω βουλή, ούτε φιλεΐν οντ€ μισείν 
ούΒενα, αλλ* εκ των έργων σκοπεΐν πολλοί μεν γαρ 
μικρόν Βιαλεγόμενοι και κοσμίως άμπεχόμενοι μεγάλων ΙΥ8ΙΑ5. 45 

καχων αίτυοι γ^ονασιν^ €Τ€ροι δέ των τοιούτων άμ€- 
Χοΰρτ€ς ποΚΚα κάγαθα νμα^ €ΐσιν άργαυσμένοι. 

^Ηδΐ} δ€ τίνων '^σθόμην, ω βουλή, και δια ταντα 2ο 
άχθομίνων μοι, οτι ν€ωτ€ρος ων αΐΈχ^ίμησα Ϊ£γ^νν έν 
τφ ίήμφ. ίγώ δέ το μίν πρώτον ηναγκάσθην ύπερ των 
4μαντοΰ πραγμάτων ΒημηγορησοΛ, €π€ΐτα μέντοι και 
έμαντφ 8οκω φιΧοτιμότερον Βιατ^θηναι του Β€οντοζ, αμα 
μίρ των προγόνων ένθυμούμενος, στι ούΒζν πέπαυνται τα 
ττ\% πόλεως πράττοντες, α/χα δε ύμας όρων {τα γαρ 2 1 
αληθή χρη \€γ€ΐν) τούτους μόνους άζίους νομίζοντας 
εΐνοΛ, ωστ€ όρων ύμας ταύτην την γνωμην έχοντας τις 
ουκ άν επαρθείη πράττ€ΐν και λέγειν ύπερ της πόλεως ; 
ετι δ^ τί αν τοις τοιούτοις αχθοκτθε ; ου γαρ έτεροι περί 
αύτων κριταί εισιι^ι αλλ* ύμεις. 

IV. ΤίΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ 
δΓδοςθαι ΤΩΙ ΑΔΥΝΑΤΩΙ ΑΡΓΥΡΙΟΝ. 

§§.ιο— Ιφ 

ΤΙερΧ δέ της Ιμης ιππικής, ι^$ ούτος ίτόλμησε μνη- χο 
σθηναι προς ύμας, ούτε την τύχην Βείσας ούτε ύμας 
οΜτχυνθείς, ού πολύς 6 λόγος. 4γώ γαρ, ω βουλή, 
πάντας οΐμαχ τους έχοντας τι Βυστύχημα τοιχ)ΰτον ρψσ- 
τώνην τίνα ζητεΐν και τούτο φιλοσοφείν, όπως ώς αλνπό- 
τατα μεταχειριούνται το συμβεβηκος πάθος. &ν είς 
εγω, καΧ περιπεπτωκως τοιαύτη συμφορά ταύτην Ιμαυτφ, 
ρψττώνην εζευρον εΙς τάς οδούς τάς μακροτέρας των 
αναγκαίων, ο δ^ μεγιστον, ω βουλή, τεκμηριον ότι δκχ 1 1 
την συμφοραν αλλ* ού δια την ύβριν, ως ουτός φησιν, 
ίπΐ τους ίππους αναβαίνω, ρ^Ζιόν εστί μαθεΐν. ει γαρ 
4κεκτημην ούσίαν, έπ* άστράβης αν ώχούμην, αλλ* ούκ 
έπι τους άΚλοτρίους ΐττπους άνέβαινον* νυν\ δ* επειΖη φ 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5. 

τουουτον ου ΒνναμοΛ κτησασθοΛ, τοις αΚΚοτρίοις ίππους 

12 αναγκάζομαι γρησθαι πολλάκις, καίτοι πως ουκ άτοπον 
€(ΓΓΐν, ω βουλή, τούτον αυτόν, €ΐ μεν Ατ' άστραβης 
οχούμενον ίώρα μ€, σιωπών {τι γαρ αν καΧ εΚεγεν ;) οτι 
δ* €πϊ τους 'βτημ€νους ίππους αναβαίνω, π^ιρασθαι πει- 
θ€ΐν ύμας ως Βυνατος €Ϊην ; καΐ οτι μεν 8υοΐν βακτηρίαιν 
γρωμαι των άλλων μν^ χωμένων, μη κατηγορείν ώς και 
τούτο των δυναμένων Ιστίν* οτι δ* επ\ τους ίππους ανα- 
βαίνω, τ€κμηρίφ χρησθαι προς ύμας ως εΙμι των δνι^α- 
μένων ; οΧς εγώ δια την αύτην αιτιαι^ αμφοτεροις γρωμαι. 

13 Τοσούτοι/ δβ Βιενηνοχεν άνοΜτχυντίψ των απάντων 
ανθρώπων, ώστβ ύμας π€ΐρατ(ΐι π^ίθ^ιν, τοσούτους οι^ας 
€19 ων, ώς ουκ άμΧ των άΖυνάτων εγώ. καίτοι €ΐ τούτο 
π€ίσ'€ΐτινάς υμών, ω βουλή, τί με κωλύ€ΐ κληρουσθοΛ 
των εννέα αρχόντων, και ύμας έμου μεν αφάκεσθαι τον 
οβολον ώς ύγιαίνοντος, τούτφ δβ ψηφίσασθαι πάντας ώς 
άναπηρω ; ού γαρ 8ηπου τον αύτον ύμ€ΐς μεν ως δνι^ά- 
μενον άφαιρησ€σθε το ΒιΖόμενον, οι δ€ ώς αΖύνατον 

14 οκτα κληροΰσθοΛ κωλύσουσιν. αλλά γαρ οΰτ€ ύμ€Ϊς 
τούτφ την αύτην εχ€τ€ γνώμην, ού^ ούτος «υ *ποιωι/.* 
ό μεν γαρ ώσπ€ρ επικληρου της συμφοράς ούσης άμ- 
φισβΎ/τησων ηκ€ΐ καΧ π^ιραταχ π€ίθ€ΐν ύμας ώς ούκ €^ι 
τοιοντος οίον ύμεΐς 6ρατ€ πάντες* ύμ€ΐς δέ (ο των €ν 
φρονούντων έργον εστί) μάλλον πιστεύετε τοις υμετέρους 
αυτών οφθαλμοΐς 'ή το2ς τούτου λογοις. 

V. ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ. 

§§ 1-36. 
Ουκ αρζασθαί μοι δοκ€Ϊ απορον €Ϊι/αι, ώ άνΒρες 
ΒικαστοΛ, της κατηγορίας, άλλα παύσασθαχ λεγοντν 
τοιαύτα αντοΓς το μέγεθος και τοσαντα το πλήθος είρτ ΣΥ5ΙΑ3. 47 

γαστοΑ, ω€ΓΤ€ μητ &ν ^ευΖόμενον Ζ^ινοτ^ρα των ύπαρ- 
γρντων κατηγόρησαν, μητ€ ταληθη βουΧόμα^ον €ΐπ€Ϊι/ 
απορτα Ζύροσθαι,, αλ)^ ανάγκη η τον κατηγορον άπ€ΐ- 
π€Ϊν η τον γρονον έπύαπζΐν. τουναντίον δ^ /χοι δο- 2 
κονμεν 'η^ίσ^σθαι 'ή ίν τφ προ του χρονφ. πρότερον 
μεν γαρ Ιδβι την εχθραν τους κατηγοροΰντας έπώεΐζαι, 
ητί,ς ζΐη προς τους φεύγοντας* νυνί δβ παρά των φευγον- 
των γρη ττυνθάνεσθαι ητι,ς '^ν αύτοΐς πρρς την π6\ιν 
έχθρα, αν9 ότου τουαλττα ετόλμησαν €ΐς άύτην εζαμαρ" 
τάν€ΐν. ου μέντοι ώς ουκ έχων οικείας έχθρας και συμ- 
φοράς τους λογον9 ποιούμαι, αλλ* ώς άπασι πολλΐ7^ 
αφθονίας ούσης ύπερ των ΙΒίων η ύπερ των δημοσίων 
οργίζεσθαι• εγώ μεν ουν, ω ανΒρες δικασταί, ουτ ήχαν- 3 
του πώποτε ούτε αλλότρια πράγματα πράζας νυν ηνάγ- 
κασμαι νπο των γεγενημενων τούτου κατηγορ^ίν, ώστε 
πολλάκις εΙς ποΧλην άθυμίαν κατ4στην, μη δια την 
άπεψίαν άναξίως και σΖυνάτως ύπερ του α8€λφον και 
εμαυτοΰ την καττ/γορίαν ποιησωμαι* όμως Βε πβιρά- 
σομοΛ ύμας εζ άρχης (ας αν ΒύνωμοΛ δι' ελαχίστων 
διδά^αι. 

θύμος πατήρ Κ€φαλος επ^ίσθη μεν ύπο Περικλ/οι/ς 4 
εις ταύτην την γην άφι,κεσθαι, ετη δέ τριάκοντα ψκησε, 
και οΰδει/ι πώποτε ούτε ημείς ούτε εκείνος Βίκην ούτε 
εΒικασάμ^θα ούτε εφύγομεν, αλλ* ούτως φκούμεν δτ^μο- 
κρατούμενοι ώστε μήτε εις τους άλλους ^ζαμαρτάνενν 
μήτε ύπο των άΧλων άδικεΐσ^αι. επειδή δ* οι τριάκοντα $ 
πονηροί μεν και συκοφάνται οντ€ς εις την άρχην κατε- 
στησαν, φάσκοντες χρηναχ των αδίκων καθαράν ποιη- 
ααι την πολιν και τους λοιπούς πολίτας επ* άρετην και 
Βικαιοσιίνην τραπ4σθαι, και τοιαντα λέγοντες ού τοιαύτα 
ποιείν άτολμων, ως β/ώ περί των εμαυτού πρώτον ειπών 48 3ΕΙ.Ε€ΤΙ0Ν3. 

6 και π€ρΙ των υμετέρων άναμνησαι, π€ΐραίσομαι. θέογνις 
γαρ καϊ Ώ^ίσων €\€γον ίν τοις τριάκοντα π€ρΙ των 
μετοίκων ώ^ ^Ιέν τνν€.% τ^ πολχτβί^ι άχθόμενον καλΧίστην 
ουν €7ναι πρόφασα/ τιμωρεΐσθαχ μεν Βοκ€Ϊν, τφ δ* ^Ρ7Ψ 
•χρηματίζεσθοΛ• πάντως δβ την μεν πάλιν πίν^σθαι, την 

7 δ* άργτιν δεΐσ^αι -χρημάτων, και τους άκονοντας ου 
χαΚ^πως βπειθον άποκτιννυναι μεν γαρ ανθρώπους π€ρι 
ου8εν6ς ηγοΰντο, λαμβάνειν δέ χρήματα πβρι ττολλον 
εποιοΰντο. ίΒοζεν ουν αύτοΐς 8εκα συ\Χαβ€Ϊν, τούτων 
8ε δνο πένητας, ίνα αύτοΐς η προς τους αλλονς απολογία, 
ώς ού χρημάτων εν€κα ταύτα πέπρακται, αλλά συμφέ- 
ροντα τ§ πολιτείφ γεγίνηται, ωσπ^ρ τι των αλλωι^ €ΐ5λο- 
γως πεποιηκοτ^ς. Βιαλαβόντες δβ τάς οΙκίας ^βάΖιζον. 

8 και εμί μεν ξένους έστιωντα κατίλαβον, ους Ιζελάσαντ^ς 
Ώζίσωνί μ€ παρα&ιΖοασιν* οι δέ άλλοι άς το ερτγα- 
στηριον ίλθόντες τα (ίν^ράποΒα άπεγράφοντο. εγώ 8ε 
Ίΐ€ίσωνα μεν ηρωτων €ΐ βούλοιτό με σωσαι χρήματα 

9 λαβών* ο δ* ίφασκεν, €ΐ πολλά €ΐη. εΐπον ουν οτι τά- 
λαι^ον αργυρίου έτοιμος ειην 8οΰναΛ* 6 δ* ίομολάγησε 
ταύτα ποιησ^ιν. ηπιστάμην μεν ούν οτι ούτε θ€θύς 
ούτ ανθρώπους νομίζει, όμως δ* εκ των παρόντων ε8όκ€ΐ 
μοι άναγκοΛοτατον €ΐναι πίστιν παρ αυτού λαβείν, 

ΙΟ €7Γ€ΐδι) δέ ώμοσεν εζώλεκχν εαυτφ και τοις ποΛ,σΙν επα- 
ρώμενος, λαβών το τάλαντόν με σώσειν, εισελθών εις 
το 8ωμάτιον την κιβωτον άνοίγνυμι* ΤΙείσων δ* αίσθό- 
μένος εισέρχεται, καΧ ι8ών τά ενόντα καλεί των ύττψ 

XI ρετών διίο, και τά εν τ^ κιβωτφ λαβείν εκελευσεν. επει 
8ε ούχ όσον ώμόλόγησα εΐχεν, ω άν8ρες 8ικασταί, αλλά 
τρία τάλαντα αργυρίου καΐ τετρακοσίους κυζικηνούς και 
εκατόν 8αρεικούς και φιάλας αργυράς τεσσάρας, ε8εόμην 
αυτού εφο8ιά μοι 8ούναι, 6 δ* άγαπησενν με εφασκεν, ει ι ζ ΥΞ/Α3. 49 

το σώμα σώσω. έζιοΰσι §* €μοϊ και ΤΙ^ίσωνι Ιιτνη/γ- χ 2 
γάΐί€ΐ Μηλόβνός Τ€ καΐ 'ίΛρησιθ€ί^ς €Κ του €ργαστηρίου 
άπωντ^ς, καΐ καταΚαμβάνονσι προς ανταΐς ταΐς θύραις, 
καΐ έροηώσα^ οτηυ βαΖίζοιμειτ 6 8* ^φασκεν €19 τα τον 
αδ€λφον τον €μον, ίνα καΧ τα €Ρ €Κ€ίιη[ΐ τζ οΐκίφ σκέ- 
ψψΌΛ. €Κ€Ϊνον μεν ονν €κί\€νον βα&ίζειν, Ιμ^ δ€ μ€^ 
αυτών άκο\ονθ€Ϊν €19 Ααμνίτπτον. Τΐ€ίσων δέ ιτροσ- 13 
ζΚθών σνγαν μοι παρ€Κ€\€ν€Γ0 και Θαρρ€Ϊν, ώς ηζων 
€Κ€Ϊσ€. καταλαμβάνομεν δέ αυτόθι Β€ογνιν ετ^ρονς 
φυλάττοντα• ψ ΤΓαραΖοντ€ς ήχέ πάλιν φχοντο. έν τοι- 
οντφ δ* οντι μοι κινΒνν€ν€ΐν €δοκ€ΐ, ω9 του γ€ άποθαν€ΐν 
υπάρχοντος ηίδι;. καX^σας δ^ Αάμνιππον λέγω προς 14 
αύτον τά䀫 " €ΐΓΐΤ7^δ€ΐ09 μ^ν μοι τυγχάν€ΐς ων, ηκω δ* 
€19 την σην οικιοτΐ^, αοικω ο ουδέν, χρημάτων ο ένεκα 
άπόλλν/χαι. συ ουν ταΰτα πάσχοντί μοι προθυμον 
παράσχου την σεαυτοΰ Βύναμνν €ΐ9 την έμην σωτηρίαν" 
6 δ* ύπέσχετο ταύτα ποιησ€ΐν. ε86κ€ΐ δ* αντ^ βίΚτνον 
€ΐναι προς θεογνιν μνησθηναι* ηγ€Ϊτο γαρ άπαι^ ποιψ 
σ€ΐν αντόι^, €1 τΐ9 άργυριον ΖιΖοίη. €Κ€ίνου δ€ δΐ€ΐλ€- 15 
γομενου θβογνιΒι {ίμπ^ιρος γαρ ων ετυγχανον της οι- 
κίας, καΧ η8ειν οτι άμφίθυρος ειη) εΒόκει μοι ταύτη 
π€ΐράσθαι (τω^ι^αι» ένθνμουμενφ οτι, εάν μεν λάθω, 
σωθησομαι, έάν δέ ληφθώ, ηγούμην μέν, €ΐ ^€ογνις ειη 
πεπεισμένος ύπο του Ααμνίππου χρήματα λαβείν, ούΒεν 
'^ττον άφεθησεσθαι, ει δέ μη, ομοίως άποθανεΐσθαι. 
ταΰτα διανοηθείς εφευγον, εκείνων επι τη αύλείω θύρψ 1 6 
την φυλακην ποιούμενων* τριών Βε θυρών ούσών ας 
ε8ει με Βιελθεΐν, απασοΑ άνεψγμέναι ετυχον» άφικά- 
μένος δί €ΐ9 ^Κρχένεω του ναυκληρου εκείνον π4μπω εις 
άστυ, πευσομενον περϊ του σΖελφοΰ' ηκων δέ ελεγεν 
οτι ^Ερατοσθένης αύτον εν τ^ όδ^ λαβών εις το Βεσμω- 

;. 4 50 ΞΕΙΕΟΤΙΟΝΞ. 

1 7 τηρ\Λ>ν απαγάγοι. καΧ €γω τοναντα π€πνσμ€Ρος της 
έπιούσης νυκτός Βι^πλευσα Μ^α/ο(ίδ€. ΙΙολεμάρχφ δέ 
"τταρή/γγ^ιΚαν οι τριάκοντα το υπ Ικ^ίνων είθισμίνον 
παράγγάψα, ττίν^ιν κών^υον^ ιτρίν την αΐτίσν €ΐπ€Ϊν δι* 
ηντινα ε/χ-ελλει/ άποθανάσθαιτ οντω πολΚοΰ βδεί^σβ κρίτ- 

1 8 θηνοΛ καΐ άποΚογησασθοΛ. καΧ έπει&η απ€φ4ρ€το Ικ 
του Ζ^σμωτηρίου Τ€θν€ως, τριών ημϋν οικιών ούσων 
ουδεμίας ^Ιαχταν έξενεχθηνοί, άλλα κλίσιον μισθωσά- 
μενοι προυθεντο αυτόν, και πολλώι^ όντων ιματίων 
αιτοΰσιν ούΖεν ε8οσαν εις την ταφην, άλλα των φιΚων 
6 μεν ίματιον 6 8ε προσκεφαλανον ό δε ο η έκαστος 

19 ετυχεν εΒωκεν εις την εκείνου ταφην. καΧ έχοντες μεν 
επτακοσίας ασπίδας των ημέτερων, έχοντες δε άργυριον 
και χρυσίον τοσούτον, χαΧκον δε και κόσμον καΐ έπιπλα 
και Ιμάτια γυναικεία οσα ούΒεπωττοτε φόντο κτησασθαχ, 
και άνΒράποΒα είκοσι και εκατόν, ων τά μεν βέλτιστα 
ελχφον, τά δέ λοιπά εΙς το 8ημόσιον άπ&οσαν, εις 
τοσαύτην άπλιηστίαν και αΙσχροκερΒειαν άφίκοντο και 
του τρόπου του αύτων άπόΒειζυ/ ίττοιησαντο" της γαρ 
"Πολεμάρχου γυναικός χρυσούς ελικτηρας, ους έχουσα 
ετυγχανεν, οτε το πρώτον ηλθεν εις την οΐκίαν Μηλό- 

20 βνος, εκ των ωτων εζείλετο. και ουδέ κατά το ελά- 
χιστον μ4ρος της ουσίας ελέου παρ* αύτων ετυγχάνομεν. 
άλλ* όϋτως εις ημάς διά τά χρήματα εζημάρτανον, 
ώσπερ αν έτεροι μεγάλων άΖικημάτων όργην έχοντες, 
ου τούτων άξίους γε οντάς η5 'Π'<>λει, άλλα πάσας τάς 
χορηγίας χορηγήσαντος, πολλάς δ* εισφοράς είσενεγ- 
κόντας, κοσμίους δ* ημάς αυτούς παρέχοντας και πάν 
το προσταττόμενον ποιοΰντας, εχθρον δ* ουδενα κεκτη- 
μένους, πολλούς δ* * Αθηναίων εκ των πολεμίων λυσα- 
μένους τοιούτων ηζίωσαν, ούχ ομοίως μετοικοΰντας ΐν3ΙΑ3. 51 

ωαΊΓ€ρ αντοϊ ΙποΚιτενοντο. ούτοι γαρ 7Γθ)^Κ,ον^ μα/ των 2 1 
ΐΓοΚιτων 645 τού^ πολεμίους €ζηλασαν, ποΧΚ,ούς δ* αδίκως 
άποκτ€ΐναντ€ς άταφους εποίησαν, πολλούς 8* επίτιμους 
οντάς άτιμους της πόλεως κατάστησαν, πολΚών δέ θυγα- 
τέρας μζΚΚούσας €κΒβοσθαι έκωΧυσαν, και ^Ις τόσου- 22 
τ6ν €ίσι τόλμης άφιγμενοι ωσ9 ηκουσιν άπολογησο- 
μενοι, και λεγουσιν ως ονδ^ κακόν ούδ* αΙχΓγρον βιρ- 
γασμένοι άσίν. €γω δ* 4βου\6μην αν αυτούς αΚηθη 
λέγειν* μ€την γαρ αν και 4μοι τούτου τάγαθου ουκ ελά- 
χιστον μ4ρος. νυν δέ ουτ€ προς την πολιν αύτοΐς τοι- 23 
αυτά υπάρχει ούτε προς €μ4• τον ά^8€λφον γαρ μου, 
ωσπερ και πρ6τ€ρον είπον, ^Ερατοσθένης άπ€ΚΤ€ΐν€ν, 
ουτ€ αύτος ιδί^^ άΖικούμενος ούτ€ εις την πόλιν ορών 
έξαμαρτάνοντα, άλλα τ^ ίαυτοΰ παρανομίίΐ, προθυμως 
έζυπηρετων* άναβιβασάμενος δ* αύτον βούλομαι €ρ4- 24 
σ^αι, ω ονΒρες δικασταί. τοιαύτην γαρ γνωμην εχω• 
4πι μεν τη τούτου ώφελείφ και προς έτερον περί τούτου 
Βιαλεγεσθαι άσεβες εΤι^αι νομίζω, επι δί τ^ τούτου 
βλάβη και προς αύτον τούτον οσιον και ευσεβές, άνά- 
βηθι ουν μοι και άποκριναι, ο τι αν σε ερωτώ. 

^Αττηγαγες ΤΙολέμαρχον η ου ; Τα ύπο των αρχόντων 25 
προσταχθίντα 8ε8ιως εποίουν. *Ησ^α ^ εν τψ βουλευ- 
τηριφ, οτε οι λόγοι 4γίγνοντο περί ημών ; *Ηι/. ΤΙότερον 
συνηγόρευες τοις κέλενουσιν άποκτεΐναι Ί) άντέλεγες; 
*ΑρτεΚεγον. "Ιι/α μη άποθάνωμεν ; 'Ίνα μη άποθάντμε. 
^Ηγούμενος ημάς άδικα πάσχειν η δίκαια ; "Αδικα. 

ΕΤτ*, ω σχετλιόίτατε πάντων, άντ^λεγες μεν ίνα σω- 26 
<Γειας, συνελάμβανες δε ιι^α άποκτείναις ; και οτε μεν το 
πλήθος 'ί/ν υμών κυριον της σωτηρίας της ημετέρας, 
άντιλιίγειν φ^ς τοις βουλομένοις ημάς άπολέσαι, επει&η 
δέ επι σοι μόνω βένετο και σώσαι ΤΙολέμαρχον και μη, 

4—2 52 8ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5, 

€15 το Β€σμχατηριχ}ν άπηγαγ€ς; εΤ^ δη μίι/, ως ψρς, 
άντ€ΐπών ονΒεν ωφέλησας, άζιοΐς χρηστός νομίζ(εσθα»^ 
οτί δέ σνλΚαβών άπ€κτ€ίνας, ουκ οίει βμοϊ καΐ τοντοίσΐ 
Βοΰναι Βίκην ; 

27 ΚαΙ μην ούδε τοΰτο εΙκος αντψ Ίτιστεύειν, ειπερ 
αληθή λέγει φασκων ώ^βιπεΓχ/, ως ούτω νροσετάχθη. 
ου γαρ 8η που α/ τοις μετοίκονς πίστυ^ ιταρ αυτού 
ίΧάμβορον. €7Γ€ΐτα τφ ήττον εΙκος τ^ν προσταχθηνοΛ 
ή όστις άντειπων γε ετύγχανε καϊ γνωμην άποΒεΒειγ- 
μένος; τίνα γαρ εΙκος ^ν ήττον ταύτα ύττηρετησαι 
η τον άντ€ΐπ6ντα οΐς εκείνοι εβούλοντο πραχθηναι; 

28 ετι Βε τοις μεν άλλοις *Αθηναίοις ικανή μοι Βοκεΐ 
πρόφασις είναι των γεγενημενων εις τους τριάκοντα 
άναφερειν την αιτίαν αυτούς 8ε τους τριάκοντα, αν εις 
σφας αυτούς άναφ^ρωσι, πώς ύμας εικός αποΖεχεσθαι ; 

29 61 μ^εν γάρ τις ην εν τ^ ποΚει άρχη ισχυρότερα αύτης, 
ύφ* '^ς αύτφ προαετάττετο παρά το ΒίκοΛον ανθρώπους 
άπολΚύναχ, ίσως αν εικότως αύτφ συγγνωμην ειχετε• 
νυν δε παρά του ποτέ καΐ λη\Ιβεσθε Βίκην, εΐπερ εζεσται 
τοΙς τριάκοντα λέγειν οτι τά ύπο των τριάκοντα προσ- 

3ο ταχθεντα εποιουν ; και μεν Βη ουκ εν τη οικί^ αλλ* εν 
τη 68φ * σώζοντα* αύτον και τά τούτοις έφηφισμενα 
*ον*, συλλαβών άπηγαγεν. ύμεΐς Βε πάντες οργίζεσθε, 
όσοι εΙς τάς οΙκίας ηλθον τάς υμετέρας (ι/ττ^σιι/ ποιον- 

31 μενοι η υμών η τών υμετέρων τινός, καίτοι ει χρη τοις 
δια την εαυτών σωτηρίαν έτερους άπολέσασι συγγνωμην 
εχενν, εκείνοις αν Βικαιοτερον εχοιτε' κίνΒυνος γάρ τ^ι/ 
πεμφθεΐσι μη ελθεΐν καΧ κατάλαβοΰσιν εζάρνοις γε- 
νέσθαι• τφ Βε *Έ»ρατοσθένει εζην ειπείν οτι ουκ άπην^ 
τησεν, έπειτα οτι ουκ εΙΒεν• ταύτα γάρ οΰτ ελεγχον 
ούτε βάσανον εΐχεν, ώστε μη^ ύπο τών εχθρών βουλο- Ι.Υ3ΙΑ8, 53 

μέι^ων οίον τ ^ΐναι, ίζ^Κεγχθηναι. χρην §€ (Γ€, ω Έρα- 3^ 
τόσθεν^ς, €Ϊπ€ρ ^σθα χρηστός, πολύ μαΚλον τοις /χέλ- 
λονσιν αδίκως άποθαι/€Ϊσ'θαΛ μηνντηρ γενέσθαι 'ή τους 
α8ίκως άίΓολουμένους σν\λαμβ<ίι/€ΐν. νυν δε σου τά €ργα 
φανερά γεγένψΌΐ ονχ ως άνιωμένου αλλ* ως ηΖομένου 
τοΙς γιγνομίνοις, ώστε τούσΒε €κ των €ργων χρη μαΧΚον 33 
η €Κ των λόγων την ψηφον φ^ρει,ν, ά ισασν γεγενημ^να 
των τάτ€ λεγομένων τεκμήρια λαμβάνοντας, ^π€ι^8η μάρ- 
τυρας ττερϊ αυτών ούχ οΐόν τε παρασχ(ίσθαι,. ου γαρ 
μόνον ημΐν παρεΐνου, ουκ εζην, αλλ* ονδε παρ* αύτοΐς 
είναι^ ώστ επί τούτοις εστΧ πάντα τά κακά είρτγασμένοις 
την πόλιν πάντα τάγαθά περί αυτών λέγειν, τοΰτο 34 
μεντοι ου φεύγω, αλλ* ομολογώ σοι, εΐ βούλει, άντειπεΐν. 
θαυμάζω Βε τι αν ποτέ ποιησαις συνειπόίν, οπότε άντει- 
πεΐν φάσκων άπεκτεινας ΤΙολεμαρχον. φέρε Βη, τι αν 
ει και άΒελφοϊ οντες ετύχετε αύτοΰ η και υίεΐς ; άπεψψ 
φίσασθε; Βεΐ γάρ, ω άνΒρες Βικασταί, *Ερατοσθένην 
Βυοΐν θάτερον άποΒεΐζαι, η ως ουκ άττηγαγεν αυτόν, η 
ως δικαίως τουτ* επραζεν. ούτος Βε ώμολάγηκεν αδίκως 
συλλαβεΐν, ώστε ραΒίαν ύμΐν την Βιαφηφισιν περί αυτοΰ 
πεποίηκε, και μεν Βη ποΚλοι και τών αστών και τών 35 
ζενων ηκουσιν εΐσόμενοι τίνα γνώμην περί τούτων εζετε. 
ων οι μεν υμέτεροι οντες πολΐται μαθόντες άπίασιν οτι 
η Βίκην Βώσουσιν ών αν εζαμάρτωσιν, η πράζαντες μεν 
ων εφίενται τύραννοι της πόλεως έσονται^ Βυστυχησαν- 
τες Βε το ίσον ύμΐν εζουσιν όσοι Βε ^Οόι επι^μουσιν, 
εΐσονται πότερον αδίκως τους τριάκοντα εκκηρύττουσιν 
εκ τών πόλεων η δικαίως, ει γάρ Βη αυτοί οι κακώς 
πεπονθότες λαβόντες άφησουσιν, ι^ που σφας αυτούς 
ηγησονται περίεργους ύπερ υμών τιμωρούμενους, ουκ ^6 
ουν Βεινον ει τους μεν στρατηγούς οι ενικών ι^αυ/Λα- 54 ΞΕΣΕεΤΙΟΝΞ. 

χοΰντ€ς, οτ€ δια γ^ψωνα ονχ οίοι τ ίφασαν εΤ^αι τονς 
έκ της θαΧάττης άρβΚέσθαι,, θαα/άτφ έζημιχοσατζ, ηγού- 
μεροί χρτίναι τ§ των τεθνεωτων άρετ^ παρ* ίκείνων 
Βίκην \αβ€Ϊν, τούτους Ββ, όΐ ιδιώται μ^ οντ€ς κα9 όσον 
&ύναντο εποίησαν ηττηθηναι, νανμαχοΰντας, έπει^Βη δ€ 
€19 την αργΐην κατέστησαν, ομολογούσαν €κόντ€ς πολλούς 
των πολιτών άκρίτους άποκτιννύναι,, ουκ αρα γρη αυτούς 
καί τους πωΖας ύφ* υμών ταΪ9 έσχάτοΛς ζημίαις κόλα- 
ζεσθαι ; 

§§ 92—100. 

92 Βονλομαι δ€ ολίγα Ικατέρους άναμνησας καταβαί- 
νειν, τους τε έξ αστεος καΐ τους 4κ Πεψαυως, ίνα τάς 
ύμΐν δια τούτων γεγενημένας συμφοράς παραδείγματα 
έχοντες την χίτηφον φέρητε. καϊ πρώτον μεν όσοι εζ 
αστ€09 εστε, σκεψασθε οτί ύπο τούτων ούτω σφό8ρα 
ηρχεσθε ώστε άδ€λ<^οΓ9 καϊ υΐεσι καϊ πολίταις ηναγκά- 
ζεσθε πολεμεΐν τοιούτον πόλεμον εν φ ηττηθεντες μ^ 
τοις νικησασι το ίσον έχετε, νικήσαντες δ* αν τούτοις 

93 ε8ουλενετε, καϊ τους 18ίους οίκους ούτοι μεν [αν"] εκ των 
πραγμάτων μεγάλους εκτησαντο, ύμεΐς Βε Βια τοϊ/ προς 
άΚληλους πόλεμον ελάττους εχετε' συνωφελεΐσθαι μεν 
γαρ ύμας ουκ ήζίουν, συνΒιαβάΧλεσθαι δ* ηνάγκαζον, 
εις τοσούτον υπεροψίας ελθόντες ώστε ου των οτ^αθων 
κοινούμενοι πιστούς ύμας εκτωντο, άλλα των ονειΒων 

94 μεταΖιΖοντες εύνους ωοντο €α/αι• άνθ^ ων ύμεΐς νυν εν 
τω θαρραΧέφ οντες, καθ* όσον Βύνασθε, και ύπερ ύμων 
αύτων καΧ ύπερ των εκ ΙΙειραυως τιμωρησασθε, εν-- 
θυμηθεντες μεν οτι ύπο τούτων πονηρότατων όντων 
ηρχεσθε, ένθυμηθεντες Βε οτι μετ άνΒρών νυν αρίστων 
πολιτενεσθε καϊ τοις πολεμίοις μάχεσθε καϊ περϊ της ι Υ3ΙΑ3, 55 

πόλεως βουΧεύ^σθ^, οραμνησθεντε^ δέ των επικούρων, 
ους ούτοι φύλακας της σφετέρας άρχης καϊ της υμετέρας 
δουλείας εις την άκρόπολιν κατέστησαν, καϊ προς ύμας 95 
μεν ετι πόΚΚών όντων εΙπεΐν τοσαυτα λέγω. όσοι δ* εκ 
Τΐ€ΐραιως εστε, πρώτον μεν των οπλών άναμνησθητε, 
οη πολλάς μάχας έν τη άΧλοτρίφ μαχεσάμενοι ούχ νπο 
των πολεμίων αλλ* νπο τούτων ειρήνης ούσης άφηρε- 
θψε τα όπλα, επ€ΐθ' οτι εζεκηρύχθητε μεν εκ της πό- 
λεως ην ύμΐν οι πατέρες παρεΖοσαν, φεύγοντας δέ νμας 
εκ των πόλεων έζητονντο* Ιάνθ^ ων οργίσθτμε μεν ωσπερ 96 
οτ εφεύγετε, άναμνησθητε 8ε και των αΧλων καίκων α 
π€τόνθατε υπ* αυτών, οί τους μ^ εκ της αγοράς τους δ* 
εκ των ιερών συναρπάζοντ€ς βιαίως άπεκτ€ΐναν, τους 8ε 
άπο τέκνων και γονέων καϊ γυναικών άφελκοντες φονεας 
αυτϋν ηνάγκασαρ γει^εα^αΐτ καΧ ου8ε ταφής της νομιζο- 
μένψ εϊασοΛ^ τυχά/, ηγούμενοι την αυτών άρχ^ν βε- 
βαιστίραν είναι της παρά τών θεών τιμωρίας, όσοι δβ 97 
τον θίνατον 8νέφυγον, πο)0^αχου κιν8υνεύσαντες και 
€15 πολλας πόλεις πλανηθέντες και πανταχόθεν εκκη- 
ρυττόμείοι, εν8ε€Ϊς όι^ες τών επιη^δείωι^, οι μεν έν 
πολέμια τη πατρι8ι τους παιδας καταλιπόκτες, οι δ* εν 
ζένη γη, τολλώι^ εναντιουμένων ηλθετε εις τον Τίειραιά. 
πο\λών δ και μεγάλων κιν8ύνων ύπαρζάντων άν8ρες 
άγαθοϊ γνόμενοι τους μεν ηλευθερώσατε, τους δ* εις 
την πατρίΐα κατηγάγ€τε. ει δε ε8υστυχησατε και τούτων 98 
ήμάρτετε, (,ύτοι μεν αν 8€ίσαντες εφεύγετε μη πάθητε 
τοιαύτα οΐακαι πρότερον, και ουτ αν ιερά ούτε βωμοί 
υμάς άΒικουιενους δια τους τούτων τρόπους ωφέλησαν, 
α και τοις ΙδικουοΊ σωτήρια γίγνεται' οι δε παίδες 
υμών, όσοι [,^ν ενθά8€ ήσαν, ύπο τούτων αν ύβρίζοντο, 
οι δ* επί ζένη μικρών αν εν€κα συμβολαίων €8ούλευον 
ερημία τών έτικουρησόντων. 56 ΞΕΣΕεΤΙΟΝΞ. 

99 Άλλα γαρ ον τα μ^Χλοντα ίσ^σθαι βονλομαί, λέγ€νμ, 
τα πραχθέιη'α ύπο τούτων ου Βννάμ€νος άπτΛ/' ουδέ 
γαρ α/ος κατηγόρου ουδέ 8υοΐν €ργον Ιστίν, άλλα πολ- 
\ων. όμως δε της ίμης προθυμίας ονδα^ έλλΑβιπται, 
υπ€ρ Τ€ των ίερων^ α ούτοι τα μεν απ&οντο τα 5* 
άσι4ντες εμίαινον, ύπίρ Τ€ της ποΚεως^ ην μικράν Ιιτοί- 
ουν, υπέρ Τ€ των ν^ωρίων^ ά καθ€ΪΚον, καΐ ύπερ τον 
Τ€θν€ωτων, όΐς νμεις, επειδι} ζωσνν επαμυναι ουκ τβύ- 

00 νασθε^ άποθανοΰσι βοηθήσατε, οΐμαι δ* αυτούς ημϋν 
τ€ άκροασθαι καΧ ύμας €Γσ€(Γ^αι την ψηφον φεροντις, 
ηγουμένους^ όσοι μεν αν τούτων άποψηφίσησθε, αύτΰν 
θάνατον καταψηφιεΐσθαι, όσοι δ* αν παρά τούτων Βίκην 
λαβωσιν, ύπερ αυτών τάς τιμωρίας πεποιημένους. 

ΤΙαύσομαι κατηγορών" άκηκόατε, εωράκατε, πεπο^ 
θατε, έχετε, Βικάζετε. 

VI. ΚΑΤΑ ΑΓΟΡΑΙΟΥ 

§§ 5-48. / 

/ 

5 Έπειδι} γαρ αϊ νη€ς αϊ ύμέτεραι Βιεφθάρη^αν καΐ 
τα πράγματα εν τρ πόλει ασθενέστερα εγεγε^ητο, ου 
πο^Κφ χρόνφ ύστερον σΧ τε νηες αϊ Χακ^^ιμονίων 
επ\ τον ΤΙειραια άφικνοΰνται, και άμα Χοίροι προς 

6 ΑακβΒοΛμονίους π€ρϊ της ειρήνης εγίγνοντο• ίν οε τω 
χρόνφ τούτφ οι βουλόμενοι νεωτέρα πράγμίτα εν τβ 
πόλει γίγνεσθαι επεβούλευον, νομίζοντες κάλΚιστον 
καιρ6ν ειληφεναι και μάλιστα Ιν τφ τότΘ χρόνφ τα 

7 πράγματα^ ώς αύτοΙ ηβούλοντο, καταχΓτηΙ'(ίσθαι. η- 
γοΰντο δέ ού8εν άλλο σφίσιν εμποΒών εΐναίη τους του 
8ημου προεστηκότας και τους στρατηγοΰντίς και ταξί- 
αρχοΰντας. τούτους ουν εβούλοντο άμωσγψως εκποοων 
ποιησασθαι, α^αρςιδίως ά βούλοιντο Ζιαπράτοιντο.πρω- ΙΥ3/Α3. 57 

τον μ€ν ουν Κλ^οφωντι, ίιτ4θ€ΐηο €Κ τρόπου τοιούτου. 
οτ€ γαρ η πρώτη ^κκΚησία περϊ της €ΐρψηις ίγίγι/ετο, 8 
καΐ οΐ παρά Αακ€8αιμονίων ηκοντ^ς ΐΚεγον εψ* οΓς €τοιμοι 
^ί/βν την άρτηνην πονεισθοί Αακ€8αιμ6νιθί^ €ΐ κατασκαφ^ίη 
των Τ€ΐχώ)^ των μακρών ίπΧ δέκα στάδια έκατβρου, 
ΤΟΤ6 νμ€ίς τ€, ώ ανΒρ€ς *Αθηναΐοι, ουκ ην^σχζσθε 
άκούσαντ€ς π€ρϊ των ταχών της κατασκαψης, Κλ€θφών 
Τ€ ύπ€ρ ύμων πάντων άναστάς άντ^ΐπεν ως ούΒενΙ τρόπφ 
οίον Τ€ €ΐη ποί€Ϊν ταύτα, μετά δε ταύτα Θηραμένης, 9 
έπφουΚεύων τφ π\ηθ€ΐ, τω ύμετέρψ, άναστάς \€γ€ΐ, δτί, 
Ιάν αυτόν ίλησθ^ π€ρΙ της €ΐρηνης πρζσβευτην αυτο- 
κράτορα^ πονήσ^,ιν ώστ€ μητ€, των τ^νχων διελεα/ μητ^ 
άλλο την π6\ιν έλαττώσαι μηΒέν' οΐοιτο δέ και άλλο 
τι αγαθόν παρά ΑακεΒαψονίων τζ ιτολει €υρησ€σθαι. 
π€ΐσθ€ντ€ς δέ ύμεΐς €ΪΚεσθ€ εκείνον πρ^σβεντην αύτο- ίο 
κράτορα^ ον τφ προτέρφ €Γ€ι στρατηγον χειροτονηθέντα 
άπεΒοκιμάσατ^ρ ου νομίζοντες άνουν είναι, τφ πληθει 
τφ ύμ€Τ€ρφ. εκείνος μεν ουν εΚθών εΙς Αακβδαι/χοι/α 1 1 
εμείΛ^εν εκεί πολύν }(ρ6νον, καταΚίπών ύμας πολίορκου- 
μενοχίς^ εΙΖώς το ύμετερον πλήθος εν απορία εχόμενον, 
καΐ δια τον πολεμον και τα κακά τους ττολλονς των 
επιτηδείων ένΒεεΐς οντάς, νομίζων, εΐ 8ΐΛθείη υμάς από- 
ρως ώσπερ Βιεθηκεν, ασμένως οποιαντννοΰν εθεΚησαι αν 
είρηνην πονησασθαι. οΣ δ* α/βάΖε υπομένοντες και 1 2 
επιβουλεύοντες καταΧυσαι την 8ημοκρατίαν εΙς άγωνα 
Κλεοφωντα καθΐ4ττάσι, πρόφασιν μεν οτι ουκ '^λθεν εις 
τά όπλα άναπαυσομενος, το δ' αληθές οτι άντεΐπεν υπέρ 
ύμων μη καθαψεΐν τά τείχτ), εκείνφ μεν ουν Ζικαστηριον 
παρασκενάσαντες και είσελθόντες οΐ βουλομενοι όλι- 
γαρχίαν καταστησασθαι άπεκτειναν εν τ^ προφάσει 
ταύτχι* Θηραμένης Βε ύστερον άφίκνείται εκ Λακεδαί- ι 


58 8ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5. 

μονός, προσωντ€ς δ* αύτψ των τ€ στρατηγών τιν€ς καΐ 
των ταζιΛρχων, ων ην Χτρομβίχί^ζ καϊ ΑιονυσόΒωρος^ 
καϊ αΚΚοι τα^€ς των ποΚιτων ευνοοΰντ^ς υμίν, ως γ* 
έΒ^^Κωσαν υστ€ρον^ ηγανάκτονν σφόδρα, ήλθε γαρ 
φέρων €ΐρηνην τοιαντην^ ην ημείς €ργφ μαθόντες ίγνω- 
μεν* πολλούς γαρ των πολίτων καϊ άγαμους άπωλεσαμεν, 

14 καϊ αντοϊ νπο των τριάκοντα εζηλαθημεν• ην γαρ άντϊ 
μεν του επϊ Βεκα €Γτά8ία των μακρών τειχών ΒιεΚεΐν δλα 
τά μακρά τείγτι κατασκά^αιι^ άντϊ δέ τον άλλο τι άγαθον 
τζ ΤΓοΚει ενρεσθαι τάς τε νανς τταρσΖοΰναι τοΐς ΑακεΒαι- 

1$ μονίοις καϊ το περί τον ΤΙειραια τείχος περιεΚεΐν. όρώντες 
8ε οΰτοι οΐ άνΒρες ονόματι μ^ν είρήνην λεγομενην, τφ δ* 
εργφ την Βημοκρατίαν καταΧνομενην^ ουκ εφασαν 
επιτρίφαι, ταύτα γενέσθαι, ουκ ελεοΰντες, ω άνΒρες 
* Αθηναίοι, τά τείχη, ει πεσεΐται, ουδέ κηΒόμενοι των 
νεών, ει ΑακεΒαιμονίοις παραΒοθησοντοΛ {ού8εν γαρ 

1 6 αντοΓ9 τούτων πλεΐον η υμών εκάστω προσηκεν), αλλ* 
αΧσθομενοι εκ του τρόττου τούτου το ύμέτερον πλήθος 
καταΧυθησομενον, ούδ* {ως φασί τίνες) ουκ επιθυμούντες 
εΙρηνην γίγνεσθαι, άλλα βουλομενοι βελτίω ταύτης 
ειρηνην τφ 8ημω τών * Αθηναίων ποιήσασθοΛ. ενόμιζον 
ε ουνησεσυαι, και έπραξαν αν ταύτα, ει μη υπ Αγο- 

τη ράτου τουτουϊ άπώλοντο. γνούς δβ ταί;τα Θηραμένης 
καϊ οι άλλοι οι επιβουλευοντες ύμΐν, οτι είσί τίνες 
οΧ κωλύσουσι τον 8ημον καταλυθηναι καϊ εναντιω- 
σονται περϊ της ελευθερίας, εΐλοντο, - πρϊν την εκκλη- 
σίαν την περϊ της ειρήνης γενέσθαι, τούτους πρώ- 
τον εΙς δια^ολάς καϊ κινδύνους καταστησαι, ίνα 
μη8εϊς εκεί ύπερ του υμετέρου πλήθους άντιλέγοι• 

ιΖεπιβουλην ουν τοιαύτην επιβουλευουσι. πείθουσιγάρ 
*Αγόρατον τουτονϊ μηνυτην κατά τών στρατηγών καϊ ί γ ΞΙ Α 5. 59 

των ταζιΛρχων γα/έσθαι^ ου ζυΡ€(Ζότα €Κ€ίί/οις, ω αν8ρ€^ 
*ΑθηνσΛθΐ, ονδβ^ {ου γαρ δηττον εκείνοι οΰτως ανόητοι 
ήσαν και αφιΧοι^ ώστ€ περί τηλικούτων αν πραγμάτων 
πράττοντ€ζ *Αγ6ρατον ως πιστον και ευνονν, 8οΰλον και 
€κ 8ούλων οι^α, τταρεκαΚεσαν), άλλ.' €δόκ€ΐ αυτοΐς οντος 
έπιτη8€ΐο^ (Γι^αι μηνυτής, έβούλοντο ουν άκοντα 8οκ€Ϊν 19 
αντοί^ και μή €κ6ντα μτρηίειν, όπως πιστότερα νμΐν 
ύποφαΧνοιτο. ως δ^ ίκών εμήνυσε, και νμας οΐμαι εκ 
των πεπραγμένων αισθησεσθαι. εκπεμπουσι γαρ εις 
την βουλην [την προ των τριάκοντα βου\ευουσαν'\ 
θεόκριτον τον του *Ελαφοστίκτου καλούμενον ό 8ε 
Θεόκριτος οΰτος εταίρος ην τφ ^Αγοράτφ κσΧ επιτηΒειος. 
η 8ε βουλή η προ των τριάκοντα βουλεύουσα Ζνέφθαρτο ίο 
καΧ ολιγαρχίας επεθύμει, ως ιστέ, μάλιστα, τεκμηριον 
8ε' οι γαρ πολλοί οΣ €^ εκείνης της βουλής την ύστεραν 
βουλην την επι των τριάκοντα εβούλευον, του δ* ίνεκα 
ταντα λέγω ύμΐν; ΐν εϊ8ητε οτι τά ψηφίσματα τα εζ 
εκείνης της βουλής ουκ επ €υνοίφ τζ υμέτερη αλλ* 
επΧ καταλύσει του Βημου του υμετέρου άπαντα ελέγετο, 
και ώς τοιούτοις ουσιν αύτοΐς τον νουν προσέχτ^τε• 
εισέλθών δέ είς ταύτην την βουλην έν άπορρήτψ θ€θ- 2 1 
κριτος μηνύει οτι συλΧέγονταί τίνες έναντκοσόμεροι τοις 
τότε καθισταμένοις πράγμασι- τά μεν ουν ονόματα ουκ 
έφη αύτων ερεΐν καθ" εκαστον' όρκους τε γαρ όμωμο- 
κέναι τους αυτούς εκείνοις, καΧ €Τ;^αι ετέρους οί ερούσι 
τά ονόματα, αύτος 8ε ούκ αν ποτέ ποιησαι ταύτα• καίτοι 22 
εΐ μη εκ παρασκευής εμηνύετο, πως ούκ αν ηνάγκασ€ν 
η βουλή ειπείν τά ονόματα θεόκριτον και μή άνώνυμον 
τήν μήνυσιν ποιήσασθαι ; νυνϊ 8ε τούτο το ψήφισμα 
εψηφίσατο. [ΦΗΦΙ2ΜΑ.] 

*Επ€ΐδι} τοίνυν τούτο το ψήφισμα έψηφίσθη, κατέρ- 23 6ο 8ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. 

γρντσ,ι «τι τον *Αγόρατον €ΐ9 τον Πειραιά οΐ αφ€θ€ντ€ς 
των βουλευτών, καΐ περιτυχοντες αύτφ ίν άγορ^ εζητουν 
αγ€ίν, παραγενομενος 8ε ϋίκίας καΐ "ϋίκομενης κσΐ 
άλλοι τίνες, ορώντες τά πράγματα ού\ οία βεΚτιστα 
εν τβ πολεί οντά, αγειν μεν τον *Αγόρατον ουκ εφασαν 
ιτρσησεσθαι, άφτ^ροΰντο δέ καΧτΙ^γγυωντο κοΧ ωμοΚάγουν 

24 παράζειν €19 την βουλην. γραι^άμενοι 8ε οΐ βουλευταΐ 
τά ονόματα των εγγυωμενων καΐ κωλυόντων, άπυοντες 
φχοντο εΙς άστυ. ο δε *Αγ6ρατος καΐ οΐ εγγνηταΧ καθί- 
ζουσιν επϊ τον βωμον Μουνυχίασιν* επει&η 8ε εκεΐ ήσαν, 
εβουλεύοντο τί ')(ρη ποίεΐν• ε86κει ουν τοις εγγυηταΐς 
καΐ τοις άλλοις άπασιι^ εκπο8ών πονησασθαι τον *Αγό- 

25 ρατον ως τάχιστα, και παρορμίσαντες 8ύο ττλοΐα Μον- 
νυχίασίν ε8εοντο αύτοΰ παντί τρόπφ άπέΚθεΐν *Αθηνηθεν, 
και αντοι εφασαν συν€κπ\ευσεΐσθαι, εως τά πράγματα 
κατασταΐη, λέγοντες οτι, €ΐ κομισθείη εις την βουλην, 
βασανιζόμενος ϊσως άναγκασθησεται ονόματα εΙπεΐν 

* Αθηναίων ων αν ύποβάλωσιν οι βουλόμενοι κακόν τι 

26 ^ν τ§ πολβι εργάζεσθαι. ταύτα εκείνων 8^ομένων, και 
παρασκευασάντων πλοΓα, και αυτών ετοίμων όντων 
συνεκπλ€Ϊν, ουκ ηθέλησε π€ίθεσθαι αύτοΐς *Αγόρατος 
ουτοσί. καίτοι, ω *Αγόρατ€^ ει μη τί σοι ην παρ^σκευ- 
ασμενον και επίστευ€ς μη8εν κακόν π^ίσ^σθαι, πώς 
ουκ αν ωχου κοΧ πλοίων παρεσκευασμένων και τών 
εγγυητών ετοίμων όντων σοι συνεκπλ^ιν ; €γι γάρ οΙόν 

27 Τ€ σοι ην, και ουπω η βουλή σου εκράτει• άλλα μεν 8η 
ονχ δμοιά γε σοι και έκείνοις υπήρχε, πρώτον μεν γάρ 

* Αθηναίοι ήσαν ώστε ουκ εδεδίεσαι^ βασανισθηναι' 
έπειτα πατρίδα σφετέραν αυτών κατάλιπόντες έτοιμοι 
'^σαν συνεκπλεΐν μετά σου, ηγησάμενοι ταύτα μάλλον 
λυσιτελείν η τών πολιΐ-ών πολλούς και αγαθούς υπό σου ΙΥ3/Α3. 6ι 

αδίκως αποϊΑσθαι• σο\ δε ιτρ&Γον μα/ κίρ8υνος ^ν 
βασανισθηναι νπομάναιηι» €π€ΐτα ου πατρίδα αν σαντον 
κατίΚιπ^^* ωστ €κ παντός τρόπου σοΙ μαΧΚον η έκείνοις 28 
€/>ΠΓλ€νσαι σνν€φ€ρ€ν, €1 μη τι ην φ εχτίστενβς. νυν δε 
άκων μεν προσποιφ, εκών δε πολλούς καΐ αγαθούς 
* Αθηναίων άπεκτεινας, ως δε παρεσκευάσθη άπαντα α 
εγώ λεγω^ καΐ μάρτορες είσι καί αυτό το ^Ιτηφίσμα σου 
το της βουλής καταμαρτυρησεί• [ΨΗΦΙΣΜΑ.] 

Έπειδι) τοίνυν τούτο το ψήφισμα έψηφίσθη και 29 
^θον οι εκ της βουλής Μουνυχίαζε, εκών ώ/εστ»; 
*Αγόρατος άπο του βωμού* καίτοι νυν γε βίί/. φησίν 
άφαιρεθηναι. επειΒη δε εις την βουλήν εκομίσθησαν, 3^ 
απογράφει *Αγόρατος πρώτον μεν τών αύτου εγγυητών 
τα ονόματα, έπειτα τών στρατηγών και τών ταξιάρχων, 
έπειτα δε και αλλω^ τινών πολιτών, η δε α/>χι) αυτή 
του παντός κάκου ετγένετο• ώς δε απόγραφε τα ονόματα, 
οΐμαι μεν και αντο^ όμολογησειν* ει δε μη, επ αύτο^ 

φωρφ εγώ αύτον εζελεγζω. *Απόκριναι 8η μοι. [ΒΡΩ- 
ΤΗ2Ι2.] 

*Έίβουλοντο τοίνυν, ω άν8ρες 8ικασταί, ετι πλειόνων 31 
αντο^ τα ονόματα απόγραφαν ούτω σφό8ρα ερρωτο 
η βουλή κακόν τι εργάζεσθαι, και οΰτος ουκ ε8όκει 
αύτοΐς άπαντα τάληθη πω καττ/γορηκέναι. τούτους μεν 
ουν απαντάς εκών απογράφει, ού8εμιας αύτφ ανάγκης 
ούσης* [/χετά τοντο προσαπογράφει έτερους τών πολι- 
τών*] ίπει8η δε η εκκλησία Μουνυχίασιν εν τφ θεάτρφ 32 
εγίγνετο, ούτω σφόδρα τίνες επεμελοΰντο όπως και έν 
τφ 8ημφ περί τών στρατηγών και τών ταξιάρχων 
μηνυσις γένοιτο {περϊ δε τών αλλωΐ' άπεχρη η εν τ^ 
βουλή μηνυσις γεγενημενη), ώστε και εκεί παρά- 
γουσιν εις τον 8ημον. καί μοι άπόκριναι, ω *Αγόρατε* 62 ΞΕΙΕ0ΤΙ0Ν5. 

ου γαρ &ν ο7/ι<ιι σ€ ίξαρνον γενέσθαι» α ίναντίον *Αθψ 
1/αίων απάντων έποίησας. [ΕΡΩΤΗ2Ι2.] 

33 *0/^Μ)λογ^^ μ^ καΧ αυτός, όμως δέ και τα ίΐιηφίσματα 
ύμ2ν του 8ημου άναγνώσεται, [ΦΗΦΙ5ΜΑΤΑ.] 

^Οτι μεν απεγραψεν *Αγόρατος ούτοσΐ των άνΒρων 
€Κ€ίνων τα ονόματα, καΧ τα έν τ^ βουλβ καϊ τα έν τω 
8η μψ, και Ιστι φονευς εκείνων, 0Γχ€8όν η οΤμαι ύμας 
επίστασθαι* ώς τοίνυν απάντων των κακών αίτιος τ^ 
7ΓΟλ€ΐ εγένετο και ονδ* ύή> ενός αυτόν προσήκει εΚεεί•• 

34 σ^αι, εγω οΐμαι ύμίν εν κεφαλαίοις άπο^είξειν, επβι&η 
γαρ €Κ€Ϊι/οι συΧΚηφθεντες έΒέθησαν, τότ€ και ό Λνσαι/- 
δ/309 €19 τους λιμένας τους υμετέρους είσέπΧευσε, και 
αϊ νηες αι ύμέτεραι ΑακεΒαιμονίοις παρεδόθησαν, καϊ 
τα τείχη κατεσκάφη, και οι τριάκοντα κατέστησαν, καΧ 

35 τι ου των Ζεινων τ^ ποΚει εγένετο ; επει^8η τοίνυν οι 
τριάκοντα κατεστάθησαν, ευθέως κρίσιν τοΐς άνΒράσι 
τούτοις εποίουν εν τ^ βου\^, 6 δί 8ημος εν τω δικα- 
στηρίω εν ΒισχιΧίοις εψηφίσατο. και μοι άνάγνωθι το 
ψήφισμα. [ΦΗΦΙ2ΜΑ.] 

3^ Ει μ^ ουν εν τφ 8ικαστηρίφ εκρίνοντο, ρςιδιως αν 
εσωζοντο' άπαντες γαρ η^ εγνωκότες ητε ου ^ν κάκου 
η ποΚις, εν φ ουδέν ετι ώφεΚεΐν έ8ύνασθε* νυν δ* €19 
την βουλην αυτούς την επϊ των τριάκοντα εισάγουσιν. 
η δέ κρίσις τοιαύτη εγίγνετο, οΐαν και ύμεΐς αύτοι επί- 

37 στασθε. οι μεν γαρ τριάκοντα εκάθηντο επΙ των βάθ- 
ρων, ου νυν οι πρυτάνεις καθέζονται* δυο δέ τράπεζαι εν 
τφ πρόσθεν των τριάκοντα εκείσθην* την 8ε φηφον ουκ 
€19 κα£ίσκους άλλα φανεράν επι τάς τράπεζας ταύτας έ8ει 
τίθεσθαι, την μεν επϊ την πρώτην, την δέ καθαιρούσαν 
έπϊ την ύστερον" ώστε εκ τίνος τρόπου έμε^έ τις αύτων 

38 σωθησεσθαχ ; ενϊ δέ \ότγφ, όσοι εις το βουλευτηριον £Υ3ΙΑ3. 63 

€πΙ Τΰΰ¥ τριάκοντα €ΐση\θον κριθησόμεροι, άπάϊ^ωι/ 
θάνατος κατ€γιγνωσκ€Γθ καΐ ον8€ν6ς άπεφηφίσαντο, 
πλην ^Αγοράτον τουτουί' τοΰτον δέ άφρισαν ώς ενβρ- 
γετην οντα' ίνα δέ €ΐ8τητ€ ώς ττοΧΚοϊ νπο τούτου 
τ^θνο^σι^ βούλομαι ύμίν τα ονόματα αύτων άρα- 
γνωναι,. [ΟΝΟΜΑΤΑ.] 

*Έπ€ΐδΐ7 τοίνυν, ω αν8ρ€ς Βίκασταί, θάνατος αύτων 39 
κατβγνώσθη καΐ ιδεί, αυτούς άποθνησκβιν^ μ^απέμπον- 
ται €19 το Βεσμωτηριον 6 μεν άΖ^Κφοην, 6 §€ μητέρα, 6 
δέ γυναίκα, 6 ^ η τις ^ν έκάστφ αυτών προσήκουσα^ 
ίνα τά ύστατα ασπασάμενοι τους αυτών ούτω τον βίον 
τ^Κευτησ^ιαν. καΧ δι) καΧ ίίιονυσό8ωρος μ^ταπεμπεται 4ο 
την ά8€λφην την έμην εΙς το Β€σμωτήριον, γυναίκα 
ίαυτοΰ ούσαν. πυθομένη δ* €Κ€ίνη άφικν€Ϊται, μίΚαν Τ€* 
Ιμάτιον ήμφιεσμά^, ώς είκος ην επΙ τφ άνΒρΙ αύτης 
τοιαύτη συμφορφ κεχμημένφ. ίναντίον δέ της οΒ^Κφης 4 1 
της εμης Δ^ιονυσό8ωρος τά τ€ οΙκ€Ϊα τά αυτού 8ΐ€θ€το 
όπως αύτφ €8όκ€ΐ, καΐ π€ρϊ *Αγοράτου τουτουΐ ίλεγεν 
ΟΤΙ αίτιος ^ του θανάτου, και επέσκηπτεν ΙμοΧ και 
Αιονυσίφ τουτωί, τφ ά8€Κφψ τφ αυτού, καΙ τοις φίΚοις 
πάσι τιμωρ€Ϊν ύπ€ρ αυτού *Αγόρατον• και τη γυναικι τη 4^ 
αυτού €π€σκηπτ€, νομίζων αύτην κνειν Ιξ αυτού, Ιαν 
γένηται αύτη παώίον, φράζειν τφ γενομένφ οτι τον 
πατέρα αντον *Αγόρατος άπ€ΚΤ€ΐν€, και κ€\εύ€ΐν τιμω- 
ρ€Ϊν ύπ€ρ αυτού ώς φονέα οι^α. ως ουν αληθή λέγω, 
μάρτυρας τούτων παρέζομαι. [ΜΑΡΤΎΡΕ2.] 

Οντοι μεν τοίνυν, ω άνΖρες * Αθηναίοι, υπ* * Αγορά- 43 
του απογραφέντες, άπέθανον Ιπεί δέ τούτους εκπο&ων 
εποιησαντο οί τριάκοντα, σχεδόν οΤμαι ύμας έπίστασθαι 
ώις τΓολλά καΧ Ζεινά μετά ταύτα τη πάλει εγένετο• ων 
ούτος απάντων αίτιας εστίν, άποκτείνας εκείνους, άνιώ- 64 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5. 

μαχ μεν ουν ντΓομψ,νησκων τάς γ€/€ΐτημ€ΐ/ας συμφοράς 

44 ^ ΤΓολβι, ανάγκη 8* Ιστίν, ω ανΒρες Βικασταί, έν τφ 
παρόντί, καιρφ, ΐρ* €ΐ8ητ€ ως σφοΒρα νμίν ίΚεείν προσή- 
κει *Αγόρατον, ΐστε μα^ γαρ τους εκ 1ίισλαψ!ίΐΗ)ς των πο- 
λυτών κομισθέντας, οίοι ^σαα^ καΧ όσοι, και οΐφ οΧεθρφ 
ύπο των τριάκοντα άπώλοντο' ΐστε 8ε τους εζ ^ΈΧευσΐ- 
νος, ως πολλοί ταύτγι τ§ συμφορά εχρησαντο' μΑμνησθε 
δε καΧ τους ένθά8ε δια τάς ιδίας έχθρας άπαγομένους εις 

45 το Ζεσμωτηρνον* οί ούδβ/ κακόν την πόλιν ποιησοΛττες 
ηναγκάζοντο αισχίστφ καΐ άκλεεστάτφ ολ^θρφ απολλν- 
σθσχ, οι μεν γονέας σφετερους αυτών πρεσβύτας κατά- 
λεΐΊτοντες, οι ']7λτΓΐζοι/ υπό τών σφετερων αυτών παλΒων 
γηροτροφηθεντες, επει^8η τελευτησειαν τον βίον, ταφή- 
σ-εσ-^αι, οι 8ε αΖέΚφας άνεκ8ότους, οι 8ε παΐδας μίτ 

46 κρούς πολλΐ7^ ^^ θεραπείας 8εομενους* ους, ω άν8ρες 
8ικασταί, ποίον τίνα οΐεσθε γνώμην περί τούτου εχειν, 
η ποίον τινά άν φηφον ^€<Γ^αι, ει επ εκείνοις γένοιτο, 
άποστερηθεντας δια τούτον τών η8ίστων; ετι δέ τα τείχη 
(ας κατεσκάφη, καΐ αι νηες τοις πολεμίοις παρε86θησαν, 
και τα νεώρια καθγ/ρέθη, και Α.ακε8αιμ6νιοι την άκρο- 
πο\νν υμών εΐχον, και η 8ύναμις απασα της πόλεως 
παρελρθη, ώστε μη8εν 8ιαφερειν της ελαχίστης πόλεως 

47 την πόλιν, προς 8ε τούτοις τάς ιδίας ουσίας απωλέσατε, 
και το τελεχτταΐον συλληβ8ην άπαντες ύπο τών τριάκοντα 
εκ της πατρί8ος εζηλάθητε, ταύτα εκείνοι οι άγαθοι 
άν8ρες αισθόμει/οι ουκ έφασαν έπιτρέφαι την ειρήνην, 

48 ώ άν8ρες 8ικασταί, ποιησασθαί' ους σύ, ^Αγόρατε, 
βουλομένους αγαθόν η πραζαι τ§ πόλει άπέκτεινας, 
μηνύσας αυτούς [τζ πόλ€ΐ] επιβουλεύειν τφ πληθει τφ 
ύμετέρφ, και αΐτως ει απάντων τ^ πόλει τών κακών τών 
γεγενημένων, νυν ούν μνησθέντες και τών ΙΖίων έκαστος £ν5/Α3. 65 

ουστυχ'ημΛτων και των κοινών της νό\&ύς, τψ,ωρύσθί τ^ν αΧτυον τούτων. VII. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ. 

§§ 17-25• 

Ετι τοίννν €1 των οίκτων παρέστη μοι μηΒεν φρον^ 1 7 
τιζζΐν, πώς αν €τό\μησα τοσούτων μ^μισθωμένων καΧ 
απάντων σνν€ΐΖότων άφανίσαι τον σηκον βραχέος μεν 
Κ€ρ8ονς €ν€κα, προθεσμίας δέ ούΒεμίΛς ουατης τφ κι^- 
8ύνφ τοις είργασμ^ένοις απασι το χωρίον ομοίως προσ- 
ήκον εΐναί σφον^ τον σηκον, Ιν εΐ τις αυτούς ψ-ίΛΤΟ, 
έίχον άνενεγκείν οτφ παρ&οσαν. νυν δέ καΧ €/ΐ€ άπολν- 
σαι^69 φαίνονται^ και σφας αυτούς, ειπ^ρ φεν8ονται, 
μετόχους της αιτίας καθιστάντες. ει τοίνυν και ταΰτα 1 8 
παρεσκευασάμην^ πώς αν οίος τ ^ν πάντας πεισαι τους 
παριοντας, ι^ τους γείτονας, οί ου μόνον άλλτ^λω^ ταυτ 
Γσασιΐ' ά πάσιΐ' οραν εζ^στιν, αλλά και π^ρι ων άπο- 
κρυπτομεθα μη^ενα εΙΒέναι, και π€ρι εκείνων πυν- 
θίνονται ; εμοΧ τοίνυν τούτων οΐ μεν φίΚοι οι 8ε Βιαφοροι 
περί τών εμών τυγχάνουσιν οντες. ους εχρην τούτον 19 
παρασχέσθαι μάρτυρας, καΐ μη μόνον ούτω τολμηράς 
κατηγορίας ποιεΐσθαι' ος, φησιν ώς εγώ μεν παρ€ΐστη- 
κ€ΐν^ 6ί δ* οίκεται εζέτεμνον τα πρέμνα, αναθεμένος δί 
() βοηλάτης φχετο άπάγων τα ζύλα. καίτοι, ω ϋικό- 2ο 
μαχε, χρην σε τότε καΧ παρακαΚειν τους παριόντας 
μάρτυρας, καΧ φανερον πο^εα^ το πράγμα* και έμοί μεν 
ου^εμίαν αν άποΚογίαν ύπέΚιπες, αυτός 8ε, βι μεν σοι 
εχθρός ^ν, εν τούτω τψ τρόπφ '^σθα αν με τετιμωρη- 
μένος, ά δε της πόλεως ει^εκα έπραττες, ούτως έζέΚέγζας 
ουκ αν εδόκεις εΤι^α^ συκοφάντης, ει δε Κ€ρ8αίν€ΐν 2 1 

Ι. 5 66 8ΕΙΕ€ΤΙΟΝ5. 

ίβούλόυ, τότ ίν ηλ^ΐ&τόν ίΚαβ^* φορ^ρον γαρ οντσς 
του πράγματος ού8€μίαν αΚΚην ηγούμην ία/ ζΙνοΛ μοι 
σωτηρίαν η σέ ττεΐσαι. τούτων τοίνυν ούδβ^ ποιησας 
δια τονς σους λόγους άζιοΐς μ€ άποΧεσθαι, και κανψ 
γορ€Ϊς ώς ύπο της €μης 8υνάμ€ως καΐ των ίμων χρη- 

22 μάτων ονδβις έθίΚει σοι μαρτυρεΐν* καίτοι εΐ φησας μ* 
ιδειί^ την μορίαν άφανίζοντα τους Ινν^α άρχοντας €?π;- 
γαγ€ς 'ή άλλους τινάς των εξ * Αρείου πάγου, ουκ αν 
ετέρων &ει σοι μαρτυρούν* οΰτω γαρ αν σοι ζπηηβ^εσαν 
άΚηθη \4γοντι, οΐπερ καϊ 8ιαγ(γνώσκ€ΐν εμέΧλον περΧ 

23 του πράγματος* ΖεινοΤαΤα ουν πάσχω, ος ει μ^ παρέ- 
σχετο μάρτυρας, τούτοις αν ήζίου πιστεύενν, επειΒη 
δ^ ουκ €ΐσιι^ αύτψ, 4μοι καΧ ταύτην ζημίαν οίεταχ 
χρηναι γενεσθσχ, και τούτου μ^ν ου θαυμάζω• ου γαρ 
ίηπου συκοφαντών άμα τοα)ύτων γε λόγων απορήσει 
καΐ μαρτύρων υμάς δ* ούκ άζιω την αύτην τούτψ 

2^γνώμ'ην εχειν. επίστασθε γαρ εν τω ττεΒίφ ιτολλας 
μορίας ούσας και πυρκανας έν τοις άλλοις τοις εμοις 
χωρίοις, ας, εΐπερ επεθύμουν, πολύ ^ν άσφαλέστερον 
και άφσνίσοΛ και εκκοφαι ιτίαι έπεργάσασθαι, οσωπερ 
^ττον το άΖίκημα πολλών ούσων εμέλλε&ηλον εσεσθοίΛ. 

25 νυν δ* ούτως αύτάς περί πο}^λού ποιούμαι ωσπερ και 
την αΧλην ούσίαν, ηγούμενος περϊ αμφοτέρων τούτων 
έΐναί μοι τον κίνΒυνον. αυτούς τοίνυν ύμας τούτων 
μάρτυρας παρέζομαι, επιμελουμένους μ^ εκάστου μηνός, 
γνώμονας δέ πέμποντας καθ* εκαστον ενιαυτόν* ων 
ουδείς πωποτ εζημίωσεν ώς ίργαζόμενον τα περί τάς 
μόρίας χωρία. £Υ3/Α3. 6/ 

VIII. ΚΑΤΑ ΘΕΟΜΝΗΣΤΟΥ. 

§§6-20. 

^Ισως τοίνϋΡ, ω αι/δ/>69 Βικο/ττολ, ιτερί τούτων μ€Ρ 6 
ονδ^ ά'πο\ογήσ€ταί, €/0€ΐ 5^ προς νμας απ€ρ έτολμα 
\ίέγ€ίΡ καΧ ^ρος τορ Βιαιτψηρ, ως ουκ ατη τωρ άπορρψ 
τωρ, 4άρ ης €Γπ7} τορ ττατέρα άπ^κτορέροΛ• τορ γαρ ρομορ 
ου ταΰτ ά7Γαγορ€ύ€ΐρ, αλλ* άρΒροφόρορ ονκ έα^ λ6γ€νρ. 
^γω ο οΙμοΛ νμχις^ ώ οινο/χς οικασταί^ ου π€/Η τωρ 7 
ορομάτωρ Ζναφέρ^σθαι άλλα τ^9 τούτωρ Ζιανοία^^ καΧ 
ηάρτας €ΐδέμαι οη, όσοι [άπειττονασι ηνας, ΐ€αΙ άι^δρο- 
^ΐΌΐ τωι^ αυτωρ άσι^ καΧ οοτοι] άρ8ροφόροι €ΐσι, καΙ 
άιτε/αχΗ^ασί Τ4Ρα9« ττολν γαρ ορ €ργορ ηρ τφ ρομοθέη^ 
άΐΓβ»^τα τα ορόματα γράφζψ, οσα τηρ αυτηρ Βύραμιν 
ίχ€ν αλλά ΐΓ^Ι €Ρος €ΐπώρ π€ρΙ πάρτων 6δΐ}λ6κΓ€Τ• ου 8 
7^ ^ΤΓον, ω θ€6μρηχΓΓ€, €ΐ μ4ρ τ&9 σ εΓιτοι πατραΧοίορ 
Ύ/ μητρα\οία;Ρ9 ηζίουζ αρ αντορ οφλεΐρ σοι Βίκηρ, €ΐ δε 
τις εΓίΓοι ώς τηι^ τεκονσίΐΐ' 17 "^^ φύσαρτα ετυτητες, ^ον 
αν αντοι^ άζημΜΡ 8€Ϊρ €Ϊραι ως ονδεν τώι^ άπορρητωρ 
άρηκότα. ι^δεως γαρ ορ σου ττυθοίμηρ (π€ρΙ τούτο γαρ 9 
δειι^ εΤ και μ^μ^Κέτηκας καί ποιεΐι/ και \4γ€ΐρΥ ει τις 
<Γε ειποι ρΓψαι ττ)}^ άσπ&α» €Ρ δέ τ^ )^/ϋΐφ εΐρητο, έάν 
ης φασκ^ι άποβββληκέραι, νιτοδικον ε&αι» ουκ αι^ ^δι- 
κα^ον αντ^, αλλ' έζηρκει, ορ σοι, ^ρριφεροΛ τηρ άσπίΒα 
\^εγορτ^ ούΒέρ σοι /χελειι^ ; ουδέ γαρ το αυτό εοτι ρΐφαι 
και άποβεβληκεραν. αλλ* ούδ* άι^ τωρ β^δεκα γερομερος ίο 
άποδε^αιο, ει τις άπάγοι τνρα φάσκωρ θοψΛτιορ άπο^ε- 
Βνσθαί η τορ χιτωρίσκορ εκ8ε8ύσθαι,, αλλ* άφείης αρ 
τ&ρ αύτορ τρόπορ, οτι ου λωποδυη^ς ορομαζεται. ουδ' 
ει ης παιδα εζαγαγων ληφθείη, ουκ αρ φασκοις αύτορ 
άρ8ραπο8ιστηρ εΐραι, είπε/) μαχβ τοις ορομασνρ^ άλλα 

5—2 68 ΣΕΙΕεΤΙΟΝΒ. 

/ϋΐτ) τοΓς €ργοις τον νουν προσ^ζείς^ ων Ινεκα τα ονόματα 

11 π(ίντ€ς τίθοηαι. €τι τοίνυν σκεφασθζ, ω αν8ρ€ς δι- 
κασταί* οντοσί γαρ μοι 8οκ€Ϊ νπο ρ^^,θνμίας καΐ μαλα- 
κίας ουδ* €19 ^Αρ€ΐον πάγον άναβεβηκεναι,. νάντ^ς γαρ 
€νίστασθ€ οτι εν εκάνφ τφ χωρίψ, όταν τάς του φόνου 
δίκας Βίκάζωνται^ ου δια τούτου του ονόματος τάς διχύ- 
μοσίας ποιούνται, άλλα δι* ουπερ έγω κακώς άκηκοα' ο 
μεν γαρ Βιχύκων ως εκτεννε δνόμννται, 6 Ζε φεύγων ίίς 

12 ουκ εκτεννεν. ρύκοΰν άτοπον αν εΐη τον 8όζαντα κτεΐναι 
φάσκοντα^ άν8ροφόνον «Γι/αι, οτι ό 8ιωκων, ως έκτεινε» 
τον φεύγοντα* Βιωμόσατο, τι γαρ ταντα, ων ουΤος ερεΐ, 
Βιαφερει,; καΐ αύτος μεν θβω^ι κακηγορίας εΒι,κάύ-ω 
είπόντί σε ερριφεναι την ασπίδα, καίτοι περί μεν του 
ρπ^ται ού8εν εν τφ νόμψ εΐρτηται, εάν 8ε τις είπΐΐ άποβε- 
βληκενοΛ την ασπίδα, πεντακόσιας 8ραχμάς όφειλενν 

13 κελεύει, ούκοΰν 8€ΐνόν, ει όταν μεν δ^ σέ κακώς 
άκούσαντα τους εχθρούς τιμωρεΐσθαι, οϋτω τους νόμους 
ώσπερ εγώ νυν λαμβάνειν*, όταν δ* έτερον παρά τους 
νόμους εΐττης κακώς, ουκ ά^ιοΓς δούναι 8ίκην• πότερον 
ούτως συ 8€ΐν6ς ει ώστε, όπως αν βούλι/, οϊός τ ει 
χρησθαι τοις νόμοις, η τοσούτον 8ύνασαι ώστ ού8εποτε 
οΪ€ΐ τους ά8ικουμένους υπό σου τιμωρίας τεύζεσθαι ; 

14 εΐτ ουκ αισχυη; ούτως άνοητως 8ιακείμενος, ώστ ούκ 
εξ ων ευ π€ποίηκας την πόλιν, αλλ* εζ ων ά8ικών ου 
8€&ωκας 8ίκην, οιει 8εΐν πΧεονεκτείν; και μοι άνάγνωθι 
τον νόμον. [Ν0Μ02.] 

15 *Εγώ τοίνυν, ώ άν8ρες 8ικασταί, ύμας μεν πάντας 
ει8ενσχ ηγούμαι ότι εγώ μεν ορθώς λέγω, τούτον 8ε ούτω 
σκανοΡ είναχ ώστε ού δώ'ασ^οα μαθ^ΐν τά λεγόμενα, 
βούλομαι ούν αύτον καΐ εζ ετέρων νόμων περϊ τούτων 
8ιΖάζαι, αν πως άλλα νύν επΙ τού βήματος παιδευ^^ καΐ το λοιίΓοι/ ημΐι^ μη 'τ^ρ^χΰ πράγματα, καί μοι ααηί- 
γνώθι τούτους τους νόμους τους Χόλωνος τους παΧοΛούς. 

ΝΟΜΟΣ. Δεδ^σβα^ 8* έν τζ ΊΤοΒοκάκκ]^ ημίμ(Κ νίντ€ τίν ι6 
ίγ6Β(ι, ίάν Ίτροστίμήσηυ ή ήΤίΐαία. 

*Η ποΒοκάκκη αύτο βστιτ, ώ θ€6μνηστ€^ ο νυν κα* 
λ€Ϊτ€ έν τψ ζύλφ δ€δ€σ&αι• €6 ουν 6 8€θ€ΐς ^ζέΚθών Ιν 
ταΐς ενθυναις των €ν8€κα κατηγοροίη δτι ουκ έν τ^ 

οκακκιι €θ€θ€το ολΛ €ν τφ ςυΚφ^ ουκ αν ηλΜσιον 
αυτόν νομίζοιεν ; λβγε €Τ€ρον νόμον. 

ΝΟΜΟΣ. *ΈπΓ€γ^υαν Β* έττιορκησαντα τΙψ Άττόλλο). δβδί- ι; 
ότα Ββ ΒΙκη^ 1ν€κα Βρασκάξ€ΐν. 

Τούτων το μεν έπιορκησαντα ομοσοα^ά €στ4, το δέ 
8ρασ'κάζ€ΐν, ο νυν άποΖιΖράσκ^ιν ονομάζομεν. 

*Όστ*9 δέ άττίλΧει τ§ θίρα^ ίνΒον του κΧίπτου ίντος. 

Το άπίΚΚει^ το άποκλ€ΐεα/ νομίζετοΑ, καϊ μη^εν δια 
τούτο Βίχιφερου. 

Το άργύρίον στάσιμον €ΐναΛ ίφ* οποσφ άν βούληται ό ι8 
Βαν€ίζων. 

Το στάσψον τούτο έστνν^ ώ βίΚτιστ€, ου ζυγω 
ίστάνοΛ αλλά τόκον πράττ€σθαι οπόσον αν βούληται. 
έπανάγνωθί τουτί του νόμου το τ^Κευταΐον. 

"ΟσΜ Β^ ΊΓ^φασμενως ΊτόΧαυνται^ 19 

καΧ 

οίκηος καϊ βλάβης την ΒούΧην «Ζι/αι όφ€ίλ€ΐν. 

Προσέχετε τον νουν. το μεν πεφασμενως έστΙ φα- 
νερως, πολεισθαι, δέ βαΖίζειν^ το δε οίκηος θεράποντος. 
^ολλα δε τοιαύτα και άλλα εστίν, ω άν8ρες δικασταί. 2ο 
αλλ* €1 μη σιΒηροΰς εστίν, οΓομαι αύτοΐ' εννουν γεγονέ" 
ναι ΟΤΙ, τά /χέν πράγματα ταύτα εστί νυν τε καϊ πάλαι, 
των δέ ονομάτων ενίοις ού τοις αντοΪ9 χρώμεθα νυν τε 70 5ΕΣΕεΤΙ0Ν3. 

καΧ πρ6τ€ρον. 8η\ωσ€ΐ §€* οΙχήσετΰΛ γαρ απιύν απδ 
του βήματος σκοΊτζ. 

IX. ΚΑΤΑ ΠΑΓΚΛΕΩΝΟΣ ΟΤΙ ΟΥΚ ΗΝ ΠΑΑΤΑΙΕΥΣ. 

Πολλά μίρ )<έγ^ΐΛ^» ω άι/δρ€9 δικαστού ιτερί τουτουΧ 
τον πράγματος ο\η άι^ Βνναίμην οντ€ μο4 Βοκ^ΐ δ^α^* 
ως δ€ ορθώς νηι/ &ίκην Ιλαχοι^ τούτφ ΙΙαγκλέωνι, ουκ 
οντι Πλατ€ΐΐ€ζ τούτο ύμϋν π^ψάσομαι άττοδ^ΐξα^ 

2 *Ω.ς γαρ άΒικων μ€ πο\υν χρονον ονκ ίπαύετο, ίΚθώρ 
€πΙ το γναφ€Ϊον ίρ φ άρτγάζετο προσ€καΧ€σάμην αύτον 
προς τον πολ^μαρχον^ νομίζων μέτοικον €Ϊι^αι• απόντος 
δ^ τούτου οη ΙΙλαται^υς €Μ}| ηρομην οπόθεν Βημοτεύοιτο, 
παραννέσαντος τίνος των παρόντων προσκαΚέσασθαι 

3 καΧ προς την φυΚήν, '^ς τίνος είναι σκηπτοιτο, επεΑη 
δέ απεκρίνατο οτι ίί€Κ€Κ€ΐ6θ€ν, προσκαΧ^σάμενος αυτόν 
και προς τους τζ *Ιπποθωντβι Βικάζοντας, εΚθών επι το 
κουρεΐον το παρά τους Έρμας, Ινα οι Α€Κ€Κ€Ϊς προσφοι- 
τώσικ, ηρωτων, ους τε έζευρίσκοιμι Αεκ^Κ^ων επυνθανό- 
μην ει τίνα γιγνώσκοιεν ΑεκεΚειοθεν Βημοτευόμενον 
ΤΙαγκΚεωνα, επει8η δέ ουδείς εφασκεν γιγνώσκειν αύτόι/, 
πυθομενος οτι και ετέρας 8ίκας τά$ μεν φεύγοι τάς δ* 
ωφΚηκοι παρά τφ πολεμάρχω, ελαχον και εγώ. 

4 ΊΙρωτον μεν ουν ύμΐν ΑεκεΚεων ους ηρόμην μάρ- 
τυρας παρεζομαι, έπειτα Βε και των άΧΚων των λαχόντωΡ 
τε Βίκας αντ^ προς τον πολεμαρχον και καταΖικασαμε- 
νων, όσοι τυγχάνουσι παρόντες, καί μοι επιΚαβε το 
υδω/). [ΜΑΡΤΥΡΒ5.] 

5 Εκ μ^ τούτων πεισθείς προς τον πολεμαρχον αντφ 
την Βίκην ελαχον• έπειΖη Βε μοι ανη^ΐ' άντεγράφατο μη 
εισαγοίγιμον είναι, περϊ πόΚΚοΰ ποιούμενος μηΒενι 
δό^αι ύβρίζζΐν βούλ^σθαι μάλλον η Βίκην λαβείν ων ηΒίκηθηρ, πρωταν ματ Έ^ύθύκρατ^ν, $ν ττρξσβύτατόν τ€ 
^Iλαταί^^ων ίγίγνωσκον κοί μαΚι,οτα φάμψ^ βιδέ^α^» ηρά- 
μην €Ϊ τίνα γιγνωσκοι *1ππαρμο8ωρον νίον ΤΙαγκ\€ωνο, 
Πλαται/α* €ΐΓ€£τα δ€, ^π€{Β^| ^'^^ψο^ αιηκρίνατό μ»οι οτ& 6 
το^^^Ιπναρμό^ωρον μ€νγιγνωσκοι„ νΐον δ^ Ικ^,ίνφ ονδο'α 
α&τ^ ΤΙαγκΚίωνα. ουτ€ ολλοι^ ονδάκιι ^ίΖ^ίη οντΛ» ηρύτφν 
Βή καΐ των αΧΚων όσους 'β^ξί,ν Χ1\αταί€ας οντάς. π(ίντ€ς 
ο^ άγνοονντ€ς το δνομα αύτον, ακρφέστατα αν ίφα^ζταν 
μ€ ττυθέσθαι ΙΚ,θοντα άς τον -χΚωρον τνρον τ§ ίνρ καΐ 
ν^ψ* ταύτ^ι γαρ τ^ ημ^ρψ του μηνός ίκάαττου €Κ€Ϊ(Τ€ <π/λ- 
λίγ€σθαΛ τους Ώλαται^ας. ίλθών ουν €ΐς τοι^ τυρον ταύτ^ 7 
τρ ημ€ρφ Ιπυνθανομην αυτών, %1 τννα γιγνώφκοι^ 
ΊΙαγκΚίωνα νολίτην σφέτ^ρον• καΧ οί μ^ξν ολΛο^ ουκ 
€φασαν γιγνώσκ^ιν, €ΐς δβ τ^ς Λττεν οτι των μ€ν ττοΚυων 
ου&€ν\ €ΐδ€6; τούτο ον τ^ ζνομα, Βουλον μέντο^ ?φη 
€αυτου άφ^στ&τα Λναι, ΊΙαγκΚέωνα, την τ^ ηΚΜζίοίν 
λίγων την τούτου και ττ}ν τέχνην ^ ουτο9 χρηται» ταντ* 8 
οζν ώς αληθή ίστι^ τ6ν τ€ Εύθύκριτον, ον πρώτον ηρο- 
μην, κάί των άλλων Πλαται^ωμ ίοΌΐ,ς προσηλθον, καϊ 
τ^ν &ς ίφη ίί€σπ6της τούτου €Ίναι>» μάρτυρας παρίζομα^ 
και μοι 4πίλαβ€ το ύΒωρ^ [ΜΛΡΤΥΡΕΧ] 

Ήμίραις τοαα;ι/ μ^α το^ντα ον πολλαΐς ΰατ€ρον 9 
ΙΖων άγόμ€νον τουτονί Παγκλεωνα ύπο 'ίίίΚομηΒους, ος 
ίμαρτύρησ€ν αύτου δβίΠΓσπ^ς είναι, προσηΚθον ^ονλό- 
μ€νος €ΐδα/ΐΗ οποίον τί π^ρϊ αντον πραχθησοιτο. τότ€ 
μ^ν ο5ν ^π€ΐδ^ επαύσαντο μαχόμενοι, €ΐπ6ν τιν€ς των 
τούτφ παρόντων οτι €Ϊη αύτω άΒέλφος ος έζαιρησοιτο 
αύτον €ΐς {Κευθερίαν' ^πΧ τούτοις €γγυησάμ€νοι τταρέζειν 
€19 αγοραν φχοντο άπι6ντ€ς. τη δ' ύστ€ραιφ της Τ€ ίο 
αντιγραφής ίν€κα ταντ>;σΙ και αύτης της Βίκης Ιδο^ίε 
μοι χρηναι μάρτυρας λαβόντι παραγενίσθαι, ιν βίδεή^ν 72 5ΕίΕεΤΙ0Ν3. 

τον τ έζαιρησομενον αντον καΧ ο τι λίγων άφαιρησοίτο. 
€φ* οΐς μ€ν οΰν ίζηγγνήθη, οντ€ αδ€λ^9 οΰτ€ άλλος 
οΰδεΙς 'η\θ€, γννη δέ φάσκονσα αύτη^ αντον Λνοχ 
ΖονΚον^ άμφισβΎ/τοΰσα τψ ϋίκομη8€ΐ^ και 'ούκ ίψη 

11 €άσ€ί,ν αυτόν αγβιν• οσα μεν ουν αυτόθι, ερρηθη, πόΚνς 
αν εΐη μοι λόγος Βιηγεΐσθα^ εΙς τοντο δβ βίαυότητος 
ηλθον οι τ€ παρόντες τοντφ και αύτος ουτοζ, ωστ€ 
εθίΚοντος μίν του ϋικομηΒον^ έθέΚούσης δέ της 
γυναικός άφιέναι^ €Ϊ τις η εΙς ίΚευθερίαν τούτον 
αγοι η φασκων Ααυτου ΖουΚον είναι» τούτων ονδ^ 
ποιησαντες άφεΚόμενοι φχοντο. *β$ οΰν τ§ τ€ προ• 
τεραίφ επΙ τούτοις εζηγγνηθη κσΧ τότε βίφ ωχοντο 
αφεΚόμενοι αυτόν, μάρτυρας παρεζομαι ύμΐν. και μοι 
έπιΚαβε το υ8ωρ. [ΜΑΡΤΥΡΕΧ] 

12 ^Ρί^Ζιον τοίνυν εΙΒέναι δτι ονδ* αύτος Ώαγκλεων 
νομίζει €ανΓοι^ μη οτι Πλαταΐ€α είναι, αλλ' ονδ* εΚεύθε- 
ρον. όστις γαρ εβουληθη βίφ αφαιρεθείς ενόχους 
καταστησοΛ τους εαυτού επιτη8€ίους τοις βιαίοις μαΧΚον 
η κΛτά τους νόμους εις την εΚευθερίαν εξαιρεθείς Ζίκην 
λαβείν πάρα των αγόντων αυτόν, ού8ενϊ "χαλειτον γνωνοΛ 
ΟΤΙ ευ εΙΒώς εαυτόν όντα 8οΰλον εΒεισεν εγγυτ/τάς κατά- 
στηοΌ^ περί του σώματος άγωνίσασθαι. 

13 ^Οτι μεν ουν ΤΙλαταΐΛευς εΓι/αι πολλον δει, οΐμαι ύμας 
εκ τούτων €Γχε8όν τι γιγνώσκειν" οτι δε ούδ* ούτος, ος 
άριστα οΤδε τα αντου, γγησατο δό^αι αν ύμΐν Πλαταιενς 
είναι, 4ζ ων επραζε ρψ^ίως μαθησεσθε. εν τβ αντωμυοσί^^ 
γαρ της 8ίκης ην αύτω ελαχεν *Αριστό8ικος ούτοσί, 
αμφισβητών μη προς τον πολεμαρχον είναί οΐ τάς 

14 8ίκας, 8ιεμαρτυρηθη μη ΤΙλαταιενς ^ι/αι, επισκηφάμενος 
8ετώ μάρτυριουκ επεζηλθεν, αλλ' εΐασε καταΖικάσασθαι 
αυτού τον *ΑριστόΒικον. επ€ΐ Βε υπερήμερος εγενετο. ΣΥ3/Α3. 73 

ίζεησ^, την Ζίκην^ καθότι €Π'€ΐθ€. καΧ τούτων, ως άΧηθη 
€στι^ μάρτυρας €γώ παρέζομΛΛ ύμΐν. και μοι €πίΚαβ€ 
το ΰ8ωρ. [ΜΑΡΤΥΡΕΣ] 

ΤΙρΙν τοα/υν ταντα ομολογηθηναί αύτφ, δ€διώς τον ι$ 
^ΚριστόΖικον, μ€ταστας εντεύθεν ^βησι μ€τψκ€ΐ. καίτοι, 
οΤμαι εΙΒενοΜ νμας οτι €Ϊπ€ρ ην Ώλατανεύς, πανταγου 
μαΧΚον η θηβησιν €ΐκ6ς ην αντον μετοίκησα^,. *Ω.ς ουν 
φκ€ΐ, €Κ€Ϊ πολύν χρόνον, τούτων νμΐν μάρτυρας παρέζο- 
μαι• καί μοι επίλαβε το νδωρ. [ΜΑΡΤΥΡΕΣ] 

*Εξαρκ€Ϊν μοι νομίζω τα είρημενα, ω άνδρες Βυ^ασταί' 1 6 
€01^ γαρ 8ΐΛμνημονεύητε, οΐδ* οτι τά τε Ζίκαια καΐ τάληθη 
^φιεΐσθε, και ά εγώ ύμων 8εομαί, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Ι. ΝΙΚΟΚΛΗΣ Η ΚΥΠΡΙΟΙ. 
§§ 14—22. . 

14 Π€ρΙ μεμ ουν των ΊΓοΚντ^ιωρ, ίντ^νθο^ γαρ νναπϋε- 
μένος ηρζάμην, οΤ/χαι πασι Βοκεοί Βει^ότατον μίρ ^ϊι/βΐ^" 
το των αύτων αζιονσθαι τους χρηστούς καΙ^Τους πονη- 
ρούς, δικαιότατοι^ δέ το διωρισ^αι περί τούτων καϊ μη 
τους ανόμοιους των ομοίων τυγχάνειν, αλλά και πράττεα^ 

τ ζ και τιμασθαι κατά, την άζίαν εκάστους, αί μεν τοίνυν 
οΚιγαργίαι και 8ημοκρατίαι τάς Ισότητας τοΓς/Α€τ^ου<Γΐ 
των πολιτ€ΐώι/ ζτ^τοΰσι, και τουτ' ευ8οκιμ€Ϊ παρ* αύταΐς, 
ην μη8εν ετ€ρος έτερου Βύνηται πλέον εχειν* ο τοις 
πονηροίς συμφέρον εστίν αι δέ μοναρχίας πλείστον 
μεν νεμουσι τφ βεΚτίστω, Βεύτερον δέ τ^ μετ εκείνον, 
τρίτον δέ και τέταρτον τοις άλλοις κατά τον αύτον 
λάγον. και ταυτ €ΐ μη πανταχού καθέστηκεν, αλλά το 

ιβγε βούλημα της πολιτείας τοιούτον εστίν, και μεν δ^ 
Βιοραν και τάς φύσεις των ανθρώπων και τάς πράξεις 
άπαντες αν τάς τυροΛ^νίΖας μάλλον ομολογησειαν. καίτοι 
τις ουκ αν ^ζαιτο των ευ φρονούντων τοιαύτης πολιτείας 
μετέχειν, εν ^ μη διαλι^σβι χρηστός ων, μάλλον ή φέρε- 
σ^αι μετά του πλήθους μη γιγνωσκόμενος όποιος τίς 
εστι;ν; αλλά μην και πραστερα^ν τοσούτφ δικαίως αν 
αύτην είναι κρίναιμεν, οσφπερ ρψόν Ιστνν ενός άνΒρος Ι30ΚΚΑΤΕ5. 75 

γνωμ'ΙΙ προσέχ^^ τον νουν μαλλοι^ 17 ^^λλαΐ$ καΙ. ποΛ^ 
τοδανα49 δΜχκ^ίαίς ζητ€7» άρεσκεα^. οτι μ€ν ουν ηΒίων 1 7 
^στί καΐ ΊΓραχπ4ρα κσΧ δικ(αοτφα, δέα πΚενίνων μ^ αν 
τι,ς άνοΒείζείεν^ ου μην άλλα καΐ δια τούτων σνρίΖεΙν 
ρ^Βιάν €στ6* π€ρΙ δ€ των λοι,πων^ οσοι^ (ά μοναρχίοΛ 
προ^ το βονλεύεσθαι κ(ά πραζσΐ Τ4 των δεόντων Βυοίφε- 
ρονσιν, όντως αν καΧλι^στα θ€ωρησα(χμ€ν, εΐ τάς μίγίστας 
των ττραζ&^ν παρ άλληΚας τίθ€ντ€^ ίζετάζιεα^ €ΐηχ€ΐ,ρή' 
σαίμ€ν αντάς. οί μ€ν τοίνχη/ κατ ένιοΛ/τον άς τάς αρχάς 
€ΐ<ηόρτ€9 πρ6τ€ρον ιδιώται γίγνονταχ πρΙν αΧσθεσθαχ 
τι των της ιτόΪΛως καΧ λαβείν εμπεψίαν αντωι/* οΐ ^ χ8 
α(ΐ τοΙς αύτοίς Ιτηστατουντες^ ην καΙ την φύσιν κατά- 
^€€στ€ραν €χω<ην, αλλ' ουν ταΐς γ Ιμνειρίαι^ς πολν των 
άλλωι^ προέχουσα/. επειίΤ 6ί μεν πολΚων καταμεΚοΰσΐΛ/ 
εΙς άΚλήλους αποβλέποντες, οί δ' ονδ€νο9 ολιγωροΰσί», 
€ΐοοτ(9 0Τ6 πουτα θ€4 οι αυτών γιγνεσυοί. προς οέ 
τούτους οΐ μ^ εν ταΐς ολιγαρχίαις καΐ ταΐς 8ημοκρατίαίς . 
δια τάς προς σφας αυτούς φιλοτιμίας λυμαίνονται τχηβ 
κοινοϊς* οί δ* & ταΓ9 μοναρχίαις οντες, ούκ έχοντες οτφ 
φθονησουσι, πάντων ώς οίον τ 4στΙ ^ββλτιστα πρατ- 
τονσιν. επειθ" οί μεν ύστερίζουσι των πραγμάτων* τον 19 
μλν γαρ πλείστον χρονον επϊ τοις ι8ίοις 8ιατρίβουσιν, 
4πεώάν δ* €ΐ9 τα σνν^ρια συνελθωσιν, πλεονάκις αν τις 
αυτούς εύροι Βιαφέρομενους η κοινβ βουλενομένους* οί 
δ* ούτε (τυνεΒρίων ούτε χρόνων αύτοΐς άπο8εΒειγμενων 
άλλα και τάς ημέρας καΧ τάς νύκτας ίπι ταΐς πράζεσιν 
οντε^ ούκ απολείπονται των καιρών^ αλλ* εκαστον έν τφ 
Β^οντι πράττουσνν. ετι δ* οί μεν Βυσμενώς εχουσι, καΧ 2ο 
βούλοιντ Αν καΧ τους προ αύτων άρχοντας καΧ τους εφ* 
αύτοΐς ως κάκιστα Βιοικησαι την πόλιν, ΐν ως μετγίστην 
Βόξαν αντοί λάβωσιν οί δέ δια παντός του βίου κύριοι ^6 3ΕΙ.Ε€ΤΙ0Ν5. 

των νραγματων οντ€ζ εΙς απααηα τον χρόνον κολ τους 

21 €ν)Όΐα$ εχονσψ. το δ€ μεγιστον* τοις γαρ κοα^ΐς οί 
μα/ ώ9 ιδιοΐ9» οΐ δ* ως αλλοτ/9ΐοΐ9 προσέχουσι, τον νουν, 
καΧ σνμβούλοις γρωνται πε/οΐ αντων οί μεν των αστών 
τοις τολμηρότατους, οί δ' εζ απάντων έκλεζάμενο^ τοις 
φρονι,μωτάτοις, κσΧ τιμωσνν οί μεν τονς εν τοΙς ογλοις 
εΙπεΐν δυναμένους, οί Βε τους "χρησθαΧ τοις πράγμασυ/ 

22 επισταψΑνους. ου μόνον δ' εν τοΖς εγκυκλίοις κσΧ τοις 
κατά την ημεραν εκάστην γιγνομενοις αϊ μοναρχίοΛ 
Ζιαφερουσιν, αλλά καχ τας εν τψ πολέμφ πλεονεζίας 
απάσαύς περιειΧηή^ασιν. καΧ γαρ παρασκευάσασθ<α Βυ^ 
νάμεις καΧ "χρησασθαι, ταύται^, ώστε καΐ λαθεΐν κσΐ 
οφθηναι, κοΛ τους μλν πεΐσαι, τους δέ βυασασθαι» πάρα 
δέ τών εκπρίασθοΛ, τους δέ ταΐς • αλλ{α9 θεραπείαχς 
προσαγαγέσθαί μαλΚον σΐ τυραννίΖες τών αΧΚων πο\ΐ' 
τειών οίσΐ τ είσίν. καΧ ταυτ εκ τών έργων αν ης ούχ^ 

2$ ήττον η τών λόγων πιχττεύσειεν. τούτο μεν γαρ την 
τών ΙΙερσών δύΐ^αμ»^ άιταιτες ΐσμεν τηλιχαύτην το με- 
γεθος γεγενημένην ου δια την τών ανδρών φρόνησα/, 
αλλ' οτι μαΧλον τών άλλων την βασιλείαν τιμώσι/ 
τοΰτο 8ε Ανονύσιον τον τυραννον, ση παραλαβών την 
μεν αΚλην 1,υ<έλίαν άνάστατον γεγενημένην, την δ* αν- 
του πατρίδα πολωρκουμένην, ου μόνον αύτην τών παρ- 
όντων Κίνδυνων άπηλλαζεν, άλλα καΐ μεγίστην τών 

24*Ελληνίδων πόλεων έποίησεν* έτι δε Καρχηδονίους καϊ 
Αακεδαχμονίους, τους άριστα τών ^ΈΧληνων πολιτευόμε- 
νους, οίκοι μεν όλιγαρχουμένους, παρά δε τον πόλεμον 
βασιλευομένους. έχοι δ' αν τις επι^εΐζαι καΐ την πόλιν 
τών *ΑθηναΛων, την μάλιστα τάς τυραννίδας μισούσα^/, 
όταν μεν πολλούς έκπέμ^ στρατηγούς, ατυχούσαν, 
όταν δέ δι* ενός ποιησηται τους κινδύνους, κατορθοΰσαν* Ι50ΚΚΑΤΕ3. 77 II. ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ. 

§§ 54-58. 

Ευλόγως δε κάκ€Ϊροί ταντ εγνωζταρ, κάγώ τηλικαύ- 54 
τοα,ς ύπ€ρβολαΐς εχω 'χρήσασθαι π€ρΙ αντης' κάλλους 
γαρ π\€Ϊστορ μέρος μετέσχεν» 6 σεμροτατον και τι/ιιω- 
τατον καΧ θειότατον των όντων εστίν. ρ^Ζνον δέ γνωναι 
την Βύναψα,ν αντου' των μεν γαρ ανάριας η σοφι^ις η 
8ικαίθ(Γυνης μη μετεχόντων ττολλα φανησεταί Τ£μ.ώμ€ΐ^α 
μ.αλλοΐ' 17 '^ούτων εκαστον, των 8ε κάλλους άπεστερημε- 
νων ο^εν ενρηησομεν άγαπώμενον άΚλα πάντα καταφρο- 
νονμενα, πλην οιτα ταύτας της ιδέας κεκοί,νωνηκε, και 
την άρετην δια τούτο μαΚιστ ευδοκιμούσαν, οτι κάλ- 
λιοΓΤΟι^ των επιτηδευμάτων εστίν, γνοίη δ* αν τις 55 
κάκεΐθεν, όσον Βιαφερει των όντων, εζ ων αντοί διατι- 
> θεμεθα προς εκαστον αύτων των μ^ γαρ αλλωι^, ων αν 
εν χρεί({, γενωμεθα, τνχεΐν μόνον βονΧόμεθα, περαιτέρω 
Βε 7Γ6/31 αντων ού8εν τη ψ^η προσπεπόνθαμεν' των δε 
καλώι^ έρως ημΐν εγγίγνεται, τοσοντφ μείζω τόυ βον- 
λεσθαι ρωμην έχων, οσφ περ και το πράγμα κρεΐττόν 
εστνν. και τοις μ^ν κατά σννεσιν η κατ άλλο τι προε- 56 
χονσι φθονονμεν, ην μη τφ ποιεΐν ημάς εν κα9 εκάστην 
την ημεραν προσύ,γάγωνται και στεργ€ΐν σφάς αυτούς 
άναγκάσωσι* τοις 8ε κοιλοΓς ευ^ύς ίδόι^ες ευνοι γιγνό- 
με^α, και μόνους αυτούς ωσπερ τους θεούς ουκ άπαγο- 
ρεύομεν θεραπεύοντες, αλλ* η8ιον 8ου\εύομεν τοις τοιού- 57 
τοις ή των άλλων άρχομεν, πλείω χάριν έχοντες τοις 
πο\Κά προστάττουσνν η τοις μη8^ επαγγεΚΚουσιν. και 
τους μεν υπ* αΚλη τινί 8υράμει γιγνομένοϋς \οι8οροΰμεν 
και κόλακας άποκοιλου/χει^, τους δε τφ κάλλει λατρεύοντας 78 3ΕΙΈσΓΙ0Ν3. 

58 φιλοκάλονς καΧ φιλόπονους €ΐναί νομίζομ€ν. τοσαύνβ δ* 
€νσ€β€ΐ<ι, καΐ νρονοίφ -χρωμ^θα ΐΓ€ρΙ την ΙΒ^αμ την 
τοιχιύτην, ωστ€ και των εχόντων το κάλΚος τους μ^ 
μισθαρνήσαντας καΧ κακώς βονΚενσαμένονς π€ρΙ της 
αύτων ηλικίας μάλλον άτιμάζομεν η τους εΙς τά των 
άΚλχύν σώματ εξαμαρτονταςτ ΖύΌ^ δ^ €^1^ την αύτων ωραν 
δια^νλά^ωσιν, αβατον τοις ιτονηροΐς ωαιηρ ίερον ίτοιψ 
σαντες^ τούτους άς τον 4ηίλοιΐΓον χρόνον ομοίως 
ημώμ€Ρ ωστκρ τους ολην τήν ιτόλιν αγαθ6ν τι ττονη- 
ίηιντας. 

III. ΕΥΑΓΟΡΑΣ. 

§§ 47—50. 

47 Παραλαβών γαρ την πόλιν εκβεβαρβαρωμένην και 
ΖίΛ την των Φοινίκων άρχην ουτβ τους ^Ελλι^ι^^ ΐΓ/5οσδ€- 
χομίνην ουτ€ τ^^νας επισταρ,ένην ουτ ίμποριφ χρωμένην 
συτ€ \ιμ4να κεκτημένην, ταυτά τε πάντα διωρθωσΈ, καΧ 
προς τούτοις κσΧ χωράν πο)^ην προχταττηοΌΤο καΐ τείχη 
προσπεριεβαλετο και τριήρεις εναυπτιγησαίτο καΐ ταΐς 
άλλοις κατασκευαΐς ούτως ηυζησε την πόλιν ώστε 
μι^δ^Α^ας των 'ΈλληνίΒων άπολ€λ€ΐφθαΐ9 καΧ Βύναμιν 
τοσαύτην έν^ποίησεν ώστε ττοΚλούς φοβ€Ϊσθαι των 

/^%πρ6τερον καταφρονούντων αύτης. καίτοι τηλικαύτας 
επιδόσεις τας πόλ€ΐς λαμβάνειν ούχ οι6ν τ εστίν» ην 
μη τις οντάς διοοφ τοιούτοις ήθεσιν οϊοις Ευαγόρας μεν 
€[χεν, εγώ δ* όλίγφ πρότερον επειραθην Ζνίλθ^ίρ, ωστ 
ού δέδοικο μη φάνω μ^ίζω λέγων των εκείνψ προσόντων, 
αλλά μη πολύ λίαν άπολειφθω των πεπραγμένων ούτω. 

49 τις γαρ ον εφίκοιτό τοιαύτης φύσεως^ δς ού μόνον την 
εαυτίΛ πόλιν πλείονος άζίαν εττοίησεν άλλα καΧ τον 
τόπον όλον τον περιέχοντα την νησον επι πραότητα και ί30ΚΚΑΤΕ3. 79 

μο'ρίοτητα ΐΓροηγαγ€ΐ^ ; ^ρΧν μ4ρ γ€ λαβ€Ϊι^ Εναγοραμ 
τηρ άρχην οΰτως άνροσοίαττως καί χαλ€7ΓΟίς €Τχον ώστ€ 
καΐ των αρχόντων τούτους ίνομιζον €ΪναΛ βό^τίστονς 
ονην€ς ωμότατα προς τους ^ΈΧΚηνας 8ΐΛΚ€ίμ€νοί τυγχά'- 
νονεν* νυν δ^ τοσούτοι^ μ€ταπ€πτωκασα^ ώ(τ6^ «ίμιλλα^τ- 5^ 
θοΛ μίρ ονην€ς αστών Ζόζουσ^ φ^ΚέΚΚην^ς 41ναχ μαΚκττα, 
παίΖο7Γθΐ€Ϊσθαι δ^ τονς ιτλε^στους αύτων γυναίκας λαμ- 
βάνοντας παρ* ημών, χαίρ€ΐν δ^ καΧ τοις κτημασί καΧ 
τοις έηνηηΙ^εύμασι ΤοΧς *Ελλ1/νιι^049 μαΚΧον η τοΙς πτφά 
σφίσιν αύτοΐς, ιτλβιονς δέ καΧ των ίκρί την μουσικην 
καΧ ΐΓ€ρΙ την αλλι^ι^ ΐΓαίδ€ΐ;σ(ΐ' έν τούτοις τοις τόττοις 
ΖίΛτρίβ^ιν ^ παρ οΧς προτ^ρον €ΐωθότ€ς ^οται^• καΧ 
τούτων απάντων ού^άς οατις ουκ αν Έύαγόραν αίτιον 
€7ι/αι προ(Τομ6ΚογηχΤ€ΐ€ν. IV. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ. 

Ει πάντες ηθόοίΐν οι παι&εύ^νν €πιχ€ΐρουντ€ς αληθή 
\,€γ€ΐν και μη μ€ίζους πουεισθαι τάς υποσχέσεις ων 
ημύΧον ε^ιτελεΐν» ουκ αν κακώς ηκουον ύπο τών Ιδιω- 
τών νυν δ* οί το\μώντ€^ \ίαν άπερισκεπτως άΚα^ονεύ• 
εσθαι πεποιηκασιν ωστ€ Βοκ€Ϊν αμ€ΐνον ^ονλενεσ^αι 
τους ρ(ΐθυμάν αίρουμένους τών περΧ την φιΚοσοφίαν 
8ιατριβ6ντων. Ύίς γαρ ουκ αν μισησ€ΐ€ν άμα καΧ κατά* 
φρονησ€ΐ€ πρώτον μίν τών περί τάς €ρώας Βιατρφόντων, 
οί προοΊΓοιοΰνται μα/ Την σΧηθβιαν ζητ€Ϊν, €υθυς δ* εν 
^ΡΧδ ^^^ έπαγγάψΛτων φευ&η λιεγ€ΐΡ €πιχ€φουσιν; 
ηΙμοΛ γαρ άπασνν εΤραι φαν€ρ6ν οτι τα μέΚΚοντα προ^ 2 
γιγνώσκ€ΐν ου της ημετέρας φύσεως ίστιν, αλλά τόσον* 
τον άπέχομεν Τάνη/^ της φρονησεως ώσ& "Όμηρος ο 
μεγίστην επΙ σοφία 8όζ(ΐν εϊΚηφώς καΧ τους θεούς πεποί- δρ $ΕΙΕ€ΤΙΟΝ^. 

ηκα^ Ιστο' οτ€ βονΚευομα/ου^ ι^/> αντώΐ'* ου την έκείι/ων 
γνωμΎΐν εΖδώς άλλ' τιμΛν ίι^είζασθαι βονλόμα/ος οτί, 

3 τοΓς ώ/θρωποις €ΐ/ τούτο των άΖννάτων βστο'. οντοι 
τοίιη/ν €1$ τοντο τόλμης ίΚηλνθασα/, ώστε παρώνται 
πείθεα/ τους νεωτέρους^ ως, ηρ αυτοΖς πΚησναζωσιν, α Τ€ 
Ίτρακτέον ΙστΧρ είσονται καΧ δια ταύτης της επιστήμης 
ευ^αίμορες γερησορται, καΧ τηλικούτωρ άγαθώρ αυτούς 
διδασκάλους καΧ κυρίο'υς καταστησορτες ουκ αίσχν- 
ρορταχ τρεις η τετταρας μρας ύπερ τούτωρ αΐτοΰρτες. 

4 άλλ' €1 μερ η τωρ αΚΚωρ κτηματωρ πολλοστού μέρους 
της άζίας Ι/τωλουρ, ουκ αρ ημφισβήτησα»^ ως ουκ €ν 
φρορουρτες τυγχάρουσί, συμπασαρ δέ τηρ αρετηρ καΧ 
τηρ εύΒαψορίοΛ^ ούτως ολίγου τιμωρτες ως ρουρ έχοντες 
διδάσκαλοι τωρ άλλωι^ άζιοΰσι γίγρεσθαι. και λεγουσι 
μερ ως ονδ^ δεοιται χρημάτωρ, άργυρ£8ιοΡ κσΧ χρυσί- 
8ίθΡ τορ πλουτορ άποκαλοΰρτες, μικρού δέ κερΒους ορε-» 
γόμεροι μορορ ουκ αβαρατους ύπι/Γχρουρται τους συρορ- 

5 τας πονήσ€νρ* δ δε πώ/τωρ καταγέλαστότατορ, οτι παρά 
μερ ωρ 8εΐ λαβ€Ϊρ αυτούς^ τούτοις μερ άπιστονσα^, οΓς 
μεΧλουσι τηρ 8ικαιοσύρηρ παρα&ώσειρ, ωρ δ* ονδεπώ* 
ποτέ διδάσκαλοι γεγορασι, πάρα τούτοις τα πάρα τωρ 
μαθητωρ μεσεγγυοΰρται, προς μερ τηρ άσφαλειορ ευ 
βουλευομεροι, τφ δ' επαγγείψατι τάραρτία πράττορτες. 

6 τους μερ γαρ άλλο τι παιδβυοητας προσήκει διακρι- 
βοΰσθαι περϊ τωρ Βιαφερορτωρ (ρύΒερ γαρ κωλύει τους 
περί έτερα Βειρούς γερομερους μη -χρηστούς €«/αι περϊ 
τα συμβόλαια)" τούς δε τηρ αρετηρ και τηρ σωφροσύ- 
νηρ ερεργαζομερους πως ουκ αλογορ εστι μη τοις μάθη- 
ταις μάλιοτα πιστεύειρ; ου γαρ 8η που περί τούς 
άλλους ορτ€ς καλοί καγαθοί και δίκαιοι περί τούτους 
εξαμαρτησορται δι* ους τοιοίϊτοι γεγορασίΛ^. ΙΞ0ΚΚΑΤΕ3. 8 1 

Έ7Γ€ΐδάν ουν των ΙΖίχατων ηι/βς, ατταντα ταύτα συλ- η 
\ογιχΓάμ€νοί, κατί8ωσι τους την σοφίοΛ^ διδάσκοντας 
και την €υ8αι,μονίαν παραΒιΖοντας αντονς Τ€ ποΧΚων 
Β^ομένους και τους μαθΎ/τάς μικρόν ιτραττομίνους, και 
τας ένανηωσας €πϊ μεν των λόγων τηροΰντας, €πϊ δ€ 
των €ργων μη καθορωντας, €τι δέ περΧ μεν των μελλόν- 
των εΙΒεναι προσποιούμενους, περί δε των παρόντων 8 
μηΒεν των δεόντων μητ εΙπεΐν μήτε συμβουλευσαι Βυνα- 
μένους, άλλα μάλλοΐ' ομονοοΰντας και πλείω κατορθουν- 
τας τους τοις δο^αις γρωμένους η τους την επκττημην 
εχεα/ επαγγέΚΚομενους, είκοτως οΐμαι καταφρονοΰσι, και 
νομίζουσνν άΖολεσχίαν και μικρολογίαν άλλ* ον της 
^Ρυχί/ς επιμελειαν εΐνοΛ τάς τοιαύτας Ζιατριβάς. 

Ου μόνον δ^ τούτοις άλλα κ€ΐι τοις τους πολιτικούς 9 
λόγους ύπκτχνουμενοις ά^ιοι/ €7ηη/Α^(Γαι* και γαφ εκείνοι 
της μεν άλι^ΰειας ούΒεν φροντίζουσιν, τ^γουι^αι δε τουτ 
εΤι^αι την τεχνην, ην ως πλείστους τη μικρότητι των 
μισθών και τφ μεγεθει των επαγγελμάτων προσαγά- 
γωϊ^αι και λαβείν τι παρ* αυτών Βυνηθωσιν* ούτω δ* 
άναισθητως αι^οι τε Βιάκεα/ται και τους άλλους εχενν 
ύπείΧηφα^ιν, ώστε χείρον γράφοντες τους λόγους η των 
ΙΒιωτών τίνες αυτοσχεΒιάζουσιν, όμως ύπκτχνοΰνται τοι- 
ούτους ρήτορας τους συνόντας ποιησενν ώστε μηΒεν των 
ενόντων έν τοις πράγμασι παραλιπείν. και ταιίττ^ς της ίο 
Βυνάμεως ουΒεν ούτε ταΐς 4μπειρίαις ούτε τη φύσει τη 
του μαβητου μεταΒνΒόασιν, αλλά φασιν ομοίως την των 
λόγων επιστημην ωσπερ την των γραμμάτων πάρα- 
Βωσειν, ως μεν έχει τούτων εκάτερον, ουκ εζετάσαντες, 
οΐόμενοι δέ δια τας ύπερβολας των επαγγελμάτων αυτοί 
τε θαυμασθησεσθαι καΐ την παιΒευσιν την των λόγων 
πλεονος άζίαν Βόζειν εΐνοΛ, κακώς εΙΒότες οτι μεγάλας 

;. 6 82 ΞΕΣΕΟΤΙΌΝΞ. 

ΤΓΌΐονσι τά9 τέγνα^ ονχ οΐ τολμώντ€ς αλαζονεύεσθαι 
π€ρΙ αντων, αλλ* οίτιν^^ αν, οσον^ ίνεστιν έι/ «άστ^;, 
τουτ €ς€υρ€ΐν ουνηυωσιν. 

11 *Εγώ §€ προ ποΚΚων μ€ν αν χρημάτων εημησαμην 
τηλίκοΰτον Βννασθαι, την φιΧοσοφίαν, όσον ούτοι λε- 
γονσιν {ίσως γαρ ουκ αν ημείς πλείστον άπ^είφθημεν, 
ούδ* αν ελάχιστον μέρος άπελαύσαμεν αντης)* επειΖη δ* 
ονχ ούτως έχει, βονλοίμην αν παύσαίτ^αι τους φλυα- 
ρουντας' ορω γαρ ου μόνον περί τους εζαμαρτάνοντας 
τάί βλασφημίας γιγνομένας, άλλα και τους άλλους 
απαι^ας συν8ιαβαΧλομενους τους περί την αύτην δια- 
τριβην οντάς. 

12 θαυμάζω δ* όταν ΐ8ω τούτους μαθτμων άζνουμενους, 
0% ποιητικού πράγματος τεταγμένην τεχνην παράδειγμα 
φέροντες λελι^^ασι σφας αυτούς, τίς γαρ ουκ οΐ8ε πλην 
τούτων ΟΤΙ το μεν των γραμμάτων άκινητως έχει καΐ 
μένει κατά τούτον, ώστε τοις αύτοΐς άει περί των αύτων 
χρωμενοι 8ιατελοΰμεν, το 8ε των λόγων πάν τουναντίον 
πεπονθεν' το γαρ ύή> ετέρου ρηθέν τφ λέγοντι μετ 
εκείνον ούχ ομοίως χρησιμον εστίν, αλλ* οΰτος έΙναι 
Βοκεΐ τεχνικώτατος, δς τις αν άζίως μεν λέγχι των πραγ- 
μάτων, μηΒεν 8ε των αυτών τοις άλλοΐ9 εύρίσκειν 8ύνη' 

13 ται. μέγιστον 8ε σημείον της άνομοιότητος αύτων τους 
μ€ν γαρ λόγους ούχ οΐόν τε καλώς έχειν, ην μη των 
καιρών και του πρεπόντως και του καχνώς έχενν μετά- 
σχωσιν, τοις 8ε γράμμασιν ού8εν6ς τούτων προσε8έ- 
ησεν. ώσ9 οι χρωμενοι τοΐς τοωύτοις παραΖείγμασι 
πολύ ίν 8ικανότερον άποτίνοιεν η λαμβάνοιεν αργύρων, 
ΟΤΙ πολλής επιμελείας αύτοι 8εόμενοι τταιδενεΐϊ/ τους 
άλλους επιχειροΰσιν. 

14 Ει δ€ δει μη μόνον κατηγορεΐν των άΚλων άλλα και Ι30ΚΚΑ ΤΕ5. 83 

την ίμαντοΰ 8ηλωσαι, 8ιάνοιαν, ι^γοΰ/χαι πάντας αν μοι 
τους ευ φρονοΰντας συνειπείν, οτι πολλοί μεν των φίλο- 
σοφησάντων ιδιώται ΒίετίλεοΌν οντες, άλλοι δε τα^ε^ 
ούΒενΙ πώπστε σνγγενόμενοι των σοφιστών καΧ λέγειν 
καί ττοΚιτενεσθαι Ζεινοί γεγόνασι,ν. αί μεν γαρ Βυνάμεις 
καΐ των λόγων καΐ των αλλωι^ έργων απάντων εν τοις 
ενφνέσιν Ιγγίγνονται κ6Χ τοις ττερι τάς εμπειρίας γεγνμ- 
νασμενοίζ' η δε παίΒενσις τους μεν τοιούτους τεχνικω- 15 
τερους καΐ προς το ζητεΐν ευπορωτέρους εποίησεν' οΐς 
γαρ νυν έντχτ/χανουσι πλανώμενοι, ταΰτ εζ ετοιμότερου 
λαμβάνειν αντονς εΒί^αζεν τους δε ι^αταΖεεστέραν την 
φύσιν ε)(0ΚΓα5 άγωι/ιστά^ μεν αγαθούς η λίγων πονητάς 
ουκ αν αποτελέσειεν, αυτούς δ* αν αυτών προαγάγοι και 
προς ΤΓολλά φρονιμωτέρως Βιακεΐσθαι ποιησειεν. 

Βούλομαι δ* επει8η περ εις τούτο πρσηλθον, ετι ιβ 
σαφεστερον ειπείν περί αυτών. φτημΧ γαρ εγώ των 
μεν ιΒεών, εζ ων τους λόγους απαντάς και λέγομεν κσΧ 
σνντίθεμεν, λαβείν την επιστημην ουκ εΤι^αι τών πάνυ 
χαλεπών, ην τις αύτον παραβώ μη τοις /ί^διως υπ- 
ισχνουμένοις άλλα τοΐς εΙΖόσι τι περί αυτών" το δε τού- 
των εφ* εκάστφ τών πραγμάτων ας δει προέλεσθαι και 
/χΓ^αι προς αλλι^λας και τά^αι κατά τρόπον, ετι δε 
τών καιρών μη Βιαμαρτεΐν, άλλα και τοις ένθυμημασι 
πρεπόντως όλον τον λόγον καταποικΐλαι και τοις ονό- 
/χασΊΐ/ εύρύθμως και μουσικώς ειπείν^ ταύτα δε ττολλι^^ '7 
επιμελείας ΒεΙσθαι και ^Ιη/χης άνΒρικης και Βοζαστικης 
έργον εΤι/αι, και 8εΐν τον μεν /χαΛτη/^' προς τφ την 
φύσιν εχειν οιαν γρη τα μεν ει8η τά τών λόγων μαθεΐν, 
περί δέ τάς χρήσεις αυτών γυ/ιι^οκτ^Γαι, τον δε 
διδά(Γκαλοι/ τά μεν ούτως ακριβώς οίον τ εΤι^αι διελ^ειι^ 
ώστε μηΒεν τών Βώακτών παρσΧιπεΐν, περί δε τών 

6 — 2 84 ΞΕΙΕ€ΤΙ0Ν8. 

1 8 λοιπών Ίοιοντον αντον παράδίΐγ/χα -τταρασχεΓι/, ωαΎ€ 
τους ίκτνπωθεντας καΙ μιμησασθαι 8υν<ιμ€ΐ/ους ευθύς 
ανθηρ6τ€ρον και χαρι^στερον τωρ αλλωι^ φσίν^σθαι 
λεγοιη'ας• καΧ τούτων μα^ απάντων σνμπ€σόντων τ€- 
λ€ΐως ίξονσιν οΐ φιΧοσοφοΰντες' κα9 ο δ' άν ΙΚΧειφθ'^ 
τι των άρηημενων, ανάγκη ταύτα χ€Ϊρον 8ίακείσθαι τους 
πλησιάζοντας, 

19 Οι μ€ν ονν άρτι των σοφιστών αναφυόμενοι και 
ν€ωστι προσπ€πτωκότ€ς ταΖ: άλαζον€ίαις, ει και νυν 
πλεονάζουσιν, €υ οίδ* οτι πάντες επι ταύτην κατά/- 
εχθησονται την ύποθ^σιν. λοιποί δ' ημίν άσ\ν οι προ 
ημών γενόμενοι και τάς καλουμενας τεχνας γράψαι 
τοΧμησαντες, ους ουκ άφετεον άνεπιτιμήτους' οΐτινες 
νττεσχοντο ΒικάζεσθοΛ ΒιΒάζειν, εκΚ^ζάμενοι το 8υσχ€- 
ρ^στατον των ονομάτων, ο των φθονούντων ερτγον ην 
λέγειν αλλ* ου των προ€στωτων της τοιαύτης τταιδβν- 

2ο σ€ως, και ταντα του πράγματος, καθ" όσον εστί διδακ- 
τοί/, ου8εν μάλλον προς τους δικανικούς λόγους η προς 
τους άλλους απαντάς ώφ€λ€ίν δυνάμενου, τοσούτω 8ε 
χείρους εγ€νοντο των περί τας ερι8ας κσλινδουμενων, 
όσον ούτοι μεν* τοιαύτα λογίΒια 8ιεζιόντες, οΐς βΤ τΐ9 
€7Γΐ των πράζ^ων εμμείνειεν, ευθύς αν εν πάσ"ΐϊ/ είη 
κακοΐς, όμως άρετην εττηγγειλαντο και σωφροσύνην 
π€ρΙ αυτών, εκείνοι δ* επι τους πολιτικούς λόγους πάρα- 
καλούντες, άμέλησαντ^ς των άλλων των προσόντων αν- 
τοΓς αγαθών, πολυπραγμοσύνης και πλεονεξίας υπέστη- 

21 σαν εΐι/αι διδάσκαλοι* καίτοι τους βουλομενους πειθ- 
αρχεΐν τοις ύπο της φιλοσοφίας ταύτης προσταττομέ- 
νοις πολύ άν θάττον προς επιείκειαν η προς ρητορείαν 
(ύφελησειεν. και μηδεις οΐέσθω με λέγειν ως εστί 
δικαιοσύνη διδακτόν' όλως μεν γαρ ονδεμίαν ηγούμαι ΙΞΟΚΚΑ ΤΕΞ. 85 

τοίΛντην €Ϊι/α(, τέχνην^ ητίς τοις κακώς ττ^φνκύσι προς 

άρ€την σωφρο(Γυνην αν καΧ 8ικαίοσυνην έμττονησ^υα^" ου 

^ μην άλλα συμπαρακέΚεύσασθαί γ€ καΐ σννασκησαι» μά- 

λ^στ' αν οΐμαι την των λόγων των ττολιτικών €πιμί\£ΐαν, 

^\να δέ μη Ζοκω τας μ€ν των αΧλων νποσχ4σ€ΐς 22 
^ωΧν€ΐν, αντος δέ μ^Ιζω \ίγ€ΐν των ενόντων, εζ ωνπερ 
αύτος έιτείσθην οντω ταντ εχειν, ρφ8ίως οΤμα4, καϊ τοις 
άλλοΐ9 φανερον καταστησειν. 

V. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ. 

§§ 270—302. 

ΤΙερΧ μεν ονν τούτων άπόχρη μοι το νυν εΤι^αι ταυτ 27α 
είρηκεναι καΐ συμβφουΧευκέναι' περϊ δ^ σοφίας καϊ 
φιλοσοφίας τοις μεν π€ρΙ αΧΚων τινών αγωνιζομενοις 
ουκ αν άρμόσειε Χετγειν περί τών ονομάτων τούτων 
(εστί γαρ άΚΚότρια πάσαις ταΐς πραγματ€ίαις), 4μοϊ δ' 
επειΖη καΐ κρίνομαι περϊ τών τοιούτων και την κάλου- 
μενην υπό τίνων φιΚ,οσοφίαν ουκ είναι φημί, προσήκει 
την 8ικαίως αν νομιζομενην όρίσαχ και δτ^λώσαι προς 
ύμας. απλώς 8ε πως τυγχάνω γιγνώσκων π€ρΙ αυτών. 271 
€7Γ€ΐδ^ γαρ ουκ ενεστιν εν τρ φύσξΐ τη τών ανθρώπων 
επιστημην λαβ€Ϊν, ην έχοντες αν εΙΒ^ΐμεν ο τι πρακτεον 
η λεκτεον εστίν, εκ τών λοιπών σοφούς μεν νομίζω Τους 
ταΐς Βόζαις επιτυγχάνειν ως επι το πολύ του βελτίστου 
δυναμένους, φιλοσόφους 8ε τους εν τούτοις 8ιατρίβοντας 
εζ ων τάχιστα λήφονται την τοναύτην φρόνησιν. α δ' 272 
εστΧ τών επιτη8ευμάτων ταύτην έχοντα την δι/ι^αμιν 
εχω μεν ειπ^ν, όκνώ 8ε λέγειν' ούτω γάρ εστί σφό8ρα 
κσΧ παρά8οξα και πολύ της τών άλλων άφεστώτα 
8ιανοίας, ώστε φοβούμαι μη την άρχην αυτών άκού- 
σαντες θορύβου και βοής άπαν εμπλησητε το 8ικαστη' 86 3ΕΙΕ0ΤΙ0ΝΞ. 

ριον. όμως δέ καίπερ οντω 8ιχίΚ€ίμ€Ρθζ επιχειρήσω 
^ιαΧεχθήνοΛ περί αύτων* αΐζτχυνομαι γαίρ, €? τκτι Βοζω 
ΒεΒιως ύπίρ γηρως και μικρού βίου προ8ι8όναΛ την 

273 ο^ήθειαα^, δέομαι δ* ύμωρ μη προκαταγι/ωναί μου 
τοιαντην μαα/ίω^, ως αρ ίγώ κινΖννενων ΐΓρο€ΐλ6μηρ αν 
λογούς €ΐπεΐρ έι/α^ττίονς ταΐς ύμετεραις γνώμαις, €ΐ μη 
καΙ τοις προειρημέροις ακολούθους αυτούς α/6μιζον εΙνοΛ. 
κί£ί τας άποΖείζεις αληθείς και σαφείς ωμην ^χειν ύπερ 

274 αυτών, ηγούμαι 8ε τοιαύτην μεν τεγνην, ήτις τοις 
κακώς ττεφυκόσιν άρετήν Ινερτγάσαιτ αν καΧ δίκαιο- 
συνην, ούτε πρότερον ουτ€ νυν ουΖεμίαν εΐνοΛ, τους τε 
τάς υποσχέσεις ποιούμενους περί αύτων πρότερον άπε- 
ρεΐν και παυσεσ^αι ληροΰντας πριν εύρεθηναί τίνα παι- 

275 δείαΐ' τοιαύτην, ου μην αλλ* αυτούς γ* αυτών βελτίους 
αν γίγνεσθαι, κσΧ πλείονος άζίους, ει προς τε το λέγειν 
ευ φιλοτίμως Βιατεθεΐα/ και του πείθειν Ζύνασθαι τους 
άκούοντας ερασθεΐεν, και προς τούτοις της πλεονεζίας 
επιθυμήσειαν, μη της ύπο των άνσήτων νομιζομένης 

276 άλλα της ως αληθώς την δνΐΌ/χιι^ ταύτην εχούσης. και 
ταυθ" ως ούτω πεφυκε, ταχέως οΐμαι 8ηλώσειν. πρώτον 
μεν γαρ 6 λέγειν ή γράφειν προαιρούμενος λόγους αβίους 
επαίνου και τιμής ουκ εστίν όπως ποιήσεται τάς υπο- 
θέσεις αδίκους ή μικρας ή περί τών 18ίων συμβολαίων, 
άλλα μεγάλας καΐ καλάς και φιλάνθρωπους και περί 
τών κοινών πραγμάτων μη γαρ τοιαύτας ενρίσκων 

2η η ου8εν Βιαπράζεται τών Βεόντων, έπειτα τών πράζεων 
τών συντεινουσών προς την ύποθεσιν εκλεζεται τας 
πρεπω^εστάτας καΐ μάλιστα συμφέρουσας* 6 δε τας 
τοιαύτας συνεθιζόμενος θεωρεΐν και 8οκιμάζειν ου μόνον 
περί τον ενεστώτα λόγον άλλα και περί τας αλλα^ 
πράζεις την αυτήν εζει ταύτην 8ύναμιν, ώσ& αμα το Ι50ΚΚΑ ΤΕ5. 8/ 

λ€/€ΐν €υ καΐ το φρον€Ϊρ παραγ€ΐη]σ€ταΐΛ τοΐζ φιΧοσοφως 
καΐ φίΚχηίμως προ^ τους λόγους 8ΐΛΚ€ΐμ£ροις. και μηρ 278 
ουδ* ο 7Τ^ίθ€ΐν τινάς βου\όμ€νος άμ€\ησ€(, της άρ€της, 
άλλα τοντίρ μαΧχστα ττροσέζ^ι, τον νουν, όπως 8όζαν ώς 
€πνεικ€στάτην ληφεται παρά τοΐς συμπολι/τευομενοι,ς. τίς 
γαρ ουκ οΙδ€ και τους λόγους αληθέστερους 8οκουντας 
€ΐι^αι τους υπό των ευ διακειμένων λεγόμενους η τους 
υπό των Βιαβεβλημενων, και τάς πίστεις μείζον ^υνα- 
μενας τάς εκ του βίου γεγενημενας η τάς•ύπ6 του λόγου 
πεπορισμενας \ ωσ9 όσφ αν τΐ9 ερρωμενεστερως επι- 
θυμη πείθειν τους άκούοντας, τοσούτω μάλλον άσκη- 
ατει καλο9 κάγαθος είναι και παρά τοΐς πολίταις ευ8θ' 
κιμεΐν. και μηΒεις ύμων οίεσθω τους μεν άλλους άπαν- 279 
τας γιγνώσκειν, όσην έχει ροπην εις το πείθειν το τοΐς 
κρίνουσιν άρεσκειν, τους 8ε περί την φιλοσοφίαν οντάς 
μόνους άγνοεΐν ^την της εύνοίας δυι/α/χ»/* πολύ γάρ άκρι- 
βεστερον των άλλων και ταΰτ ΐσασι, και προς τούτοις 280 
ΟΤΙ τα μεν εΙκότα και τά τεκμήρια και πάν το των 
πίστεων εΐ8ος τοΰτο μόνον ωφελεί το μέρος, εφ* φ αν 
αυτών εκαστον τύχη ρηθέν, το 8ε 8οκεΐν εΤι^οα καλοι^ 
κάγαθον ου μόνον τον λόγον πιστότερον εποίησεν, αλλά 
και τάς πράζεις του την τοιαύτην δό^αι/ έχοντος έντιμο- 
τέρας κατέστησεν, ύπερ ου σττονδαστβον ^στι τοις εν 
φρονουσι μάΧλον η περί των άλλωι^ απάντων. 

Το τοίνυν περΧ την πλεονεζίαν, ο 8υσχερέστατον ^ν 2Ζτ 
των ρηθέντων* ει μέν τις ύπολαμβάνει τους άποστε- 
ροΰντας η παραλογιζομένους η κακόν τι ποιουι^ας πλεο- 
νεκτεΐν, ουκ ορθώς εγνωκεν ού8ένες γάρ εν απαντι τφ 
βίω μάλλον έλαττοΰνται τών τοιούτων, ούδ' εν πλέοσιν 
άπορίαις εισίν, ούδ* επονει8ιστότερον ζώσιν, ούδ' όλως 
άθλκύτεροι τυγχάνουσιν οντες' χρή 8ε και νυν πλέον 282 88 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. 

€χ€α^ 'ηγ€Ϊσθα9, κσΧ π\εον€κτησ€ΐν νομίζειν παρά ρΛν των 
θέων τους ευσφ^στάτους καΧ τους π€ρ\ την θ^ραπ^ίαν 
την 4κ€ίνων ίπψ^Κεστάτονς οντάς, παρά δέ των ανθρώ- 
πων τους άριστα προς τούτους μ>ε^ ων αν οΐκώσι καΐ 
πόΚιτεύωντοΛ 8ίακ€ψ,€νους ΚαΙ τους βέΚτίστους αυτούς 

283 είναι Βοκουντας. καΧ ταύτα και ταΖς άΚηθ€ίαις οΰτως 
€χ€ΐ, και συμφίρ^ι τον τρόπον τούτον λβ/εσ^αι π€ρΙ 
αυτών, έττεί νυν γ οΰτως ανέστραπται καΧ συγκ4γυται 
ιτολλα των καχά την πολιν, ωστ ούδε τοις ονομασιν 
€ννοί τιν€ς €τι χρωνται κατά φύσιν, αλλά μεταφ^ρουσιν 
άπο των καλλίστων πραγμάτων έπΙ τα φαυλότατα των 

284 έπιτηΒευμάτων. τους μέν γε βωμολοχευομενους καΐ 
σκώτΓτειν καΧ μιμεΐσθαι Ζυναμένους ευφυείς καλοΰσι,' 
προσήκον της προστ/γορίας ταύτης τυγχανειν τους ά- 
ριστα προς άρετην π€φυκότας• τους 8ε ταΐς κακσηθ^ίαις 
κσΧ ταχς κακουργίαχς χρωμενους, και μικρά μεν λαμβά- 
νοντας πονηράν δέ Βόζαν κτώμενους, πλεονεκτεΐν νομί- 
ζουσιν, άλλ' ου τους οσιωτάτους και δικαιότατους, οι 

285 ^€ρΙ των άγαθων αλλ* ου των κακών πλ€ον€κτοΰσΐ' τους 
8ε των μεν άναγκαχων άμάίοΰντας, τάς 8ε των παλαιών 
σοφιστών τερατολογίας αγαπώντας φιλοσοφείν φα^ιν, 
άμέΚησαντες τους τα τοιαντα μανθάνοντας καΧ μελετ 
τώντας εζ ων καΧ τον Γδιον οίκοι/ κσΧ τά κοινά τα τΐ7^ 
πόλεως καλώς 8ιοικήσουσιν, ωνπερ ένεκα και πονητεον 
και φιλοσοφτ/τέον καΐ πάντα πρακτέον εστίν, άφ* ων 
ύμείς πΌλύν η8η γρόνον άπ^λαύνετε τους νεωτέρους, 
αποδεχόμενοι τους λόγους τών 8ιαβα\λόντων την τοι- 

285 αύτην παιδείαν. και γάρ τοι πεποιηκατε τους μεν επι- 
εικέστατους αυτών εν πότοις και συνουσίαι,ς καΧ ρ<ι,θυ- 
μίαις και παιδιαΐς την ηλικίαν διάγειί'» άμό^ησαντας 
του σπου8άζειν όπως έσονται β^λτίους, τους δέ χ^ίρω Ι30ΚΚΑ ΤΕ5. 89 

την φύσΐΜ έχοντας εν τοιανταις άκοΧασίαίς ήμερεύει,ν, 
εν σίς προτερον οΰθ* άν οίκετης επίευ€ης ονΒεΙς €Γθλ- 
μησεν' οί μεν γαρ αντών επϊ της ^Έ^νν^ακρούνον ψυ- 287 
χουσνν οΐνον, οί ^ έν τοις καττηλείοίς πίνονσιν, ετβροι 
δ* εν τοις σκιραφείοις κυβενουσι, πολλοί δ* εν τοις των 
ανλτητρίΒων ΒιΖα^καλείοι,ς Ζιατρίβονσι. κοΧ τονς μίν 
επΙ τσντα προτρέποντας ον8εϊς πώποτε των κήΖεσθαι 
φασκοντων της τιΚικίας ταύτης εΙς ν μας €ΐσηγαγεν' ημΐν- 
8ε κακά παρέχουσα/, ,οΐς άξιον ^ν» ά και μηδενός άλλον» 
τούτου γε χάριν εχειν, οτι τους συναντάς των τοιούτων 
επιτηδευμάτων άποτρεπομεν. ούτω δ* εστί Βυσμεν€ς 288 
απσχτι το των συκοφαντών γένος, ώστε τοις μεν λνο- 
μενοις είκοσι καΐ τριάκοντα μνών τάς μέΚΚούσας καϊ 
τον άλλοι/ οίκον (τυνσναιρησειν ούχ όπως αν €πιπληξειαν, 
άλλα κσΧ συγχαίρουσι ταϋς άσωτίαις αυτών, τους δ* €1$ 
την αυτών παιδειαι/ οτιούν αναλίσκοντας Βιαφθείρεσθαί 
φασιν. ων τίνες αν α&ικώτερον εχονεν την αιτίαν ται5- 
την ; οιτα/^ς εν ταύταις μεν ταΐς άκμαΐς οντ€ς ύπ^ρνΖον 289 
τάς ηΖονάς, εν αΧς οί πλείστοι τών τηλικούτων μάλιστ 
αυτών επιυυμουσιν, εξόν ο αυτο49 ρ<ι,συμ€ΐν μηοεν οα- 
πανωμενοις €ΪΧχ)ντο πονεΐν χρήματα τ^Κέσαντες, άρτι δ* 
€κ παίδων εζέΚηλυθοτες έγνωσαν ά πολΚοι τών πρεσβυ- 
τέρων ού.κ ισαοΊΐ/, οτι δει τον ορθώς κσΐ πρεπ'οντως ι^ο 
προεστώτα της ηλικίας καΐ καλην άρχην του βίου ποι- 
ούμενον αυτού πρ6τ€ρον η τών αντον ποιησασθαι την 
επιμεΚειαν, και μη σπεύΖ^ιν μηΒέ ζτμεϊν έτερων άρχ€ΐν 
πριν άν της αυτού Βιανοίας λάβη τον επιστατησοντα, 
μη^ ούτω χαίρειν μη8ε μέγα φρον€ίν επι τοις άλλοις 
άγαθοΐς ως ίπι τοις εν τ^ ψνχ]5 δια την παιδειαι/ εγγί' 
γνομένοις. και τοι τους τοιχ)ύτφ λογισμφ κεχρημενους 
πώς ούκ Ιπαιν^Ισθαι χρη μαΚΚον η ^εγ^σθαι, και νομί- 90 3Ε£ΕσΤΙ0Ν3. 

ζεσθαίΛ βά\τίστους ^Ιι/α^ καΧ σωφρον€στάτονς των 'ηΚχτ 
κνωτων ; 

291 θαυμάζω §* όσοι τον^ μλν φύσ€ΐ δεινούς οι/τας 
έΙήέΙμ^ €ύ&αψΌνίζου<Γα^ ως αγαθόν καΐ καλόν νράγματος 
αύτοΐς συμβφηκότος» τους §€ τοιούτους γ€ΐ^σθαΛ βον- 
\ομ4ρονς λοιΖοροιυσα^ ίας α&ίκου και κακοΰ παιΖεύματος 
€πιθνμοΰρτας. ιςαί τοι τι των φν(Τ€ΐ κσΧων όντων μέλέτρ 
κατ^ργασθ^ν αίσχρον η κακόν εστίν ; ονδέν γαρ εύρη- 
σομεν τοιούτον, άλλ' εν γε τοις άλλοις επαινονμεν τους 
τοις φιΧοπονίαις ταις αυτών αγαθόν τι κτησασθαι Βύνη- 
θεντας μάλλον τ/ τους πάρα των προγονών παραΧοτ- 

292 βόντας, είκότως* συμφέρει γαρ επί τε των άλλωι^ άπάν^ 
των, και μαΚχστ επ\ των Χάγων, μη τάς ευτυχίας άλλα 
τάς επιμελείας ευ8οκιμεΐν. οι μεν γαρ φύσει και τύγ^υ 
δειι/οι γενόμενοι λέγειν ου προς το βέλτιστον άποβλέ- 
πουσνν^ άλλ* όπως αν τύχωσιν, ούτω χρησθαι τοις λόγοις 
εΐωθασιν οι δε φιλοσοφίξ/, καϊ λογισμω την δνι/α/χιι/ 
ταύτην λαβόντες, ούΒεν άσκέπτως λέγοντες, ήττον περί 

293 '^'^^ πράξεις πλημμελοΰσιν. ωσ9 άπασι μλν βούλεσθαι 
προσήκει πολ!λούς είναι τους εκ παιδείας δειι^ονς ειπείν 
γιγνομενους, μάλιστα δ* ύμΐν και γαρ αυτοί προέχετε 
καϊ 8ιαφερετε των άλλων ου ταΐς περϊ τον πόλεμον επι- 
μελείαις, ούδ' οτι κάλλιστα ττολιτευεσ-^ε και μάλιστα 
φυλάττετε τους νόμους ους ύμΐν οι πρόγονοι κατελιπον, 
άλλα τούτοις οΧς περ η φύσις η των ανθρώπων των 
άλλων ζώων, και το γένος το των ^Ελλήνων των βαρ- 

294 βάρων, τω και προς την φρόνησιν και προς τους λόγους 
άμεινον πεπαιΖενσθαι των άλλων, ώστε πάντων αν 
συμβαίη Ζεινότατον, ει τους βουλομένους τοις αύτοΐς 
τούτοις Βιενεγκεΐν των ηλίκιωτών, οΐς περ ύμεΐς απάντων, 
Βιαφθείρεσθαι ίΐιηφίσαι,σθε, και τους τη παιδείςι ταύτη Ι30ΚΚΑΤΕ3. 91 

χρωμό^υς, η^ ύμείς ηγ€μ6ν€ς γ€γ6τ|<Γβε, συμφορά τινΧ 
π€ριβαλοιτ€. 

Χρτ^ γαρ μηΖε τοΰτο \ανθάρ€α^ νμας, ση πώτΓων2^^ 
των δυναμένων \4γ€ΐν 17 ^α^^^^^ ^ ττολις τ^μων δοκ€4 
γ€/€νησθαΛ 8ν8αίσκαλος. είκστω^ καΧ γαρ αθλα μτ/ιστα 
τι£εΐσαν αντην ορώσι τοις την δνι/αμα^ ταύτην εχονσι^ 
καΐ γυμνάσια πλβΐστα καΐ τταντοΖαπωτατα παρέχουσοΛ/ 
τοί^ άγωνίζεσθοΛ πρσβρημ€νοι.ς καΐ πβρί τάς τοιαντας* 
γυμνάζεσθοΛ βουΧομένοις, €Γΐ δ€ την €μπ€ΐρίαν, η πε/ο 29.6 
μάλιστα ποΐ€4 Ζύνασθαι. λεγ€ί,ν, ένθέν^^ πάντας λαμβά' 
νοντα^ προ9 δί τούτοις καΐ την της φωνής κοινότητα 
κσΧ μετριότητα καΧ την αΧΚην εύτραπέΚίαν και φιΚσ- 
λογίαι/ ου μικρόν ηγούνται συμβαλέσθαι μέρος προς 
την των λάγων παί&^ίαν• ωστ ουκ α&ίκως ύποΧαμβά- 
νουσιν απαντάς τους \€γ€ΐν οντάς Β^ινούς της πόλεως 
€Ϊναι μαθητάς. σκοπ€Ϊτ ουν μη παντάπασνν η κατά- 297 
γίΚαστον της Βόζης ταύτης φλαυρόν τι καταγιγνώσκ^ιν, 
ην ύμ€Ϊς €χ€Γ€ πάρα τοΓς 'Έλλτ^σι πολύ μαΧΚον η €γώ 
παρ* ύμΐν' ού^εν γαρ άλλ' 'ή φαν^ρως υμών αυτών €σ€σθ€ 
καταψηφισμένοι την τοιαύτην άΒίκίαν, και π€ποιηκ6τ€ς 298 
ομοιον ωσπαρ αν ει Αακ^Βαιμονιοι τους τα πε/οΐ τοι^ 
πόλαμον άσκοΰντας ζημιοΰν έπιχβιροΐεν, η ΘεΓΓολοι 
παρά των ιττπεύαιν μέΚετωντων 8ίκην λάμβαναν άζιοΤεν. 
ύπίρ ων φυλακτέον εστίν, όπως μη8εν τοιούτον έζαμαρ- 
τησ€σθ€ περί νμας αυτούς, μτ^δε πιστότερους ποιήσετε 
τους λογούς τους των κατηγορούντων της πόλεως η τους 
των επαΐΡούντων. οΐμοΛ δ* υ μας ουκ άγνοεΐν οτι των 299 
*ΈΧληνων οΐ μεν 8υσκόλως προς ύμας έχουσιν, οι δ* ως 
οίοϊ' τε μάλιστα φιλοΰσι και τάς ελπίδας η^^ σωτηρίας 
εν ύμΐν έχουσι. και φασιν οί μεν τοιούτοι μόνην είναι 
ταύτην πόλιν, τάς δ' άλλας κωμας, και δικαίως αν αύτην 92 ΞΕίΕαΤΙΰΝΞ, 

άστυ τη^ Έλλ(ίδθ9 ιτροσαγορευ^σθαιχ καΐ δια το μέγεθος 
και δια τάς εύττορίας τάς ίνθένΖε τοις αλλοΐ9 γνγνομέι/αυζ 

300 καί μσλίστα δια τον τρόπον των ει/οικούντων ούΒενας 
γαρ βΤναι πραότερους ουδέ κοινότερους ούδ* οΓς οίκ€ΐοτ€- 
/!)ον αν ης τον άπαντα βίον (τυνΒιατρίφειεν. ούτω δ€ 
μεγάΚαις γρωνται ταΐς ύπερβολαΐς, ωστ ονδέ τοντ* 
οκνουξπ λέγειν, ως ηΒιον αν υπ* ανδρός *Αθηναχου ζημιω- 
θείεν η δια τι^^ έτερων ώμοτητος ευ πάθοιεν, οί δέ 
ταντα μεν Βιασιίρουσι, 8ιεξιόντες δβ τάς των συκοφαν- 
τών πικροτητας και κακοπραγίας ο\ης της πόλεως ως 

301 άμίκτου και χαλεπής οΰσης κατηγορουσιν. εσΤίν ουν 
δικαστών νοί;ν εχόντων τους μεν των τοιούτων λόγων 
αιτίους γιγνομένους άποκτείνειν ως μεγαλην αίίτ^^υνϊ/ν 
τ^ πολ€ΐ περιποιοΰντας, τους 8ε των επαίνων των λεγο- 
μένων περί αύτης μέρος τι συμβαλλομένους τιμαν μάλ- 
λον η τους άθλητάς τους εν τοις στεφανίταις άγωσι 

302 νικώντας* πολύ γαρ καλλίω Ζοξαν εκείνων κτώμενοι τβ 
πάλει τυγχανουσι και μάλλον άρμόττουσαν. περί μλν 
γαρ την των σωμάτων άγωνίαν πολλούς τους άμφισβη- 
τουντας έχομεν, περϊ Βε την παιδείαν ατπιντες αν ημάς 
πρωτεύειν προκρίνειαν. 

VI. ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ. 
§§ ι6ο— 186. 

1 6ο ^βστ€ μοι 8οκεΐ πολλά λίαν «Τναι τα παρακελευό- 
μένα πολεμεΐν αύτοΐς, μάλιστα δ* ο παρών καιρός, 
ον ουκ άφετέον και γαρ αισχρον παρόντι μεν μη 
χρησθοΛ, παρελθόντος δ* αυτόν μεμνησθαι. τι γαρ 
αν και βουληθεΐμεν ημΐν προσγενέσθαι, μέλλοντες 

ι6ι βασιλεΐ πολεμεΐν, έζω των νυν υπαρχόντων; ουκ Αι- 
γυτΓΤος μεν αύτοΰ και Κύπρος άφέστηκε, Φοινίκη ΙΒΟΚΚΑ ΤΕ3. 93 

δε καΐ Συρία δια τον πολεμον ανάστατοι γεγόνασι, Τύρος 
Ο, €<ρ ^ /χεγ €φρονησ€Ρ, νττο των έχυρων των €Κ€ίνου 
κατείΚητττοΛ ; των δ* εν Κιλικίςι πόλεων τάς μεν πλεί- 
στας οΐ μεβ^ ημών οντες εχονσι, τας δ* ου -χαλεπόν 
εστί κτησασθαι• Ανκίας δ' ουδείς πωποτε ΤΙερσών 
εκράτησεν. *Εκατ6μνως δ* ό Καριάς επίσταθμος τ§ ιβ2 
μεν αληθείς πολύν η8η ')(ρ6νον άφεστηκεν, όμολσ/ησεί 
δ* όταν ημείς βουληθώμεν. άπο 8ε Κνί8ου μέχρι 
'ϊ,ινωπης "^Ελληνες την *Ασίαν παροικονσιν, ους ου Ζει 
πείθειν άλλα μη κωλύειν ποΧεμεΐν. καίτοι τοιούτων 
ορμητηρίων νπαρζάντων και τοσούτου πολέμου την 
*Ασίαι/ περιστάντος τί 8εΐ τα συμβησόμενα λίαν ακρι- 
βώς εζετάζειν; οπού γαρ μικρών μερών ηττους είσίν, 
ουκ αΒηλον ως άν Ζιατεθεΐεν^ ει πάσιΐ' ημΐν πολεμείν ν^ ΐ'^ ; 
άναγκασθεΐεν. έχει δ* ούτως, εαν μεν 6 βάρβαρος 163 
ερρωμενεστερως κατάζτχα τάς πόλεις τάς επι θαλάτηυ^ 
φρουράς μείζους εν αύταΐς η νυν εγκαταστησας, τάχ 
αν και των νήσων αί περί την ηπειρον, οΐον *Ρόδθ9 
καΐ %άμος και Χίος, επΙ τάς εκείνου τύχας άποκλίνειαν' 
ην δ' ημείς αυτάς πρότεροι καταΧάβωμεν, εΙκος τους 
την ΑυΖίαν και Φρυγίαν και την άΧλην την ύπερκει- 
μενην χώραν οίκοΰντας επι τοις εντεύθεν ορμωμένοις 
εΐναΐ' διο δει σπεύΒειν καΐ μηΖεμίαν ποιεΐσθαι 8ιατρι- 164 
βην, ίνα μη πάθωμεν όπερ οι πατέρες ημών, εκείνοι 
γάρ ύστερίσαντες τών βαρβάρων και προεμενοί τιι^ας 
τών συμμάχων ηναγκασθησαν ολίγοι προς πολλούς 
κινΖυνεύειν, εξόν αύτοΐς πρ&τεροις Ζιαβάσα/ εις την .-. 
ηπειρον μετά πάσης της τών 'Έλληνων Βυνάμεως εν '' ' ' ''" 
μέρει τών εθνών εκαστον χειρούσθαι. 8ε8εικται γάρ, 165 
όταν τις πολεμη προς ανθρώπους εκ πολλών τόπων 
συλλεγόμενους, ατι δει μη περιμυένειν εως αν επιστώ- 94 ΞΕίΕ€ΤΙ0Ν5. σιν, αλλ* €Γΐ Βΐ€σπαρμ€Ρθΐ^ αντοΐς €πιχ€φ€Ϊν. €Κ€ϋ/θί 
μεν ονν ττρο^ζαμχιρτόντες άπαντα ταυτ εττηνωρΟώσαντο, 
καταστάντες €ΐς τους μ€γίστονς άγώΐ'ας' ημείς 8*, άι^ 
σωφρονώμεν, εζ αργΎ^ς φυΚαζομεθα καϊ ιτ^ψα^ομεΘα 
φθηναι 7Γ€ρΙ την Λνδίαι^ και την *Ιωνίαν στρατοπε^ον 

ι66 εγκαταστησαντες, €ίδοτ€$ οτι καϊ βασιλεύς ούχ^ εκάν- 
των αρχ€ΐ των ηπ€ΐροίτων, άλλα μείζω Βνναμίν περί 
αύτον εκάστων αντων πονησάμενος* ης ημζίς όταν 
κρείττω 8ιαβιβάσωμεν, ο βονληθεντες ρψ8ίως αν ττοιη^ 
σσχμεν, ασφαλώς απαχταν την ^Κσίαν καρπωσόμεθα• 
πολύ Βε καλλών εκείνφ περί της βαχτιλ^ίας πο\εμεΐν η 
προς ημάς αυτούς περϊ της ηγεμονίας άμφισβητ^ΐν. 

ι6^ ^Αζιον 8* έπΙ της νυν ηλικίας πονήσασθαι την 
στρατ€ίαν, Ιν οΐ των συμφορών κοινωνησαντες, οΰτοι 
καϊ των αγαθών άπολαύσωσι καΧ μη πάντα τον γρονον 
8υστΛΤ)(ουντ€.ς Βιαγάγωσιν• ικανός γαρ ο παρεληλυθως, 
εν ω τί των Βεινων ου γεγονεν; πολλώΐ' γαρ κακών 
τη φύσει τη των ανθρώπων ύπαργρντων αύτοΧ πλείω 
των αναγκαίων προσεζευρηκαμεν, πολέμους καϊ στάσεις 

1 68 ημΐν αύτοΐς εμποιησαντες, ώστε τους μεν εν ταΐς αυτών 
άνομως άπόλλυσθαΛ, τους δ' επι ζένης μετά παίΒων καϊ 
γυναικών άλασ^αι^ ττολλονς §€ δι* &δ€ΐαι^ τών καθ* 
ημεραν επικουρεΐν άναγκαζομενους ύπερ τών εχθρών 
τοις φίλοις μαχόμενους άποθνησκειν. ύπερ ων ού8εϊς 
πώποτ ηγανάκτησεν, αλλ* επϊ μεν ταΐς συμφοραΐς ταΐς 
ύπο τών πονητών συγκειμεναις Βακρύειν άζιούσιν, αλη- 
θινά δ^ πάθη πολλά και ^ινά γζγνόμενα δια τον πόλε- 
μον εφορώντες τοσούτου Βεουσιν ελεεΐν, ώστε καϊ 
μάλλον χαίρουσιν επϊ τοις αλλήλων κακοΐς η τοις 

109 αυτών ιοιοις αγαϋοις• ίσως ο αν και της εμης ευη- 
θείας πολλοί καταγ(λάσ€ΐαΓ, ει Βυστυχίας άν8ρών ΙΞΟΚΚΑ ΤΕ3, 95 

οΒνροίμην €ν τοΖς τοιοντοις καψοϊς, έν οΐς *Ιταλία μεν 
άροστατος γεγορε, ^ικεΚία δέ κατα^εΒονλωται, τοσαυται 
δ€ πολβις τοΓς βαρβάροις €κ8^Βονταχ, τά §€ λοιπά μέρη 
των ^Ελλήνων εν τοί^ μεγίστοις κίρΒννοι,ς εστίν. 

θαυμάζω 8ε των Βυναστενοντων εν ταΐς πολεσΊν, 170 
€4 ττροσηκειν αντοίς ηγούνται, μ4γα φρονεΐν^ μη8εν 
πώπο& υπέρ τηΚικούτων πραγμάτων μητ εΙπεΐν μητ 
ενθυμυθηναι Βυνηθέντες. ^χρην γαρ αυτούς, εΐπερ ήσαν ( 7 γ^ ^^ 
α^ιοι της παρούσης Βόζης, απάντων άφεμενους των 
αΧΚων περί του πολέμου του προς τους βαρβάρους είση- 
γεΐσθαί, καΐ συμβου\ενενν. τυχόν μεν γαρ αν τι συνε- 
πέραναν εΐ 8έ καΐ προαπεΐπον, άλλ' ουν τους γε λόγους 171 
ωσπερ χρησμούς εΙς τον επωντα χρόνον αν κατέλιπον. 
νυν δ* οί μεν εν τσ2ς μετγίσταις Βόζαις οντ€ς επΙ μικροΐς 
σπουΒάζουσί,ν, ημΐν δέ τοις των πολιτικών έζεστηκοσι Λ 

π^ρϊ τηλικούτων πραγμάτων συμβουλεύ€ΐΛ^ παραλελοί- 
πασιν. 

Ου μην αλλ* οσω μικρο}^υχ6τεροι τυγχάνουσιν ιηζ 
οντες οΣ προεστωτες ημών, τοσούτω τους άλλους ερρω- ι^ _ ^ ^ 
μενεστέρως Βει σκοπε'νν όπως άπαΧλαγησόμεθα της 
παρούσης έχθρας» νυν μεν γαρ μάτην ποιούμεθα τάς — 
περί της ειρήνης συνθηκας' ου γαρ Βιαλυόμεθα^ τους 
πολέμους αλλ* άναβαλλόμεθα, και περιμένομεν τους 
καιρούς εν οΐς άνηκεστόν τι κακόν αλλήλους εργά- 
σασθαχ Βυνησόμεθα. Ζει δβ ταύτας τάς έπιβουλάς 173 
εκποΒών ποιησαμένους έκείνοις τοΙς έργοις επιχειρεΐν 
εζ ων τάς τε πόλεις άσφαΧέστερον οίκησομεν κσΐ πισ- 
τότερον Βιακεισόμεθα προς ημάς αυτούς, εστί δ* άπλοΰς 
καΧ ρφΒιος ο λόγος ό περϊ τούτων* ούτε γαρ είρηνην 
οΐόν τε βεβαίαν άγαγεΐν, ην μη κοινή τοις βαρβάροις 
πολεμησωμεν, ούθ^ όμονοησαι τους ^Έλληνας, πριν αν 96 5ΕΙΕ0ΤΙ0ΝΞ. 

καΐ τά$ ωφέλειας Ικ των αντων καΐ τους κιν^ύνον^ προ^ 
1^4'^ονς αυτούς ττονησώμ^θα. τούτων δέ γενομένων καΧ 
της απορίας της π€ρϊ τον βίον ημών αφαιρεθβίσης, η 
καΐ τάς ίταιρίας δκιλνβι και τάς συγγενζίας €1^ εχθραν 
προάγει καΧ πάντας ανθρώπους €ίς πολε/χους καΧ στα- 
σ€ΐς καθίστησιν, ουκ ίστα/ δπως ουχ ομονοησομεν καϊ 
τάς εύνοιας αΚηθινάς προς ημάς αυτούς . ίζομεν• ων 
ένεκα περί παντός ποιητ4ον όπως ώς τά^^ιστα τον 
ενθένΖε πόλεμον εΙς την ηπεψον Βιχ)ριχ)ύμεν, ώς μόνον 
αν τούτ αγαθόν άπολαύσαχμεν των κινδύνων των προς 
ημάς αυτούς, εΐ ταΐς εμπειρίανς τοις €Κ τούτων γεγενη- 
μέναχς προς τον βάρβαρον καταχρησασθ(η Βόζειεν ημίν• 
175 *Αλλά γαρ Ισως δια τάς συνθηκας αζιον επισχείν, 
αλλ* ούκ επειχθηναχ καϊ θάττον ποιησασθαι την στρα- 
τείαν; δι' ά( οι μεν ηΚευθερωμέναι των ποΚεων βασιλεΐ 

^«^;^τ>ιίί»ν χάριν ϊσασιν, ώς δι* εκείνον τυχοΰσαι της αυτονομίας 

ταύτης, αί δ* εκΒε8ομέναι τοις βαρβάρους μάλιστα μεν 

ΊΛΛίΛ.\;,ψκ/^ Αακε8αιμονίοις επικαλουσιν, έπειτα 8ε και τοις αλλοΐ9 

τοις μετασγουσι της ειρήνης, ώς ύπο τούτων δουλενεα/ 
ήναγκασμεναι. καίτοι πώς ου χρη 8ΐΛΚύευ^ ταύτας τάς 
ομολογίας, εζ ων τοιαύτη δό£α γεγονεν, ώς 6 μεν βάρ- 
βαρος κηΒεται της Ελλάδος και φύλαζ της ειρήνης 
εστίν, ημών Βε τίνες είσιν οι λυμαινομενοι και καχώς 
ΐ'ίβ ποιοΰντες αύτην; δ δε πάντων καταγελαστότατον, οτι 
' των γεγρσμμενων εν ταΐς όμολογίαις τά χείριστα τυγ- 
-χάνομεν 8ιαφυλάττοντες. α μεν γάρ αυτόνομους άφίησι 
τάς τε νήσους και τάς πόλεις τάς επι της Εύρώιτης, 
πάλοΛ λελυται και μάτην εν ταΐς στηλαις εστίν α δ* 
αίσχύνην ημΐν φέρει καϊ πολλούς των συμμάχων εκδε• 
δωκε, ταντα δε κατά χώραν μένει και πάντες αυτά 
κύρια ποιοΰμεν, α χρην άναιρείν και μη8ε μίαν εάν Ι50ΚΚΑ ΤΕ5. 97 

ήμ€ραι/, νομίζοιττας προστάγματα καΐ μη σννθηκα^ βΤι/αι. 
τΙς γαρ ουκ οΤΒζν, οτι σννθηκαι μεν βίσιν, αΐτινες αν κτως 
καΙ κοινώς αμφότερους εχωσι, προστάγματα δέ τα τους 
έτερους ελαττονντα παρά το 81καίον; 8ω καΐ των ι^^ 
πρεσβευσάντων ταύτην την είρηνην Βικαίως αν κατή- /-^ο^,λ! ,' 
γόροΐμεν, οτι πεμφθεντες νπο των *ΈΧΚηνων υπέρ των <^-λ|>^«^Τ 
βαρβάρων εποιησαντο τάς συνθηκας. έχρην γαρ αυ- 
τούς, εΐτ ε86κει την αυτών εχειν εκάστους, είτε καΐ λ1-ο^κΛ(^ι> 
τών ΒοριαΧωτων επάρχευν^ είτε τούτων κρατεα/ ών ύπο - ^ ^ 
την εΙρηνην ετυγχάνομεν έχοντες, εν τι τούτων ορι- 
σαμένους και κοινον το Βίκαιον ποιησαμενους ούτω 
συγγράφεσθαχ περί αυτών, νυν 8ε τ^ μεν ημετερί/. 178 
7ΓΟλ€ΐ και τη ΑακεΒαιμονίων ου^εμίαν τιμήν απένειμαν, 
τον Ζε βάρβαρον άπάσης της * Ασίας Βεσποτην κατέ- 
στησαν, ώσπερ ύπ^ρ εκείνου πολεμησάντων ημών, 
η της μεν ΤΙερσών άρχης πάλαι καθεστηκυίας, ημών 8ε 
άρτι τάς πόλεις κατοικούντων, αλλ* ουκ εκείνων μεν 
νεωστί ταύτην την τιμήν εχόντων, ημών 8ε τον άπαντα 
χρονον εν τοΖς "'ΈΧλησι 8υναστευ6ντων. οΙμοΛ δ* 1 79 
εκείνως εΙπών μάλλον 8ηλώσειν την τε περί ημάς 
άτιμίαν γεγενημένην και την του ^βασΊλβως πλεονεζίαν. 
της γαρ γης άπάσης της ύπο τω κόσμφ κειμένης 8ίχα 
τετμημένης, και της μεν 'Αίτίας, της δ* Έύρώττης καλού- 
μενης, την τ^μισβιαι/ εκ τών συνθηκών εΐληφεν^ ώσπερ 
προς τον Αία την χώραν νεμόμενος <ιλλ* ου προς αν- 
θρώπους τάς συνθηκας ποιούμενος, και ταύτας ημάς 1 8ο 
ηνάγκασεν εν στηλαις λι^ίι^αις αναγράφοντας έν τοΐ^ 
κοα/οΐς τών ιερών καταθεΐναι, πολύ κάΚλιον τροπαιον τών 
εν τάις μάχαις γιγνομένων' τα μα/ γαρ ύττερ μικρών 
έργων και /ιιας τύχτ/ς έστίν^ αύται δ* ύπερ άπαντος 
του πολέμου καΐ κα9 όλης της Ελλάδος Ιστήκασιν. 

ί• 7 98 ΞΕΣΕεΤΙΟΝΞ, 

ι8ι *Τπ€ρ &ν αζυον 6ργίζ€σθαι,, καΐ σκοπ€Ϊι/ οπωζ των 
Τ€ γ€γ€νημ€νωρ 8ίκην \η^6μ€θα και τα μίΧλοντα διορ- 
θωσόμ^θα. καΧ γαρ αίχτχρον ίδιςι μα^ τοις βαρβάροίς 
οικ€ταΐ9 αζνονν γρησθαι, Βημοσί^ι. δέ τοσούτους των 
συμμάχων π^ριοραν αυτοΓς Βουλεύοντας, καϊ τους μίν 
π€ρΙ τα Ύρωΐκά γενομένους μιας γυναικός άρπασθείσης 
ούτως απαντάς συνοργισθηναι τοις α^ικηθβΐσιν ώστε 
μη Ίτράτερον πανσασ^αι πόΚεμοΰντας ττρϊν την πόλιν 

1 82 άνάστατον εποίησαν του τολμησαντος εξαμαρτείν, ημάς 
8* ο\ης της Ελλάδος υβριζομένης μη^εμίαν ποιησασθαι 
κοινην τιμωρίαν, εζον ημΐν ευχής αζια Ζιαπράζασθαι• 
μόνος γαρ ούτος 6 πόλεμος ειρήνης κρείττων εστί, θεω- 
ρία μεν /ιαλλοι/ η στρατείψ προσεοικώς, άμφοτέροις 8ε 
συμφέρων, και τοις ησυχίαν αγειν και τοις πόΚ^μεΐν 
επιθυμουσιν• ειη γαρ αν τοις μεν άΖεως τα σφετερ* 
αυτών καρποΰσθαι^ τοις δ* εκ των αλλότριων μεγάλους 
πλούτους κατακτησασθαχ, 

χ 83 Πολλαχ^ δ* αν τις λογιζόμενος εύροι ταύτας τάς 
πράξεις μάλιστα λυσ-ιτελουσας ημΐν. φέρε γάρ, προς 
τίνας χρη πολεμειν τους μη8εμιας πλεονεξίας επιθυ- 
μουντας αλλ* αντο το Βίκαιον σκοπουντας; ου προς 
τους καϊ πρότερον κακώς την Έλλαδα ποιησαντας κσΧ 
νυν επιβουλεύοντας και πάντα τον χρόνον ούτω προς 

ι84 7^μα9 Βιακειμενους ] τίσι 8ε φθονεΐν εικός εστι τους 
μη παντάπασιν άνάν8ρως 8ιακ€ΐμενους άλλα μετρίως 
τούτφ τφ πράγματι χρωμένους ; ου τοΐς μείζους μεν 
τάς 8υναστείας η κατ ανθρώπους περιβεβλημενοις, 
ελάττονος δ* άξίοις τών παρ* ημΐν 8υστυχούντων ; επι 
τίνας 8ε στρατεύειν προσήκει τους άμα μεν εύσεβεΐν 
βουλομενους, άμα 8ε του συμφέροντος ενθυμουμένους ; 
ουκ επΙ τους και φύσει πολεμίους και πατρικούς εχ- Ι50ΚΚΑ ΤΕ3. 

θρούζ, καί πλείστα μ^ άγα^ά κεκτημένους, ηκιχττα δ* 
νπερ αυτών άμύνεσθαι, δυναμένους; ούκοΰν εκείνοι παχτι 
τούτοις ένοχοι τυγχανουσιν οντες• καΧ μην ούδε τάς 185 
ττόλεις λυηησομεν στρατιωτας εζ αυτών καταΚέγοντες, 
6 νυν έν τφ πολεμφ τφ προς αΧΚηλους οχληροτατόν 
εστίν αύτα2ς' πολύ γαρ οΤμαχ σπανκατερους εσεσθοΑ 
τους μένειν εθελησοντας τών συνακολουθείν ίπιθυμψ 
σόντων. τις γαρ ούτως η νέος η παλαχος ράθυμος 
εστίν, όστις ου μεταίτχεΐν βουλησεται ταύτης της 
στρατιάς της υπ* * Αθηναίων μεν καΧ ΑακεΒαιμονίων 
στρατηγουμένης, υπέρ 8€ τ^9 τών συμμάχων ίλευθερίας 
αθροιζόμενης, ύπο δ^ η7^ *ελλάδθ9 άπάσης εκπεμπο- 
μένης, ατϊ Βε την τώιν βαρβάρων τιμωρίαν πορευομένης ; 
φήμην δέ καΧ μνήμην και Βόζαν ποσην τινά χρη νομίτ 1 86 
ζειν η ζώντας εζειν η τέλευτησαντας καταλεί\Ι$ειν τους 
έν τοις τοιούτοις εργοις άριστεύσααττας ; οπού γαρ οί 
προς *Αλ4ζανΒρον πολεμήσαντες και μίαν πόλιν εΚοντες 
τοιούτων επαίνων ήζιώθησαν, ποίων τινών χρη προσ- 
δοκοί/ εγκωμίων τεύζεσθοΛ τους δλης της * Ασίας κράτη- 
σαιττας; τίς γαρ η τών ποιεΐν δυναμένων η τών λέτ 
γενν επισταμένων ου πονησει και φιλοσοφήσει βουλο- 
μεν,ος άμα της 9 αύτου διανοίας και της εκείνων αρετής 
μνημεΐον εϊς άπαντα τον χρόνον καταΧιπειν ; 

VII. ΦΙΛΙΠΠΟΣ. 
§§ 81—104. 

ΚαΙ μη θαυμάσης, άπερ επέστειΧα και προς 8 1 
Αιονύσιον την τυραννίδα κτησάμενον, ει μήτε στρα- 
τηγός ων μήτε ρτήτωρ μήτ άλλως δυνάστης θραχτυ- 
τερον σοι δΐ€4λε/μαι τών άλλωι^• ^ώ γαρ προς μεν 
το πολιτενεσθαι πάντων άφυέστατος εγενομην τών 

7—2 ιοο 3ΕΙΕ0ΤΙ0Ν3, 

ΐΓολιτωι/, ούτε γαρ φωνην €σχον Ικανηρ οϋτ€ τοΚμαν 
Βυναμάτην οχλ^ χρησθαί και μοΚνν^σθαι καΧ ^οιΖο- 

32 ρ€Ϊσθαι τοις €πΙ του βήματος καΧίνΒονμό/οις, του δέ 
φροΡ€Ϊν εν καΐ πεπαιδενσ^αι κσΧως, ει καί τις αγροι- 
κ6τ€ρον €Ϊραί φησ€ΐ το ρηθ6/, άμφισβΎ/τώ, καϊ θ^ίην 
&ν Ιμαχηον ουκ ίν τοις άπολέΚειμμίνοις άλλ' α/ τοΐς 
ττροεχουσΊ των αλλωι^. Βί6π€ρ επιχειρώ συμβου\€ύ€νν 
τόι^ τρόπον τούτον, ον €γώ π€φυκα καΐ Βύναμαι, και 
τ^ πόλει και τοΐς άλλοις ^£λλΐ}(Γΐ και των άνΒρων τοις 
ένΖοζοτάτοις. 

83 Περί μεν ουν των €μών και ων ΟΌΐ πρακτ€ον εστί 
προς τους ^Ελλι^ι^ας, σχεδοΐ' άκηκοας, π€ρΙ δε Τ179 στρα- 
τειας Τ179 εις την *Ασίαν ταΐς μεν πολεσιν, ας εφην 
χρηναί σε δκιλλάττειι/, τότ€ συμβουλεύσομεν, ως χρη 
πο\€μ€Ϊν προς τους βαρβάρους, οτολ/ ιΒωμεν αύτάς 
ομονοούσας, προς σε δέ νυν ποιησομαι τους \άγους, 
ου την αυτήν έχων Βιάνοιαν και κατ έκβίνην την ηλικίαν 

34 οτ* εγραφον π€ρϊ την αύτην ύποθ^σιν ταύτην. τότε 
μεν γαρ παρεκέΚευόμην τοΐς ακουσομένοις καταγέλαν 
μου καί καταφρονάν, ην μη καϊ των πραγμάτων καΐ 
της Βόζης της εμαυτοΰ καί του χρόνου του π€ρΙ τον 
λόγον Βιατριφθεντος άζίως φαίνωμαι διε^ιω», νυν Β^ 
φοβούμαι μη πάντων των προ^ιρημένων πολύ καταδε^- 
στ€ρον τύχω διαλεχτείς• και γαρ προς τοΐς άλλοις 
ο λόγος ο πανηγυρικός, ο τους άλλους τους περί την 
φιΚοσοφίαν Βιατρίβοντας ευπορωτ4ρους ποιησας, εμοΧ 
πολλΐ7ϊ' άπορίαν παρέαγηκεν ουτ€ γαρ ταύτα βούΚο- 
μαι λ^ειί' τοις έν έκείνφ γ€γραμμενοί^, ουτ ετι καινά 

85 Βύναμαχ ζητ€ΐν• ού μην άποστατέον ίστΧν οίλλά λεκ- 
τεον περί ων ύπεθεμην, δ τι αν ύποπέση και συμφ^ρ^/ 
προς το πεισαί σε ταί^α πράττ€ΐν, και γαρ ήν ελλίπω • • • • ••• • • Ι50ΚΚΑΤΕ3. ΙΟΙ 

τι και μη Βννηθώ τον αύτον τρόπον γράψοΛ τοι$ πρό- 
Τ€ρον €κΒ€8ομ€νοίς, αλλ* οΰν υπογ/)άψ€Μ/ γ* οΐμαχ 
\αρ{,€ντω% τοΪ9 €ζ€ργ<ίζ€σθαι καΐ 8ΐΛπον€Ϊν Ζνναμέ-' 
νον;. 

Ύην μ^ν οΰν οίρχην του Χογον του σύμιταντο^ 86 
οΓμαι 7Γ€ποιησθαί ταύτην, ηνπ^ρ προσηκ€ΐ τον5 €πϊ 
την Άσίοί' π^ίθοντα^ στρατβυεα/. §€1 γαρ μηΖεν 
προτζρον ττράττ^ιν, ττρϊν αν λαβι/ τΐ5 τους 'Έλλι^ι/ας 
Βυοΐν θάτερον, η συναγωνιζόμενους η ΤΓΟΪΧην €ννοιαν 
ίχοντας 7019 πραττομένοις. ων *Αγησίλαχ>ζ ο Ζοζας 
€Ϊναι» Αακ€Βαι.μονίων φρονιμώτατος ωλιγώρησ€ν, ου δια 
κακίαν άλλα δια φίλοτψίαν. €<Γρ(€ γαρ διττάς έπιθυ- 87 
μ,ιας, καλάς μ^ άμφοτερας, ου συμφωνούσας δ* αΧΚψ 
λαΐ9 ονδ* α/ια πράττ^σθοΛ Βυναμίνας. πρσιΐρ€Ϊτο γαρ 
βασιλ€Ϊ τε πολ€μ€Ϊν και τους εταίρους €ΐ9 τάς ττόλεις 
τας αυτών καταγαγ^ΐν καΐ κυρίους ποι^σαι των πραγ- 
μάτων, συνφαινεν ουν €Κ μ€ν της πραγματείας της 
ύπ€ρ των εταίρων εν κακοΐς και κιν8ύνοις εΐ^αι τους 
^Ελληνας, δια δ€ την ταραχην την ένθάΒε γιγνομένην 
μη σχο\ην αγειν μηϋ δννασ^αι πολεμεΐν τοις βαρβά- 
ρους, ωστ Ικ των άγνοηθεντων κατ €Κ€Ϊνον τον χρόνον 88 
ρ^Ζιον καταμαθεΐν δτι δει τους ορθώς βουλευομ^νους 
μη πρότ€ρον εκφερενν προς βασιΧέα πολβμον, πριν αν 
ΒιαΧΚαζη τις τους ^Ελλτ^ϊ^ας και παύσχι της μανίας της 
νυν αύτοΐς ένεστώσης' απ€ρ και σοι συμβεβουλευ^ 
κότ€ς τυγχανομεν. 

ΤΙερι μεν ουν τούτων ουδείς αν άντειατεΐν τών ευΒ^ 
φρονούντων το\μησ€ΐεν* οΐμαι δέ τών μεν αλΚων ει 
τισι Βόζζΐε π€ρι της στρατάας της άς την *Ασίαν 
(τυμβουλεύειν, έπϊ ταύτην αν επιπεσείν την παρακλη- 
σιν, λέγοντας^ ώς:τ οσοιπ€ρ επεχείρησαν προς τον ιό2 ΞΕΕΕεΤΙΟΝΞ. 

βασιλέα νοΚεμάν, απασι συνέπεσαν έζ αΖόζων μλν 
γερ^σθαι λαμπροί^, 4κ πειτητων δέ πλουσίοις, €Κ ταπει- 
νό νων δ^ πολλΐ7^ χοίρος και πόλεων Βεσποται,ς. €γώ δ* 
ουκ €κ των τοιούτων μίλλω σε παρακαλεΐν, αλλ* Ικ 
των ητυχηκεναι, Ζοζάντων^ λέγω 8* 4κ των μετά Κνρου 
καϊ Κλεάρχου οΐβστρατευσαμενων. εκείνους γαρ ομο- 
λογείται, νικησαι μεν μαχόμενους απασευ^ την βαχτιλεως 
Βύναμιν τοσούτον, οσονπερ αν εΐ τοις γυναι,ζΐν αυτών 
συν^βαΧον, ηΒη δ* εγκρατείς 8οκοΰντας είναι των 
πραγμάτων δια την Κνρου προπετειαν άτυχησαι»* πε- 
ρίχαρη γαρ αυτόν οντά καΧ Βι^ίκοντα πολύ προ των 
άλλων, εν μέσοις γενόμενον τοις πολεμίονς άποθανεΐν. 

91 αλλ* όμως τηλίκαύτης συμφοράς συμπεσούσης οΰτω 
σφ68ρα κατεφρόνησεν ο βασιλεύς της περΧ αυτόν 
δυνάμεως, ώστε προκαλεσάμενος Κλ^αρχον καϊ τους 
άλλους ηγεμόνας εΙς λάγον ελθεΐν, και τούτοις μεν 
ύπισχνούμενος μεγάλας Βωρεάς Βώσειν, τοις δ* άλλοις 
στρατιωταις εντελή τον /χκτ^οι^ άπο8ούς άποπ^μφειν, 
τοιαύταις ελπίσιν ύπαγαγόμενος, και πίστεις 8ούς των 
εκεί νομιζομένων τάς μεγίστας, συλλαβών αυτούς 
άπέκτεινε, και μαΚλον ειλετο περϊ τους θεούς εζαμαρ^ 
τεΐν 7} τοις στρατιωταις ούτως ίρτημοις ονοη συμβσλεΐν• 

92 ώστε τίς αν γένοιτο παράκλησις ταύτης καλλίων και 
πιστότερα; φαΧνονται γαρ κάκεΐνοι κρατησαντες αν 
των βασιλίως πραγμάτων, εΐ μη δκζ Κΰρον• σοι Βε 
την τ* ατυγίαν την τότε γεγενημένην ού χαλεπον 
φυλάξασθαι, του τε στρατοπέδου του κρατησαντος την 
εκείνου δυι/α/χιι^ /δ^διον πολύ κρεΐττον κατασκευάσασ- 
θοΛ. καίτοι τούτων αμφοτέρων ύπαρζάντων πως ού χρη 
θαρρείν ποιούμενον την στρατείαν ταύτην ; 

93 Και μηΒεΙς ύπολάβη με βούλεσθαι λαθεΐν οτι Ι50ΚΚΑΤΕ5. 103 

τούτων ίμια ιτέφρακα τον αντον τρόπον ονπερ πρότ^ρον• 
«πίστας γαρ έπί τάς αντάς διανοίας ^ίλόμην μη πονάν 
γΧιχόμενος τά Β€8η\ωμ€να καλώς ετερως €ΐπ€Ϊν' καΧ 
γαρ €1 μεν €πί8ειζίν έποιούμην, €π€ίρωμην αν άπαντα 
τα τοωντα διαφεύγειν, σοΙ δβ συμβουλεύων μωρός αν 94 
7}ν, €ΐ π€ρΙ την λεζιν πλείω χρόνον Ζιέτριβον η π€ρΙ 
τάς πραζ^ίς, εη, δ* €1 τονς άλλους ορών τοις βμοις 
γρωμένους αυτός μονός άπ€νχόμην των υπ* 4μοΰ προ- 
Τ€ρον άρημένων, τοΙς μεν ουν οΙκ€ίοις τυχόν αν χρη^ 
σαίμην, ην που σφό8ρα κατεπ^ίγη και πρέπη^ των δ* 
αλλότριων ου^εν αν προσ^βζαίμην, ωσπερ ούδ* εν τφ 
παρέΚθόντι χρονφ. 

Ύαΰτα μεν ουν ουτως' δοκει δβ μοι μετά ταύτα 95 
περί της παρασκευής διαλεκτ€ον εΤναι η7ς τ€ σοι γένη- 
σομενης και της εκείνοις ύπαρζάσης• το μλν τοίνυν 
μέγι,στον, συ μεν τους ^Ελλα^νας ευνους εζεις, ην π€ρ 
εθέΚησης Ιμμείναι τοις ττε/οι τούτων άρημένοις, €Κ€Ϊνοί 
δε δια τάς δεκαρχίας τάς εττι Λακεδαιμονίων ως 
οίον τε δυσμενέστατους• ηγοΰντο γαρ Κύρου μεν 
και Κλεάρχου κατορθωσάντων μάλλον Ιτι δονλευσειν, 
βασιλέως δε κρατησαντος απαλλαγή σεσθαι των κακών 
των παρόντων όπερ καΧ συνεπεσεν αντοΐς. και μην καΐ 96 
στρατιώτας συ μεν 4ζ ετοίμου λι^ψει τοσούτους όσους 
αν βουληθης• ούτω γαρ έχει τά της Ελλάδος, ώστε 
ραον είναι, συστησαι στρατόπεΒον μείζον και κρείττον 
εκ τών πλανωμενων η τών πολιτευόμενων εν εκείνοις 
δέ τοις χρόνοις ουκ ^ν ξενικον ού8εν, ώστ ανάγκα- 
ζόμενοι ζενολογεΐν εκ τών πόλεων πλέον ανηλισκον 
εις τάς διδομα^ας τοις συλλετγουσι δωρεάς η την εις 
τους στρατιωτας μισθοφοράν. και μην ει βουληθείμεν 97 
εζετάσαι και παραβαλεΐν σε τε τον νυν ηγησομενον 104 5ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. 

τ^ς στρατείας και βονλ€υσ6μ€Ρον π€ρί απάντων καΐ 
Υί\4αρχον τον €πιστατησαντα των τότ€ πραγμάτων, 
εύρησομα/ €Κ€ΐνον μίν ονδεμιας πώποτε Βυνάμβως πρό- 
τ€ρον ουτ€ ναιττικης οντ€ πζζης καταστάντα κνρνον 
αλλ* Ικ της ατυχίας της σύμβασης αύτψ περϊ την 
^8 ηπ€ίρον ονομαστον γενόμενον^ σ€ δβ τοσαΰτα καΐ 
τηλικαντα το μέγεθος Βι,απεπραγμενον, περί ων €ΐ μεν 
προς ετέρους τον \6γον έποιούμ^ί/ν, καΚως αν είχε 
8ιε\θ€Ϊν, προς σε δέ Βίολεγόμενος, ει τάς (τάς πράζει,ς 
σοι Βιεζιοίην, δικαίως αν ανόητος άμα και περίεργος 
είναι Βοκοίην, 
99 "Κζιον δέ μνησθηναι και των βασιλέων άμφοτέ- 
ρων, εφ* ον σοι τε συμβουλεύω στρατεύειν και προς 
ον Κλέαρχος επολέμησεν, ιν εκατέρου την γνωμην 
και την Βύναμιν είδ^ς. ό μεν τοίνυν τούτου πατήρ 
την πάλιν την ημετέραν και πάΧιν την Αακε8αιμονιων 
κατεπολέμησεν, ούτος δ* ούΒενος πωποτε των στρατευ- 
μάτων των την χωράν αύτοΰ λυμαινομένων επεκρά- 

ιοο τησεν. έπειθ" 6 μεν την *Ασίαν απαίται/ παρά των 
^Ελλήνων εν ταΐς συνθηκαις εζέλαβεν, οΰτος δε τοσού- 
του δει των άΧλων άρχειν, ωστ ονδέ των εκΒοθεισων 
αύτψ πόλεων εγκρατής έστιν. ωστ ουδείς όστις ουκ 
αν άπορησειε, πάτερα χρη νομίζειν τούτον αυτών 
άφεστάναι 8ι άναν^ρίαν η εκείνας ύπερεωρακέναι και 
καταπεφρονηκέναι της βαρβαρικής Βυναστείας. 

ΙΟΙ Τα τοίνυν περί την χωράν ως διάκειται, τίς ούκ 
αν άκουσας παροζυνθείη πολεμεΐν προς αύτον ; Αίγυπ- 
τος γαρ άφειστηκει μεν και κατ εκείνον τον χράνον, 
ου μην αλλ* εφοβοΰντο μη ποτέ )8α(Γΐλει)ς αυτός 
ποιησάμενος στρατείαν κρατησειε και τί^ς δια τον πο- 
ταμον Βυσχωρίας και η^^ αλλιώς παρασκευής άπάσης' Ι30ΚΚΑΤΕΞ. Ι05 

νυν δ* ο5γο$ άιτηϊ^Καζζν αυτούς, τον δ€ον9 τούτον, σνμ- 
παρασκ€υασάμ€νοζ γαρ Ζύναμιν οσην οΐός τ ην πλεί- 
στην, κσΧ στράτευσαν ίπ αυτούς, άπηΧθεν εκείθεν ου 
μόνον ηττηθείς, άλλα καΐ καταγελασθείς καΐ 8όζας 
οΰτε βασιΚενειν οντε στρατηγεΐν αξως εΤναι• τα τοννυν ΐ02 
ιτερί Κύπρον και Φόινίκην καϊ Κύο,κίαν καΐ τον τόπον 
εκείνον, όθεν εχρωντο ναυτικφ, τότε μεν ην βασι- 
λέως, νυν 8ε τα μεν άφεστηκε^ τά δ* εν πολεμφ καΐ 
κακοΐς τοσούτοις εστίν ωστ Ικείνω μεν μηΖεν είναι 
τούτων των εθνών χρησιμον, σοΐ' δ', ην πο\€μεΐν προς 
αύτον βουληθ^ς, συμφόρως ίζειν. καΧ μεν ^ΐΖρυέα γε 103 
τον ευπορωτατον των νυν περί την ηπειρον προσήκει 
Ζυσμενεστερον είναι τοΖς βασιλέως πράγμασι των 
πολεμούντων' η πάντων γ αν ειη σχετλιχύτατος, ει μη 
βούλοιτο καταλελύσθαχ ταύτην την αρχήν, την αικι- ' 
σαμενην μεν τον α^έλφόν, πολεμησασαν δέ προς αυτόν, 
άπαντα Βε τον γρόνον Ιπιβουλεύουσαν καΧ βουλομενην 
του τε σώματος αύτοΰ και των χρημάτων απάντων 
^ει^σ^αι κυρίαν* ύπερ ων δεδ4ώ9 νυν μεν αναγκάζεται 104 
θεραπεύειν αύτον και -χρήματα πολλοί κα9 εκαστον 
τον ενιαυτον άναπεμπ€ΐν* ει δε συ Βιαβαίης εις την 
ηπειρον, εκ€Ϊνός τ αν άσμενος ΐ8οι βσηθόν ηκειν αύτφ 
σε νομίζων, των τ άλλων σατραπών πολλούς άπο- 
ση/ίτεις, ην ύπόσχ^ι την ελευθερίαν αύτοίς, και τούνομα 
τούτο Βιασπείργις εις την *Κσίαν, όπερ εις τους 'Έλλι;- 
νας είσπ€σόν και την ημετεραν και την ΚακεΖαιμονίων 
άρχην κατίλυσεν. ιο6 ΞΕΙΕ€ΤΙ0Ν5. 

VIII. ΠΛΑΤΑΙΚΟΣ. 
§§ 56-63. 

56 *Τπ€ρ ων αποαττας ύμαζ ίκετεύομα/ άπο8ονναί τηι/ 
•χωραα/ ημΐν και την πόλιν, τους μ€ν ττρ^σβντέρον^ νττο- 
μψνηακοντ^ς ώς οίκτρον τους τηλίκούτονς οραχτθαΛ 
Ζυστνχουντα^ καΧ των καθ" ημεραν άπορονντας, τους §€ 
ν€ωτ€ρονς άντιβο\ονντ€ς καΐ 8€6μ€νοι βσηθησοΛ τοις 
ηλίκίωται,ς καϊ μη ττ^ρκΖ^ΐν €Γΐ πλείω κακά των €ΐρη- 

57 μένων παθόντας. 6φ€[Κ€Τ€ δε μόνοι των 'ΕΚΚηνων του- 
' τον τον ίρανον, άναστάτοις ημΐν γενομενοις ^ναμνναι,. 

και γαρ τους ημ€Τ€ρους προγόνους φασίν, εκλιπόντων 
των ύμ€Τ€ρων πατέρων εν τω ΤΙζρσικω πολέμψ ταύτην 
την -χωράν, μόνους των έζω Τίά^οποννησου κοννωνοχ/ς 
€Κ€ίνοις των κινδύνων γενομένους συνανασωσαι την πό- 
λιν αύτοΐς' ωστ€ δικαίως αν την αύτην €υ€ργ€σίαν άπο- 
λάβοιμεν ηνπ^ρ αύτοΙ τυγχανομεν €ΐς ύμας ύπάρξαν^ 

58 Τ€9. €1 δ' οίν και μηΒεν ύμΐν των σωμάτων των ημετέ- 
ρων ΒέΒοκται φροντίζ€ΐν, άλλα την γ€ -χωράν ου προς 
υμών έστϊν άνέχ€σθαι πεπορθημένην, εν ^ μέγιστα 
σημεία της αρετής της υμετέρας και των άλλων των 

59 συναγωνισαμένων καταΧ€ίπεΓαι• τά μεν γαρ άλλα τρό- 
παια πόλ€ΐ προς πόλιν γέγονεν, έκέινα δ* ύπ€ρ άπάσης 
της Ελλάδος προς ολην την εκ της Ασίας Ζυναμιν 
έστηκεν. α Θηβαίοι μ€ν εΐκότως άφανίζουσι {τα γαρ 
μνημεία των τότ€ γενομένων αΙσχυνη τούτοις έστίν)^ 
ύμΐν δέ προσήκει Βκισωζειν έζ εκείνων γαρ των έργων 

6ο ηγεμόνες κατέστητε των *Ε\\ηνων. αζιον δέ και των 
θεών και τών ηρώων μνησθηναι τών εκείνον τον τόπον 
κατεχόντων, και μη περιοραν τάς τιμάς αυτών καταλυο- 
μένας, οις ύμεΐς καλλιερησάμενοι τοιούτον ύπέστητε Ι30ΚΚΑΤΕ5. 107 

κυ^υνον, θ5 κοί τούτους και τους αλΚους αιτωττας ^Ελλι^- 
νας τιΚενθέρωσα/. )(ρη δέ καΐ των προγονών ττοι,η- 
σασθαί τίνα πρόνοίΧίν, και μη παραμέΧησαι μη8€ της 
7Γ€ρΙ 4κ€ίνους €υσ€βάας, οΧ πώς αν 8Μ,Τ€θ€Ϊ€ν, εΐ τις αρα 6 χ 
τοις έκ€Ϊ φρόνησίς Ιστι περί των ένθάΒε γιγνομενων, €ΐ 
κυρίων υμών όντων αίσθοιντο τους μεν δονλενεα/ τοις 
βαρβάροις άζιώσαντας Βεσπότας των αΚλων καθιστά- 
μενους^ ημάς 8ε τους ύπερ της ελευθερίας συναγωνι- 
σαμενους μόνους των ΈλΚηνων ανάστατους γεγενημε- 
νους, και τους μεν των συγκιν8υνενσάντων τάφους μη 
τυγχάνοντας των νομιζομενων σπάνει των εποισόντων, 
ΒηβοΛους 8ε τους τάναντία παραταζαμενους κρατούντος 
της χώρας εκείνης ; ένθυμεΐσθε δ* οη Αακε8αιμονίων βι 
μεγίστην εποιεΐσθε κατηγορίαν, οτι %ηβαίοις χαριζόμε- 
νοι τοις των ΈλΚηνων προ86ταις ημάς τους εύεργέτας 
8ιεφθειραν. μη τοίνυν εάσητε ταύτας τάς βλασφημίας 
περί την ύμετεραν 7'€ϊ'€σβαι πόλιν, μη8ε την ΰβριν την 
τούτων άντι της παρούσης ελησθε 8όζης. 

Πολλώι^ δ* ενόντων ειπείν εζ ων αν τις ύμας επ- 6$ 
αγάγοιτο μάλλον φροντίσαι της ημετέρας σωτηρίας, ου 
ΒύναμσΛ πάντα περιλαβεΐν, αλλ* αυτούς χρη και τα πάρα- 
λελειμμίνα συνι8όντας και μνησθέντας μάλιστα μεν τών 
όρκων και τών συνθηκών, έπειτα 8ε και της ημετέρας 
εύνοίας και της τούτων έχθρας, \1τηφίσασθαι τα δίκαια 
περί ημών. 

IX. ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ. 

§§ 121— 131. 

Ω,ν ενθυμουμενους χρη μη προσεχειν τον νουν τοις ΐ2ΐ 
εν τω παρόντι μεν χαριζομενοις, του 8ε μέλλοντος χρό- 
νου μ');δ€μίαι/ επιμελειαν ποιουμενοις, μη8ε τοις φιλεΐν ιο8 8ΕΙΕ€ΤΙ0ΝΞ. 

μα/ τον 8ημον φάσκουσι,ν, ολην δέ την πόλα^ λυμαχνο- 
μ4ροι<;• ως καΧ προτ^ρον, Ιττ^ιΖη παρέλαβαν οΐ τοιούτοι 
την έπΙ του βήματος δυι/αστείαι^, €ΐ5 τοσαντην ανοιαν 
ΐΓροτη^αγον την πολίν, ωστ€ παθβΐν αντι^ι^ οΐάπ€ρ ολίγφ 

122 πρ6τ€ρον ύμΐν ΒΐΎΐγψτάμην. ά καΐ πάντων μάΚιστ αν 
τΐ9 θαυμάσβιεν, δτ4 προχζίρίζεσθζ δημαγωγούς ον τους 
την αύτην γνώμην έχοντας τοΧς μεγαΚην την πόλο/ 
πονηκταοΊν, άλλα τονς όμοια καΧ λέγοντας καϊ πράτ" 
τοντας τοις άπο\4σασιν αύτην, καϊ ταύτ €ίδοτ€9 ον 
μόνον εν τω ποιησαι την πόλιν εύδαΐμονα τους χρηστούς 

12^ των πονηρών διαφέροντας, άλλα καϊ την 8ημοκρατίαν 
€πΙ μίν €Κ€ίνων Ιν ττολλοΓς ετ^σιν ούτ€ κινηθέίσαν ούτε 
μ€ταστασαν, €πΙ δβ τούτων εν ολίγφ "χρονφ 81ς ηΒη 
καταΧυθβΐο'αν, καΐ τάς φυγάς τάς έπΙ των τυράννων καϊ 
τάς €7γΙ των τριάκοντα γενομενας ού δια τους (τυκοφάντας 
κατελθούσας, άλλα δια τους μισούντας τους τοιούτους 
και με/ιστην €π άρετ^ 86ξαν έχοντας. 

124 *Αλλ* όμως τηλικούτων ημΐν υπομνημάτων καταλ€- 
λειμμένων ως €φ* έκατέρων αύτων η πολις έπραττεν, 
ούτω χαίρομεν ταΧς των ρητόρων πονηρίαις, ωσ9 όρων- 
Τ€ς δια τσν πόλεμον και τάς ταραχάς, ας ούτοι 7Γ€ποιι/- 
καοΊ, των μέν άΧλων πολιτών πο}Οκ.ούς εκ των πατρφων 
εκπεπτωκοτας, τούτους δ* εκ πενήτων πλουσίους γεγενψ 
μένους, ούκ άγανακτούμεν ουδέ φθονοΰμεν ταΐς εύπρα- 

ΐ2$γίαις αύτων, άλλ* ύπομένομεν την μεν πολιν Βιαβολάς 
έχουσαν ώς λυμαίνεται και Βασμολογέί τους ^Ελλα^ι^ας, 
τοντονς δέ τάς επικαρπίας λαμβάνοντας, και τον Βημον, 
ον φασιν ούτοι Βέιν των άλλωι^ άρχειν, χείρον πράτ- 
τοντα των τοις ολιγαρχίαις Βουλευόντων, οΐς δ* ού8εν 
ύπηρχεν άγα^όΐ', τούτους δβ δια την ανοιαν την ημε- 

126 τέραν εκ ταπεινών εύ8αίμονας γεγενημένους. καίτοι Ι50ΚΚΑ ΤΕ3, Ι09 

Τί^ρι,κΚη^ 6 προ των τοίοντωρ Βημαγωγος καταστάς, 
παραλαβών την πόλίν -χείρον μεν φρονούσαν η πριν 
κατασχεΐν την αρχην^ εη 8* άν€κτως ποΚιτευομΑνην, ουκ 
έπΙ τον ΙΒων χρηματισμον ώρμησεν, αλλά τον μεν οίκον 
ίλαττω τον αύτον κατέλίπεν η παρά του πατρός παρ4- 
λαβερ, €1$ δβ την άκρόπολιν άνηγαγεν όκτακίσχίΚΐΛ 
τάλαντα χωρίς των ίερων. ούτοι δέ τοσούτον εκείνου 127 
Βιενηνόχασιν, ώστε λέγειν μεν τοΧμώσιν ως δια την των 
κοινών επιμεΚειαν ου Ζύνανται τοΖς αυτών ΙΖίοις προσ^- 
χειν τον νουν, φαχνεται 8ε τα μεν άμεΚούμενα τοσαύτην 
ειΧηφοτα την επιΒοσιν οσην ουδ* αν €υ£ασ'^αι τοις θεοΐς 
πράτερον ηζίωσαν, το Βε πλ'ηθος ημών, ου κηΒεσθαί 
φα^ιν, ούτω Βκικείμενον ώστε μηΒενα τών πολιτών 
ηΒ^ως ζην μηΒε ρ<ι.θύμως, αλλ* οΒυρμών μεστην είναι 
την πόλιν, οΣ μεν γαρ τάς πενίας και τας ενΒείας άναγ- 128 
κάζονται δΐ€£ιό^(α καΐ θρηνεΐν προς σφας αυτούς, οί δβ 
το πλήθος τών προσταγμάτων και τών λειτουργιών και 
τά κακά τά περί τάς συμμορίας και τάς άντώόσεις' α 
τοιαύτας εμποιεΐ λύπας, ώστ άλγιον ζην τους τάς ουσίας 
κεκτημένους η τους συνεχώς πενομενους. 

θαυμάζω δ* €4 μη Βύνασθε συνιΖείν οτι γένος ούΒεν 129 
εστί κακονούστερον τφ πληθει πονηρών ρηγτορων καΧ 
Βημαγωγών προς γάρ τοΐς άλλοις καχοΐς καΧ τών κατά 
την ημέραν εκάστην αναγκαίων ούτοι μάλιστα βού' 
λονται σπανίζειν υμάς, όρώντες τους μεν εκ τών ιΖίων 
Βυναμένους τά σφέτερ* αυτών Βιοικεΐν της πόλεως οντάς 
και τών τά βέλτιστα λεγόντων, τους δ* άπο τών δι- 130 
καστηρίων ζ(ύντας και τών εκκλησιών και τών εντεύθεν 
λημμάτων ύφ* αύτοΐς Βιά την ενΒειαν ηναγκαυσμένους 
είναι, και ποϊ^λην χάριν έχοντας ταΐς είσαγγελίαις και 
ταίις γραφαΐς και ταϋς αλλαΐ9 συκοφαντίαις ταχς δι* ΓΙΟ ΞΕίΕεΤΙΟΝΞ. 

131 αυτών γίγνομενοΛς. α/ ουν ταΓς απορία»^ έν οΓς αντοΧ 
οχη/αστ€νουσα^, €ν τανται^ η[διστ' αν ι&ουεν απαιττας 
οκτάς τους πολίτας. τ€κμηριοι/ δέ μέγκττον ου γαρ 
τοΰτο σκοπούσα/, ^ζ ου τρόπου τοΐ$ Β€ομ€Ρθίς βίον 
Ικποριουσιν» αλλ* όπως τους €χ€ΐΛ/ τι Βοκοΰρτας τοΐς 
απόροις Ιζισώσουσιν. 

Χ. ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ. 

§§ 52—57. 

52 ^Άν Ινθυμουμά/ους χρη μη προπετως υμάς αυτούς 
Ιμβ(ΐΚεΙν €19 αίσχράς ομολογίας, μηΒ^ ρζ^,θυμοτ^ρον 
ύπ€ρ της πατρίδος η των άλλων φανηνοΛ βουΧ,ευο- 
μένους. άναμνησΟτ/τε δέ προς ύμας αυτούς οτι τον 
παρελθόντα γρόνον^ ει πολιορκουμενγι τινΧ των πόλεων 
των συμμαχίΒων εις μόνος ΑακεΒαιμονίων βοηθησειεν, 
υπό πάντων αν ώμολογεΐτο παρά τούτον γενέσθαι την 
σωτηρίαν αυτοΐς. και τους μεν πλείστους των τοιούτων 
ανδρών παρά των πρεσβυτέρων αν τις άκούσειεν, τους 

53 δ* ονομαστότατους εχω κάγώ 8ιελθεΐν. ΙΙεΒαριτος μεν 
γάρ εις Χίον εισπλεύσας την πόλιν αύτων δυέσωσε' 
Βρασίδας δ' €ΐ9 ^Αμφίπολιν είσελθών, ολίγους περί 
αυτόν των πολιορκουμενων συνταζάμενος, πολλούς όν- 
τας τους πολιορκοΰντας ενίκησε μαχόμενος* Τύλιππος 
δε Χυρακοσίοις βσηθησας ου μόνον εκείνους δυέσω- 
σεν αλλά κσΐ την δύναμνν την κρατούσαν αύτων καΐ 
κατά γην και κατά θάλατταν άπαχταν αίχμαλωτον ελα- 

^^βεν. καίτοι πως ούκ αίσχρόν τότε μεν εκαστον 
ημών ικανόν εΐι^αι τάς άλλοτρίας πόλεις διαφυλάττεΐΛ^, 
νυνι δε πάντας μηδέ πειράσθαι την ημετεραν αύτων 
διοκτώζειι^; και την μεν Έύρωπην και την *Ασίαν 
μεστην πεποιηκέναι τροπαίων ύπερ των αλλωι/ πόλε- Ι50ΚΚΑ ΤΕ5. 1 1 1 

μουντά^, ύπ^ρ δε της ττατρίΒος οντω φαι/€ρώς υβριζο- 
μέιτης μη8^ μίαν Η'^ΧΊ^ άζίαν \άγον φαίι/^σθαι μ^μα- 
γτημζνονς; αλλ* €Τ€ρας μεν πόλεις ύπ€ρ της ημετέρας ζ ^ 
άρχης τάς €(Γχατας υπομ^ίναι πολιορκίας, αυτούς δ* 
ημάς νπερ του μη^εν ώ/αγκασθηναι πάρα το Βίκαιον 
πονάν μη8^ μικράν οίεσθαχ δβΐι/ ύπενεγκεΐν κακοπά- 
θειαν, άλλα ζεύγη μεν ίππων αΖηφαγούντων ετι καί 
νυν οράσθαι τρέφοντας, ωσπερ δε τους εΙς τας Βεινοτά- 
τας άνάγκας άφιγμενους καΐ των κα& ημεραν ΙνΒεεΐς 
οντάς, ούτω ποιεΐσθαι την είρηνην. 

*0 δε πάντων σχετλιωτατον, εΐ φιΧοπονωτατοι δο- $6 
κοΰντες είναι των Ελλήνων ρ^θυμόττερον των αλλωι/ 
βουλενσομεθα περϊ τούτων, τα^ας γαρ ισμεν, ων 
και ποιησασθαι μα^είαν αζιον εστίν, οΐτινες απα,ζ 
ηττηθεντες και /ιια9 εισβολής γενομένης ούτως άνάν- 
8ρως ώμολόγησαν πάντα τα προσταττόμενα ποιτ^ο^^^ϊ' Ι 
πως δ* αν οι τοιούτοι πολύν χρόνον δυστυχουντες αν- 
ταρκεσειαν; τίς δ* ουκ αν επιτιμησειεν ημΐν, ει Μεσ- 57 
σηνίων υπέρ ταύτης της χώρας εΐκοσιν ετη πολιορ- 
κηθεντων ημείς ούτω ταχέως κατά συνθηκας αύτης 
άποσταχημεν καΧ μη^ των προγόνων μνησθείημεν, αλλ* 
ην εκείνοι μετά πολλών πόνων και κινΒύνων έκτη- 
σαντο, ταύτην ημείς ύπο λόγων πεισθέντες άποβά- 
λοιμεν ; 

XI. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ. 

§§ 36-55. 

*Ισω$ αν ουν τις επιτιμησειε τοις ειρημένοις, οτι 36 

τάς μεν πράξεις επαιι^ώ τάς εν εκείνοις τοις χρόνοις 

γεγενημένας, τάς δ* αιτίας ου φράζω, Βι ας ούτω καλώς 

και τά προς σφάς αυτούς είχον και την πόλιν Ζι^φκουν. 112 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5, 

εγώ δ* οΤμαι μα^ ^Ιρτηκέναι τ& και τοιούτον, ου μην <ίλλ* 
€Γΐ πλειω και σαφέστ^ρον ττ^ιράσομ,αι ΒιαλεχθηνοΛ π€ρί 
αυτών. 

37 *Εκ€Γι/οι γαρ ονκ Ιν μεν ταΐς παιδ€ΐαΐ9 πολλούς 
τους €πίστατουντας ^Ιχον, €π€(Ζη δ* εις ανΒρας δοκι- 
μαοτθ^ΐεν, €ζην αύτοΐς ττοιεΐν δ τι βουληθεΐεν, αλΚ* 
εν αύταΐζ ταΐς άκμαΐς πλ^ονος επιμέλειας έτύγχανον 
7) παίδες οντ^ς• οϋτω γαρ ημών οι πρόγονοι σφό8ρα 
πε/>ι τ))ι/ σωφροίτύνην εοΊτούΒαζον, ώστε ττ^ϊ' ε^ *Α/οείον 
πάγου βουλην επέστησαν ΙπιμεΚάσθαι της ευκοσμίας, 
ης ουχ οιοι/ τ' ην μετασχείν π\ην τοις καλώς γεγονόσι 
καΧ πο)^Κην άρετην εν τφ βίψ και σωφροσύνην β/δε- 
Βειγμενοις, ωστ εικότως ανη^ϊ' διενεγκεΐΓ των εν τοις 

βΒ^ΕΧΚησι συνεΒρίων. σημείοις δ* αν τις χρήσαιτο περί 
των τότ€ καθεστώτων και τοις εν τφ παροντι γιγνομετ 
νοις' ετι γαρ και νυν απάντων των περί την αΐρεσιν 
και την Βοκιμασιαν κατημεΚημενων ιΒοιμεν αν τους 
ίν τοις άλλοις πράγμασιν ουκ ανεκτούς οντάς, επει8άν 
εις '^Αρειον πάγον άναβωσιν, οκνουντας τη φύσει 
χρησθαι και μαλΚον τοις εκεί νομίμοις η ταΖς αυτών 
κακιαις εμμένοντας, τοσούτο φοβον εκείνοι τοις πονη- 
' ροΐς ενειργάσαντο και τοιούτον μνημείον εν τφ τοπω 
της αύτων αρετής και σωφροσύνης εγκατεΚιπον• 

39 ^η^ Βη τοιαύτην, ωσπερ έίπον, κυρίαν εποιι^οταμ 
της ευταζίας επιμελεΐσθαι, η τους μεν οιομυένους εν- 
ταύθα βέλτιστους ανΒρας γίγνεσθαι, παρ* οΐς οι νόμοι 
μετά πλείστης ακριβείας κείμενοι τυγχάνουσιν, άγνοεΐν 
ενόμιζεν' ούΒεν γαρ αν κωλύειν ομοίους άπαι/τας εΤι/αι 
τους ^Ελλι^ϊ^ας ενεκά γε του ρ^Βιον ειι^αι τα γράμματα 

4ο λα)3ειι/ παρ αλλτ^λωι^• άλλα γαρ ουκ εκ τούτων την 
επίΒοσιν εΤί/αι της αρετής άλλ' εκ των κα9 εκάστην Ι30ΚΚ4ΤΕ3. 113 

την ημέραν έίΓυη^ευμάτων* τους γαρ ΊΓθ\\ούς ομοίους 
τοις ηθεσι,ν άποβαίν€ΐν, έν οΤς αν έκαστοι ποΑΖευθωσι,ν' 
€πά τα γ€ πλήθη καΐ τας άκρφ€ίας των νόμων 
<Γημ€Ϊον €ΪναΛ τον κακώς οΙκ€Ϊσθαι την πόλι,ν ταύτην 
€μφραγματα γαρ αυτούς ποιούμενους των αμαρτημά- 
των ποΧΚούς τίθ€σθαι τους νόμους ίναγκάζεσθαι,. δ€Ϊι/4ΐ 
δ^ τους ορθώς πολίΤ€υομένους ου τάς στοάς έμπιπΚάναι» 
γραμμάτων^ αλλ.* έν ταίς ψνχαΐ9 ^^^ το Βίκαυον ου 
γάρ τοις ψηφίσμασίΛ^ άλλα τοϊς ηθβσι, κσλως οΙκύσθοΛ 
τάς πόλεις, καΧ τους μ^' κα^€ως τ^θραμμένσυς καχ 
τους ακριβώς των νομών άναγ^γραμμένους το\μησ€ΐΛ^ 
παραβαίν€ΐν, τους δβ καλώς π^παιΖ€νμένους καΐ τοις 
απλώς κ^ιμένοι^ ίθίΚιησ^ιν Ιμμένειν. ταύτα Ζμλ^'^ι 
&€ντ€ς ου τοΰτο πρώτον ^σκοπούν, δι* ων κολάσονσι 
τους άκοσμοΰντας, οίλλ* έζ ων παρασκευάσουσι μηΒεν 
αντούς άζιον ζημίας έζαμαρτάν€ΐν* ηγοΰντο γάρ τοΰτο 
μλν αύτων ίργον ^Ιναι, το δέ πβρι τάς τιμωρίας σπον- 
δαζ£ΐι^ τοις ΙχθροΙς προσηκ€ΐν. 

Απάντων μεν ουν έφρόντιζον των πολιτών^ μάλιστα 43 
δ^ των νεωτέρων, έώρων γάρ τους τηλικούτους τα- 
ραχω^^στατα Βιαχ€ΐμίνους και πλείστων γ4μοντας €πι- 
θυμιων^ και τάς ^τνχάς αντώι^ μάλιστα Βαμασθηναι, 
Βεομενας έπιμέλείαις κάλων 4πιτηΒ€υμάτων και πόνοις 
η8ονάς εχουσιν' Ιν μονοις γάρ αν τούτοις ΙμμύνοΑ 
τους ϋΚευθέρως Τ€θραμμ€νους καΧ μ^γαΚοφρονάν εί^ισ- 
μ^ένους. απαντάς μ€ν οΖν €πι τάς αντάς άγειι^ Βιατριβάς 44 
ούχ οίοϊ' τ* ην, άνωμαλως τά περί τον βίον έχοντας* 
ώς δέ προς την ούσίαν ηρμοττεν, ούτως εκάστοις προσ^ 
έταττον. τονς μεν γάρ ύποΖεέστερον πράττοντας επΙ 
τάς γεωργίας και τάς 6/χπορίας ετρβπον, €ΐδοτ€ς 
τάς απορίας μεν διά τάς άργίους γιγνομένα^, τάς δε 

Ι. 8 114 5ΕΙΕεΤΙ0Ν5, 

45 κακονργίας δια τάς απορίας* άναψονντ€ς ουρ τηρ 
άρχην των κακών άπάΚΚάξειν φόντο καΐ των αλλωι^ 
αμαρτημάτων των μετ €Κ€ίνην γιγνομένων. του^ δέ βίον 
ίκανον κεκτημένους π€ρϊ την Ιτηηκην καΐ τα γυμνάσιχι 
και τα κνντγγέσια και την φιΚοσοψίαν ηνάγκασαν δια- 
τρίβειν, όρώντες εκ τούτων τους μεν διαφέροντας γιγ- 
νομένους, τους δέ των πλείστων κακών άπεχομένους. 

40 και ταντα νομοθετησαντες ούδε τον \οιπ6ν γρόνον 
ώλιγώρουν, άλλα διελο/χ€ΐ^οι την μεν πόλιν κατά κώμας, 
την δέ χώραν κατά δήμους εθεώρουν τον βίον τον 
εκάστου, και τους άκοσμοΰντας άνηγον εις την βουΚην. 
η οε τους μ€ν ενουυέτει τοις ο τ^ττβιλβι, τους ο ως 
προσηκεν, εκολαζεν. ηπίσταντο γάρ οτι δύο τρόποι 
τυγχάνουσιν οντες οι και προτρέποντες επι τάς αδικίας 

47 '^Λΐ παύοντες τών πονηριών' παρ* οΐς μεν γάρ μήτε 
φυλακή μη8εμία τών τοιούτων καθέστηκε μη^ αί 
κρίσεις ακριβείς είσι, παρά τούτοις μεν 8ιαφθείρεσθαι 
και τάς επιεικείς τών φύσεων, οπού 8ε μήτε λαθεΐν 
τοις άδικονοΊ ρ^8ιον εστί μήτε φανεροΐς γενομένοις 
συγγνώμης τυχείν, ενταύθα δ* εζιτηλους γίγνεσθαι τάς 
κακοηθείας, άπερ εκείνοι γιγνώσκοντες άμφοτέροις κατ- 
εΐχον τονς πολίτας, και τα2ς τιμωρίαις και ταις επιμε- 
λβίαις* τοσούτου γάρ ε8εον αυτούς λανθάνειν οι κακόν 
τι ΒεΒρακοτες, ώστε και τους επώόξους άμαρτησεσθαί 

48 τι πρσασθάνοντο. τοιγαρούν ούκ εν τοις σκιραφείοις οι 
νεώτεροι Βιέτριβον, ούδ* εν τα2ς αύλητρίσιν, οΰδ* εν 
τοις τοιούτοις συΧλογοις εν οΐς νυν Βιημερεύουσιν, άλλ' 
εν τοις επιτηΖεομασιν εμενον εν όΐς ετάχθησαν, θαυ- 
μάζοντες και ζηλοΰντες τους εν τούτοις πρωτεύοντας. 
οντω δ* εφευγον την άγοράν, ώστ ει ^^αί ποτέ διελθεΐν 
άναγκασθεΐεν, μετά πολλ-^ς αίδους και σωφροσύνης Ι50ΚΚΑΤΕ5. Μ 5 

Ιφαίι/οντο τουτο ποιοΰιττ^ς* άντειπεΐι^ δέ τοις Ίτρ^σ- 49 
βντέροις Τ} \οιΖορησασθαι 8€ίρ6τ€ρον €ΐ/6μιζον η νυν 
π€ρΙ τους γονέας €ζαμαρτ€Ϊν, έν καττηλείω δβ φαγ^ΐν 
ή πι^ίν ουΖάς ούδ* αν οίκετης €πί€ΐκής έτοΚμησΊΠ/' 
σ€μνυν€σθαί γαρ έμ^λέτων αλλ* ου βωμολοχεύζσθαι. 
καΐ τους €υτραΐΓ€λους δέ καΐ τους σκώτη^ιν δυνάμενους, 
ους νυν €νφυ€Ϊς ^ροσαγορευουσιν, εκείνοι δυστυχείς 
ένόμι,ζον. 

ΚαΙ μηΒεΙς οΐέσθω με δνσκολως Ζιακείσθαι προς 50 
τους ταύτην έχοντας την ηλίκίαν. ούτε γαρ ηγούμαι 
τούτους αΙτίους είναι των γιγνομενων, σύνοιΖά τε τοις 
πΚείστοις αύτων ηκιστα χαίρουσι ταύτα '^ κατά- 
στάσει, δι* ην εζεστιν αυτοίς εν τοις άκολασίαις ταύτίΐις 
8ιατρίβειν ωστ ουκ αν εΐκότως τούτοις επιτιμωην 
άλλα πολύ δικαιοτερον τοις οΚίγω προ ημών την πόλίν 
δνοικήσασιν. εκείνοι γαρ ήσαν οι προτρεφαντες επϊ$ι 
ταύτας τάς ολιγωρίας καί καταΧύσαντες την της βου- 
λής δνι^αμα/. ης επιστατούσης ου Ζικων οΰδ^ εγκλη- . 
μάτων ονδ' εισφορών ονδέ πενίας ονδε πολέμων η 
πόλις εγεμεν, αλλά καΧ προς άλλτ^λονς ησυχίοΛ^ εΤχον 
καί προς τους άλλους απαντάς είρηνην ηγον, παρ- 
εΐχον γαρ σφας αυτούς τοις μεν "Ελλτ^αι πιστούς, 
τοις 8ε βαρβάροις φοβερούς* τους μεν γαρ σεσωκοτες $2 
ήσαν, πάρα 8ε των 8ίκην τηλικαύτην είληφότες, ωστ 
άγαπαι/ εκείνους ει μη8εν ετι κακόν πάσχοιεν, τοι- 
γάρτοι δια ταύτα μετά τοσαύτης ασφαλείας 8ιηγον, 
ώστε κα)Οίίους εΤϊ^αι και πολυτελεστέρας τάς οΙκησεις 
και τας κατασκευάς τάς επί των άγρων η τάς εντός 
τείχους, και πολλούς των πολιτών μη8* εις τάς εορτάς 
εις άστυ καταβαίνειν αλλ* αίρεΐσθαι μενειν επι τοις 
ιδίοις άγαθοΐς μάλλον η των κοινών άπολαύειν. ού8ε 53 

8—2 ιι6 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. 

γαρ τα π€ρΙ τάς θεωρίας, ων &€κ αν τις ηλθεν, άσεΚ- 
γως ονδ* ' ννερηφάρως άλλα νοννεχρρτως εποίονν» 
ου γαρ €Κ των πομπών ον^ €Κ των περϊ τάς χορηγίας 
φιλονευαων ονδ* €κ των τοιούτων αλαζονειών την «νδαι- 
μονίοΛ^ έΒοκίμαζον, αλλ* €κ του σωφρονως οίκεΐν καΧ 
του βίου του κα9 ημεραν και του μη8ενα των πολιτών 
άπορεΐν των επιτηδείων, εζ ωνπερ^ χρη κρίνειν τους 
ως αληθώς ευ πράττοντας και μη φορτικώς πολιτευο- 

54μ€νους' επει νυν γε τις ουκ αν επι τοις γιγνομένοις 
των ευ φρονονντων , αλγησειεν^ όταν Ζδ^; πολλούς των 
ποΧιτων αυτούς μεν περί των αναγκαίων^ εΐθ^ εζουσιν 
είτε μη, προ των δικαστηρίων κληρουμενους, των δ* 
*Έλλήνων τους εΚαύνειν τάς ναυς βουλομένους τρεφενν 
άζιοΰντας, και χορεύοντας μεν εν χρυσοϊς ιματίοις, 
χειμαζοντας δ* έν τοιούτοις, εν οϊς ου βούλομαι λέγειν, 
και τοιαύτας αλλάς ένα^ττιωσεις περϊ την Βιοίκησιν 
γιγνομενοϋς, αϊ μεγαλην αΖσχυιη^ι/ τη πολ€4 ποιον- 

55 ίτιΐ'. ων ού8εν ην επ εκείνης της βουλης' άπηΧλαζε 
γαρ τους μεν ιτόο^τας των αποριών ταΓς Ιρτγασίαις 
καΧ ταΐς πάρα των εχόντων ωφελείαχς, τους δε νεωτέ- 
ρους των ακολασιών τοις επιτηΒεύμασι και ταΣς αύτων 
€ΐΓΐμ€λ€Μΐΐ9, τούς δ€ πολιτευόμενους των πλεονεξιών 
ταις τιμωρίαις καΧ τψ μη λανθάνειν τούς αΖικοΰντας^ 
τούς Βε πρεσβυτέρους των άθυμιων ταΐς τιμαΐς ταύίς 
πολιτικοΛς καΧ τοΛς πάρα των νεωτέρων θεραπείαις. 
καίτοι πως αν γένοιτο ταύτης πλ£ίονος άζία πολιτεία, 
^ς ούτω καλώς απάντων των πραγμάτων επιμελή- 
0είσης• Τ50ΚΚΑΤΕ8. 117 

Ι 

XII. ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΟΣ• 
§§ 18—27. 

ΚαΙ ΤΓ^ρΧ μλν των ιταλαιώι/ πολν αν ίργον άη λβ/εα^* 1 8 
οτ€ δέ ΠασΓι^9 ΤΙάρον κατίΚαβεν, €τνχ€ν αύτοΐς υπεκ- 
κείμενα τα πλεΐοτα τ^ς ουσίας τταρα τοι^ ζ^νοις τοις 
6/4.019* φόμεθα γαρ μάλιστα ταύτην την νησον ασφαλώς 
€χ€ΐν* άπορούντων δ* ίκ€ίνων καΐ νομιζρντων αντ άπο- 
λωλένοΛ, Ίτλεύσας ίγώ της νυκτός έζεκόμι,σ αύτοΐς τα 
^(ρηματα» κι,νΒυνεύσας περϊ του σώματος* €φρουρ€Ϊτο 19 
μα/ γαρ η χοίρα, συγκατενληφότ^ς 8* '^σάν τΐΛ/€ς των 
ημετέρων φυγαΖων την πολίΛ/, οι μιας ημέρας απ4κτ€ΐναν 
αύτ6χ€ΐρ€ς γενόμενοι τον τε πατέρα τον έμον καΙ τον 
θάον καΐ τον κηΒζστην, καΧ προς τούτοις άνεφιούς τρεις. 
άλλ' όμως ούΖεν μ€ τούτων άπΑ'ρεψεν, αλλ* φχομην 
πλ€ων, ηγούμενος ομοίως μ€ 8€Ϊν ύπερ εκείνων κίνΒυνεύ^ 
ειν ωσπερ ύπίρ Ιμαυτου. μετά δέ ταντα φυγής ημΐν 2ο 
γενομένης έκ της πόλ€ως μετά τοσούτου θορύβου καΐ δ^- 
ους, ωστ ένίους καΐ των σφετερων αυτών άμεΚεΐν, ού8* εν 
τούτοις τοΐς κακοΐς ηγάττησα εΐ τους οικείους τους εμαυ- 
του Βίοχτώσαι Βυνηθείην, αλλ* ειδώς ΧοίποΚιν μεν άπο* 
Βημοΰντα^ αντδϊ' δ* εκάνον άρρωστως Βιακείμενον, συν* 
εξεκόμισ αύτφ και την μητέρα και την άΖελφην καΧ 
την ονσίαι^ άπασαν, καίτοι τίνα Βικαιότερον αύτην 
εχειν η τον τότε μεν συν^ιασόίσαντα,. νυν δέ παρά των 
κυρίων είληφότα ; 

Τα μεν τοίνυν είρημενα εσττν εν οΐς εκινΒύνευσα 2τ 
μεν, φλαυρον ο ουοεν απελαυσα" εχω οε και τοιαυτ 
εΙπεΐν, εζ ων εκείνφ χαριζόμενος αύτος ταΐς μεγίσταις 
συμφοραίς περιέπεσαν, επει^ γάρ ηλθομεν εις Μήλον, 
αισθόμενος δτι μελλοιμεν αύτου καταμενειν &ειτό μου ιι8 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5. 

συμπ\€Ϊι/ €19 Ύροιζηρα καΧ μηΒαμώς αύτορ άπο\ιπ€Ϊρ, 
λέγων τηρ άρρωστίαν του σώματος καΐ το ττληθος των 
έχθρων^ κσΧ οτι χωρίς €μοΰ γενόμενος ούΒεν εζοι χρη- 

22 (τθαι τοις αύτοΰ πραγμαχη,ν. φοβούμενης δβ της μητρός, 
οτι το χωρίον εττννθάνετο νόσους είναι, καΧ των ξένων 
συμβονΚενοντων αντου μένειν, όμως εΒοξεν ημΐν εκείνω 
χαριστέον έϋναι. κοΧ μετά ταΰτ ουκ έφθημεν εις Ύροι- 
ζηνα ελθόντες, και τοιαύταις νόσοις εΚηφθημεν εζ ων 
αύτος μεν παρά μικρόν '^λθον άποθανεϊν, α&έΚφην Βε 
κόρην Τ€τρακαιΒεκέτιν γεγονυΐαν εντός τριάκον^ ήμερων 
κατέθαφα, την δέ μητέρα ουδέ πέν6^ ημέραις εκείνης 
ύστερον, καίτοι τίν οΐεσθέ με γνώμην εχειν τοσαύτης 

23 μοι μεταβολής του βίου γεγενημένης ; ός τον μεν άλλοι^ 
χρόνον άπαύθης ην κακών, νεωστΧ δ' επειρωμην φυγής 
καΧ του παρ* ετέροις μεν μετοικεΐν, στέρεσθαι 8ε των 
έμαυτοΰ, προς Βε τούτοις έωρων την μητέρα την εμαυτοΰ 
και την α&έλφην εκ μεν της πατρίδος εκπεπτωκνίας, έπι 
ζένης δέ και παρ άΧλοτρίοις τον βίον τύ<.εντώσας. ωστ 
ουδείς αν μοι Ζικαίως φθονησειεν, ει τι των %ρασυ' 
λόχου πραγμάτων άγαβόν άπολέλαυκα• και γάρ ίνα 
χαρισαίμην εκ^ίνω^ κατοικισάμένος εν Ύροιζηνι τοιαύ- 
ταις εχρησάμην συμφοραΐς ων ούΒέποτ αν επιλαθέσθαι 
Ζννηθ^ίην. 

24 Και μην ουοε τουυ €ςουσιν €ΐπ€ΐι^, ως ευ μεν πράτ- 
τοντας θρασυλόχου πάντα ταυ9 ύπέμενον, 8υστυχτ^- 
σαντα δ* αυτόν ά7Γ€λιποΐ'• εν αύτοΐς γάρ τούτοις έτι 
σαφέστερσν και μάλλον επεΒειζάμην την (υι/οιαί' ην 
Αχον εις εκείνον, επεώη γάρ εις Αιγιι/αΐ' κατοικισά- 
μένος ησθένησε τανπ^ΐ' την νόσον έζ ησπ€ρ άπέθανεν, 
ούτως αυτόν εθεράπευσα ως ουκ οιδ' όστις πωποθ* 
έτερος έτερον, τόν μεν πλείστον του χρόνου πονηρως ΙΞΟΚΚΑΤΕΞ. 119 

μλν €χοντα π€ριΐ€Ραι 8* έτι 8υνάμ€ί^ορ, ίζ μήνας δέ σννετ 
χως έν τ^ κΚίιηυ κ^ίμει/ον. καΐ τούτων των ταλαιπωριών ^5 
ονδ€ΐ9 των σχίγγ€νων μετασχιείν ήξίωσεν, αλλ* ούδ' ατι- 
σκεφόμενος άφίκετο, πλην της μητρός καϊ της α&έλφης, 
α? πλέον θάτερον εποίησαν* ασθενούσαν γαρ φ^θον εκ 
Ύροίζηνος, ωστ αύται θεραπείας εΖέοντο. αλλ* όμως 
εγώ, τοωύτων των άλλων περϊ αντον γεγενημενων, ουκ 
άπεΐπον ούδ* άπεστην, αλλ* ει^οστ^λενοι^ αντοΐ' μετά 
παιδο9 ένος' ουδέ γαρ των οίκετων ονΒεϊς νπεμενεν. 
καϊ γαρ φύσει χαλεπός ων ετι Βνσκολωτερον 8ια την 26 
νόσον δΐ€Κ€6Τθ, ωστ ουκ εκείνων αζιον θανμάζειν, εΐ μη 
παρέμενον, άλλα πολύ μαΧλον όπως εγώ τοιαύτην νόσον 
θεραπενων άνταρκ€Ϊν ηδυνάμην* δς εμπνος μεν ^ν πολύν 
γρόνον, εκ δβ της κλίνης ούκ ήΒύνατο κινεΐσθαι, τοιαύτα 27 
δ* έπασχεν ώσ9 ημάς μη8εμίαν ημέραν αΖακρύτονς 
8ιαγαγειν, αλλά θρηνονντ€ς Βιετελούμεν και τους πόνους 
τους αλλήλων καΐ την φυγην και την Ιρημίαν την ημ€' 
τέραν αυτών, και ταΰτ ού8ενα γρόνον διβλιπεί'• ουδέ 
γαρ απεΑυ€ΐν οίον τ ην η οοκ€ΐν αμεΚ€ΐν, ο εμοι πολύ 
8€ΐνότερον ην των κακών των παρόντων. 

XIII. ΑΛΕΞΑΝΔΡΩΙ. 

Προς τον πατέρα σου γράφων ^&στολΐ}ΐ^ άτοπον 
φμην ποιησειν, ει περί τον αντοΐ' οντά σέ τόπον εκ€ίνφ 
μήτε προσερώ μητ άσπάσομαι, μψ'ε γράφω τι τοιούτον 
6 ποιήσει τους άναγνόντας μη νομίζβυ/ η8η με πάρα- 
φρονεΐν 8ια το γήρας μη8έ παντάπασι ληρέίν, αλλ* έτι 
το καταλέλειμμένον μου μέρος καϊ λοιπόν ον ούκ άνάζιον 
έΙναι της 8υνάμεως ην έσχον νεώτερος ων. 

* Ακούω 8έ σε πάντων λεγόντων, ώς φιλάνθρωπος έΐ 2 
καϊ φιλαθηναιος καΙ φιλόσοφος, ούκ άφρόνως άλλα νουν- Ι20 3ΕίΕ€ΤΙ0Ν3. 

€χόντως. των τ€ γαρ ττοΚντωι^ άπ68^€σθαί σ€ των ημ^" 
τ€ρωρ ου τους ημ€ληκ6τας αυτών καί ττονηρων πραγμαί- 
των επίθυμουντας, αλΚ^ οΐς σννΖιατρίβων τ€ ουκ αν 
λυττηθενης (τυμβαΚΚων τ€ καΐ κοινωνών πραγμάτων 
ουΒεν αν βλαβείης ονδ* άΒίκηθείης, οίοισπερ γρη πλι;- 

3 σιάζενν τους• «5 φρονοΰντας' των τ€ φιλοσοφιών ουκ 
άπο8οκιμάζ€ΐν μεν ουδέ την περϊ τάς ίρώας, άλλα νομί- 
ζενν είναι πλεονεκτικην εν ταΐς ιδάιις Βιατριβαΐς, ου μην 
άρμόττειν ούτε τοΓς του πλήθους προεστώσιν ούτε τοΐς 
τας μοναρχίας εχουσατ ονδβ γαρ σνμφερενν ονδ^ 
πρεπειν τοις μείζον των άλλωι^ φρονουσνν ουτ αύτο2ς 
ερίζειν προς τους συμπολιτευομενους ούτε τοις άλλοις 

4 επιτρεπειν προς αυτούς άντιΧεγειν. ταύτην μεν οΰν ουκ 
αγαπάν σε την Βιατριβην, προαιρεισθαι δβ την παιΖείαν 
την περί τους λόγους όΐς γρώμεθα περί τάς πράξεις τάς 
προσπίπτουσας κα£^ εκάστην^ την ημεραν, κσΧ μεθ^ ων 
βουλευομεθα περί των κοινών Βι ην νυν τε δοξάζεις 
περί τών μελλόντων επιεικώς, τοις τ άρχομενοις προσ- 
τάττειν ουκ άνοητως α Βεΐ πράττειν εκάστους επιστή- 
σει, περί δ^ τών καλών καΧ δικαίων -καΧ τών τούτοις 
εναντίων ορθώς κρίνειν^ προς 8ε τούτοις τιμαν τε και 

5 κολάζειν, ώς ' προσήκον εστίν εκατερους. σωφρονεΐς 
οΰν νυν ταύτα μελετών ελπίΒας γαρ τφ τε πατρι καΐ 
τοις άλλοις παρέχεις, ώς εάν πρεσβύτερος γενόμενος 
εμμείνεις τούτοις, τοσούτον προεζεις τη φρονήσει τών 
άλλωΐ' οσονπερ 6 πατήρ σου Βιενηνοχεν άπατων. 

XIV. ΦΙΛΙΠΠΩΙ. 

*Εγώ Βιελεχθην μεν και προς *Αντίπατρον περί τε 
τών τη πόλει καΧ τών σοι συμφερόντων εξαρκούντως^ ώς 
εμαυτον επειθον, ηβουλήθην δέ καΧ προς (τέ γράφαι Ι50ΚΚΑΤΕ5. 121 

π€/>1 ων μχ>ι Βοκεΐ πρακτέοι/ €υ^αι μ€Γά τι)ι/ είρηρην, 
παραΊτλησια τοις εν τφ \όγφ γεγρΰψ,μά^ίς, ττολν δ* 
εκείμων σνντομωτερα. 

Κατ* €Κ€Ϊνορ μλν γαρ τον χρόνον σννφονΚευον ώς 2 
χρη διαλλα^αι/τά σ€ την πόλνν την ημ^τέραν και την 
Αακ€8αιμονίων και την Θηβαίων καΧ την ^Αργείων €ΐς 
όμόνοίον καταστησαι τους ^ΕΧΚηνας, ηγούμενος, 4άν τάς 
ττροεστώσας πόλεις πείοη^ς ούτω φρονεΐν, ταχέως καΐ 
τάς αλλάς επακολουθήσ^ίν. τότε μεν ονν άλλος ην 
καιρός, νυν 8ε συμβέβηκε μηκετι Βεΐν πβί^ειν* δια γαρ 
τον άγωνα τον γεγενημενον ηναγκασμένοι πάντες είσΐν 
ευ φρον^ΐν, και τούτων επιθυμεΐν ων ύπονοουσί σε βού- 
λ€0Γ^αι πράττ€ΐν, και λεγ€ΐν ως δει παυσαμένους της 
μανίας καΧ της π\εον€ζίας, ην έποιουντο προς άΚΚηλους, 
εις την *Ασίαν τον πολεμον εζενεγκ€Ϊν. κοΧ πολλοί 3 
Ίτυνθάνονται τταρ Ιμου π6τ€ρον εγώ σοι παρηνεσα ποι- 
€ΐσ^αι την στρατείαν την επΧ τους βαρβάρους, η σου 
Βιανοηθεντος συν^ΐπον 4γώ δ* ουκ ειδά/αι μεν φημι το 
σαφές {ου γαρ συγγεγενησθαί σοι πρότερον), ου μην 
οίλλ' οιεσθαι σ€ μεν εγνωκέναχ περί τούτων, εμε δέ 
συν€ΐρηκεναι ταΖς σαΐς επιθυμίαις. ταύτα δ' άκονοι^ες 
εΖεοντό μου πάντες παρακεΚεύεσθαί σοι και προτρεπ€ΐν 
επϊ των αυτών τούτων μένειν, ως ούΒεποτ αν γενομένων 
ούτε καΧΚιόνων έργων ούτε ωφέΚιμοτέρων τοις "ΈΚΚησιν 
ούτ εν καχρφ μαΚΚον πραχθησομένων* 

Ει μεν ουν ^χον την αύτην Βύναμ,ΐΛ^ ηνπ€ρ πρ6τ€ρον, 4 
και μη παντάπασιν ^ν άπειρηκώς, ουκ αν δι* επιστολές 
8ιεΚεγόμην, άλλα πάρων αύτος παρώζυνον αν σε και 
παρεκάΧουν επι τάς πράζεις ταύτας, νυν δ* ώς δνι/αμαι 
παρακέΚεύομαί σοι μη καταμεΚησαι τούτων, πριν αν 
τϋ^ς επιθ^ς αύτοΐς. ίστι Βε προς μεν άλλο τι των 122 3££ΕσΤΙ0Ν3. 

όντων άτΓΚήατως εχ^α^ ου καλόν (αί γαρ μ€Γρι4τψ'€ς 
παρά τοις πόΧλοϊς €^οκψοΰσι), Βόζης $€ μ€γ(ίΧης και 
καλής Ιπιθνμάν καΐ μηΒέίΓοτ έμπίπλασθαι προσηκ€ΐ, 
τοις πολύ των αλλωι^ 8ί,€ν€γκουσι;ν' οπβρ σοι σνμβ4τ 

5 βηκ€ν. ηγον δ€ τόβ^ ίζ^ιν άννπέρβΚψΌν αύτην και των 
σοι πεπραγμένων άζίαν, όταν τους μ^ βαρβάρους 
άναγκάσηι/ς ^Σλωτενδίν τοις "Ελλι^σι, πλην των σοι σίΛ^ 
αγωνισαμένων, τον δ€ βαχτιλιεα τον νυν μ/ίγοΛ^ προσαγο^ 
ρευόμαηίίν πονψηι^ς τούτο πράττειν ο τι αν συ προσ- 
τώτηιις• ταύτα δέ κατεργάσασθαι πολύ ρ^ον έστίν €κ 
των νυν παρόντων, η προελθεΐν ειτί την Βύναμνν και την 
οος^αν, ην νυν ίχεις^ €Κ της ρασιλεια9 της €ς αρχής υμιν 
ύπαρζάσης* * ούΒεν γαρ εσται λοιπόν €τι πλην θεονγενέ- 

6 σ^αι.* χο-ρ^ν 8* εχω τφ γηρψ ταύτην μονην, οτι προ^ 
ηγαγεν εις τοΰτο μου τον βίον, ωσ& α νέος ων δΐ€ΐΌ- 
ούμην και γράφειν έπεχείρουν €ν Τ€ τω πανηγυρική 
λόγφ και τψ προς σ€ πεμφθέντι, ταύτα νυν τά μεν η8η 
γιγνόμενα δια των σων έφορω πράζεων, τά δ* ελπίζω 
γεκϊ^σεσ^αι. ΙΣΑΙΟΣ. Ι. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΛΗΡΟΥ. 

ΐ• §§ 7—24. 

*Επ€ΐ^8η δέ ένζίμαντό τον κληρορ, ομόσαντ^ς μ'η γ 
τταραβησ^σθοΛ τα ώμολογημενα, €Κ€ΚΓητο €καστός δώ- 
8€κα €Γη ά ίΚαχ^ και €Ρ τοσούτφ χρορφ ούσων Βίκών 
ού^^Ις αύτων ηζίωσ€ τα πεπραγμένα €ΐπ€Ϊρ αδίκως 
πεπραχθαι, πριν Βυστί/χτ/σάσης της πόλεως και στά- 
σεως γενομένης κάγωνος ούτοσΧ πεισθείς νπο Μέλανος 
του Αί7α;πτίον, φπερ και τάλλα επείθετο, ημφισβητει 
ημΐν άπαντος τον κλήρου, φάσκων εφ* ολ^/ ποιηθηναι 
νΙος ύπο του θείου του ημετέρου, ημείς μεν ουν μαίνεσ- 8 
^αι αύτον ηγούμεθα τβ ληζει, ουκ αν ποτέ οίομενοιτον 
αντοι^ ανΖρα τότε μεν φασκοντα επϊ τψ τρίτφ μέρει 
ποιηθηναι τότε δ* εφ* απαι^ι τω κληρφ 86ζαι τάληθες 
λέ/ειν ύμΐν εΙς Βε το 8ικαστηριον είσέλθόντες και 
πολλφ πλείω και δικαιότερα λέγοντες ηΖικηθημεν, 
ονχ ντΓο των Βικαστών αλλ* νπό Μέλανος του Αιγυπ- 
τίου και των εκείνου φίλων, οι δια τάς της πόλεως 
συμφοράς εζουσίαν σφίσιν αυτοΐς ηγοΰντο είναι κεκ- 
τησθαί τε τάλλότρια και τα ψευδι^ αλλτ/λοις μαρτυρεΐν' 
ύπο δ€ των τα τοιαύτα ποιούντων εζηπατηθησαν οι 
δικασταί. και ημείς μεν καταφευΖομαρτυρηθέντες άπω- 9 
λέσαμεν τα όντα' καΧ γαρ ο πατήρ ού πολλώ χρόνφ 124 ΞΕΙΕεΤΙΟΝΞ. 

ύστερον μετά την Βίκηρ ίτεΚεύτησε, πρΙν Ιπ^ζ^Κθ^ΐν 
οΓς ^ΤΓ^σκη^ατο των μαρτύρων* Αι,καιογάτης δέ προς 
ημάς ώς ίβούλετο άγωνισάμενος τζ αντ^ νΠ'^ΡΨ 
€ζη\ασ€ μεν την Κηφκτοφωντος τον ΊΙαίΛνιεως θν- 
γατέρα €κ τον μέρονς, οΒελφιΖην ονσαν Δικαιογ^- 
νονς τον καταΧιπόντος τά "χρήματα, άφ€ΐΚεΓ0 δέ την 
Αημοκλεονς γενομίνην γυναίκα, α Αικαυογένης αδ€λ- 
ψθ9 ων ίΒωκεν, άφειΚετο δ^ και την ΚηφισοΒοτον 

ΙΟ μητέρα καΐ αντον τοντον απαιηα• κσΧ γαρ τούτων 
^ γε* α/χα κσΐ επίτροπος καΐ κύριος καΧ αντίδικος ην, 
καΐ ονδέ κατά το ίΚάχιστον μέρος της οΙκ€ΐότητος 
ΙΚέον παρ* αντον ετνχον, αλλ* ορφανοί καΐ ίρημοι 
καΧ πένητες γενόμενοι πάντων καΧ των κα9 ημέραν 
επιτηδείων ήσαν ένΒεείς. όντως αντονς Δικαιογε* 
νης οντοσι εγγντάτω ων γένονς επετροπενεν' ος γε, 
α μεν ο πατήρ αντοΐς θεόπομπος κατελιπε, τοις τού- 
των έχθροΐς παρε8ωκ€ν, ά δε ό προς μητρός θείος 
και 6 πάππος αντοΐς ε8ωκεν, ούτος άφείΚετο προ 

II Βίκης. καΐ ο πάντων Βεινότατον, την οικίαν αντων 
την πατρφαν, παίδων όντων τούτων, πριάμενος καΧ 
κατασκάφας τον κηπον εποιησατο προς τη αντον 
οικίψ τη εν άστει. και λαμβάνων μίσθωσιν ογΒοη- 
κοντά μνας εκ των Αικαιογενονς τον ημετέρον θείον 
χρημάτων, τον εκείνον ά8εΚφι8ονν Κηφισό8οτον τψ 
έαντον οΒελφφ *Αρμο8ίφ σννέπεμφεν εις Κόρννθον 
άντ άκολούθον εΙς τοντο ύβρεως και μναρίας αφ- 
ίκετο. και προς τοις άλλοις κακοΐς σνειΖίζει και εγ^ 
καλεί αντω οτι εμβά8ας και . τριβώνια φορεί, ωσπερ 
άΖικούμενός τι ει εμβαΖας ΚηφισοΒοτος φορεί, αλλ* 
ονκ α&ικων οτι άφελόμενος αύτον τά οιτα πένητα 
πεποίηκεν. Ι5ΑΕ05. 125 

*Αλλά μην π€ρΙ τούτων τοσαυτά μοι είρησθω' 1 3 
πάλιι^ δ* ίττάν^ψι όθεν απίΚνπον. Μενεζα/ος γαρ ο 
Κηφισοφωντος νΐόζ, άνεψώς ων Κηφισό86τφ τουτφΐ 
καΐ εμοί, καΐ προσήκον αΰτφ του ιόίηρον μέρος όσον- 
περ εμοί, επεζι^^ι τοΧς καταμαρτνρη(Γασιν ημών καΧ 
εκείνου τα φευ8η, καΧ Αύκωνα, ονπ€ρ εΙσηγαγε 
πρώτον εΙς το Βίκαστηριον, τούτον εΐΚεν* ος έμαρ^ 
τνρησ€ Αι,καίογενην πονηθηναι τον νυν οντά ύπο 
του θ^ίου του ημετέρου υΐον επ\ ποΛηΧ τφ κληρφ. 
μαρτυρησας δέ ταύτα ίάΚω ψευδομαρτυριών. επειΖη 13 
δέ ^ικοΛογενης, ω ανΒρες, ούκετι ύμας δύναται εζα- 
παταν^ πείθει Μενέζενον τον υπέρ ημών τε καΧ ύπερ 
αύτοΰ πράττοντα, α εγώ αίσχυνόμενος αναγκάζομαι 
δια την εκείνου πονηρίαν Χεγενν, — τι ποιησαι; κομι- 
σάμενον αυτόν μέρος Ικ του κλήρου δ τι έγίγνετο^ 
ημάς μεν ύπερ ων έπραττε προ8ουναι, τους 8ε μηπω 
εαλωκοτας των μαρτύρων 'άφεΐναι• και ημείς μεν 
ταΰτα ύπο των φίλων και των εχθρών παθόντες 
εΐχομεν ησυχίαν. τούτων δ* ύμΊρ μάρτυρας παρέζο- 
/χαι. [ΜΑΡΤΥΡΕ2.] 

*0 μ^εν τοίνυν Μενέζενος παθών άζια των εαυτού 1 4 
τροπών ηπατηθη ύπο του Αικαιογένους' άφείς γαρ 
τους μάρτυρας και ημάς προΒούς^ ων ένεκα ταύτ 
έπραζεν ούκ έκομίσατο. ά8ικηθεΙς 8ε ύπο Αικαιογένους 
μεΒ ημών πάλιν έπραττεν. ημείς 8έ καθηρ/ούμενοι 
ούκέτι προσηκειν Αικαιογένει έχειν τών εκ του κλήρου 
μέρος ού8έν, έπει8η οι μάρτυρες εάλωσαν, άμφισβη- 
τούμεν αύτφ άπαντος του οίκου κατ άγχιστείαν, και 
ΟΤΙ ημείς τε ορθώς έγνώκαμεν και ού8έν έτι προσήκει 
ΑικοΜ/γένει του κλήρου, ρ<ι.8ίως διδάξω. 8ύο γαρ τ$ 
8ιαθηκαι έφάνησαν, η μεν ποίλαι ποΧλώ, η δ* ύστε- 126 ΞΕΙ.Ε€ΤΙ0Ν5, 

ρον, και κατά μ€ν τηρ παλαιάρ, ην άπ€φην€ ΊΙρόζα/ος 
6 ΑιχαΐΌγα/ους τούτον πατήρ, έπΙ τφ τρίτφ μίρ^ι 
του κλήρου εγίγν^το τφ θ^ίφ τφ ημετ^ρφ υΙος ποιη- 
τός, καθ' ηρ 8* αυτός άπ€φηρ€ Αι^καυογ&της, €πϊ ιγορτΧ 
τφ οίκφ. ταύτανρ δε ταϋρ Βιαθηκαα/ ηρ μ€Ρ ΙΙρόζερος 
άπ€ψηρ€, Αικαίογ€ρης Ιττεκτε τους δικαστάς ώς ουκ 
αληθής €Ϊη' ηρ δβ ΑικοΛΧ/γέρης άπέφηρ€Ρ^ οί μαρτυρη- 
σαρτ€ς αύτηρ τορ θ^ΐορ τορ ημέτερορ ^υαθέσθαι εά- 

ι6 λωσαι^ ^ευ^ομαρτυριωρ. άμφοΐρ δέ ταΐρ Βιαθηκαιρ 
άκνροιρ γιγρομέραι,ρ, καϊ ετέρας μη^εμιας ομολόγου^ 
μέρης €Ϊραι, κατά Βόσι,ρ μ€Ρ ούΒερι προατηκε του κλή- 
ρου, κατ άγχίστείαρ δέ ταίς Ανκαιογέρους του άπο- 
θορορτος οΒέλφαΐς, ωρ είσιρ αί ημέτεραχ μτμέρες. δια 
δέ ταίτα εδο^ Τ€ ημίρ λαχειι^ του κλήρου κατ άγχι- 
στείορ καϊ Ιλάχομερ το μέρος έκαστος. μέΚλορτωρ δ' 
ήμώρ άρτόμρυσθαί 8ί€μαρτυρησ€ Αεωχαρης ούτοσΐ 

11 μή έπίΒικορ €Ϊραι τορ κλήρορ ήμΐρ. €τησκη\}βαμ€Ρωρ 
Ο ημωρ η μέρ Ληςις του κλήρου οιεγραψη, η θ€ τωρ 
^€υ8ομαρτυρίωρ 8ίκη €ΐση^€ΐ• έρ δε τφ Ζικαστηρίω 
Ίτάρτα μ€Ρ ημωρ είπόρτωρ άπε/> ρυρί, πολλά δε Λεακ 
χάρους άρταπολογησαμέρου, έγρωσορ τά ψενδ^ Μ^Ρ' 
χυρησαι Αεωχάρηρ οί δικασταί. εττειδι) δε τούτο 
φανερορ έγέρετο έζαιρεθεισωρ τωρ ψήφωρ, ά μέρ των 

Ε 8 δικαστών και ημωρ έΒεήθη Αεωχάρης ή ο σα ήμΐρ 
έζ€γέρ€το ΒίαπράξασθοΛ τότε, ουκ οΐ^ ο τι δει λέγειρ, 
ά δε ώμολογηθη ήμΐρ, ταύτα ακούσατε, συγχωρούρτωρ 
γάρ ήμωρ τφ άρχορτυ μη συραριθμέίρ αλλά συγχέαι 
τάς ψήφους, άφίστατο μέρ Αικαιογένης τοΐν 8υοΐρ 
μεροΐν του κλήρου ταΐς Δικαιογα^ονς άδελ^Γς, και 
ωμολάγει άραμφισβήτητα παραΖώσειν ήμΐν ταύτα τά 
μέρη' και ταίϊτα ήγγυάτο αύτορ Αεωχαρης ούτος Ι3ΑΕ05. 127 

κσλ ώμολόγ€ί ποιησ€ίΡ, ου μορος αλλά καϊ Μνησι- 
ητόλβμος 6 Ώλωθ^ιεύς. καΧ τούτων νμΐν τους μάρτυρας 
παρ4ξομαί. [ΜΑΡΤΥΡΕ2.] 

ΉμβΓς τοίνυν ταύτα παθ6ντ€ς ύπο Α^ωχαρους, 19 
και, €γγ€νόμ€ΐ/ορ ημΐν αυτόν €7Γ€ΐδτ) εΙΚομα/ των ψευ- 
δομαρτυριών ατιμωσαι,, ουκ ζβουληθημα/, αλλ* ^ζηρ' 
Κ€σ€ τά ημέτερα ημΐν κομισαμένοις άπηλλόίχθαι. τα- 
οΰτοί δέ γενόμενοι περϊ Αεωγαρην καϊ Αίκαιογίνην 
Ιζηττατηθημεν υπ αυτών, ώ άνδρες* ουτβ γαρ Δι- 
κοΛογίνης τά διο μ^ρη 'ήμ'ΐν του κλήρου παρίΒωκεν, 
ομολόγησα^ επϊ του δικαστηρίου, ουτ€ Αεωχάρης 2ο 
ομολογεί εγγυησασθαι αυτόν τότε. καίτοι ει μη έναν- 
τίον μεν των Βικαστων, πεντακοσίων όντων, έναν- 
τίον δέ των περιεστηκοτων ηγγυατο, ουκ οίδ* ο τι 
αν εποίησεν. ώς μεν τοίνυν περιφανών ψεύδονται, 
μάρτυρας ύμΐν παρεχόμεθα τους παρόντας, οτε Δι- 
καιογενης μεν άφίστατο τοΐν δυοΓν μεροΐν του κλή- 
ρου και (ομολογεί αναμφισβήτητα παρα8ωσειν ταΐς 
έ^ικαιογενους άδελφαις, Αεωχάρης δε ηγγυάτο αυτόν 
α ώμολάγησε και ποιησειν. 8ε6μεθα δε και υμών, ώ 
άνδρες, ει τις ετύγχανε πάρων τότε, άναμντ^σ^ναι 
ει λεγομεν άληθη καΐ βοηθησαι ημΐν' επεί, ω άνδρες, 2 1 
ει Αικαιογενης άληθη λεγει^ τί ημείς ώφελούμεθα νικψ 
σαντες, η τί οΰτος εζημκοθη ηττηθείς ; ει γαρ άπεστη 
μόνον, ως φησι, τοΓν δυοΐν μεροΐν του κλήρου, αναμ- 
φισβήτητα δε μη ώμολόγει παραδώσειν, τί εζημιοΰτο 
άφιστάμενος ων τιμήν εΤχεν ; ουδέ γαρ πριν 7/τπ7^'^ναι 
τιτν δίκην €ΐχ€ν ών ημείς δικαζόμεθα, αλλ* οί παρά 
τούτου ττριάμενοι και θεμενοι, οίς έδει αύτον άποδοντα 
την τιμήν ημΐν τά μέρη άποδοΰναι, δια ταύτα γαρ 22 
και τους εγγυητάς παρ* αύτου ελάβομεν, ου πιστεύοντες 128 5ΕΙΕ€ΤΙ0Ν8. 

αύτφ α ώμοΚόγησ€ πονησ^α/. πλην γαρ 8υο!ρ οΙκιΖίοιν 
ίζω τείχους και €Ρ Π€δι^ έζηκοντα ττΚέθρων ονδβ/ 
κ€κομίσμ€θα, αλλ* οί πάρα τούτου θέμ€ΐ^οι καΧ πριΛμε- 
νοί' ημείς δ* ουκ εζάγομο/' ΒεΒιμει/ γαρ μη οφλωμερ 
Βίκας. καΐ γαρ ΊΛικίωνα, κελεύορτος ΑικοΛογερους καΐ 
φασκορτος μη βεβαιωσειρ, εζάγοντες εκ του βαλζα/είου 
ωφΚομεν τετταράκοντα μνας δια Αικαυογενηρ, ω ανΒρες. 

23 ηγούμενοι γαρ ουκ αν αύτορ βεβαιωσειν ού8ερ ων ημΐν 
άπεστη εν τφ Βικαστηρίφ, Βασχυριζόμεθα προς Μι- 
κίωνα εναντίον των δικαστών, εθίΚοντες οτιουν πά<τχειν, 
εΐ βεβαιωσειεν αύτφ Αικαιογενης το βαΧανεΐον, ουκ 
αν ποτέ οΐόμενοι αύτον εναντία οίς ώμολόγησε πραζαι, 
ου δι* αλλ* ονδει^ η δια τους εγγυητάς, οτι καθειστη- 

24 κεσαν ημΐν. άποαττάς Βε Αικαιογενης ταύτα τα μέρη, ων 
και νυν ομολογεί άφεστάνοΛ ημΙν, εβεβαίωσε Μικίωνι 
το βαΚανειον* και εγώ μεν ο άθλιος ονχ οττως τι εκ του 
κλήρου είληφώς, άλλα 7Γ/)οσα7Γθλωλ€κώ9 τετταράκοντα 
μνας, άπι^ειν υβρισμένος υπο του ΑικοΛογένους. και 
τούτων ύμΐν μάρτυρας παρέζομαι. [ΜΑΡΤΥΡΕ2.] 

2. §§ 39—47• 

39 Εις μεν την πόλιν ούτω και τοσαύτα λελειτούργηκε 
Αικαιογενης άπο τοσούτων χρημάτων περί 8ε τους προσ- 
ηκοντας τοιούτος εστίν οίον οράτε, ώστε τους μεν ημών 
άφειλετο την ούσίαν, οτι μεΐζον εΖυνηθη^ τους δβ περί- 
εώρα εις τους μισθωτούς Ιοντας δι* ενΒειαν των επιτηδείων, 
την Βε μητέρα την αυτού καθημενην εν τφ της Έίλη- 
θυίας ίερφ πάντες εώρων, και τούτφ εγκαΧοΰσαν α εγώ 

40 αίσχύνομαι λέγειν^ ούτος Βε ποιών ούκ 'βσχύνετο. τών 
δ* επιτηδείων Μέλανα μεν τον Αίγύτττιον, φ εκ μειρα- 
κίου φίλος ^ν, όπερ έλαβε παρ* αυτού άργύριον άπο- Ι3ΑΕ05. 129 

στερησας, εχθιστός Ιστι* των ΖΙ άλλωζ/ αυτόν φίΚων 
οί μ€Ρ ουκ άπεΧαβον α εΖάνεισαν, οΐ 8* έζηπατηθησαν, 
καΐ ουκ ίλαβον α ύπέζτχοΌ αύτοΓς, €1 επιΖικάσαιτο 
του κλήρου, Βωσειν. καίτοι» ω αν8ρ€ς, οί ημέτεροι 41 
πρόγονοι οι ταύτα κτησάμενοι καΧ καταΧιπόντε^ πάσας 
μεν χορηγίας εχορηγησαν, είσηνεγκαν 8ε εΙς τον 
πόλεμον χρήματα ττολλα ύμΐν^ και τριηραρχουντες 
ού8ένα γρόνον Βιελιπον. καΧ τούτων μαρτύρια εν τοις 
ιεροΐς αναθήματα εκείνοι εκ των περιόντων, μνημεία 
της αύτων αρετής, ανέθεσαν, τοΰτο μεν εν Διονύσου 
τρίποΒας, ους χορηγοΰντες και νικωντες ελαβον, τούτο 
δ* εν ΤΙυθίου' ετι δ' έν άκροπόλει άπαρχάς των όντων 4 2 
άναθέντες ττολλοΓς» ώ^ άπο ίδιας κτήσεως, άγαΚμασι 
χαΧκοΐς και λιθίνοις κεκοσμήκασι το Ιερόν» αύτοι δ' 
ύπερ της πατρίΖος πολεμοΰντες άπεθανον, ^ικοΛογενης 
μεν ο Μενεξένου του εμού πάππου πατήρ στρατψ/ων 
ότε ή εν ^ΈΧενσΖνι μάχτ) εγένετο, "Μενεξενος δ* ο εκείνου 
υΙος φυλαρχων της *Ολυνθίας εν 'ϊ,παρτώλφ, Αικαιογενης 
δε ο Μενεξενου τριήραρχων της ΤΙαράλου εν ΚνίΖω. 
τον μεν τούτου οίκον σν, ω Αικαιόγενες, παραλαβών 43 
κακώς καΧ αισχρώς 8ιο\ω\εκας, και εζαργυρισάμενος 
πενίαν οΖύρτυ» ποΐ άναλωσας; ούτε γαρ εις την πόλιν 
ούτε εις τους φίλους φανερός εΙ δαπανι^^είς ούδό'• (ίλλά 
μην ουδέ καθιπποτρόφηκας' ου γαρ πωποτε εκτήσω 
ΐππον πλείονος αζιον η τριών μνων' ούτε κατεζευγοτρό- 
φηκας, επεί ουδέ ζεύγος εκτήσω ορικόν ουΖεΊτώποτε 
επί τοσούτοις άγροΐς και κτήμασιν• αλλ* ούδ* εκ των ^Α 
πολεμίων ελύσω ούδό^α. αλλ' ουδέ τα άι^α^/ιατα> α 
Μενέζενος τριών ταλάντων ποιησάμενος απέθανε πρ\ν 
άι^α^εΓι/αι, εις την πόλιν κεκόμικας, αλλ* Ιν τοις λιθουρ- 
γείοις ετι κυλινΖεΐται, και αύτος μεν ήζίους κεκτησθαχ α 

;. 9 130 3ΕΣΕ€ΤΙ0ΝΞ. 

σοι ονδέι/ προσηκ€ χρήματα, τοις δέ θζοΣς ουκ απέ" 
45 δωκα9 ά Ικ^ίνων ίγίγν^το αγάλματα, δια τί ουν 
άζίΧύ(Γ€ίζ σον τους Βικαστάς άποχΙβηφίσασθαι, ω Δι- 
καυίγ€Ρ€ς; πότ€ρον οτι ιτολλάί λειτουργίας λελβιτονρ- 
γηκας τη πόλει, καϊ ττολλά γρτηματα Βαπανησας <γ€/χ- 
νοτ€ραι/ την πόλιρ τούτοις €ποίησας ; η ώς τριήραρχων 
πολλά κακά τους πολεμίους €ΐργάσω, και εισφοράς 
Βεομένγι τζ πατριΒι εις τον πολεμον άσενεγκων μ^εχάλα 
(οφίληκας ; αλλ* ούΒεν σοι τούτων ττεπρακταχ• αλλ* ως 
40 στρατιώτης άγαμος ; αλλ* ουκ εστράτευσαι τοσούτου 
και τοιούτου γενομένου πολέμου, εις δν *Ολύνθιοι μεν 
καΧ νησιωται ύπερ τησΖε της γης άποθνησκουσι μα- 
χόμενοι τοις πολεμίοις, συ δβ, ω ^ικαιόγενες, πολίτης 
ων ουδ* εστράτευσαι• αλλ* ίσως δια τους προγόνους 
άζκύσεις μου πλέον εχειν, οτι τον τύραννον άπεκτειναν. 
€}^ω ο εκείνους μεν €παιι/ω, σοι οε ουοεν ηγούμαι της 
47 εκείνων αρετής μετεα/αι• πρώτον μεν γάρ εΐλου άντϊ 
της εκείνων 8όζης την ημετεραν ούσίαν κτησασθαι, 
και εβουληθης μαΧλον Αικαιογενους καΧεΐσθαι υιός 
η * Αρμοδίου, ύπερι8ών μεν την εν ΤΙρυτανείφ σίτησιν, 
καταφρονησας 8ε προεδριών και ατελειών, α τοις ε^ εκεί- 
νων γεγονόσι δεδοται. ετι δέ ο * Αριστογείτων 4κεΐνος 
και * Αρμόδιος ου δια το γένος ετιμηθησαν άλλα δια 
την άν8ραγαθίαν, ης σοι ούδεν μετεστιν, ω ΑικοΛογενες. 

II. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΝΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ. 

§§ Ι-Ι9. 

ΝΟΜΟΙ. 
Δκχ ταΰ6^ ύμΐν άνεγνων τους νόμους, οτι κατά τον 
πρώτον αύτων ισχυρίζεται τφ παίδι του ημικληρίου 
προσηκειν, ουκ άληθη λέγων, ου γάρ ην ημΐν ^Αγνίας Ι5ΑΕ05. 131 

ο&^Κφός, ο δ€ νόμος π€ρΙ άΒ€\φοΰ χρημάτων πρώτον 
οΒβλφοΐς Τ€ καΐ α8βΚφι8οΐς π€πονηκ€ την κληρονομίαν, 
αν ωσιν όμοπαίτορ€ς' τοΰτο γαρ €γγυτάτω του τελενττ^- 
σα^ηΌς γένους εστίν, εάν δ* οΰτοί, μη ωσι, Βεύτερον 2 
άΖέΚφάς ομοπατρίας κσΧεί καΐ παΐδας τους εκ τούτων, 
εάν δ€ μη ώσι, τρίτω γένει δίδω(η την άγχιστείαν, 
άνεφνοΐς προς πατρός μέχρι άνεφιων παί&ων. εάν 8ε 
καΧ τουτ ίκλείπρ, €ΐ9 το γένος πάλιν επανέρχεται^ και 
ποιεί τους προς μητρός του τελευτησαντος κυρίους αν- 
τών, κατά ταύτα καθάπερ τοις προς πατρός εξ άρχης 
ε8ί8ου την κληρονομίαν. ταύτας ποιεί τάς αγχιστείας 3 
ο νομοθέτης μάνας, σνντομωτερως τοις ρημασιν η εγώ 
φράζω' την μεντοι 8ιανοιαν ων βούλεται ταύτα 8είκνυ•• 
σιν. 6 8ε παί^ ούτος ουδέ καβ" εν τούτων των ονομάτων 
*Αγι/ί{ΐ προσήκει τβ άγχιστεί(^^ (ΐλλ' εζω της συγγενείας 
εστίν. Ινα δ* ακριβώς μάθητε περί ων ^Ιτηφιεΐσθε, τους 
πολΚούς λόγους εάσας ούτος είπάτω ο τι ό παις προσ- 
ήκει τοχττωνι τών είρημενων τψ τον κληρον καταλιπόντί' 
καν φανη κατά τι προσήκων, εκών εγώ συγχωρώ το 
ημικληρνον είναι του παιΖός. ει 8ε τοι μη8εν τούτων 4 
εζ^ι ειπείν, πώς ούκ ελεγχθησεται φανερώς εμε μεν 
συκοφαντών, ύμάς' δ* έζαπατησαι παρά τους νόμους 
ζητών; άναβιβασάμενος ούν αύτον εναντίον υμών ερω- 
τήσω τά εν τοις νόμοις ύπαναγννώσκων ούτω γάρ εΐ- 
σεσθε εΐ προσήκει τψ παιδί τών *Αγνίου χρημάτων ή 
μη. Λα)3€ ούν αύτοΐς τους νόμους* συ δ* άνάβηθι 
8ευρο^ επει8η 8ειν6ς ει 8ιαβά\λειν και τους νόμους δια- 
στρεφεα/ι συ δ* αναγίγνωσκε. [ΝΟΜΟΙ.] 

*Επίσχες. ερωτήσω σε. άΖέλφός εσ& 6 παις *Αγ- 5 
νίου, η άΖελφι8ούς εζ ά8έλφού η εζ ά8ελφης γεγονώς, η 
άνεφιός, η εζ αι^εψιου προς μητρός η προς πατρός ; τί 

9-2 132 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5. 

τούτων των ονομάτων, οΤς ο νόμος την άγχιστ^ίαν 8ί- 
δωσι; καΐ δπως μη €Κ€Ϊνο έρ^ΐς, οη έμος άδελφιδονς. 
ου γαρ ιηρΐ του έμου κλήρου νυν 6 λόγος €στί' ζώ γάρ• 
€1 δ* ην άτταις €/ώ τ^τεΚευτηκως καΧ ημφι,σβήτει των 
€μων, τοΰτο αν προοτήκοί άποκρίνασθαι έρωτωμένω, 
νυν δέ ψ^9 των *Αγνίου χρημάτων το ημικΚηριον €0^06 
του παιδός• δει δι/ σ€ της αγχιστείας, ο τι 6 παίς *Αγι/ί^ 
προσήκει, το γένος εΙπεΐν. φράσον ουν τουτοισί. 

6 Αίσθάνεσθε οτι ουκ έχει την συγγένευαν εΙπεΐν, αλλ* 
αποκρίνεται πάντα μαΧΚον η ο Βεΐ μαθεΐν ύμας. καίτοι 
τον γε πράττοντά τι Βίκαιον ου προσηκεν άπορεΐν αλλ* 
ευθύς λέγειν, και μη μόνον τούτο ποιεΐν, άλλα και 
8ιόμνυσθαι καΧ του γένους παρέχεσθαι μαρτυρίας, ίνα 
μαλΚον αν επιστευετο υφ υμών. νυν ο εφ οις αττο- 
κρισιν ου ΒέΒωκεν, ου μάρτυρας παρέσχετο, ούχ ορκον 
ωμοσεν, ου νόμον άνέγνωκεν, οϊεται 8εΐν υμάς, όμωμο- 
κότας χίτηφιεΐσθαι κατά τους νόμους, αύτφ πειθομένους 
εμού καταγνωναι ταύτην την εισαγγελίαν παρά τους 
νόμους' ούτω σχέτλως και άναιΖης άνθρωπος εστίν. 

7 αλλ* ουκ εγώ ποιήσω τούτων ού8έν, άλλα κσΐ το γένος 
ερω τούμον καΧ όθεν μοι προσήκει της κληρονομιάς, κάί 
τον παΖδα έπιΒείζω καΐ τους πρότερον άμφισβητησαντας 
εμοϊ του κλήρου πάντας έζω της αγχιστείας όντας, ώσ& 
υμάς όμολσγείν. ανάγκη δ* έστΙν εξ άρχης τά συμβε- 
βηκότα ειπείν εκ τούτων γάρ γνωσεσθε την τε εμην 
άγχιστείαν καΧ ότι τούτοις ούΒεν προσήκει της κλήρο- 
νομίας. 

3 *Εγώ γάρ και *Κγνίας, ω άν8ρες, καΐ ΈύβουλίΒης και 
'ϊ,τρατοκλης και Χτρατίος ο της *Αγνίου μητρός άδ€λ<^ς 
6^ άνεφιων εσμεν γεγονότες' κΰΧ γάρ οί πατέρες ημών 
ήσαν άνεφιοί εκ πατραΖελφων. Άγνίας ουν, ότε εκπλεΐν Ι3ΑΕ0Ξ. 133 

παρ^σκευάζετο πρεσβ^ύσων επΙ ταύτας τάς πράζ^,ν; αϊ 
τ^ πολ€ΐ συμφερόντων εΐχον, ουκ έφ* ημίν τοίν εγγύτατα 
γένους, ει τι ττάθοί, τά οντά κατέλιπεν, αλλ* επονήσατο 
υυγατερα αυτού σχ>ελφίσην• ει, οε τι και αντ); Ίτάυοι, 
Τ\αύκωνι τά οντά €διδον> άΖεΚφφ οντι ομομητρίφ* καΐ 
ταΰτ Ιν 8ίαθηκαις ένεγραφε. γρονων δε Ζιαγενομένων 9 
μετά, ταύτα τεΧεντ^ μεν Έ^ύβουλί^ς, τεΚευτφ δ* η θυγά- 
τηρ ην επονήσατο *Κγνίας, λαμβάνει, δέ τον κληρον 
1 ΛΛυκων κατά την οιχισηκην. ημείς ο ου ττωποτ ηςιω- 
σαμεν αμφισβήτησαν προς τάς εκείνου Βιχιθηκας, άλλ' 
ψόμεθα 8εΐν περί των αύτοΰ την εκείνου γνώμην είναι 
κυρίαν, καΐ τούτοις ενεμένομεν. η δ* Εΰ^ουλίδον θυγά- 
τηρ μετά των 'αύτ^ συμπραττόντων λαγχάϊ^ει του κλήρου 
και λαμ^βάι^ει νικησασα τους κατά την Βιαθηκην άμφισ- 
βητησαντας, εζω μίν ούσα της αγχιστείας, εΚπίσασα δ*, 
ως εοικεν^ ημάς προς αύτην ουκ άντιΒικησειν, οτι ού8ε 
προς τάς Βιαθηκας ημφισβητησαμεν. ημείς 8ε, εγώ ίο 
και 'ί,τρατίος και 'ί,τρατοκλης, επει8η τοις εγγύτατα γέ- 
νους εγεγενητο επίδικος 6 κλήρος, παρεσκευάζοντο ά- 
παντες λαγχάνειν πρΙν δέ γβι^εσ^αι τάς λήξεις των 
δικώι/ ημΐν τελευτ^ μεν ο ^τρατίος, τελευτφ δ* ο Χτρατο- 
κλης, λείπομαι δ* εγω μόνος των προς πατρός ων άνεφιοΰ 
παις, ω μόνψ κατά τους νόμους εγίγνετο η κληρονομία, 
πάντων η8η των σΧλων εκλελοιπότων, οι ταύτον εμοι τη 
συγγενεί<ι, προσήκοντες ετύγχανον. τω δβ γνώσεσθε ι τ 
τοΰθ", ΟΤΙ εμοι μεν άγχιστενειν, τοις δ* εζ εκείνων γεγο- 
νόσιν ουκ ^ν, εν οις ούτος ο παις ην; αύτος ο νόμος 
8ηλωσει. το μεν γάρ είναι την άγχιστείαν άνεφιοΐς 
προς πατρός μέχρι άνεφιών παί3ων ομολογείται παρά 
πάντων* ει 8ε μεθ^ ημάς δίδωσι τοις ημετεροις παισί. 134 ΞΕΙΕεΤΙΟΝΞ. 

τοΰτ ηΒη σκ€7ΓΤ€0Ρ ίστί. Λα)8€ ονν αντοΓς τον νόμον 
και άι/αγίνωσκ€. 

ΝΟΜΟΣ. *Ε1αι/ δέ μηΒβΙς ^ προς ττατρος μ^χρ^ ανεψιών 
ιταίΒωρ, τους προς μντρος κυρίους είναί κατά τά αυτά, 

12 *Ακου€Τ€, ω αν8ρ€ς, δτι 6 νομοθέτης ουκ €Ϊπ€ν, Ιαν 
μιβ^ι,ς ΧΙ προς πατρός μέχρι άνεφιών παβων, τους των 
άνεψία^ών εΤι^αι κυρίους, άλλα άπεδωκε τοις προς μητρός 
του τέΚευτησαντος, αν ημείς μη ωμεν, την κληρονομίαν 
η8η, α^εΚφοΐς καΐ άδελφαΓς καΐ τταισΊ τοις τούτων καΐ 
τοις άλλοις, κατά ταύτα καθάπερ και έζ ο,ρχ^ς ην υπ- 
εφημένον τους δε ημέτερους παιδας εξω της αγχι- 
στείας εποίησεν. οίς δε μη^ *εί και τετελενττ^'ίώς ην 
εγώ* Βί8ωσιν 6 νόμος την *Αγνίου κληρονομίαν, πως 
εμού τε ζώντος και κατά τους νομούς έχοντος οϊονται» 

13 αύτοΐς είναι την άγχιστείαν ; ού8αμώς Βηπουθεν. άλλα 
μην ει τούτοις μη μετεστιν, ων οι πατέρες ταύτον εμοι 
προσήκον, ουδέ τούτω τω παίδι ^ί^^εται• και γαρ 6 

— τούτου πατήρ ομοίως ην εκείνοις συγγενής, ουκ ουν 
Ζεινον ε/χοι μεν 8ιαρρη8ην ούτω των νόμων δεδωκότωι/ 
την κληρονομίαν, τούτους δ* ει^ω της αγχιστείας πεποιη- 
κότων, τολμάν τουτονι συκοφαντεΐν, και Ζιαγωνίσασθαι 
μεν, ηνίκ εγώ του κλήρου την Βίκην ελάγχανον, μη 
οΓεσ^αι 8εΐν μηΖε παρακαταβαΧλειν, ου περί των τοιού- 
των ει τι Βίκαιον εΤχεν ειπείν διαγι^ωσ^ι^^^^ προσηκεν, 
4πϊ δε του παιδθ9 ονόματι πράγματ εμοι παρεχειν και 

ι^περΧ των μεγίστων εις κίνΒυνον καθιστάναι; και περϊ 
μεν των ομολογουμενων εΤι/αι του παι£6ς χρημάτων μη^ 
αιτιασθαί με, μηΖ* ως τι εΐληφα εχειν ειπείν {εφ* οΐς, ει 
τι αυτών κακώς Βιφκουν ώσπερ ούτος, κρίνεσθαί μοι // Ι5ΑΕ03. 135 

'/τροσηκεν), α δ* ν/χ€Ϊ9 €μα είναι έφηφίσασθε, τψ βονλο- 
μένω Βόντ€ς έζουσίαν αμφισβητώ αυτών, Ιπ\ τούτοις 
€μοΙ τοιούτους άγώ)/α9 παρασκευάζειν και €ΐς τούτο 
άνα,κτχυντίας ηκ€ΐν ; 

ΟΓομαι μ€ν οίν και €Κ των η8η είρημενων γιγνω- ι ζ 
σκεσυαι υμιν οτι ουτ (ΐοικω τον παιοα ουθ€ν ουτ €νο)(ος 
€1^1 ταυΓαις ταΐς αΐτίαις ονδε κατά μικρόν ίτι δε άκρι- 
βέστερον ηγούμαι και έκ των αΚΚων ύμας μαθησεσθαι» 
καΧ την €μην €πι8ικασίαν, ώ$ γεγονεν, άκούσαντας ττερΧ 
αύτων. €μοι γάρ, ω αν8ρ€ς, λαχόντι του κΚηρου την 
οικην ουτ€ ούτος ο νυν €μ€ €ΐσαγγ€λΛων φηση 0€α/ 
η(ΐρακαταβ(ίλ\€ΐν ύπ€ρ του τταιδός, ουτ€ οι Χτρατίου 
παίδες οΐ ταύτο τω τταχδΐ προσήκοντες^ ουτ€ 8ι άλλο 
ονδεί' αύτοΐς ένομιζον προοτήκειν τούτων των γβτημάτων* 
εηεί ονδ* αν ούτος νυν ίμοΧ πράγματα παρεΐχεν, ει τα 1 6 
του παι86ς €ΐων άρπάζειν και μη ηναντιούμην αύτφ. 
ούτοι μεν οΰν, ωσπερ εΐπον, είδότες δη εζω ήσαν της 
αγχιστείας, ουκ ήμφισβητουν αλλ* ησυχίαν είχον οι δ* 
ύπερ της Έύβουλί8ου θυγατρος πράττοντες, της το αύτο 
δίκαιος τφ Χτρατίου παίδι προσηκούσης, καΧ οι κύριοι 
της ^Αγνίου μητρός ήσαν οίοι τε προς εμε άντώικεΐν. 
εις τοσαύτας δ' απορίας κατέστησαν ο τι άντιγράφωνται ι; 
περί τη; αγχιστείας, ώστε η μεν τον κΚηρον έχουσα και 
οί Χέγοντες το περί αύτης γένος, επειδι) κατ^εύσαντο, 
ρα8ίως )π έμου τότε έζηλέγχθησαν ουκ αληθές τι 
γράψαι ιολμησαντες, οι δ* υπέρ της *Αγνίου μητρός, 
γένει μενέμοΧ ταύτο προσηκούσης {α^έΚφη γαρ ην τον 
Χτρατίου) νόμψ δε αποκλειόμενης, δς κελεύει κρατεΐν 
τους αρρειας, τούτο μεν ειασαι/, οΐόμενοι δ* έμου πλεο- 
νεκτησειν μητέρα είναι τον τελενη/σαντος έγραφαν* δ 
συγγενέστάτον μεν ην τ^ φύσει πάντων, εν δε ταϊς 136 8ΕΙΕ€ΤΙ0Ν8. 

1 8 άγχ(ΧΓΤ€ίαΛς όμολογονμά/ως ονκ ^στιν. «Ττα ^γράψας 
Όο^ίοΰ 7Γαΐ8ας* €ΐναί, κάκείνας έξηΚ^γζα ουκ ούσας έι^ 
ταΐς άγχίοτείαι,ς. οΰτως ^π^^ικαχτάμην παρ νμα^, και 
αυτών ουκ Ισχυσε η οΰτ€ τζ τον κληρον €χού(Γ[ΐ ^^ 
προνενικηκεναι τους κατά Ζιαβηκην αμφισβιγτησαντας^ 
ουτ€ τβ €τφ^ το μητέρα €Τι/(α του τον κΚηρον. κατα- 
λιπόντος, αλλ* ούτως οί τ6τ€ 8ίκαίζοντ€ς καΐ το δίκαιον 
και τους όρκους πβ/οΐ πολΚοΰ €ποιησαντο, ωστ €μοι τα 
κατά τους νόμους άμφισβητοΰντι την \]βηφον ηνεγκαν. 

19 καίτοι €1 τάς μ€ν νενίκηκα τούτον τοί' τρόπον, έπι8€ίζας 
μηΒεν *Αγνί<ι, κατ άγχιστείαν προσήκουσας, ούτος δί 
μη έτολμησεν άντι8ικησαι τφ παιδί του ημικΚηρίαυ 
προς ημάς, οι §€ Ι,τρατίου παΊ^ες οι ταύτον τούτω προσ- 
ήκοντες μη8€ νυν άζιχ)υσιν άντι8ικησαι προς ήχέ π€/>1 
αυτών, εχω 8* εγώ τον κληρον επι^ικασάμενος παρ* ύμΤν, 
εζελεγχω δε τούτον μη8επω καΐ τημερον εχοντ €ΐπ€Ϊν ο 
τι ό παις ^Κγνίί^, προσήκει κατ άγχιστείαν, τί ετι όει 
μαθείν ύμας η τί ποθείτε άκουσαι περί τούτων, εγω 
μεν γάρ ώς εν φρονοΰσιν ύμΐν Ικανά τά είρημενα νο/^ίζω. 

III. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΙΡΩΝΟΣ ΚΛΗΡΟΥ. 

§§ 1-42. 

ΈπΙ τοις τοιούτοις, ω ανΒρες, ανάγκη εστί Ί(α\επώς 
φερειν, όταν τίνες μη μόνον τών άΧΚοτρίων άμφισβη- 
τείν τολμώσιν, αλλά και τά εκ τών νόμων 8ί^^^αια τοις 
σφετεροις αυτών Χόγοις άφανίζειν εΚπίζωσιν* \οπερ και 
νυν ούτοι ποιεΐν εγχειροΰσι. του γάρ ημετψου πάπ- 
που Κίρωνος ουκ άπαι8ος τεΧευτησαντος, ϊαλλ* ημάς 
εκ θυγατρος αυτού ^'ϊ'^σ'ίας παϊδας αύτω κατίίΚεΧοιποτος, 
ουτοί τε του κΧηρου Χαγχάνουσιν ώς εγγιΐ^άτω γένους Ι3ΑΕ05. 137 

οϊ^ες, ι/μας Τ€ ύβρίζονοΊν ώς ουκ Ιξ €κάνον θνγατρος 
οντάς, ουδέ γ€ΐ/ομέιτης αύτω πώποτ€ το παράπαν• αϊ- 2 
τιον δέ του ταύτα ποιείν αυτούς έστϋ/ η τοντων πλέον- 
€£ία, το Τ€ πλήθος των χρημάτων ων Κίρων μεν 
καταλίλοιπεν, οντοι δ* εχονσν βίΛσάμενοι και κρατοΰσι' 
καΐ τολμωσιν άμα μεν λέγειν ως ούΒεν καταλίλοιπεν 
εκείνος, άμα δέ ποιεΐσθαι» του κλήρου την άμφίσβή- 
τησιν, τφ^ μεν ουν κρίσιν ου 8εΐ μοι νομίζει^/ ειι^αι 3 
ταύτην προς τον ειληχρτα του κλήρου την Ζίκην, άλλα 
προς ί^ιοκλεα τον Φλυεα, τον *Ορεστην επικαΧούμενον' 
ούτος γαρ εστίν 6 τούτον παρασκευάσας πράγμα£^ 
ήμΐν παρέχενν, άποστερων τα χρήματα α Κίρων 6 
πάππος αποθνήσκων κατελιπεν, ημΐν δέ τούτους τους 
κινδύνους επάγων, ίνα μη8εν αποδίδω τούτων, εάν 
ύμεΐς εζαπατηθητε πεισθεντες ύπο των τούτου λόγων• 
8εΐ 8η τούτων τοιαύτα μηχανωμενων πάν& υμάς τα 4 
πεπραγμένα μαθεΐν, ίνα μη8έν άγνοησαντες των γε- 
γενημενων άλλα σαφώς €ΐδοτ€9 περί αύτων ούτως 
ενέγκΎΐτε τψ^ φηφον. ει τινι ουν και άλλη πώποτε 
8ίκη προσέσχετε ακριβώς τον νουν, 8εομαι υμών και 
ταύτη προσέχειν ομοίως, ώσπερ και το 8ίκαν6ν εστί, 
πο\λών 8ε 8ικών εν τη, πόλει γενομένων ού8ενες αι/αι- 
8εστερον τούτων ουδέ καταφανέστερον άντιποιησάμενοι 
φανησονται τών αλλότριων, εστι μεν ουν χαλεπόν, ώ 5 
άν8ρες, προς παρασκευάς λόγων και μάρτυρας ου 
τάληθη μαρτυροΰντας εις αγώνα καθίστασθαι περί 
τηλικούτων, παι^άπασίϊ/ απείρως έχοντα 8ικαστηρίων' 
ου μην άλλα πολλάς ελπίδας εχω και παρ υμών τεύ- 
^εσ-^αι τών 8ικαίων κσΧ μέχρι γε του τα δίκαια ειπείν 
και αύτος αρκούντως ερεΐν, αν μη τι (τυμβη τοιούτον 
δ νυν υπ* εμού τυγχάνει προσ8οκώμενον^ 8έομαι ουν 1 138 ΞΕίεεΤΙΟΝΞ. 

υμών, ω ανΒρ€ς, μ€Τ εύνοιας τέ μου άκοΰσαι^ κάρ 
η^ιχησθαι δοκώ, βοήθησα! μοι τα δίκαια• 

6 ΤΙρωτον μα/ οΰν, ϋίς ην η μητηρ η ^μη Κίρωνος 
θυγάτηρ γνησία, επιΖείζω τούτο ύμΐν^ τα μ€Ρ ναλαι 
γεγενημέι/α λόγων άκοζ καΐ μαρτύρων, τα δ* ώστ€ καΧ 
μνημονεύβζτθαι, Τ0Γ9 €ΐδόσ6 χρώμενος μάρτυσιν, €τι δέ 
τ€κμηρίοις α κρ^ίττω των μαρτυριών έστιν' €π€ΐ^Βαν δέ 
ταντα φανερά καταστήσω, τοθ^ ώς καΐ κληρονομ€Ϊν 
μαΚλον ημΐν η τούτον προσήκει τών Κίρωνος χρημά- 
των• όθεν ουν ηρζαντο ιτερι αυτών, εντεύθεν ύμας κάγώ 
πειρασομαι ΒιΒάσκειν• 

7 *0 γαρ πάππος ο εμός, ώ ανΒρες, Κίρων εγημε 
την εμην τηθην ουσαν άνεφιάν, εζ οΒάίφης της αύτοΰ 
μητρός αύτην γεγενημένην• εκείνη μεν ούν συνοικη- 
σασα ού πολύν γρονον, τεκούσα αύτώ την εμην μη- 
τέρα, μετά ένιαχηούς ^τεσσάρας* τον βίον ετελεύτησεν* 
6 δέ πάππος μιας μονής ούσης αύτώ θυγατρος λαμ- 
βάνει πάλιν την Αιοκλ^ους ά8έλφην, εζ ης αύτώ εγιγ- 
νεσθην υιεΐς δυο. και εκείνην τε έτρεφε παρά τ^ 

3 γυναικί καΧ μ€τά τών εζ εκάνης πα£8ων, εκείνων τε ετι 
ζώντων, επεϊ συνοικεΐν είχεν ήλικίαν, εκΖί^ωσιν ,αύτην 
Ναυσιμενβι Χολαργεΐ, συν ιματίοις κ<ά χρυσίοις πέντε 
και είκοσι μνάς επι8ούς. κάκεΐνος μεν τρισΧν η τετταρ- 
σιν ετ€σι μετά ταύτα κάμνων αποθνήσκει, πρϊν αύτώ 
γενέσθαι παίδας εκ της ημετέρας μητρός' ο δέ πάππος 
κομισάμενος αυτήν, και την προίκα ούκ απολαβών οσην 
ε^ωκε δια την Ναυσιμένους άπορίαν τών πραγμάτων, 
πάλιι^ €κδίδω(η τψ εμψ πατρί καΧ χιλίας Βραχμάς προΐκ 

9 ετΓΐδίδωσι. ταυτι δι) πάντα προς τάς αιτίας ας νυν 
ούτοι λ€)/ου(Γΐ πώς αν τις δ€ί£€ΐ€ γεγενημενα φανερώς; 
εγώ ζητών εζενρον, ανάγκη την εμην μητέρα, είτε θυ- Ι5ΑΕ03. 139 

γάτηρ ην Κίρωνος €ΐτ€ μη, καΧ βΐ τταρ €Κ€ίνφ διι/τατο 
'ή ον, κσΧ γά/χους εΐ διττούί νπερ ταύτης άστίασ€Ρ η 
μη, καΐ ιτροΐκα ηντινα έκάτερος έπ αύτη τωι^ γημαντων 
έλαβε, πάντα ταύτα εϊ^ει/αι τους οίκετας καΧ τάς θερα- 
τταχνας ας εκείνος εκέκτητο. βονλόμενος ονν προς τοις το 
νπάρχονσι μάρτνσα^ εΚεγχον εκ βασάνων πονήσασθαι 
περί αντων, ίνα μάλλον αύτοΐς πιστεχπμε μη μελλονσι 
8ώσειν ελεγχον αλλ* η8η ΒεΒωκόσι περί ων μαρτνρουσι, 
τούτους ηξίοχη^ έκΖούναι τάς θεραπαίνας και τους οίκετας 
περί τε τούτων καΐ περί των άλλων απάντων δσα τυγχά- 
νουσι συνειΒότες. ούτος δ* ο νυν ύμας άζιωσων τοΐς 1 1 
αυτού μάρτυσι πιστενειν έφυγε την βάσανον. καίτοι, 
εΐ φαατήσεται ταύτα πουησαι μη θελησας, τι υπολείπεται 
τοΐς εκείνου μάρτυσιν η Βοκεΐν νυνϊ τα ψ€νδΐ7 μ(ίρτνρεΐν, 
τούτου τηλικούτον ελεγχον πεφευγοτος; εγω μεν όΐμαι 
ού84ν, *Αλλά μην ως άληθη λέγω, λαβε μοι πρώτον 
ταύτην την μαρτυρίαν καΐ άνάγνωθι. [ΜΑΡΤΥΡΙΑ.] 

*Τμεΐς μεν τοίνυν κσΧ ιδίψ καϊ 8ημοσί^ βάσανον 1 2 
άκρφεστατον ελεγχον νομίζετε' καϊ οπόταν Βούλοι καΐ 
ελεύθεροι παραγενωνται καϊ Βεη εύρεθηναί τι των ζητου- 
μένων, ού χρησθε ταΐς των ελευθέρων μαρτυρίαις, <ιλλά 
τους Ζούλους βασανίζοντες ούτω ζητείτε εύρεΐν την 
άληθειχιν των γεγενημένων. είκότως^ ω άνΒρες* σύνιστε 
γαρ ΟΤΙ των μεν μαρτυρησάντων ηΒη τίνες εΒοζαν ού 
τάληθη μαρτυρησαι, των δέ βασανισθέντων ού&ένες 
πώποτε ε$ηλεγχθησαν ως ούκ άληθη εκ των βάσανων 
ειπόντες. ούτος δ* ο πάντων άναισχυντότατος ανθρώπων ι ζ 
λογοις πεπλασμενοις και μάρτυσιν ού τάληθη μαρτυ- 
ρούσιν ά^ιώσ'€ΐ πιστεύειν ύμας^ φεύγων ούτως ακριβείς 
έλεγχους; άλλ' ούχ ημείς, αλλά πρότερον ύπερ των 
μαρτυρτηθησεσθαι μελλόντων άζιώσαντε$ εΙς βασάνους Ι40 5ΕΣΕ0ΤΙ0Ν3. 

ίΚθζϊν, τούτου δε φενγοντος, οΰτως οίησόμεθα δεα/ 
νμας τοις ήμετεροίς μάρτνσι τηστεύ^ιν. Λα)8€ ονν 
αύτοΐς ταυτασί τάς μαρτυρίας καϊ ώ/άγνωθι. [ΜΑΡΙΎΡΙΑΧ] 

14 Ύίνας €ΐκ6ς €ΐδά^αι τά παλαιά,; 8ηλον οτι τους "χρω- 
μένους τφ πάππφ. μεμαρτυρηκασι τοίνυν άκοην ούτοι, 
τίνας ^Ζέι/οί τά ττ^ρΧ την €κ8οσνν της μτμρος άνώγκη\ 
τους €γγχτησαμ€Ρους καΐ τους €Κ€ίνοις παροντας οτ€ 
ηγγυωντο• μ€μαρτυρηκασι τοίνυν οι τε ϋαυσιμίνους 
προ(Γηκοντ€ς καϊ οΣ του €μοΰ πατρός, τίνες δε οί τρε- 
φομένην ενΖον καΧ θυγατέρα ουσαν είδότες γνησίαν 
Κίρωνος; οΐ νυν αμφισβητούντες εργφ φανερως μαρτυ- 
ρούσαν ΟΤΙ ταυτ εστίν αΚηθη, φεύγοντες την βάσανον. 
ώστε ου 8ηπου τοις ημετεροις αν άπιστήσαιτε είκότως, 
αλλά πολύ μάλλοι^ τοις τούτων μάρτυσιν, 

1$ *ϊΙμεΐς τοίνυν καΐ άλλα τεκμήρια προς τούτοις εχομεν 
ειπείν» Ινα γνώσεσθε οτι εκ θχ/γατρος ημείς Κίρωνος 
εσμεν. οια γαρ εικός παιοων υιεων ες εαυτού υυγατρος, 
ούΒεπώποτε θυσίαν άνευ ημών ούΒεμίαν εποίησεν, αλλ* 
ει τε μικρά ει τε μεγάλα θύοι, πανταχού παρημεν ημείς 
καΧ συνεθύομεν. και ου μόνον εΙς τά τοιαύτα παρεκα- 
λούμεθα, άλλα και εις Διονύσια εις άγρον ηγεν άει ημάς^ 

ι6 και μετ εκείνου τε εθεωροΰμεν καθήμενοι παρ* αυτόν, 
καϊ τάς εορτάς ηγομεν παρ εκείνον πάσας* τφ Δα τε 
θύων τω Κτησίω, περί ην μάλιστ εκεΐνος θυσίαν 
εσπού8αζε και ούτε 8ούλους προσηγεν ούτε ελευθέρους 
οθνείους, άλλ* αυτός δι* εαντοί; πάντ εποίει, ταύτης 
ημείς εκοινωνοΰμεν και τά ιερά συνεχειρουργοΰμεν και 
συνεπετίθεμεν καΧ τάλλα συνεποιουμεν, καΧ ηυχετο ημΐν 
υγίειοΛ/ ΖιΖόναι καΧ κτησιν άγαθήν^ ώσπερ εΙκος οντά 

ι^ πάππον. καίτοι ει μη θυγατρικούς ημάς ενόμιζεν είναι 
και μόνους εκγόνους εωρα λοιπούς κατσΧελειμμενους Ι3ΑΕ03. 141 

αντψ^ ουκ αν ποτέ ίποΐ^ι τούτων ονΖέν, άλλα τον^ αν 
αύτψ παρίστατο, ος άδ€λφιδοίί9 αύτοΰ νυν εΐναι ψησί. 
καΐ ταυ& οτι σληθη πάντ εστίν, ακριβέστατα μεν οΐ 
του πάππου θεράποντες Ισασνν, ους ούτος παρα&ουναι 
εις βάσανον ουκ ηθεΧησεν, ίϋτασι δ€ περιφανέστατα και 
των εκείνφ χρωμενων τινες^ ους παρεζομαι μάρτυρας. ΚαΙ 
μοι λαβε τάς μαρτυρίας καΐ άνάγνωθι. [ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ.] 

Ο ν τοίνυν εκ τούτων ^ΎίΧον εστί μόνον οτι ην ημών 1 8 
η μητηρ θυγάτηρ γνήσια Κίρωνος, άλλα καΐ εζ ων 6 
πατήρ ημών επραζε καΧ εζ ων αϊ γυναίκες αί τών 8ημο^ 
τών περί αύτης εγίγνωσκον. οτε γαρ 6 πατήρ αύτην 
ελάμβανε, γάμους ειστίασε και εκάλεσε τρεις αύτοΰ 
φίλους μετά τών αύτοΰ προσηκόντων, τοις τε φράτορσι 
γαμηλίαν εισηνεγκε κατά τους εκείνων νόμους, αϊ τε 19 
γυναίκες αϊ τών 8ημοτών μετά ταύτα προύκριναν αύτην 
μετά της Αιοκλεους γυναικός τοΰ ΤΙιτθεως άρχειν εις τά 
θεσμοφόρια καΧ ποιεΐν τά νομιζόμενα μετ εκείνης, ο 
τε πατήρ ημών, επεώη εγενόμεθα^ εΙς τους φράτορας 
ημάς εΐζτηγαγεν, ομοσας κατά τους νόμους τους κείμε- 
νους -^ μην εζ άστης καΐ εγγυητής γυναικός είσάγειν' 
τών 8ε φρατόρων ούΒεΙς άντεΐπεν ουδ*, ημφισβητησε μη 
ούκ άληθη ταΰτ είναι, πολλών όντων και ακριβώς τά 
τοιαύτα σκοπουμένων• καίτοι μη οΐεσθ^ άν, ει τοιαύτη 2ο 
τις ην ή μητηρ ημών οΐαν ουτοί φασι, μητ άν τον 
πάτερα ημών γάμους εστναν και γαμηλίαν εισενεγκεΐν, 
άλλα άποκρύφασθαι ταΰτα πάντα, μήτε τάς τών άλλωι^ 
8ημοτών γυναίκας αίρείσθαι άν αύτ))ι^ συνιεροποιεΐν τη 
Αιοκλεους γυναικϊ και κυρίαν ποιεΐν ιερών, άλλ' έτερα, 
άν τινι περί τούτων επιτρ4πειν, μήτε τους φράτορας 
εΙσΒεχεσθαι ημάς, άλλα κατηγορειν καΧ εζελ4γχειν, ει 
μη πάντοθεν ην ομολογούμενον την μητέρα ημών είναι 142 5ΕΙΕαΤΙϋΝ5. 

θυγατέρα γνησίαν Κίρωι/ος' νυν δέ τ^ Ίτ^ρι^ονάί^ τον 
πράγματος καΐ τω συν^&έναι ταΰτα πολλούς ούΒαμόθει/ 
ημφισβητηθη τοιούτον ονδή^. ΚαΙ ταΰΰ^ ως άΚηθη 
λίγω, κάλ€ί τούτων τους μάρτυρας• [ΜΑΡΤΥΡΕ5.] 

21 Ετι τοίνυν, ω αν8ρ€ς, καΐ έξ ων ο Αιοκλης επρα- 
ζεν οτ€ ημών 6 πάππος €Τ€\€υτησ€ γνώναι ρ<^8ιον οτί 
ώμολογούμεθα είναι θυγατρίΖοΙ Κίρωνος. ηκον γαρ 
€γώ κομιούμ^νος αυτόν ώς θάφων €κ της οΙκίας της 
εμαχτΓοΰ^ των έμαυτοΰ οΙκ€ίων τινά έχων, άνεφιον του 
πατρός• και Αιοκλ^α μεν ου κατεΚαβον ενΖον^ εισ^\θών 

22 δε €Ϊσω κομίζ€ΐν οίος 'ί^ν, έχων τους οισοντας. Β^ομενης 
8ε της του πάππου γυναικός εκ της οικίας αύτον εκείνης 
θάτΓτειν, καϊ λεγούσης οτι βούλοιτ αν αύτη το σώμα το 
εκείνου οτυμμεταχειρίζεσθαι με& ημών καΧ κοσμησαι, 
και ταύτα ικετευούσης καϊ κλαχούσης, επείσθην^ ω 
άνΒρες, και τούτω προσεΚθών μαρτύρων εναντίον είπον 
ΟΤΙ εντεύθεν ποιησομαι την ταφην* Βε^εημενη γαρ εΐη 

23 ταύτα ποιεΐν η τούτου άΖεΚφη, και ταΰτα Αιοκλης 
άκουσας ούΒεν άντείπεν, άΧΚά και εωνησθαί τι τών εις 
την ταφην, τών δέ αρραβώνα ΒεΒωκεναι ούτος φάσκων 
ταύτα ηζίου παρ* εμού λαβείν, και 8ιωμο\ογησατο τών 
μεν ηγορασμενων τιμήν άπολαβεΐν, ών δε αρραβώνα 
εφασκ€ 8ε8ωκεναι, συστησαι τους λαβόντας. ευθύς 
ούν τούτο παρεφθεγγετο, ώς οΰδ* ότιούν €Ϊη Κίρων κατα- 
λελοιπώς, ούδό^α λόγον εμού πω ποιούμενου περί τών 

34 εκείνου χρημάτων, καίτοι ει μη ην θυγατρικούς Κίρω- 
νος, ούκ αν ταύτα 8ιωμο\ογεΐτο, αλλ* εκείνους αν τους 
λόγους εΚεγε^ συ 8ε τις ει; σοι 8ε τι προσήκει θάτττειν; 
ού γιγνωσκω σε' ού μη εΐσει εις την οικίαν. ταύτ 
ειπείν προσηκεν^ α περ νύν έτερους πεπεικε λέγειν, νύν 
8ε τοιούτον μεν ού8εν είπεν, €19 εω 8ε τάργύριον εκελευεν Ι5ΑΕ03. 143 

άσ€ΐ^€γκ€ίν. ΚαΙ ταύτα ως αΚηθη \4γω, καλεί μοι, τού' 
των τον^ μάρτυρα^;. [ΜΑΡΤΥΡΕ5.] 

Ου τοίνσν έκζΐνος μόνος^ αλλ* ουδέ ο νυν άμφισβψ 25 
των του κΚηρον τοιούτον είπεν ονΒεν, (ΐλλ* ύττό τούτου 
παρασκευασθείς αμφισβητεί, κάκείνου το μ€ν παρ* 
έμου κομισθεν άργυριον ουκ εθελησαντος άπολαβεΐν, 
παρά τούτου 8* άπειΧηφεναι τ^ ύστεραΐχ}, φάσκοντος, 
ουκ €κω\υόμην συνθάπτειν άλλα πάντα συνεποίουν ού^ 
οττως τοΰΒε άναλίσκοντος οΰδε Αιοκλεους, αλλ* εζ ων 
€Κ€Ϊνοζ κατίΚιπε γιγνομένων των €ΐς αύτον άναλωμάτων. 
καίτοι και τούτψ προσηκεν, ει μη πάππος ην μοι Κίρων, 26 
ώθεΐν και εκβάΧΚειν και κωλύενν συνθάπτειν. ούΒεν γαρ 
ομοιον ην μοι προς τούτον εγώ μεν γαρ εΐων αύτον 
ά£ε\φι8οΰν οντά του πάππου ταύτα πάντα συμποιεΐν, 
τούτψ δ* εμ* ου προσηκεν εάν, εΐπερ άληθη ταύτα ην 
απερ νύν \εγειν τολμώσιν. αλλ* ούτω τ^ του πράγμα- 27 
τος άΧηθεία κατεπεπληκτο, ωστ ουδ* επι τού *μνηματος^ 
εμού ποιούμενου λογόυ9, και κατηγορούντος Αιοκλεους 
ΟΤΙ τα -χρήματα άποστερων τούτον μοι πεπεικεν άμφισ- 
βτμειν, ούκ ετόλμησε γρύζαι το παράπαν ούΒεν ουδ* 
ειπείν α νυν τολμψ λέγειν. Και ταυίΓ οτι αληση λέγω, 
κάλει μοι τούτων τους μάρτυρας. [ΜΑΡΤΥΡΕ5.] 

ΤΙόθεν γρη πιστεύεσθαι τα ειρημενα; ούκ εκ των 28 
μαρτυριών; οΐμαί γε. πόθεν 8ε τους μάρτυρας; ούκ 
εκ των βασάνων; εικός γε. πόθεν δ* άπιστεΐν τοΐς 
τούτων λόγοις; ούκ εκ τού φεύγειν τους έλεγχους; 
ανάγκη μεγάλη, πώς ούν αν τις σαφεστερον επι8είζενε 
γνησίαν ούσαν θυγατέρα Κίρωνος την μητέρα την εμην 
η τούτον τον τρόπον έπι8εικνύς9 τών μεν παλαίω)/ άκοην 29 
μαρτυρούντων παρεχόμενος, τών 8ε ετι ζώντων τους 
εΙΖότας έκαστα τούτων, οΧ συνη8εσαν παρ* εκείνω τρετ 144 5ΕΙΕ€ΤΙ0ΝΞ. 

φομ€νηρ, θυγατέρα νομι,ζομ€Ρην, δις €κ8οθ€ΐσαι/, δΙ$ 
€γγυηθ€Ϊσαν, ετι δέ π€ρΙ πάντων τούτους βάσανον Ιζ 
οίκετών τΓ€ψ€νγοτα9, οι ταΰτα πάντα ^^€σαν ; β/ωγβ μα 
τους θ€θύς τους * Ολυμπίους ουκ αν εχοιμι πίστεις μζ,ί- 
ζους τούτων άπ€ν» άλλ' ίκανάς ^αι νομίζω τας είρψ 
μίνας. 
3© Φβρβ 8η, καϊ ώς προσήκει εμοί μαΧΚον η τούτφ των 
Κίρωνος χρημάτων, νυν η8η τούτο επιδείξω• και νομί- 
ζω μεν απλώς και ύμΐν η8η είναι φανερον οτι ουκ εγγυ- 
τερω της αγχιστείας βίσΐΐ' οί μετ εκείνου φύντες η οί εζ 
εκείνου γεγονοτες* πώς γάρ; οί μεν γαρ ονομάζονται 
συγγενείς, οι δ' εκγονοι του τελευτησαντος* ου μην αλλ* 
επει8η καΧ ούτως εχόντων τολμώσιν άμφισβητεΐν, καΐ εζ 

31 αυτών τών νόμων άκριβεστερον 8(Ζάξομεν. ει γάρ εζη 
μεν η εμη μητηρ, θυγάτηρ δε Κίρωνος, μη8εν 8ε εκείνος 

ιαυεμενος ετελευτησεν, ην οε (ΐοελφος ούτος αυτω, μη 
άΖελφι8οΰς, (τυνοικησαι μεν αν τ^ γυναυά κύριος ην, 
τών 8ε χρημάτων ουκ αν, αλλ* οΣ γενόμενοι πα'Άες εκ 
τούτου καΧ εζ εκείνης, οπότε επι 8ίετες ηβησαν ούτω 
γάρ οί νόμοι κελεύουσιν. εΐ τοίνυν καΐ ζώσης κύριος 
αύτος μη εγενετο τών της γυναικός, αλλ* οί παίδες, 
8ηλον ότι κσΧ τετελεντηκυίας, επεϊ τταιδας ημάς καταλέ- 
λοιπεν, ου τούτοις αλλ* ημϊν ττροσηκει κληρονομεΐν τών 
χρημάτων. 

32 Ου τοίνυν εκ τούτου μόνον, αΧλα καΐ εκ του περί 
της κακώσεως νόμου 8ηλόν εστίν, ει γάρ εζη μεν ο 
πάππος, έν8εης 8ε ην τών επιτη8είων, ουκ αν ούτος 
ύπό8ικος ην της κακώσεως αλλ* ημείς, κελεύει γάρ 
τρεφειν τους γονέας* γονείς δ* εισΐ μητηρ και πατήρ και 
πάππος και τηθη και τούτων μητηρ καΧ πατήρ, εάν €Γΐ 
ζώσιν εκείνοι γάρ άρχτ) του γένους εισί, και τά εκείνων Ι8ΑΕ05. 145 

παμο&&οταΛ τοΐ9 ίκγόνο^* Ζν&π^ρ οράγκη τρέφει» αν- 
τον^ €σΎΐ, καν μη^εν κατάΚίπωσί* ιτως οίν Ζίκαων 
εστίΛ', €αν μ^ν μηΒ^ν καταλίνωσίν» 7}μας υποδίκους είνοΛ 
της κακωσεως, ην μη τρέφωμεν^ εΐ Ζέ Τ4 ΐΓαταλ€λθ4ΐΓασι, 
τον^ ΛνοΑ κΚηρονόμον αλλά μη ημάς; ουδαμώς Βηπουθεν. 

ΤΙρος Ινα δ^ τοι^ πρώτον των συγγενών προσάζω, 33 
καΐ του γένους κα9 ίκαστον ύμας ερωτήσω• ρψστα γαρ 
ούτω μαθοι/τ αν. Κίμωνος πότερον θυγάτηρ ^ αΖεΚφος 
εγγυτ4ρω τον γένους εστί; Βηλον γαρ οτι θυγάτηρ• η 
μλν γαρ εξ εκείνου γέγονεν, 6 δ^ μετ εκείνου, θυγατρος 
Βε παϋΒες 'ή οΒεΚφος; πα!8^ Βηπουθεν• γένος γαρ αλλ* 
ούχΙ συγγένεια τουτ εστίν, ει δι; ττροέχομεν άΖεΚφου 
τοσούτον^ η που τοΰΒέ γ* οντος οΒεΚφι^&οΰ Ίτάμιτολυ 
ιτροτεροί έσμεν. Βέ8οικα δ^ μη λίαν όμολογούμενα ^^ 
λέγων ένοχλεΐν ύμΐν Βόζω* πάντες γαρ ύμ^ΐς των πα^ 
τρφων^ των παππφων, των έτι περαιτέρω κληρονομείτε 
έκ γένους παρειληφότες η)ι^ άγχιστείαν ανεπίΖικον^ και 
ουκ οίδ* εΙτίΜΐ προ του πώποτε τοιούτος άγων σνμβέ'^ 
βηκεν. άναγνούς ουν τον της κακώσεως νόμον, ων 
ένεκα ταύτα γίγνεται, καΧ ταΰτ η^ πειράσομαι διδάσ* 
κειν. [Ν0Μ02.] 

Κίρων γάρ έκέκτητο ούσίαν, ω αν8ρες, άγρον μ^ν ζ$ 
Φλυησι, καΧ ταλάντου ρψ8ίως άζιον, οικίας δ* έν αστει 
δνο, την μ^ν μίαν μισθοφορουσαν^ πάρα το έν Αι/χροις 
/^ιονύσιον, Βισχιλίας εύρίσκαυσαν^ την δ' ετέραν, εν ^ 
αύτος φκει, τριών καΧ Βέκα μνων* έτι δ^ αι^/>άΐΓθδα 
μισθοφορουντα καχ Βύο θεραπαίνας καΧ παιΖίσκην, και 
έπιπλα Βι &ν φκει την οΐκίαν, σχεΒον συν τοις άνΒρα- 
πόοοις άξια τρισκαίΙΒεκα μνων* σύμπαντα δ^ οσα φα^ 
νερά» ^ν, πλέον "η ένενηκοντα μνων* χωρϊς δ^ τούτων 
Βσνείσματα ουκ ολίγα, αφ* δν εκείνος τόκους ελάμβανε^ 

]. ΙΟ 146 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. 

36 τούτοις Διοιολ'^ς /χετα τ^ς αΖ^Κφη^ ^αΚοΛ €ΊΓ€βον\€υ€ΐ^, 
ίπ€ΐΙ8η τάχιστα οί παιδ€$ οί Κίρωνος ετάίεύτησαα^. 
Ικάνην μα/ γαρ ουκ €^€δίδον ^νρα,μέιτην ετι Τ€Κ€ίρ πσϋΖα^ 
Ιζ έτερον ανδ/9θ9» Η^α μτ^ γωρκτθ^ιστι^ ιηρΧ των αύτον 
βονλεύσαι,το καθάπβρ προσήκον, €?γ€ι^€ δέ μέι^νν φάσ- 
κουσαν ίζ αύτου κυ€Ϊν οϊεσθαι, νροσποιονμένην δ€ 
Βίαφθ€ίρ€ίΡ ακούσω/, ΐν €\πίζων άεΐ γειτησ^σθαι παΐδας 
αύτφ μηΒίτερον ημών €ΐσΊΓθίησαιτο νίόν και τοί' πά- 
τερα ΒίέβάΚλεν αεί, φάσκων αντοι^ ίπφονλεύενν τοις 

37 €Κ€ίνον. τα Τ€ ουν χ/>εα πάντα οχτα ώφενΚετο αύτφ και 
τόκους εττει^ε τά τε φανερά δι* αντον ττονΑσθαι, παρ- 
άγων αν8ρα πρ€σβντ€ρον ^εραπείαις καΐ ια>λακειαΐ9, εω9 
αποΛττα τά Ικτίνου ττερνίΚαβεν. ειδώς δε οτι πάντων 
εγώ τούτων κατά το προσήκον εΐκ^αι κύριος ζητήσω, 
όιτότε ο πάπΐΓ09 ετελειίτι^σει/, εισι^οιι μει/ μ€ και θερα- 
πενειι/ εκείνον καΧ σννΒιατρίβεα/ ουκ εκώλυε, δεδιω9 
μη τραχυνθείς εις οργην κατασταίην προς αυτόν, παρ- 
εσκεναζε δε μοι τον άμφισβητησοντα της ουσίας, μέρος 
ποΚΚοστον τούτφ μεταδιδον9 ει κατόρθωσαν, αύτφ δε 
ταντά πάντα περιποιων, και ονδε προς τούτον ομολόγων 
τον πάππον -χρήματα κατάΚιπεΐν, άλλ' εϊναι, φάσκων 

38 ού8€ν> και επειδή τάχιστα ετελεντι^σεν, αττάφια προ- 
παρασκενασάμενος το μεν άργύριον εμί εκελενεν έΐ'- 
€γκεΐν, ώς των μαρτύρων ηκούσατε μαρτυρησάντων, 
άπειΚηφέναι δε τταρα τούΖε προσεποΐ€Ϊτο, παρ* εμοΰ δέ 
ούκετι ηθελεν άπολαβεΐν, ύποπαρωθών, όπως εκείνος 
Βοκοίη θάίηείΜ αλλά μη εγώ τον πάππον. άμφίσβη- 
τούντος δε τούτου και τ^9 οικώΐ9 τανη79 και τώι^ αλλωρ 
ων εκείνος κατελιπε, και ονδέι^ φάσκοντος καταλελοι- 
πά/αι, βιάσασθαι, μεν καΧ τον πάππον μεταφέρει» εν 
ταΪ9 τοιαύται,ς άκαχρίοΛς ούκ φμην Βεΐν, των φίΚων μοι ΙΞΑΕ05. 147 

ταντα σνγγιγνωσκοντωρ, σννεηοίονν δβ καΐ (τυνέθαιττον» 
Ιξ ΰίν ο πάππος κατίΚίπ€ των ω/αΚωμάτων γνγνομίνων. 
καΧ ταντα /ΐ€ν οντω9 αναγκασθείς €πραξα τοντον τον 39 
τρόπον• όπως £^ μηΖέν μου ταχηηυ πλεον€κτοί€ν, παρ* 
νμχν φάσκοντ€ς ονΒίν μ€ €ΐς την ταφην άνηλωκίνα^, τον 
εζτ/γητην ίρ6μ€νος εκείνον κάίεύσαντος άνηλωσα παρ* 
ίμαντον καΧ τα ένατα επην€γκ(ΐ, ως οΐον τε κάλλιστα 
παρασκενάσας. Ινα αύτων εκκοφαχμι, ταύτην την ίεροσν^ 
λίαν, και ίνα μη Βοκεΐεν οντοι μεν άνη\ωκένοΛ πάντα, 
4γώ δέ ονδ€ΐ^^ αλλ' ομοίως κάγω. 

Και τα μ€ν γεγενημενα, και δι* α τα πράγματα ταυτ 40 
εχομεν, σχ(ώ6ν τι ταδτ* εστίν, ω ανΒρες• εΐ δέ εΙΖείητε 
την ΑίΟκΧεονς άνοΛσχνντίαν, και περϊ τά άλλα οΐ6ς 
εστίν, ουκ αν άπι,στησαί τις των είρημένων ονΒενί. 
οντος μ^ γαρ έχει την ονσίαν, άφ* '^ς νυν εστί λαμπρός^ 
άλΚοτρίαν, άΖεΚφων τριών ομομητρίων επικληρων κατά- 
λ^ιφθεισων αύτον τφ πατρι αυτών είσποιησας, ου8εμίαν 
εκείνου περϊ τούτων ποιησαμένου Βια^θηκην, ταΐν δ" άδ€λ- 4 1 
φαΐν ταΐν Βυοΐν επει^ τά χρήματα εισεπράττετο ύπο 
των εκείναις συνοικούντων, τον μεν την πρεσβυτεραν 
έχοντα κατοικοΒομησας και επιβουλενσας ητίμωσε^ και 
γραφην ύβρεως γραφείς ούΒεπω τούτων Βίκην ΖεΒωκε, 
της Βε μετ εκείνην γενομένης τον άνΖρα άποκτεΐναι 
κέΚεύσας οίκέτην εκείνον μ^ εξέπεμφε^ την δ* αιτίαν εις 
την άΖεΚφην έτρεψε, καταπληξας Βε τοις αύτου ^δ^λν- 42 
ρίαις προσαψ^ρηται τον υιον αύτοΰ την ουσίαν επιτρο- 
πεύσας, και κατέχει τον άγρον, φε^έα δέ εκείνφ ΒέΒωκε. 
καΧ ταντα οτι άληθη λέγω, ΒεΒίασι μεν αυτόν, ίσως δ* 
αν μοι καΧ μαρτυρησαι εθελησειαν* ει δέ μη, τους 
εΙΖότας παρέζομαι μάρτυρας. ΝΟΤΕδ. Α Ν τ Ι Ρ Η ο Ν. 

Αντιρηον: 4^0 — 4ΐι Β•^• ΑρρΓΟΧίιηαΙβ ρβήσά οί οχΙεπΙ 
V0Γ1^, 421 — 4" Β•^• ^(/^ ίί^ ^^^ Οταίοτ3^ ι. ι — 17. 

δίγΐΰ. ΑηίίρΗοη, ΐΗβ οατίίθδΐ; ΓοΓβπδίο δρβεαΙι-νηΙοΓ {)^ο^ 
γράφος), ΓβρΓβδοηΐδ ΐΥϊΒ,Ι ΟΕτΙχ δίγΐβ οί Αχύο ρΓΟδρ οοιηροδίίίοη 
νΙιίοΚ Οίοηχδίιΐδ (//(Τ λ?λ/>. ν^δ, 22 — 24) οβΙΙβ ΐΗβ *αιΐδΐ€Γ€' οτ 
'πι^^βά* (αυστηρά αρμονία), Εδ άίδΐίη§ιιίδ1ΐ6(1 Γγοιπ Λο *δΐηοο11ι' 
(γλαφυρά) οί Ιδοΐ&πιΐβδ, αη<1 Λβ * πιίά^ΐο ' {μίση) οί ϋβπιοδίΐιβηοδ. 
Ιΐδ Ιβαάίηβ; εΗαταοΙβηδΗοδ αΓβ (ι) (ϋ^ηίΐγι 'ΐΗε ιηον€πΐ6ηί οΓ ΐΗβ 
νΠοΙο ίδ 10 1)€ δΙονίΓ ζχίά πΐ2ΐ3βδΗο, ίιηρΓβδδίη^; }αγ ίΐδ νβίβΗί δΐηά 
ρ•αη<1βιΐΓ, ηοΐ οΗαπηίη^ \)γ ίϋδ ΙίΤβ αηά βονιτ': (2) Γβΐίίΐηοο οη 
οοηΐταδίδ οΓ δίη^ΐο ινοιάδ : λ^. γνωρισταί — δικασταί — δο^ασται — 
κριται^ ΑηΰρΙι. 2?^ ^ΛΛ/. Ιί^. § 94 : (3) ^ο1^> ^"* ι^^ί βοηά, 
ΐϋβΛ^^νγ: €,ξ, Ιτη τζ ίμαντου άτταώήι ζων €Τί κατορνχθησομαι^ Τ€^^. 
ΐ|. Β § ίο: (4) δρ3τίη§ υδβ οΓ Λβ 'β^Γββ οί Λου^ΗΓ, σχήματα 
3(αΐΌΐα9,— οδ ίτοηχ, Λβίοήοαΐ ςαβδΗοη, οίο.: δβο Αίϋΰ ΟγαίοΥ5, 
Ι. 29: (5) ρΓβάοιηίηαηεο οΓ άίΓοεΙ αρρβαΐδ (ο Γεοΐίη^ (ραΐΗοδ) ονοΓ 
$υΙ)(ΐ6 6χρΓθδδίοη οί ο1ιαπιε(6Γ (έΐΗοδ): (6) ίη ΐΗε δ(ηιε(υΓ6 οί 
$6η(6ηε6δ, ϋΐ6 ϋπιηδίΐίοη ίτοιη α ' εοηΐίηυουδ ' δίγΐβ, λ€^(ς €ΐρομ€νη, 
ία νΛάάί είαυδοδ ατε δίιηρίχ βϋιιη^ (ο^€(Ιι6γ, ΐο α ρβήοάίε δ(>^1θ, 

λβ^Κ κατ€στραμμ€νη, 

ΤΙύΐογάιά^Β 1>6ΐοη§δ ^ο Ιΐΐ6 δ3.ιηο $(&ξΰ οί Αϋΐίε ρτοδβ &$ 
Αη(ίρΙιοη, άϊβ^ήπζ ίτοτα ΥΛχα ρηηείραΐΐχ ίη (ι) & πιογο ρΓβ^αηΐ 
ΙίΓβνίΐγ: (2) 3. Ιβηάβηεγ Ιο ροεαΙίαΓ ατταη^οτηβηΐδ οί νοΓάδ, ε2ΐυδ€(1 
\>γ άβδίΓ€ οί οιηρίιαδίδ οη Λε Ιεεγ-ηοίε οί Ιΐιβ ΐΗου^Ηΐ : λ^. ΤΗυε. 

ν. 9 1) ^^^ σωτηρίφ νυν τονς λόγους Ιρονμίν της νμντίρας ΐΓΟλ€ως, 
ίηδΙβΕίΙ οί Ιπ\ σωτ. τΐ7« '^Μ^• '*'<>'^ • (θ) ^ ίεηόβηεγ Ιο 1)πη§ α ρ-εαίεΓ 
ηϋπιΙ)βΓ οί είαιίδεδ νίιΗίη ίΗε εοπιρΣίδδ οί α δίπ§1β δβηΐεηεε, ίη 

Ι- II Ι50 8ΕΙΕ€ΤΙ0ΝΞ. [Αντιρηον 

θΓ(ΐ€Γ ΛεΙ Λβ ινΗοΙο οΓ α οοιηρίοχ Λου^Ηΐ ιηαχ 1)€ δββη αί οηβ 
νί€\ν. — 8ββ -^//λτ Οταίονε^ ι. 1 8 — 44• Οη ΑηΙίρΗοη'δ λνοΛδ ίη 
^βηβΓαΙ, /Λ 45 — 7°• 

Ι. ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ Β. β, ΤΗβ ΤείναΙοξίεΒ Ιιανβ Λίδ δρβοίαΐ 
ίηΙΟΓβδΙ, Λαϋ ίΗβχ ΓβρΓβδβηΙ ΛβΙοηο ίη ίΐδ ίταηδίάοη ίτοιη Λβ 
Ι6£ΐιηΐαι1 (ο (Ηε ρπιεϋεαΐ δία^ο, ίτοιη ΐΗο δοΗοοΙδ \ο ϋΐ6 Ια^ιτ- 
εουιΐδ αηά ϋιο ^1^I^16δ^α. ΑηΐίρΗοη δίοοά 1)6(\^€6η Ιΐιο δορΗίδΙδ 
νΐιο ρΓβ€€<ΐ6<1 αηά Λβ ΟΓαΙΟΓδ τνΐιο ίοΠοννβά Ηίπι αδ Λβ ήκΐ 
Αΐ1ΐ6ηίαη νΐιο ινοδ 2Χ οηοβ α ΐΚοοπδΙ οΓ ΛοΙοπο αηά α πιαδ(6Γ οΓ 
ρΓ2ΐοΐίθ2ΐ1 βίοςαεηοβ. ΤΗβ ΤβΙΤΕίο^βδ ΗοΜ α οοΓτβδροηάίηβ ρΐαοο 
1)€ίνββη πιβΓβΙγ οπίίίπιβηΐίΐΐ βχβΓοίδβδ αηά Γβ&Ι οΓαΐίοηδ. Εαοΐι οΓ 
Ιΐιβπι ίοΓπΐδ 3, δ6( οΓ ΓουΓ δρ66ε1ΐ6δ, δυρροδθ(1 Ιο 1>6 δροΐ^οη ίη 
α Ιτίαΐ ΓοΓ Ηοπιίοίάβ. ΤΗβ αοοπδβΓ δίαΐβδ Ηίδ οΗατ^β, αηά ΐΗβ 
άβίβηάΕηΙ ΓβρΗβδ ; (Ηβ αεευδβΓ ΐΗβη δρβαΐ^δ α^αίη, αηά (Ηβ άεΓβηά- 
αηΐ ίοΠοινδ ινί(Η α δβεοηά τβρίγ. ΤΗβ ίπια^^ίηαιγ εοδβ ίδ ίη βαοΗ 
ίηδίΕηεβ δ1&β(9Ηβά οδ Ιί^ΗΐΙχ οδ ροδδίΗΙβ; άβίΕΐΙδ ατβ (Ιίδρβηδβά 
'νπΐΗ; οηΐχ ΐΗβ βδδβηΐίαΐ ίΓ3.η)6-ινθΓΐ& ίοΓ άίδευδδίοη ίδ δυρρΗεά. 
Ηβηοβ, ίη ΐΗβ§β δ1^β1βιοη-δρ^β^Ηβδ, ΐΗβ δίταοΙυΓβ αηά αηαίοπιγ ο£ 
ΐΗβ αΓ;§;υπιβηΙ δίαηά ίοΓίΗ ίη ηΕι^βά οΐβατηβδδ, δίτίρρβά οί βνβΓχ- 
ΐΗίη§ Εοοίάβηίαΐ, αηά δΗοινίη§ ίη 1)θ1ά τβΗβί ίΗβ ΟΓ^αηίο Ιίηβδ οί 
α τΗβΙοπαιΙ ρΙβαάβΓ'δ ΐΗου^Ηί. — Αϋιε Οταίοτί^ ι. 45 ^• ΤΗβ 
Τβίταΐο^βδ ατβ άίδίίη^ίδΗβά Ηχ ΐΗβίτ ρταεϋΰαΐ οΗ&ταοΙβΓ Γγοπι 
ΐΗβ * άίδρίαγδ * οί ΐΗβ δορΗίδΙδ 2ΐδ νβΠ αδ ίιοπι ΐΗβ * άβοίαπιαϋοηδ ' 
οί (Ηβ Αυ^δΙαη α§;β. 

ΤΗβ δυ1>3βοΐ οί ίΗβ 8εωηά Τείταίοξγ ίδ ΐΗβ άβαΐΗ οί α 
Ηοχ αοοίάβηίαΐΐχ δίπιοίε Ηχ ζ, 3ανβ1ίη νΗίΙβ ναϋοΗίη§ α γουΛ 
ρΓ&οΐίδίη§ αΐ ΐΗβ ^χπιηαδίυπι. ΤΗβ Ηθ)τ'δ ίαΐΗβι αοουδβδ ΐΗβ χουΐΗ 
— τνΗοδβ ίαΐΗβΓ όβίβηάδ Ηίπι — οί αοοίάβηίαΐ Ηοπιίείάβ; αηά ΐΗβ 
οοδβ οοπιβδ ΗβίοΓβ ΐΗβ οουΠ οί ΐΗβ Ραΐΐαάίοη. Ιη ΟΓάβΓ Ιο ιιη- 
άεΓδ(αηά (Ηβ ίδδυβδ ταίδβά, ί( ίδ ηεεβδδατγ Ιο Ιεββρ ίη ηιίηά (Ηβ 
ΟΓββΙί νίβ\ν οί αοοίάβηίαΐ Ηοπιίοίάβ. ΤΗίδ νίβ\ν "^οδ ηιαίηΐγ α 
ΓβΗ^ίουδ οηβ. ΤΗβ άβαΐΗ ιναδ α ροΠηίίοη. δοπιβ ρβΓδοη, ογ 
ΐΗίηβ, πιυδί Ηβ αηδτνβΓαΗΙβ ίοΓ ΐΗαΙ ροΠυϋοη, αηά πιυδί Ηβ 
ΗαηίδΗβά ίιοπι ΐΗβ δίαΐβ, νΗίοΗ ^ιτοηΐά βίδβ Γβπιαίη άβήΐβά. Ιη 
α οοδβ Ιϋίβ ΐΗβ δυρροδβά οηβ, ΐΗτββ ΗγροίΗβδβδ ^'βΓβ ροδδίΗΙβ : — 
ΐΗαΙ ΐΗβ οαυδβ οί Λβ ίπιρυηΐγ Ηαά Ηββη ΐΗβ ΐΗτονβΓ, ΐΗβ ρβΓδοη 
δ1π1^1^, ογ ΐΗβ πιίδδίΐβ. ΤΗβΓβ \ναδ α δρβοίαΐ εουη — ΐΗαΐ Ηβΐά 
αΐ ΐΗβ ΡπιΙαηβίοη — ίοΓ ΐΗβ Ιπαΐ οί ίηαηίπιαίβ ΐΗίη^δ ^νΗίοΗ Ηαά 
οαυδβά άβαΐΗ• ΗβΓβ, ΗοινβνβΓ, ΐΗβ ςυβδΗοη ίδ οηΐγ οί Ηνίη^ ρ. ι] ΝΟΤΕ 3. 151 

αι^βηίδ. ΤΗβ ίυά^βδ Ιιανβ ηοίΗίη^ νΙιαΙβνεΓ Ιο άο ^ίΗ ΐΗε ςιιεδ- 
Ιίοη 08 ίο Ηοιν ίατ βίϋΗβΓ τνοδ ιηοΓ&ΙΙχ Ιο 5ΐΗΐη€. ΤΗβ ςυβδίίοη 
18 δίιηρίχ νΙιίεΗ οί Ιΐιβιη ίδ Ιο 1)€ οοηδίάβΓβά οδ, ίη Γαοί, ΐΗβ αυΐΗοΓ 
ΟΓ οαυδο οΓ Λο άεαίΗ. 

ΤΗβ Ηθουδ€Γ'δ βΓδί δρββοΗ οοηδίδίδ ονλγ οΓ α Γβτν δ€ηί€ηο6δ, ίη 
ινΚίοΗ Ηβ δαγδ (ΗαΙ Ιΐιε ΓαοΙδ αάιηίΐ οί ηο <1ουΙ)ί. Α Ηοιηίοίάε Ηοδ 
1)β€η εοιηπιίίΐβά, ίΗοιίβΙι αη ίηνοΙαηΙίΐΓχ οηβ. ΤΗε ρεηαΐΐγ άβ- 
ιη2ΐηά€(1 ίδ ΐΗε 1)αηίδ1ιιη€ηί οί ίΗε αοουδβά, ίη οιάβΓ ΐΗαΙ ΑΛοηδ 

Πΐαγ ηοί 1)β ροΠηΙεθ \^γ Ηίδ ρΓβδβηοβ {μη ν€ρίοραν άπασαν την νόλιν 
νπο τοντσυ μιαινομάτην § 2). Ιί ίδ €χρΓ6δδ6ά \)γ ΐΗβ ρΗΓΟδβ €ΐργ€ΐν 
ων 6 νόμος €φγ€ΐ, ίδ. αηά γ. § II. ΤΗο οοηάειηηεό ρ6Γδοη Γβ- 
ιηαίηεά ίη €χίΐ€ αηήΐ ΐΗβ Γείαΐίνεδ οί ΐΗβ άεοεοδβά ^ανβ ϋιείΓ οοη- 

δεηΐ ίο Ιΐίδ Γβϋυπί (Ιως αν αΐΖίσηταί τις των ^ν γ€ν€ΐ του ν€πονθ6τος : 
ορ. ϋβιη. ΟΓ. XXXVII. Αίίν, Ραηίαεη, § 59» ογ. χι-ιπ. Αάν, Μα€ατί. 
§57)• ^^β ιίδυαΐ δίαΐεπιβηί ΛαΙ Λβ ΐ6Γπι νοδ Ιίπιίΐβά ίο α γβαΓ 
(απ€νιαυτισ/λός) η66(1δ εοηδΓΠίαίίοη, 2Χ Ιβοδί ίοΓ ΑίΗβηδ. 866 
Κ. Ρ. Η6πηαηη, Αηϋ^, ι. § 104. 1 1. 

§ Ι. άιτράγ/χονας] άττράγμων, ίΗ6 ΐηαη 'οί ςΐΐί6ί 1ίί6', ΐνΗο 1 
]&66ρδ ουί οί Ια^-δυίίδ αηά ροΐίίίοδ : ι}συχιος, Ιΐΐ6 ιηαη * οί ρ6αε6ίυ1 
(Ιίδροδίίίοη *. Ιη Γβ^ατά ίο Ια^-δαίίδ, ί1ΐ6 Αί1ΐ6ηίαη άπράγμων δίοοά 
ίη ίανοιιπιΙ)ΐ6 οοηίταδί ι^'ίίΐι ίΗ6 συκοφάντης, 1)υί ίη ροΐίίίοδ 1ΐ6 \ναδ 
(Ι6δρίδ6ά : ΤΗυο. π. 40 '''ον μη^€ν τώνδ€ (των πολιτικών) /χ€Τ€χοντα 
ουκ άττράγμονα αλλά άχρ€ΐον νομίζομ€ν. 

(καταστίναι)] Κ6ίδ1ς6*8 οοη]. Ρ6Γΐΐ2ΐρδ καθνστασι. 

τολμαν τα Τ€ άλλα] = τα Τ€ άλλα τολμαν, ΡοΓ Τ€ ΐηίδρ1α06(1, ορ. 
ΤΙίτίΟ. IV. ΙΟ, ^ν ΙθίΚωμ^ν Τ€ μ€Ϊναί και μη καταιτροβονναι. 

την άκρίβ€ΐαν\ •ίΗ6 6Χ&εί ίηΐίΗ*. ΤΗαΟ. Ι. 22, χαΧ^ίΓον ην δια/χν^- 
^ιονινσαι την άκρίβ€ίαν αντϊ^ν των λ€χ6'€ντων, ' ί1ΐ6 6χαεί ίοΓΠΧ '. 

§ 2. και αντός] * πιγδδΐί αίδο ' : — αΐΐαάίη^ ίο ίΗ6 α€αΐ36Τ^5 ρΓ6- 
νίοΐΐδ αρρεαΐ (α. § 2), υ/ια$ $€ (ί^ιώ Φλιούντας, κ.τ,\, 

ακριβίστίρον] ' \νίίΗ Π10Γ6 δυΙ)ίΐ6ί7 ' — Γ6ί6Γπη§ 6δρ6€ία1ΐ7 ίο ί1ΐ6 
(Ιίδίίηείίοη >ν1ιίε1ι 1ΐ6 ρΓοε66(1δ . ίο άτ3,ντ 1)6ί\ν66η νράκτορ€ς των 
ακουσίων Βΐϊά των παθημάτων αίτιοι (§ 6). ΤΗ6 3,εευδ6Γ, ίη Ηίδ 
δ6εοηά δρ66ε1ΐ (γ. § 3)> δίΙ)Τδ, μη ^γα φαν€ρά ύπο νονηρας λόγων 
ακριβ€ίας ('α (ΐυίΙ)1)1ίη§ δΙΐΙ)ΐΐ6ί)Γ') π€ΐσίιντ€5 ψ€ν&η την άληΟιιαν 
των ιτραγβίντων ηγησησθ€, 

μη,,. την κρίσιν ποιησασθαι] ^ΥίίΗ ί1ΐ6 νυ1§;., δια τάς προ€ΐρψ 
μ€νας' τυχας, \ν^6 εοη οηΐγ Γ6η(ΐ6Γ : * Ι αδ1^ γοΜ ίο 6ηί6Γίαίη ιη^ 

II — 2 152 3ΕΙΕ0ΤΙ0Ν5, [Αντιρηον 

(Ιβίβηοβ, αηά ηοΐ Ιο ^[ίνο χουΓ 3υό§ιη6ηΐ — ^αηάοΓ Ιΐΐ€ ίηβτιοηεο σί 
ΐΗοδβ ιηίδοΗαηοοδ Ιο ινΗίοΙι Ι Ηανο Γβίεττβά — οη βτοιιικίε οΓ 
ορίηίοη πιΐΗβΓ ΐΗαη οί ίαε( '• ΒυΙ Ιΐΐ€ ροδίΗοη οί ά9Γοδ€^/Α€μονς... 

απολογάχΐ', ίη56ΐΐ6(1 1)6(ΐν60η μ.•η αηά ΊΓοιησασθοΛ, 15 ίη(θΐ6ΓαΙ)1& 
Β1α55 εοη]6ε(ιΐΓ68 Ζσ-α ταΓς ΐΓρο€ΐρημ€ναι,ς τνχαις: ί,€, 'Ι 1)6^ γοα 
ηοΐ Ιο Γβοοίνβ ιηχ όβίεηεβ ίη ΐΗβ δρΐπί — ηοΐ Ιο νίον Λειη ίη ΐΗο 
1ί§1ιΙ — οί Λβ ιηίδοΗαηοοδ*, &α ΤΗβ οΙ)3€θΐίοηδ αΓβ, Ι ΐΗίηΙ:, (ι) 
Λβ ρΙΐΓ&δβ ίσα ταΓς.,.τυχαις, ^νΐιίοΐι δυΓβΙγ ν^ίΠ ηοΐ γίεΐά δυοΚ 3. 
δ6ηδ6 : (2) Λβ ηβοβδδΛηΙχ /ανοηταΜε δβηδβ οί ανοΒ€ίαμ€νους. Ι 
δΙιουΜ ρΓΟρΟδβ, βίίΙίεΓ (ι) Γβίαίηίη^ δια.-.τας τυχας, ίοΓ άποδ€ί- 
αμ€νον^ Ιο ΓΟαά άπωσα/Λέκονς : ΟΓ (2) Ιο ίπδΟΓΐ ησσον 5€ίθΓ0 άποδ€ί- 
α/ι^^μον^: *Ι 1)β§ γοιι ηοί Ιο βηίβηαίη ταγ άοίοηοε Λ€ Ιβδδ ίανουιαΐ)!/ 
οη αοεουη^ οί ΐΗβ ιηίδοΐιαηοοδ Ιο ντΙιίεΗ Ι Ηανβ ΓβίοΓτοά*. Ορ. 

Ρ• 193 § 8• 

προ5 τώκ λ€γ€ΐν δυν.] *ίδ οη Λβ δίάβ οί', 'ίανουΓδ*, ΐΚοδΟ νΐιο 

οαη δρ6α1^ Ειιγ. Αι^. 57> ^Ρ^^ '^^ Ιχόντων, Φοϊβ€, τον νόμον 

τίθης^ ' ίοΓ Ιΐΐ€ ηοΗ ' — ίη ίΠείΓ ίηΙβΓβδΙ. 

3 § 3• ναφα ^ωμψ τούτων] * ΤΗο Γ6δυ1ί ΗίΙδ ΟΟΠίρΙβΙβΙγ (Ιίδ- 
&ρρθίη(6(1 ΛβδΟ €Χρθθίαίίθηδ*: = ΐΓαρα ταντα α ηλπιζον, ϊ\ϊ^ §βηίΗνβ 
τούτων (Ιοροηόίη^ οη ΐΗβ ίάβα οί ^ΰη{^α^^£ί^ ίηιρΗοά ίη ναρα γνώ- 
μψ, &δ ίί 1>6 Ιΐαά ΐνηϋΐ6η σνμβίβηκΐ μοι Ιναντία, τοίπαν, 

μ€ΐράκνοιν\ ιίδυ. (Ιβηοΐβδ (1ΐ6 &§6 ίιοηι αΙ>ου( 14 (ο ι8 : ιται^ ίδ 
γουη£;€Γ. Χοη. Β^τηρ, ΐν. 17, ώσΐΓ€ρ γ€ παίς γιγκ€ται κ€ΐλός, οντω 
καΐ μ€ίράκιον καΐ άνηρ κοΧ νρ€σβύτης, 

ουχ νβρ€ί ονδ^ ακολασία] 'ίηδοίβηοβ ΟΓ \^αη(οηη6δδ'. ΤΗο 
βδδβηοο οί νβρις ίδ ύϊ2ίΙ ϊΐ ίηάιι1§;6δ ϋΐ6 δεηδβ οί ροινβΓ Ι)/ ΗυπιίΗ- 
Β,ύηζ αηοίΗβΓ : ακολασία <1θ6δ )¥ΐια( ί( Ιίΐ^εδ αΧ Ιΐιε ηιοπιεηΐ ινίΐΗουΐ 
ώίηΐάη^ οί οΐΙ)6Γδ. Αήδίοΐΐε άίδΐίη^ίδΗεδ ΐΙίΓεε €!Βη οί ολιγωρία 

(δΐί^ΐΐΐ βδίεεπί), — νϊζ, καταφρόνησι% (οοηΐεπίρΐ), ίπηρ€ασμ6ς (ΕΟΐίνο 
δρίΐε), νβρις^ ουίτα^β (Ι^λ^. ιι. 2), — Λβ ροίηΐ οί Ιπηρ€ασμό^ 1)βίη^ 
ύί&Ι ϊΐ νεχ€5 Λε οίΗεΓ, αηά οί νβρ%.^ ΐΗ&Ι ίΐ άί5ΗοηοΗτ$ Ηίπι. ΑΗδΙ. 

Iηίι]^εδ οίκολασία Λε νπ€ρβολη ν€ρΙ η^νάς και λώτας, — ^ΐΗε μ€σοτης 
1)είη^ σωφροσύνη, ΤΗε οεευδεΓ, ίη Ηίδ Γερίγ, α((ΓίΙ)α(εδ ακολασία 
Ιο Ιΐιε γουΛ (γ. § 6). 

Ιν τφ γυμνασίω] ΤΗε ποιλαίστρα, ΐΗε δείΐοοΐ οί \η'εδ(1ίη^ οηά 
1)θχίη^, ίδ οί(εη ηιεηϋοηεά ίη εοηηεοΐίοη ινίΐΗ ΐΗε διδασκαλ€Ϊον ζ& 
α ρΐαεε οί Ιπώιίη^ ίοΓ 1)ογδ : ερ. ΤΗεορΙΐΓ. ΟΛατ. νιι. ΤΗε γυμνά- 
σιον νοδ α ηιοΓε ^εηεπιΐ ΓεδΟΓΐ, ίηείυάίης ^Γουηάδ ίοΓ ηιηηίη^ αηά 
οτεΠεΓχ, 1)α(Ηδ, αηά (οδ ΗεΓε) α Γοηςε ίοΓ ΐανεΐίη ρΓοοΙίεε. ΡΙαΙο 
τεοοπιηιεηάδ ύϊΛΐ ζ, \>ογ δΗοιιΙά 1)ε^η βΧ δίχ χεαίδ οί α§ε (ο ΙεοΓη ρρ. 1, 2] ΝΟΤΕ 5. 153 

π(Ηη§, αηά Λβ υδο οΓ Λβ 1κ)\ν, ]2ΐν€ΐίη αηά δΗη§ : ' ΙοΙΙβΓδ ' Ηβ 
ροδίροηβδ Ιο ΐΗο α^β οΓίοη (Σαιυ$ νιΐ. 794 ε)• 

ακουσίους αιτάις] 'εΙιαΓ§;6δ αήδίη^ Γγοιπ &η ίηνοΐαηίατχ &€('. 
Α ΗοΓδΗ ρ1ιπΐδ6 : 1>α( (Ηβ εοη]. ακοσίους δ66ΐηδ ντβαΐ^ 

μη φον€υσιν €7ΐ'αι] Νθ(ίε6 ΐΗ6 δίπίρίο μη, γΛί^Τ^ μη ου 
ντοχήά 1)€ Γ€^1αΓ. Ορ. 8ορΙ). ΡΑί/, 349» ^ νοΚνν \ χρόνον μ 
Ιπ€σ\θ¥ μη μ€ καυστολ€Γν ταχύ. δο ΤταΰΗ, 220. ΤΗΐδ 15 ΐηθΓ€ 
ίΓβςυβηΙ ι^ίΐΗ το μη, ε,ξ, Ο, Τ. 1387 ^ Χ^η. Ο^ν. ν. ι. 25, τίβ σου 
άν€λ€ίφθη το μι; σοι ακολου0€Γμ; Η€Γ. Ι. 209, ουκ ωι^ 2στι μηχανή 
οί&€μία το μή κ€Ϊνον €ΐΓΐ)9ουλ€υ€ίν έμοί 

§ φ (ο μ^ έκωλνθη)] €θΏ]βα\ιτ3\Ιγ δυρρϋβά 1)7 ΚβίδΙ^β. 
^Ρ* § 7> <τα0€...διακωλυ0€ΐ$ του σκοττου τυχ€Ϊν, 

§ 5• €ΐπ€ρ.,. αποθανών] Άδ (Ο (Ηο 1>ογ, ίίί( Ηοδ 1)66η ρΓονθά 

Ιο γοη (ΗαΙ Ηβ \ναδ ηο( δΐηιεί^ ινίιϋο Ηβ δίοόά 5(ί11 (Ιστω$), ίΐ ίδ 
5(ί11 ιηοΓ6 ιηαηίίβδ^ (ΗαΙ, δίηεο Ηβ αιιηβ οί Ηίδ ο^ινη αεεοΓά ίη(ο (Ηο 

€011Γδ€ οί ΐΗβ )2ίνέ[ίΏ, 1ΐβ ΜΤΟδ Ιίίΐΐβά ΐΙίΓΟυ^Ιΐ Ηίδ Οίνη €1Τ0Γ'. μη 

αηά ηο( οΰ 1)€ίοΓθ βληθ€ίς ύβαιυδβ ί( άβροηάδ οη €ΐν€ρ: 1>ηΙ ου 
νοαίά Ηανβ 1>66η α(1ιηίδδίΙ)ΐ6 1ι6Γ6, ο^η§; (ο (1)€ οπιρΗαδίδ οη (Ηο 
η^ξ^ΛΪγ^ /α^ί. Ορ. οη Ι)ε Οαεά, Ηετ, § 14• — υΐΓ€λίώκ...δΐ7λουται... 
αποθανών, 5ίη^ε, οτ δε€αη$€, 1ΐ6 αιηβ, ... ίΐ ίέ εΐβατ /^τ/ λβ άίβά : 
Β το νπ^Κθ^ίν οΛτον δι/λοΓ οη.,, απίθανη, δο ΐν6 Πΐί§;1ΐΙ λαν6| αμ^ψ 
σας &η\ός Ιστιν αμαρτων, *ϊί ίδ εΙβΟΓ /Λα/ λ6 €ΙΤ6(1 /^^^ αΐΓ6ΐ6δδη6δ8 '. 

ΤΗο αΓ^πιεηΙ ίδ : 'Ιί Ηο νοίηηίατιΐγ ΙΰίΙ α χέΐ/^ ρΐαεβ, Ηο αίοηε ίδ 
&ηδν€πι1)ΐ€ ίοΓ (1ΐ6 εοηδβςυβηεβδ'. Ιη ίχι σαφηστήρως ύϊ6 οοτα- 
ρατΕϋνβ ίδ πΐ6Γ6ΐγ ΓΗεΙοήεαΙ : Ι( πιυδί 1)€, ίί ροδδίΜβ, πιογ6 οΙ)νίουδ 
8(ί11, &ο. Νοΐ6 (1ΐ€ αΐ^εηιαϋνο ίοπηδ σαφηστίρως, σαφίστηρον 
(§ 6): ορ. Ιδοΐυτ. Ραη^ο/τ. § 193• 

§ 6. ών £ν Ιπννσψηασί τι δρασαι] Ί1ΐ€ ρΓθρ€Γ εοηδϋτυοϋοη 
νοαίά Ηευο 1)€€η δίπίρΐγ άμαρτάνοντ€ς ώκ ( = τουτωΐ' α) 4ν ίπινοψ 
σωσι, Γαίΐίη^ ίη (]ΐ6 άβδί^ηδ νΗίοΗ ύι^γ νοΛγ Ιιανο Γοπηβά. Βυ( (ο 
(Ηίδ τί δ/Μίσαι ίδ Β,άά^ά, 2ΐδ ίΓ, ίηδίβαά ο( άμαρτάνοντης, δΐιεΗ α ¥Γ0Γά 
οδ κωλυθ€ντ€ς Ηαά ρΓβεβάβά : ίαίΐίη^ ίο ίχεαϋε 5οηΐ€ ρατί οί ΐΗβίτ 
(Ιβδί^ηδ. Τ1ΐ6 Γοάαηάαηεγ νοδ δυ£;^εδΐ6(1 ύγ (1ΐ6 αηϋϋιεδίδ 56- 
ίνββη ρΐαηηιηξ αηά άοΐηξ: ερ. Τΐιαα ν. 13» ουκ ά(ιόχρ€ίαν αντών 
όντων Βραν τι ώι^ κακ€Γνος Ιπ€νΟ€ί, 

§ 7• άπ€φημ€νον...προστ€Γαγμ€νον] Αεεηδ. 2ΐΙ)δθ1. : ιτροστι- 
ταγμό^ον αίδο ίη ΡΙαΙ. ΖέΖίΚ'Χ χ. 902 Ό, 8ο δίον — Ιξόν — παρίχον — 
ναρασχόν — ιτροσ^κοκ — ηίρημίνον — ί€&οιγμίνον — γνγραμμένον — 
νροσταχθίν, κ.τΛ. Οοοά^η § Ι ίο. 2. 154 5ΕΙΕ0ΤΙ0Ν3. [Αντιρηον 

€έ€^ΐ€λ€τα] * νοδ οαΓβΓιιΙΙγ ρΓαοΰδίη^'. Ρΐα^ Η^ΡΡ- ^^'• ^86 ϋ, 
άκουσας καΧ μαθών και 4κμ€λ€τησας {ϊίανΊηξ ρ6ΓΓ6ε(6(1 ΤΟγ δΙ^ίΠ) 
πάλιν Ϊ€μ€ΐι έιτι τον €ρωη^σαντα• 

ίν γυμναζομ€νοις] ΐ,ί, ηοΐ &ιηοη§ Ιΐιοδβ νΐιο νβΓΟ ρΓαοΐίδίη^ 
αΐΗΙβϋε οχβΓοίδβδ (\ν1ΐ€Γβ ΐΗβ Ηδΐί οί αη αοοίάεηΐ νοαίά Ηανβ 
1)6€η §Γ€αΐ€Γ), 1)υΙ *ίη ΐΗβ πιηΐε' (τα'^ις) οί ΐΗε 3αν6Ηη-ΐΗΓθνβΓδ, 
νΐιο Ηαά α δρ^άαΐ ραιΐ οί ίΗβ ^γιηηαδίυιη ΓβδβΓνεά ίοΓ Λειη. 

3 § 8. τ€τιμΛύρημ€νος Ιαυτόν] Ορ. Ι?€ ϋαβά, ΗίΤ, % 21, τον 
πλουν 'ΐΓ€ΊΓοιημ€νος. 8θ ΤΗυο. III. 6τ,Τ€ημωρημ€νοι,*\ϊ2(.ΥΪϊ\ζ ί&Ιί&Λ 
νβηββίΐηαβ': 1)ΐιΙ ίη ΤΗυο. νιι. τ^ ϊί ϊβ ραδδίνο, άνοχρωντως η8η 
τ€τίμωρημ€θα, *νί^ Ιι&νο 1)©6η ρυπίδΐιβά*: 3.ηά δΟ VI. 6ο, ^-€τι/ιώ- 
ρηντο, 8ο ^.^. μ€μίμημ€νος, Ιντ€θνμημΙνο^^ ^σκ€/χ/Χ€νο9, "βΓίαμίνος, 
Κ€ΚΤημ€νος ΟαΠ 1)€ €ίΐ1ΐ6Γ Πΐίάά. ΟΓ ρ&δδ. 

ημών] = τουδ€ /χ€ν του η/ττίου, €/ιου 8^ του γηραιον^ § 1 1. ΜοΓβ 
ύοΜΙγ 1>€ΐθ\7, § 9« <^$ φονία μ€ διώκ€ΐ. 

ου ανντβομίνων οΰδ^ συν€ί.] Τΐιε υδδ οί συν- ίη Ιΐΐ€ ήΓδί ραΐΓ οί 
εοιηροαιιάδ ίδ ίηεοπτβε^: (Ηβ ιηθοηίηξ ίδ, ουκ €7Γΐχαιροντων ού8* 
^^€λοντων : 1)υ( (]ΐ€ ίοπη οί (1ΐ6 ίΪΓδ( εΐααδβ ίδ αδδίιηίΐαΐοά (ο ΐΗαΙ οί 

Ιΐΐ6 δοεοηοΐ. Ορ. ΤΗυο. ι. 142 § 2, ι; €νιτ€ίχίσις.,,ημων αντ€πιτ€Τ£ΐ- 
χισ/ί£€νων, *ιν1ΐ6η ουι οίΐχ (ΑΐΗβηδ) ίδ α €ουηΐ€Γ-ίθΓΐΓ€δδ Ιο ΐΗβίτδ', 
Οδ δΐιίΐΐείο ίαίεβδ ίΐ : Ιΐιβ. ίπί ίη άντ€πιτ. Ιοδίη^ ίΐδ ρΓορβΓ ίοΓΟβ 
(*οη Ηοδίίΐε δοίΓ), αηά 56ίη§ ιπειοΐγ ίη Γΐΐΰίοπο&Ι δγιηιηείΓγ νίΐΗ 
^7ητ€ΐχισις. 

§ 9• /*^< ακουσίως] *ηοΙ βνεη ίηνοΐαηίαηΐ^': /.Λ Λο \)θγ 
1ΐίπΐδ€ΐί ¥Γ3.δ αίτιος του παθήματος, § 6. 

§ χο. άπο\ν6μ€νος δ€...6σ/ΐ€ν] ΤΙιο αηαοοίοαίΐιοη ίδ εατίδβά 
\>γ Ιΐΐ€ δρ€Εΐς6Γ*δ Λοα^ΙιΙ ρ2ΐδ5ίη§, οδ ΐΗβ δβηίβηοο §06δ οη, ίΓΟίη 
ΐΗβ οΗαΓ^ε οί ινίιίοΐι ΐΚο ^οη ίδ τβαΐΐ^ ίηηοοβηΐ Ιο ίΐιε εοηδοςυβηεβδ 
ίοΓ 1)οίΗ/αίΗ€τ αηά εοη, ίί Ηβ ίδ εοηάεηαηεά. 

των έΐΓΐττ7δ€υ/χάτων] ΌαΓ αίΐΠδ ίη Ιίίε*. Ορ. § 3 ταύτα παι3€υων 
τον υίον Ι^ ών /ϋ-<ίλιστα το κοινον ωφ€λ€Γται. — ΙπιττβνΌμΛ, 2ί ρΓαείίεΟ 
ίοαηάεά οη α ρΓΐηείρΙε, ΤΗυε. ι. 32, 37• 

ουτο'ς τ€ γαρ] [Ι δΕγ α/^,] ίοΓ δο/Λ Ηε, &ε. 

€ΐΓίτ€γάρ] ^ι 1)είθΓε διαφΰορ^ ιηί^Μ ιπεαιι ΈίϋεΓ*: 1)υί ίί ίδ 
1)βΙίεΓ Ιο Ιαΐίβ ίΐ, 1)οΐ1ι νίίΐι Βιαφθορψ αηά νίΐΐι άπαώί^ οδ άεηοΐίη^ 
ίΗβ εοηάήίοη. *Ιί Ηβ ίδ ίο ρεπδΚ'.,.'ίί Ι αιη Ιο 1)6 ΙεΛ εΐιϋά- 
Ιεδδ '. ρρ. 2—4] ΝΟΤΕ 5. 155 

ζων,,,κατορν\θησομαϊ\ ΤΗθ αοοιίδβΓ, ίη Ηίδ 560011(1 δρβεοΗ, αρ- 
ρΓορηαΙβδ ΐΗβ πΐΰΙαρΗοΓ (γ. § 1 2), ζώντες κατορωρνγμ€θα νπ αντον. 
ΤΗίδ 18 οΗαταοϋεηδίία οί Λβ ΤείναΙοξίίε (ορ. β. % 2 αηά γ. § 3 *^5 
τοκ νμ€Τ€ρον ίλ€ον καταπ€φ€υγως), νΐΐίοΐΐ 3.Γ6 ΓβρβΓΐθή€8 οΓ ροίηΐδ 
&ηά ίορίοδ, ηοί βχαιηρίβδ οί ήηίδΐιεά ίοπη. 

§ II. γηροίου] Α ροβίίοαΐ νοΓά, υδβά \)γ ΗβΓοά.; αίδο οηοβ 
1)7 Τΐιυα νι. 54» Π€ΐσ«ΓΓράτον...γι;/ΜΗ<η; τ€λ€υη7σαντο9 : 1)ΐιί ηοΐ ίη 
13.16Γ Αΐΐίο ρΓ0δ€. 

σνμφ€ρ€ίν\ Χεη. Ο'Λ ι ν. 3 § ^3» «'ί**»^ 8^ ου;(1 €υ7ÀÀ9, το 4 
ο η αΐ' $€ΐ; δπλον φΙρ€ΐν^ Ίον Ιτπτον τούτο σνμφίρ€ΐ.ν\ {^Ρ Χό 
ΟΒίτγ ίΐ.) 

II. ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ Γ. α,— Αη ^\ά^τ\γ ιηαη 1ιανίη§ άΐεά οΓ 
Μοτνδ Γεοείνβά ίη ζ. ςυοττεί, Ιΐιο γουΐΐι \ν1ιο Ηαά άβαΐΐ Λβπι ίδ 
Σΐοαΐδ€ά οί ιηυΓάοΓ 1)6ίθΓ6 ίΗβ ΑιοίοραβΟδ. Τΐιο αοαυδβΓ'δ ήκί 
3,άοΐΓ6δδ 6χρΓ€δδ65 ίη Ε δίτίΐίίηβ ίοΓίη Ιΐΐ6 Γ6ΐί^οιΐ3 νίβΑν οί 1ΐΟΓηίθίά6 
οδ Α άβήίειηοηί. δεο Αϋίε 0^α{ο^8^ ι. 55• 

§ 2. τους πρώτον^ γ€νομ€νου^'\ πρώτους Ν : νρωτον νΐΐΐ^. Ορ. 
Ηβδ. 6^. Ι09, χρνσ€ον μίν πρώτιστα γίνος μ€ρ6πων ανθρώπων \ 
αθάνατοι, ποίησαν,,, καρητον δ* Ιφ€ρ€ ζείΒωρος αρουρα | αυτόματη πολ- 
Χον τί καΐ αφθονον. 

των.,,α$ίωθ€ντων^ δο Βίοδδ ίοΓ τούτων.., αξιωθείς, ΚαΛβΓ ΙίΘβρ 
τουτωκ αηά τοαά αξιωθόη-ος, νΐιίαΐι ίδ αοΐυαίΐχ ίοιιηά ίη Ν : * Οιιτ 
Ιΐίο Ηινίη§ 1)€6η ^ααβά τνίΐΗ Ιΐιβδβ βίίΐδ 1>γ Λο βοά*. Κείδΐ^ε, 
1ί66ρίθ^ ί1ΐ6 νιι1§., οοη]. αίΓοστ€ρ€ί ίοΓ άποίθ•€ΐν€*. 

§ 3- άλιττ;ρίων] * ανεη^ίη^ δρίτίΐδ '. Τΐιβ βοάδ ιιηεΙθΓ νΠοδβ 
ρΓΟίεοΐίοη ΐΚο ιηιΐΓάβΓβίΙ ρβΓδοη δ^οοά, αηά /<? τυΑοηι Ηίε ^ρίΓϋ 
ίητηί /οτ νβηξβαηζί — οι των άποίανόκτων προστρόπαιοι — 1>€€0ΐη€ «ίλι- 
τηριοι, ρηηί5Η€Τ5 ο/ λλ, ίη Γβίαΐίοη Ιο ΐΗβ ιηιΐΓάεΓβΓ. ΤΙιβ οοιη- 
πιοηοΓ δ6ηδ6 οί αΚιτηριος ίδ * δίηίυΐ ', νίίΐι α ββηίί. οί ΐΗβ §οά 
οβίεηάεά ογ Λ© ρΐαοβ ροΐΐυίοά (€.§. θέων, Ελλάδος): ίοΓ ΐΗο 
(1ουΙ)ΐ6 ιηβαηίη^, ερ. αλάστωρ, /χιάστωρ, προστρόπαιος, αφίκτωρ^ 
προσίκτωρ. 

ου προσήκον"] ' βταΐυίίοιίδ * : δίποΐΐχ ' αΐίεη ', — ηοί αήδίη^ ίιοπι 
ίλ^^^ οτϋίΐ δίη. Ριοιη αηοΛοΓ ροίηί οί νίβν, * δβΐί-ίηήίοΐεά' ινο6δ 
ατο οίκ€Ϊα πάΛ;, δορΗ. Αι, 260. 

§ 4• τιμωρσυντες] (ι) τιμωρείν τίνα ηνι, (Ο ρυηίδΗ Α ίΟΓ Β'δ 
δδΐΐίδίαοΐίοη : (2) τιμωριΐσθαί τ^νά τινι, Ιο νεν€9^€ οηα€ΐ/ οη Α ίοΓ 1 56 ΞΕΙΕΟΤΙΟΝΞ, [Αντιρηον 

ντοη^ης Β. ΤΗβ α€θη5, \% ιηοΓβ οίΐοη οιηίΐΐοά ^ί(1ι τίμωρ€Ϊν, ώο 
ίία^, ψϊύί ημωρ€ίσθω. : 560 οη δορΗ. £^ί. 349* 

τοις Ιίητιμίοκ] Α ννοιά οΓροβίίοΕί οοδί, Ηΐεβ ιηαηγ νΐιίεΐι Ιΐΐ€ οΜβτ 
ρΓΟδβ ντίίΘΓδ υδβά : δβο Αί/ΐ^ Οταίοτε ι. 2ο. δορΗ. ΕΙ, 1382, τάιτίτ 
τι/Μα Τ175 ^νσσ€β€ίας, Ί^γ\ί\ΐτζ, Ιη ΪΑΟετ, § 4> τα ^κ τώΐ' νό/χων ΙτΓντίμυα, 
5 καΐ τον υ, α. υπαίτιοι] * Γβ8ροη5ίΙ)1β ίοΓ γοαΓ οβίεηοβ αΙδΟ*. 
νπ-αιτιο^ ίδ ηοί * αοοβδδΟΓγ Ί Ηΐεβ μ€ταίηος ΟΓ παφοΛΤίος ορροδβά ΙΟ 
παναιτιος, 1)υϋ *υηάβΓ*, * ΗαΙ)ΐ€ Ιο', αίτια. 

§ 6, νβρ€ί και ακολασάι] Ορ. ηοίί οη 72?^Γ. Β. β, § 3. 

των γ€ροιιοτ€ρων] Αδ τα των γ. νόμιμα εοαίά ηοΐ ΐη63η * Ιΐΐ€ 

ρηνίΐ6§€δ οί βΙάβΓδ', \ν6 οαη οηΐγ ιεπάβΓ *ΐΗβ ίηδίίϋιιΐίοηδ οΓ 
οιΐΓ αηαβδΙΟΓδ'. ΒυΙ Ι δίτοη^^ΐχ δυδρεοί Λαί Ιΐΐ€ Ιβχΐ ίδ οοιηιρί, 
ΰίπά ίΗαΙ ΐΗβ τον γ€ραιότ€ρον οί Ν ροίηΐδ Ιο ΐΗίδ. ΤΗβ εοηίβηΐίοη 
ίδ ύϊ2ίϊ 1ΐ6 ντουΐά ίη αηγ εοδβ Ηανβ 1)€€η §ιιί1ΐ)Γ οί Ηοιηίάάο ; Ιχιϋ 
ΐΗαΙ ΐΗβ οίϊβηοβ Ηοδ 1)6βη &§^ΤΕνα(6ά Ι)^ νίοΐΰηοο ίο 3, ιηαη δο 
ιηυεΗ οΙάβΓ ΐΗαη Ηίιηδβΐί. Αίΐοτ τον γ€ραιότ€ρον, ττίι^ας στ α 
δίιηίΙαΓ ραηίάρίο Ηαδ ρΓθΙ>αΙ)1)Γ ίαΐΐβη οα(. 

άμαρτ€Ϊν] * Ιο ιηίδδ': Αη(1ο]^ Ζ)^ Μ^^εί, § 2θ, ^οΓν τοΓν μεγίστοιν 
κακοΐν ουκ ην αντω άμαρτ€Ϊν, Ορ. δικαιονσ^αι, ' (ο §6( οηβ'δ (ΙΐΙΟ ', 

Ιο 1)β ρυηΐδΗ6(1, ΤΗυα πι. 4©• 

§ 7- τι/Λωρ€ίσ^αι] Μίάίΐΐο, *Ιο ρυηίδΐι'. Ορ. 72τ/γ. Γ. δ § ιι, 
τ8ν δ€ μιαρον τφ χ/κ>νφ αΐΓθδόντ€9 φηνοΛ τοις ΙΙγγιστα τιμω(ί€Ϊσθαι 

ΰΐΓθλ€ΜΓ€Τ€. 

ττ/ν βουλενσασαν ψνχην] Ορ. Αη(1ο1^. /?/ ^λ//Λ § 24, ν1ΐ€Γ€ Ηο 
ΑΓ^εδ ίΐιαί ηο( Ηίδ σώμα \)\ιί Ηίδ γνώ/Αΐ; νοδ Εηδ\ν^6ΓΕΐ)ΐ6 ίοΓ 1ιί< 
(ΐ6€άδ : ι; δ^ 'γνωμη αντί της ττροτίρας Μρα νννι ναρ€στηκ€ν. Η€Γ€, 
οδ ΐΗβΓβ, Ιΐΐ€ δίηηίη§ πήηά ίδ ρβΓδοηίββά. Ιη ΤΗιιο. ψνχη ίδ ηεατίγ 
βίναγδ *ΐΗ€ 1}Γ€&Λ οί Ιίίβ' ίη α ρΗγδίοαΙ δβηδο: οηοο, ίη ιι. 4^ 
§ 3» ι^ρότιστοι την ψνχην = €ΰι^;(ότατοι, οί ηιοιαΐ εοιΐΓᧀ. 

III. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΦΟΝΟΥ] ΗοΓοάβδ, αη ΑΛεηίαη 
οίΐίζβη, Ιιεο δβηΐεά αΐ Μχίίίςηο ίη 424 β•^•» ^^^^ ΐΗβ Γβνοΐί αηό 
Γ6<1αοΐίοη οί ΐΗαΙ Ιονη. Ηβ ινοδ οηβ οί ΐΗο ΙίΙβηιοΗδ απιοη^ 
νΐιοπι ίΐδ ΐ€ΓΓίΐθΓ)τ ντοδ αρροΓίίοποά, 1)υί ηοΐ οΛβηνίδβ ινβ&ΙΛγ. 
Ηανίηβ οοεοδίοη Ιο ιηίΟίβ α νοχα^β Ιο Αβηοδ οη ΐΗο εοοδί οί 
ΤΙίΓΕΟβ, 10 Γ6€€ίν€ ΐΗβ πιηδοπι οί δΟΜβ ΤΙίΓαοίοη αιρήνβδ νΐιο 
¥ΓθΓβ ίη Ηίδ Ιΐδίηάδ, Ηβ δαίΐοά ίιοπι Μχΐίίβηε νίΐΗ ΐΗβ αοοαδβά, — 
α χοαηβ πι^η ινλοδβ ίαΐΗβΓ, α άΐίζβη οί Μγΐίίβηβ, Ιίνβ^ οΗίββγ 
αΐ Αβηοδ. Η€Γ0<ΐ€δ αηί Ηίδ εοπιρ^αιίοη ινβΓβ άήνβη 1>γ α δίοπη ΡΡ.4, 5] ΝΟΤΕ 5. 157 

Ιο ρυΐ ίη ζΧ ΜβΛχιηηα οη Λβ ηοΓΐ1ι-¥Γ€δί οοαβί οί 1τ6δΙ)θδ ; &ηά 
11ΐ€Γβ, οδ ΐΗο νοαίΗβΓ ιναδ ¥ΓβΙ, βχοΗαη^βίΙ ΛβΐΓ ορβη νβδδβΐ ίοτ 
ίΐηοΛ€Γ ^νΐιίοΐι \<ΓΕδ άεοίςβά• ΑΛβΓ Λβχ Η&ά 1)€€η <3Γίη1ίίη§ οη 
\>09χά ίο^βΐΗβΓ, ΗβΓοάβδ ινοηΐ οδΙιοΓβ αΐ ηί§Ηΐ, αηά ινοδ ηονεΓ 

ΤΗβ αοοαδβά, αίΐ€Γ ιηα1ίίη§ βνειγ ίηςηίιγ ίοΓ Ηίηι, ινεηί 
οη Ιο Αβηοδ ίη ΊΗβ ορβη νβδδβΐ ; νΗΐΙβ Λβ άεοΐίβά νβδδβΐ, ίηΐο 
ινΗίοΗ Ιΐιαγ Η3,ά πιονεά αί Μ€ΐ1ιγπιη&, τείαΓηβά Ιο Μγάίβηο. 
Οη Γ63.ελίη§; (Ηο 1α((6Γ ρΐαεβ α^αίη, (Ιΐ6 όβΓεηάαηΙ νοδ εΗατ^βά 
\>γ ΐΗβ Γβίαΐίνβδ οί ΗβΓοάβδ \νίΐ1ι Ιιανίηβ πιιΐΓάβΓβά Ιιίπι ζΧ Λβ 
ΐηδ(ί£;α(ίοη οί Ι.γ1&ιηοδ, αη ΑΐΗοηίαη 1ίνίη§ α( Μ)^(ίΐ6η6, ινΗο \\ζΛ 
1)€€η οη 1)3.(1 ίβπηδ ^τίΐΚ ΐΗβ άβεβοδοά. ΤΗβγ ΓβδΙβά ΛβΐΓ οΗατββ 
ρηηείραΐΐγ οη ιΙιγ€6 ^οαηάδ. Ρίτδϋ, ΛαΙ ΐΗε δοΐο εοπιραηίοη 
οί Ιΐΐ6 πιίδδίη^ πιαη πιαδ( ηαίαιταΐΐγ 1>β εοηδίά^Γεά αεεουη(£ΐΙ)ΐ6 ίοΓ 
Ηίδ άίδαρροΕΤΕηεβ. δεεοηάΐχι ^Ηαΐ α δΐ&νβ Ηαά εοηίβδδβά υηάβι 
ΙΟΓίυτβ ίο Ηανίηβ αδδίδίοά Λβ όείβηάίΐηΐ ίη ΐΗβ πιυΓάεΓ. ΤΗίτάΙχ, 
(Ηαί οη 1)οαΓά (Ηβ νοδδεί \^Ηίε1ι Γ6(ιιηΐ6ά ίιοηι ΜβΐΗχηιηα Ηαά 
1>66η ίουηά α 16((6Γ ίη ινίιίεΐι (Ηε άείεηάαηί αηηοαηεεά (ο Ι^χίαηοδ 
ύΐ6 αεεοπιρίίδΐιπιεηί οί ϋΐ6 ηιυΓάετ. 

Ι( νοδ ηεεεδδοτγ ίΗαί ίΐιε (Ηαΐ δΙιουΜ 1α1&6 ρΐαεε α( Αίλεηδ, 
νΗί(1ΐ6Γ α11 δυΙ)36ε(•α11ί6δ ινεΓο εοηιρείΐεά (ο \>ήτί^ ίΐιείτ ετίπιίηαΐ 
οαυδβδ. Τ1ΐ6 οΓάίηατγ εουτδε νοαίά Ηανε 1)66η (ο Ηανε Ιαίά αη 
ίηάίείπιεηΐ ίοΓ πιαΓ€ΐ6Γ {γραφή φόνσυ) 1)6ίθΓβ ΐΗο Ατβίορα^οδ. 
Ιηδΐ€3.<1, ΗονενβΓ, οί (1οίη§ ΐΗίδ Λβ Γείαΐίνβδ οί Ηβιοάβδ Ιαίά απ 
ίηίοπηαΐίοη &^3.ίηδί (Ηβ αεειίδβά οδ α ' ηιαΙείαείοΓ ' (κακοΟ/τ/ος). 
Ηβ νίΟΒ αεεοΓάίηβΙγ Ιο 5ε ίτίεά 1>γ αη οτάϊη3χγ άίΐ^οδίετγ ιιηάετ 
Ιΐΐ€ ρΓβδχάβηεγ οί ΐΗο Είενεη. * ΜαΙείαεΙΟΓ ', αΐ ΑΐΗεηδ, οτόχηζήΐγ 
ηΐ6Εη( α (Ιιίεί, α 11ουδ65^6α1^6^, & Ι^ίάηαρρεΓ, ογ εηπιίηίΐΐ οί (1ΐ6 
Ιίΐςε εΐαδδ; Ι3υ( (Ιιε (εηη νοδ, οί εοαΓδε, αρρ1ίεαΙ)ΐ6 (ο ηιιιιάεΓ, 
εδρεείαΐΐγ ίί αεεοηιραηίεά 57 ΓθΙ)56Γ7. Όα(6, αΙ>οαί 4^7 ^^^• ^^^ 
Αίί^^ Οταίον5 ι. 55 ^^ 

Ι. Νατταϋνε: §§ ι — 3°. 

§ Ι. Ιβον\όρ.ψ\ "^νίΛοαΙ αΐ', — οί ύίζΧ. ινΙιίεΗ οηβ τπδΗβδ 
ιιτβΓβ ηοιν ίηιε, 1)υΙ ινίιίεΐι ίδ ηοί δο : Αγ. Καη, 866, Ιβουλόμψ 
μίν ουκ Ιρ{ζ€ίν Μά8€, Ί οοιιΐά Ιιανε νίδΚεά ίΐιαί Ι ινοδ ηοί'... 
€ρ. Ιΐΐ6 ιΐδ6 οί Ιδ€ΐ, ωφ€λαν, 6(0. νίύι ίηίιη. : Οοοάνίη § 49* 3• ^• 

τον μίν,.,ΤΌν 8ί| τον μίν = τη^ τ€ συμφοράς καί των κακών, 158 ΞΕΙ,ΕεΤΙΟΝΞ. [Αντιρηον 

α(1ν6Γ5ί(γ : του ϋ = της Βυνάμ€<ΰς τον λ€γ€ίν καΧ της Ιμττ^φΙας τώμ 
πραγ/ίΛΤίον, — ΐΗο ρονετ ο£ δοΙΓ-άεΓεηοβ. 

§ 2. ου ^€κ γαρ] * Ιη οίΓουιηδΙαηοεδ ινΙΐ6Γ6 1 νοδ ΓθΓ€6ά ίο δυδΤβΓ 
ρ6Γδοη2ΐ ί11-υδα§6 οη ΐΗε οΗίΐΓ^β ίαΐδβΐγ 1)Γου§1ι1:, ΐ€§3.1 βχρβποηοο 
ό\ά ηοϋ οοιηβ Ιο ιηγ Γβδουο ; από Ιιειε, ν1ΐ€η Ι ιηυδί δ&νβ ιηγδΰΙΓ 
1)7 Ηβΐρ οί Ιΐΐ6 ΙπιίΗ, αηά \>γ ζ. ηαιτίΐίίνβ οί ΐΗε ίαείδ, Ι 3.ιη βιη- 
1)αιταδδ6ά \>γ ταγ ίηοαρΕοίΐγ ίοΓ δρ€3.1άη§*. κακοπαθάν^ 1>6αιυδ€ 
]ΐ6 Υίζά 1)6€η ίιηρΗδοηεά, \>2ίύ 1)βίη§ τείοδοά : δ6€ § 17. 

^κταν^οΐ] δο § ΙΟ, Ιντανθοί π€ποιηκασι την κρίσιν, 'ΐΗβγ Ιΐανο 
1)ΓθαβΗΐ ΐΗβ Ιήαΐ ΙιίΐΗβΓ'. ΗβΓβ, Ιοο, ΐΗβ ίά&3. οί τηοϋοη οαη 
Όβ βΐίαΐβά Γγοπι ώφ€λΐ7σ€ν άβ = Ιβαηθησεν, Ιη δορΚ /%ί/. 481, 
Ιμ,βαΧον μ ... οποί | ηκίστα μ€λλω...άλγυν€ίν, οποι=Ικ€ΐσ€ οιτον. 
Ι η Αγ. Σγ^, 526, ποΓ χρην άναμ€Ϊναι, = /Α€χρι τίνος χρόνου ; Ορ. Ροεε. 
αέ/£υΓ. /Γλ; 1062, 

β § 3• οτβΓΤΌί γ. το» αλ.] 'Ηανβ 1)€6η (1ίδΙ>6ΐί6ν6ά 1)6(:ατΐδ6 
ΧΥϊ^γ Ιοίά Ιΐΐ€ ΙηιΛ': τοις αληθίσιν, α δΟΐηενΙίΕΐ ΗατδΙι ίηδίηι- 
χη€ηία1 άαϋίνβ, * \>γ Λε Ιηΐΐΐΐ*, = τψ τα αλι;^ λέγειν. — ί^ηΚίασαι αντα, 

Ιο ρ^σν€, €δί&1)1ίδ1ι Λοίτ δίοιχ, νΐιίοΐι, 11ιου§1ι ΐΰαΐΐχ Ιηιβ, δβειηβά 
ίιηρΓθ5αΙ)ΐ6. 

€7Γΐ τοις των κατηγ, λογ.] * άβροηάοηί υροη*. οντά τά ^ργα, *Λβ 
αείιιαΐ ίαείδ' : η αληθ, των πραγμάτων, * ΐΗβ 1πΐ6 νβΓδίοη * οΓ Λο 
δίοίγ. Ορ. 7?/γ. β. β. ^ 2, η δόία τώμ πραχθεντων ορρ. Ιο η 
άληθ^ΐΛ, 

§ 4• ονχ απ€ρ,..ακροασθ<ΐί'\ Ουι ίάίοιη ΓοςαΪΓβδ, σύχαπ€ρ οΐ 
πολΛοι αιτούνται, άκροασθαι αύτων. Ορ. ΡΙαΙ. ^^ί^^; 5^^ ^ ΊΓ€ΐνην 
καΧ 8νψην αναγκαίων, ον;( ωστΓ€ρ Ιγώ ποΧλά και ΐ7^€α και παντοδαπα 
€υω;(ονν νμας : /. ^. ου;( ω<ηΓ€ρ ^γώ ίποίονν, €υω\ων, 

§ 5• '''άδ€ Βί] Νοίβ δ£, \ν1ΐ6Γ6 (α£ΐ6Γ ονχ απ€ρ, κ.τ.Χ) ΙαΙδΓ 
ρΓΟδβ ινοαίά ιΐδΐι. 1ιαν€ αλλά : ορ. ΤΚαο. ΐν. 86, ουκ «τι κακω, ^' 
€λ€υθ€ρωσ€ί Ο, δο ουδ€ = οίλλ* ου, 77. XXIV. 25. 

€ίλΐ70€ΐ!2ΐ...€φ^σ^αι] *ΐΗαΙ ίΐ Ιιοδ ΐΗο ίοΓΟβ οΓ ίπιΛ, ηοί οί 
Γΐΐ€ΐοπ€α1 3x1*. ΤΗο ρΓοροδοά ίηδ£Γΐίοη οΓ €υ 1)6Γογο €ΐρησθαι δοοπίδ 
Ιο ντ€α1ί€η Ιΐΐ€ δοηδο. άληθ€ίίΐ., 8€ΐνότψι ίηδίηιιηοηίαΐ άαΐ. Ιίΐ^β 
τοις αλΐ7^€σιν ίη § 3 : 1>7 ιηβαηδ οί, ίη Ιΐΐ€ δΙτεηβίΚ οΓ. 

§ 6. και πού τι και Ιζαμ.^ ΤΗο βίδί και= 'αίίο* : ί' Λ Λί 1ΐ€ ίδ 
ίη ρβΗΙ, ίί? ^1 1ΐ6 1>© ηεΓνοαδ : Λβ δβοοηά καί= 'β'βη', 'αοίιιαίΐγ', 
1)6ΐοη^η§ (ο ΙξμμαρηΙν : ιτον = ' Ι δυρροδο,' πιΙΗογ ίΐιαη ' αϊ δοιηο ρρ. 5—7] ΝΟΤΕ 3. 159 

ροίηΐ'. 'ΤΙΐ6 νοτγ ίαεί (ΗαΙ α ιηαη'δ Ιίίο 15 αϋ δ(α]^6 ιηαίεβδ ιΧ. 
3ΐιηο5( ε6Γ(αίη (Ιιαΐ 1ΐ6 ^1 εοιηιηί( δοιηο ίηάίδΟΓβϋοη '. 

§ 7• 8ιαΐΓράσσωντα4...όρβου/ΐ€ΐ'ους] 'ΒαΙ ινΗβη Λβχ ΕΓ6 δοοίιίη^ 
(/Γ-ίί.) Ιο ββιεεί 501116 οΙ)]6οΙ \νίΐ1ιουί ήδ1ί5, ΐΗβγ ατο ιηοΓ€ 5υοο655- 
ίυΐ (οδ 5ρ^α1^βΓ5) \ €ρ. δορΚ. Αηί, 675» των 8* 6ρθουμ,€νων, * οΓ Λβ 
ρΓΟδρβΓουδ '. 

ίν τω ΰμντ. θικ.] ' Α ραιΐ οΓ γουΓ ά\ι\γ ηο Ιοδδ Λαη οΓ τηγ 7 
τί^^Η^': />. εοιηρΕϋΙ)ΐ6 ινίΐΐι Ιΐιβ ηλιαχτηχος όρκος Ιαΐ^βη Ι)/ Ιΐιβ 

§ 8. ου τψ φ€ύγ€ΐν αν] * Νοί οη ΐΗβ οΐιαηοβ οΓ βίαάίη^ Λο 
3υ(1§τηβηΙ οΓ Λβ ΑΛβηίαη ρεορίε '. τω φ€υγ€ΐν ίδ α άαΐ. βχρΓ6δδίη§ 
(]ΐ6 ιηοΐίνο Οδ α είΓευιηδ(&ηε6 οί (1ΐ6 αε^οη, ΗΙ^ε €ννοι<^ ίπραζα, Ι 
&ε(6(1 \πΐ1ι (οΓ Γγοπι) ^οοά ινϋΐ : Εδ νβ πιί^ΐιΐ βαχ, * Ι άο ηοΐ υι^β 
ίΗίδ δγ ζααγ ο/ ροδδίΐ)!/ βδεαρίη^'. φ€υγ€ίν αν, Λε ούΐίςηε ο£ 
φεύγοιμι αν, ηοΐ οί Ιφευγον αν. — το ττληθος το νμ€Τ€ρον, ΐΚε 311(1^65 
οδ ΓβρΓεδβηΙίη^ τον Βήμον τον ΆΛ^ναιον: Ιΐιε Γβ^υΐατ ιηοάε οί 
Γεδρεείίαΐ αάάιεδδ; δο Αη(^ο1^. Λί)^^^. § ΐ35> το πλήθος των ΆΛ^ ναιων. καν ανω/ϋοτοις κ,τ.λ.] *Ι ινοιιΜ εοιηπιί( ταγ Ιίίε Ιο γοΜΤ άεείδίοη 
βνβη ϊί γοχχ νβΓβ 1)οαη(1 \)γ ηο οαΐΐι, αηά ινβΓε Ιο άεείάβ οη ηο 
1)αδίδ οί 1α\^' : καΙ μη κατά νόμον μτβίνα ψϊύί ΒιαψηφίσαχτΟοΛ, — Ιν€κά 
γ€ του πιστ€υ€ΐν, * δΟ ίατ 05 εοηεεπίδ ' είε. 

παρανομία] 'ίΠε^αΙ εοηάαεί,' οίΐεη αίδο ίη α ^εηοΓοΙ δβηδε 
οί &η(ί-Γ6ραΙ)1ίεαη Ιίεοηεε ; ου Βημοτικη παρανομία (οί Α1]ϋΙ>ία(ΐ6δ) 
ΤΗαε. VI. 28. 

§ 9• κακούργος] Οη Λβ δΐΓεη§ΐΗ οί Λβ ίηίοπηαΰοη (^ν8€ΐ^ί$ 
κακονργίας) Ιαίά α^αίηδΐ Ιιίιη, 1ιε \\Γαδ απτεδίεά 1>γ Λε Είενεη (άπα- 
γωγτ^ν, § 9 : απηχθψ, § 85). ΤΚε δαιηε δϋΐηπιαΓχ ρΓοεεάαιε (ίηδίεαά 
οί Ιΐΐ6 οτάίηατγ γρ^φη φόνου) νοδ Ιαΐςεη α^αίηδΐ Ιΐιε ηιαιάεΓείδ οί 
ΡΗΓτηίεΙιοδ ίη 4" Β•ε• (Ι.γ1ίΐΐΓ&. Ιη Σωοτ, § 1 2) αηά ΑβΟΓαΙΟδ 
(Ι,}Γδ. Ιη Αξοναί, § 85). ΤΗβ δρεαΙεβΓ ΙιεΓβ δεεπίδ Ιο Ιιανε 1)βεη 
(τεαίεά Ιιατδΐιΐγ, 1)υ( ηο(, οδ 1ιε αΐΐε^εδ, ίΠε^^αΠγ. 

§ ΙΟ. φασί δ€ αυ] ΤΗεγ αΓ^υβ ΐΗ&Ι Λε βεηεκιΐ ίβπη κσχουργία 
ίηείαάεδ το αποκτ€ίν€ΐν οί τυ^ί λγ το ΐ£ροσυλ€Ϊν, είε. : 1ιε αάπιίΐδ 
(Ιιίδ, 1)υ( 3τ§;υεδ ύιζΧ, (Ιιεδε ^εαίει κακουργήματα δΐιοαίά 1>6 ϋίεά 
υηάει Λβ Ιανδ δρεείαΐ Ιο εαείι. ΤΗε εηιεηάαϋοη φασί 8^ αύτο γ€ 
το αποκτ€ίν€ΐγ, \^(}ι ωστ^ ίηδειίεά 1>είθΓε καΐ το ΐ€ροσυλ€Γν, ίδ 1 6ο ΞΕΣΕΟΤΙΟΝΞ. [Αντιρηον 

ηο€(1ΐ€5δ, αηά 5ΐ駧6δΐ5 α οοηίπιβΐ, νΗίοΗ Ηοδ ηο ροίηΐ 1ι6Γ6, 1)€- 
Ιινβεη ααοΜβηΙαΙ Ιιοιηίαίάο αηά <ΐ€ΐίΙ)€ΓαΙο ιηαΓάβΓ. 

Ιν η5 άγορ^] ΤΗβ ρΓΟδβοαΙΟΓ ΐη α οοδβ οί φόνος §2ΐν€ Λ€ 
3ΐοαυδ6€ΐ ίοπηαΐ ηοΗοβ (πρόρρησις) Ιο 1^^βρ 2ΐ\ιταχ Γιοιη αΐΐ ρα5Ηο 
ρΐαοβδ : δβ€ 1)6ΐο\ν § 88. δβνβκιΐ 1α\ν-οουΓίδ ινεΓβ δίΐιιαίοά ίη Ιΐΐ6 
Γηατίςβί-ρίααο : Ί^γΒ, Ό€ δοη, Ανί^ίορΗ, § 55» ^7Τ^^ οίκων τ^ς αγοράς 
(ίΗοηξΗ Ι Ιίνβ ηοατ) οντ€ προς 8ικαστι;ρ«ρ οντ€ π/)θ5 βονλ€ντηρίί( 
ωφθην ον^€'Π'ωποτ€, 

8 § II. ατταντα τα 8ικαστ);ρία] νίζ. (ι) ΐΗβ Αιβίορα^Οδ, (2) το ΙπΙ 
Παλλ«ι$ίφ, ίοΓ αεεί(ΐ6η(α1 Ηοιηίείάε, (3) το €ν Φρ€αττοζ νΐιβη α ιηαη 
αΙτ^Βήγ 1)αηίδ1ιβ(1 ίοΓ αη αοαΐάεπίαΐ Ιιοιηίαάο ίδ ΐΓί6ά αηεν Γογ 
ιηυΓάοΓ, (4) το €π1 Δ€λφινιω, Γογ Ιιοιιιίοίάΰ ινΗ€Γ6 3αδίίβεαΐίοη ίδ 
ρΐβαάβά^ (5) το €πΙ Πρυταν€Ϊφ, ν1ΐ6η αη ίηαηίιηαίο οΙ)36ε( Ηαά 
οαυδβά άεαϋι. Ιη ΐΗο ΙοδΙ ίουτ οοατίδ Λο ^φέται ^υό^οά. €ρ. 
Η€πη&ηη ΑηΗς. ι. § ιοφ 

τοΟτο δ€ δ€ον .σ€] ΤΗο Εροάοδίδ νουΜ ρΓοροΗχ 1ιαν€ 1)6€η 

άνωμοτος μ€ν.,,κατηγορ€ίς, 2Λ. (1ΐ6 1)6£;ίηηίη§ οί § 12: 1)1ΐ1 θνίη§ 

Ιο ίΗε 1βη§Λ οί Λβ δοηΐεηοβ Λο οοηδίπιείίοη ίδ ίηΐ6Γπιρΐ€(1, αηά 
§ 1 2 1)6§ίηδ \«Γίΐ1ι α (ίηδ(63,ά οί ταντα) συ παρ€λ^ών. 

§ 1 2. ανωμοτος μ(ν] Τ1ΐ6 υδααΐ νροωμοσία 03η Βοζιοέίγ 1ιαν€ 
1)6€η άίδρβηδΰά νίΛ ίη εΟδΟδ οί απαγωγή. ΤΗο βχρΓδδδίοη ίδ Αβ- 

Ιοηεαΐ : ' χου Ιιανβ ηο( (α]ς6η (1ΐ6 δοΐβηιη οα(1ι οί Ιΐΐ6 Ατείορα^οδ '. 

άπτομίνους των σφαγίων] '^ΐΗ Ηαηά Ιαίά υροη ΐΐιο δαοτί- 
ήοβ '. Όβπι. Ιη Ατι$ίθ€Τ, § 67 : νρωτον μίν διο/Α€Γτ(Χ4 κατ ^ίω- 
λ€ίας αντου καΐ γένους καΧ οικίας... στάς ^Ι των τομίων καττρου καΐ 
κριον και ταύρου, και τούτων Ισφαγμίνων νφ* ων $€1 καΐ ^ν αίς ημ€ραις 
καθηκ€ΐ, 

§ 13. Ζσον ην μοΐ] Ί% ινΕδ οδ §οο<1 ίοΓ ιη€' ηοΐ Ιο οοπιβ : 
* Ι πιίξΗ( 35 νοΠ ηοΐ Ηανβ οοπιβ '. Βίοδδ ίηδβΓίδ Λοα αΛ6Γ οφλ€Ϊν^ 
Γβηάεηη^ α€ςΐίΐίηι €ταί Ιί€€νε τηίΗΐ: 1)αΙ ΐΗε δβηδβ ίδ, * Ι ιηίβΐιί 08 
νβΐΐ Ηαν6 ίηαίΓΓοά 3η(1§πΐ€ηί 1>7 άοίαυίί *. 

την προτέρον] 5€. απολογίαν. Όβπΐ. Ιη Αη$ίθ€Τ, % 69, τον 
νρ6τ€ρον δ* 2ί€στιν €ίΐΓΟντα λόγον μ€τασΓηναι. ΤΗίδ νθ1ΐΐηΐ3Ι7 ΐνίΛ- 
άταναί ίδ €χρΓ€δδ6ά ίη 7<?/τ. Γ. δ. § ι \)γ υπαπίστη, 

9 § Ι4• αρχαιοτάτου] Ιδοΐατ. Ραη€ξ^τ, § 4©, οί γαρ λ' αρχ5 ^<ρ* 
των φονίκων €γκαλ€σαντ€ς...^ν τοΓς νό/Αοις τοις ημ€Γ€ροΐ9 τάς κρισ€ΐς 
^«Όΐι;σ(ΐντο ΐΓ€ρΙ αντώι^. ρρ. 7— ίο] ΝΟΤΕ Ξ. ι6ι 

η ου] ον, αη(1 ηο( μ.η, ίη (}ΐ6 δοεοηά είαυεο, 1)6αιυ5€ (}ι6Γ6 18 αη 
«ιηρίιαδίδ οη Λο /α€ί ΛαΙ 1ΐ€ άθ€8 ηοί δίαΐβ Λβ οαββ οοΓτεοΙΙχ. 
Ηο 8661^8 Ιο 16Ε(1 γοιι ίηΐο αη αΙ}δ(ταοΙ δρεευΐαΐίοη (€ΐ καλώς κ€Γκ- 
ται ^ /ιι;) : γου ιηιΐ8ί (Ιγεμγ α ρηΐζίκαΐ εοηε1υ8ίοη. δοβ ηοΐβ οη 
8θρ1ΐ. Αί, 7, δτΓίϋς ιδι/ς | «Γτ* &δον €ΐτ* ουκ Ικδον. 

§ 15. ουδ€ΐ9 ΐΓωποτ€] ΟγοΙο (ν. 49^) ίδ ^Λ Ιΐΐ0δ€ νΗο άβη^ Λ&ί 
£ρΗίαΗ68 (οοΐ^ α^ναγ ΐΚο 3αΗ8(1ίε(ίοη οί (1ΐ6 Αιοίορα^οδ ίη Ιιοπιί- 
είά€. Ιη Γ»3Γ8. ογ. ι. Ό€ Οαεά, Ε^α^, § 3^» Φ ^^^^ πάτριο ν ^στι και ^φ* 
ν/ιών άποδ€δοτ(Η του φόνον τάς δικας δικά(€ΐν, άΐΓθδ€8οτ{ΐι 18 ηοΐ *' ί( 
Κα5 1>66η ^ίνοη 1)3.ε1ί ', 5υ( ' ίΐ: 18 α88ί^6ά '. 

κίΐι ταντα παρ€λ^ών] Ο ρ. § 12 α σα> ΐΓαρ€λθ<ύν, § II σν 8^ 
τοντο μίν παρ€λ0ών, κ.τ.λ. ΒβΙΙΟΓ 1ΐ6Γ€, ΐΐιβη, 'αηά Ηανίης άίδ- 
Γ€£αΓ(ΐ€(1 ΐΗεδο οκϋη&ηοβδ * : ιαΙΙιβΓ ΐΗαη : ' αηοϊ, ινίιαί ίδ πιΟΓβ, 
γοη Ιιανβ εοιηο ΓοΓ^τατά ', βία 

§ 1 6. ω« καΐ τοις τ6τ€ δικεκΓταΓς, κ. τ. λ.] 'οδ ίί, ίη ί3.ε1, γοιι 
ιηβαηί Ιο άίδρυΐβ Λβ ρΓβνίουδ νβΓάίαί '. οί 70τ€ δικασται ατβ Λο 
]ιΐ(1§β8 ινΗο ΟΓβ ηιηα ϊτγίηζ Λβ οαδβ, 1)αΙ ινίιο, 2ΐΙ Λβ Ιίπιο άοηοίεά 
1)γ άπιστησων, \ντί11 1>6 ' Ιΐΐ€ /οτηιεν ]υά8βδ ', ντΗοδβ ν6Γ(ϋοΙ Ηβ ^ντίΠ 
Λβη δ^β1^ ϋο ηρδβΐ. Ιΐ δββιηδ υηηβοοδδοτγ Ιο οοη]€€ΐιΐΓ€ τοΓσδ€ 
τοις ΟΓ τοΪ9 Μ6^ 

μτβ^ νλ€ον,,,μηί^] ^ €Ό€η ίί Ι απι &εςαί((6(1 (δο {ζχ ίτοτα \>ύη^ 
βηαΐΐγ 3ανίίΙ) Ι απι ηοί ^ν^η 1>6η€ή(6ά '. 

§ 17- «-ι δ€ /ϋΐάλ' Ιϋθην] * ΜοΓβΟΥβΓ, Ι νΟδ ΖΟΧύζΜγ ίπΐ- 

ρΗδοηβά*. μαΚα ίδ ηοΐ = 'η^ΟΓουδΙχ', 1)υΙ ιηοΓβΙγ ^νβδ α εβΓίαίη 
εοΠοςαίαΙ επιρίιαδίδ, ' Ι οαη αδδαΓΟ γοιι'. 

Ιγγνητάς τμ€Ϊς] Οβπι. Ιη Ήηιθ€η §.Ι44 (^ΓΟΐη Λβ οαΛ οί 
(Ηβ βουλίνταΐ), ου&€ &ησω *Αθηναίων ονδινα ος αν ίγγνητάς τρ€Ϊς 
καθίοτζ το αντο τέλος τ€λοί;κτας (/.Λ ΐΙΐΓββ ι7πγ€Γ5 ί£ 1ΐ6 ινβΓβ α 
4ΐπΓ€ν9, βίο.). ΤΗβ οηΐγ βχοβρίίοη ψοβ νΐιβη ΐΗβ αοοιίδβά \νταδ 
οΗατ^βά νί(Η προδοσίία τ^ς ΐΓΟλ€(ι>ς ΟΓ κατάλνσις τον Εημχη) : Β,ηά 
ίΙΐ6 ο53β€ί, ΌοπιοδίΚ. δαχδ, ^τΕδ ίο ρΓβνβηί πιαίίαοαδ οοΐΐυδίοη 
απιοη^ ί1ΐ6 1»ητορ€ς ίη ί1ΐ6 βουλψ 

οΐ ^πι/Χ€λΐ7ταΙ των κ.] = οί €νδ€κα, \)γ νΐΐοΐη ί1ΐ€ 3ΓΓ6δί Οη ί1ΐ6 10 

€νδ€ΐ{ι$ κακονργίας ψ2ίΒ ιηαάβ. ΗβΓηι. Αη/ί^. Ι. § 139• ^3• 

^μοι /ιόν<ρ ^π€λιΐΓ€] 'ίαίΐβά ίη η) γ ΟΕδΟ οηΐγ'. Τ1ΐ6 δίιηρίβ (Ιαί. 
^νβδ ίΗίδ δοηδβ τ^ίΐΐιουί ίΗβ αάάίίίοη οί ^ιγ* ρΓοροδβά \>γ Κβίδίεε. 
ΒαίΐβΓ, η€€ά1βδδ1)τ, 6'€λιΐΓ€. ι62 5ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5. [Αντιρηον 

§ 1 8. άΐΓαρασκ€νότατον] Τ1ΐ6 ίηδβΐΐίοη οί ω$ 1>6ίθΓ6 αν. 866ΐη$ 

τοΛ τ€ φίλους] Ορ. ϋβιη. Ιη Τίηιοοτ, § Ι45> *"<* /*'? 8ια το δ€- 
ϋσθοΛ χηρον αναγκοί^οιντο αγανίζισθαι, η κ€Ϊ ττακτάιτοκην άΐΓαράσκ€υοι 
€Γ€ν : \«γ1ι6Γ6 χ€ΐρον, ' α( ^6Ε(6Γ (ϋδοάναηίαξβ ', ιηεαηδ ύΐ2Χ ϊ\ί^ (ϋβ- 
£;Γ&εο οί ΛεΐΓ ίιηρΓίδοηιηεηΙ Μτοηΐά βδίταπββ Ιΐιείτ δυρροΛοΐδ• 

§ 19. ΐΓολΑχ)Γς έλασσω0€ί9, κ,τ.λ.] 'ρίαοβά αί α (ϋδ2ΐ(1ν3ΐι(2ΐ^ 
ίη Γ6δρ6€ί Ιο ιχιαηγ ροίηΐδ οΓ γουι Ιαν αηά οί 3ιΐδα€6' : 1)€αιυδθ 
Ηε Ηαά 1)66η αεευδβά οδ α κακονργος, αηά 1)&ί1 Ηαά 1)6εη ΓβίιΐδΟίΙ 
Ορ. 1\ασσονμ€νοι^ 'δυίΤβηη^ α (ϋδαάναηΐΕ^β', 'εχαοώι^ Ιβδδ Λαη 
ουΓ άαε', ΤΗυο. ι. 77 • Ο^ιη• ^^ ^(^- § 3> «"ολλα μ\ν ονν εγωγ* ιλατ- 
τον/ιαι κατά τουτονι τον αγώνα Αισχινον. — ΤΗίδ ίδ ΌθΙ)Γ66'δ ΟΟΓΓ., 
εοηήπηεά 1)χ Ν, οί νυ1§. σω^€4ς αν, "«νΐιίςΐϊ νοαίά ιηβαη * ΰηϋΐΐβά 
(ο αε(|υί(1α1 ' (/'. ^. σωθ^ίψ αν €ί τών δικαίων τνχοι/ιι). 

§ 2ο. ΑΤνον] α ΙοίΛτη οη Λε οο&δΐ οί ΤΙίΓαοε, οη ϋιβ ρΓο- 
ταοΏΧοτγ δ. ε. οί ΐΗβ Ιαΐ^ε 8(6η(0Γίδ αΐ (1^6 ιηοιΚΗ οί (Ηε Ηούηΐδ : 
2ΐΙ)οαΙ ιοο ΐϋίΐεδ ν. οί Ι.€δ1κ)δ. Ναιηεά 5/ ΤΗυα νιι. 57 ^^ 
οηο οί 11ΐΓ€6 Αεοΐίο ρΐαοβδ ινίιίοΐι Ιιείρεά ΑΛεηδ ΕβοίηδΙ δίαΐχ, 
ΜεΛ)ηηηΕ αηά Τεηβάοδ 1)6ίη§ Λε οίΗβΓδ. 

Θρ^ίν] ΗοΓ. ν. 6 δαχδ οί ΐΗβ ΤΙίΓαοίαηδ, π(ΐιλ€νσι τα τ^κνα 
ΙΐΓ* ^έαγωγβ (αδ δίανεδ). Θρ^ττα, α ΤΙΐΓ&ααη δονλι;, Τΐιεορίι. ^Λϊγ. 
XXVIII. (χχι. ίη ταγ οά., νΗβΓβ δεβ ηοΐβ ρ. 242). 

§ 2 ι] η.,.ΊΓρσφαχτι%\ ίΗβ (Γβοί) οοεοδίοη : ορ. ΤΗυο. ι. 23, ττ^ν 
άληθ€στά'ηρ^ ττρόφασιν. Βα( 1)6ΐο\ν § 26 ); ^ρόφασις ίδ (Ηε (ίαίδο) 
ρΓ6ΐ€Χΐ. πρόφ, ίδ α αιυδβ αΙΙίξεά — Ιτυΐγ ογ υηίηιΐ/. 

τ^5 Μι^Λί/Αναίας] Μηθύμνη (Μοίίνο) οη Ν.^. οοαδ( οί Ι>6δΙ}θδ. 
ΤΙΐυο. III. 2, Α€σβο% πλην Μηθύμνης ανέστη. Τΐΐε Ιαηά οί 

ΜβΛχιηηα νοδ ηοΐ οοηήδοαίεά 1)γ ΑΐΗβηδ αίΙβΓ ΐΗο τβνοΐΐ (πι. 
5ο): αηά ίη νιι. 57 ί^δ ρεορίβ εγο ψόρφ ουχ νπι/κοοι — απ βχ- 
ειηρίίοη δΗατεά ίη 415 β-^• ^^^Υ ^7 Οΐιίοδ (νι. 85). 

11 [τον Ήρω&ψ] Α ιηαηίίβδί §1θδδ, ινίιίοΐι α οοιηιηα εΛογ αντον 
ίαίΐδ (ο ιηαΐ^ε 1οΐ6ΓΕΐ)1ε. 

δτι μη] Αη ίιηροδδίΙ)ΐ6 δοΐεοίδίη. Ι €0η]60ΐιΐΓ€, οτι, [ον τ^ ί]/*]} 
νρονοά^ 

ΐΓ€ποιημ€νος] Ορ. 72ί/Γ. Β. )9. § 8, τετιμωρημίνος, 

§ 22. ίγ4γν€το] ΤΚίδ, ίοο, /οΙΙαινεά (ίιηροΓί.) οί ηβοοδδίίγ : 
1)αΙ Ιγό'€το, 'ΙοοΙε ρΐαοε',— οί Λε δοιηε Λίη§ νίο^νβά, ηοΐ οδ ρρ. ΙΟ— 12] ΝΟΤΕ 5, 1 63 

α εοηδοςυβηεο, 5υΙ 08 αη ίηάβροηθβηΐ οεειιπβηεβ 2Χ α ^[ίνεη 
ιηοιη6η( ίη ρα8( ϋιηο. 

ταυτ'] * α11 ΐΚίδ ' : ΐΗβ μ€Γ€κβασις ΒΧϊά ίΐδ είΓευπίδΙαηεβδ. 

§ 23- ^ ί^αΐ νπ €μ.υν] ΤΗβ και ίδ Γβάυηάοηϋ, αηά αιη 1)€ 
βχρΓβδδβά οτύγ ίί ινβ δαγ *\}γ πιο οη τηγ ρατί': 1)υΙ ίΗβ ΟΓβεΙε 
1ον€ οί 1>&ΐΕη€€<1 οοηΐπίδί 1)0ΓΓ0ΐνδ ίΐ Γγοπι ίΗβ ίοπη, ίζ, ου μόνον 
νπο των α. άλλα και χητ* Ιμον, 8θ 8ορΙΐ. £ί. 114^, Αη/. 9^7• 

€15 Τ€ την ΜίΤ.] ΤΗβ Τ€ αΛ€Γ €ΐ5 οοΓΓβδροικΙδ ^Λ Λβ 

και 1)6ίθΓ6 άλλου (*1)0ί1ι — αηά*, />. 'ηοΐ οηΐχ — 1)υί*): Λο οίαυδβ 
και τ. ί. γ. Ιπ€μπ€το εχρίοίηδ €γώ αίτιος ην ν,: * ΝοΙ οηΐ/ ναδ Ι 
Λβ οαυδβ οί α ιηβδδ€η§6Γ 1)6ίη§ δβηΐ, — Λαί ίδ, ίΐ >ν3.δ οη τηγ 
δυ§2€δΐίοη ΐΗαΙ ίΐ ναδ ρΓοροδ€ά Ιο δεηά Ιιίιη (ζ/»/^), — 1)ΐι1' βίο. 

§ 24- €π€μνον] ΌββΓβίΙ Ιο δ€ηά'. ΑβδοΗίη. Ιη 0(63, § 83, 
*Αλόηο/σον €δίδον' ό 8^ ά7Γηγ6ρ€υ€ μη λαμβάνειν : δΟ ΙΙΐΓ€ΐθον. 

ΐΓλοι59...£γιγν€το] *ΤΗο ¥Γ6ίΐ11ΐ€Γ ίανουιεά οιΐΓ νοχα^ο' : Τΐιυο. 
Ι. 137) μη^^ο- Ικβηναι Ικ τη^ ν€ω9 μ^^χρί πλονς γάοτται. 

§ 25. ^ΊΓ€^μονν'\ * ναδ δΐίΙΠη Ιΐιο οοιιηΐτγ' — /.λ ίη Ιί6δΙ}0δ, 12 
1)€ίθΓ€ Ηβ Ιιαά δοίΐβά ίοΓ ΐΗβ εοοδί οί ΤΙίΓαοβ. Κβίδΐίβ ντοη^ΐχ, 
* Αΐ1ΐ€ηίδ αάΐιιιο νβΓδ2ΐΙ)αΓ ' — δαρροδίη§ ΐΗΰ δρβαΙίβΓ Ιο Ηανβ §οηβ 

ΐ1ΐ6Γ6 ίΓΟΠΙ ΑβηΟδ, 1)6ίθΓ6 ΓβΙΐΙΓΠίη^ Ιο Ι.0δΙ)Οδ, 

§ 20. Ιν μίν τ5 γ5] Τ1ΐ€ μ€ν ίδ 1α1^6η υρ \>γ όπως 8* ι/φαν. : 
οη Ιαηά 1ΐ6 λαά εοτΐαίηΐγ δ^^ Ι^ϋί^ά, (Ιιβγ δΕίιΙ, 1)υΙ Ηον (}ΐ€ \>οάγ 
Ηαά άΐ5αρρ€αν€ά^ (Ηβγ οοαίά ηο( (6ΐΙ 

4ν αδύνατο] ΤΗβ ίπιροΓί νίΐΗ αν πιίβΗί πιβαη οίΐΗβΓ (ι) Ηβ 
νιτοαίά ηοΐ τκην 1)€ αΙ)ΐ6 [οδ ίη ίαοί Ηβ ίδ] : ογ (2) Ηβ \νου1ά ηοί, 
ζΧ. ΐΗβ δυρροδβά ροδΙ Ιίπιβ, Ηανβ 1)ββη αΜβ : ΐΗβ ίπιρβΓί. (ϋββήη^ 
ΗβΓβ ίΓΟΠΙ Λβ ΕΟΓ. ίη βχρΓβδδίη^ ΐΗβ πιαη'δ $ίαί€^ αηά ηοΐ πιβΓβΙγ 
Ηίδ αΗίΗΐγ ίοΓ α οβΛαίη ζχΧ 2Χ ά αβΠαίη πιοπιβηΐ. * Ηβ ρΓθΙ)ΕΗ1χ 
ΐέ'ΟίΐΜ ηοί Ηαν€ δ€€η ίη α ωηάϋίοη Ιο οοηΐτοί Ηίδ ο^τη πιονβπιβηΐδ *. 

§ 27- ο'πΊηρ\ Α ροβϋ. ινοΓά υδβά Ι)/ Χβη. ίη ΐΗίδ δβηδβ, 
Οτ. IV. 6. 17- 

κατ ίγω] * ΝβνβπΗβΙβδδ, Ι οοηοβ^β [Ι ινίΠ Ιαΐίβ ίοΓ βταηίβίϊ] 
ΐΗβ οδδβηίοη οί ΐΗβ ρΓΟδβοιιΙΟΓδ, παρ€χ6μ€νος, οΙίΗσηξΗ Ι 1)πη§ 
νίΐηβδδβδ ', βίο. €ΐτα, = αίΐβΓ α11 ΐΗαί Ι Η^νβ ρΓονβά : αρ. ΡΙλΙ. 
Ρτοί. 327 ^• 

§ 28. ανδρός πΆν. και 1*^β^ 'λΥΗβη α πιαη Ηαοί Ηββη Ιϋΐΐβά 
αηά Ψ2& 1)βίη^ ΐΗτο^η ονβΛοΕτά ' : == οτ€ Ιτ€θνηκ€ί καί Ιξ€βάλλ9το, ι64 ΞΕΙΕαΤΙΟΝΞ. [Αντιρηον 

Βίοδδ ίηβοιίδ Ινηθ€μ€νον Ι)6ίθΓ6 και Ικβ,, ερ. § 45 • ιιηηΰεβδδοηΐχ, 
Ι (Ιιίηΐ^. 

13 Ι^ν ό/Αολογουσιν αποθαν€Ϊν] ΓγλιΛ νοαίά ντίϋβ ομολ, μη άποθ,^ 

1)ΐιΙ ΐΗβ υηυ8ΐια1 ΟΓάβΓ ατίδεδ Γγοπι Λβ 6&§6γ δΐΓ6δ5 οη Λβ ηβ^ίΐΐίνβ. 

ΤΗΐκ:. VI. 1 8, ου μόνον €πιόκτα η$ άμυνετοΛ, άλλα καΙ μή όπως €ΐΓ€ΐσι 
νροκαταλαμβϋίν€ί, /'. ί, όπως μή ^€ΐσι. 

§ 29. το αίμα] $0 (}ΐ6 Πίδδ., Ι)α( (Ηο €θπ. τι αίμα ίδ οΐιηοδ^ 
οβΓίαίη, ΓοΓ Ιΐΐ6 ροδίΐίοη οί τι ορ. Ό€ΐη. /%/7. ιιι. § 47» «""* 
τοίννν τις €υηθής λόγος : 8θρ1ΐ. Αί. 4^8, κ<ιι θρών τι χρτμττόν, 

ουκ €ΐ'€χώρ€ΐ] *Βυί ινΗβη ΐΥϊ^γ Γοαηά ύΐ2ίί ΐΗίδ Λβοιγ ιναδ 
πια(1ιηίδδΐΙ)ΐ6 '. 

άποτραπόμ€νοι...€ΓνΧλαβόντ€ς ίβασ,] ΤΗβ δεεοη(1 ρατϋ. 1)€ΐοη£;δ 
ιηοΓΟ οίοδοΐχ ίο Λβ νεΛ : ορ. ΡΙαΙ. ΡΗαάί, ρ. 70 α, (ι} ι/α;χι/) 8ιασκ€- 
δασ0€Ϊσα οΓ;(ΐ;ται θιαίΓτο/ιέη;. 

§ 3©. ψλαυρον] ' οοιηρΓΟΠίίδίηβ '. 

2. ΡοΌταϋοη: %^ι — 9^. 

§ 8 1. τ€κ/Αΐ7ριων...(η7/χ€ΐοι$] Αιίδϋ.'δ άίδΐίηεϋοη 1>ο(τ¥66η (Ιιο 
εοηοΐυδίνβ τ€κμήρΐΌν αηά (Ηβ ία1ΗΙ)ΐ6 σημ^ίον ίδ ηο( εΐεατίχ άΓανη 
1)7 βΕΓίίβΓ \πίΐ€Γδ, ΐΗουβΗ τ€κμήριον οίϋβη = 'α ρτοο/\ ΑηϋρΚοη 
αρ. Αιηιηοη. 127* τα πα^^μΑνα σημ^ίοις πίστωσα», τα δ^ μ€λλαν^α 
τ€κμηρίοΐς, — νΠβΓβ σημαία = ίηάίοΛήοηδ ίαπιίδΐιβά 1)γ ίαείδ, τ€κμψ 
ρια = ^οιπιάδ οί εοη]6ε(υΓ6 : αηά δο Αηάοΐε. Ι)^ Ραεβ % 2, τΓ€ρι των 
μύ^ντων. Η€Γ6, ΙιοινβνβΓ, τ€κμήρια 3X6 ταίΙΐΰΓ ροδίΐίνο ρτοοβ : 
σημ€Ϊα^ 5Ϊ^η3, 

τους κίνδυνους] ' Λοίτ αρροίηίοά (Ιαη^βΓδ '. 

§ 82. μή καθαροί] δε. οντ€$. Χβη. Ο^τ, III. Ι. 1 6, τί χρησαιτ 
αν τις Ισχυρί^ η άνΒρ€ίω, μή σωφρονι ; 

συν€ΐσ)9άντ€ς] Χεη. Ο^κ VIII. ι. 25» ωσπ€ρ οι «'λ€Ϊν αιρου/Α€νοι 
μ€τά των €υσ€βων μάλλον ή μ€τα των ήσ€βηκ€ναΛ, τι βοκουντων. Ορ. 

Αθδείι. ΤΑίδ. 59^ — ^^^ • ^ογ. Οίί. ιιι. 2. 26 : Εατ. £ί. ΐ354• 

14 διακο>λυονΓ€9.../ϋΐΐ7 γιγν€σ0αι] Χβη. Αηοδ. II. 3• 3* Ουομίνψ 
Ιίναι €πι βασΐλΙα ουκ ίγίγνετο τα ΐ€ρ<ί^ ορρ. (Ο καλά ήμΐν τα ΐ€ρα ^ν. 

ΤΗε ροΠαΐίοη ΐηειΐΓΓ6ά \)γ Λβ ύ&γΐηξ οί Λβ Ρετδίαη Ηβταΐάδ Ηίη- 
άα^ά Ιΐΐ6 δαεΗίίε6δ α( δρατία ίτοιη 1>6!η§ ί2ΐνοιΐΓΑΐ)ΐ6 υηϋΐ (Ηο 
/ι^νις οί Τα1ΐΗχΙ)ίυδ Ιιαά 1>66η &ρρ€Εδ€<3, ΗβΓ. νιι. 134• 

§ 83. τούτων μάρτνρ€ς] δίβρΗ. δΐίρρίίβδ και μοι άνάβψ'€. ρρ. 13—15] Ν0ΤΕ3. 165 

§ 85. οΙ/ΑΟί δ^ καΐ ν/χώι/] ΟθΙ>Γ6€'8 6ΐη6η(ΐΑ(ίθη, ϋομολ, Ζϊ και 

ν/Αων, 18 (Ιΐ6 δίιηρίβδί, 1)υ( ^ν€8 ΐ€δ8 ροίηΐ: ΐΗαη οΤ/χαι 8^ καΐ (ιτρον) 
ν/χών (€Τναι) ατΓοψ, 

κα.9 ον$ /ΐ€ν άιη7χ^] ' Ι απι ηοΐ 1ίαΙ)ΐ6 (Ο (1ΐ6 1αΐ¥8 υη(ΐ6Γ \«τΗίεΗ 
Ι 1^08 &]Τ68(6(1, ινίιϋβ Ε8 (Ο ^Ηβ ζχΛ& ^τίΐΐι ^τΗίεΙι Ι αιη εΐιατ^βά, Ι 
οαη 8ώ1 1)6 1)ΓουβΙιΙ Ιο Ιτίαΐ ίη Λβ \^%2λ ίοπη '. Ηβ ινοδ αΓΓβδίεά 
ίοΓ κακουργία : ϊί ύίΒ,ΐ ιηεοηδ φόνος, 1ΐ6 εαη 8(111 1)6 (τίβά Γογ ί( \>γ α 
γραφι; φσνον : ίί ί( ιηβαηδ αηγίΗίη^ 6ΐ86, 1ΐ6 18 ίηηοεβηΐ. 

€1 δ^ δύο Ιξ ίνός] ' Ιί 1:\νο ίτίαΐδ Ηανο 1)6βη ιηα<ΐ6 ουί οί οηο, 15 
ί1ΐ6 Γααΐί ίδ ηοΐ πιίηβ, 1)ΐιΐ ίΚαΙ οί ΐΗβ αεευδβΓδ. λΥΤιβη*, ΗοννΰΥΟΓ, 
ιηγ νοΓδΙ εηοιηίβδ Ιιανο ΙβΛ ιηβ ΐΗβ οΗαηεβ οί α δοεοηά Ιηαΐ, δυιοΐχ 
γου, Λβ ίιηραηίαΐ ανατάβίδ οί 3υδΐί€β, ^11 ηονβΓ ρΓοηουηοβ οη 
ΐΗβ ρΓβδβηϋ ίδδίτε α ρΓβπναηΐΓβ νβΓάίοΙ οί ιπυΓάβΓ*. Ιη €ΐ Ύ^γίνησ- 
βον^ 'ίΓ€νοιηκασιν 1ΐ6 α3ίΐίηιε5 χΥί2Χ Ηβ ινίΐΐ 1)0 αεςυίηεά ηο\^, αηά 
Ιπβά Ε^η. ΡοΓ Λβ ίοπη οί ΐΗβ δοηίοηοβ, ού δι^ιτον, κ,τ.λ., ορ. 
Ρΐαϋ. ί?<?/3^. 5^^ ^ λογίζεται συν οτι ουκ, €ΐ /ϋΐά' τΐ9, κ.τ.λ. 

§ 86. δότ€ η και τω χρόνιρ] ^ Ιτ6αν6 δοιηβ δεορ€ ίΟΓ ύί3Χ 0(Η6Γ 
ι^ίΐηοδδ — Τίπΐ€ '. Ορ. ΗοΓ. 3α(, ιι. 2. 94ι ^<^ αΐίςαίά /αηιαε, 

ηζίανν μ€ν] *Ι δΗουΙά οβΓϋαίηΙχ άβδίΓβ, 3αά§βδ, Λαΐ: ίη δΐιοΐι 
€αδ6δ [οί αΐΐβ^βά πιΠΓάβΓ] Λ β δβηΐεηοβ (την Βίκψ) δΗουΙά 1)€ ίη 
&εεοΓ(ΐΕηε6 νίΛ Ιΐιβ Ια^δ, [ί.ί. ΛαΙ όεαίΚ δΗουΜ 1)β ίηβίοΐβίΐ ίί 
06δ€Γνβ(3,] 1)υί Λαί Ιΐιο ίηνΰδάβλίίοη δΗουΙά, ίη ονειγ ροδδίΙ)1β 
ίηδίαηοΰ, 1)6 κ^^ιιίαΐβά 1)γ ίυδίίοβ' (το δίκαιον), δαιιρρβ ίηδβΓίδ 
τοντονς (^^. τονς νόμους) όοίοΓΟ το δίκαιον, (Ηϋδ Ι)76α1ζ6ηίη^, Ι ΐΗίηΙ:, 
ΙΗθ αηΗΐΗοδίδ 56ίΐ¥66η ' ίΗο Ιαινδ ' οδ ΐΗο δίαηάατά οί ρυηίδΗπιβηί, 
ΛΤϊά *3ΐΐδΐίθ6' οδ ΙΗ6 εαηοη οί ίηςιιίΓγ. — ηζίονν Ιίΐεβ Ιβουλόμψ^ 
§ Ι, ηοίί, 

§ ^7- χρηο-θαι τ5 δίκ|;] * αΙ)ί(ΐ6 \)γ Λβ δεηίβηοβ '. 

ο5τ€ την δίκι/ν, κ,τ.λ.] *Νο οηο νοιιΐά <1αΓ6, ΙΙίΓου^Η οοηίϊ- 
(Ιβηοβ ίη Ηίδ οινη ίηηοοβηοο, Ιο εοηίναυβηε ίΗε 5£η{αια ινΗεη οη€€ 
ρΓοηουηε6(], ογ, ίί εοηδείουδ οί Ηίδ £;υ11ί, ίο ν€Μ αξαίη^ί {Ηέ Ιατυ \ 
Γογ α Ιηιο αηΗΐΗοδίδ, Λβ ίΐΕΐίείδβά ρΙΐΓ&δβδ δΗουΙά βχριβδδ ορρόδίΐο 
ηοΗοηδ : 1)υί Λβχ εγο, ίη ίαεί, πΐΰΓβΙγ άίίΤβΓβηΙ ίοπηδ οί Λβ δαηιβ 
ηοΐίοη. €ρ. Ιΐΐ€ ίβίδβ οηΗΛβδίδ ίη Ι»χδ. ίη Εναί, § 3^, γρην 

α σ€...ΐΓθλν /Αολλον τοις /ιιέλλουσιν αδίκως α^ο^αν€ίσ^αι μηνυτην 
γ€ν€σ0αι ή τονς αδίκως αττολον/ιένονς σν\λαμβάν€ΐν : ΐ¥Η6Γ6 ' ΐ1ιθδ€ 
^Ηο 2ΐΓβ αΙ)οηΐ Ιο όίβ υη3υδ11χ ' δΗοαΙά ρΓορβτΙχ 1)€ ωη&α5ί(ά τιπίΗ 
ΐΗοδβ 'ινίιο ατο &1>ου1 (ο ρβπδΗ υη^αδίΐχ'. 

;. ' 12 ι66 5ΕΣΕ€ΤΙ0Ν3. [Αντιρηον 

§ 88. διω/Αοσίαι — τομΛα — ΊΓρορρίησ€ΐ^\ θ2.ϋΐδ 1α]&6η 1))Γ Ιΐΐ6 ρ2ϋΐί68 
Ιο α Χήδλ — Ιΐΐ6 βαοηβοβδ οη \νΗί€ΐι Λβγ δ^νοατ [δββ § 12] — Λβ 
ηοΰοβδ ίο ΐΗβ αοουδβά [§ ίο]. Ρογ Ίτρόρρησις δοβ ΡΙαί. Ζ^^, 873 α, 

ΐΓρορρησ€ΐς. . ,τάς π€ρΙ τον των νομίμων €φγ€σθαι, [ΟβΠΙ.] /η Ν€αετ* 
§ 9) ΐΓρο€Ϊπ€ν οχτώ €πι Παλλαδίφ φόνου. 

^ και Ι-πΧ τοΪ9 αλλ.] €ρ. § 23. Ιί ΐΗβ δβηίβηοβ ινβΓβ η€ξααν€ (ου 
&ιαφ€ροντα^ κ.τ.λ.) και ιηί^ΐιΐ δίαηά : Οδ ί( ίδ, ^6 ιηυδ( δαΓ€ΐχ οιηίΐ ίΐ. 

§ 89. ουκ ϊσον €στί] * ΪΙ ίδ Ιβδδ δβηοιίδ ΛαΙ ΐΗβ ρΓΟδβοαΙΟΓ δΗοιιΙά 
2ΐ€€ΐΐδ6 νίτοηξίγ ΐΗαη ιΥϊβΧ γοα, ΐΗε ίαάβοδ, δΗοαΙά άεοίάε νηοηζΐγ*. 

16 ουκ €χ€ΐ τίλος] * αοΐιίενΰδ ηο Γβδίιΐϋ : Λε Γ€δΐι1ΐ άερεηάδ (ίν) οη 
γοιι αηά οη ΐΗε Ιηαΐ '. 

§ 9θ. διομοσα/ιένους] ' ινΗβη ύϊ^γ 1ιαν6 ίίΓδΙ (3.1^6η (}ΐ6 υδΐιαΐ 
οαΛ ' (πιαάε ίη γραφαΐ φόνου), αηά ηοΐ πιειείγ Ιΐιο ονάιηατ^ &ιωμο- 
σία οί ραηίοδ ίο α Ιαν-δαίΐ. Ορ. § 1 2. 

κάκ€Ϊ] ίη (1ΐ6 ούϊ^τ Ιτίαΐ 2ΐ1δθ. 

§91. /ϋΐ€ταγνου5 γαρ] ίΛ τις: ορ. Ηοδ. Ορ. 1 2, η/ν μεν Κ€ν 
£παινΐ7σ€ΐ€ νοι/σας. Οοΐίεΐ'δ αν τις το γ€γονο5 ^Ίτανορθωσοχτο ίδ πΐΟΓβ 
ίηββηίουδ Λαη ρΓθΙ>2ΐΙ)1θ. 

ι^δι; δί τισιν] Α11ιιάίη§ Ιο Ιΐΐ6 ά€ΐ)α1β (427 β. α.) ίη Λβ ΑΐΗβηίαη 
βίεΐίΐβδία οη Ιΐιβ ίαίο οΓ Μγίϋβηο, \ν1ΐ6η Κΐ€οη*δ ριοροδοί οί α 
πιοδδαοΓβ ινοδ βίδί οαττΐεά αηά &ίΐβηναΓ(1δ Γβδοίηάβά — αΙ)ουΙ ίεη 
γβατδ 1)θΓθΓβ ΐΚο ρΓθΙ)Εΐ)1β άαΐβ ο£ Λίδ δρβοοίι. — και μετεμελησεν^ 
* Ιιανβ Εοΐυαίΐχ Γερεηΐεά ' : ορ. ΑοδοΗ. ^^. 269. 

(αΐΓολ€λυκόσιν)] οοη]. ΑνβίάηβΓ : ύμΐν ουδ* ΒΙαδδ. ΥηΙξ. νμων 
τοις ίζαπατηθείσί, 

§ 92. παραχρή/ια] /.Λ νΚίΙβ Λβ ρυΓροδβ ίδ δϋΐΐ οΐβατίγ ρΓβδβηί 
ίο Ηίδ πιίηά. Ργοπι ίΐηοίΙιβΓ ροίηί οΓ νίεν, αη ίηί€τναΙ 1>€ίν6βη 
ίΗβ ρΐαηηίη^ αηά ίΐιβ βχεουίίοη πιίβΐιΐ: 1)6 υι^βά αδ 1ΐ6ί§1ιΐ6ηίη§ ίΗβ 
άάίΙ)€ταί€ ο1ιατα€ί6Γ οί ίΐιβ 2ΧΧ : 1)υί ΗοΓβ ΐΗβ οοηίτοδί ίδ πιβιβίγ 
1)6ίν766η Ικουσιον αηά ακουσιον. 

τψ ΊχΓψ, . .δυν. €., δστις] = ίσον δύναται, €ΐτ€ τις. . .€ΐτ^ Ορ. ΤΗΐιο. 
VI. Ι4> νό/Λΐ{€ το καλώς αρ^αι τουΓ Δ,νοχ, δς αν ΤΎ\ν νο,τρ&ο. ωψ€λι;σ7/. 

17 § 93• ^ 8^ πιστ€υων] Τ1ΐ6 ρ3,Γ6ηΙ:1ΐ6δίδ 1)ββίηηίη§ ζΧ, €ΐ γαρ 
τω τοιουτω ίηΐ6ΓηιρΙδ Ιΐΐ6 οοηδίτ., ινίιίοΐι ίδ Γβδίιπιεά 5/ €γώ δ* 
€μαντ<^, κ.τ.λ., ηκω €ίς ΰρ.ας. Ορ. ^ II, 12. 

συν€ΐδ<>τι...ίυν€ΐδ€ναι] ΤΗε πίδδ. οΓ ΑηίίρΗοη βαοίιιαίε 1)βΐ¥Τ66η 
συν αηά ίυν : ΐΗυδ ίη § 78 οί ΐΗίδ δρεεοΗ ζυμβόλων Βχιά ίη § 87 
ίυν€ΐδα>ς. δο α11 Πίδδ. Ηανο αΐ€ΐ ίη § 50 • ηεαΗγ α11 €Γν€κα ίη ΡΡ. 15— 18] Ν0ΤΕ3. ιό; 

§ 88, €ίο. : ίη Τείη Β. α. § 3 οΓδα/χ€ν ίδ α \ν6ΐ1-α1ΐ6δϋ6(1 ναηαηΐ 
ίοΓ Σσ/ΐ€ν : αηά ίη Ό€ ΟΗοτ, § 45 *5 ίοΓ €19. 

[τι;ν] τι/ιωρίαν...τανη7ν] δ&υρρβ αηά ΚαγδβΓ $66ΐη π§Ηϋ ίη 
οηιίΐϋίηβ π/ν : γβΐ: ορ. Ι,γδ. /« -^^^ίί^Γ. § 30, -η δέ αρχι/ αυτ7;...Ιγ€ΐ'€το, 
ηοί€^ ρ. 217. Τ1ΐ6 86ηδ6 ίδ : * 1)6ΐί6νίη§ ύαΧ Ιΐιίδ (τανη/κ, χλ τι}!^ 
τίμωρίαν) \ΐ2ίΒ εοπΐ6 υροη 1ΐ6Γ αδ α ριιηίδΐιπιοηΐ Γογ }ι6γ ίηιρίοϋεδ *> 

§ 94• τούτο /Α€ν γαρ] * ΓοΓ οη Λβ οηβ Ιιαηίΐ, ίί γο\ι Ιίδϋεη 
Χο τηο ' — Λο οοιτεΐ. είαυδβ, τούτο 8€, του τούτοις, 1)6ίη§ οοπιρΓβδδΰά 
ίηΐο του 8^ τουτοΐί. ΤΗίδ ίδ 1)6ΐί6Γ ύΐΒ,η Ιο ιιηάβΓδίαηά, *ί£ γο\ι 
ΙίδΙβη Ιο Π16 ίη Ιΐιίδ Ηΐαΐϋει'. 

γνωρισται, ΐί.τ.λ.] *0η ΐΗβ ρΓ6δβηΙ οεοοδίοη, ΐΗοη, Ιαΐεο α 
δΠΓνε/ οί ΐΗο οαδβ ; οη Ιΐΐ€ ηοχΐ, δίί ίη 3υ(1§πΐ6ηΐ οη Ιΐιο νίΐηοδδβδ; 
ίοΓΠΐ ηον αη ορίηίοη, 1)υϋ άοίεΓ α άβοίδίοη, οη ίΐιο ίαοΐδ*. €ρ. 

ΤΗυα. VI. 87, μηθ' ως δικασται.,.τών ημΐν νοιονμένων, μη6^ ώς σω- 

φρονισταί δ€€ ίηΐτοά. οη Αηΐίρΐιοη'δ δίγΐο, ρ. 149• 

§ 95• Ρ^ο^ον δ€ τοι €στιν] ΌοΙ)Γ66'δ €0η3. ίΟΓ αραίς των Βί 
τοι, Γοαηά ίη αΐΐ ίΗβ πίδδ. βχοβρί Ν, ινΗίοΙι οπιίΐδ Λέπι. δοαΙίββΓ 

άπ<ιισίων δ€ : Κ€ίδ1^6 αρα ϊστ ω ανδρ€$ οΤοΐ' Ιστίν, 

§ 96. ουτ6...ίΓαρ€ίς] 'ντίΐΗ άυβ τεβοτά 10 γοητ οοηδοίεηοο αδ18 
ινεΐΐί&δ Ιο τηγ ο\νη ή^Ιιί' : ορ. § 7• 

IV. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ] ΤΗβ δρββοΐι Οη Λβ Οΐιο- 
ΓβαΙβδ Γ6ΐαΐ6δ Ιο Ιΐΐ6 ά^αύϊ οί ΌίοάοΙοδ, α \>ογ ινΗο νοδ ί« 
Ιτϋάηϊτϊξ αδ πι6πι56γ οί α οΗοηΐδ ίο 1)0 ρΓοάααβά αί Λβ ΤΗαΓ^εΙία, 
αηά ινίιο ιγοδ ροίδοηβά \)γ α άΓαυ^Ηΐ βίνεη Ιο Ηίπι Ιο ίπιρΓονο 
Ηίδ νοίαβ. Τ1ΐ6 αοουδβά ίδ ΐΗβ οΗοΓε^αδ, αη ΑΐΗεηίαη οίΐίζβη, 
νΐιο άίδα1ΐ3.Γ§6ά ΐΗαί οίδοβ ίοΓ Ηίδ ονη αηό αηοίΗβΓ Ιτώ^, α,ηά 
αΐ ινΗοδβ Ιιοαδο Ιΐιβ οΐιοηΐδ ιεοβίνεά ΐΗείτ Ιβδδοπδ. ΤΗε αοουδ6Γ, 
Ρ1ιί1ο1α•αΐ€δ, 1)γοιΗ6Γ οί Ιΐΐ6 άεοβαδβά Βίθ(Ιοΐοδ, Ιαίά αη ίηίοπηαΐίοη 
ίοΓ ροίδοηίη^ 1)€ίθΓ€ ΐΗε ΑιοΗοη Βοδίίοιίδ ; αηά, αίΐβΓ δοπιβ άέϊαγ, 
Λβ οοδβ εαπιβ 1)€ίθΓβ ιΗθ Ατείορα^οδ. Ιΐ Μταδ ηοΐ οοηίοηάβά 
ίΚαΐ Λβ αοουδβά Καά ίηίοηάεά Ιο ηιιΐΓάβΓ Λβ \>ογ, 1)αΙ οηΐγ ίΠαΐ 
Ηο Ηαά ΟΓοΙβΓβά Ιο 1)β αάπιίηίδΙβΓεά Ιο Ηίπι Λβ €ΐΓ2ΐυ§ΙιΙ ^ΗίοΗ 
οαοδβά Ιιίδ (ΙβαΐΗ. ΑοοοΓάίη^ ϋο ΑΛβηίαη 1α^ ΐΗίδ ιν&δ, 1ιο\ν- 
βνβΓ, α οαρίίαΐ οίΤεηοβ. ΤΗβ ρΓβδβηί δρββοΗ ίδ Ιΐιε δβοοηό πιαίΐβ 
\)γ ΐΗο (ΙείεηάαηΙ, αηά ΐΗε ΙοδΙ, 11ΐ6Γ€ίθΓ6, οί ΐΗο ίηαΐ. Ιΐδ (1αί€ 
πιαχ ρΓθΙ)Λΐ)1γ 1)β ρ1α€6(1 3\)0\ιί 4^2 β.ο. : δ€β Α//ί^ θΓαίοκ3^ ι. 62.— 
Α δΗοΛ ΘχΙταοΙ ίδ §ίν6η 1ι6Γ6 οδ ίΐΐυδίταΐίη^ ΐΗε βΓβαΙβΓ εαδβ αηά 
ίΓΘβάοπι οί ΑηΐίρΗοη'δ ΙαίβΓ δίγΐε, ινΗίοΗ ίδ αΐτεαάγ 1)6β;ίηηίη§ Ιο 
οπιαηοίραΐβ ίΐδδΐί ίΓοηι Λ© δΐίίΤηεδδ οί Ιΐιε αυστηρά αρμονία, 

12 — 2 ι68 ΞΕΣΕεΤΙΟΝΞ. [Αντιρηον— ΑΝΌΟΚίΌΕδ 

Νανταϋνε: % 1 1 — 15. 

§ II. €Ϊ$ Θα/>γ)7'λια...Διονυσιοΐ9] ΤΗο δοεοικί (Ιαχ θί Ιΐΐ6 
ΊΠιαι^βϋα νοδ ε6ΐ6ΐ)πι(6<1 1>γ α ριοεεδδίοη ζχΛ α ιηιΐδίεαΐ εοηΐ€5( 
(άγων) 1>€ΐν6€η εΙιοηΐ50$ οί 1>07δ : Ηβηη. Αηί, ιι. § 6ο. 2 1. Αΐ 
Λβ Οίοηγδία Λβ οΗοπίδ ινοαίά Ιιανβ Ιίββη (ΙπιιηαΗο. 

οντ€ ζημιωσας, κ,τ,λ,] * ΑΥΙΛουΙ 6ηίη£ Βχιγ ιχιαη [ΐ1ΐ€ Ιοδί τοδΟΓί], 
νίΐΗουΙ 6χ1οτΐίη£ ρΐβά^οδ [Γγοπι (1ι6 ρατοηΐ νΐιο άοιηαιτΰά ίο 
56ηάίη£ )ιίδ δοη], ιγίύιουΐ (βνβη) ίηευπίης Βπγ ^1^δ1^1^6^ 

αλλ* ύ(ηΓ€ρ αι^...€ΐΓ€/ΑΐΓον] 'Βα^ 3αδ( Εδ ίί ^6 Ι)ΐΐδίη6δδ ϊη ΥΐΛπά 
ΐ¥6Γ0 ιηοδί &^66α5ΐ6 &η(1 αάναηΐΕ^βοαδ Ιο Ι^οΐΗ ραιίίοδ, Ι ιηαάβ 
ιηχ άειηαηά ογ τβςυβδί, νΐιίΐε (1ΐ6 ρατοηΐδ δ€η( (Ηβίτ δοηδ ιιιτίΐΗουΙ 
οοχηριιΐδίοη, — ίηάΰβά, ινίϋι ^οοά νίΠ'. ΤΗο £α11 εοηδίηιεϋοη 

νοαίά 1)6 : αλλ* (οντω ίγίγν€Τθ) ωσΊΓ€ρ αν^ €γίγν€Τ0 (€ΐ η^ίστα κ,τ,λ, 
^γίγν€Γο) : αηά ϋΐ6 εΐαΐΐδβ ούτω έγιγν€το ίδ Γ6ρΓ6δ6η(6(1 \>γ Ιγώ μ,Ιν 
4κίλ(υον^ κ,τ,λ. 

'Οτονμ.ψ] δο Β€1^1^. Γογ ιηδ. ηγσύμψ, νΚίεΗ εουΐά ΐΏεαη οτΛγ 
*Ι εοη(1ιιε(0(1 Λο Ιενγ* (δε. της συλλογές). ίκίλ€υον=^*1 ίηνίΐβά' 
(Ιΐΐ6 οίϋείαΐ ίηνϋα^οη 1)6ίη^ βςαίναΐεηΐ Ιο α εοιηιηαηά : ερ. Γη 
ίηνΐίετ) : ψουμψ δοίίβηδ ΐΚίδ άο\πι, ' ογ πιΐΗβΓ, Ι ιηαάε α ρβΓδοηαΙ 
Γ6ς[ΐΐ6δ(' : εοΓΓΟδροηάίη^ (ο (Ιιε £;τα(ΐ2ΐϋοη οί €κόντ€$ — βονλ6μ€νοι, 

§ 12. ιτράγ/ϋΐατα] ^ίοΓ Ι Ηαρρβηβά (ο 1>6 εη^α^βά ίη εοδΟδ 
Δ^Ι&ίηδΙ ΑήδΙοη ζηά ΡΗΐϋηοδ, αηά ^τΕδ αηχίοαδ Ιο Ιοδε ηο ϋιηε 
οίΙεΓ Ιΐΐ6 ίιηρεαείιπιεηΐ (€ΐ(η7γγ€ΐλα) ΐη ιηαΐίίη^ α άαε αηά ίοπηαΐ 
δίαίειηεηΐ (ο Ιΐιε Οουηείΐ αηά (ο ΐΗε Α(1ιεηίαη ρυΙ>ϋε'. ΡΗϋίηοδ 
αηά ^¥0 οίΗετ ρείδοηδ Ηαά 1>66η εΗατ^εά Ι)/ (Ηε δρεαί^ετ )νί(1ι 
€ΐηΙ)6ζζϋη£; ριιΙ>1ίε ιηοηίεδ, &δ αρρεατδ ίΓΟίη ^ 2ΐ, 55* Αηϋρΐιοη 
ΐ¥Γ0ΐε α δρεεείι κατά Φιλίνου {Ααί€ Οταίοτί^ ι. 63 ηοίέ). 

€? τι δ€04 τω χο/χρ] Ορ. £αΓ. 3ηρρΙ, 594> ^ ^^ μΛνον μοι. ΧΙδίι- 
αΐΐγ $€& /ΜΗ τινο9, ιηοΓ6 Γοτεΐγ δ€4 μ€ τίνος. 

((ό$)] εοη]. Βίοδδ: ερ. 2?ε ϋαεά, Ηενοά, § 1 8, απαρασκ€ΌσΓατον, 

19 § ^3* <π;λλ€/€Αν] ' (ο εοηάυεί ΐΗε Ιενγ ^ηά αεί οδ δίει^ιτατά οί ()ΐ6 
ΐΗΙ)6 οη εαείι οεεΑδίοη', — ^κάστοτ€, νΗεηενει ί( νοδ εαΐΐεά υροη 
10 εοηϋίΙ>ιιΐ6 α εΐιοηΐδ Ιο α ρυΙ)1ΐε ίεδϋναί ΤΗε ^ι/Αίλι/ται τώμ 
^νλώμ ΐ¥6Γ6 Γ6δροηδίΙ)ΐ6 1ο (1ΐ6 ΑιεΠοπ ίοΓ (Ηε &ρροίη(ιηεη( οί ϋιε 
ε1ΐ0Γ6^: ερ. ϋβιη. Λίείιί, § 13. Ηεπη. Αηί. ι. § 149• 8. Βγ την 
φυλην συλλ€/€ΐν 1)ε1ον ίδ πιεαηΐ (ο Ιενγ (δαεΗ α εοη(Η5υϋοη) />! 
Ιΐΐ6 ^1)6. σνλλογ€ΐ9, α( Α^Ηεηδ, ινεΓε εδρ. (Ηοδε νΐιο εαΐΐεά ίη 
ρΓορεΛχ εοηβδεαίβά Ιο Λε δίαϋε : Ηβπη. Αη^, ι. § 151. 4• 
καύ€ίστηκ€ΐ μίν] Iι6^δ1^ε, μ^ν ονν : ηεεάΙεδδΙχ. ρρ. ι8, 19] Ν0ΤΕ5. 169 

§ 1 4• €ΐ η ψ. Ίτροφ. ι.] * Κ ζηγ ρατί οί ύιίδ δίαίοιηεηΐ 18 
ίαΐ56, ΟΓ ιηαάβ ίοι 6β6ε( '. 

του ορκωτον] Τ1ΐ6 οίΗοβΓ οί Λβ εοιίΓϊ ¥γ1ιο (οηάβΓδ Λο οαΛ. 

ΙβονΚόμψ ώ'] ϋθ1)Γ€€'8 βουλοίμψ αν ίδ ΟβΓίαίηΙγ ΠΙΟΓβ 5υίΐ- 

αΜβ ΙιοΓβ. 

§ 15• ταντα σφόδρα λ€/ω] 'ίηδίδ^ ιιροη Ιΐιίβ ροΙηΙ' = ΐΓ€ρΙ 
τούτων ΙσχυρίζομΛί. Κβίδΐίβ ίη56Γ(8 οντω 1)6ίθΓ6 σφόδρα. 

ιτλι^ν γ€ της τύχης] Ιίΐ., ' ριι1ΐίη§ ΡοΓίαηβ οιιΐ οΓ Ιΐΐ6 ςαοδίίοη ' : 
ί',€, 'ιιηΙο88 ΕοΓίυηβ 80 οιάοίη Ίΐ\ (νίζ. ύίΆί Ι ίλοα/ιί ])ήηξ αηοΐΙιΟΓ 
ρ€Γ5οη ίη(ο ρβήΐ). ΑΝΟΟΚΙΟΕ5. 

ΑΝΟΟΚΙΟΕ8: 1)οηι αΙ)οαΙ 44^ β.(Χ: άίβά 1α(6Γ (Ηατι 39^ β•^• 
ΑρρΓοχίιηαΙβ ρεηοά οΓ βχίαηϋ ΐ¥θΛ, 410 — 39® β•^• -^ί^^ ί^ ^^^ 
Οταίοτί, Ι. 71 — 87. 

8(χΐ6• Αηάο1&ί(ΐ68 18 1688 α τΗβΙοήοαΙ ατίίδΐ (Ηαη α νί^^οιοΰδ 
8ρ6α1&6Γ οί ςιιίε]^ ηαϋνβ 'ψήί. Τΐιβ αηεΐβηΐ ειΐάοίδίη οί οΐ2ίίοτγ 
(6ηά6ά Ιο Γΰ^ατά Ίί ίοο ιηαοΗ ίΓΟίη Λβ Γ€α(1βΓ'δ ροίηΐ οί νίβν, 
αηά (οο 1ί((ΐ6 ίΓΟίη Ιΐΐ6 Ηβατει'δ. Τΐιίδ ^οδ υηίανοιΐΓαΙ)ΐ6 (ο 
Αηάοΐ^ίάβδ. Ηο ίδ ά^οΪΒΐ^ά \)γ Ηβηηο^βηεδ (170 α.ο. π€ρΙ 
ι3. Β. χί.) (ο 1)€ ναηϋη^ ίη Ιΐιο (ϋδϋηεάνο 6χε6ΐΐ6ηε6δ οί 
ρπιεϋεαΐ οτΒ,ίοτγ, άβΐίύεπιϋνε αηά ίοιοηδία Ηίδ άίεΐίοη ί$ 
ρΐαίη (αφ€λΐ79), (Ιιου^Η ηοΐ: νίΐΗ (Ηβ δίαάίοά ρΐαίηηβδδ οί Ι^γδΐαδ. 
Ηβ ίδ δρατίη^ ίη ΐΗο υδο οί ΐΗβ ΓΗβϋοΗεαΙ β^ΓΟδ ο/ Ιαη^α^ί 

(σχημ,ατα λίζ^ως), δυείΐ Οδ &η(ί(Η6δίδ, ραΓ&ΠβΗδΠΙ 1)6(^6611 (Ηΰ 
ίοηηδ οί (Ηβ (νο δ6ηΐ6ηε6δ (τταρισωσις), ογ Οδδοηαηεε (παρο/χοιωσις) : 
ΐΗοιι^Η 1ιβ υδβδ Ιατββίχ ϋιο β^ιιτεδ ο/ ίΗοηξΗί {ατχηματα διάνοιας), 
δυεΗ οδ Γΐΐ6(οηεα1 ςυβδίίοη. Ιη Λβ ατταη^βπιεηί οί 8ΐιΙ)]6εΙ- 
τηζΧΙ^τ 1ΐ6 ίδ δίπιρίο αηά ίηατϋίιείαΐ (άττλονς — ακατάσκ€υος), Ηίδ 
δίΓβη^Η 1ί€δ ίη ηαιταΐίνβ, άίνοΓδίήβά \)γ αηεεάοΐβ αηά βηΐίνοηοά 
\)γ ^πιρΚίε άβδεηρίίοη — δθπΐ6(ίπΐ6δ \)γ (ουεΗβδ οί Ιπιβ άπιπιαϋε 
ροινβΓ. Ιη αάάίΐίοη Ιο ΐΗβδβ ΗΐεΓοτγ πιβηΐδ, Ηίδ δροβεΗβδ ατβ 
οί ^βαΐ Ηίδίοηεαΐ ναΐυο ίοΓ ΐΗβ γοατδ 4^5 — 39® ^'^' — ^βο ^//λτ 
ΟγλΛττχ, ι. 88 — ιο8. Οη Λε λΥοΛδ οί Αηάοΐίίάοδ ίη ^εηεΓοΙ, 
Λ^. Ι09 — ΐ4ΐ• Ι70 5ΕΙ.ΕετΙ0Ν3. [ΑΝουκιΟΕδ 

20 Ι. ΠΕΡΙ ΤΗ5 ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΘΟΔΟΥ] δρο1^^η 1)6Γογ6 Λβ 
ΑΐΗβηίαη ΕΙ^Ι^Ι^δία ηοί ΙαΙβι Λαη Ιΐιε 8υιηιη6Γ οί 410 β•^• [^£6 
Αία£ 0^α^ο^8^ ι. ιορ. Απάοίζ. Ιαγδ δΐΓ€5δ οη Λβ δβΓνίοβ ινΙιίοΗ 
Ηβ Ηαδ Γ6ηά6Γ6<3 Ιο ΑΐΙιβπδ Ι^γ δοοαπη^ α δυρρίγ ο£ οογγι Γγοιλ 
Ογρηίδ: 1)αί ΐΗβ 1)α111ο ο£ ΚγζίΙίΟδ ίη 410 β•^ ^2ΐδ ίοΐΐο^ΰά \}^ Λο 
Γβ-ορ6ηίη§ οί Λο οοΓπ-ϋταάε 1)6ΐλν66η ΐΗο Ευχίηο αηά ΑΐΗεηδ: 
Χ€η. Η, Ι. Ι. 35• Τΐιο 1)6η(ίβΙ: Γογ >ν1ιίΓΐι Αηάοΐί. οίαίπΐδ ΟΓβάίΐ 
ινοαίά Ηανβ 5€6η οΓ Ιίΐΐΐβ ίιηροΓίαηοε Ηαά ίί 1)ββη οοηΓεΓΓεά 
ΙαΙβΓ Λαη ΐΗθ ιηί(1(1ΐ6 οί Ιΐιε γ€2ΐΓ 4ΐο•] ΤΗο οΙ)]6€ΐ οί ΐΗβ 
δρβεοΐι ίδ Ιο ρΓΟΟίίΓο ΐΗε γογώουεΙ οί οειίαίη άίδαΙ)ΐ1ίί;ί6δ υηοΙεΓ 
^νΐιίοΐι 1ΐ6 ντίΐδ αΐΐε^^ίΐ ίο 1ίβ• Ηίδ άίδοΙοδαΓβδ ΐη 4^5 βχ. ιν€Γ6 
ιηαάβ ιιηάβΓ α βααταηΐεβ οί ίιηιηυηίΐγ ίΓΟπι ροηαΐΐίβδ. ΒυΙ ΐΗε 
ά60Γ€β οί Ιδοΐίιηίάεδ, ροδδεά δοοη αίίβηνίΐΓάδ, βχοΐυάβό ίΓοιη Λβ 
ιηαΓΐί€ΐ-ρΐΕε6 απά ίΓοιη Ι€ΐηρ1βδ αΐΐ '^ντΗο Ηαά οοιηπιίΐΐοά ίιηρίοίγ 
αηά \ντ]ιο Ηαά εοηί€δδ6(1 ί('; αηά Ηίδ εηειηίβδ ιηαίηϋαίηεά (1ια( (Ηίδ 
άβοΓεβ αρρίίεά Ιο Ηίιη. ΤΗε αρρεαΐ \ναδ υηδυοαοδδίαΐ. Ηβ γ6- 
ΙιίΓηεά ίο ΑΐΗεηδ οηΐγ αΛβΓ ΐΗβ ^^οηεπιΐ αιηηεδίγ οί 403 Β.α 
Ηανίπβ βίδΐ: άερΓβοαΙοά ΐΗε ΓβδεηΐιηεηΙ ίεΐΐ α^αίηδΐ: Ιιίηι ίοΓ 
Ιιανίηβ άεηουηαβά ΐΗβ ιηπίΠαΐοΓδ οί ΐΗβ ΗβππΕβ ίη 4^5 β. ο 
(^ Ι — 9)» ^^ ρΓΟοεεάδ, ίη Λε ίο11ο>νίη§ ραδδο^ο, Ιο δρβαΐί οί Ηίδ 
Ιίίβ ίη εχίΐο — Ηίδ δβΓνίοβδ Ιο ίΗβ αΓπιγ ζΧ δαηιοδ ίη 4" β. ο. — 
Ηίδ ΓείαΐΉ 10 ΑΐΗεηδ (Ιαηη^ ΐΗε πιΐε οί ΐΗε Ροητ Ηιιηάτεά — αηά 
Ηίδ ίπιρηδοηπιεηΐ 2Χ ΐΗε ίηδίαηεε οί ΡείδαηάΓΟδ. 

§§ ΙΟ— 16. 

§ ΙΟ. τοτ' αντος γνοΛ] Ιη 415 Β. Ο-, ^Ηβη Ηε Ηαά (Ιεηουηοβά 
οεηαίη ρβΓδοηδ αδ οοηοεΓηεά ίη ΐΗβ πιυΐίΐαήοη οί ΐΗε Ηεπηαβ. 
αυτός : Ηβ Ηίψη8€ΐ/ ί€ίΧ. Λ ε πιίδβΓγ οί Ηίδ ροδίΐίοη αδ Ιςεεηΐγ οδ ΐΗοδβ 
νΗο οοηάεηιη Ηίπι. 

πίψανοίψ — άνάγκ-β] δο ίη § 7 1^6 δα^δ ΐΗαΙ Ηβ Ηαά α^^^ά 
ν^ότητί τ€ και ανοιςι. Ιη ΐΗίδ δρββοΗ Αηάοΐί. (Ιίδΐίηοΐΐγ ίπιρίίβδ ΐΗαΙ 
Ηβ ιναδ οοηοβΓηβά ίη ΐΗβ δαοπίβ^β: ΐΗίδ ιναδ Ηίδ */«λ////^^χ'.• ΐΗβ 
ανάγκη \ν2ΐδ ΐΗβ ηβοβδδίΐγ οί άβηουηοίη^ ΐΗβ ^Πΐχ, ογ βίδβ &11ο\νίη§ 
ΐΗβ ίηηοοβηΐ Ιο ρβήδΗ. Ιη ΐΗβ Ζ>^ Μ^είετηε (δββ ηβχΐ ΕχΙτ&οΐ), 
δρβαΐ^ίη^ II γβαΐδ ΙαΙβΓ, Ηβ ρΓΟίβδΙδ Ηίδ ο\νη βηΐίτβ ίηηοοβηοβ. 
(Ορ. Αϋίζ Οταίοτ8^ Ι. ιΐ3•) 

πράττ€ΐν ..όφ^.] * Το Ιίνβ 3. Ηίβ αηά οΗοοδβ αη αΙ)θάβ ίη 
νΗίοΗ Ι δΗουΙά Ηβ αδ ίατ &δ ροδδίΗΙβ οαΐ οί γοιίΓ δί^Ηΐ*: οπού, αδ 

ΓβΙαίίνβ Ιο τοιαύτα ηο Ιβδδ ΐΗαη Ιο €Κ€Γ, = Ιν οΓς, ογ α πραττων. — 
οίτοι; /Α€ΛΛθί/Αΐ, θΙ)Η(|αβ ίΟΓ οπού αν /Λ€λλω. ρρ. 20, 2 ι] ΝΟΤΕ 5. 171 

ίκ€αη;ς...δ€υρι] *Α Ιοη^η^ Γογ ΐΗαΙ οίνίο αηά δοεΐαΐ Ιίίβ Μτίΐΐι 
χοα ίη Αΐ1ΐ6η3 {€Κ€ίνιγί\ {τονα νΛ^\^Υϊ Ι ροδδβά ίηΐο ΐΗίδ οχίΐβ' 
(δ€νρι). Ηβ 18 δρβαΐςίη^ αΐ ΑΛοπδ; 1>υΙ ΐΗβ ^ντοΓίΙδ άβδοπΐ)© Ιιίδ 
Γ€€Ηη2 ίη ί>αηΐ5Ηηιαιί, Ύ\ί^ νίνίάηβδδ ίδ οΗαταοίοΓίδΐίο οί Αη- 
άο1ίίά6δ. 

§ II. ^κ 8^ τοντου] 'ίτοιη Λαί ιηοιηβηί' — ινίιίοΐι Ιΐΐ€ οοηΐβχί 
ήχβδ (ο 411 ΒΧ. 

των τΓτραχοσιων] ΤΗβ Ροητ Ηαικίτβά ινβΓβ ίη ρον€Γ βτοιη 
ΜοΓοΗ Ιο }ιιηβ, ^\ι β. α Γογ Ιΐιο (Ιοίαϋδ οί Λβ Κ.6νο1αΐίοη, δ6€ 
Λβ Ιίίβ οί Αηΐίρΐιοη ίη Λβ Αίϋΰ Οναίοτε^ ι. η ί. 

δίδοντος τ€/χν€σίαι] ΑΓ€ΐΐ€ΐ2ΐθδ, Ιείηβ οί Μαοβάοη (413 — 399 
Β. α), Ηαά ^ίνβη Αηάοΐ^ Ιεανβ Ιο αιΐ άονη αηά βχροΓΐ ΐίπιΙ)6Γ 
ίοΓ οατ-δραΓδ. Μαεεοΐοηία ΐΛτοδ Λβ βτβαΐ ι^π1ι)€Γ-π12α•1^^ι οί Οιβ^οβ 
(Χοη. Η^ΙΙεη, νι. ι. 1 1). δ€β ιηγ ηοΐβ οη ΤΗοορΙίΓΟδΙυδ €Ηατ, 
XXIII ( = νι. ρ. 195)» ^ΗβΓβ Λβ άλαλων 1)θίΐδΐ3 Λαΐ ΑηϋραΐβΓ Ιιοδ 
οβ(ΒΓ€(1 Ιιίπι *11ιβ ρήνίΐ6§6 οί 6χροΓΐίη§ ώηΙ)€Γ βτβο οί άυΐγ ' (^ίαγωγι}^ ^^ 

π€η•€ δραχ/ϋΐών] §€η. οί ρποβ : *αί Λο ιαΐβ οί ήνβ <1τ3<:1ιπια8' 

(ίΟΓ βαείΐ #ςωΐΓ€υ5). ί; 

όσου Ιμ/λ κατ€στι;σαν] δσον, ηο( δσον : ' (Ηβ δΐΐπΐ ίη νΐΐίοΐΐ Ιλβχ 
8(00(1 πιβ ' — Ιΐΐ€ οοδί-ρήοο. 

§ 12. Ινίκίγτο.ν\ ΚβίβΓτίηΐζ Ιο ΐΗο Αΐ1ΐ€ηίίΐη νίοίοιχ ζΧ, Κγηοδ- 21 
δ6ηια ίη 411» ^πό ρβιΐι. αΙ$ο Ιο ϋοΆΧ. ζΧ. ΚχζίΙίΟδ ίη 410 β.& 

τ. τ^ς αΐηας] * Λίδ ιηοπΐ ' θΓ * οτβάίΐ '. Ορ. Αβ9θ1ι. ΤΗώ. 4ι «* 
/Α€ν γαρ €ν ΊΓρά$αιμ€ν^ αιτία θ€Ου, 

€ΐ γαρ, κ.τ,λ.] * Γογ ίί ΐΗβ δυρρ1ί63 Ηαά ηοΐ 1)β6η ίηιροιίεά ίοΓ 
ΐΗβ Βίτηγ 3Χ ΐΗαΙ Ιίπιε, Λβ ρΓΟδρεοί 1)6ίθΓβ ϋιεπι ^αβ ηοϋ α οΐιαηαο 
οί δανίπβ ΑΐΗεηδ, 1)ΐιί α ^^δ1^ οί Ιοδίη^ ΐΗ6ίΓ ονντη Ιίνβδ \ κίνδυνος ην 
ίδ 6ςυίναΐ6η( (ο αη αροάοδίδ \ιί(1ι αν αηά αοΓ. ίηάίε. (αδ €ίκοτω9 
ουκ αν ϋατωσαν). Ορ. ΤΗαε. II Ι. 74» V ^ο^^^ ^κ£νδυν€υσ€ πάσα δια- 
φθαρηναι^ €1 αν€/Αος ^π€γ€ν€τα Ορ. Αβδοΐΐίη. 6*/^. § 123 (ΐ¥}ΐ€Γ6 
€κινδυι^€υσα/ϋΐ€ν αν ίδ Ε ν. 1.). 

η ν€ρΙ του μη^Ι ά. σ.] κίνδυνος 'ϊΓ€ρι τον σώσαι, α Πδΐε ίη νΗίοΙΐ 
ΐΗβ δανίη§ οί ΑΛεηδ ιναδ ΐΗβ Ιΐιίη§ 3Χ δίαΐεε : κίνδυνος ΐΓ€ρΙ του /Αΐ7δ€ 
αυτούς σωθηναχ == κίν^ννοζ μη ουδ* αυτοί σω^€ΐ€ν, α Πδΐί /«"/ ηοί βνβη 
ΐΗογ ΐΗεπίδβΙνβδ δΗοιιΙά \)& δαν€ά. Ηβηοβ ΐΗβ μηΒί: ΐΗβ ίοπη 
π€ρι του σω^ναι 1)6ίη§ αάορΙβά πΐΰΓεΙγ ίοΓ Ιΐιβ δαίίβ οί δτπιπιβίιγ 
ΐνίΐΗ ΐΓ€ρι του σώσαι. 172 5ΕΙΕ0ΤΙ0ΝΞ, [ΑκϋοκιΟΕδ 

§ 13. όυκ όλιγι^, κ. τ. λ.] *ΤΗβ δίΐιΐίΐΐίοη ΛβΓβ {Ιντανθα^ νίΐΗ 
Γ6^ΕΓ(1 Ιο Λ€ απηγ αΙ δαιηοδ) ρΓονεά Ιο 1)€ νετγ άίβίεΓβηΙ Γγοπι 
^ΗεΙ ι Ιιαά 5υρρο$6(1': <>. ΐΗβ ιβίαϋοηδ οί (1ΐ6 απηγ αΙ 8αιηο8 
\¥ί11ι 1}ΐ6 ΓουΓ Ηαηάιβά βΧ ΑΐΗεηδ ν6Γ€ δΐιείι (Ηαΐ ί1ΐ6 ΙαΚβΓ 
Γβεβίνβά Αηάοΐ^. ηο( 05 α ίτίοηά 1)υΙ 05 α ίο6. Ιχοντα ινίΐΐι ονκ 

ολιγφ /Αοι πάρα γνωμ,ην, = νάιτν άλλως ίχοντα η ως υπ€λ(ΐβοκ 

§ 14• οί €7Γ4 στρατιάς οντ€ς\ *Λθ5β ιιροη δ€Γνί€€', *ΐ1ιο ζττηγ 
Β\)τθ3.ά': ερ. Ρίοΐ. ΡΗα^άτ, 260 β, οίκο^, και ότΙ (Γτρατ€ίας, άοΜΐ 
ηιΐΐαίαίςηε. στρατ€ίας 15 α ν. 1., 1)υ( στρατιά (566 Ι., ζηά δ. ^'. ν.) 
50016(111165 = στρατ€ΐα. ΤΗβ 3ηηγ &( δαιηοδ \^&5 (}ΐ6 ιηοίηδίοχ οί 
Ιΐΐ6 ΟβιηοεΓΕεγ α^αίηδΐ ΐΗβ οΐί^οτεΐιίαιΐ Κβνοΐυϋοη: ερ. Αίίί^ 
Ο^α^ο^ί^ ι. 9. 

§ 1 5• την ΙστΙαν — των ΐ€ρων] ΤΗ6 Η6αΓ(1ΐ οί Λ6 Βουλινη^ριοκ 
ΜΤΕ5 εο1ΐ6(1 Έστια Βονλαια (Α65εΐΜη. Κ Σ,% 45)• Ι^ Αηάοΐε. Λ 
Μγίί» § 44» ΐ1ΐΓ60ΐ6η6(1 ρβΓ5θη5 Ιιη την Ιστίαν Ικαθίζοντο, — των ΐ€ρώ?, 
* Ιΐΐ6 δοεΓβά ρΓ6είηεί5 * οί Λ6 αΐίοτ. 

€ΐς...τονς 0€ους, ΐί.τ.λ.] ^ (ΐΙΐΗοηξΗ \\, ¥Γ05 οξοίηδΐ ί1ΐ6 §0(ΐ5 ΐΐιαΐ Ι 
ινο5 5αί(1 (ο Ιιανβ δίηηβά, (116 ςοάδ $66ΐη Ιο 1ιαν6 1)66η ιηοΓβ 
πΐ6ΓείΓιι1 (ο ιη6 ΐΗαη πΐ6η ' : έχοντα (αεε. ΐΏΟδε.) ον^&η^ 1>6εου56 }ΐ6 
^^5 ε1ιατ§6ά \π(Η Ηανίη^ ρΓθΓαη6€ΐ ϋΐ6 Μ)τ5(6η65 οηά ιηαϋΐΕ(6ά 
ΐΗ6 Η6Πϊΐα6. 

ο5 8ΐ7, #ί.τ.λ.] *Αηά Λβη ίΐ Μτοδ' [οι ΐΗίδ ροίηΐ ίη πι/ 
ίοηυη65] ' ()ιο( Ι ιροδί 1>6ΐ¥»ίΐ6ά πιγ ίο(6 : Ι ινΗο, ο( ο ιηοπΐ6η( 
ινΙΐ6η Λβ Ρ6ορΐ6 566ΐη6ά Ιο 56 ίη 6νί1 ρΗβΙιΙ' [ΐΚβ ϋ6ΐηοεΓΕε7 
1ιανίη§ 1)66η ον6π1ΐΓθ^πι], 'δΐιβίΒΓβά ίη ΛβΐΓ δΐ60(1, οηά ίαι11ΐ6Γ, 
ιν1ΐ6η Ι νοδ ίοαηά Ιο Ιιανε 1)66η Ιΐΐ6 Ρεορίε'δ 1)6η6ί&εΙθΓ, νοδ εοη- 
€]6ΐηη6ά Ιο η6ν ιηίδβιγ οη (Κίδ αεεουηΐ ' : %,ε, Αη(]ο1ς« $νιίΓ6Γ6ά βΓδΙ 
05 ο ά6ΐηοεΓθΙ, οηά 56εοη(^1^^ οδ ο ροϋτίοΐίε όβηιοεΓοί. Τ1ΐ6 οηΐί- 
Ιΐΐ6δί$ ίδ ά6ί6ςΐίν6, δίηε6 Ιΐΐ6 ον6Γΐ1ΐΓθ\ν οί Ιΐΐ6 ΌειηοεΓοεγ (κακον- 
σΒοί) εοηηοΐ ρΓορ6Γΐ7 1)6 εοηίτοδίβά ινίΐΗ Λ6 1)^η6β1δ ινΙιίεΗ ίΐ Ηοά 
Γ6ε6ίν6ά ίτοιη Αη^ΐοΐί. — Ορ. ΤΗιιε. νιιΐ. 68, τα των τετρακοσίων... 
νττύ τον 6ημαυ Ικσχόυτο, 

22 § ι6• ανωΧλνμψ] Α εοπΓ. δυ^6δΐ6(] \)γ ΒΜα^τ. ανολοΐμψ 
ιηί^Ηΐ δίοηά ίί ίοΓ δστ^ς ΐ¥6 ^οί6 εί ; οηά Ιΐιίδ ανομία ^5θ οεεουηϋ 
ίοΓ (}ΐ6 ηον Γ6άμη(Ιοη( Ιγω. Βηί, εοη5ί(ΐ6ηη§; εΤχον, Ι ϋιίηΐ^ ί( 
Π10Γ6 ΙϊΙίέίγ ΛοΙ ί1ΐ6 εορ)άδΙ'δ 6)Τ6 Ηαά 1γοη(16^β^^ Ιο τρανοίμην. 

καΐ Ικ τούτων, κ.τ.Χ] *6ν6η οβ6Γ ΤΏγ 6δεορ6 ίΓΟίη Ιΐΐ6δ6 ρ6ηΙδ, 
ςτονε Οδ ύι^γ ιν6Γ6 * : /'. λ υπάείειτεοί \)γ ίΐιίδ νοπιίηβ, νΥε εοηηοΐ ρρ. 21, 22] ΝΟΤΕ 3. 173 

ψζλΐ ΓβηάοΓ, ' €νβη αικΙβΓ Λοδβ οΪΓαιπίδΙαηαβδ, ρ-ανο 08 Λβχ ι«γ€Γ€, 
ΜτΗβη Ι Ηαά ο^εαρΰά ' ; ίοΓ ά7Γαλλαγ€ίς οίεατίγ ^εΐοη^δ Ιο Λο ριο- 
εβάίης ινοΓ(]8. 

II. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥ2ΤΗΡΙΩΝ]— ϋαίο, 399 β. α— ΑπόοΙ^Ηβδ 
Υϊ2Λ Ιαίά ίηίοπηαΐίοη, ίη 4^5 ^-^-^ α^^ιίηδΐ εβΓΙαίη ρβΓδοηδ ινίιοτη 
1ΐ6 αεεα5€ά οί εοιηρΗάΐ/ ίη (1ΐ6 χηικίΐαΐίοη οί ΐΐιο Ηεπηαο. Ηβ 
(]ΐ(1 δο οη (1ΐ6 ^αΓαη(66 οί ίηιραηίΐχ (αδ€ΐα) ινίιίεΐι α δρβααΐ άβειβο 
οί (1ΐ6 ΑδδβιηΙ)!/ Ιιαά ^ίνβη (ο ε11 \^λο δΐιουΐά ίηίοπη. δυΙ)δ6- 
ςαβηϋχ οηοϋιοΓ άΰοτεβ νοδ ροδδβά — Ι&ηο\νη οδ ίΗ€ 4ατ€€ ο/ ΙίοίΙ- 
ηήά€$ — Ιΐιαΐ αΐΐ νΚο Ηαά εοιηιηί((ΰά ίιηρίΰ^, αηά ΙΐΕά εοηίβδδϋά ί(, 
δΗοαΙά 1)€ €χε1αά6ά Γγοπι ϋΐ6 ιπατί^βΐ-ρίαεο &ηά (1ΐ€ (ειηρίβδ. 

Αηάοΐ^ίάβδ Η&ά Γ6(ιιπΐ6ά Ιο ΑΐΗβπδ υη^βΓ Ιΐΐ6 αιπηοδίχ οί ί^% 
Β. α Ηίδ Εεεαδ€Γδ ηοιν (399 β•^) ο^^β^ ^ίιη \πώ Ιιανίη^ 1)Γθ1^€η 
(1ΐ6 (Ϊ6ετ66 οί Ιδοϋπιίόβδ 1))Γ αηβηάίρ^ ΐΗο Μ>^δ(€Γί6δ αηά €η(6ήη^ 
(1ΐ€ (6ΐηρΐ6 α( £ΐ€υδίδ. ΤΚβ ίοπη οί ΐΗβ αεευδαϋοη ίδ αη Ιν^ιί%,^ 
ασφ^ΙοΜ^ ζχί ' ίηίοΓίηαήοη ' εΗαΓ^η^ λίπί ιιπίΗ ίιηρίβΐχ. ΒαΙ, ίη 
0Γ(1βΓ Ιο ρΓονε ϋιαί Ηε εαπιβ υπάει Λβ (ΙεεΓεε οί Ιδοΐίπιίίΐεδ, Ιΐιεγ 
\ί2Λ Ιο δΐιον ύί2Χ Ηε Ηαά εοπιπιίΚεά ΐπιρίεΐ/ ίη 415 ^-^ 

Ηίδ δρεεεΗ ίδ (ο δΗοιν ΐΗα( Ηε Ηαά ηο( άοηε δο, είΐΗεΓ Ι)/ 
ρΓοΓαηίπβ ΐΗε Μ)Γδΐεήεδ ογ Ι)/ πιυΐϋαΐίπβ Λε Ηεπηαε. ΤΙιε 
Μ)^δ(εΓίεδ, ίΓοπι νΐιίεΐι ίΐ (αίςεδ ί(δ (ίΐΐε, ίδ οηΐγ οηε οί ί(δ (ορίεδ. 
1 1 ^ντοιιΜ 1)ε 1)εΐΙεΓ άεδετίΐίεά οδ α Βείεηεε οη ζ. ΟΗαΓ^ε οί Ιπιρίεΐχ. 
Αδ Ιο ΐΗε Μ^δΙεπεδ, Αη(^ο1^. αίΤιπηδ ΛαΙ Ηε ηείΛει ρΓοίαηεά Λειη 
Ηίιηδείί ηοΓ ίηίοπηε(1 α^αίηδΐ οίΗείδ αδ 1ιανίη§ άοηε δο(^ ιι — 33)• 
Βυ( Ηίδ αεεουηΐ οί (1ιε Ηεπηαε ζ&ύχ ίδ (Κε πιοδί ίιηροηαη^ ραιΐ 
οί Λε δρεεείι. (Αηα1)τδίδ οί ΐΗε νΚοΙε ίη ϋΐιε Αίϋζ Οναίοτί^ ι. 117.) 

Ι. ΤΚε ΜηΗΙαϋοη ο/ ίΗ^ Η€τηια€, — Ιη/οτηιαΗοη Ιαιά δγ 
Τ€η1ίνο$ αηά ΌίοΜ^ίά^ε : ^ 34 — 45• 

§ 34• '^'*^^ αναβημΛηύν\ = των *Έρμων^ * (Ηε ίπίο^εδ ', 08 έ^///- 

^α/€^^ Ιο Λε ξοά. Ορ. § 62, ό *Ερμης,..6ν η ΑίγηΙς (Λε Αε^είά 
ΐΓίΙ)ε) οΛ'ΙθηκΜ. ΤΙιε *Ερμαί τ^ετε ρΐαίη ίοιίΓ-εοΓηετεά ροδίδ δΐιτ- 
πιουηΐεά \>γ α Ηεαό ογ 1>ιΐδ(. 

αδ€ΐαν €νρο/ϋΐ€νο9] 'ΐιονίη^ οΙ)(οίηεά δρεείοΐ ρεπηίδδίοη'. Τευίετοδ 
ΐ¥θδ α μΛτοίκος ντϊίο Η&ά ΐ¥ί(1ΐ(1πινη ίο Με£;αΓα, αηά Ηαά Λεηεε 
δεηΐ \(Γ0Γ(1 (ο ΐΐιε ΑΐΗεηίοη Οουηοίΐ Ιΐια( 1ιε ινοιιΜ £;ίνε ίηίοπηαΐίοη 
Γε^ατάίηβ ΐΗε Μ^δίεηεδ αηά Ιΐιε ΗεΓπιαε ίί Ηε τεεείνεά Ιίεεηδε Ιο 
άο δο (€1 οί α3€ίαν ΒοΪ€ν), ΤΗειειιροη ΐΗε Οοαηείΐ ίψηφίσατο τ^ν 
αδ€Μλν, αηά δεηί ίοΓ Ηίιη (§ 15). — α&ια, (εεληίεαΐ Ιεπη ίοΓ Ιΐιε 
αιιύιΟΓΪδαϋοη τεφάιεά Ι^ α ηοη•είϋζεη (μ,ίτοικος, ξίνος, $(Λ\ο$) 174 5ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. [ΑΝϋΟΚίϋΕδ 

^νΐιο (ΐ68ίΓ6(1 (Ο Εοουδο αηγοηβ οί αη οβΓεηοε α^αίηδΐ ΐΗε δίαϋβ, — 
\>γ αη άτιμος 1>€ίθΓβ 1ΐ€ εοιιΐά εχοΓαίδο αηγ οίνία πβΐιΐ, — ογ \)γ α 
εί(ίζ€η ινΗο ρΓοροδβά Ιο Γ€-€ηΓΓΕη€Ηίδ6 αη αημος. 

άΊΓογραφ€ΐ] 'άεηόυηοβδ', ίη α *1ίδί' ογ *ΓβΙιΐΓη' {άττογραφη) 
ρΓβδ6ηΐ€ά ίο Λβ Βουλι;, ινίιίαΐι ίΐιβ ΕΙ^Μεδία Ιιαά ίην6δΐ€ά ινίΐΗ 
ρΐεηαιγ ρο^βΓδ £ογ ΐΗβ οοααδίοη (§15, αυτοκράτωρ). 

οι δ€ σ. άτΓ^θανον] ΟΓΟίβ (νιι. 268) (1ουΙ)ίδ ΐΗίδ αδδοΠΐοη 
(αρ. ΤΗυα νι. 53» ^ο), 5υΙ ίΐ ίδ ίηαάβηίαΐΐχ οοηήΓπιεά \)γ Λβ 
8ΐαΐ€πΐ6ηΙ αδοπ^εά Ιο ΟΗαπηίάεδ ίη § 49• 866 Α^/ί£ Οταίοτε^ 1. 1 2 2. 

23 § 3^• "^^^ ίι/τι/τών] * ΤΗβ Οοπιπιίδδίοη οί ΙηςυΐΓγ ' δρεααΐΐγ 

αρροΐηΐβά 5χ Λβ Ε1^1^1^δ^α. Ορ. § 14, ίσ6'α ζητητης, ω Δι<>γιο;τ6, 
δτ€ ΤΙνθόνικος €άπ/γγ€ΐλ€ν €ν τφ δι^/χφ π€ρι *ΑλκιβίόΒου, * ίπίρβαελ^ά 

Α. ίη Ιΐΐ6 Αδδ6πιΙ)1)τ *. 

€7Γΐ τζ του Βημου κ.] * \¥ίΛ α νίβν Ιο ί1ΐ6 θν€ΛΐΐΓΟ)ν οί Ιΐΐ6 Οοπι- 
πιοη\νβα1ΐ1ι '. Βημον κατάλυσις, ΐΗβ οήπιο οί αΙί6Πΐρΐίη§ ίο δυΙ>ν6η 
ΐΗβ ά6πιθ€Γαΐίοα1 βονβπιπιεηί, — οίϋβη οουρίεά \¥ίΐΗ Ιΐιβ πιογ6 
§;€η€Γα1 προδοσία τΐ7^ ττόλιω^ : ίοΓ εαοΐι ΐΗβΓβ ιναδ α γραφψ Ι^γδίοδ* 

ΟΓ. 25 ίδ Βημον καταίλύσ€ως απολογία, 

το σημ€ΐον καθίΚοίΙ ' Ιοοίί άοντα Λβ δί^οΐ ^ — (Ιϊδρίαχεά ίΓΟπι 
ΐίΐ6 βουλ€ύΓηριον Ιο δΐιονίτ ΐΐιαΐ ίΐ 'ν^αδ ΐίπιβ (ο πΐ6€ΐ, αηά Ιαΐ^εη άο^νη 
\ν1ΐ6η 1)ηδίη6δδ \ναδ αΙ)ουΙ Ιο οοπιπιεηο©. ΤΙιοΓβ ναδ α δίηιίΙοΓ 
οΎΐμ€Ϊον ίοΓ ΐΗβ Εΐίΐίΐεδία (Αγ. ΤΗατη, 277) ^^^ ίοΓ Λβ Ια^-οοιιΛβ 
{ν€5ρ. 690). 

§ 37• «Σσαγγ. 6ΐδ τ. /3.] * Ιαχδ αη ίπιρβαοΐΜηεηΙ 1)€ίθΓβ Λβ 
Οοαηαίΐ '. 

ως δ' ιδοι, κ.τ.λ.] * αηά δίαΐοά Ιιοιν Η6 Ηαά οΗαηοεά Ιο 1>€€θπιβ 
αη 6)Γ6-\πΙη6δδ οί Ιΐΐ6 ρίοΐ'. ά 1ι6Γ6 = οτφ τρόττω : 1>6ΐο\ν § 4^ ά 
ιδο4 = πιβΓβΐ7 *11ιαί Ϊ16 Ηαά δββη'. 

§ 38. άποφοράΐ'] * Ηβ δοίά ΐΗαΙ 1ΐ6 Ηαά α δίανβ αΐ ΐΛΐιπυπι, 
αηά ΐΗαΙ Ηβ Ηαά οοοοδίοη Ιο βο ίοΓ α ραγηιεηΐ άαβ Ιο Ιιίπι'. 
ατΓοφορά, Ιΐΐ6 * Γ€ΐαΓη ' ΟΓ * ρΓοβΙ ' αοοΓυίη^ ΐο Λε πιαδΙβΓ ίΓΟπι ίΗβ 
1αΙ)οαΓ οί Ηίδ δίανβ. ΑβδοΗίη. Ιη Τιτηανώ, § 97» (βΐιοβ-ηιαίίίη^ 
δίανβδ) ων €καστο5 τούτω δΰ' οβόλονς άττοφοράν ίφερε τη<ζ ημίρα^ 

πανσ€λΐ7νον] Ρΐΐΐί. ΑίΗΙ?. 2θ, €Γ9 δ* αντων (Ιΐΐ6 ίηίθΓΠΐ6Γδ) Ιρω- 
τώ/ϋΐ€νος οττως τά Ίτρόσωττα των ίρμοκοπιΒων γρωρ[σ€ί€, καΐ αποκρινά- 
μ€νος ΟΤΙ ττρος σ€ληνην, Ισφάλη του παι^ός (πΐαάβ α ίαΐαΐ δΐίρ), ενης 
και νιας ούσης (ΐΗε ηον ηΐοοη) δτ€ ταυτ' ΐΒρατο. δο Βίθ(1. XIII, 2. 

Ογο16 (νιι. 271) π^ξΗΐΙγ ΐΓβαΙδ Ιΐιίδ ρατί οί Ιΐιε δίοΓγ αδ α ΙαΙβΓ ρρ. 22—24] ΝΟΤΕ 5. 175 

βοΗοη. Ι£ ϋίο1ίΐ€ί(ΐ€8 ΗαοΙ ιηαάε ευοίι α ΗυηάβΓ, Αηάοΐε. \νου1ά 
ηοΐ Ηανβ Γαίΐεά Ιο ηοΐβ ίΐ. (€ρ. Α(ίί€ Οταίοτε^ ι. 123.) 

το προτΓ. του Δ., κ.τ.λ,] * \νΗ6η 1ΐ6 Ηαά οοιηβ Ιο Λβ §αί6\να7 
οί ϋίοηγδΟδ ' [ΐΗβ 6ηΐτ3.ηο6 ίο Λβ Λι^ναιον, ΐΗβ εηοΙόδυΓβ δαοΓεά Ιο 
ΌίοηχδΟδ οη ΐΗβ δ. ε. οί ίΐιε ΑΙίΓοροΙίδ], * Ηβ δα^ δβνΟΓαΙ ρβΓδοηδ 
άβδαβηάίπβ Γγοπι ΐΗο Οάειιπι ' [οί Ρβπΐίΐεδ, είοδβ ίο Λο Όίοηχδίαο 
ΤΗοαίΓΘ οη Ιΐΐ6 ε.] * ίηΐο Ιΐΐ6 ΟΓοΗβδίτα * [ΐΗβ ορ€η οβηίΓαΙ δρααβ οί 
ίΗβ ΤΗϋαίτβ]. *ΑίΓ3.ί(1 οί ΐΗειη, Ηβ (ΐΓ6\ν ίηίο Λβ δΐιαοΐβ, 3,ηά 
ΟΓουαΙιβά άο^νη 1)6ΐ)ίίΤ6βη ΐΗβ ρίΙΙαΓ αηά ΐ;1ΐ€ εοΐυιηη \νίΐ1ι ΐΗε 1)Γοηζ6 
δίΕΐυβ οί Ιΐΐ€ ΟεηβΓαΓ [ίυδί ίηδίάο Λβ προττυλαιοκ, ^ €ΜΓ€λ^ώμ 
566πΐδ Ιο ίηάίοαίβ, αηά οονετεά 1)χ ίΐδ δΐιαόον^]. 

ανα 1Γ€ΙΤ6 και δ€κα] * ίη §ΓΟΙΐρ8 οί ήίΐ66η '. 

§ 39• ^ο'^ ν7Γ€ί€το...δπως] 'ΤΗϋδ, ίη ΐΗβ 6ΓδΙ ρΐαοβ, 3υ(1β6δ, 
1ΐ€ Οδδυπιοά Λΐδ δίοιγ — ε πιοδί οχίΓαοΓάίηατγ οηο — ίη οιάβΓ, Ι ίαηαγ, 
ϋιαΐ ίΐ πιίβΐιΐ ΓΘδΙ ινίΛ Ιιίπι Ιο ίηοΐυάβ ίη Λίδ ΙίδΙ αηγ ΑΐΗβηίαη Ηο 
ρΐ6αδ6(1, ΟΓ αί ρΐεαδυιε Ιο οχβπιρί Ιιίπι '. τοί^ ύπ€θ€το, ηιαάβ ίΗίδ 
(Λο δΙΟΓγ οί Ιΐιο πιοοηΗβΙιΙ: δα€η6) Λε δαείί οί Ηίδ βνίάβηοο: 
δ€ΐνότ. πρ. ίη αρροδ. \νίΐ1ι τοντο, *α πιοδί δίΓαηβο', *αη ίηοτεοΐίΐ^ΐβ 
αβαΪΓ '. Ι ηον ρτ^ία ΐΗίδ νβΓδίοη Ιο Γοηάβηηβ : * Ηβ πιαόο Λΐδ 
Οδδυιηρίίοη, νίζ. ΛαΙ ίί νοδ ίη Ιιίδ ρονβΓ ', \νΗ€Γ6 όπως ινουΐά = ως 
ΟΓ δτι, ίη δβηδβ οί * ΛαΙ '. 

§ 4θ. καταλαμβάν€ΐν\ δο 1)6ΐθν, λ€γ€ΐν, ΤΗβ ίηβηδ. ΠΐίβΗΐ = 34 
κατίΚάμβανον, ^€γον, 1)111 ρβΛαρδ Γ6ρΓ6δ6ηί ταίΙιβΓ Ιΐΐ€ νίνίά 
καταλαμβάνω, λέγω υδβά })γ ϋίοΐίΐοίάβδ ίη Ιΐίδ ηαπΓΕίίνβ. 

Ιν τφ χ. καθ,] 'δίΐΐίη^ ίη Ηίδ (οτζ^' — Ιιε 1)6ίη§ α χαλκεΛ. 

το ΉφαιστεΓον] Τ1ΐ6 ξμϊίά οί δπιίΛδ, αηά ρβΓΗαρδ αιΐίδαηδ 
ββηβΓαΙΙγ, 1ΐ€ΐά Ιΐιβ αηηυαΐ ίβδίίνοί οί Λβ χαλχ6ΐα Ιο ΗορΗαβδΙυδ 
621γ1)τ ίη Νον. (ΡοΠαχ νιι. 105)• ΤΗβ Ήφ€αστ€Γοΐ', ογ ίεπιρίο οί 
Η., ιναδ οη Λε ^ν. οί ί1ΐ€ Α^ΟΓα, Ηανίη^ Λβ δίοα Ροίΐίίΐέ 3υδί αΙ)ον6 
ίΐ (Ραιίδ. Ι. 1 4• 6). Ρογ Λβ ουδίοπι οί Ιαΐίίη^ οαΛδ ίη α Ιεπιρίο, 
ορ. ΡΙαί. Ρ^(?^, ^2^ ο, €λθων 6ΐς ΐ€ροκ, ομοσας, όσον αν φ^ άζία 
€ΐνα4 τα μαθήματα, τοσούτον κατίθηκ€. 

ζΛκσνν δ€Όιτο] *Νονν, Ιιο δ3.ί(1, Ηε άίά ηοΐ (ΐΘδίΓβ'— οΜςυε 
ίοΓ σϋκονν ^€ομαι, 2ΐίΐ€Γ α δβοοηοίαιγ Ιοηδβ (Ιίφη ίη § 39)• 

και ννν ηκ€ίν κ.] ' αηά δαίά, " Νθ)ν ρΓαγ αοπιβ Ιο ίΗβ Ηουδβ οί 
Ι,., ύια,ί γο\ι αηά Ι τπΒγ ΐΗβΓβ οοηίβΓ \νίϋ1ι Α. αηά Ιΐιβ οΛογ 
ηβεάίυΐ ρ€Γδοηδ'\' ΕυρΗβπιυδ δαίά : ννν ηκ€ μοι €ίς την Λ. οίκιαν : 
ΐΗίδ 1)€00ηΐ€δ, Ένφημος (Αίοκλ€βην) ννν ηκ€ΐν οί €Κ€\€νσ€, αηά, 
ίη ϋΐβ θΙ)1ί(^υε ίοπτί, ιφη τον Ένφημον ννν ηκ€ΐν κ€λ€νσαι οι.• 176 ΞΕΙΕΟΤίΟΝΞ, [ΑΝϋΟΚίΌΕδ 

* Χο οΙ)1ί§ο Ιιίιη ' (Ευρίιειηαδ). κ€\€ν€ΐ,ν (1θ€8 ηοί, ίη Αΐΰο ριοδο, 
1Ε1^6 α (1α(. οί (1ΐ6 ρ^Γδοη εοιηιηαικίθά. 

§ 4Ι• ΐ7'^€ΐν...κόΐΓΤ€(ν] Τ1ΐ6 θ1)1ί(}110 οί ηκον καΧ ίη Ικοπτον: 
'ΤΗβ ηεχί άαγ, Ηβ δοίά, Ι \ναδ ΛβΓβ [ηκον, Ι οαιηβ /η?»ι///ν ογ 
ρηη^ίηα^ι^^\^ αηά νοδ ία Ιΐΐ6 αοί οΓ Ι^ηοΛΐη^; 2Χ Λο άοοΓ ' : και δι; = 
*αη(1 ονβη ηον'. 

α/ϊά γ€ σ€, κ.τ.λ.] Άγο γοιι Λ© νίδίΐΟΓ νΐιοιη Λβ οοιηραηχ 
ΗβΓβ βχρ60ΐ? ^οΐΐ, οηβ ου^Ηΐ ηοΐ Ιο τ^]&οΧ, δυοΗ ίπ6η(1δ — αηά 
νίΐΗ Ιΐΐ€δ€ νοΓάδ Ηβ νοδ §οη€\ οΓδ€ — ^Αηάοΐίίάβδ αηά Λε οίΗβΓδ 
νΐιο ν€Γβ αΐτβαάχ αΐ ΐΗο Ηοϋδβ οί Ιτ€0§0Γαδ : σέ, ΟίοΙ^Ιβΐάβδ. 
Αεε. (ο Ο.'δ δΙΟΓχ» ΐΗο ΪΒΧΥί^τ οί Αικίοΐ^ ^νεδ Ηΐιη α ρευΐίης ΗιηΙ 
ηο( (ο χ^]^α ϋή^ ονβηαΓβδ &5οιι( Ιο 1>ο ιηαάο (ο Ιιίιη Ι)^ (Ηο 
οοηδρΪΓαΙΟΓδ. — ά7Γώλλν€, *δου§1ιί Ιο ηώι*. 

§ 42. δτι )9ονλ€υσοιτο] *11ΐ3.1 1ιο νουΐά Λίηΐε ίί ονβΓ'. Ηβ 
δ3.ΐά, βουλεύσομΛί : (1ΐ6 ίαΐ. ορ(. Η6Γ6, αδ αΐι^αχδ, 1)6ίη§ (1ΐ6 ο51ίςαο 
οί ΐΗο ίυΐ. ίη(1. αίΙεΓ α δβοοηάαΓγ (βηδβ. 

καθομολογησας, κ.τ.λ] * οοηοΐυάβά αη αβτεβιηβηΐ νίΛ υδ, αηά 
§αν€ υδ ρΐεάξβδ οη ΐΗε ΑΙςτοροΗδ' {\)γ ϊΒϋίϊηξ αη οα(Ιι ίη οηο 
οί Ιΐΐ6 Ιειηρίεδ: ορ. οη § 40)• — διαψ€υ8. — διθοναι, οΙ)1ίςυο ρΓβδ. 
ΓίΐΛεΓ Λαη ίπιρβΓί. : 'ίαίΐ Ιο Ιίοερ οαι νοιά ογ Ιο ραχ': οδ ηκ€ίν 
ίοΓ ηκω ΓαΐΗετ ΐΗαη ηκον. 

25 § 43* ^ ^^ ΙικαμανίρΙου ψηφ,] Α ψήφισμα ίθΓΐ)ί(1(1ίης ΐΥϊ2Χ 

αΗζ^πί δΗοαΙά Ι^ε ρυΐ Ιο Λε ΐοηυΓε. Α όεοτεε οί ΐΗε Βουλι; 
(ΐΗεη ΙεπιροΓοτϋχ ίηνεδίεά νίΛ ρΐεηατγ ρονεΐδ) οοιιΐά οί οουκε 
δαδρεηά Λΐδ. — Ορ. Ηεπη. Αηί. ι. § 141. ΐ5• 

2ΐΓω« μ•η,,Λσταί\ ΤΗίδ νουΐά 1)ε Γε^αΙοΓ ίη αη ^ξ/αΖ-οΙαυδε 
(οδ σκοιτώ όπως μη Ισται) : ΗεΓε, ίη α βηαΐ οίαυδε, ινε δΗοαΙά 
εχρεοί ΓαΛεΓ ονως μη ^. Βηί ΐΗε ηοίίοη οί ωηίηνίη^ Ηοτυ 
(1ιε οΙ)3εο( ηιαχ 1)ε α((αίηεά ίδ υρρεπηοδί, αηά δο (Ηε είαυδε 
ίδ νίιΐυαίΐγ 3ΐι οΙ>3εε(-€ΐ3.ιΐδε. Χεη. 6^γ. π. ι. 2 ι, ονδ^ δι* Ιν άλλο 

τρ€φονταΛ. η όπως μαχουνταχ. Οοοάν^ίη § 44• Ι• 

§ 44• ^'Γΐ την ίστίαν] Ορ. ηοί€ οη Ι?€ Λλ/. § ι5> Ρ• 17^• 
§ 45• ^ί«λβοί5σα, Λτ.λ.] * ΤΗε Οουηοίΐ, αίΐεΓ Γεΐίπη§ Ιο α δεοιεί 
οοηίεΓεηοε, Ηαά ιΐδ δείζεά αηά ρυΐ ίη Λε ρίΠοΓχ. Τΐιεη Λεχ δυπι- 
πιοηεά Λε ΟεηεπιΙδ Ιϊείοιε Λέπι* [ανακαλ. μρ Ιο ίΗε βουλχυτηριον), 
' αηά ΟΓάειεά Λέπι (ο ριοείαίπι Λα( Λοδε ΑΛεηίαπδ ινΗο Ιϊν^ά ίη 
ΐΗε οϊϊγ δΗουΙά ριοοεεά ιιηάεΓ απηδ Ιο Λε πιατίςεί-ρίαοε, — Λοδε αΐ 
Λε Ιχ)Ώζ ^Vα11δ, Ιο Λε ΤΗεδεαπι, — Λοδε ίη Λε ΡείΓαευβ, ίο Λε ρρ. 24—26] ΝΟΤΕ 3. 1 77 

πίΕΑβί-ρΙαοβ ο£ Ηίρροάαιηυδ ; ΛαΙ ϋβίοΓΟ (Ια^ιτη Λο Κηί^ΙιΙδ 
δΗουΙά δουηά Λβ ΙηιιηρβΙ-οαΙΙ Ιο ΐΗο Αηαΐεευιη ; ΛαΙ Λβ δβηαίο 
δΗοαΙά ^ο Ιο ΐΗο ΑΙϋΓοροΙίδ, αηά δίβορ ΐΗβΓβ; αηά Λαί ΐΗο 
ΡΓβδίάεηΙδ δΗουΙά δίββρ ΐη Λο Κ.οΙιιη<1α'. — τονς 8* Ιν μακρ^ τ€ΐχ€ΐ : 
ερ. ΤΙΐΙία 1 1. 17» τά Τ€ μακρά Τ€ίχη ψζησαν καταν€ΐμΛμ€νοι καΐ τον 
Π€φαιώς τα πολλά Τΐιβ λλ^Γ• ^^Γβ ρΓοΙ). οί Λβ Ινο ϋΐαΐη 1θη§ 
ιναΐΐδ (ΐΗβ * ΝοηΗβΓπ' αηά ΐΗο ' Μίάάΐβ % ψϊύι ίΗβ δραεβ εηείοδβά 
\)γ ί1ΐ€ΐη, €οηο€ίν€ά οδ α Λ>//7ν/. — ^Ίιτποδ. άγοράν, ΐΗο ΐϊΐατίίεΐ- 
ρΐαεβ οί Λο Ρβίταβυδ.— Άν<ίκ€ΐον, ίειηρίβ οί Λε Οίοδί^ιιή (αναꀫ), 
Ν.)ν. οί ΑΙίΓοροΙίδ. — Θόλος, α οίτουΐατ 5υί1(ϋη§, \νίΛ όοιηβ, ηεαΓ 
1Η6 6ονλ€νη7ριον ίη ΐΗο ΑξοτΒ, : ΐΗο ΡιχΙαηβδ αηά γραμμαχ€ΐς άίη^ά 

ΐ}ΐ€Γ6, Β6Π1. ^^/Τ. Ζ^^α/. § 249• 

€ΐΓΐ τοις όρίοίς,.Αξ€στ,'\ *1ια(1 (αΐίεη ΐΗο ήεΐά, αηά ν€Γ€ οη ΐΗο 

ίΓΟηββΓ*. 

ίδ€4πν€ΐ] *ΐ¥2ΐδ βηίβΓίαίηεά'. ΤΗβ ρήνϋε^β οί άιάΐγ σίη/σις ^ν 
ΙΙ/9νταν€ίφ (Αγ. -^λλ. 764) ^2^ βίν€η βίΐΙιΟΓ ίοΓ α ΚιηιΙβά ρεήοά ογ 
ίοΓ Ιίίε (α€Μητο$) : 1ι6Γ6 Ιΐιο ίιηρβΓί. δΗονιτδ (Ιι&Ι ε( ΙβοδΙ ιηθΓ€ (Ηαη 
οηο άαγ ίδ ιηβαηΐ. 

2. 7>4^ Όΐ5€ΐθ5ην€3 ο/ ΑηάοΜάβε: ^ 4^ — 69. 

§ 4^. ΙΐΓ€ώΐ7 δ^ ΤΗ6 αροάοδίδ ίδ \ν^€ΐ προς μ€ Χ. Οοιηραιβ 26 
ϊΙΐ€ ρήδοη-δεεηβ ίη Ι,γδίαδ, Αξοταί, ^ 39 ^• 

ΟΤΙ, Άΐ'δοκιδι;, κ.τ.λ.] δτι Γ6(1υη(1αη( 1)6ίθΓ6 ΐΗβ Λ>λ/ ςιιοΐαΐίοη : 
Χεη. 67)'''• ^ϊ• 3• 3> α^^ι^ρ^νατο δτι, ώ δ^ιηΓοτα, κ.τ.λ. Οοο(1\νίη § 79• 

§ 49• ου8€ν ^δ€0/χιρ] • Ι Ηαά ηο ^δΗ ίο δρ6α1^ ογ ίο βίνβ γοα 
ραίη'. ΒυΙ 1^€6μψ μΎβ€ν λ€γ€ίν, 'Ι νίδΐιβά Ιο δα/ ηοΛίπβ'. Ορ. 
§ 4θ> οδ'ίονν δ€οιτο, *άίά ηοί άοδίΓβ'. 

οίς γαρ €χρώ] 'ΥοοΓ οίΗβΓ ίή^πάδ (Ιχρω) ζηά αδδοοίαίβδ 

{σννη&θα), €Χ€βρί υδ χουΓ Γβίαίίοηδ'. άνευ, *1)6δί(ΐ6δ', €ίΐΗ€Γ ~ 

*6χο€ρί* (οδ 1ιβΓβ),•θΓ 'ίπ Εάάίΐίοη Ιο'. Ορ. Ό€ΐη. Ι)^ Οοτ, § 89, 
αΐ'€υ του καΧψ 8όζαν ^ν€γκ€ΐν^ '/Λ αιίάϋιοη ίο ^ηη^^η^ γοα ίαίΓ 
ίαιηβ'. δο νΐιεη Οαβδοτ δίΐχδ (Β€ΐΙ, ΟαΙΙ, ν. 1 2) οί δουΐΗ Βπίαίη, 
Μαί€Τία (ΐίιηΙ)βΓ) αιίηεςίίε ξ€ηετΐ$ «/ />ι ΟαΙΙια ^/, ρταείετ /αξαηι 
αίςηε αδί€ί€Μ, δοιηο ΓοηάβΓ 'βχεβρί'; οίΗοΓδ, *ίη αάάίίίοη Ιο'. 

§ 5©. πρώτον μ^ν\ ΥίίίΥί ΐΗίδ δοηΟδ, πρώτον — ιΐτα — €Β'€ΐτα — 
ίτι, ορ. δορίι. £/. 201 — 271, χρωτα — €ΐτα — ίπ€ΐτα — Τ€λ€ντα4θκ. 

αναγκαίους] 'ηβΟΓ ΓβίΕίίοηδ'. σνγγινιΓς ίδ ΐΗο ΙοΓ^ΟΓ Ι6πη, ίη- 
είικϋη^; ΐΗο ιηοΓ6 άίδίαηί άε^βεδ οί Ι^ίηδίιίρ : αναγκαίοι (η^^^^αηί) 
&Γ6 ίΗοδβ Ιο νΐιοιη οη6 ίδ 1>ουη(1 \>γ ίΐιβ ΑΓδί, ΐΗο είοδβδί ηαίυΓαΙ 178 8ΕΙ.Ε0ΤΙ0Ν5. [ΑΝΠΟΚίϋΕδ 

ίίββ : 03 τα άναγκααι αιβ ΐΗοδβ Ιΐιίη§δ νίϋΐι νΐιίοΐι Ιίίβ οαηηοΐ 
(ϋδρβηδθ. 

§ 51. ιτότ€ρα ΐΓ€ρΐί8ω] (1β1ίΙ)6ΓΕίίν6 δυΐ)]., Ιοί νΙιίοΗ αηδνοΓδ ή 
€ΜΓω : Ιΐΐ6 Ι6ηδ6 1)€ίηβ, αδ υδα., ΐΗβ λ^γ., δίηοο ΐΗβ ρΓΟδρεοϋνε αα 
νίΐΐ 1>β άοηβ οηοβ ίοΓ αΐΐ, ηοΐ οοηΐίηυβά ογ τερβαΐεά. Βυΐ Εαη 
Ιοη 75^, €ίνωμ,€ν ή σίγωμ€ν ; * δΗοΙΙ ΐΛτβ δρβαΐί [οηοβ ίοΓ α11 : αοη] ; 
ΟΓ ΙίΘορ δϋβηοε ' [ρΓβδ. οί Λε οοηΐίηυβά αοί]. 

27 ο,λίτ, των θ€ων] ΡοΓ ββηίΐ., ορ. ΑεδαΗίπ. Ο^^. § 1 57» άλιτι^ριος 
της ΈλΛάδος : ΤΗυο, ι. 26, το άγος της θ€ας, 

§ 53• (ό)] ^<1(1εύ 1>Χ Κείδΐίβ. 

€1 μη τις €ρ€ί] ΤΗβ νίνίά οοηδίπιοΐίοη, ίηδίεαά οί €4 μη τις 
λ€^οι ΟΓ €ΜΓθΐ, οίΐεΓ βίβαιος ην. 

αποκάμοντας] ΗβΓε, Οδ ίη § 5Ι> ^1^6 ί^ΟΓ. ΓβΓβΓδ, ηοΐ ίο ΐΗοδβ 
νΐιο Ιιαά αΐτεαάγ <ϋ€ά (§ 49» °'^ /***' αυτώμ τ€Λ'ασιν), 5αΙ Ιο ΐΗοδβ 
νΗο νεΓβ ΐΗτεαΙεηεά ιλγιΙΙι άβαΐΗ. Ιΐ ίδ δίΓοη^βΓ Λαη αποθνήσ- 
κοντας (οί. αποΛΛν/χ€νους οί ΐΗε δβ,ιηε ρεΓδοηδ ίη § 5ΐ)> ί^δΐ 35 *Ιθ 
δ66 Λειη τηητίίετδίΓ ίδ δίΓοηββΓ Λαη *ΐο δεβ ΐΚειη 1)6ίηβ ιηυΓ- 
άβΓβά*: ΐΗε αοι. ρίοΙαΓεδ Λε άεεά Οδ ααοηιρίί^Ηίά νΐιϋε 1ιβ 
1οο1^δ οη. 

§ 54• (ί) των άλλων] δΙυίϋβΓ οηά ΒεΙίΙεεΓ πβΐιΐΐχ ίηδβτΐ ψ 

§ 55• (δ<ϊ)] αάάεά 1>7 Κείδΐίε. 

28 § 5^• (άλλα νμωτον μίν νμας)] ΡΙοηδίΜβ 03 13 Ιΐΐε ΟΟη- 

3βοΙιΐΓθ1 ϊηδβΓίίοη οί ΐΚίδ οίουδβ, Ι Ιίεΐίβνε ΐΗοΐ Λε ίεχΐ ίδ δουηά 
νάΐΗουΙ ί^ Αηάοΐε. δοχδ : — * Νο\ν, ίη ΐΗΐδ Ιτίοΐ, ΐαό^εδ, ηοΐΐιίη^ 
13 30 ίιηροΓίοη^ ίοΓ ιηε οδ ΐΗο(, ίί οεςιιίΚεά, Ι δΚοιιΙά 1)6 οεςυίΐΐεοί 
\νίΛ ΗοηοιίΓ: οηά, ίαΓίΙιβΓ, ΐΚοϋ Λε §εηεΓθ1 ραΐίΐίο (τους άλλους 
αιταντας) δΐιοϋΐά υηάεΓδίοηά ιηγ νΗοΙβ οοηάυοΐ ίο Ιιονε 1)εεη 
οΙ)δθ1υ1:εΐ7 ίΓεε ίτοιη Ι^οδεηεδδ ογ αοννοτάίοε*. Η ε ^δΚεδ Ιο 
5ε ρΓοηοαηοεά οη 1ιοηοιΐΓθΙ)1ε πιοη (ι) )ύγ Ηίδ ίιιά^εδ, (2) 5^ 
οι άλλοι α7Γαντ€ς. ΑΠ ΐΗο( ΐΐιε ρΓοροδεά δυρρίεπιεηΐ, (ίλλα πρώτον 
μ€ν υμάς, ψοχύά βίνε, ίδ οίΓεοάχ οοηίοίηεά ίη σωθεντί, 

§ 57• Φ^Ρ^ ^ — ΧΡν 7<ν] *Νθ)ν οοηδίάεΓ — ίοΓ ο ]\ιάξ^ ου^Μ 
Ιο εχοπιίηε ΐΗε ίααίδ 5^ ο Ηυπιοη δίοηάοτά [άν^ρωττινως — πιοΐίίη^; 
ο11οΐ¥οηοε ίοΓ Ηυπιοη ίηίίΓΓηίϋγ], οδ ίί ΐΗε ηιίδίοΓίυηε Ηοά Ι^εεη Ηίδ 
ο^η — λΥΗοΙ ινουΐά οηχ οηε οί γοη Ηονε άοηεΡ' ώστΓ€ρ αν αυτόν 
οντά: ί,ε, ωσπ€ρ αν (χρ^ίη λο'γίζεσθαι), αυτόν δντα (=€1 αύτος €117). 
Α δίπιρΙεΓ ίοπη \νοιι1ά Ηανε 1)εεη ωσπερ αν (χλ λογιζοιτο) αυτός ών. 

€Ϊ μίν γαρ ην δυοΓν] ΤΙιε ΛουβΗί ίδ ηοΐ αοηιρίείεά ΐίΠ ίΐιε ρρ. 26—29] ΝΟΤΕ 5. 179 

εηά οί § 6ο, χρήματα ίλάμ,βαν€. Βή^ήγ, ίΐ 18 ΐΗίδ : — * Ιί ίΐ ΥίΛά 

1>€6η α ςιΐ68ΐίοη 1)€ϋνβ€η ηοΐ^ΐβ άοαίΗ αηά βΙίΕΐηείιιΙ Ιίίβ, τηγ 
εοηάυαΐ ιηίβΐιΐ 1)6 οοηά^ιηηβά. ΒαΙ ίΐ νοδ ταύΐγ 3. ςυβδίίοη 
1)6ΐν6βη δίαγίη^ ΐΗβ ίηηοοεηΐ ϊ>γ τηγ δίίβηαβ, αηά δβ,νίη^; ίΗβιη ΆΙ 
ΐΗβ 6χρ6ηδ6 οί ΐΙιβ βπίΐϋχ, \)γ δρ6α1ίίη§ ουί. ΤΗ6Γ6ίθΓ6 Ι δροΐίβ'. 
— Ιη ΐΗβ δ€Π6δ οί αίαιίδ^δ, ηοϋβ Ιΐΐ€δ€ ροίηΐδ : — (ι) ΑΠ ίδ ρΐαίη 

άοΜτη ίο του κ(ΐλώς άποθαν€ίν, (2) οττου δ€ τούτων Ι36§ίηδ Ε ρίοΐαδίδ 
ντίιίοΐι Ιιαδ ηο βηηαΐ αροάοδίδ. ΤΙιβ νιΗηαΙ αροόοδίδ οοιηεδ 
2Χ § 6ο, (ταύτα δ€ πάντα σκοίπίύν^ 'οοηδίάβΠΠβ 3,11 Ιΐΐβδ6 (Ηίη^, 
Ι δαγ') €υρισκον, *Ι ίοαηά' Ιΐιαΐ: Ιΐΐ6 Ιεαδϋ ενίΐ ναδ Ιο δρεαίε. 
(3) ΤΗβ ρΓΟίαδίδ 1)6^η \>γ δπου δ€ τοτίτηΰν ίδ ίηΐ6ΓΠΐρΐ6ά \^γ Ιΐιβ 
ρατ6η(Η65ίδ Διοκλ€ΐδι;9 /χ€ν γάρ...νμΐν ά ηκονσα, ΤΗβη ΐΗβ ΟΟΠ- 
δΰςιιεηοβδ οί Ιιίδ είΐβπζε ατο ριίΓδίιεά ίη Ιτι δ€...άπωλλυον, ΐΙιβ Ιοιίβ 
ραΓ6ηΐΙΐ6δίδ 1ΐ3.νίη§ 1)Γθ1ί€η Ιΐιο οπ^ιπεΙ οοηδίηιοΐίοη, ψ σιωττησαντι 
μεν.,.απολλύναί, (4) ΤΗβ ηεν ίικίεροηάεηί οοηδίη ίδ οοηΐίηυβίΐ 
ίη ά€δθπΙ)ίη§ ΐΗβ εοηδεο^αΰηοεδ οί Ιιίδ 5ρ€α1ζίηξ : €ΐπών δ€ τά οντά, 
κ.τ.λ. Τ1ΐ6η αϊ § 6ο οοιηεδ Ιΐιβ ΓβδίιΗ, ρΓείαοεά \ίγ ΐΗβ δΐιιηιηαΓγ, 
ταντα δ€ πάντα σκοτ:Οιν, 

§ 58. δπου δ€ τοντων. . ./Λΐ} 6ίπ<)ντο5] ' ΒΐΐΙ ΗβΓβ Ιΐΐ6 0056 \ΙΓ2.δ Λβ 

νειγ ΓβνβΓδβ : \ίγ 1ί€βρίη§ δίΙοηοΘ Ι ιηυδί Ιιανε ρεπδΗβά ί^οιηίηί- 
ουδίγ ίη τηγ ίηηοοεηοο, αηά πιιΐδΐ αίδο Ιιανε ρεπηίΐΐεά ϋιβ άβδίηιο- 
Ιίοη οί τηγ ίαΐ1ΐ€Γ, οί τηγ 1)Γθϋΐ€Γ-ίη-1αν, οί αΐΐ πιγ αουδίηδ αηά 
Γ^ΐαϋοηδ, νΐιοπι Ι αηά ηο οηβ είδε ΙΙίΓοαΙεηεά >νίΐ1ι άβαΐΗ, 1)γ 
εοηο63,1ίη§ ΐΗβ ^ίΐί οί οίΗβΓδ. ΤΗβ ίαΙδβΗοο^δ οί ϋίοΐίΐείάβδ Ηαά 
δβηΐ ΐΗβπι ίο ρήδοη ; ϋιείτ οηΐγ Ηορβ οί άβΐίνεπιηοο \χγ ίη ΐΗο 
ΑΛεηίαηδ ΐ€2ϋΓηίηβ Λβ νΗοΙβ ΙηιΐΗ. Ι νοδ ίη άαη^βΓ, ΐΗεΓείοΓΟ, 
οί 56εοηιίη§ ΙΙιείΓ πιυΓάεΓβΓ, ίί Ι ίαίΐοά Ιο Ιεΐΐ γοιι νΐιαί Ι Ηαά 
Ιιβαιά. Ι ΐ¥3.8 αίδο ίη (Ιοη^βΓ οί άβδίΓογίηβ ίΗτοο Ηυη^Γβά ΑΐΗο- 
ηίαηδ, αηά οί ίηνοΐνίη^ ΑΛοηδ ίη ΐΗβ πιοδί δβήοϋδ βνίΐδ. ΤΗίδ, 
ίΐιβη, ναδ Ιΐιβ ρΓΟδροοΐ ίί Ι ν6Γ€ δίΐεηΐ \ 

§ 6ο. και τιμωρησασθαι] ΤΗο οοη36θίυΓ3.1 ίηδΟΓίίοη 1)€ίθΓβ 29 
Ιΐΐ6δ6 νοΓάδ οί καΐ σώσαί τ€ ημάίζ ίδ 3.δ ηβοάίοδδ αδ Ιΐΐ6 δίηιίΐατ 
ίηδβΓίίοη ίη § 56 (^Ηβιε δ€β «.), δίηοε Λβ Λου^Ηΐ ίδ εοηίαίηβοί ίη 

θ5 ημα^ μίν άπώλλυ€ν (νΟδ δββίίίπβ ΙΟ άβδίΓΟγ). — €Κ€ΐνον ίοΠο^δ 
Διοκλ€ΐδι;ν οδ ίί οίΐεη ίοΠοννδ αντο'ν, ^.^. ΡΙαΙ. ΡΓΟί. 310 ι^> «" ^^ί 
διδώς αργύρων και π€ΐ^ς €κ<Γνον : δ66 δΐΐίΐΐοΐο οη ΤΗαο. Ι. 1 3 2, 

§ 6 1, ον γίνοιτο δι* Ιμί] Νοίίαβ ίΗο ορί. γένοιτο ρΓβοβόβά \)γ 
€ΐσηγησατο^ άντεΓπον, αη<1 ίοΐΐονβά \>γ €ΤΓ€σον, κ,τ.λ. — αΐΐ άβρβηάίηβ 
οη Ιίη\€'γξα οτι. ΤΗβ ορίαΐίνο Ηαδ ΐΗβ ββίεαί οί ρΓΟδεη^ίη^ ΐΚίδ 1 8ο ΞΕΙΕ0ΤΙ0Ν3. [ΑΝϋΟΚίϋΕδ 

ρατΗειιΙατ δίαίειηεηΐ, ηο( δίιηρίγ 85 α /<ΐ€{^ 1)υ( α$ α ςηοίαϋοη οί 
νΐιαΐ ^05 εοηίθ88€ά ύχ (1ΐ6 εοη8ρίπι(θΓ8. \\. ί$ ΐΗε οϋΐίςυε Γοπη 
οΓ ουι^ Ιγ€ν€το δι* 'Ακδοκίδι/ΐ' : * Ι ρΓονεά ίΐιε ίαε^, — ^ίΗίΐΙ Ε. ρΓο- 
ροδεά ΐΗίδ ρΐαη, εΐε., αηά ΛαΙ (βί Μ^ ίΛ///) ίΐ ναβ Ι νΐιο " Ιιίη- 
άεΓεά Λε ρΐαη ίΓΟίη \>όηξ εχεευΐεά αΐ ΐΗε ίίιηε " .' 

€ν Κνκοσα)9γ€ΐ] το Κννοσαργ€$, α ξγτηηϋί&ίΜτη, νίίύι α δαηείιι&ιγ 
οΓ Ηεπιΐίΐεδ, οη Ιΐιε ε. δίθε ο£ Α(1ιεη5, ηεατ (Ηε Δίο/ΐ€«χ πνλι;. 

§ 02. τον Έ. τον Ίταρα το Φ.] *Τ1ιε Ηεπηεδ \)γ Λε ΡΙιοΛαη- 
Ιευιη' — ΐΗε ηρί^ν οί ΡΗοΛοδ, ρεΛ. Λε ΗεΓΟ οί ΛαΙ ηαιηε ι¥Ογ- 
δΐιίρρεά ίη ΚΗοάεδ οδ Ηανίη^; 1>αηίδ1ιεά δηαΐ^εδ Γγοιπ Ιΐιε ίδίαικί 
(Οίοά. ν. 5^), &ηά αίδο ίαιηεά ίη χηγίΗ οδ α 1)οχεΓ (δοΗοΙ. αιί 
Ηοιη. //. XXIII. 66ο, εΐε.). ΤΚε ίάεα οί παρά \π11ι (ΐ€α4$,, ίη δυοίι 
^εηεΓ&Ι ίηάίεαίίοηδ οί ροδίϋοη, ίδ — * ΙΗεΙ νΙιίεΗ οηε δεεδ «/Λλι οηε 
ξρε$ ροίί^ Λε ρΐαοε. λΥε ιηαχ τεπάει ίΐ ^Β^\ παρά νήύι άαί,^ 
^1>€5ίάε\ ίδ ιηοΓε ρΓεείδε. 

§ 63• δ€ΐΐ'ά ^οιονν] ' Οη ήηάίη^; ύιίδ οιιΐ, ΐΗε οοηδρΙπιΙοΓδ 
ινειε Ηοιτίβεά ΐΗαΙ Ι δΗουΙά Ιαιοιν οί Λε άεεά νίΛουί Ηανίη^; Ηιά 
α Ιιαηά ίη ί('. Ηεπ ιιι. 14» κλιΐίόντων ι^α^ δ€ΐνά ΐΓοΐ€νη'ων: αίδο 
δ€ΐνον ΐΓοΐ€ΐν II. 121, ε(ο. ΜοΓε εοιηιηοηΐγ δ€ΐνον τγοιμΒολ, Ιη 
Όίοηγδ. ΤΗη€, 23» δ€ΐνοΐΓοΐ€Γν τα πράγμΛτα = Ιο Ηεί^Ηΐεη Λείτ (τοξίο 
ε£Γεο(. 
30 ^** 'ί/*^*] ^^ ηο$ ρνοάϋοε. ' ΟΛεηνίδε οιιγ εηιηίΐγ ινίΠ Ιιε ιηοΓε 
ε^εο^αΐ Λαη Εηγ δίεηάδΗίρδ Λ&( γοα οαη ιηΕΐ(ε 1))γ 1)ε(Γα>ίη£; υδ '. 

§ 64• αντοΐ«...4κ€ίνοι$] ΓοΓ Ικ, ίο11οΐ¥ίη§ αυτοΐ$ ίη ιείετεηοε Ιο 
Λε δοιηε ρείδοηδ, δεε ηοίε οη § 6ο. 

ω$ οϋκ...ίκ€Γνοι] ' Ιη δυρροιΐ οί Λίδ δίαΐεπιεηΐ, Ι ^ανε υρ πιχ 
011Π1 δΙανε ίοι Λε ίΟΓίυΓε, (Ιο ρΓΟνε) ύίζΧ, Ι Ηαά 1)εεη ίΠ,' [ίιηρεΓί., 
νΜΐ5 αΐ Λε /λγ/ ΰπιε ίη ςυεδϋοη,] * αηά υηαΙ)1ε ενεη Ιο Ιεανε τηχ 
1)ε(1; αηά Λε ΡιεδίάεηΙδ τεοείνεά [ίοΓ εχαιηίηαΗοη] Λε ίειηαίε 
δίανεδ ίη Λε Ηοαδε ίιοιη ^ιτΐιίεΐι Λε οοηδρίταΙιοΓδ δε( ίοΓίΗ (ο 5ε£;ίη 
Λείτ νοιΐ^ '. ο0€ν = Ικ τ^9 οΣκιίκς 1^ ίβ, 

§ 65. ψράσας] ^ οη οοηάίΐίοη οί Γενεαίίη^; '. 

Φι/γονσιον] Οί ΐΗε άεπιε οί ΡΙιε^ευδ ηεαι ΜαπιΛοη. 

§ 66. λα)3όντ€9 τα δχλ<ί απ.] * αηά γου χουΓδεΙνεδ ' (αντοι^ Λε 
ΑΛεηίαη οίΐίζεηδ §;εηεπι1ΐ7, οδ τερΓεδεηΙεά Ι)^ Λε εοητί) ' Ιοοΐ^ αρ 
χουΓ Επηδ &ηά νεηΐ Ηοηιε *. ΤΙιε ΟΓάεΓ ^ίνεη ίη Λε ραηίο Ηαά 

1>εεη, τους μ^ν ^ν αστ€( οικονντας \χ»όχ ^κ% τι^ν αγοραν τα οπΛχι λαβόν- 
τας, ΛτΛ., § 45• ρρ. 29—3 1 ] ^Ο ΤΕ3, 1 8 1 

§ 67. (αν)] 2ίάά^ά \}γ ΚβίΒΐίβ. 

Ίτίστιν των Ιν ά. αιτ]. *Τ1ΐ6 ιηοδί ΐΓαίΙΟΓΟίΐδ οί αΐΐ ρθδ5ίΙ)ΐ6 
εοιηραείδ * : ττίσην, ΐΗε ρΐβά^ε §ίν€η 1>γ ΐΗβ εοηδρίΓ&ΙΟΓδ Λ? 
^λλ4 οίΗεη άπιστοτάτη, ιηοδΙ άίδίοχαΐ Λ? /Λ^ ^ΛχΛτ. Ορ. Αβδοΐι. 
71^, Ι02Ι, ταφίντ άτίμως τοίττιτίμιον λαβ€α^, 

τότ€ δ<] "Ννο τη'ιφΐ οχροοΐ τ<ίτ€ δι/, ίπρί άεηιηηι^ Λβη 3.ηά ηοί 31 
δΟΟηβΓ : 1>υΙ ΐΐΐβ ΐΗοΐΐβΙΐΙ ίδ (νρότ€ρον μαή σνν€κρυψα, τότ€ δ€ άπίγρ. 
Ορ. § 34) ^^^^ Ο^ αποτγράφ€ί, 

§ 69. στ) δ€, κ,τ.λ.] Το Λβ γραμματ€νς οί Λβ Οουΐΐ. * ΟΙβΛ, 
οαΐΐ ΙΗ^ ρβΓδοηδ Λεπίδβίνβδ νΗο ν€Γ6 Γοΐεοβεά \)γ τηγ ιηβαηδ '. 

μίχρί τούτου] * Τ1ΐ6γ ινίΐΐ εοιηο υρ αηά §ίνβ ενίόοηαβ ίοΓ αδ 
Ιοπβ 05 γοΏ άβδίτβ Ιο Ηδϋβη Ιο Ίί \ 

III. ΠΕΡΙ ΤΗ2 ΠΡ02 ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.— 
ΤΗβ δρβεείι Οη Ιΐιε Ρβααε \νίΐ1ι Ι^αεβάαεπιοη 1)6ΐοηβδ Ιο 39^ β•^•> 
Ιΐιβ ίοϋΓΐΙι γ^Λτ οί Λβ ΟοπηΛίοη νΥαι. ΑΐΗοηδ, ΒοεοΙία, Οοπηίΐι 
αηά Αγ§05 νβΓβ αΐ ΐΚίδ Ιίιηο αΠίβά Β^αίηδΙ δραπα. ΤΙιβ δαεεβδδ οί 
Αβοδίΐαοδ ίη 39 ^ ^^ιά Ιεά ΙΗ© ΑΐΗοηίαηδ, ρΓθΙ)αΙ)ΐ7 ίη Ιΐιο \νίηΐ6Γ οί 
391 — 9^ Β•^•> ^ο δ€ηά ρίβηίροίβηΐίαπβδ, αιηοη§ νΐιοιη νοδ Αηάοΐίΐ- 
άβδ, Ιο ΐΓοαί ίοΓ ρ6Ε€β Εΐ δροτία. ΑοοοΓάίη^ Ιο ΐΗβ Ιβηηδ ρΓοροδβά 
1)7 Λβ ΐΛοεάαειηοηίαηδ, ΑΛοηδ ¥ταδ Ιο ΓβίΕΐη ΗεΓ Ι.οη§ \να11δ — 
Γ65υί1ΐ ΐΗΓ€β 7^^8 1)€ίοΓ€ 1>7 Κοηοη — άπα ΗβΓ βοβΐ ; δΐιβ νοδ αίδο 
Ιο Γ6€θν€Γ Ι.6πιηοδ, ΙπιΙ^ΓΟδ ΕΠΟ δΙί^ΓΟδ : αηά Βθ6θ(ία τν&δ Ιο 1)β 
^^ΓαΙίβεά \)γ ΐΐιε ΐ¥ίΐΗ(ΐΓανα1 οί Λβ δραΓίοη ^αιτίδοη ίΓΟίη ΟγοΗο- 
ιηβηοδ• Τ1ΐ6 ρΙοηίροΙοηΐίοΓίεδ άίά ηοΐ υδβ ΐΗβΐΓ ρονβΓδ, 1)υΙ 
ΓβςυβδΙοά Ιΐιαΐ ΐΗε ΑΛβηίαη εΐίΐίΐβδία ιηίβΐιΐ Ηανο (οΠγ άαγ^ ίη 
νΐιίαΐι Ιο οοηδίάβΓ ίΐιβδβ ρΓοροδαΙδ ι αηά ΓβίιίΓηβά, αοοοπιραηίοά \)γ 
δροΓίαη ©ηνοχδ, Ιο ΑΐΗβηδ. 11 νοδ ίη Λε οηδίιίη^ (ΐ6ΐ)αΐ€ — οαΓίχ 
ίη ίΗε γο3χ 39^ — ^^^^ ^^^ δρεεαίι οί Ληθοίίίάεδ ^αδ πΐΗ(1β. — Αίίί^ 
0^α^ο^3^ ι. 83. ΤΗε ^εηιιίηεηβδδ οί Λβ δρβεςΚ Ηοδ 1)€6η ςυεδ- 
ΐίοηεά, 1)υΙ \ιάΐ1ιοαΙ δυίϊίαεηί τβαδοη. Οηε ροδδο^ε οί ίΐ (§§ 3 — 1 2) 
ινοδ ίΐ(1ορί€(1, νίΐΚ δϋ^Ηΐ πιοάίβααΐίοηδ, 5χ ΑεδοΗίηεδ {Ό€ Ραΐ5, 
Σίξαί, ^ 172 — 176). δεε ΑίΗ€ Οκα{ον$^ ι. 129. 

Αηάοΐε. βίδΐ δ)ιο\νδ ΛαΙ ζ. ρεααε νίΐΗ δροΓία ίδ ηοΐ α άοη^εΓ Ιο 
ΐΗε ΑΐΗεηίαη άεπιοοΓααγ (^ ι — 1 2). Ηε ΐΗεη αΓ^υεβ ΐΗαΐ ΐΗ^ε 
ίδ ηο ^οοά Γεοδοη ίοΓ εοηΐίηιιίη^ ΐΗε \νίΐΓ, αηά ΐΗαΐ Ιΐιε ρΓοροδεά 
ίεπηδ ατε ρεοιιΗίΐΓΐχ α(1ν3,η(2ΐ^<^ουδ Ιο Αΐΐιεηδ (^ 13—23). Ιί Ιΐιε 
Βοεοίίαηδ πιαί^ε ρεοοε οη ΐΗείΓ οινη οοοουηΐ, ΑΐΗεηδ νίΠ 1)ε Ιείΐ 

;. 13 1 82 5ΕΙΕ0ΤΙ0Ν5. [ΑΝΒΟΚίϋΕδ 

^Ιΐι οηβ ντβαΐζ 21ΙΙ7, ΟοηηΛ, αηά αηοΛ€Γ οι νΛίχοΥί Λε ροΗοχ 18 
ΛοΓουβΗΙγ δβΙβδΗ — ΑΓβΟδ. (§§ 24 — 27.) 

§§ 28 — ^41 (εηά). ΑΙΙΐαηζβ ινϋΠ Ξρανία /> Μί€τ ίΗαη αΙΙίαηΰε 
ινϋΗ Ατξοε, — ΟΒβοϋοιη Λ? ίΗε Ρωα αη$ν)ετ€ά, 

§ 28. τοιούτων δ* €λπ. /χ.] Όοιηπιίΐΐ6(ϊ, 05 \¥6 ΕΓ6, Ιο δυοΗ 
ρΓΟδρβοΙδ, ιν€ Ηανε Ιο οΐιοοδβ ^βΐ^'^εβη 3θίηίη§ ΐΗβ ΑΓ^ίνβδ ιη ^ηγ 
ίΐ^αίηδί δραΛα, αηά 3θίηίτι§ Ιΐιο Βθ€οΐίαηδ ίη ιηαΐίίη^ 3, ρεαοε Γογ ΐΗβ 
οοιηπιοη ίηΙβΓβδί'. τ. ιλττ. μ€τασχ., *1ιανίη§ 5β€0ΐη6 δΚοΓβΓδ ίη 
δϋοΗ Ηορβδ', /.^. 1ιονίη§ βηΐβΓεά ίηΐο αΐΐίαηοε νίΐΗ δίαίεδ ινίιίοΐι 
Ηανβ δυοίι οΙ)]€αΙδ ίη νίβ^ οδ ΑΓ^οδ αηά Βοεοΐίο Ηανβ Γβδρβοΐίνεΐχ. 
ΑΓβΟδ Ιιορεά Ιο §6ί ΟοπηίΗ ίί Λβ ^εγ ^βΓ© ρΓοΙοη^βά (§ 27) : 
Βθ6θ(ίΕ \ναδ Ιίΐίβΐγ Ιο Π1α1^6 ροαοβ οη ίΐδ ο^νη 3.εεοιιη( νίΐΗ δροΓία 

(§ 24). — κοινζ : ορ, § 27, μ€ταί πάντων των σνμμάχων την ιΙρηνΎρ^ 
νοίονμίνον^, 

δι' ΐ7^ας αυτούς] ίΟΓ ΟΠΓ Οίνη δαίίβδ, ορρ. Ιο δι' €Τ€ρονς, ΤΗ© 

ινοΓ(1δ πιί^ΙιΙ αίδο πιεαη *ίΗΓου§Η οπγ οννη βχβτΐίοηδ'. Ιη Σ>€ 
Μ^5^. § 63, δι' ι}/Λα9 = * οη αοεουηΐ οΓ (1)€ΐΓ2ΐγίη§) υδ '. 

§ 29• χρ^ γ«Ρ ανα/ιν.] ΤοΓ ίΓ ^ντβ 3.Γβ Ιο Ιαΐίβ α ρπιάβηί 
(Ιβοίδίοη, ΐ¥6 πιυδί ΓβΓΓεδΗ ουι ιηεπιοιγ οΓ Λβ ροδί'. Ορ. ΤΙιυα 
Ι. 2θ, δράσαηΓ€ς τι και κινδνν€νσαι, ί.ε. * Ιο γΙο δΟΠίβΐΙΐίη^ ίί ΐΐΐβ^ 
ηιυδί Γίδΐί ΐΗβίτ Ιίνοδ* (αηά δΗίΠβΙο'δ ηοΐβ) : ι ν. 1 1, τίΐς σφετίρας 
ναυς βίαζομ€νονς την άπόβασιν καταγνυναι, *10 ίοΓΟε ΐΗο ραδδΟξΟ, 

Ιΐιοιι^ΐι Λεγ ηιυδί ^Γβοΐί ΐΚεΐΓ δΗίρδ ίη άοίη§ Ίί\ 

32 α ημΐν ΐΊΓρ€σβ€υσ€ν . , .'π•€ΐθόμ€νοι] ΊίδΙβηίηρ ίΟ ΐΗβ ονβΛϋΓβδ 

ιηοάο ίο υδ \>γ Ερ^171^οδ, οη 1)6Ηα1ί οί ΑπιοΓ^εδ, — Λβ δίανβ οί 
ΐΗβ Οτο&ί Κίη§, αηά αη βχίΐβ * : Ιίΐ., * οδ Ιο Λε ριοροδαΐδ πια(3β υδ 
1)7 Λο εηνοχ Ε. — ίη τέξΰίτά ίο Λεδε οοπιρίγίη^ ινίΐΗ ΑπιΟΓ^εδ ', 
οΙ)β7ίη§ Ιιίδ ^δ1ΐ6δ. Απιοτ^εδ, δοη οί ίΗβ δοΐΓαρ ΡίδδυΐΗηβδ, 
Γβνοΐΐεά ίΓΟΠι ΒοΓβίοδ II. [γ6^. 424 — 4^5 ^-^Ο ^^^ βδΙαΜίδΙιεά 
Ηίηίδβΐί ίη ΙαδΟδ, α δ6Ε-1)οαΓ(1 (ο\νη οί Καηα. Ιη 4^2 β. α (Ηο 
Ρβίοροηηοδίαηδ ίοο1^ ΙοδΟδ, αηά άβΗνειβά Απΐ0Γ§6δ Χο Τίδδα- 
ρΗβΓηβδ : ΤΗυο. νιιι. 28 : ΟΓΟίβ νιι. 504» 535• 

§3©. Συρακούσιοι δ*] Ιη 427 Β•^• ^^^β οΗίεί Ιοηίο οίΐίβδ οί 
δίοίΐγ — \\ζ. Ι,βοηΐίηί, Ναχοδ Άπά ΚαΙαηα — ίη αΐΐίαηοε νίΐΗ ΐΗε 
Όοηαη Καηιαηηα, δβηί αη €πιΙ)αδδγ ίο ΑΐΙιβηδ, νίΐΗ ΟοΓ^Ιαδ αί ίίδ 
Ιιεαά, οδΐίίη^ αϊά α^αίηδί δ)α•&€υδβ. ΤΗίδ ναδ ΐΗβ οοαίδίοη οί Λε 
βΓδΙ ΑΛβηίαη βχρβίΐίΐίοη ίο δίοίΐχ ίη 427 Β.α. : α δεοοηά ναδ δβηί 
ίη 425, ^πά α ίΐιίιά ίη 422. ΤΗβ αρρίίοαίίοη οί Ε^βδία ίοΓ Ηβΐρ 
α^ίηδί δοΐίηυδ Ιεά ίο ίΐιβ §;Γ6αί 6χρ€(1ίίίοη οί 415 ^'^' Αηάοΐς. ΡΡ• 31—33] ΝΟΤΕ Ξ. 183 

866111$ Ιο 1)6 ΐΗίη1ίίη§ οί ΐΗβ 6ΐηΙ)αδδίβ8 86ηΙ \>γ Λ6 Ιοηίο δίθ6ΐίοΙδ, 
αηά Ιο ίιηα^η6 ΐΗαΐ α ηναί 6ΐηΙ)αδδ7 Ηαά 1>66η δ6ηΙ \)γ δχπιουδε — 
νΗίοΗ νοδ ηοΐ ΙΗ6 €αδ6. 

ημ^ί^ τοίνυν €ίλ6μ], ' \ν6ΐ1, ^6 οΗοδβ ΐΐιβη αίδο ' : τοίννν ' δο *, 
* ααοοΓάίπβΙγ ', ι. λ ινίΐΗ ουΓ υδυαΐ ρεΓνβΓδίίχ. 

αριστίνΒψ] Ηΐ. * ιη6Γίΐ-νίδβ ' : αίρ€ίσ^αι άρίστίν^' (ΑΗδΙ. Ροί, 
II. II. 3) Ιο €Ηοοδ6 (ιηα§ίδΐΓαί6δ) \ίγ ιη6ηΙ: δο πλουτινδι/ν. Η6Γ6 
ΐΗβ ί<ΐ62ΐ ίδ ίΗΕΐ Ιΐΐ6 56δΙ ιηεη ν6Γ6 οΐιοδεη οαΐ {^γ (Ιβδίίηχ) Γογ 
άβδίΓυοίίοη. *Ηανιη§ Ιοδί Ιΐΐ6 ν6ΐγ βονβΓ οί ουι οίΐίζ6ηδ αηά 
α1Η6δ*. Ορ. Η6Γ. VI. 2 1, Μιλΐ7σιοι ΐΓαντ€ς ηβη^ν (Γγοπι ΐΗ6 χοαίΗ 
υρνβ,Γάδ — α11 (Η6 Εάΐΐΐ(δ) απ€Κ€ίραντο τάς κίφαλάς, 

αίσχ. δ. οί &ωθ€ντ€ς αύτ,] Νοί Β. /οττηαί 3,η3ίθθ\θ\ιύϊθΏ : 5υΙ μτ6 
οαη δ66 ιΗεΙ ΙΗ6 δρ6α1ί6Γ'δ ΐΗου^Ηί Ηοδ οΗαη^βά ίίδ (ϋΓβοΐίοη. Ηβ 
1)6§αη ΐΗβ δ6ηΐ6η€6 αδ ίί ίΐ ν^6Γ6 Ιο βηά ίη δοιηβ δαοΗ ντ2ίγ αδ 

ολίγους €ΐ8ομ€ν σωθ€ντας, ΤΙΐΙΙΟ. VII. 87, ολίγοι <ιιγο πολλώΐ' €7γ' οΓχον 

§ 31. νστ€ρον δ* υπ Άργ.] υ<ΓΤ€ρον ΟΕΠ 1)6 ]ΐΐδΐίβ6(1 οπίγ Ίί 
Αηάοΐί. Γ6ί6Γδ Ιο ΐΗ6 ^^ηηίη^ οί ΑΛεηίαη ίηΐ6Γν6ηίίοη (427 — 

422 Β.Ο.) ίη ΙΗ6 αίΤαΐΓδ οί δίοίΐχ. Τ1ΐ6 6ν6η1δ ηθΐίθ6(1 1ι6Γ6 0€€υΓΓ6(1 

δφ^^ ΐΗ6 δίοίΐίαη 6χρ6(ϋΐίοη οί 4^5 β-^• ^Ιρηιηγ: ημΐν ονσψ : Λ6 
Ρβαοβ οί Νίΐίίαδ, 422 β. α. — 7Γλ€υσαντ€ς 6ιγι την Αακωνικην: αη αΐΐα- 
δίοη Ιο ΙΗ6 6χρ6(1ίΐίοη α^αίηδΐ Ερίάαητοε ίη νΚΐοΗ Ιΐΐ6 ΑΓ^ν6δ 
\ν6Γ6 αδδίδίβά 5^ Ιΐΐ6 Αΐ1ΐ6ηίίΐηδ υη(ΐ6Γ Α11ςίΙ)ία(ΐ6δ (419 Β•^•> ΤΗυο. 
ν. 52 — 54) • ^<«'«αλ€Γν αΰτ. τον βνμ,ον^ 1>6(:Εαδ6 Λ6 δρ3Χΐ3.ηδ Γ6(α1ί3.ΐ6(1 
1)7 ίηναάΐη^ ΑΓ^οδ, ΐΗϋδ ορ6ηίη§ Λ6 οαιηραί^η νΐιίοΐι νοδ 6ΐθδ6ά 
1)7 (}ΐ6 1)2ί((ΐ6 οί Μ3.η(ίη6ίΕ (418 β. α) αηό αη αΐΐίαηοβ 1)6(ΐ¥66η 
ΑΓβοδ αηά δρΕΓία. 

€ί ου πολ€/Αΐ7σακτ€«] Αηάο1^. Γβ^ίΐΓάδ Λ6 αίά ^ίν6η \ίγ Α(]ΐ6ηδ 
Ιο ΑΓ§οδ ίη 419 Β-^• 2ΐδ ΙΗ6 οη^η οί Ιΐΐ6 Γ6η6νβ(1 νατ νΙιίοΗ 6η(ΐ6(1 
ίη (Η6 6ηα1 άβίβαΐ οί Αΐΐιβηδ. Βιι( (Η6 δίείΐίαη £χρ6άί(ίοη (:αιη6 
αί(6Γ (ηο(, 8,δ 1ΐ6 δ66πΐδ (ο (Ηίη1&, 1)6ίθΓ6) (Ηίδ 6ν6η1, Εηά ί( νοδ (Η6 
Γ6δαΙ( οί ΐΗαΐ 6χρ6(1ί(ίοη νντΙιίεΚ 16(1 υρ (ο (]ΐ6 Δ€Κ€λ€4κο$ ΐΓΟλ€/Αο« 

(413—404 Β•^•)• 

§ 32. τουΓο ντΓολοιίΓον] ΐΓοηίεαΙ: α11 ΐΗαΙ ίδ η66ά6(1 Ιο α)πιρΐ6ί6 
ύΐ6 1ίδ( οί οατ ίο11ί6δ. 

τψ %\ σνμμαχ, *Αργ] Κ^2ίά 6ίΐΗ6Γ την σνμμ, την Ά/>γ€ΐωμ, ΟΓ 33 
την 'Αργ. σνμμ. 

Κορινθίων ΒΙ τους ν. Ιχ.] *ΤΊΐ6 ΟοΗηΛίαη ραΓί7 ^ΗίοΗ ηον^τ 
ΙιοΜδ Ιΐΐ6 όΐγ ' = Ιΐΐ6 ν2ΐΓ-ρ2ΐΓΐ7» ^Ηο \νεΓ6 ίη ίΗ6 €ΐθδ6δί &11ίαηε6 

13—2 1 84 ΞΕΙΕΟΤΙΟΝϋ, [ΑΝΠΟΚίΠΕδ 

\π11ι Αγ£;ο$, 05 ορροεεά Ιο Λβ ΡΗΠο-Ιαοοηίαη ογ ρβαοβ-ραΛγ Ιεά 
1)7 Ραείιηέΐυδ. Τΐιβ ρτβεεηί ηι1βΓ8 οΓ ΟοήηΐΗ, Αηάοΐί. ιηεαηδ, ατε 
ιηβΓ6 ίηδίπιπιεηΐδ οί Ατβίνε £ΐιηΙ)ίΐίοη. δεε ΟιοΙε ιχ. φι ί. 

§ 33• τοσανπ^ν] εχρίαίηεά Ι)/ ψασί γαρ ίηδίεοά ο£ ωστ€ φάναι, 

τας τ€τταράκον^' 17/υι.] Τΐιε ίοΓίχ άο^δ ίοΓ ^νΙιίοΗ ΐΗε ΑΐΙιε- 
ηίαη ρΙεηίροΙεηΐίΕΓίεδ εΙ δροχία Ηαά αδίεεά, ίη οτά^τ ΛαΙ ίΗεγ 
τηίβΐιΐ ΓείεΓ ΐΗε ρΓοροδεά Ιεπηδ Ιο ΐΗε ΑίΗεηίαη Εΐίΐίΐεδία. — ημα^^ 
Ιΐιε εηνοχδ, οί ^νΐιοιη Αηάοΐί. Ηαά 1)εεη οηε. 

την άσφ, ημών της 6ΐΓακ.] *Τ1ιε ρΓεοΕυΐίοη Ιαΐίεη ϊ>γ υδ ίη 
ΐϊΐαΐίΐηβ Λε ιείειεποε ' : αρ. ΤΗυο. ι. 47» το Κλ€ωνο9 το αυτό δίκαιον 
και (νμ.ψορον της ημΜρίας, Κ1εοη*δ νίε\ν ΐΥι&ί ΐΗε ριιπίδΐιιηεηί ίδ 
1)θΛ 3ΐΐδΙ αηά εχρεώεηΐ. 

§ 34• λανθάνοντα, κ.τ.λ.] * πΐϋδΐ Ηοοά-νίηΐί αηά 1)ε^ί1ε ΐΗε 
ιηυΐΐίΐυάε, ίί Ηε ίδ ίο 1)ήη§ Λέπι Ιο ίαοε άαη^εΓδ ' : δεε ηοί^ οη 

§ 29) άναμνησθίντας, 

στηλαί] δ1αΙ>δ δεΙ υρ ίη ριιΙ)1ί€ ρΐαοεδ ίηδ€π5εά \νίΐ1ι Λε Ιεπηδ 
οί ίτεαίίεδ, εΐο. : κατά την στηλην, Αγ. Αν, 1051, 'άοο. ϊο ίΗε οοπι- 
ραοί * : στ. αί προς ©ηβαίονς, ΐΗείΓ ΐΓεαίγ ^ϋι ΤΗεΙ>εδ, Βεπι. 
Μίξ<ιΙορ, § 27- — ταύτα δ6, *ίη τεβοτά Ιο ίΗε^ε^ (δ€ ίη αροόθδίδ,= 
* οη Λε οΛεΓ Ηαηά '). 

§ 35• γρά/ϋΐ^ατα τα γ€γρα/Λ^] * ΐΗε ΙεΙίεΓ οί ΐΗε ΙεΓΠΙδ ' : ορ. § 4θ. 

νΐΓονο€Ϊν, κ,τ.λ.] ' Ι η Γε^ατά Ιο ινΗαί ίδ 2Χ γουΓ άίδροδαΐ ' (έτοι- 
/ιων, ΐΗε αάνοηΐΕ^εδ οίΤεΓεά 1)7 Λε δραηαη ίεπηδ) * ίί ίδ 7011Γ ΗαΙ)ίί 
ίο ίεεί πιίδβίνίηβδ οηά ίο Γοίδε οΐ^ίεοίίοηδ \ 

34 § 3^• '^^^^ — τμοφ•ψ\ δίΓου = * αηά ίη δυοΗ α οαδε.' * δυοΗ ίδ 
ίΐιε οΗοίεε ηοιν; &ηά δοπιε ρεορίε ατε αΐΓεαά7 δα7ίη§ ίΗαί ί1ιε7 
όο ηοί υηάεΓδίΕηά ίΗε πιεαηίη§ οί ίΗε Οοηνεηΐίοη, ίί ίΐιε €ίί7 ίδ 
πιεΓεΐ7 ίο ι^εί ΐΛτ&ΙΙδ αηά δΗίρδ : " ΐΛτε <3ο ηοί τεοονεΓ οπγ ροδδεδδίοηδ 
οη ίοτεί^ δοϋ", ίΗε7 0Γ§υε, "αηά δίοηε \να11δ άο ηοί βίνε υδ 
ύΓεαά ". * — €κ τ^9 υπ€ρορία9 : ΑΐΗεηίαη ροδδεδδίοηδ αΙ)Γ03,(1, εβρ. ίη 
ΤΙίΓαοε αηά ίΗε ΟΗεκοηεδε, οί νΗίοΗ ΑίΗεηδ Ηαά 1)εεη άερήνεά 
2Χ ίΗε εηά οί ίΗε Ρείοροηηεδίαη λΥοΓ. €ρ. § 15, φ€ρ€, άλλα 

Χ€ρρ6νησον και τάς αποικίας και τα ΙγκτημΛτα (ρΓθρεΓί7 ΟΟί^αίΓεά 
ίη α ίΟΓείβη Ιαηά) και τά χρ€α (άεΗίδ) Γνα άπολάβωμ€ν. 

§37• ^^ — ταντα — τανη;ν] ων = των αγαθών: ταντα = Τ€ί;(ΐ; και 
ναυς. — ταυτι/ν, κ,τΧ : * ΤΗεδε ινειε ίΗε ΓεδοιίΓοεδ ίΓΟπι \νΗίοΗ οατ 

ίαίΗεΓδ δεί ουί ' : /. λ ταίτψ {την άφορμην, = Τ€ίχη και ναυς) λαβνντ€ς 
αφορμην. Ορ. § 39• ΡΡ• 33-35] ΝΟΤΕ 3. 185 

χριά/^€νοι] Γγοιπ αΟΓ. ΙπριΛμψ : ρΓ6δ. ίη υδ6, ωνίομαι, 

§ 38. Ά^ι/ιο/σι ΊΓοιησ.] * Το ιπαΐίβ ΑΛβηδ Λο δβαΐ οί Ιΐιβ 
Βοατά \νΗίο1ι αάιηίηίδΙεΓΰά Λ© αοιηιηοη Γαηά ' (οί Λβ ϋ€ΐί3Λ Οοη- 
ίεάοΓαο^), άβπνεοί Γγοπι ΐΗ© φόρος οί Ιΐιβ ιη6ΐη56Γδ ; Τΐιυο. ι. 95 — 
96. ΤΗβ ΐΓαπδίβΓβηαβ οί ίΚβ ίαηά ίΓοη Οβίοδ Ιο ΑΛβηδ ίδ δοίά ίο 
Ηανβ 1)€6η ρΓοροδβά — ηοΐ, οδ Αηάοΐί. ΐιηρίίϋδ 1ι6Γ6, \)γ ΐΗβ ΑΐΗβ- 
ηίαηδ — ^1)αΙ 1))γ ΐΗο δαιηίαηδ (ΡΙαΙ. Αη^^. 25) : Ογο16 ν. 465• 

λαθ6ντ€ζ δ€ Π€λ.] Ιη 479 β•^•> ^^^βη Λβ ΐΛταΙΙδ οί ΑΐΗβηδ \¥6Γ€ 
Γβΐ^αίΐΐ αηά Ιΐιο ΡείΓίίευδ \ναδ ίοΓίίβεά. λα^όντ€ς : αΐΐιιάίη^ Ιο ΐΗβ 
αηίίίεβδ 1>γ νΙιίοΗ ΤΗειηίδΙοοΙεδ ξΒΪη^ά ύτη^, ΤΗαο. ι. 90 ί• 

Ίτριαμ. ΊΓ, Αακ€δ.] ΤΗβ δίΕίβπιεηΙ ΐΗαΙ ΑΐΗβηδ *1)ου§1ιΙ ίπι- 
ραηίϋγ ' ίΓοπι δραΠα ίδ ηοΐ ονλγ 1)3.δ6ΐ€δδ 1)υί αΙ)δαΓ(1. Ιϋ δ^επίδ Ιο 
ΓείδΓ Ιο ΐΗβ ΎΚιτΧγ ΥβαΓδ* ΤΓυοβ 1)6ί\ν66η ΑΐΗεηδ αηά δραΓία 
(445 β•^•) ^7 ^νΗίαΙι ΑΐΗβηδ βανβ υρ Αείιαία, ΤΓΟβζοη αηά Λο 
1ΐ2ΐΓΐ)οαΓδ οί ΜββίίΓα : δββ ΟιοΙβ ν. 475• 

ογΒοη κοντά και ιγ€ΚΓ€] /. Λ ίΓΟΠΙ ΐΗβ \)αΐύ& οί ΜοταΐΗοπ (490 Β. Ο.) 

Ιο Ιΐΐ€ 1)Ε«ΐ€ οί Αε^οδροΙαπιί (405 β. α.): δίηοο ΐΗβ ροΗοχ 1)γ 
νΐιίοΐι Τ1ΐ6ΐηίδΙθ€ΐ6δ ιηαάο ΑΐΗβηδ α ηαναί ροντβΓ (Ιαίεά ίΓΟίη ΐΗβ 
οίοδο οί ΐΗβ βΓδΙ ΡβΓδίαη ίηναδίοη. 

§ 39• ^ίχνρα] οδ ρΐεάββδ α§2ΐίηδΙ ΐΗβ ΓβδΙΟΓΕίίοη οί Λβ Αΐΐιο- 
ηίβ,η αρχή: Χβη. ΗεΙΙΰη, π. 2. 19, 2 ο. 

τά τ€ΐχι/ και ναυς] ΤΗβ Ιόπ^ λΥαϋδ (βχοερί Λβ Ρΐιαίεπα ναΐΐ) 
Ηαά 1>66η Γ6δΐθΓ€ά 1)7 Κοηοη ίη 393 β. ο. — νανς, νίΛοαΙ Λβ αιΐ., 
1}€€Ευδε α βββΐ Ηαά γεί Ιο 1>β οΓοαΙβά υηάβΓ Λβ ί€Γπΐδ ίπιροδβά Ι)/ 
δραΓία ίη 404 β•^• Α(1ΐ6ηδ Ηαά Γ6(αίηεά οηΐχ 1 2 δΗίρδ, αεα (ο 
§ 1 2 οί (Ηίδ δρεεείι. 

§ 4ο. ίτασί τ€ τοις γ€γρ.] * Αηά ινε εαη Ηανε 3. ρεαεε οη ΐΗε 35 
1)αδίδ οί αΙΙ Λε Ιεπιΐδ Λαδ άεβηεά ' : /. ε, αηγ ηε^ν Ιεπηδ ρΓοροδεά 
1))τ ΑΐΗεηίαη εηΐίεδ οί ΐΗε ΙιεαΙχ οαη 1)ε αάάεά ίο ΐΗοδε αΐτεαά/ 
ίοπηαΐαΐεά {προσγράφ€σθαι), 

§ 4ΐ• τοντων δ'...ΐ7/Αας] * Αηά ΐΗε άεείδίοη οη ΐΗεδε ςιιεδίίοηδ 
ίδ ινίιΐι γο\ι ' (ιΗε Ικκλησία), * αηά άοεδ ηοΐ άερεηά οη ΐΗε Ι^εε- 
άαεηιοηίαηδ — Ιΐιαηΐ^δ Ιο υδ ' (ΐΐιε εηνοχδ, \νΗο αδ1^ε^ι ίοΓ ΐΗε ίοτίγ 
ύαγδ), 

ΊΓρ€σβ€υτάς] ι. Λ ΐΓρ€σβ€υτάς αυτοκράτορας. ΤΗε ρΙαΓ. οί ΐΓρ€σ- 
β€υτης ίδ υδααΐΐχ πρίσβ^ις^ \)\ιΧ. ΊΓρ€σβ€υταί ίη ΤΗυε. νιιι. 77> 8^• 

ούτος ο πρ€σβ,] * Ηε ίδ ΐΗε ίπιε ρΙεηίροίεηΐίαΓγ '. ι86 3ΕΙΕ0ΤΙ0ΝΞ. [Ι.ΥδΐΑ8 Ι.Υ5ΙΑ5. 

36 Ι^ΥδίΑδ: 1>0Γη 459 β. α. ααο. Ιο Βίοηγβίοδ ζχίά Ιΐΐ6 ΡΙυΐΕΓοΗίο 
Ι^ίίβ: 1)€ΐΜΓ€6η 444 ^°<1 43^ β. α ααα Ιο Κ. Ρ. Ηεπηίΐηη, €ΐα : 
<ϋ€ά 1αΐ6Γ Λαη 380 β •^• ΑρρΓοχίιηαίε ρβήοά οί €χ1αηΐ ινοΛ, 
403 — 3^ο Β. ο. Σίβ ίη -^///ν- 0^α^ο^5, ι. 142 — 157• 

ι 

8ίχΐ6. Ι,γδίοδ Ιαΐίβδ υρ ΐΗβ άονβίορηβηί οΓ Αΐΐΐο ρΓΟδβ αΙ α 
ροίηί ΐίνΗ6Γ6 ΐΗε δΐίίίηβδδ οί ΐΗε ο1(ίβΓ τΗβΙΟΓίο, οδ δβοη ίη Αηΐί- 
ρΗοη'δ νοΛ, Ιιαά 1>€€η ιηοάίβοά, 1>ϋΙ ηο ρβΓΓεοΙ Γβοοηοίΐώΐίοη 
Ιιαά χοΐ 1>€6η οίίεοΐεά 1)6ΐν6€η ΙίΐβΓΕΓγ βηίδΗ &ηά Λο Αΐάο ίάίοιη 
οί ΟΓϋίηατγ Ηίβ. Ι,γδίοδ αοΗίονοδ Ιΐιίδ Γβοοηαϋίΐΐίοη. Ιΐηΐίΐ^ο 
ΑηΐίρΙιοη 1)6ίθΓ6 Ιιίιη αηά Ιδοΐ^πιίβδ &ίΐ6Γ Ηίιη, Ηβ Ηοδ Χ\\^ ζτΐ 
οί €οηο€2ΐ1ίη§ Ιιίδ αιΐ. Ηίδ άίδΐίηοίίνο ςυαίίίίοδ ατε α όβΐίαιίβ 
ιηίΐδΐ€ΐ7 οί Ιΐιβ ριΐΓ€δΙ Αΐΐίο, α δαί^ΐΐβ ρο^νβΓ οί €χρΓ6δδίη§ €ΐΐ2ΐΓα€ΐ€Γ, 
α Γ6δϋΓαίη€(1 δβηδο οί ΗυιηουΓ, αηά α οβΓί^ίη ίΐ6χίΙ)ί1ίί7 οί ιηίικί 
^Ιιίοΐι 6ηαΙ)ΐ€δ Ηίπι υπάει ΐΗο ιηοδί (ΙίνβΓδβ αίΓοαπίδΙαηαβδ Ιο ^Ιβ 
\νίΐ1ι αΐιηοδί: υηίαϋίη^ ΙαοΙ ζηά αΗαΓπι, — \νίΛ Ιΐιαΐ χάρις, Ηατόΐχ 
Ιο 1)€ αηαΐ^δβά δβνβ ίη δο ίαι οδ ίβΠοίΐχ οί 6χρΓ€δδίοη αηά αη 
. €δδ6ηϋ3.1 υΓΐ)3,ηίΐ)Γ αΓβ ίπιρ1ί€(1 ίη ίί, ινΗίοΗ ΐΗβ οΜ ΟΓίΐίοδ ίεΐΐ ίη 
Ηίπι. 

Τοοίιηίοαίΐ/, Ι,γδίαδ ΓβρΓβδοηίδ ΐΗβ 'ρίαίη' πιαηηβΓ αδ όίδ- 
Ιίηβυίδΐιοά ίΓΟΠΐ ΐΗε 'δίαΐεΐγ* αηά ΐΗο *πιίάά1β*: {Ισγνο^ χαρακτηρ^ 
\ίτη ΟΓ άφ^η% λ€ίις, ορρ. Ιο /Λ€γαλοΐΓρ6ΐΠ79 αηά μ€ση: Οίο. 

ο^. 6. § 2θ βΓαηάίΙοςιιί — Ιεηιιεδ — πιεάίυδ €ΐ ςυαδί ίεπιρβΓαΙαδ.) 
Ηίδ €θ9ηρο8ίαοη (σννβ^σνί) ναπ€δ νίΐΗ ΐΗο δϋΙ)3βοΙ αηά Λ© οο- 
εαδίοη. Ιη ίΗβ βΓδί οί ΐΗβ ίοΠο^ίη^ οχίταοΐδ, ίοΓ εχαπιρίε, Λβ 
Ολν/ιιτΓίακός, \ντ6 δηά 6ΐαΙ>οΓα(6 αηά αΓίίδϋε ρειίοάδ. Ιη (}ΐ6 βί(Η 
€χΐΓαεΙ — ίΓΟΠΐ ΐΗβ κατά *Ερατοσί€μου9, ιν1ιβΓ€ Λβ ραΐίΐίο αηά ρήναΐβ 
εΗαταεΙβΓδ αΓβ €0πιΙ)ίη6ά — Λο ρβηοάία δίΓπαίυΓβ ίδ 1)ΐ€ηά6ά ι^ίΐΗ 
* α δίγΐε οί ^τβαΙοΓ βαδβ αηά δίπιρίίαίγ. Ιη Λβ ΙαδΙ βχίΓαοί, ΐΗο 
κατά Παγκλ€ωνο9, (Ηο πιαηηβΓ οί (Η6 εοπιροδίΐίοη ίδ (1ΐΓου§Ιιου( 
οί α δίπιρΙεΓ Ιαηά. ΤΗε άΜοη (λ€ίΐ5) οί Ι,χδίαδ ίδ πιαΛεά Ι)/ 
α ββηεΓαΙ ανοίάαηεε οί νοΓάδ ογ ρ1ΐΓαδ€δ ίοΓβί^ Ιο Λβ οιάίηαιγ 
ίάίοπι οί ΐΗβ άαχ ; Ι)/ αΙ)δήηβηε6 ίΓΟπι Λείοπεαΐ β^Γ6δ, εχεβρί 
δυεΚ αδ εοηδίδΐ ίη (Ηε ραιταΐΐεΐίδηι ογ ορροδίΐίοη οί είαυδβδ ; αηά 
Ι)/ Ιΐιε υηίοη οί εΐεατηεδδ νίιΗ εοηείδεηεδδ. Ηίδ ρο\νεΓ οί 
άβΐίηεαίίη^ εΗαΓαείεΓ (ι/^οποοα) ίδ ίΙΙιΐδίΓαΙεά 5/ Ιΐιε δρεεεΗ 
\τπ\ρ Μαντιί€Όυ, ουΓ ΙΙιΐΓά εχίΓαεί : Ηίδ ρο^^ΤΓ οί νίνίά άεδεηρίίοη ρ. 36] ΝΟΤΕ 5. 18/ 

(«καργ€ΐα) ινίΐΐ 1)6 8€€η ίη Λ© δρββοΗβδ α§;3ίη5ί ΕΓαΙοδΙΙιβηβδ &ηά 
ΑβΟΓαϋοδ. ΤΗβ ακταηξ€ηίίηί (τάίις) οί δυΙ)ί60ΐ-ιηαΙΙβΓ ίδ ηεαΓίχ 
Είνα/δ δίιηρΐ€ : — ρΓΟβιη — ηαιταΐίνβ — ρΓΟοΓ — βρίΐο^β. — δββ Αϋίε 
Οκαίοτε^ ι. 158 — 19^• Ο^ ^^^ λνοΓίεβ οί Ι^γδίαβ ίη ^^βηβΓοΙ, 
ιΒ, Ι. 199 — 3ΐ6• 

ΤΗ€ ΓοΠονν^ίη^ δβίβοΐίοηδ Ηανβ Ι^βεη τοζΛ^ ίη δυαίι α πιαηηβΓ 
αδ 3.1 οηεε Ιο ίΐΐυδίταΐβ ΐΗο Ιβαάίη^ εΚαΓαεΙεπδϋεδ οί Ιιίδ δίχΐβ 
αηά ίο ΓβρΓβδβηΙ ΐΗ€ δ€ν€Γα1 άεραΓίπιεηΐδ οί Ηίδ \νθΓΐί. ΤΗυδ : — 
(ι) ΕρΊά^ΐζίκ, Ι. {2) ^€^^ι?6^αί^V£, 1 1. (3) Εοναιείζ, δτ/^σιοι λόγοι: 
111. IV. ν. VI. VII. — ιδιωτικοί : VIII. IX. (䀫 ΙαΙ)1β ίη Αϋίΰ θΓαίοτ5^ 
Ι. 215 : Φ• 203, 211.) 

Ι. 0ΛΥΜΠΙΑΚ02. [Ογ. χχχιιι.]— ΤΗίδ ίδ α ίΐΌβηιβηΙ— ριο- 
1)αΙ)ΐ7 ΐΗο §Γ6αΐ6Γ ρ3χΙ — οί αη ΟΓαΐίοη άοΙίνοΓβά Ι)/ Ι.7δίαδ αΐ 
ΟΙχπιρία. ΤΗο βΓβαί ραηΐΐβΐίβηίο ίβδίίναΐδ αβοΓάοά αη αρρΓορπαΙβ 
ορροΓίαηίΐγ Ιο ροοίδ αηά ΟΓαίΟΓδ νΐιο (ΐ6δίΓ€ά Ιο δρεαίί, ηοΐ οί 
Ιΐιοδβ ίηί€Γ€δΙδ ΟΓ βίοηεδ τνΗίοΙι 1)€ΐοη§6ά Ιο α δίη^ΐβ οίί^, 1)υΙ: οί 
ΐΗθδ€ τνΗίοΗ ινβΓβ οοπιπιοη Ιο Ογ€6€6. ΤΗε αηείοηΐ ΟΓβεΙίδ, 
αΙΐΗοα^Η (Ιιβ/ ηβνβΓ ίοπηβά α ηαήοη, Ηαά α ηαϋοηαΐ δβηΐίιηβηΐ, 
ίοηηάεά οη οοιηπιυηίΐχ οί Μοοό, δρββοΗ αηά ιηαηηοΓδ : αηά Λίδ 
δοηΐίιηβηΐ ιναδ ρΓθΙ)αΙ)1/ η6ν€Γ οαΐΐβά ίοΓίΗ πιογ€ νίνίάΐ/ Λαη 
νΗεη θΓ66ΐίδ οί α11 οίΐίβδ εαιηβ Ιθβ6ΐ1ΐ€Γ αί Νειηεα ογ αί ίίιβ 
ΙδίΗπιιΐδ, 2Χ ϋοΙρΗί ΟΓ 2Χ Οΐχηιρίίΐ. 

Ηίρρίαδ, \ν€ ΟΓβ Ιοίά, €^€λγ€ τψ *Ελλαδα Ιν Όλνμπί<ι, λόγοις 
ΐΓΟίκίλοις και ΊΓ€φροντισμ€νοίς €υ, * υδ€(1 ΙΟ οΗαΓΠΙ 0Γ€β€β Εΐ Οΐχπίρία 

ΜτίίΗ ΟΓπαΙ© αηά οαΓείαΙΙ/ πΐ€άίίαΐ6ά δρ€6θΙΐ6δ* (ΡΙιίΙοδίΓ. ι. 1 1). 
ΤΗβ Όλυ/ιτΓίκος οί ΟοΓ^ίαδ *<ΐ6α1ΐ \νίι1ι Ιΐιβ Ιατ^εδΙ οί ροΐίϋεαΐ 
ςυ6δ(ίοηδ. δβοίη^ ΟΓββοε ίοπι 1>7 ίαοΐίοη, Ηο 1)6οαιη6 α οοαη- 
δ6ΐ1θΓ οί €οηαθΓ(1, δβΰΗη^ Ιο ίαπι ΐΗβ θΓ€:€ΐζδ αβαίηδϋ Ιΐιβ 1)αΓ- 
1)αΓίαηδ, αηά αάνίδίη^ Ιΐΐ6πι Ιο ίαΐίβ ΐΗο Ιαηά οί ΐΗβ αΐίεηδ — ηοΐ 
εαοΗ οΐ1ΐ6Γδ' αίΐίοδ — ίοΓ ΐΚο ρπζβ οί ΐΗβίΓ αηηδ' (/Ά). 

Τ1ΐ€ ΟΙ^τηρίαΙζοε οί Ι.^^^^ ^^ δροΐίβη, αοοοΓάίη^ Ιο ϋίοάοΓΟδ, 
ίη Λ€ ήΓδΙ χεαΓ οί Λβ 9^^^ Οίχιηρίαά, 388 β.ο. — ΐΗβ γβαΓ 1>6ίθΓ0 
Ιΐΐ€ Ρβαοο οί Αηίαΐΐάάαδ, Ι)/ νΚίοΙι Ιΐΐ6 Οοηηΐΐιίαη \ναΓ ναδ 
1)Γου§Ηΐ ίο α οίοδβ. ΑΛοηδ, ΤΗβΙ)€δ, ΑΓβΟδ αηά ΟοηηΐΗ Ηαά 
Ιΐιβη 1)€6η δβνβη χβαΓδ αΙ; ναΓ ινίΐΚ 8ραΓ(α. ϋυηη§ ίΐιίδ Ιίιηβ 
Ινο ρονβΓδ, 1)οΐΗ άαη^βΓουδ Χ,ο Λε ίΓββάοιη οί Ογ€€06, Ιιαά 1)6€η 
Γαρίάΐχ ^ο\¥ίη§. Ιη ΐΗβ βαδί ΐΗβ ηαναί δΐΓβη§ΐ1ι οί ΡβΓδία Ιιαά 
1)6€0ΐηβ §;Γ6αΐ€Γ ϋιαη ίί Ηαά 1>6€η ίοΓ α οεηΙαΓχ. Ιη ΐΗε ν^δΐ 
Οίοη^δίοδ Ι., ί)ταηΙ οί δ/Γαουδβ, Ιιαά Γΰάιιοβά Ναχοδ, ΚαΙαηα 1 88 3ΕΙΕεΤΙ0Ν5. [Ι^ΥδίΑδ 

αηά Ι,οοηΐίηί : Ηαά Ι^'οβ (Ιείβαΐβίΐ ΟαΛΗο^ε ; ίοκί ναδ ΐΙΐΓβαΙοη- 
ίη§ ΐΗο 0Γ66ΐε Ιο^νπδ οί Ιΐαίχ. Α ιηαβηίΠοεηΐ €ΐηΙ)α5δ7 ίΓΟίη 
ΐΗο οουΓί οί Όίοη^δίοδ, )?ή(1ι Ιιίδ 1)γο11ι€γ ΤΗβατΐάεδ αΙ ίΐδ Ηεαά, 
αρρεατεά αΐ ΐΗε ΟΙχιηρίο ί€δΗνα1 οί 388 β. α. Τβηϋδ €ΐη- 
1)Γθί<ΐ6Γ€ά τνίΛ ^οΜ τνοΓβ ρίΐο1ΐ€(1 ίη ί1ΐ6 δαοΓβά οηοίοδίιτβ; α 
ηιιπιΙ)€Γ οί δρΐ^ηάίά οΗαποΐδ \νβΓβ βηίβΓοά ίη Ιΐιβ ηαιηβ οί Όίο- 
ηχδίοδ ίοΓ ΐΗο ίοπΓ-ΙιΟΓδβ οΗατίοΙ-Γαοο ; ινίιίΐβ ΓΐίΕρδοόίδΙδ, ν1ιθδ€ 
δ1&ί11 ίη Γ6α(α(ίοη Ε((ΓΕε(6ά ΟΓονάδ, Γβροαίβιΐ ρο6πΐδ εοπιροδεά 
\>γ ύϊύΐ τογΒλ πιαδ(6Γ. λνΤιίΙο εγο 3.η(1 βατ γτ^τ^ ΐΗυδ αΙΙιΐΓβά Ι)/ 
ΐΗβ §ΙθΓί6δ οί Λς δχταοαδαη Χγτζχίϊ, Ι,γδίοδ Ιίίΐβά υρ Ιιίδ νοία© 
Ιο Γοπιίηά Λβ αδδ€Π)1)ΐ6ά ΟΓεβΙίδ ΛαΙ ίη Όίοηγδίοδ Λοχ ηιυδί 
Γ€€θ^ίδ€ οηε οί Ιΐιβ ίννο ^6ε( 6η6Π)ί68 οί Ογ€6€€. 1.61 ΐΗοπι ηοΐ 
αάπιίί ίο ΛβίΓ δΕΟΓοά ί€δΐίν&1 ΐΗβ ΓβρΓεδοηϋ&Ηνβδ οί αη ίπιρίουδ 
άβδροίίδπι. 1*€ΐ ΐΗβπι Γβπΐ6ΐιιΙ)6Γ ιΗεΙ ΛβΐΓ άύΧγ ίδ Ιο ονβηΙίΓοντ 
ΐΗαΙ Ι/ΓΕηη/ αηά Ιο δβΐ δίοίΐχ ίιεο; αηά ΙεΙ ΐΗβ νατ 1)€ 1)6§ιιη 
ίοΓίΙι^^ϊΛ \>γ αη αϋΐααίε υροη ΐΗοδβ §1ίΐΐ€ήη§ ΙεηΙδ. — ΑίΗζ Οηι{οτ5^ 

Ι. 203 ί. 

§ Ι. πρώτος σννΐ7γ€£ρ€] ΗβΓαΙ^Ιβδ, ΐΗο ΐ6§6ηά δαί(], ίουηάεά 
ΐΗβ ρήζβδ οί (}ΐ6 ΟΙγτηρΊο §;απΐ6δ ^(Η Ιΐΐ6 δροίΐδ (αΐ^βη ίη Ηίδ ^λι 
νήύι Αυ^6Εδ : Ρίηά. Ο/, π. 3» Όλυ/χπιάδα δ* €στασ€ν Ή. άκρόθινα 
ΊΓολΙμον : ορ. XI. 57• ^'^^ 1)Γου§1ιΙ Ιτβεδ — οδρ. ΐΗο οΐίνβ — ίΓΟπι 
ΐΗβ Ιαηά οί Ιΐΐ€ Η)τρβΓΐκ)Γ6Εηδ Ιο Λβ ΟΙχπιρίΕη υεΙΙο/, — ΙΗεΙ 
*βΕΓ(ΐ€η οί ίΗβ βοάδ' (καίΓος) ινίιίοΐι ΙΐΕά 56ίθΓ6 Ι^εβη 'πΕίεοά' 

(Ο, III. 24). 

§ 2. φίλοτι/ιιαν...ΐΓλονΓον] ΉυεΙγυ ίη νοΕίΐΗ' — ί.€, ίη εΙίΕτίοΙδ 

6η(6Γ6ά ίΟΓ (1ΐ6 ΓΕΟβδ (ΗοΓδβδ 5θίη^ αγαλ/ϋΜΐ ΊΊ^ς ντ€ρΐΓ\οντον χλι^ς), 
Εηά ίη Ιΐΐ6 ββηβΓΕί δρΙεηάοαΓ οί ΐΗε θ€ωρίαί. — πλούτου, ηοί πλοντφ : 
ερ. [Ιχδ.] ΕρίίαρΗ^ § 8ο, άγων€ς,,, ρώμης καΐ σοφίας {^γνώμης 
1ΐ6Γ6) και πλούτου. 

γνώμης 8' €πίΒ€ίζιν] *Ε άί3ρΙα^ οί ίηΐβΐΐοοΐ* (ίη ΐΗΰ Γ6α(Ε(ίοη 
οί ρο6ΐηδ, ΟΓΕίίοηδ, βία.) ; 1)υϋ ηοΐ ρΓορβιΙγ αγώνα, ε €οηί€8ί, βίηοο 

Εΐ 01)^ΐηρίΕ ϋ1ΐ6Γ6 ^6Γ6 ηοΐ ρτίζ€5 ίΟΓ Ε μουσικος άγων, Εδ ϋΐ€Γ6 

\νβΓ6 Εΐ ΌβΙρΗί. ΙιιείΕη, ίΐ ίδ 1ηΐ€, δΕ/δ οί Η^πκίοίηδ, άγωνιση^κ 

παρ€Ϊχ€ν ίαυτον ^Ολυμπίων : 5υί 1ΐ€ ρΓ6δ6ηΐ1/ ΟχρίΕίηδ ΙΗεΙ ΐΐΐίδ 
ίδ ΐη6(Ερ1ΐΟΓίεΕΐ — ανακηρυχθ€ΐς ουχ^ νφ* ίνος μα Δάι κηρυκος άλΚ €ν 
άπάσΐβ πολ€ΐ,, κ,τ.λ. {Η€Τ, 2). Β6δί(ΐ6δ ΐΗβ ' δορΗίδΙδ, ΙιίδΙοΗ&ηδ 
Επά δρ66ε}ι-ινΓί(6Γδ', ΙιιείΕη ηΐ6η(ίοηδ Αείίοη Εδ ΙίΕνίη^ 6χ1ιίΙ)ίί6ά 
Ε( ΟΙγιηρίΕ Ηίδ ρίε(υΓ6 οί (1ΐ6 πίΕττίΕ^ε οί ΑΙβχΕηά^Γ Εηά ΚοχΕηΕ 

(^•^. 3). ΡΡ. 36, 37] ΝΟΤΕ Ξ. 189 

'γ€νησ€σθαΐ\ ΜαΓ^αηά'δ οοΓΤβοΐίοη οί 'γ€νΙσθαχ, Ι δΙιουΜ 
ρΓβίιεΓ Ιο Γβίΐά αν γ€ν€σθαι, ΤΗο αοΓ. ίηβη., \νίΐ1ιοαΙ αν, ιηίβΐιΐ 1>ο 
ιΐδβά ίί Ιΐΐ6 €οηΙ:€χΙ ιηαάο ίί οΙ^εγ ΐΗαΙ ΐΗβ ΓβΓοΓεηοο \ΐΓίΐ8 Ιο Λβ 
ίυίϋΓβ : 1)υΙ, Η6Γ6, ηγησητο •γ€νΙσθαι \^οα1(1 ηαΙυΓΣΐΙΙγ πιβαη 
'ΛουβΗΐ ύΐ2Χ ίΐ ^ΛΛ? 5€θθπΐ6'. δ€β ηοί^ οη ^νΓο κτησαχτθαι^ 
1.75105 Ιη ΕΓαί, § 19, ρ. 204. 

§ 3• ταυ^* νφηγψτατο, «γώ δ' 17*^^ Η6Γ3.1ίΐ68 * ΐΓΟΟβά Λίδ 

ρΐαη*, 5ΐς6(ε1ΐ6ά Λΐδ ουίΐίηβ ο( ίΗβ ϋΐ^ιηρίο ίβδίίναί, Ιεανίης ίΐ ίοΓ 
υδ ίο βΐΐ ίη ΐΗβ άβίαϋδ. Νο\ν^ Ι, Εγδίοδ βαγδ, άο ηοΐ ΐΗίηΙί ΛαΙ 
Ηβ ιηεαηί ΐΚίδ γννίμης €ΐΓ(δ€ΐ(ις Ιο 1>€ ίΓίνοΙοϋδ. *Ι αιη ηοΐ 
1ΐ€Γβ Ιο άίδρα(6 οη 5υΙ)(ΐ€(ΐεδ ογ Ιο οανίΐ 3.1>ου( τνοιάδ*: 1^1^^ ΐΗβ 
δορΚίδΙδ (Ροΐοδ, ΡΓθ(ίΛθδ, ΑηαχίιπΘηβδ, — Ι,υο. Ι)^ Ηετ, 3) ^ΙϊΟ 
Ηανβ (Ιίδρίαχοά ΐΗείΓ ηίοβίίεδ οί (Ιίαΐεαίίο ογ οΓ ^ταιηηιαΓ αΐ ΟΙχιηρία. 
ΡΓοάίΙ^οδ ίαυ^Ηί όρθότη^ ονομάτων^ (1ΐ6 αεεαιαίο αδβ οί δχηοη/πΐδ, 
ΡΙαί. ΕηίΗ^ά, 277 ε. 

σοφιστών, κ. τ. λ.] 'ΤΗβδβ, Ι οοηδίάοΓ, Ετβ Λβ ίαδίίδ οί \νθΓΛ- 
Ιβδδ 2χΛ ηββάχ άβοΙαίιηβΓδ*. Οη σοφιστών, 560 1)6ΐο^, ίηϋτοά. 
ίο Ιδθ1^Γαί65 κατά σοφιστών, ρ. 245• 

πολίτου] Ιι^δΐαδ ηβνβΓ αοςυΪΓεά ίΗε ΑίΗβηίαη είΐίζβηδΗίρ, 
ΐΗουβΙι 1ΐ€ Ηαά 0€δ6Γνο(1 Ίί; 1)αί αί Οΐγπιρία Ηβ νουΐά ίββΐ ύΐ3Χ 
Ηβ ινοδ 3Χ ΐ€αδί α είίίζβη οί ΟΓβεοβ : δββ Αί/ί^ ΟταίθΓ$, ι. 151. 

τω βαρβάρ(( — τυράννων] Τ1ΐ6 1ΐίη§ οί ΡβΓδίίΙ (ΑγΙεΧ6ΓΧ68 Μηβ- 

Μοη, 405 — 359 β•^•) • — Οίοη/δίοδ Ι. οίδγταοαδ©. 

§ 4• "^^ /*^ ττανσασ^αι] 'οβοδβ ίίΟΠΙ ΟΙΙΓ ίεαάδ': τα 8€ κωλν- 
σαι — ^ΟΓΓβδί ΐΚεΐΓ εοηδ6αιΐ6ηε68. 

€Ϊ&>τας...τών αυτών] \νίΐ1ΐ τών αυτών νβ €3,η οηΐγ υηάΰΓδίοηά, 
*1^ηοΜ^^η§ ΐΗαΙ, οδ δΐιοΗ ήναΐτγ ίπιρίίοδ ρΓΟδρβήίγ, δο ρΓΟδρεηϋγ 
ίπιροδβδ Λθ ά\ιίγ οί ίοΓβΐΗουβΗί'. ΒαΙ Ηβ Ηοδ ίαδί δοίά ίΗαΐ ΐΚεχ 

ΒΧ& η^ ρΓΟδρβΓΟϋδ. δααρρβ δυ^^βδίδ, ίΟΓ τών αυτών, €υ νοουντων. 

Ι νουΐά Γοαά τών άτυχων: ΐ,€, 'ΐίηοννίηβ ίΗαί ήναίιγ, ίηάεεά, ίδ 
ίοΓ ΐΗο ρΓΟδρβΓουδ, 1)υΙ ΛαΙ ίΚβ ραΛ οί ΐΗβ αηίοΓίυηαΙβ ίδ Ιο 
(Ιβνίδε Γοπιεάίβδ.* 

§ 5- τών δ€ χρ. — τα δ€ τών Ελλ.] ΒοΙ)Γ€β ΐΚοιίβΗί ΐΗοί Ιοβΐεαΐ 37 
θΓ(ΐ6Γ ΓβςιιΐΓβά τα δ^ τών Έλλ. — τών δ€ χρΐ7/Λ. : 1)αΙ ΐΗο οΗαηβο 
ίδ η6€<1ΐ€δδ. Τ1ΐ€ οΓαΙΟΓ ρυίδ Ιιίδ Ιντο πιαίη ρΓοροδίΐίοηδ βΓδί. 
Τ1ΐ6 ΐΗίΓά (τα δ€ τών Έλλ.) οουΜ αίπιοδί Ιιανβ 1)66η υηά€ΓδΙοο<1. 

αυτός] Η€ Ηίηα^ί/, οδ (ϋδΐίηβϋίδΗβά ίΓΟΠΐ Βίοηγδίοδ, νΐιο ίη ίΚίδ 
νίβν ίδ Ηίδ αΐί^, 8ααρρ€ η€€<1 ηοΐ, Λβη, νίδΐι ίοΓ οηττο^. Ι90 5ΕΙ.Ε€ηθΝ3, [Ι.ΥδΐΑ8 

Ιποίησαν.,,ΙσΎ€ρησθαχ\ ιηοΓ6 (Ηαη στ£/ο€ΐσ^αι : ηοΐ ΐϊΐβΓβΙγ 'ιηαάΰ 
Ιΐιβιη Ιοδβ' ΐΗΰΐΓ Ιαηά, 1)αΙ Μείΐ ΐΗβιη δίΓίρρ€(1* οί ίΐ. 

§ 7• ατείχιστοι] δραΛα >ναδ ηοΐ α ίο>νη ίη ΐΗο ρΓορβΓ δ6η56, 

1)α( 3. §Τθυρ οί Ηαΐηΐ6(δ (ού (ννοικισθίίσα, ?Γ(>λΐ9...κατα κωμας 8^ 

οικισ^€Γσα : ΤΗυα ι. ίο). Ιη ΐΗβ Μαοβάοηίαη ρεποά ίΐ εο- 
ςυΐΓβά ναΐΐδ ; από ΡοΙχΗοδ (ΙβδΟΓίόβδ δραΠα αδ οίΓουΙαΓ ίη Γογπι 
(^Χ'?Μ**'»'* ν€ριφ€ρη<:^ ν. 2 2), Ηανίηβ^ α οίΓουπιίβΓεηοε οΓ αΙ)ου( δίχ 
ιηίΐβδ — ΓΕίΙιβΓ Ι6δδ ΙΙίΕη ΐΗαΙ οί Με^αΙοροΗδ (ιχ. 2 1). 

ΊΓροορασθαϊ\ άβρβηοΐίπ^ οη €λπΐ9, ΐΗίδ πιί^ΐΊΐ πιβαη, ΐΗβΓΟ ίδ 
Ιιορβ (ι) ύ\2Χ Ιΐΐ€γ ατβ ηο\ν ρΓονίάΐη^;, ογ (2) ΐΗαί ύι^γ ιγιΐΐ 
εοηϋηυο Ιο ρΓονΐάε, — Ίτροορασθαι (ϋίΤεΓίη^ ίΓοπι Ίτροόψεσθαι ογ 
νροώιίν (αν) \)γ 6χρΓ€δδίη§ ΐΗαΙ Ιΐιβ νίβϋαηοβ ίδ ίο 1)6 5η5ίαίη€ά: 
Εηά Ιΐιίδ ίδ ΐΗβ δ6ηδ€ ΙιΟΓβ. δββ Οοοάννίη § 15, «. 2. 

§ 8. ό Ιπιύν καιρός] *ΤΗβ ίυΙαΓΟ ορροΓίυηίΐγ' (αΐ ινΗαίβνοΓ 
ρΕΓίίουΙαΓ πιοπιβηΐ ίΐ ίδ Ιο οοιηβ) : /. λ * Νοιν ΐΗε ίιιΙυΓβ εαη §ίν€ 
ιΐδ ηο 1)€116Γ ορεηίη^ ΐΗαη ΐΗε ρΓ6δ6ηΙ*. — αμφοτέρων, =τον τ€ 
)8ασιλ€ως και του Αωνυσίου : αίί6Γ αί ίυνάμ€ίς, 1)6εΕ11δ6 ϋΐ6 ίάβα ίδ, 

*οοπιβ υροη υδ ίΓΟίη 1)θΐ1ι ςαΕτίεΓδ*. 

§ 9• ονκ αν Ινορών] ΤΗβ ούνίουδ ουκ &ν Ινορψη (δ(6ρΙΐΕηυδ) 
ίδ α 56(16Γ εοιτ6ε(ίοη ΐΗαη Όο5δοη'δ ονκ άνιαται όρων, Β3ΐ(6Γ*δ 

ονκ αν άγανακτησ€ΐ€ν όρων, ΟΓ Κβίδ1ί6*δ ονκ αν ΙντρΙττοιτο ορών. 

38 Π. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΚΑΤΑΛΥίΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΟΝ ΠΟΛΙ- 
ΤΕΙΑΝ ΑΘΗΝΗ2Ι [Ογ. χχχιν.]— *Α ΡΙεα ασ^ίηδΐ &1)ο1ίδΗίη§ 
Ιΐΐ€ ΕηοΘδίΓαΙ Οοηδίίΐαΐίοη οί ΑΐΗΰηδ ' : α ίΓΛ^πιεηΙ;, ρΓβδβΓνβά (Ιίΐίβ 
Λο ΐΕδί) 1>γ ϋίοηγδίοδ. ^νΠεη, Είΐ€Γ Ιΐιε ίαΐΐ οί ΐΗο ΤΚίηγ, ΐΗβ 
ΌβΐηοοΓαογ τν35 ΓβδΙΟΓβίΙ ίη 403 ^• ^•> ί^ ^^ ^^ ^^ ο^ δραΛΕ ίο 
ΓΟδίΓίοί ίί. Οηβ ΡΗοΓηιίδίοδ ρΓοροδοά ίη ίΐιο ΕΙίΙίΙοδίΕ ίΙίΕί οηΐχ 
ΐΕηά-ονντηβΓδ δΗουΙά ΗΕνβ ίΗε ίΓΕηοΙιίδο, ε πΐ€ΕδυΓ€ νΗίοΙι, Εε€0Γ<1ίη§ 
ίο Όίοηγδίοδ, νουΐά Ηευο εχοΐυάοά Εΐ)0ΐιί ήνβ ίΗουδΕηά οίΐίζοηδ. 
ΤΗβ δροΰοΗ ίΓοπι ^ΚίοΗ Ηβ βίνβδ Εη εχίΓΕοί ¥ΓΕδ πίΕάβ Ε^Εΐηδί ίΗίδ 
ιηοίίοη όυήη^ ε άοΙ^Είβ ίη ίΗε £1ί1^ΐ6δίΕ. Ιί ΕρρβΕΓδ ίο ΗΕν6 1>€6η 
ινπίίοη \)γ Ι.γδίΕ5 ίοΓ δοπιο ψ^ΰϊίύιγ οίίίζβη νΐιο νΕδ ηοί ροΓδοηΕίΙγ 
ΕίΓεείβά 1))τ ίΗο ρΓοροδΕί, Εηά πίΕγ ι>το\)Μγ \>ο τ^ζΆτάοά Εδ ίΐιο 
βΕτΙίΰδί οί ίΗβ ΟΓΕίΟΓ'δ ΜΓΟΓίίδ ηο)^ Ι^ηονη. — Α/ίί^ Οταίοτ$, ι. 2 1 1. 

§ Ι. τας γ€γ€ν. σνμφορά%\ *ουΓ ρΕδί πιίδίοΓίυηβδ ' : ίΗβ (ΙείβΕί 

Εί ΑββΟδρΟίΕΠίί, ν^τΐΐίοΐΐ ίνΕδ ρΟρυΐΕΓίχ Εδ€ηΙ)€(1 ίο οΙίβΕΓοΗίο ίΓ6Ε5θη 

(δ€6 οη Ι.)^δ. Ιη ΕναίοίίΗ, % 36, ρ. 2θ3), ίΗβ δυΓΓ6ηά€Γ οί ΑίΗΰηδ, ΡΡ. 37>38] Ν0ΤΕ3. 191 

αηά ΐΗβ ΙγΓαηηγ οί Λβ ΤΗΐΓίγ. ΤΗβ όαΐβ οί ΐΗ€ δρββοΗ ίδ δΗοηΙγ 
αίΐΟΓ Ιΐΐ€ ΓβδΙοΓΗΐίοη ο£ ΐΗβ Όβιηοοπιογ ίη 403 β• ^• 

ωστ€ /ιι^δ' αΐ'] * δο ΐΗαΙ ποί βνβη 3, ΙαΐβΓ ββηοΓαΐίοη [ιηυοΗ Ιβδδ 
ΟΠΓ ο\νη] αουΜ άθδίΓβ α οΚαη^β ίη Λβ οοηδίίΐϋΐίοη [Γγοπι Όβΐηο- 

οτ^ίΟγ (ο Οΐί^βχείΐχ] '. μ•φ^ &ν ΐΊΓΐβνμ,άν, θ51ίς[ϋ6 οΓ ονκ οΜ €πίθυμοΐ€ν, 
— αμφοτέρων : ΌβπιοοΓααγ αηά ΟΙί§3.Γθ1ιγ. 

Ίτρότερον δΐ5 ΐ7^>;. και] δο ΌθΙ)Γ66 ίοΓ πρότ€ρον, 8ιο δι; και : — 
δ49 Γ6ί€ΓΓίη§ Ιο (ι) Ιΐΐ6 Κβνοΐϋΐίοη οί ΙΗ6 400 ίη4ΐΐΒ.α, (2) ΐΗο 
ίγτΒΧϊηγ οί Ιΐΐ€ ΤΗίτΙ/. ΤΗίδ βίνεδ ιώογο ροίηί. Υεΐ διο δϊ/ και 
ιηα1ζ6δ §οοά δβηδβ. *Ρογ ΐΗαί ν^τγ τβαδοη [/.λ ^υδι δ€€αιΐ3€ γοα 
Ιιανο Ηαά Ιΐΐ€δβ €χρ€Π6η€6δ], ΐΗοα§1ι Ι άο ηοί ϋίαινεΐ αί ί1ΐ€ΐιι, Ι 
ΐΏίίΓνοΙ αΐ )ΤΟΙΙ *. 

§ 2. τούτων... ύ/«ί) ν] Αδ \ντ€ οίΐβη Ηανβ θαυμάζω τοντο υ/χών, * Ι 

^οηάεΓ αϊ (Ηίδ ίη (ύείοη^η^ Ιο) χοιι \ δο αίδο θαυμάζω ΰμων οη 
^στ€, κ.τ.λ., )ν1ΐ6Γ€ ΟΤΙ ίστ€ = το €ΐΐ'αι ΰμας, 

Π€ΐρα(ώς...αστ€09] *πΐ€η ινίιοδβ ίοΓίυηβ Οδδοείαΐεά ΐΗβπι "ΐνίΛ 
Λ© ραΓίγ οί Ιΐιβ ΡβίΓαευδ [ίΗβ ραίποΐδ νΐιοπι ΤΗΓαδ)^ΐ5υ1θδ Ιεά 
ίροπι Ρΐΐ)^!^], ΙίυΙ νΐιοδο δχπιραΐΗίβδ τλγ€Γ€ νίΐΐι ίΗβ ραηγ οί ΐΗβ 
ΤοΜτη' [ΐΚβ οΙί^αΓοΗίοαΙ αάΗοΓεηΙδ οί Ιΐΐ6 Ύγταηηγ], δββ ηο/ό 
\}€\ονί οη /η Εναίο$έΗ, § 9^> Ρ• 2ο8. 

§ 3• ®^^* γ€ΐ'€ΐ] ^Λτ^ ιτλοντφ, ΜαΛΙαηά'δ οοη]. Ιο δυρρίγ ΐΗβ 
Ιαεαηα, 1)€ίθΓ6 οντ€ γ€ν€£, ίδ 1)6ΐί6Γ ΐΗαη οντ€ ι/λικιςι (δΙερΗαηυδ) 
ΟΓ οΰΓ€ ονσήι (δαιιρρβ). * ΤΙιουβΗ Ι 3,πι ηοΐ ίη (Ιαη^βΓ οί βχοΐυ- 
δίοη [ίΓοιη Λε ίΓαηοΗίδε] οη ΐΗβ δοοΓβ βίΐΗεΓ οί ινβαΙίΗ ογ οί 
1)ΐιΐΗ, 1)υΙ Ηανβ ίη 1>οΐΗ Γβδρεοίδ ΐΗβ αάναηία^ε οί πιγ ορροηεηΐδ '. 
ΤΗε ρΓοροδβοΙ ιβδίποΐίοη οί Ιΐΐ€ ίκιηοΗίδβ ρΓοΙ)αΙ)1γ ΐΠιεαίοηβά Ιο 
οχοΐαάβ α11 ινΗο οουΐά ηοΐ δΕίίδίχ δοηιβ άεήηίΐίοη οί α ραιβ Αΐΐίο 
(ΐ€δ€6ηΙ (γ«Ό9), δδ \ν€ΐ1 αδ Ιΐΐ0δ€ ^Ηο άίά ηοΐ ροδδβδδ ζ. οβΠαίη 
ρΓοροΓίχ ςυαίίβοαίίοη (ττλουτος). 

ΙκτΎ\μ^θά\ *ν€ ρΟδδβδδβά', ίΓΟΠΙ Ικτημψ, ρΐυρ. ίΟΓ €Κ€κτημην, 

Οδ ίη Αηάοΐί. £>€ Ραα § 37ι ΗβΓ. π. ιο8 : ν. 1. Ικη\σάμ^θα^ *τ^1ΐ€η 
νβ αεςαίτεά ', /. λ * αβετ νο ?ιαά αεςυίτεά *. 

ου;( οτΓα)9 ΆΛ τίνα 7Γθΐησομ€ν δΐ€νοου/ιΐ€^α] ΤΗο Πίδδ. Ιΐανο ΐΓοη^- 
σομ€ν ΟΓ ν€Η,ησωμ€ν : αηά οντ€ΐ>9 Γνα ίδ 3. V. 1. ίΟΓ όπως. ΒαίΐβΓ £ΐηά 
δαυρρ6 §ίνβ άπωσομ€ν : /. ^. * \<τβ άίά ηοΐ ΛίηΙε οί Γ€]β€ΐίη§ [άίδ- 
ίΓαηεΙιίδίη^] αηγ ΑΐΙιβηίαη '. ανωθ€ίν ίη ΐΗίδ δβηδβ ίδ νοΓγ δίΓαη^ο. 
1 1)€ΐί€νβ ΐΥϊΛί αημον 1ΐ2ίδ άτορροά ουί 1>6ίθΓβ *Αθψαίων, αηά ΐΗαΙ 
Ιΐΐ6 ν. 1. ονΓ<ι>9 Γνα ίδ 3. ΐΓ2ΐε6 οί ίΐ. Κε&ά : ούχ ονως ατιμον *\θηναίων 
τίνα ποίησομ€ν ίΐ€νοούμ€θα : * νί^ άϊά ηοΐ ΐΗίηΙς οί (1ίδίΓ£ΐηεΗίδίη^ 192 ΒΕΙΕΟΤΙΟΝΞ. [Ι,ΥδίΑδ 

Σΐηγ ΑΛεηίαη *. Νοΐ€ ΛαΙ Ιΐΐ6 οοηδίτ. (ΙίβίεΓδ β-οιη (ΐ1ιου§Ιι ίΐ ίδ 
αΐίίη Ιο) ΐΗαΙ ίη ΜτΗίοΙι ούχ οττως... αλλά = *ηοί <?/»/>'»<?/... ^«/': ίοΓ 
ΐΗΐδ ινο δΗοιιΙά ηββά ττοι^σαι. Ορ. Ι^γδίοδ «ατά Φίλωνος (οΓ. χχχι.) 
§ 17, ούτος τοίννν ουχ όπως <ι>ψ€λι;σ€ΐ την πολιν 6ΐ' τοιοντφ καιρώ 
καΐ τοιαύτ'β καταστάσ€ΐ Βί€νοηΘη, (ίλλ' οττως τι κ€ρδαν€Γ απο των ν/χ€Τ€- 
ρων σνμφορων παρ€σκ€υάσ'ατο. 

Ένβο€υσίν] *ιν6 βνβη ρΓοροδβά Ιο οοηίβΓ οη ΕυΙ)θ€αηδ ί1ΐ€ 
η§Ηί οΓ ίηΐβπηαΓπαββ \νίΐ1ι ΑΐΗβηίαηδ ' : ρτοϊ>3\Λγ αΐ δοιηβ ίίιη€ 
δαί^δβςυεηΐ ίο ΐΗβ ιονοΐΐ αηά ΓβάυοΙίοη οί Ιΐΐ€ ίδίαηά ίη 445 β• ^ 
* Ιη ΕυΙ)θ€α ΐΜτο-ΐΗΐΓάδ οΓ ΐΗβ ίδίαηά ^ΕάϋΕΐΙγ 1)β(:απΐ6 Ιΐΐ€ ρΓορεΛγ 
οί Αΐΐίο οίΐίζεηδ' (ΟυΓί. ΖΓ/χΛ Ο κ 1 1. 4^6), ΐ.Λ οί κλι^ρονχοι. — 
€πιγαμία, οηε οΓ ΐΗβ ρήνίΐοββδ οί ΜΓοπολιτ€ΐα, ογ αάπιίδδίοη Ιο ΐΗβ 
αΐίζεηδίιίρ ο( α ίοΓεί^ δίαίο : οϋΐ€Γδ \ν^6Γ€ άτ€λ€ΐα (εχβπιρίίοη Γγοπι 
Ιΐΐ6 Ιαχβδ οη αΐίεηδ) αηά εγκτησις, ήφί οί αοςυίπη^ ΐ3,η(1. 

§ 4• άτΓολοΰ/χ€ν] * ηιίη * (\)γ (ϋδβταηοΐιίδβπιεηΐ) : δο Λβ πίδδ. : 
ΒεΙίΙίβΓ αΐΓ£λώ/λ€ν, * 63€€ΐ Γγοπι ΙΙιείΓ η^Ηΐδ *. 

μ€τά των τ€ΐχών] * α1οη§; «τίΐΐι ΐΗο ναΐΐδ * (οί ΑΐΗεηδ, (ΙβπιοΗδΗεά 
ίη 404 Β•^• ιιη(ΐ€Γ ΐΗβ ΐ6Γπΐδ ίπιροδεά \)γ δραΓία). 

ΐΓλ€Όν] * Ι^εΙΙβΓ ' ((Ηαη γοη οουΜ Ηορβ ίο άο οίΗβππδο). 

ίν ταίς Ιφ* ημΛύν ολ. γ.] 'ιιηάβΓ Ιΐΐ€ οΙί^αΓεΙιίβδ Λαί Ηανΰ αΗδβη 
ίη ουΓ ονη Ιίπιε': Λοδΰ, ηαπιβΐ/, οί 4" ί«ΐ(1 4^4 β•^• — ^^ ίδ 
πβΗΐΙγ δυρρίίεά \>γ Κείδΐίβ. 

39 § 5• άλλως τ€ και μ€μν.'\ * Ε^ρβοίαΐΐγ νΐΐεπ γΟΜ Γ€Π16ΠΐΙ)€Γ 

ύϊ2Χ ί1ΐ6 εΐιαπιρίοηδ οί οΙί^αΓοΗγ, νΐιίΐο ηοπιίηβ,ΙΙγ ινα§ίη§ νατ οη 
ϋεπιοοΓαογ, εγ€ ίη ίαοί 1ιΐδΐίη§ ίοΓ γουΓ ρΓοροΛχ ' : α11υ(1ίη§ Ιο Λβ 
ιεοβηΐ δροΐίαίίοηδ \>γ ΐΗε ΤΗίηχ. δεε Ι,γδ. Ιη Εναίο$ΐΗ, § 6, ρ. 48, 
καλλι<Γπ;ν...ΐΓρ<>^ασιν τιμωρ€ίσθαί μ^ δοκ€Γν, τω δ* ^χ/ω χρηματίζ€σ- 
βαι (*Ιο Π1α1^^ πιοηβχ* — ίη ΓβίεΓβηοο Ιο ΐΗο πιίά οί Ιΐιβ Τγταηΐδ 
οη ΐΗο μέτοικοι), Οη Λβ ατΙ. ινίΐΗ ολιγαρχ., &7;ιφ, ορ. ί!^. § 97> '^^'^» 

ρ. 209• 

§ 6. €ρωσι...ΐΓροστάττουσιν] *Αηά ΐΗβη, ΐΗεδο ρβΓδοηδ 'ννίιο 
ατβ δο 6ηαπιουΓ6€ΐ οί γοαΓ ροδδοδδίοηδ — \νΗ3.ΐ δαίείγ ατε ϋιβχ Ιο 
βηό ίοΓ ΐΗο αΐχ, ιιηΐβδδ νβ άο ^νΗαί δρατίΒ. 5ί€ΐδ ιΐδ ? ΒυΙ Ι ^ουΜ 
οδΐί ΐΗβπι ίο ΐ€ΐ1 Π16, ψϊϊΛί Υί'ύΙ \)ο ΙοΛ ίο ίΗβ ρβορίβ, δυρροδίη^ 
ίΐιαί νβ οΙ)€7 ΗβΓ 1)6ΐΐ€δίδ ? * /. λ ίΗβ ρΓοροδβά ηαΓτο^τίη^ οί ίΗε 
ίιταηείιίδΰ Μτοαίά δο άίπιίηίδΗ ίΐιο ηυπιΙ>€Γ οί ο'ιτλΓται αηά ιππ€Γς οδ 
ίο Ιεανε Αίΐιβηδ, ίη α πιίΐίίαιγ δοηδβ, αί ίΗβ χη^τογ οί δραΓία ; αηά 
ίί δραΓία'δ οΐίοίαΐίοη ψ^τ^ ο\)^γ^ά, ίΗο εηά νοιιΐά 1>6 οη ΟΜξβ,τοΙιγ ΡΡ• 38, 39] Ν0ΤΕ5. 193 

οί Λβ ε1θ868( 1)φβ — 1ί1ί€ ΛαΙ οί ΙΗ€ ΤΗΐΓίχ. \νίΐ1ι ΜαΛΙαπά^δ 
^ρωτώσι (αάορίβά Βχ Βαί(6Γ ζ,ηά 8αυρρ6) ιν6 ιηιΐδΐ δ1^^1^6 ου( τοΓ$ 
(αδ ίΗβγ Ηανβ Λί?/ άοηβ), αηά ΓβηάβΓ : — * Αηά ΐΗβη ΐΗβγ 35ΐί, Ηοιν ίδ 
Λβ οίίγ Ιο δαν€ χοαι ρΓορβΓίχ, υηΐβδδ ^ο άο ^ΗαΙ 8ραΓ(3. 1)ί€ΐδ υδ ? ' 
ΒυΙ ΐΗβ ΙβηοΓ οί ΐΗε αΓ^υιηβηΙ εΙβαΗχ δυρροΓίδ Λβ €ρώσι οί ΐΗβ πίδδ. 

§ η. *Αργ€ΐοι;5...Μαντιν€α5] *Νο\ν Ι οΙ)δ€Γνβ ΐΗαΙ Ιΐΐ€ Ατ^νβδ 
αηά Μαηΐίηοίαηδ, ινίιίΐε ΐΗβγ ιηαίηίαίη Ιΐΐ6 δαηΐ6 ροΐίοχ* [/.λ 
ΙίΕνβ άβπιοοΓΕίία ^ονβπιιηβηΐδ, ίηδίβαά οί οΙίβατοΗίβδ δβΓνίΙβ Ιο 
δραΓία], *3.Γ€ ίη ροδδ6δδίοη οί ΛεΐΓ ΙειτίΐοΓχ, ΐΗου^Η Λβ ΑΓ§ίν€8 
(τους μ€ν) ΐοιιοΗ ίΗβ ίΓοηΐίβΓ οί ΐΑθβά2ΐ€ΐηοη, αικί ΐΗ€ Μαηΐίηβίαηδ 
(τους δ€) αΓβ ίίδ ηβί^ΗΙ^ουΓδ, — Ιΐΐ€ οίΐίζεηδ οί ΑΓ^οδ 1)€ίη§ ηοΐ ιηοΓβ 
ηαιηβΓοαδ Λαη νΰ αΓβ, \ν1ιίΐ6 ΐΗοδβ οί Μαηήηβία άο ηοΐ ηυιηΙ)6Γ 
3οοο\ ΟΗηίοη {Κ Η, ιι. 517) οοιηραΐβδ ΛαΙ αΐ ίΐιίδ Ιίιηο 
ΑΓ§οδ αηά ΑΐΗβηδ τηαγ βααΐι Ηαν© Ηίκΐ αΙ)θϋ( ιό,οοο ιη2ΐΐ€ όύ- 
ζβηδ, Ύ^ΗίοΗ Μτουΐά §ίν6 α Ιοίαΐ /τ^ ρορυΐαΐίοη ίοΓ βαοΐι οί &1)ου( 
66,οοο : δίΓηΠατΙγ ΐΗβ ίιεβ ρορυΐαΐίοη οί Μαηΐίηοία αηά ίΐδ Ιβιτί- 
Ιοτγ Υίονλά 1)6 αΙ)ουί ΐ3»οοο (ί<^. Ρ• 4ΐ7)• 

§ 8. ισασι] 5€, οΐ Αακ€^ίμονιοι : τούτων, ΐΗβ ΑΓ^νβδ αηά Μαη- 
ΐίηοί&ηδ. 

ωστ€ ού κάλος] * Αηά δο Λβ νβηΙϋΓβ δ1η1ί6δ ΐΗβιη αδ οβίεηη^ 
ίη^ΙοΗουδ αΐΐΰπιαίίνβδ ; ίί ύι^γ οοηςυβΓ ΐΗβΐΓ ηβί^ΗΙίουΓδ, ύι^γ 
ιηυδί βηδίανβ Λειη ίοο (γ€) : ίί ύί^γ 3Γ6 ναηςυίδΗεά, Ιΐιβγ ντίΠ Ηανο 
ΓθΙ)1)6ά ΐΗβπίδβΙνβδ οί ΐΗβ αάναηία^οδ ινΗίοΙι ΐΗβγ ηο\ν €η]ογ'. 

Κβίδΐίβ'δ ίηδβΓίίοη οί ον 1)€ίθΓ6 καταδουλωσ€σ^αι (αάορίεά Ι)^ ΒαίΐβΓ 

αηά δαυρρε) δοοιηδ Ιο ιηβ Ιο ιηα1&6 ηοηδεπδβ οί ΐΗο ινίιοίε δβη- 
ίεηοβ. Ιτ^δ. (Ιοβδ ηοΐ ιηοαη *ΐ1ΐ€ πδΐε οί/αί/ίη^ίο εηδίανβ ΐΗβιη' 

(\νΗ6Γ6, ΙΟΟ, 1ΛΤ6 δΗοϋΙά €Χρ€€ΐ μη^ ΠΟί ου), ΙίαΙ ΐΗβ (ϋδ€Γ6(1ίΐ οί 

Μη^ ωηιρεΙΜ Ιο εηδίανβ ΐΚειη, ίη ογοΙογ Ιο ανοίά το πολλάκις 

Ιμβο)0<Μ.ιν, 

[ιξττον] ΤΗβ δ6ηδ6 δ1ιο\νδ ΙιίαΙ Κβίδ1ί€ ίδ η§Ηΐ ίη δυρρ1γίη§ 
ι^ττον. Ιι ίδ ρεΛαρδ Ιο 1)6 δυρρίίΰά 1)6ίθΓ6 άποδ€^α/Αά'ους ίη Αηΐίρΐι. 
72γ/γ. β. )9. § 2 : δ6€ ηοίε ΙΙιβΓβ, ρ. 152. 

την χώραν τ€/ιΐ'.] Ορ. ΤΗυο. II, 02 (Ρϋπΐίΐβδ Ιο Ιΐΐ6 ΑΐΗεηίίΐηδ, 
άιιηη^ ΐΗο Ρείοροηηεδίαη ίηναδίοη οί 43^ β. α), ούδ' €ίκος χαλ€πώς 

φ€ρ€ίν αυτώι^ (ίοΓ γοαΓ Ιαηάδ αηό 1ΐ011δ6δ) μάλλον ή οϋ κηπίον και 
ίγκαλλωπισμα πλούτου προς ταύτην (ΐΗβ ηαναί 6ΐηρίΓ6 οί ΑΛοηδ) 
νομΛσανΤ€% όλιγωρησαι. 

6 κίνΒννος ούτος] * \νβ 1εηοΐ¥ ΐΗαΙ οη ΐΗίδ οηο οοδί αΐΐ ουτ 40 
Ηοροδ οί ^βΙίαΓβ 3.Γβ δΐ2ΐ1ε6(1 * : ο κινδ. οντσ^^ ζ. €. ο π€ρ\ της πατρίδος, 194 5ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5. [Ι,ΥδίΑδ 

ΙΗ€ ςιιβδίίοη \νΗ€ΐΗ€Γ Ιΐΐ6 πάτριος πολιτ€ΐα (ίΗβ ϋβιηοεπιεγ) ίδ Ιο 
1)6 ιηαίηίαίηβά ογ ηο(. 

§ ΙΟ. το δίκαιον] λν€ οαη 8αγ, ^ττανορθονν (οΓ 6ν€η νράσσ€ίν) 

Μ το δίκαιον, ίο απιβηά (ογ Ιο αοΐ) * ίη ΐΗβ άίΓβοΐίοη οί Η§1ιί * ; 1)υΙ 

ΗατάΙγ €ΐναι μ€τά των άδικ. €7γι το δικ., Ιο 1)6 ΟΠ Ιΐΐ€ 5ί(ΐ€ οί ΐΙΐΟ 

ντοιψβά ίη Ιΐΐ6 οαυ56 οί η§1ιΙ : Ηβηοΰ ΎΒ,γ\οτ^3 οιηίδδίοη οί ^πι 
δ66ΐηδ ναιταηΐβά. * Τηίδϋίη^ ίη Ιΐΐ6 §οάδ, Επά Ηορίπ§ ΛαΙ }υδΐί€β 
νίΐΐ 1)6 Ιΐΐ6 &\\γ οί ίΗ6 ίη3υΓ6(1 *. μ€ν — καί^ (&δ μ€ν — τ€ δορΗ. Ο, Τ, 

49^)> Τΐΐυο. II. 65, τρία μ€ν €τη άνηΐχρν,,.καΐ ου ττροτ^ρον €ΐ'€δο- 
σαν. — Ιί Ιΐΐ6 δϋΙ)36εί Ιο Ισ€σ^αι ίδ ^€ους υπ(ΐ6Γδ(θθ(1, το δικ. = * αδ ίδ 
;ϋδΙ ', &η αοο. 1ί1ζ6 το λεγό/[ΐ€νον (ΤΗυα νιι. 68) : 5υΙ Λίδ ίδ Ιοο ΗαΓδΙι. 

§ II. φ€υξρμΛθίϊ\ *§ο ίηΐο 6χίΐ6* — οδ Ιΐΐ6 ιηαδδ οί ΑΐΗ6ηί3.η 
οίΐίζβηδ Ηαά αοΐιιαίΐχ (1οη6 ιν1ΐ6η ΐΗβ ΤΗίΓΐγ 1ίιηίί6ά ΐΗβ ίΓΟπαΗίδΟ 
Ιο 3000 : δ66 Ι»7δ. Ιη ΕταίοίίΗ. § 95» Ρ• 55» ^^^ ηοί€3, ρ. 209. 

III. ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ. [Οη χνι.]— ΤΗ6 ηαπΐ6 οοουίδ οπίγ 
ίη Λ6 ίίΐΐ6, ^ΗίοΗ, οοηίΓαιγ Ιο ΐΗβ §6η6ΓαΙ ηιΐ6, ίδ ρ6Γΐι&ρδ οί ΙΗ6 
δαηΐ6 α§6 οδ Ιΐΐ6 δρ66οΙι — *Α ϋ6ί6ηο6 ίοΓ ΜαηΐίΐΗ60δ οη Ηίδ 
δοπιΐίη/ 56ίθΓβ ΐΗ6 δ6η3,1;6'. Τ1ΐ6 οβΐ06 Ιο ΜτΗίοΙι ίΗίδ δοηιΐίη^ 
Γ6ΐ3.ΐ6(1 ιναδ ρβΛαρδ ΛαΙ οί αη ΟΓ^ίπΕίχ δβηαΐΟΓ, δίηο6 ίη § 8 ίΗβ 
δρ6α1ί6Γ αΐ6δ ίηδΙαηο6δ οί ρ6Γδοηδ ινίιο Ηαά ιβαΐΐ^ άοηε ^ΗεΙ Η6 ίδ 
€ΐιαΓ§6ά ινίΐΐι άοίη§, αηά ΗεοΙ γεί 1)66η αάπιίηεά (ο ΐΗβ δ6ηαί6. 
Τ1ΐ6 οοπιρίαΐηί α^αίηδΐ Ηίπι ιναδ ιΗεΙ Ηίδ ηαπΐ6 αρρεατεά οη Λβ 
ΙίδΙ (σανίδιον, § 6) οί Ιΐΐ0δ6 \ν1ιο Η&ά δ6Γν6ά αδ Κ^ηΙ^Ηΐδ ίη ί1ΐ6 Ιίπΐ6 οί 
Ιΐΐ6 ΤΗΐΓίγ. Αδ ΟΓ. XXVI. α§2ΐίηδΙ Εναη^ΓΟδ δΗοινδ (§ ι ο), Ιΐΐ6 ίαοί: 
οί δΐιαίι δ6Γνίθ6 αηά6Γ ΐΗε ΤγΓοηίδ 1)6€αηΐ6, 3Λ6γ Ιΐΐ6 Γ6δΙθΓαίίοη 
οί ΐΗβ ΌβπιοαΓαογ, α άίδςυαίίήοαίίοη ίοΓ ίΗβ οίϋοβ οί δ6ηαΐοΓ. 
ΜαηΐίΐΗβοδ πιυδί, Ιΐΐ6η, Ηανε 1)66η αΐ Ιεαδί 6ί§1ιί66η γ&3χ% οί α§β 
ίη 405 Β. ο., αηά δο πιυδί Ηανβ 1)66η 1)0Γη 1)6ίθΓ6 422. Ηβ τβίεΓδ 
ίο Ηίδ δΗΕΓ6 ίη οΕπιραί^ηδ δυ1)δ6ςυ6ηί ίο ίΗαί οί 394 β•^• (§§ 1 5 — 
1 8). Οη ίΗ6 οίΗβΓ Ηαηά, ί1ΐ6 ίοηε οί § 15 ΓΕίΙΐ6Γ δυ§§6δίδ ίΗαί 
Τ1ΐΓ2ΐδ7ΐ)αΙθδ νοδ δίίΠ αΐίνε; — ίΗαί ίδ, ίΗαί ίΗ6 δρ66€Η ίδ εαιΙίβΓ 
ίΗαη 389 Β. α ΤΗ6 άαί6 τηζγ Ηανε 1)66η αΗουί 392 β. α ΤΗβ 
δρ6αΙε.6Γ, \νΗο νοδ ίαυηί6(1 νίίΗ γουίΗίιιΙ ρΓβδίιπιρίίοη (§ 2ο), 
οαηηοί Ηαν6 1)66η ιηυεΗ τηοΓ6 ίΗαη ίΗΐΓίγ. — Ααί€ 0^α^ο^$^ ι. 245• 

§ Ι. τ<Γν α\ίΤΌί% β€β,] *ίΗ6ίΓ οοπΓδβ οί Ηίε*. ϋ6πι. Ζ>ί €οτ, 

§ 205) Ιζίτασον τοίνυν Ίταρ άλλι^λα τα σοι κα^οι β€βιωμ€να, 

§3• Λ^ιώ δ€] *\νΗαί Ι αδίε οί γοητ Ηουδ6 ίδ ίΗίδ : — Ιί Ι 
ιη6Γ6ΐ7 ρΓον6 ίΗαί Ι αιη Ιοχαΐ ίο ίΗε 6χίδίίη£; Οοηδίίίυίίοη ' [ίΗ6 
Γ6δίθΓ6ά ϋδίηοοΓαογ], * Βηά ίΗαί Ι Ηανβ 1)66η εοπιρείΐεά ίο δΗατβ ρρ. 40, 40 ΝΟΤΕ Ξ. 1 95 

χουΓ άαη^ΟΓΒ ' [1)χ ΟΓίΙίηαΓχ δεΓνίοβ ίη ^εγ], * Ιβί ηοΐ ΐΗαΙ 1)ήη^ ιηβ 
ίΐηχ ροδίΐίνβ (πω) οΓεάίΐ : 5υί ίί ιηχ οαΓββΓ ίδ δΗονη Ιο Ηανβ 1)€6η 
νοΓίΙιχ ίη Λο ιηοδί οοιηρίεΐβ δβηδβ — ίη α δβηδβ άΐΓθοΙΙχ ορροδεά 
Ιο 1ίΐ6 ορίηίοη αηά Λβ αδδβΓίΙοηδ οί ταγ οηβπιίβδ — ΐΗεη Ι ρΓαγ χοα 
Ιο Γαΐίί/ πιγ αάπτίδδίοη [ΐο Λβ δβηαίε], 3.ηά Ιο ροδδ α δΠεηΙ οοη- 
άοπιηαΐίοη οη τηγ Γθ€δ '. — και π€ρι τα αλΛα : * ίη 3ΐ1 οΙΗογ Λίη^δ 
αΐδο' : />. ηοΐ οηΐγ ίη Λο τυάίπιβηΐδ οΓ οίνίο Ιο^αΐΐχ, 4^111 ίη &11 ίΐδ 
άυΐίβδ, ρυΐ^ΐίο αηά ρπναΐο. 

§ 4•' τ^? «»' Έλλ. σ. — 2άτνρον] ΤΗβ ΑΐΗβηίαη ονβΓίίίΓον 2ΐΙ 41 
Α6§θδροΙαηιί, 4^5 β•^• — δ^ίχΓΟδ, Ιείη^ οί Β οδρο ΓΟδ ίη ΐΗε Ταυηο 
ΟΗβΓδοηβδβ (Οππιεα), 407 — 393 β- ^• ΤΗο ΤταρέζίϋΙωί οί ΙδοΙίΓαΐβδ 
(οΓ. XVII.) \ναδ ιντίΐίβη ίοΓ α δαΙ)3βοί οί ΐΗίδ δΕίχτοδ. Ορ. Αΐϋζ 
Οταίοτε^ 1 1. 222. 

οϊ5τ€ των τ€ΐχών] * ηβίΐΗβΓ Μτΐιεη Λο ναΐΐδ νβΓβ \^€\η% ρυ1ΐ€(1 
(ΙοίΛτη' [υηάβΓ ΐΗε ΙβΓπΐδ ίηιροδ€(1 1>7 δραιία νΐιβη ΑΐΗβηδ βυΓ- 
ΓοηάΰΓΰίΙ Ιο Ι,γδαηίΙοΓ ίη ΐΗβ δρπη§ οί 4^4 β. α] *ηοΓ νίΐ€η ΐΗβ 
ίοπη οί §ον6Γηπΐ6ηΐ ναδ 1)€ίη§ €ΐια秀(1 ' [Ι)/ ΐΗε βδΐ3,1)1ίδΙιπΐ€ηΙ οί 
ΐΗβ ΤΗίηχ ΤχΓαηίδ α Ιίΐΐΐο ΙαΙβΓ, ίη Αρήΐ, 404]• δοε ΑηηαΙε ίη 
Ααί€ Οναίοτε^ ι. ρ. χΐν. ΑίΐβΓ πΌλιτ€ΐα9, Ιπ^^μονν (ογ -ον^^ν) 
866ηΐδ Ιο Ηανε άΓορρβίΙ ουί οί ΐΗβ πίδδ. 

τώμ αλλοτρ. κινδ.] /.Λ Ιΐΐ6 ρβπΐδ οί ΐΗβ ΤΗίΓΐγ ΤγΓαηίδ, νΗο 
\ΐΓ6Γβ (Ιβροδεά δοοη αίΐΟΓ ίΗο αάναηοβ οί ΤΙίΓαδγΙίυΙοδ αηά ΐΗο 
€χίΐ€δ ίΓοπι ΡΗγΙβ Ιο ΐΗο ΡβίΓαβυδ (ϋβο. 4^4 β•^•)> ^γι^ ^6γο δυο- 
οββάβά 1)γ ί1ΐ6 Τεη. ΤΗβ βχίΐβδ νβΓβ ίη ροδδβδδίοη οί ΑΐΗεηδ ίη 
}ϋΐ7 4^3» ^^^ ^^ ϋβπιοοΓδίο/ ναδ ίοπηαΐΐ/ ΓβδΙΟΓβά ίη δ€ρΐ6ΠΐΙ)€Γ. 

τοις μ.•φ\ν Ι^^ * τυΗο Ηαά ηο δ1ΐΕΓ6 ίη ΙΙιβίΓ οπηιεδ \ αη(1 ίΗβΓβ- 
ίθΓ6 ηο οΐλίπι υροη ΐΙιείΓ ίανοιίΓ. 

§ 6. Ικ.,,Ίον σανιδιΌν] ΤΗβ ΙαΗΙβί (α 1>οαΓ(1 οονβΓβά νίΐΗ §)τρ- 
8ΐιπι), Λβ οβίοίαΐ ΗδΙ. Ορ. Ι-χδ. Ιη Ερίοτ. (ογ. χχνι.) § 1 6, €2 /Λ€ν δι) 
]8ονλ€υσων ια;νΙ ^δοκιμ^^ΓΓο καΐ ώς ΐ7ΠΓ€νκ(>τος αύτοΰ Ιτη των τριάκοντα 
τουνομα εν ταις σανίσιν Ιν^γνγραπτο. 

τους φνλαρχονς^ κ.τ.λ.] * ΐΗαΙ ΐΗβ οαναΐΓγ οοπιπιαηάβΓδ * (ίο ίη 
ηυπιΗβΓ, οηβ ίοΓ βαοΗ φν\η — ορρ. ίο ταξίαρχοι, οοπιπιαηοΙβΓδ οί 
ΐΗβ ΙτίΗαΙ ίηίαηΐΓγ) 'δΗουΙά ιηαΐίβ α Γβίύπι οί ΐΗοδβ ^Ηο Ηαά δβΓνβά 
οδ Κηί^Ηΐδ, ίη οιχΙβΓ ΐΗαΙ γο\χ πιί§Ηί οοπιρβί ΐΗβπι Ιο Γβίυηά ϋιβ 
δΐιηΐδ ραίά Ιο ΐΗβπι ίοΓ ΐΗβίΓ βςυίρπιΛι^' (κατβχττάσει^ ^αρροιήί- 
ΜΟίίί'* — αΐΐονίίΐηοβδ ίοΓ οαΐήΐ ιηαάβ Ηχ ΐΗβ δίαΐβ ίο ΙπΐΓ€ί« νΗβη 
βΓδί βηΐΌΐΙβίΙ). 196 5ΕΙ.Ε0ΤΙ0Ν3, [Ι,ΥδίΑδ 

§ 7• τοΓς συν-δι^οις] Τΐιβ Ρίδε&Ι ΒοαΓ(1 οί Τοη, — Ιΐιβ ΑΐΗεηίαη 
'δοΙίοίΐΟΓδ Ιο ΐΗβ ΤΓβαδυιγ' — \>γ ινΗοιη 1ΐ6 \νοιι1ά Ιιανβ 1>6€η 

ρΓ0$6αΐ(6ά £18 £1 ραΙ)Ηε όβΙ^ΙΟΓ {οή^ίλων τφ ίημοσίψ), 

ουτ€ κατ, τταραλ,^ * ηοΓ ΛεΙ Ι Ηαά Γ€€€ίν6(1 αηχ αΐΐοναηεο * (ίη 
Ιΐΐ6 Αγ8( ίηδίαηεβ). Βαΐ^β τοαάδ καταβαλόντα^ νάάο)\ οονλά \ί2ίχά\γ 
= * Γ6ίιιη(ΐ6(1 *. ΟΛβΓδ Γθβαπί ΐΗβ οίαυδο 35 ίη(6Γροΐ£ΐ(6(1. 

Ικ^ίνοί^ Τ1ΐ6 ΙίδΙ 1ς€ρΙ \}γ ίΗβ φύλαρχοι : τούτοις — ύϊ^ ΙίδΙ οη ΐΗβ 
σανιΒίον, 

42 § 8. βονλ€νοντας] = βον\€ντάς οντάς, ΤΗβ δοκιρισάι οί Μαη- 
Η(Ιιεο8 Ηΐπίδείί νοδ ρΓθ5α51γ ίοΓ ίκΐιηίδδίοη Ιο ΐΗβ βονλη: ίηίΓοά. 
ρ. 194• 

μαμτνρησον] νίζ. ύϊΒ,ί Ι Γΰίαπιβά Ιο Λβ ΡβίΓαουδ οήίγ αΐ ΐΗο 
(ίιηο δ(α(6ά ίη § φ 

§ 9• ταΓς δοκ(/ι.] * Οοδβδ οί δοηιΐίηγ' : βδρ. Λο δοπιΐίηγ ϊ>γ ύ\€ 
δ€ηα(6 οί οίϊΐείαΐδ (Ι6δί^αΐ6. ΓουΓ οιΗογ δρβΰοΗβδ οΓ Ι,^δΐαδ ατο 
οοηοβΓηβά νιΛ δοκι/Αασιαι, νίζ. χχνι. XXXI. χχν. χχιν, δεο 
ΑίΗζ Όναίον$^ ι. 215, ^ηά 242 — 254• 

§ ΙΟ. ^ΐΓίδονς] *8^νίη§ ζ, ^οννιγ οΓ 30 ιηίηαδ ίο βαοΐι': ι,€, 
^ίνίηβ α///Λ (ίιτί) ΐΗο 1)πά6 (Ιο ΐΗβ 1ιυδΙ)αη(1) : //. ιχ. 148, 5σσ* 
ονιτω ης £^ ^9Γ€δωκ£ ^νγατρίΐ 

^€ΐ/Αα/Λΐ7ν] * δΗ2ϋ•€:(1 ιηγ ίη1ΐ€η1αη€6 ' : Ιδαε. ογ. νιι. § 5, ουσίαν 
4ν€ίμαντο ιτρος αλλι;λον9. 

§ II. ΊΓ€ρ\ δ€ των κοινών] * Αδ ίο τηγ ρ\ι\Α\ο Υιί^'; — ηοΐ ιηεΓοΙγ, 
οδ ί1ΐ€ οοηίέχΐ δΗο^δ, Ιιίδ όίδοΗαΓβο οί ρυΙ)Πο άιιήβδ, Ι^υΐ, ιώογο 
8€η6Γ3ΐ1χ, ΐΗβ οΙίΕΓαοΙΟΓ ^νΗίοΗ Ιιβ 5ογ€ ίη δοοίβΐχ, 2ΐδ άίδήη^υίδΐιεά 
£γοπι Ιιίδ εοηάυαί οί ίαπιίΐχ αίΤαίΓδ (τα ίδια). 

7Γ€ρι κύβους] €ρ. Ι^γδ. ΟΓ. XIV. § 27 (οί Ιΐΐ€ γοιι秀à Α11ςίΙ)ί- 
αάβδ), κατακυβ^υσας τα οντά. ΙδοΙίΓαίβδ δαγδ οί ΐΗε ίάΐβ γουΛ οί 
Ιΐΐ€ άζγ, οΐ μ€ν γαρ αντών ^πΐ της €νν€ακροννου ψυχονσιν οΤνον... 
€Τ€ροι δ* €ν τοις σκίραφείοις (^ΕηιΙ)1ίη§-1ιοαδ6δ) κνβίνουσι^ Αηϋά, 

§ 287. 

43 § 12. δίίο^...γραφΐ7ν...€ΐσαγγ.] ΝβίίΗοΓ Ε ρπνΕΐβ Ιαν-δυίί, ηοΓ 
α ριιΙ)1ίο ρΓθδ€ουΐίοη, ηοΓ αη ίπιρεαοΗηιεηΙ (ίοΓ αη οίίεηοε .πιοΓβ 
άίΓΟοίΙχ αβίΐίηδΐ: Ιΐΐ€ δίαΐβ). 

§ 13- €ΐς Άλιαρτον] ΤΙιβ ΑΛβηίαη βχρεάίάοη ίη 395 β•^• ^^^γ 
Λβ Γΰΐίβί οί ΗΕΐίαηυδ, άείεηάοά \>γ Ιΐιβ ΤΚεΙ^αηδ Η^αίηδΙ ί1ΐ6 ίαοβ- 
<3α€πιοηίΕηδ, ινΗοδ6 ΙβαάοΓ, Ι^γδαηοΙεΓ, \νΕδ 1ίί1ΐ€ΐΙ ίη Ιΐιβ 1)2ΐ1ΐΐ€ 
υηάεΓ ίΐδ ναΐΐδ: Χεη. Η(Ίΐ£η, ιιι. 5• ^^ί. ρρ. 41, 44] ΝΟΤΕΞ, 197 

ι/γον/χα^ους] 8)01011)011008 \νίί1ΐ νομίζοντας, Ορ. ΟΓ. XXV. § 22, 
'ηγουμ€νοί δια την των τριάκοντα ττονηρίαν πολν μάλλον. σωθησ€σθαί 
•ή δια την τώι^ φενγόντων δυνα/ιικ καη€ναΐ• 

άδοκι/ιάστων] \^1ισ Ηαά ηοΐ ρα8δ6(1 Λβ δοπιΐίηγ ηεοβδδατγ Γογ 
ίΐίΐιηίδδίοη Ιο Λβ οαναΐτχ : ίΐιο Ιαιν υτββ, Ιίν τις άδοκι/ϋοστος ίπΐΓ€ν^, 
ατιμον Λα* (1,)Γδ. ΟΓ. XIV. § 8). 

τφ Όρ^ο^βουλφ] ρΓΟί). Ιΐΐ6 ρΗγΙοΓΟΙΐ οΐ Μ,'δ ΙτίΙ)©. 

§ 14- €φο&ίων] * ίυη(3δ ' ίοΓ ΐΗβΐΓ οςαίριηβηί αηά ίοιΐΓη€)Γ. Μ. 
αδδίδίοά ΐΗβ ιηοΓβ ηβοάγ οί Ιιίδ ονη Βημόται, νΐιο ινβΓο ρβΓδοηαΙΙγ 
Ιεηονη Ιο Ιιίιη. Τΐιο Μδ€ εοηδίδίεά οί ά6ηΐ€$ ηοΐ 2ΐ(ΐ3Εα6ηΙ Ιο εαείι 
οϋιβΓ. 

§ 15. €15 Κόρινβον] ίη 394 Β•^•> ^Ιιβη Λβ αΐΐίβδ, ίηοΐυόίη^ Λβ 
ΑΐΗεηίαη οοηήηββηΐ υικΙοΓ Τ1ΐΓαδγ5υ1θ8 (νΐιοδο άοπιο ναδ δίοΐτία 
— 1ΐ6ηεβ ο σεμνός 2τ€φΐ€ν9), \ν6Γ6 (ΙβίβαΙβά Ι)^ ΐΗο δρατίαηδ : Χβη. 
Η€ΐΙεη, ιν. 2. 9 — 23. 

τ^ς πρώτης τεταγμ,] * ροδίβά ίη Λβ ίτοηΐ ΤΖΙίΙϋ* {τ(ί(€ως): 
ορ. Ιδοΐ^τ. ΡαηαίΗ, § 1 8ο, της πρώτης τάτταν, Ββίο^ν, § 1 6, τά(ίς = 
Ιΐΐ6 εοηϋη^βηΐ οί ίηίαηϋγ ήιπιίδΐιβά 1>γ 6αεΗ φνλι;. 

λ^ανόιτων] ' άϊ^ά οη Λβ βεΐά ' : τίΐΓβ ίη ριοδο ίοΓ ίναποθανόντων, 

§ 1 6. χωρίων ίσχ.] * δΐΓθη§; ροδίϋοηδ Ηανίη^ 1)€βη οοουρί€ά 44 
(1)7 ΐΗβ ΑΛβηίίΐηδ αηά ΛβΐΓ αΐΐίβδ), δο ΛαΙ Λβ βηβπιγ (Λβ δρατ- 
(αηδ) εουΐά ηο( αρρΓθαε1ι\ Τ1ΐ6 Γ6Ε(1ίη§ ιταριέ^αι (ροδδ ϋΐ6 
Ιδίΐιπιυδ) νοαίά βίνβ πιοΓβ ροίηί. 

^Αγησιλάου δ* €ί$ την Β.] Α^ΰδΐΐαοδ, Γβοαίΐοά Γγοπι Αδία 
ΜίηοΓ, βηΐθτβά Βοβοΐία Γγοπι ΐΗε ηοηΐι, αηά νιτοη ΐΗο 1)αΐ11β ο£ 
ΚοΓοηεία α^αίηδ^ (1ΐ€ αΐΐίβδ (394 β• ^•)• 

άποχωρίσαί,,.βοηθ.] * Ιο άεΐαοΐι δθπΐ6 εοπιραηΐοδ Εδ δυρροΓίδ* 
(οί Λβ αΐΐΐθά ίοΓοβδ ίη Βοεοΐία). βοηθησουσι οαη οη1)Γ ηιβαη, 
α§α1ηδ( Α§€δ1ΐΕ0δ : αηά €Τ€ρος κίνδυνος, ' ρ6Γί1 ίη α η^ν^ (^ααιΙβΓ ', ίδ 
ορρ. Ιο ρβηΐ 3.1 Οοπηίΐι, 

αγαίπ/τώς...σ€σ.] * 1)2ΐΓ€ΐγ δαν^ά ' : ί.€, δΟ αδ οηίγ ]ηείίο $αα$/γ 
Λβ (Ιβδίτο οί δαίεΐγ: ορ. ΡΙαΙ. Ζ^χ/χ 2ΐ8 ο, Ιχων άγαιπ^τώς ο έθηρ€υ- 
ομψ^ * Ηανίηβ οηΐ^ ]η3ί δβουΓ€(1 πιχ ρΓβγ'. 

ακλι;/)ωτί] * \νίΐ1ιουΙ 1)2ΐ11οΙ ' — ναίνίη^ Λβ οΗαηοβ οί ηοί \>€γα% 
άταννη. 

§ 1 8. στρατ€ΐών και ψρ.] ' 6χρ€<ϋΐίοηδ αηά Ιβπηδ οί ^αητίδοη 
άαΐχ \ 

;. 14 198 ΞΕΙΕΟΤΙΟΝΒ. [Ι-ΥδΐΑ5 

αλλ* ονκ] 'ίπδίβαά οί Ηαΐίηβ οηο ίοΓ δΐιονίη^ αοιίΓΗβδ'• 
ΗαιηαΙ^βΓ οοη]. κο/χ^ * ίοΓ νοαπη^ 1οη§ Ιιειγ '. δο ΐΗβ 2ίΠΓ€ί« δα/ 

ίη Αγ. Ε^. 5^2» "'7*' ^*"*' ^ψψ^ γίνηταί.,.μη φθον€ίβ' ημΐν κο/ϋΐώσι, — 
Ζ ίταίΐ δυ§§€δΐίνβ οί δρατία αηά οΗ^αΓοΗγ: Αν. 1 281, Αακω- 
μάνσνν,,Ακόμ,ων. Ορ. § Ι9> «ί^* οι/τ€ω« (ρβΓδοηβΙ αρρεαταποο).— 
\νίΛ αλλ' ουκ Β\ιρρ\γ χρη : ινβ εουΐά ηοί Κανό χ/»ι} ου μίσ€ΐν, 

§ Ι ρ. μικρόν 8., κ.τ.λ.] * Λοϋβΐι ΐ1ΐ€ίΓ νοίοβ ναδ Ιοτ^τ αηά ΙΗοϊγ 
(Ιιοδδ άβ€0Γ0υδ'. €ρ. [Όοιη.] ογ. χχχνιι. Αιίν. ΟαΙΙίρρ. § 52, Μ- 

φθονό^ Ιστι και τα\1ω^ βα^ιζ,€ΐ καΐ /ΐΑ€γα φΘΙγγ^ται, — αμν€χ6μ€νοι 
Όθΐ5Γ€€, ίΟΓ απ'€ρ\6μ€νθί, 

45 § 20. ν€(ιίτ€ρος ων] Ιη Αηαδ, ι π. τ. 14 Χ€ηορΗοη δρβαΐ^δ 08 
ίί Ηΐδ γουΐΗ ιηαάβ ί( δ(ταη§6 (ΗαΙ Ηο δΗουΙά (&1&6 α ΐ€α(1ίηξ ρ&τΐ — 
1>βίηβ Ιΐιβη (αοο. Ιο Β^Γ§1^ αικί ΟαΠίυδ) 30 χε^Γδ οΐά. — καΐ Ιμαντί^ 

' ίο ιηγδβΐί αίδο ' (αηά ηοϋ οηΐγ ίο τηγ ροΒΒΪϊΛ^ οΗΐίοδ). 

§ 21. μονούς α4ίου%\ Ορ. ΤΗυο. II. 4Ο9 τον μτβεν τώνδ€ (των 
ΐΓολιτικών) μ€Τ€\αντα ουκ άπράγμονα άλΧ άχρ€ΐον νομίζομεν, 

κριταί] * Ιΐΐ€ ]ΐΐ(1§πιβηΙ οη Λβίτ οΗαπιοΙεΓ Γ€δίδ νίΛ ηοη€ 1)υί 
γου ' : κριταί ίδ ιηθΓ€ ββηβΓαΙ ΐΗαη δικασται, 3ΐιά£;€δ οί ΐΗεΪΓ (ΐ€§&1) 
οαιίδο. €ρ. ΑηΐίρΗ. Ό€ €α€ά. Ηίτ, % 94• 

IV. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ. [Ογ. χχιν].— * Ρογ Λ€ Ιη- 
ναϋά*. Αι ΑΐΗοηδ 3, εοΓίαίη αΐΐο^ναηοβ \^2ΐδ ιηαάβ Ι)^ ΐΗο δίαίο Ιο 
Ιΐΐ€ αδννατοι : ΐΙίΕϋ ίδ, Ιο ρ€Γδοηδ τνΚο \ν6Γ€ υηίΐΐ)!©, ΐΗΓου§Η 1)0(ϋΐ7 
£ΐί1πΐ6η(, (ο βατή α ΙίνβΙίΗοοά, αηά νΐιο Ηαά ΐ€δδ (Ηαη (1ιγ66 ιηίηαβ 
οί ρήναΐβ ρΓορβΓϋγ. Οηοβ α γβοΓ, ογ ρβΓΗαρδ οίΐεηβΓ, ίΗ€ Ηδί οί 
αρρίίαιηΐδ ίοΓ δΐιείι Γβΐίβί ιναδ δεΓα(ίηίδ6(1 1)^ Ιΐΐ€ δοηαίε 2χΛ ΐΗβη 
ρ2ΐδδ€(1 1)}Γ (1ΐ6 £1ί1&Ιεδία (§ 22). Ι( ίδ οη (1ΐ6 οοαίδίοη οί δυοΗ ζ. 
δοπιΐίηχ Ιΐΐ2ΐί Ιΐΐ€ ρΓβδβηί δρ€€θ1ι ίδ πιαάβ. Τΐιο δρβαΙεεΓ Ηαά ίοΓ 
γβοΓδ (§ 8) 1)β€η ίη Γοοοίρϋ οί αη ο1)θ1 άαίΐχ (§ 26) ίΓΟίη ΐΗβ δίαίβ; 
1)υΙ λζΧχλγ ίΐ \ίζΑ 1)6€η αΐΐεπιρίεά Ιο δΗον ΐΗαί Ηε νοδ ηοΐ οηΐίιΐβά 
Ιο ρυΗία Γείίεί. ΤΗίδ οΙ)]€€ΐίοη ίδ Ιβπηοά ίη Λε Ιίΐΐβ Ιο Λβ δροβοΐι 
(ηο( ίη (Ηε δρεεοΐι ίΐδβΐί) αη ίηιρεαεΗιηεηΙ (είδαηςεΐία) ; 1)ΐι( λαά, οί 
£οτΐΓδ6, ηοίΗίης ίη εοιηηιοη νίΐΗ ΰίδοη^εΐίαο ΙβεΗηίαιΙΙχ δο εαΐίειΐ, 
εχεερί ΐΗαΙ ί( νοδ αη αεευδαΐίοη Ιαίά ίπιηιεάίαΐεΐγ 1)6ίθΓε (1ΐ6 
δεηαίθ. ΤΗε (1α(6 αρρεαΓδ ίΓοπι § 25 (ο Ιιανε 1>06η Ιαίει ΐΗαη 
403 Β. ο. — Α(Η€ Οταίοτ5^ ι. 254• ρρ. 44—46] ΝΟΤΕ Ξ. 1 99 

^ ΙΟ— 14. 

§ ΙΟ. ίιπΓΐΐίΐ5«] * Αδ ίο ιηγ π(ϋη§, ι^ΗίοΙι 1ΐ€ Κοδ Ηαά Λο 
Ηατάίΐιοοά Ιο ιηβηΐίοη Ιο γοα,— δο Κηΐο άοβδ 1ιβ ίβαΓ ΡοΓίυηο, ογ 
Γ€δρβ€ΐ γο\χτ οοιηιηοη δοηδβ — Ιΐΐ€ τορίγ ίδ 1)Π€ί'. Τνχι^ ταζγ δοιηο 
άαχ ιηα]κ€ Ηίηι α$ννατον, 3.η(1 (Ηβη 1ΐ€ νπΐΐ ηββά (1ΐ6 εήρρίβ'δ άοΐβ : 
€ρ. § 2 2, ου μόνον μ€ταΧαβ€Ϊν η τύχη μχα ι&ωκ€» Ιν τζ ιτατριδι, ' (1ΐ€ 

οηΐγ ρΗνίΐ6^6 νΚίεΗ ΕοΓίτιηβ [ινΗο Ιιοδ αίϋίείβά ιηΰ] Ηοδ ροπηί((6ά 
ιη€ Ιο ^η}ογ ΐη ταγ οουηΐτγ'. €ρ. ΤΗυο. ν. 104, η τνχη Ι κ τον 
β^ίον, — ον^ υ/Μΐς αίσχ.: 1)6εααδ€ Η^ ΟδΙ^δ Ιΐΐ6ΐη ηοΐ (ο Ι>6Η€ν€ ΐΗβίτ 
ΟΓΝΠ βχβδ, § 14• 

φιλοσοφ€ΐν\ ' δ^άχ'. ΙδοΙίΓ. Ραη€ζγτ, § 6, πώς ου χρη σκοπ€Ϊν 
καΐ φιλοσοφείν τούτον τοι^ λόγον ; ((1ΐ€ Ιΐΐ6ΐη6 οΓ α Ραηΐιβίίβηίο νίζτ 
οη Ρ6Γδία) : ίοΓ φιλοσοφία ίη (1ΐ6 §6η6ΓΕΐ δβπδθ οί δΐυάχ, δοο Α/ίί^ 
Οναίοτ$^ π. 3^. 

τα9 /Αακρ. των ^Εναγ#^.] ' ίοΓ Λβ 1οηβ€Γ οί ταγ ηβεοδδοτγ οχουΓ- 
δίοηδ *; των άναγκ. ρατΗΗνβ ββη., ηοΐ ββη. αίΐβΓ /Λίικρ. Τ1ΐ€ Ιοηξμί 
οί Ηίδ όδοι νΐΓ6Γ€ δ(Ι11 οηΐγ άναγκαΐαι. 

§ II. ά<Γτρά)3ι;ς] *Ιί Ι \ΐΓβΓβ νβαΐΐΐι^, Ι δΗουΙά δίΐ αΐ οαδ€ οη 
ιηγ ιηυΐβ, ίηδΐ€3<1 οί πάίηβ οίΗβΓ ιη€η*δ ΗοΓδβδ*: άστράβη, α ραάάεά 
δαάάΐΰ ^(Η α 1)αε1& 111^6 α εΗαΐΓ, υδβά Ι)^ ΙαχαΗουδ ρβίδοηδ, νΐιο 
ριβίειτεά δίβαάχ-^οίη^ ιηυΐεδ : Ηεηεβ (1ΐ€ ηοΐίοη (1ια( άστρ, ιηεαηί 
& ΐηυΐβ. Ορ,Ό^Πί. Λία(ί.%1^^^1ΐΓ αστράβης οχουμΛνος αργυράς, Ι η 
ΪΛίόΒ,η Ζάκίρλαη^ί 2, ό αστρα)8ι;λάτι;ςβ*Λ€ ΐηιΐΙβΙοβΓ*. — ανίβοίνσνι 
αη εβοπ ίοΓ Ηίιη, οδ Λβ οτάιηζχγ Οιβείε δαάάΐβ, ογ ταίΙιεΓ ΗοΓδε- 
εΙοΐΗ {ΙφίιπΓίον^ $€, στρώμα), οί (1ΐΕ( ρεηοά Ηαά ηο δΐίτηιρδ. 

§ 1 2. τοΟτον αύτον σιωπαν] * ΐΗαΐ Λο ρΓΟδβευΙΟΓ 1ιΐιηδ6ΐί δΗουΙά 46 
1)β δϋεηΐ, ίί Ηβ δαλν πΐ6 ίη τηγ ιηυΙε-δΕίΙάΙβ (ίοΓ νΐιαΐ εοηΜ Ηε 
ΒΒ,γ) ? ' ΤΗε ίηδεΓίίοη οί αν 1)είθΓβ σιωτταν ίδ υηηεεεδδαιγ, 1)6εαυδ6 
Λε ρατεηΐΐιεδίδ, τί γαρ αν και Ιλ€γ€ν ; ίδ βςυίναΐεηΐ Ιο ωσπερ αν 
ίσιωιτα.— δυνατός, * δΟΙίηά ' : ερ. § 4} '''Ψ σω/^ατι δυνασ^αι, 

οίς] *\νΗεη Ι Ηανε (Ηε δαπιε τεαδοη ίοΓ υδίπβ 1)οΐΗ ΐΗεδε τβ- 
δΟΐίΓεεδ ' (επιΙεΗεδ αηά ήάίηβ). 

§ ΐ3• *^^Ρ• '"'*"'' ^• 'νχ] *^ο 1)2ΐ11οΙ ίοΓ α ρΐδίεβ απιοη^ Λε ηίηβ 
ίϋτεΗοηδ'. ΤΗε ατεΠοηδ ινεΓβ κληρωτοί^ εΐιοδεη Ι)^ Ιοί, (ορρ. Ιο 
α2ρ€τοι, οΗοδεη Ι)^ χ€ΐροτονια,) ρΓοΙ). ίΓοπι 8ο1οη'δ (ίηιε, (Ηου^Η 
ΗεΓ. VI. 109 2ΐδεήΙ)εδ ίΗε εΐιαη^ε ίο ΚΙείδίΗεηεδ. Ορ. ίΗε ρδειιόο- 
Ί^γάί^η ΟΓ. VI. /η Αηάοζ. % 4» ^-ν Ιλί^ κλΐ7ρ<ΐΜη>/Α€νος των ^«ι 

14—2 * * * * 200 ΞΕΙ^εεΤΙΟΝΞ. [Ι,ΥδίΑδ 

αρχόντων και λάχι; βαχηλ€υ% (άτα^ (1ΐ6 1ο( (Ο 1)6 ΑτεΗοη Βοδίΐβαδ). 
— άνατπ/ρφ, * Ε εΐίρρίβ '. 

ου γαρ δι/που] * ΡοΓ Ι ρΓβδυπιβ ΐΗαΙ Ιΐΐ6 52ΐιη6 ρΘΓδόη \νί11 ηοΐ 
1)6 άβρπνβά οί 1118 &11ον&η€6 1)γ γοιι οη ΐΗβ §Γοαη(1 ίΗαΙ Ηβ 13 
&1)ΐ6-1)θάίβ<1, αηά βχοίηάεά \>γ Λβ ρΓ6δί<ΐ6ηί5 οί Λβ 1)α11οΙ οη ΐΗο 
^οηηά (Ηε( 1ΐ6 13 ρΐιχδίοαίΐχ άίδαΜ^ά': οΐ 8€=οΙ 0€σ/χο^€Γαι, τνΐιο 
ρΓββίάβά ονβΓ ί1ΐ6 1>ε11ο1 Γογ οίϋαββ: Αβδοΐιίη. /« ^Λ^^. § 13, αρχάς 
€Κ€ίνας (ορρ. (ο τάς αίρ€τάς) ας οι θ, άττοκληρονσιν Ιν τω ®ησ€ίω, 

§ 14• «δ *ποιών*] Ματίζίαηά'β €? φρονων ίδ 3. (1οιιΙ)ΐΓιι1 βιηβη- 
άαίίοη. * Υοιι άο ηοΐ ΐΗίηΙε ινίίΗ Ιιίιη, ηοΓ <1θ63 Ηβ Λίηΐς δο — ινίιβη 
Ηε ίδ ίη Ηΐδ η^Ηΐ: ιηίηά'. δαυρρβ'δ €? νοών ^ντοαίά πιεαιι *ηοΓ 
<1θ6δ Ηβ (ρΓοίβδδ ΐΚίδ 1)6ΐίβί) νίΐΐι Εοχ βοοά ίηίβηΐ (ίοναιόδ ιηβ)'. 

ώσίΓΐρ ίιηκΧηρον] λνΐιβη ΐΗβ ρΓορβΓϋγ οΓ ο. άβΟΘΕδβά οϊύζ^η ντζΒ 
ίηΙιβηΐΘά 1>γ Ιιίδ άαα^ΗΐβΓ, 1ι6γ ηεατβδί πιαίβ Ιίίηδπι&η ντΕδ Ιε^αΐΐγ 
βηΗΐΙβά ίο οίαίιη Ηογ ίη ιηαΓηαββ : αηά Ιΐιίδ οίαίιη \νΕ3 δοιηο- 
(1ιη6δ εηίοΓοεά, &οο. Ιο ΙβαΰΟδ, ονεη ^1ΐ6η Ίί ίηνοΐνβά Ιΐΐ6 άίδδοΐα- 
Ιίοη οί α Ηΐαττΐαββ οοηίΓαοΐβά 1)6ίθΓ6 Ηογ ίαΐΗβΓ'δ άϋαϋι : Ιδαε. οη 

III § 04) ΐΓοΛΛοΙ σΎνοικονντ€ς 17^ άφτ^ρηνταί τάς €αυτών γνναικας. δο 
ΐΗβ ρΓΟδβουΙΟΓ, ΐΗβ άδννατος δαγδ \πΐΚ βτίπι ΙιυηιουΓ, δβεΐίδ Ιο ΙαΙίΟ 
ΐΗβ συμφορά — άοινβΓεά αδ ίί ίδ \νίί1ι ίΐδ οηβ οΙ)ο1 α άαγ-^Ε^ναχ ίΓΟίη 
ίΐδ Ια^υΐ οοηδοιί. ΤΗβ 0Γ6€ΐίδ εοιιΐά δα^, νόσος συνο(Κ€Ϊ τινι: 
ΐΗυδ Ιΐΐ6 οοπιιηοη ίάίοιη ^ίτοιιΐά ιηαΐίβ Λβ ίαηο/ δθβιη ΐ6δδ δίταίηοά. 

V. ΚΑΤΑ ΕΡΑΤ02ΘΕΝΟΥ2. [Ογ. χιι.]— Ροΐ€πιαΓ€ΐιθδ, 
1)ΓθΛ€Γ οί Ι^γδίοδ, Ηαά 1)66η ραΐ Ιο (ΙβαΛ 5^ Λε Τΐιίτίγ Τγπιηίδ. 
£πι(οδ(1ΐ6η6δ, οηε οί ΛεΐΓ ηυιηΙ)€Γ, τναδ ΐΗο ιηαη ι;ν1ιο 1ΐ3.(1 3.Γ- 
Γ6δ(6ά Ηίιη αηά (^,1^6η Ηίιη (ο ρπδοη. Ιη (Ηίδ δρ66ε1ι Ι.)^δ1αδ, 
Ηίηίδείί Ιΐΐ6 δρεαΙίβΓ, εΐιατςεδ ΕΓαίοδίΗβηβδ ινιΛ ΐΗε πιπτάεΓ οί 
ΡοΙεπιαΓοΙιοδ, αηά, βεηβΓοΙΙχ, νιΛ Ιιίδ δΗατβ ίη Ιΐιο ΎγτΒ,ηηγ. 
Α δρβοίαΐ οίαυδβ ίη ΐΗβ ΑιηηβδΙγ οί 403 β•^• 6Χ€ΐη(ΐ€ά Ιΐιβ ΤΗίτΙγ 
ΤγπιηΙδ, Ιΐΐ6 Τεη νΐιο Ηαά δυοοεεάβά ΐΗβιη, αηά ΐΗβ ΕΙενβη νΐιο 
Ηαά 6χβουΐ6ά Λβίτ δεηΐεηοεδ. Βαί αηγ οηβ ενεη οί Λβδο ιηίβΐιΐ 
^η}ογ ΐΗβ ΑιηηεδΙγ ίί 1ΐ6 οΗοδβ Ιο δίαηά α ριιΙ)1ίο ίηςυίΐ7, ^ηά ναδ 
αοςυίΐΐβά. "ΝΥΤιβη ΐΗε οΗβοτοΗχ \ναδ βη&ΙΙγ ονβΓίΙίΓονντη, Ρΐιείάοη 
αηά ΕκιίΟδΛεηβδ μτ6Γ6 ΐΗο οηΐ^ ιηβιηΙίβΓδ οί ίΐ \ν1ιο δίαγβά αΐ 
ΑΐΙΐ6ΐΐ8. Αδ Λβχ €ΐ2ΐΓ€(1 Ιο άο ΐΗίδ, Ιΐΐ67 πιυδί Ηανβ αναίΐβά ίΚβπι- 
δ€ΐν6δ οί Λβ ροπηίδδίοη Ιο §ίν€ αοοοαηΐ οί ίΗβΐΓ οβΐαβ. Ηβιβ, 
Λβη, νε Ηανβ ηοΐ ίο άο νίΐΚ αη οτάίιΐΒτγ ίηάίοίιηεηί ίοΓ πιιΐΓάοΓ 
(γραφή φονον). Τΐιβ ριιΙ)1ία ίηί^αίιγ ίηΐο Ιΐΐ6 οοηάαοί οί ΕΓαίο- 
δΐΗεηεδ αίΤοΓάβάΧγδίαδ ΐΗε ορροΠυηίίγ ίοΓ ρΓείεπίηβ Ηίδ αοουδα- ρρ. 46, 47] ΝΟΤΕ 3. 20ΐ 

ίίοη. ΤΗίβ 18 ίηϊϋοαίόά {ι) \}γ ΐΗο ^νίάε Γοη^ο όΓ Ιορίοδ ίη Ιΐιο 
δρββοΗ, (Ιβαΐίης, 05 ίΐ (Ιοβδ, νιΛ Λβ ινΗοΙε ΗίδΙΟΓχ οί Ιΐιβ Αη&ΓοΙι^ : 
(2) \>γ § 37» ν^βΓβ Λβ αοουδβΓ βαχδ Λ&Ι 1ιβ Ιιοδ άοηβ εηοη^ΐι ίη 
Ιιανίη^ δΗονη φαΙ Ιΐΐ6 ^ί1( οί Ιΐΐ6 αεοαδοά τβαείιβδ Ιΐΐ6 ροίηΐ ζΧ. 
ΥίΥίΐοΥί άεαίΗ ίδ άεδβΓνβοΙ: νΐιίαΐι Ιιο εοαίά δαυταβίχ Ιιανβ δοίά ίί 
(οδ ίη α γραφι; φόνου) άβαΐΐι Ηαά όεβη Λο η€€€5$ανγ ρεηαΐίγ ίη 035β 
ο£ οοηνίοίίοη. 

ΌαΙβ, 4^3 Β• ^•> δΙιοΓίΙχ οίΙεΓ Ιΐιο ίοπηαΐ ΓβδΙοκιΐίοη οΓ ϋιβ 
ΌεπιοοΓίΐογ ίη 8βρΙ., αηά όείοΓΟ ΐΗο εχρεάίΐίοη αβαίηδΙ: Είειίδίδ 
Ηαά άίδίοάββά ίΚβ Γυ^ίίίνο ΤχταηΙδ ίιοπι Λαί ρΐαοβ (Χβη. ΗεΙΙβη. 
II. 4• 43) • δββ § 8ο οί ΐΗβ δροβοΗ, μτβ άπουσι /ι^ τοις τριάκοντα 
€πίβουλ€ν€Τ€, παρόντας δ* άφητ€. — Α/ίί^ 0^α^ύ^5^ Ι. 26 1 Γ. 

Ι. ΝατταΗν€: ίΗε Μηνάετ ο/ ΡοΙετηανΰΗοε, — ^ ι — 3^• 

§ Ι. αύτοΓς] = τοις τριάκοντα^ νΐιοδβ ηαιηεδ νί^τ^ ο1τ^2ίάγ\>&ίοτ& 
Λε οουΓί. Ιη § ^^^ τούτοις = ΐΚβ ΤΙιίΠγ οδ Γ€ρΓ€δ6ηΐ6ά ίη οοαΠ \>γ 

ΕΓ2ΐίθδΐ1ΐ6η6δ. 

μητ αν ψ. — δυνασίαι] ί,€, οντ€ ^€νδό/4€νος (=€1 ψ€υδοιτο) 8. των *■ 
ύ. καττγγορησαί αν (τις), οντ€ τοίλ. βονλ6μ€νος (=€ΐ βουλοιτο) ^, α. δυναιτο αν. § 2. τουναντίον δ€...£ία/ιαρτ(£ν€ΐν] *Αηά Ι 1)6ΐί6νβ ύιαΧ ΟΙΙΓ 
εχροΗβηοο* (οδ αοουδΟΓδ οΓ Ε.) * νίΐΐ Ι^β οοηίΓΟτχ Ιο οΐΐ ρΓεοβάεηΙ. 
ΗβΓβΙοΓοΓΟ ίΗβ αοοιίδβΓ Ιι&δ αΐνιταγδ 1)β6η βχρεοΐεά Ιο δ1ιοΐ¥ 
Λνΐιαΐ εηιηίίγ 6χίδ(6ά 1>βίιν€6η Ηίιπδείί αηά ϋιβ αεειίδβά: ΗβΓβ, 
ίί ίδ Γγοπι Ιΐιο αεειίδοά ΐΗαί \ν^6 Ηανο Ιο οδΐί ν1ΐ3.1 ναδ ύιοΧ βηπιίΐχ 
Ιοτγοτάδ ΐΚο Οοιηπιοηινεαίΐΐι ινΙιίοΗ §3.νβ Λέπι ίΐιε ΗοαιΙ Ιο δίη 
δο βηοπηουδίχ α^αίηδϋ ίί *. ΡοΓδοηαΙ βηπιίϋγ {^χΟρα) νοδ Γε^αιάεά 
οδ Β, ρΓΟοί ύΐΒ,Ι ΐΗβ αο€υδ€Γ νοδ ίη ^ίιη εατηβδί, — ΐΗαί 1ΐ6 νοδ ηοΐ 
α ιη€Γ€ 1)υδ7-1)0(ΐ7 (πολυπραγ^ων) ΟΓ ιηεΓΟβηαΓχ οαΙυπιηίαΙΟΓ (συκο- 
ψίίνπ^ς). ΤΗπδ Λβ ααοαδδΓ οί ΑβΟΓαίοδ 1)€§ίηδ Ι)^ δΗοι«Γίη§ ΐΗαί 
Ηίδ ο^ίτη \π:οη^δ βηΐίίΐε Ηίιη Ιο αρροαΓ ίη ύίΒ,ί οαραοίΐχ : τυγχάν€4 
ουν ^μοι η αυττ} €χθρα προς Άγόρατον τουτονι και τφ ΐΓλι;^€ΐ τω 
ύμ€Τ€ρ<^ υπάρχουσα : * δΟ ιηχ ρβίΒοηοΙ ςπΕΠτεΙ ^ίΛ Α. ίδ ώο δοιηβ 
Οδ ΐΗαΙ οί Ιΐΐ6 ΑΛβηίαη Ρεορίβ': Ιη Λξοτ, § χ. 

^τις €1»; — ^7''*5 ίί'] €*ΐ7, Ιίβαιιΐδβ Ιδ€ΐ ίδ α δβοοηάαΓχ Ιβηδβ.• €ΐι; 
Πΐαγ 56 Λβ οόΐίςυο είΐΙιβΓ οί ΙστΙ ΟΓ οί ^ν : δ€ί τους κατι^γ. ^πι& 
τι;ν 1)φρ, ι/τις €<γγι, (ογ ^ν, Ζ£/ΛΓ νΐιβη ΐΗβχ 1)Γουβ1ιΙ Λβ οΗατββ) : 
Ι:)υί ίδ 1)6δί 1α1ί€η αδ τερΓβδεηΐίη^ Ιστί, }υδΙ Ιο ανοίά ΐΚίδ επι- 
1>ίβαίΐ7, Λβ 0Γ€€ΐί ίηιρξφ αηά ρΙηρ€τ/. ατο ιίδυαίΐχ ΙίερΙ ίη Ιΐΐ€ 203 3ΕΙΕ0ΤΙ0Ν3. [Ι-ΥδίΑδ 

ίη(ϋα, €ν€η ινΗοη Λβγ ιηίβΐιί 1)€ (:Ηαη§;6<1 ίηΐο Λ€ ορίαί. Ρογ αη 
€χαραοη, δ€€ Όβιη. Αάυ. ΟηεΙ, ι. § 2θ, άπ€κρίναντο οτι ονδ€(9 μάρτυς 
ναρ€ίη : Λίδ ΐ¥θΐιΜ υδπαΐΐχ ιηοοη, * Λβχ κρΗοθ, " Νο νίΐηβδδ /χ 
ρΓβδεηΐ'" (πάρ€στ*) : ίϊ Γβαΐΐχ πιβαηδ, 'ώβχ Γ^ρΗβθ, **Νο ^ίηοδδ 
ΐαα^ (αί Ιΐιαΐ ίοπηβι ϋιηβ) ρΓ€δ€ηΙ"' {ναρην). — €ρ. Οοοάνίη ρρ. 

ου μστΓοι.,,οργίζ.'] * Ι (1ο ηοί δρ€α1(, ΗονενβΓ, αδ οη€ ινίιο Ηαβ 
ηο ρβΓδοηαΙ Γ6δ6η(ιη£η(3 ογ ^εναηοβδ' [α^3.ίηδ( Λο ΤΗΐΓΐχ]; 
' Ι οτύγ ιηΰαη Ιΐια( ονβτγοηβ Ηαδ αΙ>ιιη(1αη( ιηα((6Γ οί ίικϋ^ηαήοη 
αβαίπδΐ Ιΐΐ6ΐη, βίΐΗβΓ οη ρπναίο ογ οη ριιΐίΐίο ^ουηάδ ' : ι. λ ίί Λβιβ 
1>€ αηγ οηβ νΐιο (υηΐίΐιο τηγδέϊί) Ηαδ ηο ρήν&Ιε \ιτΓοη§δ ίο ΓβδοηΙ, 
1ΐ€ τη&γ τ^τη^πώβτ Λβ ντοη^ οί Ιΐΐ6 οοιηιηυηίΐ/. Τ1ΐ6 βΓδΙ 
ρατί οί Ι..'δ δροβοΐι (§§ Ι — 3^) (Ι^^ΐδ νίΐΐι τα Ιδια: Ιΐιβ δ€εοηά 
{Ι§^ ^^τ^^ηά) -νάΐΥϊ τά ίημόσια. 

§ 3• ΊΓΟίησωμαίΙ 1)€ϋΐ6Γ, Ι ΐΐΐίπΐί, Η€Γ€ Λαη ΊΓΟίησομαι, ντΥάοίΐ 

Καυοίΐΰηδίβίη ριβίβίδ. 'ΤΠιο ΓυΙυΓβ δ€€Πΐδ ίο άίββΓ ίΓΟίη Λ€ 
δηΐ)]. ίη (1ΐ6δ€ εοδΰδ, αδ ίη Αηαΐ ε1ααδ€δ, οηΐγ \)γ 6χρΓ6δδίη^ Ιΐΐ6 
Γβδυΐΐ ιηοΓβ νίνίόΐ^, ίΐηά ιηαΓΐίίη§ ίΐδ ίαίυπίγ ιηοΓϋ δΙτοη^Ι/': 
Οοοά^νίη § 46. 

§ 4• Κέφαλος] Α 8γταευδαη νΐιο δ6ί(ΐ€(1 βΧ Αΐΐιεηδ αδ β. μέτοικος. 
ΤΙβΧο τηΒΐΙϋΒ Ιιίδ ΗοδρίΐαΜο άίδροδίϋοη ίη Ιΐΐ6 Κ^ρηΜίζ (328 π), οί 
^^ΗίοΗ (1ΐ6 ορ€ηίη^ δοεηο ίδ ΐΕΪά α( (Η€ λοαδβ οί Ηίδ οΐάβδί δοη 
ΡοΙΰπιατοΗοδ. — Αϋΐΰ Οναίοη^ ι. 145• 

Ιδιχασα/ίΑ€^α...€φνγ.] * πιοίηίαίηβά * απ Εοΐίοη — Μ€ίβηά€(1 ίΐ'. 
ΤΗου^Η &ικάζ€σθαί οαη Ι5β δ^ίά οί ^<7Μ ραπίβδ Ιο α δυίΐ, χ€ϋ 

διιη/ν &ικαζ€σθαί τινι ίδ €δρ. δβίά οί Μπί \ν1ΐθ * §0€δ 1θ Ια'ν ' νίΐΐΐ 
2.ηθ(1ΐ€Γ, — ό διωκων. 

§ 5• σνκοφάνταί] 'τη^το^τίΒτγ αοουδβΓδ'. €ρ. Ι^χδ. ογ. χχν. 
§ 19 (οί Ιΐΐ6 άεπιΟξΟ^βδ), Ικιοι δ* ΙπΙ τοις νμ^τίροίς ^δωροδόκονν, οι 
δ^ σνκοφαντονντ€ς τους συμμάχους άφίστασαν: Χβη. ΗβΙΙαι. II. 3• 
12, απο συκοφακτιας (^ώκτας. 

τρα9Γ€σ0α4] * αηά ΐΗαΙ ΐΗε Γ€δΙ οί Λο αίϋζβηδ δΗουΙά εοπΐ6 ίηΐο 
11ΐ€ ραΛδ οί νίηιιο αηά 3ιΐδά€β'. Ιί ίδ η€6(11βδδ Ιο α)η3βεΙυΓβ 
νροτρβ/τασ^αι. 

ώς έγώ...7Γ€(ράσο/ιαι] 'αβ, ινΗοη Ι Ιιανβ ίΪΓδΙ δρο1&€η οί ταγ σβπι 
ΕίΓαΐΓδ (§§ Ι — 3^), Ι ^1 «ηάβανουΓ Ιο 1)πη§ Ιο χοαΓ πιοπιοΓγ ίη 
χ^'^Α \.θ γοΜΤ αβαΐΓδ αΐδο': ίναμνψταΛ. — %&άξμ.ι άναμΛτήσαντβί^ 
νί'ΐύϊ κα\ π€ρι των υμ€Τ€ρων, 

48 § 6. Τ]} χΓολιτ€ΐ<^] * Λ€ εοηδίίΐυΐίοη ' — & ύποκόρισμα : ίοΓ Λβ ρρ. 47—49] ΝΟΤΕ 5. 203 

ηιΐβ οί Λβ ΤΗίτΙγ μτ218 υηοοηδϋΐιιΐίοηαΐ (οΰ μ,^τα νόμΑΔψ)^ αηά ΐ¥αδ 
1^οΐ¥η, ^Ηβη α Γ6α1 νοΚατ^ία Ιιαά 1)6€η γ68(0Γ6^, 05 (1ΐ6 άι^αρχία, 
χρημΛτΙζ€σθαί] *1ο IηΕ1^β πιοηβγ': Ηί. * Ιο άο 1)υ5ίη€58 Ιο οηβ'δ 

Ονη ρΓοΑί': οΐόμίνοί χρημαπιΤαθοΛ, μάλλον η μχχγίίσθαι (Α(Ιΐ6ηί2Ι13 

ίη δίοίΐγ), Τΐιυο. νιι. 13 : 1)ΐιΙ αοΐ. χρηματίζ€ΐν, ίο ΐΓοηδαοΙ (ρυΙ)1ί€) 
1)υ5ίη€58, ι'δ, ι. 87• 

§ 7• ιταητως] * αί αηγ ΓαΙβ ' — /.Λ \τ1ιαΙβνβΓ νίβν ΐΠείτ οο1ΐ€2ΐ§υβ8 
ιηί§Ηί 1)0 άίδροδοά Ιο ΙαΙίο οί Λβ ρτο'}^οί £ογ ρΐυηάκηηβ ΐΗο 
Τ68ί(ΐ6η( αΐίβηδ. 

ίνα,.. προς τους άλλους] 'ίη οτά^τ ΛαΙ, 08 &§2ΐίη8ΐ ΐΗο οΛοΓδ', 
[Ιΐΐ6 βί^ΐιί ^^^Α μίτοικοι,] *ί\\^γ ιηί^ΐιΐ; Ηανο ιΗθ ρίβα [ζ νϊν'ιά 
ίοΓ €11;] ΐΗαΙ Ιΐΐ68€ ιη6ΕδΐΐΓ€δ 1ι»(1 ηοΐ 1)ββη (αΐ^οη Γγοπι ιηβΓΟβ- 
ΏΛΐγ ιηοΐίνεδ, 1)υΙ ίη Ιΐΐ€ ίηί6Γ€δΙδ οί Λο Οοηδίίϋαΐίοη, — ^]ιΐδϋ 
08 ύΐ^γ τΩΐξήί (Ιβίεηά Β,ηγ ούι^τ χηοοδίιτε αάορϋβά ίοΓ δΐιίΗαίοηΐ 
ΓΟΟδΟηδ'. ωσΊΓ€ρ τί...ΐΓ€ποιηκ6τ€ς^ ί€, άπολογίοΛ^ αν €\θί€ν: (Ηο 
ηοιη., 08 ίί Ινα ίχωσιν άπολογίαν (ίηδίβοά οΓ Ινα αντοίς ^ αιτολ.) 
Ηαά ρΓ6€€(3βά. — €νλόγω9, /.Λ ίοΓ ΓβΟδΟηδ δΟΐίδΓοΟίΟΓ/ Ιο ΐΐΐβ §0ν€Π1- 

ιηοηΐ, ΐΗοα^Η ηο( εοιηιηιιηίεα(6(1 ίο Ιΐΐ6 ροορίο. 

Βίολαβόντες ίί] ' ΕοοΗ \^&8 (οΐά οίΤ ίοΓ εοηοίη ΙιουδΟδ [οί 
Λβ μέτοικοι], οηά ΐΗβ νίδίΐδ 1>6§αη'. €ρ. Όβιη. Ι)^ Οοη § 132, 
^π' οΙκίας βαδίζων άνευ ψηφίσμΛτος, ΐηοΐόη^ (ΙοιηίαΙίΕΐγ νίδίΐ8 
ΐ¥Ϊ(Ηοα( δροάοΐ αυΐΚοήΐχ ίΓοιη (1ΐ6 ΕΙ^Ι^Ιοδία. 

§ 8. τϋργαστηρίον] ΤΗο δΗίεΜ-ιηοηυίαοΙοιγ, Λβ ρΓοροΓίχ οί 
Ιΐιβ 1)ΓθΛβΓ8, ηβοΓ Λο Ηοιίδο ίη ΐΗο Ρβίταοαδ οοουρίεά ϊ>γ Ι^γδίοδ : δ€β 
Αί/ί^ Οταίοτε^ ι. 147• — αν€γράψοντο, *ρΓθ€6€(ΐ€(1 Ιο ιο1^β α Ιίδί οί*. 

Ι[φασκ€ν, κ,τ.λ.] ^^, σωσιιν. Ηίδ \νθΓ(ΐ8 ν€Γβ, σώσω, &ν πολλά 
5• — 6Γΐ7ν, — οΙϊΙίςιΐΟ οί €ίμί (ηοΐ οί ην) : 86β Οη ητίς €ΐη^ § 2. — ταντα, 
ηοί τοντο : 80 § 14* 

§ ΙΟ. Ιξύλ€ΐαν] δβθ ΑηΰρΗ. Ι)ε Οαεά, Ηετ. § 1 1, ρ. 8. 

τώμ ν9η7ρ€τών] ορρατί(θΓ$, οΙΙοηάίη^; Ηίπι ίη Ηίδ οίϋείαΐ εορααΐχ, 
δίηοο Ιΐΐ€ δβατοΐι ινοδ ιηοοίο \}γ αυΛοηίχ οί Λβ Τ1ιίΓΐ)Γ. 

§ 1 1, κχίζ. — 8αρ.] ΤΗβ Κνζιιπ^νος στατηρ = &1>ου( ;^ι. 2Λ 9^ : 
Λΰ Δαρ€ΐκος στατηρ (=*Αττικός) αΙ)θΐι( ;;^ι. υ. ιο//. 

άγαιη/σΐίν] Η© 801(1, αγα7π;σ€ΐ5 €4 το σώμα σωσ€ΐς, *γθ\1 ΐ^ίΐΐ 
1)β οοηίβηΐ', ι. Λ 'γοιι ιηυδί 1)β\ * Υοα ιηοχ ΐΗίηΙς )τουΓ86ΐί Ιαοΐςχ 
οηου^Η ίίγοιι δονο γοιιτ Ιίίβ'. 

§12. ^4η7χάν€ΐ...άπιόιτ€ς] θ€ΐη. Ιη Ατί^Ιοο", § Ι2, θησ^ΑΛ 
σβαι τα διτλα ουκ ημ€λλ€ν 6 ^ϋμ^αν ού^ 6 Βιάνωρ, πολΐται γ€γ€νημίνοί. 204 ΞΕΙΕΟΤΙΟΝΞ. [Ι.ΥδΐΑ8 

βα&ίζοιμεν,,,σκΙψψΌί] βα^[ζοψ€ν^ ηο( βα&ίζομ€ν^ 1^€αΐ15€ ΐΐΐβ 
Ηί$ίοτΐ€ ρΓ6δ. ^/χατώσιν ίδ βςυίναίβηΐ ίο α δοοοικίαιγ Ιβηδβ : σκίψψ 
ται, ΒΧίά ηοΐ σκίψαιτο, Υ>γ ύίβ νίνίά οοηδίπιοϋοη. 

§13. νιτάρχοη-ος] '^Εδ ΕδδυΓβά'. 

§ ΐφ «-ρό0. π. π^ν σ€αντου 8.] ϊ.€. άο βΧ\ ϋΐΕΐ Ηβδ ίη γοιχτ 
ρονβΓ, = όσον γ€ €πι σοι €στι. 

§ 15. ΟΤΙ άμφίθνρος €ΐη] 'ϋΐαί ϋΐ€Γ6 ΙΡΙΤΗδ & ραδδΕ^6 ΐΗτΟΙΙ^Κ 
ί(' (Γγοπι (1ι6 ίΓΟηΙ-άοΟΓ, ανλ€ΐος θύρα, ίο Ιΐΐ6 Ι:)3.θ1&-(1θΟΓ, κηπαία 
θνρα). Οί ΐΗο Ιΐιτ66 (ΙοοΓδ ίη § ι6, οηο ινοιιΐά 1)6 (1ΐ6 μέταυλος, 
αηοΐΙιβΓ Λε κψταία, 

ίνθνμονμά^ — άποθ,] *Γ€ββοΗη§ ΛεΙ, Ί£ Ι βδΟΕροά ηοϋοβ, Ι 
δΐιουΐά 1)€ δ»ν€ά, 1)111 ίί Ι Λνειε οαυ^Ηΐ — ^ι^τεΐΐ, ίη ΐΗαί οοδο Ι ΐΗουβΙιΙ: 
ύϊΒ,ί Ι δΗουΜ ββΐ οβ" ηβνεηΐιβίβδδ, δΐιρροδίη§ Τΐι. Ηαά 1)66η 
ρβΓδυαάβά \)γ Ό. ίο Ιοί:© ΐΗβ πιοηεχ ; ογ ίί Ηβ Ιιαά ηοί, ιηγ ριοδ- 
ρβοί οί (ΙβαΐΚ νοαίά οηΐγ 1)€ ΐΗβ δίίπιβ ' [αδ ίί Ι άίά ηόΐ ΐτγ Ιο 

δΕνβ ηίγδΰΐί \)γ ήϊζΐϊί]. Ιηδίβαά οί άφ^θησομαι, άποΰανοΰ/χαι, (16- 

ρεηάίπβ οη Ινθνμονμίνί^, ινο Ηανβ ίΗο ίαΙυΓβδ ίηβη. άβρβηάίη^ οη 
ηγουμψ, — ίηδβΓίεά Ιο ανοίά ΐΗβ αννΙίαΓάηεδδ οί οηβ εοηάίϋοηαΐ 

€ΐ2ΐυδ€ ίπΐΠ1€<ϋ3.ΐ€ΐ7 ίθ11θΐνίη§ οηοΛεΐ (^αν 8€ ληφθώ, ει μ€ν €ίη, κ,τΧ). 

§ 1 6. €19 άστυ] ΤΗβ δ1ιίρ-πΐ5ΐδΐ6Γ Ιίνβά ίη Λβ ΡείΓΕβιΐδ, ινΙΐΘΓβ 
Ι^γδίοδ Ιιίπίδείί Γ6δί(1β<1. — αντόν, ΡοΙβπιατοΗοδ. 

50 § 17* 'ΐ'^ νττ' Ικείνων είθισμένον] $€, ναραγγίλλεσθαι* 

§ 1 8. τριών.,. αυτόν] ^Ύ\ίθ\ΐζή νί^ Υίΰίά 11ΐΓ66 1ιουδ6δ, Λβγ όίά 
ηο( αΐίοιν ί1ΐ6 ίαηβΓοΙ (εκφορά) ίο ια1^6 ρΐαεβ ίιοηι αηγ οηο οί (Κεπι, 
5αΙ Ιήτεά α πιεαη Ιοηβπιοηί, αηά ΐΗοΓβ Ιαίά ουί Λε οοΓρδβ'. 
κλΊσιον, αίδο ινηί(6η κλείσίον (ίιοπι κλείω, ηοΐ κλίνω ?), ίδ υδβά ϊ>γ 
ΑηΐίρΗαηοδ (Άκώτρια 2, Μβίη. ^*^α£^. Οομ. ρ. 348) οί αη οηίΗαη^δ 
ΟΓ ^'Λ^ ίΟΓ οα((ΐ6 : 117^ οικίας το κ^υσιον το καλον/Αενον, | ο νρότερον 
ην τοις ^έ αγροί) βουσΐ σταθμός \ και τοις δνοις, ΐΓ€ποίηκ€—τί 8'; — 
έργαστηριον. — οτι έκαστος ίη;χ€ν, ΧΛ δονς. 

§ 19. κοσμον] ΗβΓβ, αρρατβηΐΐχ, * ναΙααΜεδ *, απίοΐβδ οί νβιΐυ, 
βΙο., Οδ άίδΐ. ίΓΟΠΐ €πιπλα, ίιΐΓηίΐυΓ€. κόσμος ίη δίη§. υδυ. =(ΐΓ6δδ, 
ρ^ΓδοηαΙ αάοπιπιβηΐδ, οδ Ιί, χιν. 187, ττάντα περί χροί θηκατο 

κόσμον. 

ωοντο κτησασθαι] * ΐΗου^ΙιΙ Ιο ίίοςυίΓβ ' (ηοΐ, Οδ Λβ νοιάδ πιίβΐιΐ 
πιεαη, 'Λου^ΙιΙ ΛαΙ ύίογ Ηαά αοςυΐΓβά '). δο § 27, €ΐκος ^ 
νπηρετησαί (= ύ7η;ρ€τι;σ€ΐν). Ι η δΐιοΐι οαδϋδ, ΐΗε νοΛ οί ίηάίεαϋη^ 
βιίην6 Ιίπιβ ίδ άοη^ \ϋγ ΐΗβ ρπηοίραΐ νεΛ (ίλπιζω, οία), &ηά Ιΐιβ ρρ.49— 52] Ν0ΤΕ3, 2θζ 

αοΓ. ίηβη. Ιιοδ ίΐ8 ρΓορβΓ ίυηοίίοη οί τη3τ\άη^ α ιηοιηβήΙαΓγ οδ ορρ. 
Ιο 3. οοηΐίηυβά ογ ΓορεαΙβά αεί. 

€ΐς το δημόσιον α7Γ£δοσαν] 'ΐΐαηάβά ΟνβΓ Λβ ΓβδΙ ΓοΓ ΐΗβ 
1)6η66( οί Ιΐΐ6 ΤΓβοδυιγ ' {άπίΒοντο νίοιύά Πάνε ιη€&η( * ΒοΙά '). 

τοσαντψ,, ,της γαρ] Ορ. Αηάοΐ^. Ι?^ Ρα€€ § 33» τοσανη7ν...φασι 
^άρ (ίη8(68.(1 οί ώ(ΓΓ€ φάκαι). 

οτ€ το πρώτον] *\ν1ΐ€η Μβίοΐ^ίοδ ήτδί νίδίΐβά Λβ Ιιοιίδο'. 
Ρπιηαίςβη ριιΐδ α οοιηιηα οίΙβΓ οικιακ, υηάβΓδΙαηάίηβ 'Μτίΐΰη δΗβ 
ίΪΓδΙ €3.1X16 (οδ α 1)Γί(ΐ6) Ιο (}ΐ6 1ιουδ6 ' : 5ιιΙ α Οιββίι ^ουΜ ηοΐ ϋιαδ 

Ιΐανβ 6ΧρΓ6δδ6ά δτ€ πρώτον ΙγίΐμΛΊΟ• 

§ 2 ο. ώ(ΠΓ€ρ αν] Χ^. €^α/ϋΐαρτανο4€ν. Τ1)6 εοη]6ε(. ωσπ€ρ ονδ* 
αν ίδ δρβείουδ. 

€ίσφοράς — λνσα/χένους] Οεεαδίοηαΐ ' ναΓ-(ΕΧ6δ ', ίη αάάίΐίοη (ο 
ϋιβ Γ6§υΐ3Γ μ€τοίκίον ρΕίά Ι)^ Γβδίάβπί; αΐίεηδ. — λνσαρ,ίνους : Όειη. 
Ι?^ ΟΗετί, § 7^9 ^ων και τριηραρχίας €ΐ?Γ£Ϊν και χρηρΛτων €ΐσφορας και 
\υσ€ΐζ αιχμχιλωτων και τοιαύτας αλλάς φιλανθρωπίας, 

§ 21. μέλλουσας ^κδίδοσ^αι] 'ρΓ6ν6η(6ά ϋΐ6 ΕρρΓΟαεΗίη^ πιατ- 51 
ηοββ οί ιηοηχ α (ΙαυβΙιΙβΓ' — 1>γ Ιβανίη^ 1ι6γ ίαίΙιβΓ ινίΐΗουΙ Λβ 
Πΐ63,ηδ οί ^νίη^ ΙιβΓ α άο^τβΓ {προίκα ^ττώοΰναι). 

§ 22. 8* ΙβουΚόμτρί αν] ^^. €1 δννατον ^ν : Οοοάν^ίη § 5^• ^) ^Ρ• 
Αηΐίρΐι. Ζ?^ €α€ά, Ηετ, § ι. * Ρογ ιηχ ρατί, Ι οοαίά νίδΗ Λαί ΐΗβίτ 
δΙΟΓχ ν€Γβ 1ηΐ6, δίηοβ ιηγ ο^νη δΐιατε ίη ΛαΙ ^αίη νοιιΜ ηοΐ 1)€ 
δΐηαΐΐ': ί.€. Ηίδ 1)γοΙΙι6Γ Μτουΐά 1)€ αΐίνβ, &ηά Λειι νεαίΐΐι ^οιιΐά 
1)β ίηίαοί. — ουτ€...τοιαντα ύπάρχ€ί, *ύϊ^γ Ιιανβ ηοΐ δΐΐοΗ α αΐδβ': 
εαηηοΐ ρΐβαά βαείι ίηηοεβηεβ. 

§ 24. και προς €Γ€ρον] ΤΗο ιη3ΐι δΙαίηεά ινίΐΐι ιηιΐΓάβΓ {ίναγης) 
τπϊζίΛί δρ6£ϋ& Ιο ηο οηβ (ΑεδοΗ. £ίίΜ, 426, αφθογγον €Γναι τον παλα/Α- 
ναΐον νόμος) : αηά ίοΓ (Ηβ Γ6ΐα(ίν6δ οί (Ιιβ δίαίη ίΐ: \νΕδ ηο( δσιον Ιο 
:&οοοδ1: Ηίιη (Ιδαε. ογ. ιχ. § 2ο : ερ. δορΚ, Ο. Τ. 238). Βγ α ΛεΙοπ- 
εαΐ 6χ᧧6πι(ίοη, Κ δαγδ Ιΐια( Ιιε ι^οιιΐά (Ηίη1& ί( ίιηρίοιίδ (ο δρεαίκ: 
ενβη αόοίί/ Κ, έπ' ώφ€λ€ΐα, ίοι £.'δ α(1ναη(3§6. 

§ 25. Γνα μη άποθάνωμ€ν] Ι ίηείίπθ Ιο ρΓβίβΓ (ινίΛ Κβίδΐ^β, 
^ίΟ,) Ινα άποθάνωμ€ν η μη αποθάνωμ€ν ', ί,€, ΟΜΧ άβαΐΐΐ ΐνοί άεείεεά, 

ίΐηά γοα Ιιείροά Ιο εΕπγ οιιί ΐΗε οτάοχ : * ΑΥαδ ΐΗε ο^ίεεί οί 
γουΓ ρΓΟΙβδί Ιο Ιϋΐΐ υδ ? ογ Ιο δανβ υδ ? ' 1)Γίηβίη§ οαΐ Ιΐΐ€ εοηΐπίδΐ 
1)€ΐ\τ66η Ιιίδ δΙΟΓγ αηά Ιιίδ ύβεά. 

§ 20. €Γτα, *δο' — /.<?. αίΐεΓ ρΓ0ΐ6δήη§ αδ χου αΠε^β. 
αντ€ΐπών ονδ€ν ωψ.] * Ι3εε2ΐϋδ6 γοιι ρΓΟίβδΙβά, — ΛοιίβΙι Ιΐΐ6 52 
ρΓΟίεδΙ \^αδ ίΓυΐΙΙβδδ '. δεε οη Αηάοΐε. Ό€ Ρα€€^ § 29, ρ. 182. 2ο6 ΞΕίΕεΤΙΟΝΞ. [Ι-ΥδίΑδ 

§ 27. ον γαρ δι; που] * ΡοΓ Ι ρΓ€8ΐιιη6 ύίζΧ ΐΗε^ <ϊί<1 ηοΐ ιηεαη 

• 

Ιο ιηαΐςε (1ΐ6 εαδβ οί (1ΐ€ τεδΐάβη! αΐίβηδ Χ\\& (68ΐ οί Ιιιβ \ογ2λΧγ ' : 
%.€, ί1ΐ€ ΎΥάτίγ Τ)τΓαηίδ Ιιαά ρΓον€<1 Ιΐΐ€ βάοΐίίχ οΓ Ε. Ιο Λβίτ εοιη- 
ιηαη(]8 ίη (Ηο εα56 οί $ο ιηαηγ άϋζεη^ (Ηαΐ (Ηοχ (Ιίά ηο( η6€ά Ιο 
1631 Ιιίχη οη ΗυιηΙ)ΐ6Γ νίεΐίηίδ. ίλάμβανον, 1^1^6 ξυκλλον λαβ€Ϊν, 
άΓ€ΐτα: 1>65ίά€5, 05 ίϋ 1ΐ2ΐρρεηϋ<], λβ ι¥Ε5 β. ρεειιΐίατίχ υη5αί(αΙ>ΐ6 
ίη5(ηιιη€ηΙ ίη (Ιιίδ ρατάεοΐατ αΐ56, ίί (α5 1ΐ€ δ&χδ) Ηθ Ιϊ&ά ορρο56<1 
(Ιΐ6 ιηοαβαΓΟ. 

§ 28. τοις /ϋΐ€ν άλλοις] *ΤΗο οίΗβΓ ΑΐΗβηίαηδ' ατο, &$ § 30 
δλονδ, (1ΐ056 οη ινΗοηι Ιΐΐ6 Ύϊάηγ Ηαά ίπιροδεά οάίοαδ 1α5ΐ&8, 68ρ. 

οί άοΠίίοίΙίΕΓχ δ€21Γ€ΐΐ. 

§ 29- και λήφ.] 'Γγοπι ττΗοπι ΐαίίί γο\ι ονεΓ οχαεί δαϋδ- 
ΓαοΐίοηΡ' 

§ 3θ. σϋ*ίοντα...άιη7γαγ€ν] ΟοΓΠίρΙ. δ5ΐυρρ€ π^ΗΐΙ/ €θη]. 
ΊΓοψόν ίοΓ ον, ΒαίΐβΓ κατά ΓοΓ καιΐ Κεαά (εοπιΙ)ίηίη§ (Ηε8€) σωζ€ίν 
αντον κατά τα τούτοις Ιψηφισμίνα ναρόν ι * Αηά πΐΟΓβΟνβΓ, ίΐ Ι¥α8 

ηοΐ ίη ΐΗβ Ηοιίδβ 1)υΙ ίη ΐΗο δίτεεί — νΐιεη Ηο πιί§1ιί Ιιανβ δανοά 
Ηίπι ινίΛουΙ \)τ^Β,\άηξ Λβ (Ιβατββ οί Λο ΎΙάτίγ — ύΐΒΧ Ηο απεδίοά 
Ιιίπι αηά Ιοοίί Ηίπι Ιο ρπδοη ' : /.λ Ιΐΐ€ αοπιπιαηάδ οί ΐΗβ ΤΗίτΙγ (ίί 
δυεΚ ]\3ίά 1}£€η ^ν€η (ο Κ) νοαίά Ιιανε 1}€6η δαϋδββά Ι)/ α (Ιοπιί- 
οϊΙΐΆτγ δ€2ϋ:οΙι : ορ. § 8. Ηβ \<Γ2ΐδ ηοί οΙ)1ίβ€ά Ιο αιτβδί ΡοΙΰπιαΓοΗοδ 
ΐΛ^Ηεη Ηο πιβΐ Ιιίπι ίη ΐΗβ δίΓβεί. Ιΐ νουΐά 1)€ δίηιρΙβΓ ίο Γβαά 
σώζοντα αυτόν, * \ν1ιβη ίτγΊπξ Ιο δανό Ηίπίδβΐί' (ΐΗβ Εοΐίνβ Οδ ίη § 1 1) : 
1>η1 (1ΐ6 ^ΟΓάδ κατά τα τούτοις Ιψηφισμ,Ινα τη\ΐ3Ϊ ΐΗβη 1)€ ΧΛ^Τί "ίήίΐΐ 

συλλαβωΐί, Η^&ίηδί ΐΗε δ6ηδ6, δίηεε (Ηεη ύι^γ Ιβηά (ο £χαΐί€ Κ 

δ&ηρρο σωζ€ΐν τ€ αύτον και τα τ. Ιψ, τταρόκ, ί.6. αύτόΐ' Τ€ καζ Ίο 

8αν6 3.( οηεε Ηίδ Ιίίβ αηά Ιΐΐ€ ΙβΚοΓ οί ί1ΐ6 άοοΓοο ' : ηεαί, 1)υ( Ιοδδ 

«'άκτ€ς οργ, όσοι] /.^. τούτοις, όσοι. Βιιί «-άντ€ς δΐιοιιΐά 1)€ 
πασιν. 

§31. καίτοι... €Τ8€ν] * Ιί, ΗονβνβΓ, χου ατε Ιο πιαίεο αΐΐοναηαβ 
ίοΓ Λοδε Μτΐιο άβδίΓοχεά ΙΙιείΓ ηεί^ΗΙ^οιίΓδ Ιο δανβ Λεπίδβίνεδ, ΐΗοδε 
οΛεΓδ * [\ιγ1ιο νεΓβ ηοΐ πιεπιΙ)εΓδ οί ΐΗε Οΐίβαιείιχ] * Ηανβ α 1)εΙΙεΓ 
εΐαίπι ίο γοητ ίηάαΐ^εηεε' [Λαη Ε. Ηαδ]; *ίθΓ Ιΐιεγ ίηευιτεά ρεΓίΙ 
ίί ύι^γ ίαίΐεά ίο ξο \τ1ιεη ίΐιεχ ινεΓε δεηί ' [ίο πιαίεε αη αττεδί], * ογ 
ίί, ινίιεη ίΐιεχ Ιιαά ί(Λΐηά ίΗε ρεΓδοη αί Ηοπιε, ΐΗεχ άεηίεά ίΗε ίαεί. 
Βυί Ε. πιί£;1ιί Ηανε δαίά ίΐιαί Ηε Ιιαά ηοί ηιεί ινίίΐι Ροΐεπιατεΐιοδ, 
ΟΓ αί α11 ενεηίδ ίΗαί Ηε Ηαά ηοί δεεη Ιιίπι ' : Ιτατα — Ι €, ίί ίί νοδ 
ιιι;§;εά ίΗαί Ηε Ηαά οεΓίαίηΙχ ηΐ€( Ηίπι. ρρ. 52, 53] ΝΟΤΕ 5. 207 

§ 3»• ά«Όβαν€ΜΓίαι...αΐΓολον/ΐ€μου9] Οη Λο 6ΐ6ΐη€ηΙ οί Γαΐδβ 53 
αηϋΐΗΰδίδ (οι ^ ατηΛ. αηά οι αιτολ. 1)€ίη§ ώβ δοιηε), ερ. Αηήρΐι. Ό€ 
ΟμΗ, Η€τ. % 87, ηοί€^ ρ. 165. 

δ 33• ^^ί*" 'ΐ'^* λ€γο/ΐ€νων] = Ικιιννι^ α τότ€ Ιλ€/€το,-*-11ιβ άίδουδ- 
δίοη 2ΐί Ιΐΐ€ Βοατά οΓ Λο ΤΗίΛχ, ίη ινίιίοΐι £., 2ΐ5 1ΐ6 &1ΐ6£;ο5, Ηαά 
ορρο$6ά (1ΐ6 ιη€α5ΐΐΓ€8 (α1^€η α^αίηδΐ Ι^χδίοδ αηά Ροίβηοατελοδ : 
8§ί5ί'•_ 

7Γαρ€ΐναι — ττα^ αντοΓς ιΙιόι] ' 8ίη€€, δΟ ίοΓ Γγοπι 1>6ίη§ οΐΐονβά 
Ιο οδδίδΐ 2Χ ΐΗΰΐΓ οουηοϋδ, \ΐΓβ \ΐΓ€Γβ ηοΐ αΐΐονΰά βνβη Ιο Γοιηοίη ίη 
ουΓ ονη 1ιοπΐ€δ' (οΗεζ ηουδ : ορ. αρηά 56^ Οίο. 2?^ ί7Γ. ι. § 214). — 
τοντοις = τοις τριακοκτα, £ΐδ Γ€ρΓ€δ€ηΐ€(1 1))τ ΕΓα(0δ(1ΐ6η6δ. 

πάκτα τα και:ά, κ.τ.λ.] ΌοΙ)Γ€6 νουΐά Γ€α(1 ττάντα κακά, 05 ίη 
§ 57» 'Γίίι^α άγαΰοί. ΒυΙ ορ. § 41» «"άκτα τα κακά. — ιτάιτα κακιί, αΐΐ 
δΟΓίδ οί €νί1δ : πάντα τα κακά, αΐΐ ρθδδί5ΐ6 €νί1δ. 

§ 34• τοντο μ€ντοι ον ψ€νγω] * Ι άο ηοΐ δΐιηηΐ:, 1ιον€νβΓ, Γγοπι 
ιη6€(ίη§ γοα οη (Ηίδ ροίη^' : ί,ε, &5 Ι οαηηοΐ ρτον€ (ΙιαΙ γοα άίά 
ηο( ρΓ0(6δ(, Ι απι τοαάχ (ο οδδαηιε ΐΗαΙ γοιι άίά. 

τΓοιι/σαις] ϋοΙ)Γ€β Ιποίιγτο.% : 1)υΙ Λο ορί. πιαχ 1)€ άοΓεηάβά 05 
ρυ(ΐίη§ α ριιτοΐγ Ηγρο(1)6(ίοα1 οαδ6, αηά δο οδ ηΐ0Γ6 ΓοΓοίΜο : οηβ 
ίδ &( α Ιοδδ (ο €οηε€ίν€ νΐιαΐ: γοα νουΐά άο. 

Μγ^€, . ,απ€ψηφίσ<ισ'θ€ ;] Ι δΗοιιΙά 1ΐ6δίΐαΐ6 Ιο ^16, ινίΛ ΚαχδΟΓ^ 
ΐΓνγχάν€Τ€.,.άπ€ψηφίζ€&θ€; Τ1ΐ€ αοΗδΙδ ηίΕτΙ^ ηΐ0Γ6 άίδΐίηείΐγ ΐΗ&Ι 
(1ΐ6 δρ€&1:€Γ Γΰ^ατάδ Ιΐΐ€ ςοηάβπληαήοη οί £. οδ α ίθΓ6^οη6 οοηοΐα- 
δίοη. 

§ 35• *Λ^ /*«' ^ν] ^Ρ• § 3®• *Αηά ΓυΓίΗβΓ* : /.λ ΕρατΙ Γγοπι 
11ΐ6 ίηΐΓίπδίο πΐ€Γίΐδ οΓ Ιΐΐ6 οοδο, ίΐ ^ί11 1)β Ιαΐίβη αδ 3. ρΓβοοάεηΙ. 
αστών δίπιρίγ ' ΑΐΗεηί&Πδ * : ηο^ των ^ζ αστ€ος ορρ. (ο οί Ικ Πίφαιώς 
(5€ΐον § 92). 

δυστ. $€ το ϊσσν ν. Ιίξ.] * Ογ, ΪΓ Λβχ Γαίΐ, τήΐΐ 1)€ ηο ι^ΟΓδβ 
ο£Γ (Ιιαη Λο Γ€δΙ οΓ γοιι'; /.λ νίΐΐ ΓεΙαίη ΛείΓ οίνίο ρηνίίεβοδ, 
ίηδίβαά οΓ 5βίη§ ρυηίδΗοά νίΐΐι άημία οτ ά€αΐ1ι. €ρλ § 92, ηττψ 

θίντ€% τοις νικι^σοΜΤΊ το 2σ•ον ^€Τ€. 

^κκϊ/ρυττουσιν] *1)Εηίδ1ι \>γ ρΓΟοΙαπίΕΐίοη ' : — ΓβΓβπτίη^, αρρα- 
Γβηίΐχ, Ιο δοπιβ ροΓίίουΙίΐΓ πιβπιΙ)€Γδ οΓ Λβ 1αί€ ΟΗβοτοΗγ νΐιο Ηαά 
ναίηΐγ δοα^Ηΐ ΓΰΓυ^β ίη οίΗβΓ οίΐίεδ. ΤΗβ ρατίχ οί ΐΗο ΤΙιίτΙχ δΐίΐΐ 
Ηαά (ΗοίΓ Η63.ά-ςυΕΓΐ6Γδ ζΧ. £ΐ6υδίδ : δ66 ίηίΓοά., ρ. 2οι. 

τιμΑΔρονμ€ναυ%\ Τ1ΐ€ αοΐ. πιίβΐιΐ δ€€πι ηΐ0Γ€ ηαίιΐΓίΐΙ ΗβΓΟ, 1>υΙ 
Λε πιίάά. ηοοά ίπιρίχ ηο πιΟΓβ ίΗ^η ΐΗαΐ ΐΗο οΙιαδίίδβΓ'δ ο^τη δ6ηδ€ 
οΓ ίυδϋεβ ίδ δαίίδβοά : ορ. 1)β1ον § 94» ^^ Λξοτ. § 76. 2θ8 ΞΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. [Ι,ΥδίΑδ 

§ 36. τονς.,.στρατι/γοΛ] ΤΗ€ δίχ βεηεΓοΙδ νΗο ινβΓβ ρυΐ Ιο 
(ΐ€α11ι οΛβΓ Λε ΑΐΗβηίαη νίοΙΟΓχ 2Χ Αι^ηυδαβ (406 β. α.) ίοΓ 1ιανίη§ 
ίαϋΰά Ιο ριΛ υρ Λο βοΛίίηβ Ιϊοάίβδ οί Λβ δίαίη, ογ Ιο δανβ Λβ 
ιηοη ίη Λβ <ϋδ2ΐ1>ΐ€ά δΗίρδ, (5οΛ &γ€ ΐηαΐαάβά υηάβΓ τους Ικ τ^δ 
^οιλάσσι/ς :) θΓθΐ€, VIII. 238. €ρ. ΡΙεΙ. ΑροΙ. ρ. 32 Β, ουκ οίν€λο- 
μίνους τους €κ της ναυμαχίας, 

54 ο! Ιδιωται μίν οντ€ς\ '\^Ιιο, νΐιΐΐβ δ(ί11 ρηναΐ6 ρβΓδΟΠδ, (ϋά αΐΐ 
ΛαΙ Ιαγ ίη Λείτ ρον€Γ Ιο 1)Γίη§ (ϋδΟδίει οη γοητ βεβΐ* (αί Α€^θδ- 
ροίαιηί, 405 Β•^•)• 'ΤΗο ^βηβΓαΙ Ι^βΙίεί.,.ΗοΜ ΛαΙ ϋΐ6 ΑΐΗεηίαη 
ίΐ6€ΐ Ιΐδΐά 1)6€η δοΜ ίο ρβΓάίΐίοη 1))γ ΐΗβ ΐΓεαδοη οΓ δοιηο οί ίΐδ 
ο^νη οοιηιηαηάεΓδ ', ΟιοΙβ, νιιι. 300• Ι.χδίαδ ιηεαηδ Λ&Ι Ιΐΐ6 ο1ί§- 
ατεΐιίαιΐ ίταφίαι — ^νοΛβά Ι^γ δυοΗ ιηεη οδ δοοη αίΐεηνΗχάδ 1>βοαιηο 
Τ>τΓ2ΐηΙδ — Ηαά ρΓεραιβά ώΐδ Γβδίιΐΐ. €ρ. Χοη. -β^. ιι. ι. 32, Ιδοΐϋτ. 

αΐΓθ#Γηι^ν(ΐι] ίιηρ6]:ί1 = οτί άπ€κτίννυσαν. 

ουκ αφα χρτη] ΤΗβ οοηδίπιαιίοη, οδ οπβίηαΐΐχ ρΐαηηβά, ναδ 

ουκ ουν δ€ΐνοΐ' €ΐ τους μ€ν...€ζημιωσατ€^,,. τούτους &€ μη κολάσ€Γ€; 
ιν1ΐ€Γβ, ΗοτνονβΓ, ου κολάσ€Τ€ νουΐά δίαιιά, &δ ίη Τΐιυο. ι. 1 2 1, 
^ινον ακ £11/ £1 οί μ^ν,,.ουκ ά'π€ρουσιν^ ημ€ΐς δ£...ουκ αρα ^πανησομ^ν, 
ΒυΙ Ιΐ€Γ€ Λβ ίηδβΓίίοη οί χρη §ίν6δ α ηβιν Ιιιτη ίο ΐίιβ οίοδο : — 
*ηον οΗ^λ/ ίΗ€^ ηοί Ιο 1>€ ρηηίδΗεάΡ* €ρ. Λο Ιηδβιΐίοη οί 
ηγουμψ ίη § 1 5, ηοί^, ρ. 204. 

2. Ρενοναϋοη : ^ 92 — ιοο (οηά). ΤΗο ινίιοΐβ οί Ιΐιίδ ραδδ3§β 
ίδ Ιταηδίαΐβά ίη Λο Α/ί^^ 0^αίο^$^ ι. 189—192. 

§ 92. τους Ιζ αστ. — τους Ικ Π.] οι €$ ασΎ€ος, * Λο ρ3ΐίγ οί Λο 
Τολνη': ΐΗοδο ινΗο \^6ΓΘ βΧ ΑΛεηδ υηάβΓ Ιΐιο Ιγταηηγ οί Ιΐΐ€ 
ΤΗίτΙχ, αηά ινΗο \ν6Γ€ Λαδ ίάεηΐίίΐεά ινίΐΐι Λε οΙί^αΓοΙιίεαΙ δίάο ίη 
ί\ϊ& &ίτΏξ^\& 1)€(\ν66η ΐΗο ΤγΓαηΙδ αηά Ιΐιε ραίτίοΐδ. οί ίκ Π€ΐ/>αιως, 
Λο ροριιΙαΓ ραΛγ : Ιΐΐ6 βχίΐβδ Ιεά \)γ Τ1ΐΓαδ)^1)α1οδ, νΗο οαπιβ ίΓοπι 
ΡΗχΙε Ιο Ιΐιβ ΡβίΓαβυδ ίη Όες. 404 β•^•» 3^^^ ΓεοονβΓοά ΑΐΙιβηβ 
1)6ίθΓ6 ΐΗε οηά ο{]\ήγ, 403 β•^• ^Ρ• ϋεηι. Ιη Τίηιοΰν, § 134» των 
€κ Π€φαιά»ς κοιΐ άιτο Φυλΐ7^ ούτος ^ν. 

τοιούτον πόλ€/Αον] * α ^3τ οί δαοΗ 3. δΟΓΐ ΛαΙ, 1ιανίη§ 566η ναη- 

ςαίδΗβά, γοα ατβ ΐΗε οςυαίδ οί ΐΗε οοηηιιβΓΟΓδ ' (Λε ραϋήοΐίο 

ραηχ), *ν1ΐ6Γ6αδ, Ηαοί 7011 οοηςυεΓΰά, γοιι \νου1ά Ηανο 1)66η Λβ 

,δίανβδ οί Ιΐΐ6 Τ}ταη1δ* : /.^. Ιΐΐΰγ Ηαά Ι^εβη ίοΓοοά Ιο ββΗί α^αίηδΐ: 

. ΐΠείΓ ο^νη ίηΙεΓβδίδ. τούτοις = τοις τριάκοντα, αδ ίη § 33• 

§ 93• ''<2ν άγαβών] * Λείτ ρπζβδ ' (ΐΗοίΓ ροννεχ αηά ίΐΐ-βοΐΐοη ΡΡ. 53—55] ΝΟΤΕ Ξ. 209 

ινεαΙίΚ) : των όμ€ΐ8ώκ * Λείτ άίδΗοηοιικ ' — Λβ οιιίΓα§68 ίη \ν1ιίο1ι 
Ιΐιβγ οοιηρβίΐοά ΑΐΗεηίαη οίΐίζβηδ ίο 1)€ ΐΗβίτ ίηδίηιιηεηΐδ : δββ 

€νμους ωοντο Λναΐ\ Κ€α(ϋη§ νίνον^^ αεουδ., ντβ οαη ονλγ ΓβηάβΓ, 
*1)60Ευδ6 ΐΗβγ §ανβ γου α δΗίΐΓβ..., Λβγ Γ&ηοίβά ΐΗαΙ γοΜ ντβΓβ 
Ι:)ουη(1 Ιο ΐΗβιη '. ΌοΙ)Γ€6 ιν€ΐΙ δα^ββδίδ, €ννονς ψηηο ^ίίν Λναι^ 
'ΐΗοιίβΗϋ 7011 ου^Ηΐ ίο 1)6 ιηυοΗ οΙ^Η^οά ίο ίΚβιη'. 65νους = €υνοι, 
Εδ ΐί ίοΓ €ίνο€ς, ίδ ν€ΐ7 άοιιΐ3ΐΓυ1 (ΡΗΠβιηοη ίη 1 2 2, Μβίηβίεβ): 
1)111 ί1ΐ€ δ€ηδ6 ΗβΓβ οοτΧζχαΧγ ΓβηιιΐΓβδ άνοι. 'Ιηδίοαά οί δββίε- 
ίη§ ίο ΐ¥ίη [ίιηρβΓί.] γουΓ Ιογαΐίχ \)γ βίνιη§^ γοα ραΓίηβΓδΗίρ ίη 
χΥνύχ ρπζ€δ, ίΗβγ ίαηοίβά Ιΐΐ€ΐηδ6ΐν6δ ίηεηοϋχ ίί ίΗβγ §αν6 γου α 
δΙιαΓβ οί ίΙιβίΓ (ϋδΗοηοαΓδ \ 

§ 94• τοις πολι^ιΌις] Τΐιο ρατίχ ο£ ί1ΐ6 ΤΗΐΓίχ αί Εΐβιΐδίδ : 

ορ. § 8ο, απουσι τοις τριάκοντα €πφουΚ€υ€τ€, 

των ^πικου/Μον] ' ίΗβ ίοΓβί^ ίτοορδ ' : ίΗε ΐΑοεθΛβιηοηΐαη βαπί- 55 
δοη οί 700» ιιηάει Κα11ίΙ)ίθδ, νΙιίοΗ δυρροΓί€<1 ίΗβ Τγταπηγ : Χβη. 
ΗεΙΙεη, ιι. 3• ΐ3 ^• ΙΐΓίκουροί = ξ€νοι^ μισθοφόροι, ΙιβΓβ υδβά ίηνίάί- 
οαδίγ, 5βααυδ6 ίΐιο ΑίΗβηίαη οΙί^αΓοΗδ ριοιπίδεά ίο ΐϊΐ&ίηίαίη ίΗο 
δρατίαη φρουροί : Χβη. /. ^, θρ€φ€ΐν δ€ αυτοί νπισχι^ονκτο. 

§ 95• τοσαντα] Όηΐγ ίΗιΐδ ιηυαίι': ΤΗυο. ιι. 72. 

αφτ)ρ€θψ€ τα οττλα] ΤΗβ ΤΗίτίγ ίοΓΠίβά Λ ρίοΐίβά 1)θάγ οί 
3000 Ηορ1ίί6δ, ΰίπά ίΗεη ριοοίαίπίβά α §€η€Γα1 ιηυδίοΓ οί αΐΐ ίΗο 
Ηορ1ίί6δ ίη ΑίΗεηδ. λΥΗβη ίΗίδ νοδ ον€Γ, ί1ΐ6 3000 δβίζβά ίΗο 
Επηδ νΐιίοΐι ίΐιο οίΙιβΓ Ηορίίίεδ Ηαά ρίΐβά ίη νατίοαδ ρΐαοβδ, Βχιά 
(Ιεροδίίεά ί1ΐ6πι ίη ί1ΐ6 ΑΙςΓοροΙίδ: Χεη. Ιί, π. 3• 2ο, 4^: ΟΓΟίβ 
VIII. 336. 

^ξ€κηρνχθψ€] ΤΗβ ΤΗΐΓίγ ρΓοαΙαίπιβά ίΗαί βνβΓχ οηβ ηοί 
ίηοΐαάβά ίη ίΗβ Ιίδί οί 3000 δΗοαΙά ςυίί ΑΐΗβηδ : ΟΓοίβ νιιι. 349• 

€κ των ίΓΟλ€ων] *Τ1ιβ ΐΑοβά. ^ονβτηηιβηί, αί ίΐιβ ίηδίαηοβ οί 
ίΐιβ ΤΗίΛχ, ίδδυβ(1 αη βάίαί ρΓθΗίΙ)ίίίη§ &11 ίΗβ πιβιηΗβΓδ οί ίΗβίι 
οοηίβάβΓααγ ίΓοπι Η3.Γΐ)ουΓίη§ ίυ^ίίίνβ ΑίΗβηίαηδ ' : ίό, 35®• ΤΗβ 
βιηί§Γαηίδ νντβιβ Γβοβίνβά, ΗοννβνβΓ, ίη ΜββαΓο, Τ1ΐ6ΐ)6δ, ΟΓοροδ, 
€Ηα11άδ, Ατ^οδ. 

§ 97• τ^^' θάνατον] * (ΙβαίΗ *, ηοί * Μ^ όβΕΐΗ ινΗίοΗ ίΗΓβαίβηβά 
ίΗβηι ' : ίΗβ αΓί. ^νίη§ πιβΓβΙγ α οβΓίαίη ΓΗβίοπααΙ βιηρΗοδίδ, * ίΗβ 

άοοηΐ οί άβαίΗ'. δο η δίμηνη, ρβΛΟβ, ό ΐΓ(>λ€/χο$ ίνΕΓ, ό ίημος 

άβιηοοΓΕογ: δββ δΗίΙΙβίο, Ββπι. /λ/τ. Ζ<^α/. ^ ιοο, 149• 

Βιίφνγον. . .ηλθ€τ€] ΤΗβ ίΗου^Ηί οί ίΗβ ί/αίη 1)βίη§ υρρβπηοδί 2 ΙΟ 3ΕΙ.ΕεΤΙ0Ν5. [ίΥδίΑδ 

ίη Ηίδ ιηίηά ζ,Ι (Ηβ 1>€^ηίιι^ οΓ (Ηβ δεηίοηεο εααδββ Ηίιη Ιο υδΰ 
Ιΐΐ€ Μ/λ/ ρβΓ8. ρΐ ίη ΓβΓ6Γ6ηοβ αίδο Ιο Λβ δΐιτνίνοΓδ, (Ιιουςίι Ιΐΐ€50 

3X6 (1ΐ6 53.ΐη6 ^ΚοίΏ 1ΐ€ ρΓβδβΠΐΙγ 2.(1(1γ65868 ίπ η\θ€τ€. 

€ΐ^7Γολ€μί^τ§νατρ. κ,τ.λ,] *ίη ΐΗα( ία(1ΐ6ΓΐΕη^ \^1ιίεΙι Ιιαά 1)6εοιηο 
Ιιοδϋΐο 5θί1, ΟΓ ίη Ιΐΐ6 Ιαηά οΓ $(πιη§6Γ8 '. 

τού« /χ€ν ηλ€υΘ.] 'γοα ίΓββά δθΠΐ6* [νίζ. τους ίζ αστ€09, Ιΐΐ€ 
υητπΐΐίη^ δυΙ)]€€ΐδ οί ίΗβ ΤΗίιΐγ], *γο\ι ΓβδίοΓβά οΛβΓδ Ιο Λείί 
εοαηΐΓγ ' [νίζ. τους ίκ Ίΐ€ίραιως, ί\ϊ& ραΐηοΐίε 6χίΐ6δ]. 

§ ρδ. αΐ'...€φ€υγ€Τ€] *\νοη1ά ηον 1)€ βχίΐοδ*. 

μικρών,, Λν€κα σ.] *ινοα1(1 ηοιγ 1)€ ίη δΙανοΓγ οη αεεουηΐ οί'ρ^^^γ 
1ίαΙ)ίΙίΐί€δ ', ί,^, δπιαίΐ ά6ΐ)1δ νΗίαΙι ΐΗείι ρονεηχ πιαάβ Λβπι ιιηίΐΙ)1ο 
Ιο άίδοΚαΓ^ε, ΐΗυδ βίνίηβ ΐΗβ ΟΓβάίίΟΓ α εΐαίπι υροη ΐΗβίΓ ρ€Γδοηδ. 
ΙδοΙίΓ. ΡΙαίαίΙωε § 48» το'^ ιταΓδας (ΐίιε οΗίΙάΓοη οί ΐΗβ άβδίίίαίο 
Ρ1α(3.6αηδ)... νοΛΛους μ^ν μικρών ίν€κα σνμβοΧαίων 8ουλ€ύοντας^ 
άλλους 8* €ιγ4 θητ€ίαν ίοι^ας, — ν1ΐ6Γ€ το δουλ€υ€ΐν, δίανΰτγ, 18 ορρ. 
(Ο θητ€ία, \3\>ο\ϊτ (οτ νίΓΟ^εδ. 

56 § 99• ^5 ^Μ^ νροθ.] Ιίί. 'ηο11ιίη§; ίδ ναηΐίη^ Ιο πιχ ζεαί', ί.€. 
* ιηγ ίηάί^ηαΐίοη ίδ ρβΓίβοΙ '. ουδ€μ ν&δ δυρρίίθά 5/ Οαηΐ€Γ. 

απΙΒοντο] *5αΛεΓ6ά αιναγ*: πιοαηίη^;, ρβΓίι., ίΚαΙ: Ιΐΐ€ ΤΙητίγ 
Αΐΐονοά δαεΓβά 1)ΐιί1(ϋη^ Ιο 1)0 δοΐά αηά ρα( Ιο δεοιιίατ υδ6δ. 
0(1ΐ6Γδ υη(ΐ6Γδ(Εη(1, ' δοΐά (Ηβ δαοΓΰά νοδδβίδ αηά (μτώϊιμτ^ * οί ΐΐιο 
Ι6ηιρΐ6δ : αδ ίί τα άρα, 3. ^6η6Γ3,1 (6ηη, Ηαά (ΙίίΤβΓεηΙ πιεαηίη^δ νί(1ι 

αιτ€^κτο &η<1 Ιμίαινον. 

€ΐσιόντ€$ Ιμίαα.νον'Ι * ά6ίίΐ€<ί Ι^^ βηΐεπηβ ΐΗεπι ' — δίηεβ Λβ Τ)Τ2ΐηΐ8 

1Γ6Γ6 €ναγ€4ς, ^^ίΐίγ οί 1)1θΟ<1. 

§ ιοο. €Ϊσ€σθαΛ την ψήφσν φ.] *ινί11 1>β αναΓ6 οί γοΜ ινΗβη 
γο\ι ^ίν6 7011Γ νβΓάίεί \ 

κατα\Ιτηφΐ€ΐσθαί\ Β€ΐ(6Γ κατεψηφίσθαι (ΒαίΐβΓ), * Ηανβ [Ι)^ ίΚαί 
ν€ΐ7 3εΐ] ροδδβά δ€ηί€ηεε \ Ι ρΓοίεΓ ΐΗίδ αίδο Ιο κατ€ψηφισμ€νσυς 
€σ€σθαι^ * \νί11 Ηανε ροδδβά' (Καυε1ΐ6ηδ(6ίη). — 9Γ€ΐΓοιΐ7^€νου9, ^Λ 
€Τναι, Οδ ίί $ίατ€φηφίσμ€νον^ €ΐναι Ηαά ρΓ6ε6(ΐ6ά. 

ακηκόατ€, κ,τ,λ.] Ιηεχαείΐγ είίεά \}γ ΑήδΙ. /^Α€^. ιιι. 19. 6, 
Τ€λ€υτι; δ^ τΐ7^ λ€^€ως άρμόττ€ΐ η ασνν&€τος^ ΟΊτως Ιπίλογος άλλα ^ι) 
λόγος ^, {^ΐέΜ^αίίύ αηά ηο( β//^ΓέΖ Φταϋο^ ^υίη(. νι. ι. 2,) €(ρΐ7'(<^ 
αιη7Κοατ€, <(χ€Τ€, κρίν€Γ€, 

VI. ΚΑΤΑ ΑΓΟΡΑΤΟΥ. [Ογ. χιιι.]— Α^οταίοδ, δοη οί α 
δΙανε, 1ΐ3(1 ^η^ά ύι^ ΑΐΗοηίαη είϋζεηδΗίρ Υ)γ ρΓΟΙοηάίη^ (ίαΐδείχ, 
Ηίδ 3εειΐ86Γ βαχδ) Ιο Η^νο Ηαά α Ιιαηά ίη (1ΐ6 οδδΟδδίηαΐίοη οί ΡΚητ- ΡΡ•55»56] Ν0ΤΕ3. 2ΐι 

ηίε1ΐ08 ίη 411 6•^• (§7^•) ϊ^ογ ^ίχ γβ3,Γδ αίΙβην&Γάδ Ηβ Ηαά Ιίνεά 
έιΐ ΑΐΗεηδ, εχβΓοίδίη^ ΐΗε ίπκίο οί αη ίηΓοπη€Γ, αηά Ιαγίη^ *&11 
οοηοείναΜβ ίικϋοΐιηβηΐδ ' (τάς Ιξ άνθ (πάπων γραφας, § 73) Ι^β^ΟΓβ 
ΙΗ€ Ιαΐγ-οουΓίδ. Ηε ίδ ηον €ΗαΓ§6<1 ^ΙΗ Ηανίη^ δίΣΐηάΰΓβά αναγ 
ΐΗο 1ίν6δ οί δονβΓαΙ άίδΐίη^υίδΐιεά είήζβηδ ]υδΙ 1)€ίθΓ6 ΐΗβ €δΙαΙ)1ίδΗ- 
ιηεηΐ οί Λο ΤΙιΐΓίχ. 

Ιΐ \ναδ ίη ΐΗβ δρηη§ οί 404 Β•^• ^^^ ΤΗβΓαπιεηοδ οαπΐ6 1)2ΐο1ε 
ίΓΟίη δρατία \ν^ιΐΚ Λβ Ηεγ<1 εοηάίΗοηδ οί ρεαοβ. ΑίΗβηδ Ιιαά Ιίβοη 
8υββηη§; ίοΓ ιηοηΐΗδ ΐΗο οχϋΓβιηε οί ίατηίηβ αηά ιηίδΟΓγ ; ίΗβ ιηαδδ 
οί είΐίζβηδ ν6Γ6 (Ηαη1^ίυ1 ίοΓ ΓβΙίβί οη ζ,ηγ (βηηδ. Βυί ΐΗοΓβ νβιβ 
δΐίΐΐ 3. ί€\ν ιηβη, ίηίΐυεηΐίαΐ \>γ ΐΗείΓ ροδίΐίοη αηά δβΓνίοβδ, νΐιο 
δίοοίΐ ουί &§αίηδί ΐΗβ 1)αΓ§αίη νΚίοΗ ΐΗβ οΙίβοταΙιίαΕί ρ^Λχ \ν€Γ0 
&1)θα( (ο δίτίΐ^ο \\τί(Η δρατίΕ. ΤΗβ οΙί^ατεΚδ, ίιηραΐίβηΐ (ο §6( ηά 
οί ΧΥίότ ορροηβηΐδ, Ηαά Γ€€ουΓ8€ ίο Λο αίά οί Α^οΓαΙοδ. Ιΐ ιν&δ 
απταη^οά (1ιε( Ηε δΗουΙά Ηίπίδβΐί 1)6 εΐιαι^εά \^(1ι ρ1ο((ίη^ (ο ά^ί^2Χ 
ίΗο ρ€αα€, αηά δΗουΙά ΐΚεη άεηοπηοε α οβΓίαίη ηυιηΙ)6Γ οί οίΗβΓ 
ρβΓδοηδ Εδ Ιιίδ αεεοιηρίίεεδ. Οηο ΤΗεοΙίηίοδ αεευδεά Ηίπι 1>6ίθΓθ 
ΐΗο δεηαΐβ. Α ραηγ οί δεηαΐοΐδ Μτεηΐ Ιο ΐΗε ΡείΓΕβυδ Ιο ΣϋτεδΙ 
Ηίιη. Α§;οΓ3.(θδ, ίεί^ίη^ αίαπη, (οο1^ δαηείαατγ α( (1ΐ6 αΐΐαι ίη (1ΐ€ 
(6ΐηρΙο οί ΑΓ(6ΐηίδ 2Χ ΜιιηγεΗΐΕ. Οβιίαίη αΐίζεηδ ινΗο δυδροοίβά 
Ιιίιη Ιο 1)6 ΐΗβ νίοΐίιη, ογ ΐΗβ Α^εηΙ, οί α ρίοΐ, §ανβ \>ζ.\\ ίοΓ Πιπί, 
άπα οβίειεά Ιο Ιαΐ^ε Ιιίιη ουί οί Αηίοα Ιο αναίΐ ςιιίβίβΓ ΐίπιεδ. Ηο 
<ΐ6ε1ίη6(1 ΐΗίδ ρτοροδ^Ι, αηά αρρεαιεά 1)€ίοΓ0 Ιΐιε δβηαίε Ιο §ίνε 
ίηίοΓηαΐίοη. Ηε άεηουηοεά, ίΪΓδί, ΐΗε ηιεη \^Ιιο Ηαά 1)3,ί1ε(1 Ηίπι ; 
ΐΗεη δενεΓαΙ οί (Ηε ΟεηεΓαΙδ αηά (αχίαΓοΗδ (§ 13), αηιοη^ ννΐιοπι 
ινεΓε Λε Οεηεταΐ δΐΓθπιΙ)ίο1ιί€ΐεδ, ΌίοηχδίοίΙόΓΟδ (ΙίίηδΗίαη οί Λε 
αεουδεΓ ίη (Ηίδ οοδε), αηά ρΓθΙ>α5ΐ7 £υ1^ηι(εδ (1ιε 1)Γ0(1ιεΓ οί Νίΐ^ίοδ ; 
αίδο α ηυπιΙ)εΓ οί οίΗεΓ οίΐίζεηδ. ΤΗεδε, ινίΐΗ Α^ΟΓαΙοδ Ηίπίδείί, 
ινεΓε ίπιρπδοηεά; αηά ίί ^οδ άεοτεεά ΐΗαΐ: ΐΗεχ δΗοαΜ 1>ε ΐΗεά 
1)01:Κ \>γ Λε δεηαίε αηά \>γ α δρεοίαΐ οουη οί Τ\νο ΤΗουδαηά. 
Ιπιπιεάίαΐεΐγ αίΙεΓνατάδ ΐΗε ρεαοε ννίΐΗ δρ^ηα ναδ Γαΐίβεά. 

ΤΗε βονεΓηπιεηί οί ΐΗε ΤΗίΠγ Ηανίη^ 1)εεη εδΙαΙίΙίδΗεά, ΐΗε 
ρπδοηεΓδ ντεΓε Ιπεά ; 1)ΐιί ηοί \>γ ΐΗε Τ\νο ΤΗουδαηοΙ ; οηΐγ 1)γ α 
ηεν οΙί^^αΓοΗίοαΙ δεηαΐε. ΤΗεγ ^νετε &11 οοηάεπιηεά ίο άεαίΗ, 
εχοερί Α§θΓΕ(οδ, νΐιο ινοδ 1)Εη1δ}ιεά. Ιη 404 Β.α Ηε 3θίηεά ΐΗε 
(ΙεπιοοΓαϋε εχίΐεδ 2Χ ΡΗγΙέ, ζηά αίΐεπντατάδ τείυτηεά (ο ΑΐΗεηδ 
τπΛ ΐΗεπι; 1>ιιΙ αρρεατδ Ιο Ηανε 1)εεη ί11 τεοείνεά (§77)• Ηε ίδ 
ηον αεευδεά οί πιυΓάεΓ \}γ Όίοη^δίοδ, εουδίη αηά 1)Γ0ΐ1ιεΓ-ίη-1αν 
(ο Οίοη7δίο(1δΓθ5. 212 8ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5, [Ι,ΥδίΑδ 

ΤΗβ ρΓΟΟβάυΓβ 1^08 1>7 €νδ€ΐίις (ίηΓοπηαίίοη) Ιαίά 1)€ΓθΓβ ίΐιβ 
ατοΗοη, ίοΠο^βά 1)γ απαγαγη (δυιηιηαιγ αιτεδί) — ]υ5ί Εδ ίη Λβ οοδβ 
οί ΗβΓοάβδ (δββ ίηίΓοά. ίο ΑηΐίρΗ. Σ>€ Οοίά. Ηετ,^ ρ. 157)• — Β&ίβ 
α5οιι( 399 β•^• — Αίϋΰ Οταίοτε^ ι. 269 ί. 

Ναίταϋνε: §§ 5 — 4^• 

§ 5• ου πολλ. χρ. νστ.] Τ1ΐ6 οαρΙυΓβ οί 170 ΑΛβηίαη ΐτίτβηιβδ 
\>γ Λβ Ρείοροηηβδίαηδ υηάβΓ Ι,χδΕηάβΓ ζΧ Αβ^οδροίαιηί Ιοοίί ρΐαοβ 
&1)οαϋ δβρί. 4^5 β•^• (ΟγοΙ© νιιι. 297)1 Ι-γδαικΙεΓ ηεχΐ Ιοοίε 
ιη6αδυΓ6δ Ιο δβοιίΓβ Βγζαηίίυιη, ΟΗαΙοβόοη, Ι.€δΙ)θδ, 6(0., βδία- 
1)1ίδ1ιίηβ * άοΙίαΓοΙιίβδ ' : αηά ίΐ ι?\ΓΕδ αΙ)θϋΙ Νον. 405 β• ^• '^^ΐϊβπ Ηβ 
ΕΓΓίνεά ι^ίΐΐι Ηίδ β^εΐ οί 2θο ΐΗΓ€ΐη6δ ίη ΐΗβ δοΓοηία Ουίί {ίδ. 307)• 

λόγοι... 7Γ€ρι τ^ς €ίρΐ7νι;9] Τΐιβ ΑΐΗεηίαηδ 'ρΓοροδοά Ιο Α§ίδ Ιο 
1)Θ€θΐηβ αΐΐίβδ οί δραιία, ΓβΙαίηίη^ Λβίτ ιναΐΐδ επώο αηά ΛεΐΓ 
ίοΓίίήβά ΙιαΛοαΓ οί Ρ6ίΓα€υδ': Ογο16 νιιι. 30^. Α^δ τείβιτεά 
Λβ βηνοχδ Ιο Λβ ΕρΗοη, \ν1ιο Μτουΐά ηοΐ ενεη τβοείνε ΐΗειη : 
Χεη. Η. π. 2. 1 1 — 15. — η7« Φν^ψ, 'ρβαοβ', ηοΐ */^ ρεαοε': 
866 /η Εταίρ${Η. § 97» "^^^ θάνατον, ηοίε, ρ. 209. 

§ 6. €}ΧΎΐφ€ναι και /ιΐ({λιστα...καταστΐ7σασ0αι] '(}1^η1^^η§ ΐΗαί Ιΐΐ6γ 
Καά ίουηά αη 6χε6ΐΐ6ηΐ ορροΓίαηίΐγ, αηά (Ηα( (Ηίδ \να5 (1ΐ6 πιοπΐ6ηί 
αΐ νΙιίοΚ Λ67 ιν6Γ6 πιοδί ΙΛβΙγ Ιο εοηδίίΐυΐε ΙΗ6 §ον6Γηπΐ6ηΙ ίη 
αεεοΓ(ΐ3ΐιε6 ^Λ ΛεΐΓ ονη νί6ΐνδ*. \νβ οαηηοΐ Γ6η(ΐ6Γ — *ΐΗ3ΐ 
Ιΐΐ6γ Ηαά ίουηά &η...ορροι1υηί(7 ίο εοηδϋ(υΐ6 (Η6 §ον. οδ ηιυείι 

Οδ ρθδδί5ΐ6 (και /χ(ίλιστα)' 6ί&...αδ ίί καταστ. (Ι6ρ6η(ΐ6(1 Οη ^ιληφ. 
καιρόν, \ν6 πιυδί Γ6ίΐά, Λβη, (&δ ΌοΙ)Γ66 δαγδ,) και μαλιστ αν.,, 
κατα/ττησασθαι, ΟΓ και /ιάλιστα καταστησ€σθαι : ίοΓ 1ΐ6Γ6 νομίζαντί.^ 
καταστησασθαι ^^\x\ά ΙίΕτάΙχ πιβαη αηχΐΗίη^ 1)αΙ *ΐΗίη1ίίηβ ΐΗαΙ 
Χ\ϊ^γ Ηαά €οηδΐίίυΐ6ά '. €ρ. ΟΙ^τηρίοΗοε § 2, ηοίε οη γ€νησ€σ' 
^αι, ρ. 189 : αηά /« ΕναίοείΗ, § Ι9ι φοκτο κτησασθοχ (\ν^Η6Γ6 Ιΐΐ6 
οοη(6χΙ δΗοΐ¥δ ΛαΙ ω. Γ6ί6Γδ ίο ΙΗ6 ίιιΙαΓβ), ηο/^, ρ. 204. 

§ 7• τιιίιαρχοΟκΓας] Τΐιβ οοπιπιαηάεΓδ οί ΐΗβ ίπΜ ιη/αη/τγ 
(ταίιαρχοι) \νοα1ά 1ιαν6 άβπιοοΓαΐίο δ^ηιραΛίβδ, \νΗίΐ6 ί1ΐ6 ί7Γπ6Γ9, 
ΛνίίΚ Λβίτ ΙηΙ)α1 οοπιπιαηάβΓδ (φυλορχοι), ινοαΜ, οδ ΙΗ6 ^νβαΙΛίβΓ 
οίοδδ, 1)6 Ιΐΐ6 ηαίυΓαΙ αΐΐίβδ οί οΙί^ατοΗχ. Ορ. ΑπδΙ. Ρο/. νι [ιν] 3. 
3, οσαις νόλ€σιν ίν τοΓί ϊπποις ή δννα^ι$ ην, όλιγαρχίαι πάρα τούτοις 
^σαν : αηά ίό. 13. ίο. 

α/ϋΐωσγ€πω9] *1))γ δοπιβ πΐ6αηδ ΟΓ θΐ1ΐ6Γ*. 1^γ3. οη χχίν. 2^ 
ΙηναΙ, § 2 ο, αΐΓαιΤ€$ γαρ €ΪΘισθ€ ιτμοσφοιταν καΧ ^ιατρίβειν άμου γ€ 

νου, Ορ. αμόθ€ν. Οη ΐΗ6 δί6πι ά/ιο — ρ6Γΐι. αΐίίη ίο ίΗαί οί ιΓϊ — δ6β 
Ουη. ^^, Εί^ηι. 6οο. ΡΡ• 56, 57] Ν0ΤΕ3, 213 

βονλονντό] ΐηίβΗΐ ΓβρΓβδβηΙ €ίΛ6Γ α βούλονται ΟΓ α αΐ' βονλωνται : 
1ΐ€Γ€ ίί Γ6ρΓ€δ6ηΐ8 Λβ 1αΙΐ6Γ. 

Κλ€οφώνη] 6 λνρονοιός, — ΐΗβ άειηα^Οβυε \ιτ1ιο Ιβά Λ€ ροριιΙαΓ 57 
ρατί/ αΐ Λί8 ΐίιηο : Σ,γ3. ογ. ΧΙΧ. § 4^» Κλ6οφώντα δ^ παιτ€5 ίστ€ 
ΟΤΙ ΐΓολλα ^η; δΐ€;(€ΐρισ€ τα τ^5 π6λ€ως πάντα και νροσ^Βοκατο 
•πάμπολλα Ικ της αρχής ^χίΐν (οηά γ^ί άϊ^ά ροΟΓ). 

§ 8. €ιγΙ δ€κα στάδια] /.Λ Ιο ΐΗο Ιβη^ΐΗ οΓ 2ΐΙ)θυΙ ίΐ ιηίΐβ αη(1 
α ςυ3.Γΐ€Γ. 

€??/] οΐίΐίςυε οί Ιστί (ηοΐ οί τ/ν). Αοο. Ιο ΑβδοΗίη. ^Γαί^. Ζ^αί, 
§ 7 6, ΚΙοορΗοη ΐΗΓοαΙβηεά * Ιο οιιί οδ ίή& Ηβαά οί αηγοηβ \ν1ιο 
ιηοηΐίοηβά ρεαοε'. 

§ 9• λ€γ€ΐ ΟΤΙ. . .€ΰρ);σ€σ^αι] * Ηβ δαγδ ΐΗαΙ, ίί Λβχ αρροίπΐ Ιιίιη 
εηνογ νίΐΐι ρΙβηαΓγ ρο\ν^6Γδ Ιο ΐΓβαΙ: Γογ ρεαοΰ, Ηο \νί11 ββΐεοί α 
ρ€αο6 (7Γοιτ/σ€ΐν, ΧΛ €ίρΐ7*^»') ΟΓΐ δυοΗ ΙβΓΠΐδ {ωστ€) ΐΗαΙ ηο 1)Γ6Ε€Κ 
δΐιαίΐ 1)6 ιηαάβ ίη Λβ ννβ,ΙΙδ, αηά ΐΗαΙ ΑίΗεπδ δΗίύΙ δυίΤεΓ ηο οΐβΐη- 
ιηβηϋ \ν1ΐ3.ί6ν6Γ: αηά "Ι ΐΗίηΙς'*, Ηβ ίκΐ^βά, " ΐΗαΙ Ι δΙιαΙΙ βνβη 
οΙ)ΐΕίη δοιηε ΓαπΗοΓ α(1ναη1α§;€ ίοΓ Ιΐΐ6 όίγ Γγοιπ ΐΚβ Ι^3.αβ(ΐ2ΐ6- 
ιηοηίαηδ ". ' πο4€Γΐ' €ΐρηνην^ Χεη. ^^^^, ιιΐ. 2. 1 2. — ποίησαν ώστ€ 
ιηίβΐιΐ (ΐ6δδ ^β11) 1)6 ΐΕίζεη οδ = * Ιο βίίεαΐ ΐΗαΙ' ηο 1)Γ6αο1ι δΗαΙΙ 1)6 
ηιαάβ : ορ. ΙδοΙίΓ. Αίίν. 3ορΗ, § ι, πεποιτ/κασιν ώστ€ δοκ€Γΐ', κ.τ.λ. 
Γογ ποίησαν ίηδίβαά οί ποίησα (ογ -οι) αΓΐ6Γ οτι, ορ. Χβη. €γκ, ιι. 
4> Ι5> ακούω οτί.,,γ€ν€σθαι (ΓοΓ €γ€νοντο), — οιοιτο <ΐ6ρ6η(ϋη§ οη οτι: 
1ΐ6 53.1(1 οϊομαίΐ ορ. δορΗ. Ρ/ΐί'/, 6 1 7• — ΤΗ6 δΐιΙ)]60ΐ Ιο δΐ€λ€Γ»', 
€λαττώσαι ίδ ηοΐ τους Λακ€δ. υηάβΓδΙΟΟά, 1)υΙ αυτόν, Τ1ΐ6Γ3.ϊη6η6δ. 

§ ΙΟ. τω πρότερα^ €Τ€Ϊ] Ι η 4^5 β-^• — ΡΓοΙ). οη Ιΐΐ6 οοο&δίοη 
\νΙΐ6η 11ΐΓ66 η6\ν στρατηγοί ^ν6Γ6 αρροίηΙεά (Χβη. Ιί, ιι. ι. 1 6). 
Τ1ΐ6 ρ6θρΐ6 νν6Γβ άοιιΙ)ΐ;ΐ6δδ άίδ^ΐίδίβά \νίΐ1ι Ιιίδ οοηάαοί ΐΗβ γεαΓ 
1)6ΓθΓ6, ν1ΐ6η 1ΐ6 Η&ά 1)66η ίΐοΐίνβ ίη ρΓΟουπη^ Ιΐΐ6 ίικίίοίαΐ πιιΐΓάβΓ 
οΓ Λ6 06η6Γ3,1δ 3Λ6Γ ΑΓ^ηυδΕ6. ΤΗιγΙ^εΙΙ ί11^η1^δ Ιΐιαί ίη ύιο-ί 
αβαίτ Τ1ΐ6Γαπΐ6η6δ \ν2ΐδ Ιΐΐ6 ΕββηΙ οΓαη οΐί^ατεΐιίαιΐ ρίοΐ (ι ν. 138). 

§ II. Ιλθων ΤΕ19 Αακ. — πολύν χρονον^ Τ1ΐ6Γαηΐ6η6δ ψ^ηίβηί ίο 
Ι,γδαηάβτ, ^Ηο ιναδ ηο>ν ΙίΙοοΙ^Εάίη^ Ιΐΐ6 ΡείΓαειίδ [Χβη. Ιί. ιι. 2. 
9], αηά ιβπίΕίηεά \νίΐ1ι Ιιίπι Ί1ιγ66 πιοηϋΐΐδ ογ πιογ6*, οη Ιΐΐ6 ρΓ6- 
ί6χί ΐΗαΙ Ι., άβίαίηβά Ηίπι. Ιη Ιΐΐ6 ίουηΐι πιοηΐΗ, αΐ Ηίδ ονη 
Γβςιΐ6δϋ, 1ΐ6 ^218 δ6ηΙ Ιο Ι,ααβάαεηιοη οδ α ρΙεηίροΙβηΐίαΓγ, ^ίίΗ 
ηίηβ οο1ΐ6α^6δ: Χβη. Ιί, π. 2. 1 6 Γ. Ι-^δίοδ οπιίΐδ Ιΐΐ6 νίδίΐ Ιο 
Ι^χδοηάβΓ, 2ίηά ΓβριεδεηΙδ ΐΗε Ιοηβ δοίοιιπι οί ΤΗβη αδ πίΣΐάβ αΐ 
8ρατΙα (€κ€ΐ). 

;. 15 214 ΞΕΣΕΟΤΙΟΝΞ. [Ι,ΥδίΑδ 

διαβιίι;... άιτόρως] *Γβίυοβ γοα ίο άβδίίΐαϋοη', — \)γ Λο ρΓβδ- 
5υΓ0 οΓ Γαιηίηε, ινΗίεΙι "ν^ταδ βίΓεαάχ 8€ν6Γ6 νντΗβη Ηο Ιΰί^ ΑΐΗΰπδ 

(φόντο... ΐΓθλΛον$ τφ λχ/χφ αΊτοΚίίσθαχ^ Χβη. Ζ^ II. 2. 1 4)• — αιτόρως 

15 ηο( ίη(1ίδρ6η8αΙ>ΐ6, 1)ΐι( ηΰίΐΗβι ίδ ί(, Ι (11^η1^, α ^Ιοδδ. 

§ 1 2. ουκ η\θ€ν €« τα διτλ. αναν,'] * 1)€ε2,υδ6 1ΐ€ άί(1 ηοΐ εοιηβ 
Ιο ραδδ ϋΐ€ ηίς1ι( 2Χ Ιιίδ ροδί': ερ. Χβη. Η. ιι. 4* 24, €{€κά^€νδον 
δ^ και οΐ Ιπ7Γ€Ϊς Ιν τφ Ώώιιω. $0 ίη ΐΗ6 ραηίε οΓ 4^5 ^'^' ^^^ 
Ηορ1ίΐ€δ ν€Γ€ ΟΓάβΓβά Ιο ιηυδΐ€Γ υηάβΓ απηδ ίη Ιΐΐ€ 2ΐ§οπι (αηά 
1)ίνοιιαε Λδΐβ), Αηάο1^. Σ>€ Μ^5ί, § 45» ^^^> Ρ• 17^• 

^κ€ΐν(ρ...ταντ)7] * δο, Ιιανίηβ εοηΐήνβά Λβ αρροίηΐιηοηΐ οί α 
εουΚ Ιο \χ^ Ηίιη, αηά Ιιανίη^ (αΐ^εη δ6α(δ ίη ί( ίη Ιΐΐ6ΐηδ6ΐν6δ, ΐΗο 
ρΓθΐηο(6Γδ οί Ιΐΐ6 οΐί^ατεΐιχ ρυ( ΚΙβορΗοη (ο (Ιβαΐΐι Ι^χ ιηβαηδ οΓ 
Λίδ ρΓ€ΐ€χΙ'. Αεε. Ιο Ι,χδίαδ ογ. χχχ• ^ ιο Γ., Λβ βουλή, νηύι 
Ιΐΐ€ εοΓηιρϊ εοηηίναηεο οί Νί1^0Iηαε110δ ((Ηβη α νομοθ£της\ εΐαίιηβά 
Λ Ιο^αΐ η§λΙ (ο δίΐ ίη ]α(]^6ηΐ αίοης ΐ¥ί(1ι Ιΐΐ6 όίΐεαδίδ — ώ$ 
χμη την βουλην σνν&ικάζ€ΐν, ΚΙοορΗοη Ιιαά αΐτεαάχ άβηουηεβά 
Ιΐΐ€ βουλή, — ψασκων σνν€στάναι (ΐ¥αδ ίη Β. εοηδρίπιεγ &§αίηδ( Ιΐΐ0 
ΌβιηοεΓαεγ), ίδ. 

1ν τ5 προφάσ€ΐ τ.] 63.ί(6Γ αηά ΟοΙ)€ΐ εοη]. Μ. Βηί Ιν^*1>γ 
ιηβαηδ οί', ερ. Ιν Βόλω αγ€ΐν (δορΗ. Ρ/ιΐί. 102), ίν λιταΓς στ€λλ€ΐτ 
{ιδ. 6ο), Ιν λογοις ν^ίθ^ιν {ίδ. 1394)- 
58 § ^3• τοιανπ/ν, ην...€γνωμ€ν] *3. ρ€αε€ οί ύϊΒΐ ε1ΐαΠΐεΐ6Γ 

"«τΐιίεΐι δΙβΓη βχρβήεηεο ^υ§Μ υδ Ιο Ιεηον': ΙΙγν., ^αβΜ ίο Ιίποντ : 
ην = οιαν, Εδ οΓί. αίΐβΓ τοιούτος. Ορ. δΐιοΐίδρ. ΑίΓί IV. III. 6. 24, 
*3ί4^Λ γί'ύΐ Ι Ιιανβ η^Λο^ Ι αιη δυΓΟ Ηο 1ςηοΐ¥δ ηοΐ'. 

Ιξηλάθημ€ν] Ορ. /η Ε^α^Οί^Η. § 95> ίζ€κηρύχθψ€ Ικ της 
9π>λ€ως, ηοί^, ρ. 209. 

§ 14• ^...κατασκώ/ται] * ΡοΓ ίΐδ (6πηδ ν€Γβ Ιΐιαί...ι;^β δΙιουΜ 
άβδίΓΟγ*. Τΐΐβ δυΐ)]. Ιο ^ν ίδ €ΐρηνη, ΐνΐΐίεΐΐ, Οδ = σνμβασις οτ ομο- 
λογία, ΐα]&6δ ΐΗ6 ίη£η. 

§ 15- λ€γομ€νψ, κ,τ.λ.] Τ1ιβδ€ πιοη [δϋ:οπιΙ)ίε1ιί(ΐ6δ αη(1 (1ιβ 
άΰΐηοεπιϋε ρατίχ, § 13] 566ίη^ ύιαί, (Ηου^Η ίΙΐ6 Χ3ΐ\ί ινοδ οίρβαεβ, 
Ιΐΐ€ ινοΛ Γοαίΐγ ίη Ηαηά νοδ Ιΐιβ ονοΓϋιτοιν οί Λο Ό6ΐηοεΓ&ε)Γ, 
δοίά ύΐΒΧ ϋιοχ εουΐά ηο( αΐΐον δΐιείι (€πηδ Ιο 1)6 ΤΒ,ύή^ά'. — ονόμ. 
λ€γομ. €ΐρ., Ιίΐ. 'ϋιαί ((Η6 απ:αη§6Πΐ6η() ^κτοδ ηοηιίηαΐΐχ ^<ζ//α/ ρβ&εε '. 
Τ1ΐ6 εοη]. γενομάτην ίδ υηδυίί2ΐΙ)ΐ6, δίηεβ ρεαεβ Ηαά ηοΐ 566η 
εοηε1υ(ΐ6<1 : ιν6 δΗοηΙά Γ6(ΐιιίΓ6 γιγνομ€νψ. Ε.62ΐ(1, ινίΛ Όοΐ5Γ66, 
6ίΐ1ΐ6Γ ουκ &ν ίφασαν ίπιτρίφαι, οτ ουκ ίφοίτοΛ^ Ιπι,τρ4φ€ΐν : ερ. § 45» 
αηά &1>ον6, § 6, ηοί^, ρ. 2 1 2. ΡΡ. 57— 59] ΝΟΤΕΞ. 215 

ουκ έλ€ουιτΓ€ς...ΐΓοΐ7σ.] ' ΝοΙ 5€€αιΐδ€ ΐ1ΐ€ίΓ ρίΐγ νοδ ιηον€(1 
1)7 ΐΗο ΛΓβαΙβηβίΙ άοδίηιοίίοη οί Ιΐΐ6 ναΐΐδ, — ηοΐ 1)€αιυβ€ ΐΗεγ 
δΗταηΙε ίτοιη Λβ ΐΗοα^ΙιΙ οί ουι ίίβεί \^ύϊί% δυηβηάβΓβά Ιο δραΠα 
— ίοΓ Λβδβ Λίηβδ άΐά ηοΐ Ιοιιείι ί/ΐ€ηι ιηοΓΟ ηεατίχ ΐΗαη ΐΗΰγ 
ΙοιιεΙιοά ενειγ οηβ οί γοιίΓδβΙνβδ — 1)ΐιΙ 1)€εΕυδ6 χΥί^γ ρβΓοβίνεά 
Λαΐ Ιΐιίδ ΐ¥2ΐδ Λο ν&7 ίο ηιίη γοητ Οοιηιηοην€α1ΐ1ι : Λβχ ^νοΓβ 
ηοΐ, 2ΐδ δοιηβ αΐΐβ^ο, Γ6ΐυε(Εη( ύϊΒΧ ρβαεβ δΗουΙά 1)6 ιηαάο, 1)υ( 
ΐΗβγ <ΐ6δίΓ6(1 Ιο οΙ)ΐαίη ίοΓ ίΗ€ ΑίΗοηίαη ρβορίβ α ρβαοο οη 1)βηβΓ 
Ιεπηδ ίΚαη ΐΗβδβ'. — Ι,χδίαδ Ηοδ ίο δ1ιο\ν 1\νο ΐΗίη§δ : (ι) Ιΐιαΐ ίΗ€ 
(ΐ6ΐηοεΓ3(δ ν6Γ6 π§1ιί ίη οΙ);€ε(ίη^ (ο Μ/> ρΰαεε, (2) ϋήζΧ (Ηβ^ 
δίηοοΓβΙγ ά6δίτ6(1 α ρβαεο, αηά νβιβ ηοί ραΓδίιίη^ α ρατίγ ιν3χ- 
ρο1ίθ7 ίη δ€ΐβδΗ (ΗδΓΟ^αΓά οί Ιΐιο €χίΓβιη€ δυίίβΓίηβδ βηάιΐΓβά 
\>γ ύίύτ ίοΐίοιγ-αϋζοηδ. ΤΗεχ ^ουΜ Ιιανο ιηαάβ δοοηβοεδ, Η6 
δ2ΐ5Τδ, Ηοΐ¥6ν6Γ ραίηίυΐ, ίί Λβδβ δΕοηβοβδ Ηα^ ΐίθ\./ητ{Ιΐ€Τ ίηνοΐνβά 
(1ΐ€ (ΐ6δ(ηιε(ίοη οί (Κβ €οιηΐΏοη\ν6α1(1ι. 

§ 17- €ΐλοντο] *ιηίκι ΙοουΗο : αη νμο^ΐΚΛντοΤ ΌοΙ)Γ60 : 1)ΐιί 
€ΐΙλ. = *€ΐ€€ΐ6ά' αδ ΐΗβ ΙβοδΙ οί 1\νο €νί1δ. Ιδθ1(Γ. ΡΗιΙίρρ, % 93» 

€ΐΧ6μην μη πον€ίν. 

την ^κκλ, την ΐΓ€ρ\ της €φ.] ΤΗβ ιηββϋη^ οί Λ6 Εΐίΐίΐβδία 
αΐ νΐιίοΐι ίΐιβ ρεαεο νοδ αεεβρίβά Ιοοίε ρΐαεβ, αεε. ίο Χεη. Ιί. 
II. 2. 22, οη Ιΐΐ€ άαχ 3^ϊ^τ ΐΗ€ Γ6ΐυΓη οί ΤΗεΓαιηβηβδ νίίΗ ΐΗο Ιεπηδ 
οίίβΓβίΙ \)γ δρατία. Ιη ΐΗβ Α/ίί^ 0^αίοη^ ι. 270 «ί?/^, Ι Ηανβ ^ίνβη 
Γθαδοηδ ίοΓ (ϋδδβηϋη^ ίιοιη Οιοίβ'δ νϊ^ντ (Ηαί Α^ΟΓαίοδ Ιαίά Ιιίδ 
ίηίοπηαΐίοη α^<^ ίΐιο εΕρίΐυΙαίίοη οί Αίΐιβηδ, αηά ίοΓ 1)6ΐίενίη§ 
ύΐΒΧ ί1ΐ6 Αεεουηί οί Ι^/δίοδ ίδ εοιτεεί ίη ίΐιίδ ρατίίευΐατ. 

§ ι8. ου ^ν€ΐδότα €κ€ΐνοις] * ΐΗοιίβΙι 1ΐ€ νοδ ίη ηοηβ οί Λβίτ 59 
δ60Γ€ίδ '. — Ικ€ίνοις, ι1ΐ6 Οβηεπιΐδ αηά ίΗε (Ιβιηοεπιίίε ρατίγ : αυτοΓί 
1)€ΐοιν, ίΗβ οΙίβαΓεΙιίε εοηδρίΓαΐοΓδ. 

§ 19• όπως ν, νμιν νποφαίνοιτο] ΟθΙ)Γ66 ΐνουΐά ΓΟαά φαίνοιτο, 
ί1ιίηΙ&ίη§ ΐΗαί υπό Ιιοδ ατίδβη ίΓοηι νμϋν : 1)υί νποφ, 6χρΓ€δδ6δ ινίιαΐ: 
ίδ Ηίηίβά ϊ>γ Λε Ιοοίε οί ΐΗαί αΙ)ουΙ νΐιίεΐι ΐ¥β ε«ιηηοί 1)6 δυτβ. * Ιη 
οτά^τ ίΗαί ϋΐ6 αβαίτ ιηί^Ηί Ιιανβ α ιηοΓβ ρίαυδίύΐο εοΐοαι ίη χοιίΓ 
6γ6δ'. — ^καΐ νμας: *χου, ίοο' ινίΠ δ6β (οδ εΐεατίγ Οδ ΐΗο δρεαΙίΟΓ 
Ιιίιηδβΐί). 

Ικπ€μνουσί\ 'δεηά ίοΠΗ' (ίΓοπι ίΗβίτ δβειβΐ εοηηείΐδ), *Iη&1^^ 
ΛβΐΓ επιίδδοτχ*. ϋοΙ)Γ66'δ €ΐστΓ€μπσυσι \νο\ι\ά 1)6 ιηοΓ6 υδυαΐ 
(ερ. Αη(1ο1^ Ι)^ Κεά, § 4» ^ήκηις 8* €ΐσπ^μπονσι : Ιδθ1&Γ. Ι)^ Βΐξίζ 
% 7» μηνντάς €ΐσ€π€μνον) : 1)υ( Ι άο ηοί ί66ΐ ε6ΐ1α!η (Ιιαί ίί ίδ η^Ηί. 

15—2 2ΐ6 5ΕΙΕεΤΙ0Ν3. [Ι,ΥδίΑδ 

\την προ των τριακ, β.'\ ρΐαίηΐ/ α βίοδδ \ν1ιί€ΐι Ιιαδ οτβρί ίη ίτοιη 
%2θ αά ίηϋ. 

Θ. τον του 'Ε. κολονμ€νον\ ΤΗβ ηίοΐεηδίηε *Έί\αφ6στικτο% (* όαρ- 
ρΐ€ά Ηΐζβ α (ΙββΓ') ηιαγ Ηανο 1)€€η Ιΐιαϋ οί α δίανβ ογ ΓΓ6€<1ιιιαη, — α 
1)Γαη(ΐ€ά στιγματία^, Ρ€γ1ι. κοιλον/χένον. 

§ 2θ. ίλίγιτο] *ιν6Γβ ρΓοροδδά'. ΤΗίδ, Λβ πίδδ. Γ€α€ΐίη5, 
ινίιίοΐι δ1ιο\ν^δ ΐΗβ ψηφίσματα ίη ΐΗβ Γπαΐ^ίηβ, ίδ ιηοΓ6 νίνΐά Λαη 
Ιΐΐ€ οοηίεαΐ:. ίγ€ν€το. 

καΐ ως τοιουτ. ονσιν αυτ. νονν ΐΓροσ€χτ7Τ€] * αηά ΐΗαΙ (Γΐ'α), Ιίηοτνίη^ 
Λέπι ίο 1)€ δΐιοΐι, («5ς τοι. ονσ.,) γοΜ τηαγ οατβίυΐΐγ ηοΐβ ΐΗβΐΓ 
οοηάιιοί': /.λ Λίδ Ιίποτνίεάββ ντίΐΐ Λιον Ιί^Ηΐ οη ΐΗβ ίαοΐδ \\τΙιΐοΙι 
Ι Ηανε Ιο τείαΐβ. ΒϋΙίΙίβΓ νίΛ οηε πίδ. /χ»} προσιχητί, * ιηαγ άίδ- 
Γβ^ατά Ιΐιβιή *, αηά δο Κβίδίεβ οοη]. ησσον : 1)ΐιΐ ΐΗίδ άβδίτογδ ΐΗβ 
ροίηΐ. 

§ 21. €ν άίΓορρητω] Ορ. Αΐκίοΐί. 2?^ ^/>'ί/. § 45» 'ί ^^ βονλη,,. 
^ζ(λθονσα Ιν άπορμητω, η, ρ. 176. δΐΓ&η§6Γδ (ιδιώται) \ν6Γ6 οίΐοη 
ρΓ6δ6ηΙ 2Χ ΐΗθ δίΐίίηβδ οί ΐΗβ βουλή, Ό^τη. ^ Ζ. § 1 8, το γαρ βον- 
λενηφιον μ€στον ην ιδιωτών: Ιο ιηον€ ΐΗαΙ Ιΐιβγ ννίΐΗάΓαν, \ιταδ 
μ€ταστησασθαι τους ιδιώτας, Α^δοΐΐίη. /η Οίεε. § 125. 

τοις τ()Τ€ καθίστ, Ίτράγμασι] ' ΤΗβ ^ονβΓΠΠίΘηΙ ΛνΙιίοΗ \ν2ΐδ Λοη 
ίη ρΓ0€65δ οί Ββίηβ €5ΐα1:)1ίδ1ΐ6ά', = α τότ€ καθίστατο — Ιΐΐθ ΟΙϊζοχοΙιγ : 
— €Κ€ΐνοΐ9, ΐΗε άΰΐηοοΓαΐία ορροδίΐίοη. 

§ 22. νυνι 8^...€ψηφ.] *1)υί, αδ ίΐ \ίΓαδ, ΐΗο Οοαηοίΐ ροδδεά 
Ιΐΐ€ ίο11ο>νίη§ (ΐ6αΓ€6 ' — τη^τ^Ιγ ίοΓ ΐΗε αιτεδί οί Α^ΟΓΕίοδ, ίηδίεαά 
οί οοιηρείΐίηβ ΤΗεοΙίΓ. Ιο §ίν6 3. αοιηρίβΐβ Ιίδΐ οί ηαιηεδ. 

60 § 23• ^ν αγορςί] Τ1ΐ6 Ί7ηΓοδα/χ€ΐα αγορά ίη Ιΐΐ6 ΡείΓαβίΐδ, 
Αηάοΐί. Ζ>£ Μ^5{. § 45> Ρ• 25. 

Νικίας... Νικο/χ€η79] δυρροΓίθΓδ οί ΐΗβ άβΐΏοοταΐία ρατίχ, ιηοη- 
Ιίοηοά οτλγ Ηειβ. 

οΰχ οία /3£λτι<ττα] * δβ€ίη§ ΐΐιαί ΐΐιβ δίαίο οί αβΕΪΓδ ίη ΑΐΗεηδ 
ΤΓΟδ ηοΐ α11 ΛαΙ οουΐά 1)β άεδίΓοά*, = ου τοιαύτα οΓα ίν οιτα ^€λ- 
τιστα €17/. θ6ΐη. Όδ Οοτ, § 207, Λ ου τα βίλτιστα Ιμου ΐΓθλιτ€ν- 
σα/ι.€νον. 

ττρσησεσθαι, κ.τΧ] *δαί(1 ΐΗαί ΐΗβγ οουΐά ηοΐ αΐΐον Α. Ιο 1)6 
ΐΕΐ^εη αλναχ, — νίηάίοα1:6(1 Ιιίιη ίΓΟίη αΓΓ6δΙ (άφτ/ρουντο), αηά οίΤβΓεά 
1)αί1, Ιίίηάΐηβ ΐΗεπίδεΙνεδ Ιο ριοάαοε Ηίιη 1)€ίθΓβ Ιΐιε ΟουηοίΓ. 
άφαφ^Ισθαι €ΐ$ €λ€υ&€ρΜΐν = νίηάίΰανύ ίη ΙίΙετίαίίηι : 1)ΐι( Α. ιι^αδ ηο( ρρ. 59—61] Ν0ΤΕ3. 21/ 

α δίανβ, αηά ΗβΓβ αφτβρ, τα^τύγ = *Ε5δ6Γΐβά Ηίδ η^Ηΐ Ιο Ι^ο αΙ ΙαΓ^ε' 
α^αίηδΐ οΐ αγοντ€ς. Οο56ΐ ιναδ ηο( π^Ηΐ ίη α1(6ήη§ ναρίξ^ιν ίηΐο 
ΐΓαραίξ€ίν: ΐΗβ δυΓβΙχ *ρΓθάα€€δ' (7Γαρ€χ€ΐ) ΐΗε 1)αίΐ66, Ιΐιε αοςυδβΓ 
* 1)ηηβδ ' Λβ αεευδβά * ίηΐο εουΓΐ ' (παρ<£γ€ΐ). 

§ 24. τον βωμον Μουΐ'.] ΤΗβ αΙίαΓ ίη ΐΗβ Ιβιηρίβ οί ΑιΙειπίδ : 
Μονια/;(ΐας ναός Ά/}Τ€/ϋδθ9, Ρ3.ΐ1δ. Ι. Ι. 4* 

§ 25. Ίταρορμ. δυο ττλοΓα Μουν.] * Ηανίη§ 1)Γ0α§Ηί 1\νο 1)θαΙδ 

αίοη^δίάε Λβ δΗοΓβ αΐ Μυηγοίιία'. ΤΗε 1)1οο1ία(1β οί ΐΗβ ΡβίΓίίευδ 
ηεεά ηοΐ 1ιαν€ ΙιίηάεΓβά ΐΗίδ (Χβη. /Γ. ιι. 2. 9> ί^ιβ Ρβίορ. ίίβεΐ 
τά ττλοΓα €Τργ€ τον €Γσ7Γλου) : δ€6 Αί/ί^ 0^α{ο^5^ Ι. 271, ηοίβ, 

€ω5 τά πρ. καταστ.] * υηΐίΐ ηυίθΙβΓ ΐίιηβδ': ί,€, υηΐίΐ ί1ΐ6 ΙΟΓίηδ 
οί ρβααβ δ1ιου1(1 Ηανβ 1)6βη ήχε(1, αηά ΐΗβ δΐήίβ οί ρατάβδ ίη 
Αϋΐ6ηδ αΐΐαγβά. 

§ 27. βίλλα μΧν δι^, κ.τ.λ.] * ΒαΙ Ιΐϊίδ ίδ ηοΐ αΐΐ — γουΓ δίΐϋαΐίοη 
ναδ ν6Γ7 όίβίεΓβηϋ ίΓοηι ΐΗβίΓδ*: />. πιυαίι ηιοΓ6 ρεηίουδ, ίί γου 
δίαγεά : ίί ίΗβ^ ντεΓΟ τοα^γ Ιο βο, πιυαίι πιογο ^ουίά ^οη Ηανβ 
1)6οη δο, Ηαά γου ποί Ηαά α δοοιεϋ υηάβΓδΙαηάίη^ \νίΐ1ι Λβ 
βονβΓππιβηί. 

βοχτΌ.νισΒψα.ϊ\ ΟίΐίζβΠδ \ν^βΓ6 ρΓΟίβΟΐβά ίΓΟΠΙ ΙΟΓίϋΓβ 1))Τ το 
ΙνΧ 'Σκαμαν^ρίον ψηφίσμχι, Αηάοίζ. Ι)^ Μγ$ί, § 43» Ρ• 25. 

ου ΊτατρίΒα, κ.τ.Χ] *γοιι \νου1ά ηοΐ 1ΐ3.ν6 ίοΓδαΙίβη γοαΓ Ιαηά': 61 
ΑβΟΓίΐΙοδ, Εοο. Ιο Ι-χδ., 1)€ίη§ οί ίοΓοί^ αηά δ€Γνίΐ6 οη^ίη. ΤΗβ 
ν. ι α7Γ€λιΐΓ€ς = ' (ΐυίΐΐεά * : κατέλ, (ορ. καταλίίτόντβς α^ονβ) Μιείΐ 
1)€ΐιίη(1*. 

§ 28. προσποι^] ί^• ά7Γθκτ€ίναι, αδ 1)6ΐθ)ν § 75» ** Η•^ ^^^ Μ 
άποκτ€ίνας προοητοΜίται (αποκτ€Γναι). 

παρ€σκ€υάσθη] * οοηΐήνβά * (1)θΙ\\'6€η ΑβΟΓ. αη(1 ΐΗβ βονλη) : δο 
ΐΓαρασι«€υασαντ€ς, § 12. 

το \Ι/ηφισμα] ΤΗβ θΙ)36€ΐ οί ΐΗβ η6\ν ψήφισμα, 08 ^ 29, 3^ 

δΗον, \ΐΓΕδ Ιο αιιΛοπδο ΐΗβ αΓτβδΙ οί ΑβΟΓαΙοδ, ηοΙ\νίΐΗ5ΐαη(1ίη§ 
ΙΙίΕΐ Ιγγυηταί Ηαά 1)6€η ίουηά ίοΓ Ηίπι : § 24. 

§ 3θ. €κομίσθησαν] ΑβΟΓ. αηά ΐΗβ οϋΐ6Γ ρβΓδοηδ ηαπιοά ίη 

§ 54» Οί,.,νπο τη^ βονλη^ μ^τατίμφθησαν. 

η δ€ αρχή αοτη\ ΤΗβ ιηοΓβ υδυαΐ ίοπη ινουΐά 1)β άρχη 8* αντη, 
Ορ. Αηίίρΐι. Σ>6 Οαεά, Η€τοά, % 93, ν1ΐ6Γ€ Λβ πίδδ. Ηανβ την τιμΑύτ 
ρίαν 04 ΐ7'^€ΐν τανη^ν, *Λαί ΐΗίδ Ηοδ οοπιβ οη ΗβΓ αδ α ρυηίδΗπιβηΙ': 
/7ί?/^, ρ. 167. ΤΗβΓβ ίδ ηο ρΓαοΐίοαΙ άίββΓβηοβ ίη χ^λχ^: Λβ άίίΤβΓβηαβ 21 8 ΞΕΙΕεΤΙΟΝΞ. [Ι-ΥδίΑδ 

Ίτί/σηη Ί& Ιϋίβ ΛαΙ ΐ5βί^€€η (ι) 'ίΐιβ 1)β^ηίη§ οί Ιΐΐ€ βνίΐ ιγαδ οη 
11118 ^8€' — η άρχη ανπ} ίγίν. : αηά (2) 'ΐΐιίδ 56αιιη€ ϋΐ6 1)€£ίηηίη^ 
οί Λβ βνίΐ', — αρχή ανη; Ιγίν., νίτίααΐΐγ = αρχή τοντο 4γ€ν, 

^ΊΓ αυτοφωρφ] *Ι νίΐΐ οοηνίοΐ Ιιίπι ίη Λο νβΓγ Λοί', — Ι.Λ Ι νίΙΙ 
8ΐιον ρΓ6εί86ΐ7 Κοΐ¥ &η(1 ν1ΐ6η 1ΐ6 (ϋά ίΐ. 

§ 3ΐ• Ιίρρίύτο.,.ονσψ] '8ο νί£;0Γ0ΐΐ8ΐ7 ικτε8 ΰιο Οοιιηαΐ 1)6η( 
οη ιηίδεΙιίβΓ: ΤΗικ:• ιι. 8, ίρρ^αντο ^$ τοτ ιτόλψον. Αΐ ήτ^ ύι^ 
Οουηείΐ Ιιαά αεοορίεά Ιΐιβ ανωννμος μηννσις οί Τ1ΐ6θ1&η(θ8 (§ 22) : 
ΐΗβη Α£;οΓ. Ιιαά ^νβη ο^τίΒάη η3ΐη68 (§ $6) : αικί, οίΙβΓ ύΐ2Λ, ύι^ 
Οουηεϋ 8ΐί11 ρΓ688ε(1 ίοΓ ιηοΓε: ΐΗίδ ίαε( ι;^^ εΐίείΐεά \)γ (1ΐ6 
Ιρώτψτίζ (§ 3^» τοίννν). — £κ<0κ, ^ηεε 1ΐ6 Ιιαά ηο( γεί 1)€€η ύιτεαίεηεά 
ινίΛ ΙοΛίίΓε, (ερ. § 27), ανάγκη, 

[μ€τά τοντο... πολιτών] αη ίπίειροΐαϋοη ίτοιη § 5^1 ^ ΒοΙ>Γ6θ 
8αι^. 

§ 32. Μονν. €ντω0€άτρφ. ΤΙιυε. νΐΐΐ. 93> ^^ ^^ προς τ^ ΜονννχιΙ^ 
Διοννσιαχοκ θίατρον ίΧθόντις και 0€/Α€νοι τα όπλα Ι性ζλησίασαν 

(411 Β. α). Τΐιβ Λεαίτε να8 αί Λβ ν. ν. δΗε οί Λε Μυηγείιίαη 
ΙιίΙΙ — ίγιγν€το, 'εαιπε Χο 1)ε Ιιείά'. 

ουτ9^ σφόδρα] * 8οιηε ρεΓδοπδ νετ6 δο αηχίοαδ ΐΗαΙ Ιΐιε ίηίοι- 
ιηαΐίοη Γε^Γάίη^ ΐΗε ΟεηεΓοΙδ αηά ώε Ιηίαηΐιγ ΟοιηιηαηάεΓδ 
δΐιοηΐά 1)ε Ιαίά 1>εί(»:ε ϋιε ρεορίε α8 νείΐ, (ίη Γε^^ατά (ο ύιε ούιεΓδ, 
ΐΐιε ίηίοπηαΐίοη Ιαίά 1>είθΓε ΐΗε Οουηεϋ δοίϋεεά,) ύΐΒΧ ϋιεγ \)ήη^ 
Α^οπΚοβ 1)είθΓε ΐΗε ρεορίε ίη ΐΗε ΕΙ^Ι^Ιεδία αίδο ' (καΐ €Κ€Ϊ), καΧ 
Ικ€Ϊ,..€ίς τον δ., ϊ.€. 'ΐΐιειε αΐδο', αηά ίΛίί ϋηαε ύείοιε ώε ρεορίε. 
— άιτ€χρη^ κ,τ,Κ ΌοΙ)Γεε ίδ ΓΪβΙιΐ ίη εοηάεπιηίη^; μηνυσις αδ α δείιο- 
Ιίοη, 1)υ( €ν τβ βουλζ ίδ ρΓθΙ>. ^εηαίηε : ί( ηιαί^εδ ϋιε εοηΐπίδΐ νίΐΗ 
Ιν τφ 8. εΙεατεΓ. Ορ. § 33• 

62 § 33• αναγνωανται] ί€, ο γραμμΛΤίύς, 

καΧ τα Ιν τζ β,, κ.τ.λ.] ΧΓ. ανοτγραφίντα ι ^\)θύί ΐΐίοδε ηαπίβδ 
ΐ¥ΐιίο1ι νετε βίνεη 1)είθΓε Λε Οουηεϋ αηά ΐΚοδε ινΗίεΙι νετε 
§ίνεη 1)είθΓε Ιΐιε Εΐίΐείεδία'. 

§ 34• €ΜΓ€ΐΓλ€νσ€] Χεη. Η, ιι. 2. 23, βοί€ ^€χ€σθαι, την 
€ΐρηνην. μ€τά δ€ ταντα Ανσαν^ρός Τ€ κατ€πλ€ί €ίς τον Π€ΐραια 

[ΗίΐΗεΛο Ηε Ηαά 1)εεη αΐ αηοΗοΓ οίΤ ΐΗε Ρείκιευδ, νρος τον Π., § 9] 

και οι φνγάδις ΐίατ27€σαν κ<ιι τα Τ€[χη κατίσκατττον χητ αύλητρί&ων 
νολλβ ΊτροθνμΛ^ νομίζοντ€ς Ικ€ίνην την ημίραν ΤξΙ 'Ελλβίδι αρχ€ΐν της 
ΙΧ.€υθ€ρίας, — κατ€στάθησαν^ *ινεΓε ίηδίβΐΐεά ίη οίϋεε' (κατάστησαν 
ΜΟΓε βεηεΓοΙ, 'νετε εδί^ΜίδΙιεά') : ερ. ΑηϋρΗ. Ι?€ ΟΑοτοίί. § 1 1, 
ρ. 1 8, κατ€στάθην χορηγός. ρρ. 6ι — 64] Ν0ΤΕ5. 219 

{35* κρίσιν... ΙίΓοώνν] 'ρΓοεββάοά (ο όΪΓβεΙ (1ια( (1ΐ680 ιηβη 
βΐιοΰΐά 1)6 (Π6ά 1>6ΓθΓ6 (1ΐ6 Οοιιηείΐ': 1)ΐι( κρίσι» Ιποιονντο = ΐκρινον, 

ο Β^ Βημο^] *ινΗβΓ€αδ Λβ νοΓάδ οί Ιΐΐ€ ρβορίβ'δ όβΟΓβο Ιιαά 
1)6€η, * 5€ίθΓβ Ιΐΐ€ (οΓάίηαιγ) οουΠ, ινίίΗ α ίαιγ οί 2θοο". 

§ 36. €ΐ,..Ικρίνοντο] *ΙΓ Λβχ Ηαά 566η οη ιΗοΙγ Ιτίαΐ 1)€ΓοΓβ 
ίΗο οτάΪΏ2ίτγ εουΓΐ, ΐΗβγ νοιιΜ Ηανβ 1)66η ίη α ίαΐΓ ιναχ Ιο 56 
αοςυίΐΐ6(1': ΐΗ6 ΐτηρατ/, Γ6Γ6Γηη£ 1ι6Γ6 Ιο α ζοηϋηηαί 2ίζύοη ϊηρα^ί 
1111)6, ν}ΐ6Γ6α8 Ικρίθησαν , , Λσώθησαν ^«τουΜ }ΐ3.ν6 πΐ6αη( δίιηρίγ, 
*Ιί ΐΗ67 Ηαά 566η 1116(1, 1Η67 ινουΐά 1ιαν6 566η 2ΐθ(ΐυίΐΐ6ά'. Ορ. 
ΟοοοΙνιτίη § 49• 2. 

ίκ φ] Γ6ί6Γηη§ Ιο ^8ι; : ' ίοΓ ηον, νΐΓΐΐ6η γοα οοαΜ ηο 1οη§6Γ 
άο αηγ ^οοά, γοα λαά Γ660^ί56ά Ιΐΐ6 ά68ρ6Γαΐ6 δίΐυαίίοη οί 
Αΐ1ΐ6η5'. — ννν δ*, * 5υΙ α$ ίΐ νοδ', νίΐΐι Ηιείοτκ ρΓ6δ., οδ ίη § 22. 

§ 37• ^^* ''ων βάθρων] *ΤΙΐ6 Τΐιίτίχ 5α1 οη Ιΐΐ6 δ6αΐ5 υδυαίΐγ 
οεευρί6ά 5γ Ιΐΐ6 ΡΓ6δί(ΐ6ηΙδ οί ΙΗ6 Αδδ6πι51)τ* (50 ίη ηυπι56Γ). 
Ορ. Ρΐαΐ. Ρ^οί, 3^5 ^> ι¥Η6Γ6 Ηίρρίοδ ϋΐ6 δορ5ίδ( ίδ δ66η ίν Θρ6ν*^ 
δτιπΌυη(ΐ6ά 5^ Ηίδ 562υΓ6]:δ ^Ι βάθρων. 

καΖίσκονς] 'υπίδ' ίοΓ Λ6 δ6αΓ6ΐ 5α11οΙ, — Λ6 ψηφοί 56ίη§ 
<ΐΓθρρ6(1 11ΐΓου§1ι α ίιιηη6ΐ-δ1ιαρ6ά Ιορ (κημός). Ι,γΙευΓ^. Ιη Σ60€τ, 
§ Ι49> δνοΓί' καδισκοιν κ€ψ.€νοίν^ τον μίν προδοσίας τον δι σωτηρίας 
ιΓκαι. 

§ 33. ούδ€νος απ€\ΐΓηφίσαντο'] Τ1ΐ6 ΤΗΐΓΐ/ αίΐ6ην2Τ(1δ αδδυιη6(1 63 
Ιΐΐ6 η^Ηΐ οί ρυΐΐίη^ Ιο (ΐ6αΐ}ι ^ΐΗοαΙ Ιτίαΐ αηγ οη6 νΗο ^ντοδ ηοΐ ίη 
ΙΗ6 Ιίδΐ (κατάλογος) οί 3000 • Χβι^• -^ "• 3• 5 ' • ^Ρ• ^Γ0ΐ6 νιιΐ. 
327• 

§ 4θ. μ€λαν τ€] Β2ΐίΐ6Γ αηά $Ευρρ6 ννοιιΐά οηιίΐ τ€ : Γ6(αίηίη^ 

ί(, \^6 Πΐυδί δυρρθδ6 α ραΐΐίο (^.^., ο^ρομίνη^ αποΜίραμντη^ Κ€καρ^ 
μ€νη) ΙΟδΙ 56ίθΓ6 ΟΓ αίΐ6Γ ι^/ϋΐφ. 

§ 4ΐ• δ4€0€το] ηοΐ δΐ€τίίθ€το (ΐΚου^Η €λ€γ€ν, 6(6.), 56αιιΐδ6 ΐΗβ 
(6δ1αιη6η1αΐ7 άίδροδίΐίοη — Βίάθ€σις, Ιΐΐ6 πια1ίίη§ οί α Βιαθηΐίη — ίδ 
αη αεί εοηιρΐ6ΐ6ά αϊ α ά66ηίΐ6 πιοιη6η1. 

§ 42. τιμωρ€Ϊν] τιμωρ€ίσθαι εοαίά δίοηά '.^ ερ. Ιη Εναίο$ίΗ» 
§ 35> νΐΓ€ρ ν/χών τιμωρούμενους, ηοί€^ ρ. 207 : 5ιι1 Ιΐΐ6 αεΐίν6 ιη2ΐτ1:δ 
ηιΟΓβ εΐ6αΓΐχ ΐΗαΙ Ιΐΐ6 εαυδ6 ίη ι^ΗίεΙι Ιΐΐ6 ρυηίδ5ηΐ6η1 ίδ ίΐ6Εΐ1 
ίδ αηοΐ1ΐ6Γ'δ. ^\ 

§ 44 τον9 Ικ 2αλ.— ^{ *£λ€νσ.] €ρ. Ιη ΕταέοείΗ. § 52, ϋ^θων β4 
(Επΐΐ0δΐΙΐ6η6δ) μΛτα των σνναρχόντων €ΐς 'Ζαλαμινα και '£λ€νσΓνοίδ€ 220 ΞΕΙΕΟΤΙΟΝΞ. [1,Υ8ΐΑδ 

τριακόσιους των πολιτών αΊτηγνγ^ν €ΐ$ το ^€σμωτηριον, και μιφ 
ψήφ*^ αντων απάντων θάνατον κατ€ψηφίσατο, — τους ίνθά^, 3,( Αΐ1ΐ6η5« 
Ιη 1.75. ΟΓ. XXV. § 15 3 δρ€α1^€Γ οίαίιηδ οτ^άιί ίοΓ ηοί Ιιανίη^ 
ξτΰίύή^ά Ηίδ εηιηίϋίεδ άιιήη^ Λβ ΟΙΐξΒΐο\\γ. δοβ Ιη Εναίθ5ίΗ. 

% 3θ, Ρ• 52. 

§ 47• •'^'^ €φασαν €ΐΓΐτρβ^αι] Κβαά ονκ αν Ιφασαν, ΟΧ 6ΐδ€ 
€τητρόΙ/€ίν : ορ. § 1 5• 

§ 48. απ€κτ€ΐνας, κ.τ.λ.] ΤΗβ νθΓ(1δ τρ ΐΓΟλ€ΐ οοουΓ Λποβ ίη 
Λβ δεηΐεηαβ. ΒείοΓβ €7Γΐ)8ουλ€υ€ΐν ύι^γ ατβ οίεατί)^, οδ Όο1)Γ6€ 
δαίΛΓ, αη ίηΙΰΓροΙαΙίοη, είΐΙιεΓ ίΓΟπι Ιΐιο ρΓ^νίουδ ογ Λτοιη Ιΐιβ δΐιΐ)- 
δβςυεηΐ οίαυδβ. * Υου ρυΐ Ιΐιειη Ιο άβαΐΗ, \)γ (Ιβηουηείηξ; ΐΗειη 
03 ρ1οΙΐ6Γδ α^αίπδί ΐΗβ ΟοιηιηοηνεαΗΙι'. Τ1ι€Γ6 ίδ ηο 3.1>δΐΐΓάίΐ)Γ 
(οδ δοιηε Ηανβ Λου^ΐιΐ;) ίη ΐΗίδ, δίηοβ Λβ οΐίβ^ατοΐιίοαΐ Βουλιί 
οΐ3,ίηΐ6(1 Ιο Γ6ρΓ€δ€ηί: ΐΗο Οοιηιηοηνοαίΐΐι, αηά \νουΙά αβίεαί Ιΐιβ 
Ιαη^αββ οΓ ραίποΐίο οίΐΐζβηδ. — ΒοΙ)Γ66, νπΛ βτεαΐ ρίαυδϋ^ϋίΐχ, 

αη'€κτ€ΐνας μηννσας^ αΰτος €τηβουΧ€νων τω ττλ. τφ υ. 

65 VII. ΠΕΡΙ ΤΟΥ 2ΗΚ0Υ. [Ογ. νιι.]— * Οη Λε δαοΓβά ΟΗνο'. 
ΤΗβ ιη3,η ίοΓ νΗοιη ΐΗίδ άβίεηοε νοδ ιντίΐΐεη — α ήοΐι ΑΛεηίαη 
οίΐίζβη (§§ 21, 3 ι) — ^^<^ οήζϊηαΙΙγ Ιϊβεη οΚατ^βά ινίΐΐι άοδίΓοχίηβ 
α ηιονΐα^ ογ δαοΓεά οΗνε, οη α ίαπη νΐιίοΐι 1)6ΐοη§6(1 Ιο Ιιίιη. Αδ 
Ιο άο Λίδ \νΕδ α ίΓαικΙ υροη ί1ΐ6 ΤΓεοδαΓγ, ΐΗο Γοπη οΓ Ιΐΐ€ 
οπ^ίηίΐΐ αοοαδΕίίοη Ιιαά 1)66η οη αρο§Γ&ρ1ιέ (απεγράφψ, § 2). 
ΒαΙ Λο οΗοΓββ ιναδ ηοΐ δυρροΓίοά \)γ Λε ρεΓδοηδ ν\τΙιο Ιιαά ΓοηΙβά 
ίΓΟίη Ιΐΐ6 δίΕίο Ιΐΐ6 ρΓοάαοε οί ϋΐ6 πιΟΓίΕβ οη ΐΗίδ Γοπη (οΐ Ιωνημ^νοι 
τους καρπούς των μορίων, § 2). ΤΗβ Εαοιίδ^Γδ Ιιαά ΐ1ΐ6Γ6ίθΓ€ οΗαηξεά 
ΙΙιοΐΓ βΓουηά. ΤΗβχ ηο^ν οήατ^ο ΐΗε άβίεηάαηΐ πιβΓβΙχ ¥?ίΐ1ι υρ- 
Γθθΐίη§ Λβ /€η€€ά'ίη είητηρ (σηκός) οί & ηιοΓία; αηά ύι^γ Ιαγ 
2ΐ§3.ίηδΙ Ηίπι απ ίηάίαίπιοηΐ ίοΓ ίτηρί^ίγ. Τ1ΐ€ αΐιίβί αοουδβΓ ίδ οηβ 
Νίΐίοπιαοΐιοδ. 

ΤΙίΓοαβΚοαΙ Αΐΐίοα, 1)6δί(ΐ6δ ί1ΐ6 οΐίνβδ ινΚΐοΗ νοΓβ ρπναίβ 
ρΓορβΛγ (ιδιαι ^λαιαι, § ιο), ί1ΐ6Γβ ιν6Γ€ οΛδΓδ -«νΙιίοΗ, λνΗβΐΗβΓ 
^ο\νίη§ οη ρυΙ)1ί€ ογ οη ρηναίε Ιαηάδ, ^6Γ€ οοηδίάεΓβά οδ ΐΗβ 
ρΓορβΓίχ οί ΐΗβ δίαΐβ. ΤΗβδο τνεΓ© οαΐΐβά ηιοηα^ {μορίαΐ) — Λο 
Ιεββηά 1)6ίη§ Ιΐιαί Λοχ Ηαά 1)66η ρΓορα^αίεά (μ€μορημ€ναι) ίτονα 
Ιΐιβ οη^ηαΐ οΐίνε ^νΐιίαΐι ΑΐΗοηβ ΙιοΓδβΙΓ Ηαά οαυδΰά ίο δρΗη^ 
υρ οη Ιΐιο ΑΙίΓοροΙίδ. ΤΗΐδ ΛβΟΓγ ^αβ οοηνεηίεηί ίοΓ Λείτ οοη- 
δΟΓναΐίοη Οδ δίαίο ρΓορβΓϋχ, δίηοε, Ιογ βίνίη§ Ιίιβπι α δαοΓβά 
οΙιοΓαοΙβΓ, Ίί ρ1α€€(1 ΐΗοπι άϊτ^αΐγ ιιηάβΓ Ιΐιο οαΓβ οί Λβ ΑΓείο- 
ροβοδ, ννΗίοΙι οαηδβά ΐΗοπι ίο 1)6 νίδίΐεά οηοβ α πιοηΐΐι 5γ Ιη- ρρ. 64, 65] ΝΟΤΕΞ. 22 1 

δρβοίΟΓΒ {Ιπψ€Κψαί^ § 29), &ηά οηοβ 2ΐ )τβαΓ 5^ δρβοΐαΐ Οοιη- 
πιί58ίοη6Γ8 (γΐ'ώ/χον€5, § 25). Το πρΓοοΙ & /«^πα τναβ 2ΐη οβίεηοβ 
ρυηίδΗα^Ιο \)γ 1)2ΐηί8ΐιιη6ηί απά οοηβδοαίίοη οί βθθ<1δ (§ 41)• 

Τ1ΐ6 οοδβ ίδ Ιτίβά ^7 Ιΐΐ6 ΑΓβίοραβΟδ υη(ΐ€Γ ΐΗβ ρΓβδίάβηογ 
οΓ Ιΐΐ€ ΑγοΗοπ ΒαδΠβυδ. ΤΗβ οβίεηοβ ^αδ αΐΐβ^οά Ιο Ηανβ 1)€6η 
οοιηηιίίΐεά ίη Ιΐΐ6 αΓοΗοηδΗίρ οΓ δυηίαάβδ (§ 1 1), 01 95• 4> 
397 Β•^• Το 3ΐιά§β ίΓΟίη § 42 (τοσουτφ χρόνω υστ€ρον) Λβ ίηαΐ 
Ιοοίί ρ1αο6 ηοΐ εαΓϋει ΐΗαη 395 β•^ ^ ψο^2\Αγ ΙαΙβη — ^^///Ιτ Ογλ- 
Λ?Γί, Ι. 289. 

§§ 17-25. 

§ 1 7• €τι τοιννν] ΤΗβ δρβαΙίβΓ Ηαδ 1>€βη αΓ^ίη§ Λαΐ 1ιβ οουΜ 
ηοΐ Ηανο άβδίΓοχεά ΐΗβ οΗνε \νίΐΙιουΙ ΐΗο 1ίηο>νΐ6(1ββ οί Ηίδ δίανεδ. 
Ηβ ηο^ν Εάάδ ίΗαΙ Ιΐιβ άβεά ^οιιΜ Ηανο 1)€€η Ηα5ΐ6 Ιο άβίοοίίοη 
1)7 (ι) ίοπΐΐ6Γ ΙεηαηΙδ οί Ιΐιε ίαπη, § 17 : (2) ραδδ€Γδ-57, (3) ηεί^ΐι- 
1)ουΓδ, § 1 8. 

€1 παφίστη μοί] *ίΓ ίΐ 1ΐ3,θΙ 00€υΓΓ6(1 ΙΟ 1116 ': ί\€, *ίί Ι Ηαά 

1)06η δο ΠΙ-αάνίδεά ' αδ Ιο ρα7 ηο Ηεεά Ιο τηγ δίανβδ. Ορ. Λο 

(Γαηδ. Ιδί αΟΓ. Ραΐΐδ. ΙΧ. 14• 6, τούτο *Έ7Γα/Α€ΐνώνδςι π<ψ€στησ€ν.., 

ά7Γαγαγ€Γΐ', *11πδ δυ§§6δΐ6ά ίο Ε. ΐΗαί 1ιο δΗουΙά Ιβαά ΐΗειη 

τοσούτων μ€μ.] * \^Γΐΐ6η δο ιηαη7 ρβΓδοηδ Ηαά τεηίβά Λβ ίαπη'; 
Λβ δρβαΙίβΓ Ηανίπβ \^1 ίΐ Ιο ίοητ άίββΓβηΙ ΙεηαηΙδ ΐη δυοοβδδίοη, 
1)6ίθΓ6 Ηο Ιοοίί ίΐ ίηίο Ηίδ ο\νη Ηαηάδ (^ 9» ^ο)• μ^-σθονν οί Ιαηά- 

\θχά, μίσθονσθαι οί ΙοηαηΙ : § ίο, Άλχιςι...^/χισ^ωσα,...κςίτα...Προ>- 
Τ€α5 Ιμισθώσατο, — συν€ΐδϋτων *ίη Λβ δ60Γ6ΐ' (ΐΗαΙ α ιηοηα Ιιαά 
6χίδΐ6ά οη Ιΐΐ6 Ιαηό). 

'πμοθ€σμία%\ *\ν1ΐ6η ΐ1ΐ6Γ6 νοδ ηο δΙαΙιιίΕΐ)ΐ6 Ηιηίί Ιο 1117 1ί3.- 
1)ίΗϋ7': ί'.^. Λ γραφι; ιηίβΗΐ 1)ο Ιαίά αΐ αη7 Ιβη^Ιι οί Ιίιηβ ^ί€Γ Ιΐιο 

^6^6(1 οββηοο. Ιη δΟΠΙβ ε&δ6δ (λ^. ΐΗβ γραφή τταρανόμων) Λβ 
νροθ€σμία \νταδ α 7^^• 

Τ0Γ9 €ΐ/ίγασ/ϋΐ€ΐΌΐ5] * νΐιίΐβ ίΐ ιναδ Ιΐΐ6 οοπιπκ)η ίηΙΟΓβδί [προσήκον, 
αοο. 3.1>δο1.] οί αΐΐ \ν1ιο Ιιαά ^οιΐίβά ΐΗβ ίαιπι ΐΗαΙ ΐΗβ οΐίνο δΗοιιΜ 
1)6 δαί6, δΟ Λαί, ίί αη7 οί Λβπι \νβΓ6 ίηουΐραΐεά, 11167 οουΐά Ιιανβ 
Ιαίά Ιΐΐ6 1)1απιβ οη Κίπι Ιο \ν1ιοπι 1Ι167 §3ν6 ηρ ϋ1ΐ6 Ιαηά': {ί,^, 6ααΗ 
νουΐά δΐιίίϋ Ιΐιβ 1)1απΐ6 οη Ιο Λ/'ί οτνη ίηιηι$άίαίε δΐιθ€6δδθΓ : 1ΐ6η€β 
δτφ, ηοΐ φ.) ΡΟΓ προσήκον ίη Λίδ δ6ηδ6, ορ. Ιη ΑξΟΥ, % 15» ρ. 5^> 
ονδιν αντοΓς τοντων π\ίον ^ ν/ιών ίκάστί^ προσηκ€ν. — ϊνα,,.€Ϊ\ον : (}ΐ6 222 ΞΕΙΕεΤΙΟΝΞ. [Ι,ΥδίΑδ 

δβεοηάαιγ Ι6η365 οί ΐΗβ Ιηάίε, ίη βηαΐ ε1αη508 ινίϋι Γνα (ογ ω9, 
όπως) *ά€ηοΙβ ΛαΙ ΐΗβ βηά ΟΓ ο53βοί: 18 άβρ€ηάβηί υροη δοιηο 
ηη/ηΙβΙΙ^ά εοηάίϋοη, αηά 11ΐ6Γ€ίθΓ6 Ϊ5 ηοί ογ Ίναζ ηο( οΗαϊηέά^ : 
Οοοάνίη § 44* 3- — <Μ^•^€γΜα^ οι^^τοντγ οτφ: φ. /ίΊ ΕταίοίίΗ, 
§ 8ΐ, καΐΊτγόρι/πΜ 8^ ^ΕρατοσβόΌνς καΐ τοντον φίλχαν, οΐς τα$ ά^το- 
λογαις ανοώ'€ΐ, /. Λ * οη ινίιοδο δΗοιιΜβΓδ Ηβ ινίΐΐ Ιαγ Λβ 1>ΐΛΐηο οί 
Ιΐίδ αείδ': 1)11( ίη § 64» τα$ απολογίας €1$ Ικ€ΐνον αναφ€ρομ€νας. 

§ 1 8. ΊΓαρ€σκ€υαχΓάμψ'\ *Νον, δυρροδίη^ ΐΗαΙ Ι Ηαά ΟΓΠΐη^βά 
ιηαηβΓδ ίη Λβδβ ςυαΛβΓδ ίΐΐδο' [οδ νεΠ αδ >νίΐ1ι τηγ οίκά-αι], /.λ 
Ιιαά 1)ΓίΙ)6ά Λο ίοπη6Γ Ιεηαηίδ οί Ιΐιβ ίαπη Ιο 1)€ δίΐεηΐ : δο /η 
-^ξΟΚ § 12, ρ. 57» ΐΓαροσκ€νάσαντ€5...8ιχαστι;ριον: § 22, €Κ τταρα- 
σκ€νης, — π€Ϊσαι = (0 1)π5€, Εδ § 21. 

αλλήλων, κ,τ.λ] * Ιςηοΐν ηοΐ ΟΠίγ 5Μθή οί €Εθ1ΐ οΛβΓ'δ οοηοϋΓΠδ 
Οδ 21Γ6 ρΐαίη ίοΓ αΐΐ Ιο δββ ' : αλλ. νίΐΐι ταύτα, β. οοηδίΓ. Ιίΐίβ σου 
τούτο θαυμάζω: αρ. "Ι,γΒ. ΟΓ. XXXI ν. § 2, Λί?/^, ρ. 1 9 1. — *£<»* «"«ρ^ ^*• 
Ίτννθάν., * ίηίοπη Λοπίδβίνβδ αΙ>ου1 ΐΗοδο αίδο '. 

&ίάφοροι ν€ρ\ των Ιμων] * αί ίβϋά ινίΐΗ πιβ 2^>ο\1^ ιηγ ονη ' : των 
Ιμων οηιρίια^ίε, (Ηίη^ ινΗίεΗ αΓ6 ΓβαΙΙχ τηί'η^, 1)υ( \^1ιίε1ι ύι^γ εΐαίιη 
οδ /^/ίτχ ; αΐΐυάίη^ (ο ύουηάαΓχ (1ίδρυ(6δ ογ Ιΐΐ6 ΗΙ^θ. 

§ 19. και μή μόνον ούτω] * ίηδίβαά οί ηιαί^ίη^ αυάαείουδ ε1ΐ2ΐΐ]^€δ 
ίη Λίδ οβΓ-Ηαηά νί^γ (ούτω) οη Ηίδ 1)αΓβ νίοτά (μόνον) ' : ερ. ΡΙαΙ. 
Οοτ^. 494 £, ος αν φ]$ αν€δΐ7ν οντω (ίη ΐΗίδ Γβεΐϋβδδ ίοδίιίοη) τον$ 
χαίροντας, όπως αν χαίρωσιν, €υΒαΙμονας €&αι. 

τα πρ€μνα] ' Λαί τηγ δεΓναηΙδ ευΐ: Λο οΐίνβ-δίυπιρ ουί Ι^γ Λο 
Γθθ(δ, 2ΐηά Λβ ι^ΕββοηβΓ εοΓίβά Λο ινοοά αηά ώτονβ οβ" ΎντίΐΗ ίί '. 
πρίμνα « το στΙλ€χρς, ΐΚβ ΓΟΟίδ ΟΓ δΐυπιρ οί ΐΗβ μορία : ίη § 1 1 ινβ 
Ιιανβ ονβη σηκόν Ικκ€κόφθαι, — κτηκός, ρΓορβΓίγ ΐΗ6 /σΐζδ τοηηά Λο 
δΐηηιρ οί α δαεΓβά οΐίνβ, εοπιίη^ (ο πιεαη Ιΐιο ίβηεο ΊυϋΗ ϋΐ6 
δΐηπιρ. 

§ 2θ. καίτοι... τοτ€] *Νον ίί ι^Οδ γοιίΓ ίαΠΗβΓ (και) άιιΐχ ζΧ, 
ΐλβ ϋηΐ6 (τότ€, ¥τΚ6η (}ΐ6 αΐΐΰ^βά &ε( νοδ Ιιαρρβηίη^) Ιο εαΐΐ Ιΐΐ6 
ραδδ6Γδ-1)7 £ΐδ νί(η6δδ6δ, αηά (ο πιαί^ο (Ιιβ ίαε( Ι^ηο^πι '. 

Ιν τοντφ τ. τρ.] Ορ. Ιη ΑξΟΤ, § 1 2, ίν ττ} προφάσ€ΐ ταύτι;, ;ΐέ?/(^, 
ρ. 2Ι4• 

όντως ^ί€λ€)^ίας] ' αίίβΓ Λυδ ρΓονίηβ γοϋΓ εοδβ, γου εουΐά ηοΐ 
1οηβ€Γ 1ΐ3.ν€ 1)6€η δαδρ6ε(€ά οί εαίιιπιηγ * : — ουκ αν ΐΒόκ€ΐς, γοη 
ντοχήά ηοΐ Ιιανβ ωηϋηηεά Χο δββηι: ίπιρ1γίη§; ωσΐΓ€ρ &όκ€ίς, 
Τ1ΐ6 ΐ¥0Γάδ ιηί§1ι(*πΐ6αη, 'γοα ^τουΐά ηο( ηονιτ δ66Πΐ', ίηιρίχίη^ ρρ. 65, 66] ΝΟΤΕ Ξ. 223 

Ιΐΐ6 ίιηρβΓί. ΓβίβΓδ Ιο Λβ ραδί. 

§ 22. φησα'ς μ 18€Ϊν] * ίί, νΚβη χου &1ΐ€§6ά Λ&Ι γου Ιοιά ββεη ββ 
πιο άοδίτοχΐη^ Λβ δοεΓοά οΐίνε, χοιι Ιιαά ^ηνο1^6ά Λβ ρΓβδβηεβ οΓ 
Λβ Ατοΐιοηδ, ογ οΛογ ΓβρΓβδβηΙαήνβδ οί Λβ Ατ^ίορα^οδ *. φησας 
(Χβη. Ο'Γ. IV. Ι. 22) α Γ&τβ ίοπη, Κ6ί8ΐζ€*δ βιηβηά, οί ψ^ς μη δίΐν. 
ΤΗβ €οη]β€ΐ. φηνα^ μ ιΒων = * Ηανίηρ ίηίοπηθά &£;αίηδί ιηβ [\)γ α 
φάσις Ιΰάά 1>6ίθΓ6 ϋιο ΐΏα^δ(τ3(6δ] αδ Ηανίη§ 1)66η δ6€η 1>γ γοα '. — 
ί7πίγαγ€ς : ΓοίβΓπη^ Ιο Λβ ρΓοα€άιΐΓβ οαΐΐβά Ιφηγψη%^ νΗίοΗ οοη- 
δίδίβά ίη 1>Γίη§ίηβ Λβ ριορβΓ οίδθ6Γ Ιο Λβ δροί ινΗβιβ Λβ οπιηίηΕΐ 
ικτοδ (ο 1>6 α]Τ6δ(6ά : }ι6Γ6 (Η&Ι οίϊίεεΓ ινοιιΜ 1)6 (Η6 άρχων βασιλ€υς, 
ΟΓ ΟΠ6 οί Ιΐΐ6 1'ηιμ€\ψαί (§§ 25, 29) οΙιαΓ^βά 1)7 Ιΐΐ6 Ατβίορα^οδ ινίϋι 
(]ΐ6 αΐΓ€ οί (1ΐ6 δαειοά οΐίνεδ. 

§ 23• 2« €{] νίΐΗ ο« ΙΙιΟΓβ ίδ αηαεοΐουΐΐιοη, αν ηζίου ΐΓΐστ€ν€ΐν 
1>€ίη^ βςιιίν. ίο αν ηλίγχόμψ. Αδ ίο Λβ οοη]θ€ί. δσφ ίοΓ δς (* ίηοδ- 
χηΐΐεΐΐ Οδ '), ορ, § 7» ίν(στασθ€ ϋ, ω βουλή, δσφ μαίλιστα τώις τοιούτων 
έπίμ€λ€ΐσθ€. 

ΙμοΙ καΐ τανη^ν] ' 1ΐ6 1}ιίη1&δ 1\ϊ3Χ (Ιιίδ, Ιοο, [(1ΐ6 ίαεί οί Ηίδ Ηανίη^ 
ηο ινίΐηβδδβδ] ιηυδί 1)β ίιιτηβά Ιο τηγ ρτ^}\ιά{€^' [\)γ ΐΚβ ίηδίημαΐίοη 
ΙΙίΕΐ Ι Ιΐίΐνο 1>ΗΙ)€ά Λβιη Ιο 1)6 δίίβηί]. ταυτι^ν (ί^. την ζ.), νίτ- 
Ιυαίΐγ = τοντο, οδ Αηάοΐε. Ι?ί Ρα€€ § 37» τανη^ν Χαβόντ€ς άφορμην, 
ηο(€, ρ. 184. 

καΐ τούτου, «.τ.λ.] * ΝοΓ άο Ι ΐ¥οη(36Γ αΐ Ηιηι : οί οουτδβ, ινΗβη 
1ΐ6 ίδ 1)Ηη^§ 3. ν6ΧΑϋοιΐδ εΗαΓ^ε, Ηε νντίΐΐ ία1^6 εατε ΐΗαΙ, ίί 1ΐ6 Ηοδ 
ηο νί(η6δδ6δ, 2Χ Ιεαδί 1ΐ6 δΐιαίΐ Ηανε δυείι Οδδεηίοηδ 2Χ εοιηιηαηά^ 
τοιούτων λόγων, αΠε^ϋοηδ οί 1)ηΙ)6ΐ7 οη Λβ ρίοΐ οί Λ6 αοοαδβά. — 
τούτου : βίΛβΓ τοντο οΓ α ο1αυδ6 ^ίΐΗ €ΐ ογ δτι \νοα1ά ιίδυαίΐχ ίοΐΐον^ 
θαυμάζω : 1)υί }ΐ6Γ6 (1ΐ6 δ6η(6ηε6 ου γαρ κ.τ.λ. 1α]{:6δ ί(δ ρ1αε6• €ρ. 
ρ. 1 9 1) ηοί€ οη Σγδ. ογ. χχχιν. § 2. 

§ 24• ιτυρκαΐάς] /ϋοράχι νΐιίεΐι Ηαά 1)66η 1)υΓη( όο^νη, οδ οίΐεη 
Ιιαρρβηεά ίη Λβ πάάδ άυήηβ ΐΗβ Ρβίοροηηβδίαη λΥοΓ. Οη Λβ 
νίΙαΚίγ οί Ιΐΐ6 ο1ίν6 ορ. Η6γ. VIII. 55 • ^^^Κ• ^^^• "• 3°! ϊ^'• 

€ΐΓ€ργάσασ0αι] *€ΐι1ΐίν2ΐΐ6 ίΐδ ίθΓΠΐ6Γ δίΐε': ^7Γ€ργ. οί δαοήΐβ- 
{^ίοιίδΐχ ουίΐίναΐίη^ 5α€Τ€ά δοίΐ, ΑβδοΗίη. Ιη θ€$, § 113, (Λε Αιη- 
ρ1ΐίδδα6Αηδ) €ΐΓ€ΐργάσαντο το π€διΌν (οί Κηδα). 8ο ΐ7Γ€ργασία τη^ γη^ 
της ΐ€ρα$, Τΐιιιο. Ι. 139* 

§ 25• ωσΐΓ€ρ καΧ την αλλην ονσίαν^ * Οδ χηυείι αδ αηγ ρατί οί ιηγ 
01ΙΠ1 ρΓορθΓΐχ '. Τΐιβ μορίαι ν6Γ6 ηοί ραΛ οί Ηίδ ούσια, 1)υΙ 56ΐοη§6ά 
Ιο Λβ 8(2ΐί6, δο ΛαΙ την αλλ. οΰσ. δίποΐΐχ = * &11 πιγ ρΓορβΓίγ 224 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν5. [Ι.ΥδΐΛ8 

1)€$ίά€3^ : Ρ1α(. ΡΗαεά, ι ίο Ε/καΙ λιί^οις και γ^ καΐ τοις άλλοις {[φοι$ 
Τ€ και φντοΐς. 

ηγουμ, ν€ρΙ αμφ.^ * (Ιββπιίηβ ΐΗαΙ Ι 1ΐ3,ν6 ίηί€Γ€δίδ &1 8ΐα1ί€ ίη 
1)0ΐ1ι οί Ιΐΐ6πι ' — ^1)οΐΙι ίη ΐΗ€ μορίαι αηά ίη πιγ ο\νη ρΓορβιΐχ ί '• ^• 
Ιΐ6 Γ6βαΓ(1δ ΗίπίδοΙΓ αδ 1)οιιηά 1)γ ριιΐ^ΐίο άιιίχ αηά Ι^χ Γβϋβίοη Ιο 
ρΓΟίβαΙ Ιΐΐ6 μορίαχ, Ορ. ΟΓ. XXXIV. §19 {ποίε, ρ. Ι93)> ό '^ινδυ1'ος οντος, 
Ιΐΐ6 ίηΐ6Γ6δΙδ δίαΐίδά οη ΙΗ€ πιαίηίβηαηοο οί ±β βοηδίίΐυΐίοη. 

€7Γΐ/ϋΐ€λονμ.€ΐΌυς] Ορ. § 29, ο5 ουτ€ 'γ€ωργων εγγνς τνγχαίν€ΐ ουτ 
€'πίμ€λητης (* ΙπδρεοΙΟΓ ') ΐβρημίνο^, — ΤΗβ γνω/χομ€9 \ν€Γ€ 1ΐίβ1ΐ6Γ 

οίδοίαΐδ, * ΟοπιπιίδδΙοηοΓδ ', ννΐιο πίΕάβ 3. β6η€Γα1 δΐΐΓν67 οηοβ α 

€ργαζ. κ.τ.λ.] 'ευΐΐίναΐίη^ Ιΐΐ6 δοίΐ αΓουηά ΐΗβ δαοΓβά οΐίνεδ' 
(ίο ΐΗβ εηάαη^εηη^ οί ίΐιβ σηκοΓ}: ηοΐ δο ηιυοΗ αδ Ιπ€ρ•γά.σ. ίη 
§ 24, ^Ηίοΐι πΐ€αηδ ίο €α1ίίναί€ ίΗο δροί οη \ν1ιί€ΐι α σηκ6% (ηον 
(ΐ6δίΓ07€(1) Ηαά δίοοά. 

67 VIII. ΚΑΤΑ ΘΕ0ΜΝΗ2Τ0Υ Α. [Ογ. χ.]— ΤΗεοπιηέδίΟδ, α 
γουη§ ΑΐΗεηίΕη, Ηαά 1)66η ίηίϋοίοοΐ \)γ οηβ Ι,γδίΐΗεοδ ίοΓ ίΗιοντίηβ 
ανταχ Ιιίδ δΚίεΙά ίη Ι3α1ίΐ6, 1)υί ΗςκΙ ΐ3€6η αοςαίίίεά. Τ1ΐ6 ρΓΟδβηί 
δρβαΙίβΓ Ηαά Ι^εεη απιοη^ ίΐιε \νίίη€δδ6δ οί Ι^γδίΐΗεοδ, αηά ίη ίΐιο 
οοιίΓδο οί ίΐιβ ίηαΐ Ηαά 56οη οαΐΐεά α ρ3,ΓΓίαί(ΐ6 Ι)^ Τ1ΐ€θπιηέδίθδ. 
Α οβΓίαίη Όίοηγδίοδ, αίδο α \νίΐη6δδ οί ΙτγδίίΗεοδ, \ναδ ηεχί ρΓΟδβ- 
οιιΐβά \)γ Τ1ΐ6οηιη6δΙοδ ίοΓ ρεηαΓγ, αηά ιναδ δεηίεηοεά ίο (3ίδ- 
ίΓαηοΙιίδ€πΐ6ηί (§ 22). ΤΗβ ριεδ^ηί δρεαΙίβΓ ίΗβη 1)Γου§Ιιί Ιιίδ 
αοίίοη α^αίηδΐ Τΐιεοηιηεδίοδ. 

ΤΗβ ΑίΙιεηίαη Ιανν^ α^αίηδί Όείαπιαίίοη (κακηγορία) ρυηίδΐιεά 
\νίίΙι α βηβ οί 500 άποΗπιαδ (αΙ)ουΙ ;^2θ) ίΗβ υίΐεπιηοΘ οί οβΓίαίη 
Γ6ρΓοαο1ΐ6δ ο1αδδ6(1 αδ άπόρρψα (§ 2). Το οαΐΐ α οίίίζοη α ηηιτ- 
ά6Γ6Γ, α δίπ1ί6Γ οί ίαίΗοΓ ΟΓ πιοί1ΐ6Γ, ΟΓ ίο €ΐιαΓ§;β Ηίπι \νίί1ι Ηανίηβ 
ί1ΐΓ0\νη ΛΨΛγ Ιιίδ δΗίβΙά ίη 1)αίίΐ6, τνοδ απιοη§ ΐΗεδβ. ΤΗβ ρΓβδβηί 
οοδβ Ιιαά ϋτ^Β,άγ ΐ36βη δυΙ)ηιίίίβ(1 ίο αΓΗίΓαίΟΓδ (§ 6) ; ίί ηο\ν εαπιβ 
1)€ίθΓβ αη ΟΓάίηαΓγ οοιίΓί, υηάβΓ ίΐιβ ρΓεδίάβηοχ οί ίΐιβ ΤΗβδπιο- 
ίΐιβίαβ. 

Ργοπι § 4 Λβ άαί6 ίδ οβΓίαίη. Τ1ΐ€ δρ^α1^^Γ Ηαά Ι^εοη ίΚΐΓίεβη 
)Γ6αΓδ οΜ ίη ίΗβ ίίπιβ οί ίΐιβ ΤγΓαηίδ (404 — 3 β• ^•)> ^^^ ^^ ^ο^ 
ίΙιίΓί)τ-ίΙΐΓ6€ : ίΗβ δρβοοίι 1)€ΐοηβδ ίΙιβΓβίοΓβ ίο 3^4 — 3 β•^• — ^^^^^ 
θΓαίοτ5, Ι. 293• ρρ. 66, 6;] ΝΟΤΕ 5. 225 

§§ 6—20. 

§ 6. ^ιαντψην] ΤΗο Αΐΐίο δίαιη/ταί ινβΓΟ οί 1\νο. Ιζίηάδ, — 
ρυΙ)1ίο (κλι;ρωτοι), αηά ρήναΐβ, οΐιοδοη (αίρ€τοί) Ι)/ Ιΐιβ ραπίβδ Ιΐιοιη- 
56ΐν68. Η6Γ6, ρΗναΙο ΕΓΐ)ίΐΓ3.ΐίοη ίδ ιηεαηΐ. 

αίτορρι^των] * ΓθΓΐ)ίάά6η * \νθΓ(1δ, \ν1ιίο1ι κηάβΓβά Ιΐΐ0δ6 τνΐιο υεβά 

ΐΐΐβπχ ΙίαΙ^Ιβ (ο 3. δικτ; κακηγορία^. 

άπ€κτον€ναί] Τΐιβ ΐ6Γϊη υδοά Ι^χ ΤΗθοπιηέδΙοδ, αοο. Ιο Λβ 

δρ6α1&6Γ, § 3> τον ττατίρα μ Ιφασκ€ν άπ€κτον€ναι τον ^μ,αντον. 

§ 7• τω νο/χο^£τι;] ^Υβ οΓΐ6η βηά δίπιίΙαΓ ίηΐίιηαΐίοηδ ΐΗαΙ ΐΗβ 
ίηΐ€ηΐίοη ογ ρπηοίρΐβ οί α 1α>ν ίδ ίο 1)β οοηδίάεΓβά ινΗβΓβ ί1ΐ6 /€//α' 
ΐδ ηοΐ βχρϋοίί : ^.^. ΑπδΙ. Μα^, Μογ, ιι. αά ίηϋ, ο νομοθέτης ΙζοΒυ- 
νατ€Ϊ καθ* ίκαχΓτα ακριβώς Βίορίζίΐν : ορ. ΚΗ€ί, Ι. Ι. 

§ 8. ου γαρ ΙίφΓον^ κ,τ.λ.] * Ιί αηγοηο ινοΓβ Ιο οεΙΙ }^ου α 
*' δύϋεβΓ " οί ίαΐΙΐ6Γ ογ ΐηθΐ1ΐ€Γ [Ιΐΐ6 απόρρητα^ ΟΓ α€ΐίοη2ΐΙ)ΐ6 >ν0Γ(1δ] 

γοη ινουΐά οίαίιη (Ιαιηα^βδ ίΓΟίη Ιιίιη : δαΓβΙχ, ίΗεη, ίί αηγοηο \ν€Γ€ 
ίο δαγ ΐΗαΙ γοη Ηαά "δΐηίΐίοη ΗβΓ μγΙιο 1)ογ6 γοιι" ογ "Ηίιη \ντΗο 
1)€βαί γοη ", γοη \ντοαΜ ηοΐ οοηδίάβΓ Ιιίιιι οΙοδεΓνίη^ οί ίιηραηίίγ ογ 
ίηηοεβηΐ: οί ΙΛβΙ \ ¥οτ ύιο ίοπη οί Λε δβηΐεηοβ οΰ δι/που, €Ϊ μεν.., 
€ΐ δ€, ορ. ΡΙαΙ. 6^ί?τ^. 5^2 Α, λογι{€ται δτι ουκ, €6 μ€ν,..€ΐ δ€, κ.τ.λ, ; 
ΒX^άIη£^α^οί^Η, § 36, ουκ ουν δανον, €ΐ /υιέμ, κ.τ.Χ,^ηοίβ^ ρ. 2θ8. — ως 
ουδέν €ίρ. * οη ίΐιβ ^οαηά ύί2Χ Ιιε Ιιαδ ηοΐ ' : 1)αί <ΐ)ς /χΐ7δ€ν, * οδ ίί Ηβ 
Ιιαά ηοί '. 

§ 9• μεμελίτηκας και ποίείν και λέγειν] * Υοΐΐ Ηανο δΐυάίβά 1)0ΐ1ΐ 

Λβ 11ΐ€0Γ7 αηά Λο ρΓαοΐίοε οί αΙ)υδ6 *. 

ρΐψαι την ασττ.] ρΐ7ΓΤ€ΐν, αδ^^^^^, \ναδ δΐΓοη§6Γ Ιΐιαη άποβάλλειν, 
ΜίΥάοΥϊ^ \ϊ\α& ^α^ίη^αυι /α€€Τδ^ \ναδ οαραΙ)1β οί ιηοαηίη^ δίπιρίγ * Ιο 
Ιοδβ ' : Ηεηοβ ρίψαστη,ς ίδ ΐΗβ Ιβπη οί ΓβρΓοαοΗ, οηε ινίιο βίη^^ 
αιναγ Ηίδ δΐιίΰΐά. 

€φψο] ϋοΙ)Γββ, €ΐρηται, \νΗία1ι \νου1ά ΐ5β εαδίβΓ : 1)αΙ ατΓοβ€βλ•η- 
κίναι \ναδ ΐΗε \νθΓά ααΐυαίΐγ ιΐδεά ίη Λο 1α\ν, αδ αρρεαΓδ ίΓοιη ίΗβ 
ερίίοιηο οί Λίδ δρεοοίι (κατά ®€ομν. Β § 5)• ΚοΙαίηίη^ εϊρητο, Ιαΐζβ 
ίί οδ οΐ6ρ6η(ϋη§ οη €ί : * Ιί δοιηο οηβ λνβιβ ίο 82ίγ...3Χίά ίί Ηαά 1)66η 
ρΓ€δθΓίΙ)€(1 ϊ>γ ί1ΐ€ \3,ψ...* Ι ί1ΐ6 αϋίηαΐ ρΓονίδίοη οί ίΗβ Ιαν 1)6ίη§ 
δίαίεά Η^ροϋιεϋζαΙΙ^^ αδ οηβ οί ίΚε άαΐα οί ίΗβ ίπια^ίηβά ααδο. 

€ξηρκ€ί αν σοι.../χ€λ€ΐν] Ύοη \ντοιι1<1 1)β οοηίβηί ίο 1)β δ£ί 
άο\Λτη αδ οηο \ν1ιο Ηαά ΐ1ΐΓον\αι ανναγ Ιιίδ δΐιίεΐά, δαχίη^ πιετεΐχ ίΙίΕί 
γοΐΐ άίά ηοί αατε'. ΌοΙ)Γ6€ νοαίά οπιίί ^ρριψίναι τι}ν ασπίδα: 

^νΓοηβΙχ, Ι ίΐιίηΐε. ΤΗ© ρεΓί. ίδ ίΠοΓου^ΠΙγ Ογ6Λ : * γοη ^νοιιΜ 1)ο 226 5ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. [Ι,ΥδίΑδ 

οοηίβηΐ ίο Ηαν€ ΙΙίΓΟλνη αναχ', ι. λ γοα ινουΐά αεςυίθδεβ ίη ΐΗο 
ροδίΐίοη οί οηο νΐιο τ^£ΐ5 8αί(1 (ο Ιιανβ άοηβ 8θ. Ηΰ 15 δυρροεβά 

(ο δαγ, Ον /Μ>1 μ&ΛΙ. Ορ. Η6Γ. VI. 129) Ον φρονη^ *ΙΐΠΓΟκλ€(%. 

§ ΙΟ. των &8€χα] ' Ογ α^οίη, ίί χοα Ηαά 1)6€η ιηαάβ οηο οί 
Λβ Εΐβνεη [Λβ Οοιηιηί5δίοη6Γ5 οί ΡοΗοε], γοα ινουΜ ηοΐ 1)€ 
δαΗΒήβά ίί ζ. ρβΓδοη ^€Γβ απτοδίβά ίοΓ " ΓθΙ)1)ίη^ α ιηαη οί Ιιίδ οίοαίί " 
ΟΓ " δίΓΪρρίηβ Ιιίιη οί Ηίδ Ιιιηίο '* ; γοα νοιιΜ Εοςαίΐ; Ηίιη οη ϋιβ 
δαιηβ ρΓίηοίρΐ6, 1)€αιυδβ Λε βρίΛβΙ *Ό1οΛ€δ-δΐ€Εΐ6Γ " νοδ ηοΐ 
αρρίίοά Ιο Ηίιη*. — απ-οδ., ίκδιδ., Ιηιβ ρβΓίβΟΐδ ροδδ. : Ιίΐ. * ίί οηβ ιλγ€Γ6 
Ιο ατΓβδί αηοΛβΓ δαχίη^ ύί2Χ (1ΐ€ Ηίιηδβΐί) Ηαά 1)€βη γοΙ)1>0(1': 
αΐΓθδν€ΐν, οί Ι]ΐ6 ΙμΑτιαν : Ικ&Ό€ΐν^ οί (Ηο «//ΐ/ΖιΚΓ-^απηβηί, (1ΐ€ χιτών. 

ουδ' €ΐ...τι^€νται] * ΝοΓ, ίί αηχ ΟΠΟ ν6Γβ οοηνίοίοά οί " Ηανίηβ 
δοΜ α \>ογ ίηΐο δίανβιγ ", ινου1(1 γοη οζϋλ Ηίιη α Ιςίάηαρρετ, — οη 
γοιίΓ ρπηαίρΐβ [€ΐΐΓ€ρ, ντίΐΐι ίυΐ. ίη(1. Α"ΐχ5] οί οανίΠίη^ α1>οιι( νοιάδ, 
ίηδΐ6α(1 οί αΐίβηάίη^ Ιο ΐΗο /α€ί5 νΙιίαΗ 2^1 πΐ€η Ηανε ίη νίβντ νΐιεη 
Ιΐΐ€7 €δ(αΙ)1ί$1ι Ιΐΐ€ Ιεπηδ \ — €ίαγ. : ορ. Η6Γ. ν. 6, πωλ€υσι τα τικνα 
ΙτΓ ^^αγωγ^ (ίΟΓ βχρΟΓίΕΐίοη Οδ δίανβδ). 

63 § II• «"* τοιια;!^, κ,τ.λ.] *\ν6Π, 1ΐ€Γβ ίδ 2ΐηοΛ6Γ ίΐΐαδίταΐίοη, 
3ΐΐ(1β65. ΤΗβ (Ιοίΰηά^αιί αρροατδ Ιο 1)6 δο ανβΓδβ Ιο ΙτοιιΜο ογ βχ- 
6Λίοη ΐΗαί 1ιβ Ιιοδ η6ν6Γ 6ν€η βοηε υρ Ιο Ιΐΐ6 ΑΓ6ίορα£;οδ. Αδ γοα 
αΓ6 α11 &\ναΓ6, ινίιεη εοδβδ οί Ηοπιίείάβ ΟΓβ ίτίοά ίη ϋιαΐ ρΐαεβ, ΐΗβ 
ίεπη βπιρίογβά ίη ΐΐιβ ρΓβΙίπιίηίΐΓχ οαΛδ οί Ιΐΐ€ ρατίίβδ ίδ ηοΐ Λίδ 

[τούτου, ι. Λ ΐΙΐΘ αοουδβΓ <1θ6δ ηοί δΕγ ύί2Χ Λβ ίΙ€€11δ€(1 ίδ άνδρο- 

φόνο^ ; ίί ίδ Λβ ρΗπίδβ ίη \ν1ιίο1ι Ι ΗΕνβ 1)€€η Γενίΐΰά [κτ€ίν€ΐν] ; 
ίοΓ Λο ρΓΟδβουΙΟΓ (1βροδ6δ ύϊΒ,Ι Λο ρήδοηοΓ "ΙιαΛ δίαίη", αηά 
ΐΗβ ρήδοηοΓ Γβρίίβδ, ** Ι Ηανβ ηοΐ δίαίη ". Νθ)¥ ίί ^ιτουΐά 1)β αΙ)δυΓά 
ίΐιαί Ηβ ινΗο Ιιαά 1>€€η Εά3υ(ί§6ά ξυάΐΐγ οί "δίαχίη^" [δΗουΙά δβεΐ: 
ίο ανοίά ρυηίδΗπιβηί] οη ί1ΐ€ ρΐεα ίΐιαί Ηβ ¥ταδ " α 1ιοπιίοί(ΐ6 ", ίΗο 
ρΓΟδεοαίΟΓ'δ δίαίεπιεηί 1ιανίη§ €1ιε㧀(1 Ηίπι νίΐΐι **δ1α7ίη§".' (ι) 
Κείδΐ^β'δ δό^αντα ίοΓ πίδδ. &€ίζαντα ίδ εβΓίαίη. (2) αίΐ6Γ δοέαντα 
ιπ>€Ϊνα4 δοηΐ6 νοιά ίδ Ιοδί εςυίναίβηί ίο άπΌλογ€(σ^α4 ογ αποφ€άγ€ίν, 
*ίΓ7 ίο 86ί οίί\ (3) τον φ€νγοντα, Ι ίΐιίηΐε, δΗοϋΙά δίαηά αίΙβΓ 
ατοίΓον αν €Ϊη, ΒΧίά ύΐ6 τον 1)είθΓ6 δό^αντα δΗουΙά 1)6 οηιίίίβά : ' ίί 
\^οα1ά 1)6 αΙΐδυΓά ίΐιαί ίΐιο ρπδοηεΓ, αίΐ6Γ Κανίης 1>66η αά]υ(]§6(1 
βοίΐίγ οί δίαχίηβ*, είο. 

§ 12. τι γαρ ταντα...δαιψ€ρ€ΐ] 'ΗοιιΐΓ, Ι ^Ι^ (τ^)» ^^ δαείι 
αΐδ6δ (1ίίΓ6Γ ίτοπι ίΐιαί \^Ηίε1ι ί1ΐ6 άείοηάαηί ίδ ρΓεροΓοά ίο πιαίη- 
ίαίη [^«]?' Ζ•^• ίΗε άείεηάαηί αδεδ άΐΓοκτ€ΐν€ΐν, ίηιρ1^ίη§ ανδρο- 
^νος : ίΐιε ΑΓείορα^Οδ/ 7^ υ€Τ5α. ρρ. 67— 69] ΝΟΤΕ 5. 227 

§ 13. λα^)9άν€ΐν] 21 ΗατδΗ αηαεοΐουΐΐιοη 2ΐί(6Γ €Ζ αηά ίοΐΐονεά 
1)7 α^ιοΓς : γ2ιΛ€γ, νίίΗ ΤαγΙοΓ, Γ€&ά Χαμβάν€ΐς. * ΙΓ γοα αοοερί 
ΐΚβ Ια^δ ίη Ιΐΐ6 δβηεε ίη νΐιίοΐι Ι ηον Ιαΐ^β Λειη'; — ούτω, ι. λ μγιιΙι 
α νί6\ν Ιο ΐΗβ δρίπί ΓαΛβΓ ΐΗαη ϊο Λβ ΙβΐΐεΓ. 

ονκ α^ιοις] ΓοΓ ου ίη5(6£ΐά οί /αϊ; 2ΐί(6Γ €1 ίη δαοΐι α 8οη(6ηε6, ερ. 
/η Εναίθ5ίΗ, § 36, /ι^^/^ οη ουκ άρα γρη^ ρ. 2θ8. 

§ 14• «Ιτ ονκ αισχ. κ,τ.λ.] *Νο\ν άο χου ηοΐ ΜαδΗ ίοι \>€\η% 
5ΐιεΗ α δίπιρΐ6(οη οδ (ο δυρροδο (Κα( γου ατε Ιο 1)6 εηήεΗβά, ηο( 
1)χ Λβ Γβ^ατάδ οΓ ραίποΐΐδίη, 1)αΙ 1)^ Λο ριοδίδ οΓ ίιηρυηίίχΡ' /.λ 
^ο γου ηο( δ66 (1ια( βνβιγ οηβ νίΐΐ δοοη Γ6εο^ίδ6 χοα οδ α σνκο- 
ψάκη^ςΡ — ο1!€ΐ δ€Ϊν η-λ. ηεοτίγ = ζοΙΙοςηίαΙΙγ οΐ€€ /Α€λλ€ΐν ττλ. 

§ 15• ωστ< ον 8ννασ0αι] Νθ( ώστ€ /αϊ;: 3, ρ3Τ3ΐΐ6ΐ, ίί ΐΗο 16Χ( 
ίδ δουηά (οδ ί( δεειηδ), Ιο (Ηε αηοϊηαΐχ ίη δορΗ. ΕΙ, 780, ωστ' 

Ό\ϊΤ€ νυκτός νιτνον οντ* €{ ημέρας | ^/ι^ στ€γοί{€ΐν η&ύν, ΤΗε 

* ηιίεδ ' οί 0^εε1^ ςταιηπίΕΓ ικτεΓε ίη (Ιιε ηιαί^ίη^ ίη (Ιιεδε ό^γζ^ αηά 
(Ηε (Ηοα^Ηΐ δοηιείίηιεδ ονεΓΐ)θΓε (Ηε ηοπηαΐ υδα^ε : λεΓε, ίοΓ 
ίηδίαηεε, ΐΗε νττίΐεΓδ \νεΓε ΐΗίηΙίίη^ πιοδί οί Λε ηε§αϋνε./ί«/. 

αν πως, κ,τ,λ.] ' Ίΐ, ενεη 2ίί ϋιίδ 1α(ε Ιιοαι, ι^Ηεη Ηε δίαηάδ 3.% 
γοΜΤ \)2ϋτ, Ηε εαη 1)ε εάαεαίεά, αηά ρΓενεηΙεά Γγοπι (ΓουΜίη^ υδ ίη 
Λε ίυίυΓε *• (€Ϊ ^τ; νροτ^ρον^) άλλα νυΐ', ' 1)εΙΙεΓ ΙαΙε Λαη ηενεΓ ' : 
δεε ηοίε οη δορΗ. Ει. 337• — ΤΗειε νοδ οηε βήμα (ΐΓίΙ)υηε) ίοΓ 
ΐΗε αεευδεΓ, αηοίΗεΓ ίοι ΰιε Εεευδε(1: ΑεδεΗίη. Ιη €ΐ€$, § 207, 
το του κατι/γορου β,^.,.το του φ€ύγοντος, 

Σόλωνος] ΤΗε 1αΐ¥δ νη(1:εη βουστροφη&όν οη ΐΗε ινοοάεη 69 
ΓοΠεΓδ (ά^ν€$) αηά Ιτίαη^ΐατ Ια1)1ε(δ {κυρβ€ΐ^) ριεδεΓνεά ίη (Ηε 
ΡιγΙαηείοη ^ν^ειε Ιεηοινη οδ ΐΗε * Ιανδ οί δοΐοη '. Αεε. Ιο ΡΙαΙ. 3οί. 
1 7> τους Δράχοκτος νόμους πλην των φονίκών άν€ίλ€ν (Ηε εαηεείΐεά) 
άτταντας, 1)αί, οδ ΟΓΟίε δαχδ (ιιι. 1 8ο), 'ΐΗεΓε ίδ γοοπι ίοΓ δαρροδίη§ 
ΐΗαΙ ΐΗε τερεαΐ εαηηοΐ Ηανε Ηεεη δο δ^τεερίη^ *. δοΐοη ινοδ ρορα- 
Ι&ήγ ΟΓεάίΐεά ινίΐΗ ροΐίΰε&ΐ τείοπηδ ΐΗαΐ εαπιε οίΙεΓ Ηίπι (/Λ 169), 
Σΐηά δο αίδο, άουΗΐΙεδδ, τνί(Η Ιανδ ύια( Ηαά 1)εεη Ηείοιε Ηίηι. 

§ 1 6. ΐΓοδοκάκιο^] ΤΗίδ δεηΐεηεε (^ίΐΗ τον πόδα ιτ^νβ* ημέρας 
και νύκτας Μτας) οεευΓδ αίδο ίη ΐΗε νόμος (ίηΐεφοίαΐεά ?) αρ. [Όεπι.] 

ΟΓ. Ι,νΐΙΙ. Ιη ΤΗ^ΟΰΚ, § 105. ΗεδγεΗ. ΊΤοΒοκάίη^' ό ^ τφ ίυλφ Β€σμός, 
ίν ^ οί κακούργοι δ€σ/Α€υονται, οΤον ιτοδοκατοχι;, είϋη^ Ρΐαίο ΟΟΠίί- 
ευδ (είτε. 420 — 39° ^.α). 

ΐΓροστιμησιί] *Ιί ΐΗε Ηεΐίαεα ανατά αη αάάίβοηαΐ ρεηαΐίγ' 228 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. [Ι,ΥδίΑδ 

(ίη αη α^^ταναΐοά οαβο). ΤΗο Ρ^ήΙ^Ιβαη 8υΙ)(1ίνί5ίοη οί Ιΐΐ6 ι/λιαίΐιζ 

ίη(0 Βίκαστηρια Ψ3ί18 5α586ςυ6η( Ιο Ιΐΐίδ \3ίΥΤ. 

§ 17- €ΐΓΐορ#ο;σανΓα— δρασκβί{€ΐϊ'] *Η6 δΗοΙΙ §ίν6 δ60ΐΙΠϋ7> 
οαΐΐίη^ Αροΐΐο Ιο ^ϋηοβΒ Ηίδ οαΛ ' [Ιτηορκ. νοαίά 0Γ(ϋηαπ1γ πίΘοη 
* 1ιανίη§ δ\νθΓη ίαΐδείχ ' Ι)/ Λβ §οά]. — * Ι£ ίη {θ2ϋ: οί ί1ΐ6 ρΓΟοεεά- 
ίη§δ, 1ΐ6 δΗοιιΙά αΐίειηρΐ βί^Κΐ ' : — α (Ιεΐαοΐιοά ρΗτοδο, νΐιίοΐι ίη Ιΐιβ 
οπβΐηαΐ ϊπα,γ Κάνε άβροηάβά οη Ιάν συμβ^ οτ Ιΐΐ6 Ιίΐιο. 

α7Γίλλ€( τ^ θνρψ] * \νΐιθ€ν€Γ δΗαΐδ Ιΐιβ άοοΓ οί Λβ Ιιοιίδβ [Ιίΐ. 
θχοΐαάοδ 5/ Ιΐιβ άοοΓ] \ν1ΐ6η Ιΐιβ Ιΐιίβί ίδ ΐΛΓίΐ1ιίη'...(ΐο ρΓβνεηί ΐΗβ 
Π13516Γ €ηίβπη§, ΟΓ 10 δβευΓβ ΐΗϋ \}\ιτξΐΒΐ?) — απίλλω, 1)0((6Γ 
α7Γ€ίλλω, Γγοπι ΓΟΟΙ Ρ€λ, ινΗοηεβ €ΪΙλω, €ΐλ€ω, αλ-υ-σι-ς, 3, εΚοίη — Λ- 
ί-σκ-ομαι^ €ίθ. ΟϋΓί. ^^. £» § 656. Ηοδγοίι. ςυοΐ6δ απΑλαι 
' 6ηο1θδαΓ€δ ' = σηκοί, ίκκλησίαί : \ν1ΐ6η€β ΐΗε Ι^οη. άπ€Χλάζ€ΐν = 
Ικκλησιάζ€ΐν, Ιο Ηοΐά α5δ6ηιΙ)1ί6δ. 

και μη^Ιν.,.Βίαφψου] * αηά ιηαΐίβ ηο οανϋ οη ύϊΒ,ί αοοοαηΐ:*, — 
δαίά άεήδίνεΐχ Ιο ΤΗεοιηηβδΙοδ : /. ^. *γοα ΟΕηηοΙ ρΓβΙεηά ΐΗαί 
λ€^^ Ιΐΐ6 δΐΓ3.ηβ6 τυοτίί πια1ί€δ ΐΗο χ^/χ<? οί ί1ΐ€ Ιαιν άοαΙ}Ιίιι1 '. 

§ 1 8. το άργνριον στάσιμον] * * ΤΗβ πιοηεγ δΗαΙΙ δίαηά αΐ \ν1ΐ2ΐί- 
€ν6Γ Γ2ΐί6 ΐΗβ ΙεπάβΓ οΗοοδβδ'. ΤΗβ \νθΓ(1 στάσιμον 1ΐ6Γβ άοβδ ηοϋ 
ΓβίοΓ Ιο νίόζήΪΏζ, 1)υϋ Ιο Ιΐΐ6 εχΕοήοη οί ίηΐ6Γ€δΙ αδ Ιιίβΐι οδ Ηβ 

ρΙβΟδεδ ' : /. ^. στάσιμον Ιστι = δύναται ιστασ^αι ΟΓ σταθηναι, Ιΐΐε 1θ3.Π 
οαη $ίαη(ί, οαη τ€ηιαΐη /«/ ί?«/.• ορ. Αηάοΐε. Όε Κ^ά, § 1 1, όσου 
€/ϋΐοι κατ€στησαν^ ^•> Ρ• 1 7 1• Ϊ^^Γ στάσιμος ίη Ιΐΐ6 δεηδβ οί * \ν6ΐ§1ΐ3,1)ΐ6 * 
(^υγω ίστάναι), ορ. Ροΐΐαχ IV. Ι73» ^^^Ο ^^^^5 στασι/χα αδ υδ€<1 ίΟΓ 
στάθμια, * \ντ€ί§Ηΐδ ', Ι)^ ΚερΙιίδοάοΓΟδ {ΐΎα^ηι, Οοηι. 342) : Ρο1>Ί). 
VIII. 21 § Ι, €λκοντα το τΎβ νράζ€ως στάσιμον, ' Ιατηίηβ ΐΗβ δεαίβ 
οί ΐΗβ οπδίδ '. 

§ 19. 011^709, κ. τ. λ] Κεαά οικτρός καΐ ^ονλης την βλάβην 6φ€ΐλ€ΐν: 

ίί €ΐι/αι ίδ ηοϋ α πιέΓΟ §1οδδ, ίϋ ινεηΐ νίΐΐι δοιηε τνοτάδ ν^ΗίοΗ Ιιανο 
1)6εη ΙοδΙ. * Ηε δΗαΙΙ 1)ε τε^υίτεά Ιο πιαίίε βοοά ϋΐιε ίη]ιιΐ7 άοηε 
ίο ΐΗε ιηαίε ογ ίειηαίε δΙανε \ Ορ. Λε νόμος είΐε<1 ίη Σ,γ3. οτ, ι 

§32, €άν τις ανθροϊίΓον ίλ€υΘ€ρον τ) τταιδα αίσχύντ) βίί^ ^ιπλην την 
βλάβην οφ€ΐλ€ΐν. 

το §€ οίκηος θ€ρά7Γοντος] οικ€νς ίη //. αηά Οίί. δοπιείίπιεδ * 3. 
(ίιεε) ιηεηιΙ)εΓ οί 3. Ιιουδείιοΐά ; δοηιεήιηεδ, αδ Ηειε αηά ίη δορΗ. 
Ο, Τ, 75^» ^ δΙανε, οίκίτης, Ιη Ηοπιει βίράττων πδΐι. = α /τί€ 
αΙΙεηάαηΙ — €,ξ, αη εδςιιίτε, εΐε. : ΙαΙεΓ, ίί ίδ δίπιρίγ α πιΟΓε ΗοηοιίΓ- 
αΜβ ηαιηε ίοΓ ΐΗε δΙανε οδ ΐΗε ρεΓδοηαΙ αΐίεηάαηΐ οί Ηίδ πιοδΙεΓ. ρρ. 69, 7θ] ΝΟΤΕ 3. 229 

Ιη ΤΗιιο. IV. 1 6 θεράπων ίδ Λβ δβΓναηΙ οί Λβ δράΛαη ΙιορΗίε: 
ίη VII. 13 ΐΗβ θ€μάποιτ€ς ρ6Γΐι. ίηείυάε ΐΐιβ Γγ€€ θήτ€^ \ντ1ιο Ηαά 5€6η 
ρΓ6δ5€<1 ίοΓ ηαναί δβινίοο, οδ νβΐΐ οδ ΐΗε &ή)λοι. θ€ράνοντ€ς νοδ 
€5ρ. Ιΐΐ6 ΟΗίαη \νθΓά Γογ οικ€ται, ΕυδΙαίΚ. ίζ// ϋίοηχδ. 533• 

§ 20, σι&ηρονς] /.Λ ίιηρεηείΓαΙϊΙγ δΐυρίά — ΐηοαραΙ)ΐ6 ο( ΓΘοβίν- 
ίηβ Ιίηοτνίβά^ο, βνβη \νΗ6η ίΐ ίδ ΗβιηπιβΓεά ίηΐο Ηίιη : ορ. ΑοδοΗίη. 

/η ϋίί$, § 1 66, 'ττώς τΓοτ', ώ σιδι;ρ€θΐ, €καρτ€ρ€ίτ€ άκροωμ€νοι, /. Λ ΐηεη 
οΓ ΐΓοη βηάυΓαηοβ : Αγ. ΑΰΗαηι, 49 ^> ανοώτχυντος σι^ρονς τ 
ανΐ7ρ, δ1ιαηΐ6ΐ6δδ αη<1 1)Γαζ6η. 

του )8τ7/ιατος] Ορ. Λ^/^ οη § 15. 70 

IX. ΚΑΤΑ ΠΑΓΚΑΕΩΝ02. [Ογ. χχιιι.]— ΤΗβ δρβαΙίβΓ Ηαά 
ίοππΘΓΐγ ίηάίοίΘά Ρ&η1ίΐ6οη, α ίιιΠβΓ Ιίνίηβ εΙ ΑΐΗβηδ (§ 2), ίοΓ 
5θπΐ€ οββηοβ ηοΐ δρεοΐβΰά, αηςί, 1)6ΐί6νίη§ Ηίιη Ιο 1)β α τβδίάβηΐ- 
α1ΐ€η, Ηαά δυιηιηοηεά Ιιίιη 1)€ίθΓ6 ΐΗβ ΡοΙοιηαΓοΙι, νΐιο Ηβαιά αΐδ€δ 
ίη ινΗίοΙι ΓοΓ6ί§η€Γδ νειο οοηοβπιοά. Ραηΐίΐεοη ίΚβΓβυροη ριιΐ ίη 
α ' ρίβα Ιο ΐΗβ 3αήδ(1ίε(ίοη'', οη ΐΗβ ^οιιηά (1ια( Ηβ \ιτ2ΐδ α ΡΙαΙαοαη 
1)7 1)ίιΐ1ι, αηά, αδ δυεΗ, εηϋΐΐβά α( ΑΐΗοηδ Ιο ώβ ιΐ^Ηΐδ οί αη 
ΑΐΗεηίίΐη οίΐίζβη : απά ΐΗιί, ΐΗβΓβΓοΓβ, 1ίΐ€ ααΐίοη οιΐβΐιί ηοΙ Ιο Ηανε 
56€η 5Γου§Ηΐ 5€Γογ6 ΐΗβ Ροΐβπιατοΐι. ΤΗίδ ρΐεα (παφαγραφη) ^ανο 
Γίδβ Ιο α ρΓενίουδ ΐΗαΙ ίο άβοίάβ νν1ΐ6ΐΙΐ6Γ Ιΐΐ€ αοΐίοη, ίη ίΐδ οή§ίηαΙ 
ίοΓπι, οουΐά 1)6 1>Γου§1ιΙ ίηΐο οουη (§ 5). Ιη δααΐι α εαδβ Λβ βΓδΙ 
δρ66οΙι \ναδ υδυαίΐχ πιαοΐο 5^ ΐΗβ πιαίηίαίηβΓ οί Ιΐιβ^ρεοίαΐ ρΐεα : 
ΗεΓβ ίί ίδ βνίάεηΐΐχ ιηαάο 1>γ Ιΐιε ορροηβηΐ. Τ1ΐ6 άαΐβ ίδ υη- 
οβΓίαίη. — -^///Ιγ Οταίοτί^ ι. 302. 

§ Ι. ομ^ώς τι^ΐ' διι^ν Ιλαχον] ' 1)Γ0ΐι^1ι( (Ιΐ€ οεΐίοη ίη ρΓορεΓ 
ίοΓπι \ ΤΗβ δρ6α1^6Γ'δ οΙ)]6€ΐ ίδ Ιο δ1ιο>ν ΐΗαΙ: Ραηΐίΐβοη ίδ ηοί αη 
ΑΐΗβηίαη οίΐίζβη 1)αΙ α. ίθΓ6ί§;η€Γ, αηά ΐΗίΐΐ ΐΙιειείοΓβ ΐΗβ ΡοΙβηΐίίΓοΙι 
νοδ ΐΗβ πια^ίδίΓΕίβ νΐιο Ιιαά ίιιπδ(1ίε(1οη ίη ΐΗβ δΐίο;. λΥΗαΙ ΐΗβ 
ιηαϋύτοί ΐΗβ ΟΓΐβίηαΙ δι/ο; \νίΐδ, άθ6δ ηοΐ αρρεαη Ηβιβ νο αιο οοη- 
€6Γη6<1 δοΐβΐ)^ >νίϋι Ιΐΐ6 ςυβδίίοη οοηαεπιίη^ \\&/οηη. ΤΗε ίδδυο ίδ 
ΐΗαί Γαίδβά Ι)/ Λε παραγραφή, ΟΓ 8ρ€άαΙ ρΙ(α^ ριιΐ ίη Ι)/ Ραηΐίΐοοη, 
Η'Ηο Γβΐίεά οη εχεερϋο /οη, άοηγίη^ ΐΗαΙ ΐΗε ΡοΙεπιαΓοΗ Ηαά 3αΓίδ- 
άίεΐίοη. Εν€Γ)Γ αηδνν€Γ ηιαάβ ίη Μτήΐίηβ \}γ 3. άοίεηοΐαηΐ Ιο α ρΐαίη- 

ΐΙίΤ \ναδ αντιγραφή. ΤΗβ παραγραφή νΟδ α δρβοίβδ οί αντιγραφή — 

ΐΗίΐί αηδΜΓβΓ, ηαπιεί^, ινίιίοΐι εοηδίδίοά ίη αη οΐ^ίβοΐίοη Ιο ΐΗβ ίοΓπι 
οί ΐΗβ ρΓ0€€(1υΓβ. Ηβηοβ ίη § 5 ^β τοαά, ανττγράφατο μή 
€ΐσαγωγίμον €ΐναι την Βίπην : ^ΗίαΚ ίδ οηΐγ αηοίΗβΓ \ναγ οί δαγ1η§ 
ΐΗαί Ηίδ αντιγραφή ίΟΟ\ί ΐΗβ ρΟΓίίεαΙατ ίΟΓΠΙ οί α παραγραφή. 230 3ΕΙ.ΕεΤΙ0Χ3. [Ι,ΥδίΑδ 

§ 2. γταφαοτ] Τ1ΐ6 ΑΐΗβηΐαη ίτιΙΐ€Γ Ηαιΐ α Ιΐιηνΐη^ Ιπκΐβ, 05 
(1)6 ¥Γθθ1ΐ€η Ιμάτναν ^05 5€η( (ο Ιιίιη (ο 1)€ Γοηοναΐεθ ; Ιΐ)ΐ5 ρΐΌοβεΒ 
εοη5ίΒ(6«5 ιη δ€θΐιήη§, — ι. λ ηιΙ)1>ίη§ ίη 'ΟίωοΙίαη οΐ^γ', α δοΛ οί 
νΐιίΐβ οαηΗ, — αη(1 οαΓάίη§ («τά»τ»), ΐο πάδβ Λβ ηαρ. Ιη Ατ. 
ΕαΙ^, 415 2^^ ΑΐΙιοη. χιιι. ρ. 582 ιρτο Ιιανβ ρ^ορίβ οοιηρίαίηίη^ 
οΓ ΐΗβ γταφ€ν$ ιχΊιο (Ιβίαχε (ο 56η(1 Ιχιεί^ ΐΗ^ίτ ΙμάτυΛ \)^ ΐ}ιο 
ρΓ0ΐηΐ56<1 άαν. Ορ, ΤΗοορΙΐΓ. Οί<7Γ. χχιι (χχν ίη πΐ}' €<ί, απά 
Λν^ 13 Ιΐι^η?, ρ. 254)• 

«'ροσ€ΐΓαλ€σά^ΐ7»'] * δυπιπιοη^θ Ηίπι ι)^ίοΓ^ Ιΐΐ€ Ροΐβπιατεΐι, δαρ- 
ροδΐη§ Ιιιηι (ο !>€ α κδίά^ηΐ ίι1^^η *. Ηαφο^πιηοη ρ, 246 ί. γ. 

Πολ^αρ;^ (<^υθΐίη§ Αη5(.^8 ^Α^χι'μτ «ιοΧΓΓ£ία) αντός τ€ €»σαγ€& 
&ίκα« τοίς τ€ ατοστασίον ιταΐ ατχΜΓτασίον (ΓοΓ Ηανΐη^ (ΐ656η€(1 Α 
τροσι απ^ς, ΟΓ ΓοΓ }ΐα\Ίη§; ηοηβ) Μα ιςλι;^^»•^ κ<^ οηκλι/ρωΓ τοις μ€τοί- 
κοι% και ταλλα οσα ηκς χολίΓαις ο αρ;^»Γ, ταΓτα τοις /&€τοίκο€9 
ό χΌλ€/&αρ;(ο$. Ηοπη. Α η/. 1. § 138. ίο. 

στοθ€ψ ^μοτ€νοηο] 'Ιο νΗαΙ <1^ω« 1ΐ€ Μοη^ί^'. Ορ. 
[Γ)«η.] ΟΓ. ΐ-ΥΠ. ^Λ'. ΕιλΙ'141. % 49^ &2^ιοτ€ι>0/*€γο5 (= ^ημάτψς •ίτ) 

παμαυα^σαττης «.τΑ.] * θη€ οί ΐΗοδβ ΙγΗο ιγ€Γ6 νίΛ Π1€ ' [θη€ οΓ 

Λ€ ΐΕλΐ7ΐ^ρ€^ ΟΓ οβΐο^Γδ νΐιο αδ§ΐδ(6<] αΐ Λβ δυπιηιοηδ] * Κ2ΐνΐη§ 
Γ6€θΐηιη€η<ΐ6<1 (}ια( Ι δΙιοτιΜ ύ/^ βυπιηιοη Ηΐπι * [οδ 1ΐ6 Ηζιά €ν20€<] 
Λβ όΐαϋοη 1)€ίθΓε ΐ1ΐ€ ΡοΙ^πμοτΗ] •1>€ίοΓ€ ΐ1ΐ€ ΙΓΪΙ)« οί ιτΐιϊοΐι Ιιβ 
ρΓε(€η(ΐ€<1 (ο 1>€ Α πΐ€ηιΙ)€Γ ' : (ι1ΐ€ α(^^^δ€Γ δαί<1, σιπρΓΛΤΜ : ΐΗίδ 1)«- 
€θη3€δ σ ιιι; ΧΤΟ ί ΓΟ οΛίΤ ηρομψ-.) Β€ίθΓ€ 1ΐ€ οοοίιΐ 1)€ 1)Γου§!ιΙ αη<}6Γ 
Λύ ]ιΐΓίδ<ϋ€ηοη οί ^ι ^5^/Α', ίΐ ιτοδ ηθοίδδαιχ Ιο &δε€ηαίη Ιιίδ ^/μ^ 

§ 3• *ϊ»5 τοτς τξ *Ι«ΤΓ. &χαο] * ΤΙΐ^ 311ι1§€5 ίοΓ Ιΐΐ€ Μΐρρο- 

ύιόηΐΐά ΙηΙ)€ ', Ιο ιτΐιΐοΐι ΐΗβ ό«ίπΐ€ οί Ι>^^€ΐ€ΪΑ 1)€ΐοη§ί<1. Τικί^^δ, 
αρροίηί^ά Αηηιιαίΐν ίοΓ «αοΚ Ιη1>«, πια^Ι^ ώβ οίηηιίΐ οί ιΗ^ (1«ιιΐ€δ 
ΐηοΐυιΐ^^ΐ ίη ΐΐ, άύοκϋηο: εααδ^δ ϋτΐι^πί ηοΐ ηιΟΓβ ιΐιαη Ι^η (Ιηείιπιαδ 

1Γΰ6 91( δίαΐ^ΰ. ΡοΠίΙΧ νΠΙ. ΙΟΟ, π^χμμτ^ ιτ«τκ &3|^ιον« τα μίχρι 
^ραχβΛ^ ΒίκΛ €&ύκα{οτ, τα $€ νχχρ ταντα &α<η|τ«Ϊ5 «^αρβ^ίδοσατ : ορ. 
ΑτίδΙ. /\νί/. IV. 13- § ^ 

το κονρ^ το ννρα τθ4^ "ϊ^^] ' ^^^ ΙχΐΓΐ>^Γ*δ δΐΐορ ίη ΐ1)6 δίΓΰΗ 

οί ΐ1ΐ€ Η€πηα6 *, — 1ύα(ϋη§ &οπι ΐΐιο ο1<3 (ο ι1ΐ€ η^ιτ Α^οη. 

τας /ιο> ^€τγο«, «.τΧ] Όη Ιύοπιίη^ ϋιαΐ 1)6 τηΐδ αοΐιιαίΐτ €ΐ6> 
ί^ηιϋη^ δθπΐ6 αεήοηδ 1>£ίθΓ6 Ιΐΐ6 ΡοΙοηωιχΛ, αη<1 1χλ<1 αΐτ^α ι3 ν 1>β6η 
οΐ5( ίη οι1ΐ6ΓΒ^ Ι 1>τΌυ^ΐ πιίη€ αΐ5θ * : (Ι^^χ δΐί^ ^<ή^ «ΐ^λ:φκ< : 
ορ Οοοχίιιάη § ιδ. ι. ρρ. 70, 7ΐ] Ν0ΤΕ5. 231 

§ 4- ΙιτιΚ<φ€\ * δίορ ΐΗο ναΙβΓ-οΙοοΙί ' : δίηοβ Ιΐΐ€ Ιίιηβ οοουρίβά 
1)7 ΐΗβ μΛρτνρ€ς ντ2ί^ ηοΐ άβάαοΐβά Γγοπι ΐΗβ ϋιηβ αΐΐονβά ίοι ΐΗο 
δροβοΚ. 

§ 5• ^« τούτων] * οη ΐΗβδβ ^οαηάβ ' (ιΗθ δίαΐβιηοηΐδ αΒουΐ 
Ραπίζίεοη ]αδΙ ιηεηήοηβοί) : ηοΐ * 5^ ΐΗεδΟ ρβΓδοηδ ', ^ιτΗίοΗ ίη Αηίο 

ρΓΟδβ νουΜ 1)6 ντΓΟ τούτων. 

αι/τ€γράψατο] * 6ηΐ6Γ6€ΐ α ρΙβΕ αβαίηδΐ ΐΗβ 3αΓίδ(ϋ€ϋοη οΓ ΐΗβ 
οουΛ ' : δ06 /ιοί€ οη § ι. 

'π•ρ€σβύτατον] * ίΗβ οΐάβδί ίηΙιαΒίΐαηΙ οί ΡΙαΙαεα ΐΗαΙ Ι Ιεπεντ '. 71 

§ 6. €Ϊ5 τον χλ. τνράν] * ΤΗβχ δοίά ύΐΒΧ Ι δΗουΙά 1)6 ιηοδί 
Ιίΐζεΐγ Ιο ο^Ιαίη ρΓεοίδβ ίπΓοπηαΐίοη {πνθίσθαι αν, οΙ>1ίςα6 οί πύθοιο 
αμ), ιΓ Ι >ν6ηΙ Ιο ΐΗο €ΐΐ6€δ6-πιαΓΐζ6ί οη ΐΗε βΓδΙ ά&γ οί Λβ πιοηΐΗ \ 
— ίαΐΓ-όαχ αί ΑΛεηδ: Ατ. ί^^ς^. 171, -£^^. 43• ^Ρ• ΤΗεορΙΐΓ. €Αακ 
IV (χι ν ίη χηγ βάίί., αηά Λί7/^ ΛβΓβ, ρ. 223) — τον χλ, τυρόν, ΐΗβ 
ρΐαοβ \νΗ6Γ6 ίΓβδΗ οΗοοδβ ίδ δοΜ, Ιίΐίβ οί Ιχθυς, ΐΗο βδΗ-πιαΛεΙ, Αγ. 

νίΟιρ, 7^9» "^"^ λάχανα, ΐΗο ^^βη-Π1αΓ1^^ϋ, Ζ>'ί/>/η 55 7ι ^"^ μνρρίναι, 
ΐΗβ πΐ7Γΐΐ6-^Γ62ΐΐΗ-πιαΓΐζ6ΐ, ΤΗ€5ίη, 44^• 

§ 7• άφ€στωτα] * νΐιο Ιιαά ίοΓδαΙίβη Ηίπι ', — Λβ ^ογ<1 6χρΓ€δδ- 
ίηβ, ηοΐ Π16Γ617 ΐΗε ϋίβΐιΐ οί ΐΗο δίανβ (άποδράντα), 1)υΙ Λβ ίαοί ΐΗαΐ 
1)6 Ηαδ δ€ΐ υρ ίοΓ Ηίηίδείί. — τ€χνι;, Λβ ίυ1ΐ€Γ*δ ίιαάο. 

§ 8. τον ο9 %^ Ζί,στΓΟτιιγί τούτον €Γναι] = τον φόντα Βισπότην τ. 
€ΐναι : ΐΗο Γοΐαΐίνο οίαιίδο 1)6ίη§ δΐιΙ)δΐίΐυί6<1 ίοΓ ΐΗβ ρατίία ίη ογιΙθγ 
Ιο βίνβ βτοαΙοΓ ρΓΘοίδίοη &ηά €Γηρ1ΐ2ΐδίδ Ιο ΐΗβ δΐαΐ6πΐ6ηΐ οΓ Ιΐΐ6 

§ 9• άγό/ϋΐ€νον] * 1)€ίη§ οαιτίβά οίί', χλ €ΐς δονλ€ίαν 1)γ Ηίδ 

τότ£ μ€¥ οδν] Αι ΐΗαΙ Ιίπΐ€, ΐΗβη [τοτ6, ίη οοηίΓΕδΙ ^ίΐΗ νιτΗαΙ 
Ηλρρεηοά ηεχΐ ά2ίγ\ δοπιβ οί Ραη1^1^οη'δ δυρροΓΐ€Γδ δαίά ΐΗαΙ Ηβ 
Ηαά Λ 1)ίοίΗ6Γ ^Ιίο ντουΐά νίηάίοαίο Ηίδ 1ίΙ)6Γΐ7• Οη ΐΗίδ υηάοΓ- 
δίαηάίη^ ϋΐιεχ βανο 1)2ΐί1 ΛαΙ ύί^γ ινουΐά ρΓοθυοο Ιιίηι ίη ΐΗβ 
πΐ2ΐΓΐς6(-ρ1αε6, αηά οίβρατίοά '. ιταρίζ^ίψι ορ. Ιη Α^κ § 23, ηοί€ 
οη Ίτροψτ€σθαι^ ρ. 2 1 6. ΓοΓ €ΐς αγοράν, ρβΓίι. €1$ ανριον. 

§ ΙΟ. τ^ 8* ΰστ€ρ.] *Ν6χϋ (Ιαχ, νίίΐι α νί6\ν 1)0ΐ1ι Ιο ΐΗίδ 
«ρβοίαΐ ρΙβΛ 2ΐηά ίο ΐΗβ οτί^ίηαΐ ααΐίοη' [1)Γου§ΙιΙ 1)6ίθΓβ ΐΗβ 
ΡοΙεηιαΓοΗ § 3]ι Ί Λου^Ηί ίΐ τίβΐιΐ ίο ίαίςο ¥τίΐη6δδ6δ ^ί1ι πιβ ίο 
ΐΗβ ρ1α€6, ίΗαί Ι πιίβΐιΐ Ιίηον λνΐιο ίί νταδ ίΗαί ρΓοροδΰά ίο Εδδβη 
Ραηΐίΐοοη'δ ίΓϋοάοπι, αηά οη νΐιαί §Γθαηά 1ΐ6 \νοιι1ά άο δο. Νο\ν, 

1 6 — 2 232 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. [Ι.Υ8ΐΑδ 

αδ Ιο ΐΗβ ιιη<ΐ6Γ8ΐ2ΐηάίη§ οη νΗίοΙι Ηβ ννοδ Ι^&ίΐεά, [νΐζ. οτι ^ίη 
άδ€λφος, κ,τ.λ., § 9] ηο 1>ΓθΛ6Γ αιιηβ, ηοΓ αηγ οΛβΓ ιηαη ', εΐο. 

72 § II. €« τίηττο δ€, κ,τ.λ.] *Βυί ΐΗβ άοΓεηάαηΐ'δ δυρροΓίβΓδ 
αηά ΐΐιο άβίβικίαικ ΗίπίδβΙί εαιτίβά ηια((6Γδ \ή(1ι δυείι α Ηί^Ιι Ηαηά 
Χ)\2Χ, ΐΗου^Κ Νί1^οιη€(ΐ6δ οη Ηίδ ραΓϋ, αηά ΐΗο τνοιηαη οη ΗβΓ'δ, 
ν€Γ6 ^11ίη§ Ιο ΙβΙ Ραηΐιίεοη §ο ίί αηγ οηο ινοαίά οδδβιΐ Ιιίδ 
ΓΓ€6(1οιη, ΟΓ βίδβ νοηΐά εΐαίηι Ηίπι αδ α δίανβ, Ραηΐίΐεοη'δ Γη€η(1δ 
(ϋά η€ίΐ1ΐ€Γ οηβ Ιΐιίη§. ηοΓ ΐΗε οίΗβΓ, 1)υΙ οαττίβά Ηίπι οδΓ'. 

^1 τοντοις] 1Η6 υηάβΓδΙαηάίηβ ΐΗαΙ Ηίδ ^ΓΟίΗβΓ ινοδ Ιο νίηάί- 

€αΐ€ Ηίδ ίΓ€β<1θΠ1, § 9• 

§ 12. μη ΟΤΙ Πλ.] *ΛεΙ 6ν€η ίη Ηίδ ονη εχβδ Ραηΐ^ΐοοη ίδ 
ηοΐ α ΡΐΕΐαεαη, — ογ γεΙΚ€γ, ηοί ενβη α (τ^^ πιαη :' /χι; (λ€^/ΐ€ν) 

οτι ον νομΧζ€ΐ €. Πλ. €7ναι, = ον;( όπως Πλαταΐ€ν$ εΤκαι νομ,ίζιι^ αλλ* 
ονδ* €λ€ν^€ρος. 

λόχους. . .τοΪ5 ^^ιαιοις] * Πα^ΐβ Ιο ΐΗβ ρεηαΐΐίεδ οί ίοΓοίΜβ δβίζιΐΓβ' 
(δάη; βίαιων), ΤΗβ διχαοταΐ κατά δήμους (ηοί€ Οη § 2) 1ΐ3.ά ^ΙΐΗδ- 
(ϋοΐίοη ίη εαδβδ οί αικία αηά τά των βίαιων^ ϋβηι. ^//ζ'. Ραηί<ΐ€η, 
% 33 ί Ηβπτι. Αηί, ι. § 146. ίο. 

του σώ/χατος] = τ^ς €ΐΓΐτι/χ(ας, 'ΐιίδ δίΕίΟδ* : λνΗίοΗ \νοα1(1 Ι)^ 
οΗαηββά 1)>τ α οοηνίοήοη Γγοπι Λαΐ οί α οίΐίζεη Ιο ΐΗαΐ οί & δίανβ. 

§ 13. ^ τ5 άκτω/ιοσίί^ι] * "\νΐΐ€η Ραηΐϋβοη οοηίβηάβά (ίη Ηίδ 
αίϊίάανίΐ οη Λβ οοοαδίοη οί ΐΗε δαίΐ 1)Γου§1ιΙ α^αίηδΐ Ηίπι 5^ 
ΑπδίοάίΙίΟδ Η^γθ) ύίζΧ. Λβ ΡοΙοπιατοΗ Ηαά ηο ίαπδάίαάοη ονβΓ 
Ηίπι, ίί ινοδ ρΓονεά Ηχ Ιοδίίπιοηχ ίΗαΙ Ραηΐιίεοη \ναδ ηοί α Ρΐαΐαεαη : 
Εηά, ΐΗουςΗ Ηβ ίηάίείοά ΐΗβ νίΐηοδδ ίοΓ ρειίαιγ \1•π\χτκιγ^ά.μ.^νκϊ%^ 
5€, ι/τ€νδο/χαρτνριών], Η6 ίαίΐϋά (ο ίο11ο\^ υρ (Ηβ ίηάίείηιβηί, 1)υ( 
αΐΐοννβά Α. Ιο οΗίαίη α νειάίοΐ α^αίηδί Ηίπι. Αηϋ λνΗεη Ηίδ Ιεπη. 
οί βτααβ Ηαά βχρίΓεά, Ηβ ραίά ΐΗε βηε, οη δαοΗ οοηάίΐίοηδ οδ Ηβ 
αοαίά οΙ)1αίη ' (ίΓΟπι ΑήδΙοάίΙίΟδ). — καθότι €π€ΐ^€ : /. €, Ηβ ούιαίηοά 
αη £ΐΙ)αΐ€Πΐ6ηΙ, ογ ατταη^οά Ιο ραγ Ηγ ίηδίαίπιοηΐδ ; αρ. ΤΗαο. ι. 117, 
κατά -^φόνΌΜ^ ταζάμενοι άνοΒονναι, 

73 § 1 5• ""Ρ^" τοίννν] * Νο\ν 1>€ίθΓ6 Ηβ Ηαά οίίεοΐοά ΐΗίδ οοπι- 
ρΓΟίηίδβ, ίη Ηίδ ίβαι οί ΑτίδΙοάίΙίΟδ Ηβ ιοπιονεοί ίιοπι ΑΐΗ€ηδ ίΐη(1 
ΓΟδίάεά αδ αη αΐίεη αΐ ΤΗβΗβδ '. ταΰτα, ΐΗε αιτ&ηββπιβηΐ αΗαΐίηβ 
ΐΗβ δαπι, ΟΓ αΐΐο^ηβ Ηίπι Ιο ραγ ίί ξΤ3ίά\ΐίά\γ, ΑίίεΓ ωκ€ΐ Ηβίονντ, 
€Κ€Ϊ ίδ πβΗίΙγ δΐιρρίίεά Η γ ΜαΓίζΙαηθ. ΡΡ• 72, 73] Ν0ΤΕ3, 233 Ι50ΚΙΙΑΤΕ5. 

ΙδοκκΑΤΕδ : 43^ — 33^ β- ^• Ρ€ήοά οΓ βχίαηΐ ¥Τ0Γΐς, 4^3 — 
33^ Β. α. Σίβ ίη Α(α€ Οκαίοτ5^ π. ι — 34• 

δίχΐθ. Τ1ΐ6 τυογΙ^ οί Ι80ΐ(πι(68 ^05 1ο 65(αΙ)1ί3ΐι α 8(αη(1αΓ(1 
Ιχρ€ οί ϋΐοΓΕΓγ Γΐΐ6ΐοηοα1 ρΓΟδβ. Ηίδ (ϋδοουκεδ νειο ιη62ΐι( Ιο 
56 Γβαά ΓΕίΗεΓ ΐΗαη Ιο 56 δροΐίβη. ΤΗίδ ίδ οηβ Οδδοηΐίαΐ οΠαιαο- 
Ιβπδίίο νΗίοΗ (3ίδίίιι§ιιίδ1ΐ6δ ίΚειη Γγοιπ Λο οοιηροδίίίοηδ οΓ ΐΗβ 
ούϊ^χ Αχήο οπιΙΟΓδ. ΙδοΙίΓαΙεδ ίδ ρΓορειΙχ αη * οπιΙογ ' ονλγ ίη Ιιίδ 
ίοΓβηδίο δροοοίιβδ, Ιΐΐ6 εατΗβδΙ, αηά ίη Ιιίδ ο^τη νίβ\ν Ιΐιε Ιβοδί 
δί^ηίβοαηί, οί Ηίδ ^Ιίη^δ. Ιη Ηίδ 1αΐ6Γ Ηίε Ηο οΙΐοββΛβΓ Γ€ρυ- 
άίαΐβίΐ ΡοΓβηδίο ΚΗδΙοιίε ; οη ΐΗβ οίΗβΓ Ηαηά, * ΜταηΙ οί νοίοε ζαά 
ηβϊΎβ ', αδ Ηβ Ιεΐΐδ υδ, άείβΓΓβά Ηίπι ίιοπι Ιαΐζίη^ ραΛ ίη ΐΗο 0€ΐ)3ΐ€δ 
οί ίΗε Ε1^1^1^δία. ΤΗε ιεαΐ νοιίί οί Ηίδ Ηίβ ^αδ ΙννοΓοΜ. ΓίΐδΙ, Ηε 
\ναδ αη οάυοαΙΟΓ, ΐΗβ Ηεαά οί α δοΗοοΙ ^ΗίοΗ 1>οεαηΐ6 Γεηο^τηεά — 
ΙεαοΗίη^ }Όαη§ πιεη ΐΗε ατί νΗίοΗ Ηβ εαΐΐδ η τών λογωκ παιδ€ΐα, ΐΗβ 
όίδοίρΐίηε οί (ΙίδεουΓδβ — πιβαιιίη^ Ηγ ΐΗίδ, ΐΗβ 3x1 οί δρεαίίίη^ αηίΐ 
λνηΐίη^ οη ΙαΓ^β ροΗΐίοαΙ δΐιΗ]€0ΐδ, οοηδίάβΓβοΙ αδ α ρΓβραΓαΐίοη 
ίοΓ α(1νίδίη§ ΟΓ αοίίη^ ίη ροΐίΐίοαΐ αβαίτδ. (Ορ. Ααί€ Οναίοτε^ ιι. οΗ. 
XI π. οη Ηίδ ή>ιλοσοήί{Λ^ ογ Λβοτγ οί οιιΙίιίΓε.) δεοοηοΐΐ/, Ηο "^αδ α 
ροΐίΐίοαΐ οδδαγίδΐ. Ιη ίΗίδ ςυαΠίγ — ^Ηίδ ιντίΐίη^δ Ηείηβ λ^ίάοΐγ Γοαθ 
ΐΗΓου§ΗουΙ ΟΓβεοε — Ηο Ηαά ρειΗαρδ α §γ€ε16γ ίηίΐαοηοβ οη ροριιΙαΓ 
ορίηίοη ΐΗαη Ηείοη^εά ίο αηγ ΗίΟΓΕΓγ πιαη οί Ηίδ Ιίπιε. ΤΗβ δίχίο 
οί ΙίΐοΓοιγ ρΓΟδβ ^νΗίοΗ Ηβ άβνβίορεά Ηαά ίουηοΐ ^εηβΓαΙ αοοερίαηοβ 
ΗβίοΓβ^ 35° ^• ^• ^ ίΗΓου^Η Οιοοίς ΙεαοΠεκ νΗο βάνε ίΐ α πιογ6 
βοΓίά οοΙουΓ, ίΐ άίά πιυοΗ Ιο πιοαΜ ΐΗε δίγΐβ οί Οίοβιο, τντΗο 
δρβαΐςδ οί Ηίηίδβΐί 3δ υδίη^ ' α11 (Ηβ ίΓ3§Γ3,η( βδδβηεβδ οί Ιδοίςπιΐοδ, 
αηά αΐΐ (Ηβ Ηΐιίΐε δΙΟΓβδ οί Ηίδ άίδοίρίβδ' (αά Αϋ. π. ι); απίΐ 
ιΗγοιι^Η ΟίοεΓΟ, ογ άίΓβοΙΙχ, ίΐ Ηοδ εχεΛεά αη ίηίΐιιβηοο οη πιοάβΓη 
ΙίΐεΓαΐϋΓΟ. Ιι Ηοδ Ηβεη Ιηιΐχ ΓβπιαΓίίεά ΐΗαΙ, ίοΓ ίΗο ηιοάβΓη 
ννοΓίά, ΐΗβ ΟΓΕίΟΓγ οί ΐΗβ ρΓΟΕοΗεΓ ίδ ΐΗβ ΗβδΙ: ίηια§6 οί ΐΗαΙ: 
§Γανβ είοςυεηοβ ίη τνΗίοΗ Ιδθ1ίΓ3,ΐ€δ εχοβίΐβίΐ. Ιδοίζπιΐοδ ίδ οηβ οί 
ΐΗΓββ ΟΓΘβΙί ΐΛτίΐβΓδ — ΡΙαίο αηά ϋβπιοδίΗβηβδ Ηβίη^ ΐΗβ οίΗβΓδ — 
10 νΗοπι Βοδδυβί (ΙβοΙαΓβδ Ηίπίδβΐί ηιοδί ίηάβΗίβά ίη ΐΗβ πιαίΐβΓ 
οί δίχΐβ. 

ΙδοΙϋ'αΙβδ Ηαδ ηοΐ ΐΗβ άίδΐίηοΐίνβΐγ Αίΐίο δρίηΐ, ΐΗβ δυΗΐΙβ ^Γαοβ 
ΟΓ βηίδΗβά δίΓπρΙίοίΐγ οί Ι^γδίαδ. Ηίδ (ϋιίίση, ίηάββά, ΓβδβπιΗΙβδ 
ΐΗαΙ οί Ι,χδί35 ίη ρυήΐ/, αηά αίδο — ΐΗου§Η ίί Ηοδ 3 ββηβΓαΙ Ηβη ι 234 8ΕΙ.Ε0ΤΙ0Ν3. [ΙδΟΚΚΑΤΕδ 

ΙΟΜτακΙδ ^αη(ΐ6ΐΐΓ — ίη ανοίάίη§ οΓπαπιβηΙ οί α ροείίαιΐ Ιάικί. Βυί 
Ιιί$ €οηιρο$αΊοη 15 οΓ αη αΙΙο^βίΚοΓ άίββΓβηΙ δίαιηρ. Ιη8(6αά οί 
αίπήη^ 2Χ (Ηο νί^οιουδ εοιηρΓεδδίοη ή((€5( ίοΓ ιβαΐ εοη(6δ(5, ίΐ Ιιαδ 
α εεΓίαίη ήεΗ άίίίιΐδοηβδδ. Όίοηγδΐοδ δρεαί^δ οί Ιΐΐ6 νπαγοιγικι; 
π€ριο&>ς, Αβ *ιη€3.η(ΐ€πη§' ρβΗοάδ οί Ιδοΐα:. — Ηανίη§ ίη Ιιίδ ιηίηά 
δΐιείι αη ίπίΕ^ε 2& (Ιιαΐ οί α ΗνοΓ ^ντίιίεΐι Ιεαάδ υδ οη &οιη 1)6η(1 (ο 
1)6η(1 ϋίΓουξΗ ύΐ6 δοίΐ 1>6Εΐι(ί65 οί ί(δ \ήη(ϋιι§ εουίδο. Ιδοΐ^ταΐβδ ι^οδ 
(1ΐ6 ίΪΓδΙ ^62ΐ( αΓίίδΙ: ίη α θΓ66ΐς ρΓΟδε ^τΗίεΙι, ^(Ηου( 1>6ίη§ 1)ουηά 
1)7 ΐΗβ οοηδίταίηΐδ οί ιηείη {ψμ^τρος)^ Ηοδ γεί α βτβο τΗ^ίΗψη οί 
ίΐδ Οίνη (€υρυθμως κοΧ μονσικώς €ΐπ€ΐν, Αάν, 3ορΗ. § ΐ6, ρ. 83). 

Τ1ΐ€ ρβουΙίοΓ 5ΐηοοίΗη€ί5 οί Ιδοΐ^η Γ€δυ11δ βδρ. ίτοπι Ιιίδ αυτείυΐ 
ο5δ6Γναηε6 οί Ιιίδ οινη ηιΐ6, 8€ΐ τά φωνη€¥τα μή συμπίπαίν, ι.€, α 
νονβΐ 2Χ ΐΗβ βηά οί α ¥τογ(1 πιιΐδΐ ηοί 1)€ ίο11ο\νβά 1))τ α νονβΐ 2Χ 
(Ηβ 1)6§ίηηίη§ οί Ιΐΐ6 η6χ(. Ρΐυ^ατεΐι δρεαί^δ οί ΙδοΙ^Γ. οδ ό φοβσυ- 

μ€νος φωνη€ν φωνη€νη σνγκρονσαι (Ι?€ ΟΙ&Τ, ΑΐΗ^η, ε. 8). ΟεηίΟδ- 

ΐΐιβηεδ (ϋά ηοΐ ριβδδ Λίδ ηιΐο δο ίατ (Αίίίζ Οταέοτε^ π. 67). Τΐιο 
β§υΓ6δ (σχΐ7/Αατο) δρβείαΐΐχ υδβά Ι57 ΙδοΙίΓ. ατο ΐΗοδ6 νΙιίεΗ άβρεηά 
οη ρΕταΙΙβϋδπι : νίζ. (ι) ίντ\Β^σ\,% — α ραταΐΐοΐίδηι ίη δβηδε : (2) 
παρίσωσις, α ρατΕΐΙεΙίδηι ίη ίοπη 1)0^66η Ιιιιτο είαιίδοδ ογ δβηΐεηεεδ : 
(3) παρομοίωσίς, α ροΓ^ΙβΙίδπι οί δοιιηά, ΐ¥ΐΐ6η ΐΗΰ ΙαηβΓ οί Ι^ο 
είαυδβδ ^ν6δ αη 6ε1ιο οί (1ΐ6 ίοπηβτ, οίΐΗθΓ 2Λ, ί(δ ορβηίη^ ογ λϊ ί(δ 
είοδβ, ΟΓ ΙΙίΓΟίι^ΗοιιΙ. Τΐΐθ δοηιβ αηϋΐΐιοΐίε^ΐ 1>6η( αρρβαΓδ ίη 
ΙδοΙίΓ.'δ ϋ'6α(ηΐ6η( οί δΐιΙ)36ε(•ηι&(ί6Γ, ινΙιΟΓΟ Ηίδ ΗΕΐ>ίΐ ίδ (ο ¥γογ1& 
οιι( α Ιοαάίη^^ ίάβα \>γ άβνβίορίη^ α11 ΐΗβ εοηίΓΟδΙδ ^ιτΗίεΙι ί( 
δϋβββδίδ. ΤΗυδ Ιΐΐ€ δυΙ))βεΙ οί Λβ Ραιι^ξ^ήΗοε ίδ α ΟΓβϋΙε ^εγ 
>νίΐ1ι ΡβΓδία. ΟΓββεβ ίδ (ίεαίί νίΛ ίη ΐΗε ίΪΓδί ρ^Γί, ΡεΓδία ίη ΐΗβ 
δεεοηά : ίη ραΠ Ι., α§αίη, ΑΛεηδ ίδ εοηίΓαδΙεά \νάΐΗ δρατία : Ιΐιβ 
δεΓνίεεδ οί ΑΛεηδ Ιο ΟΓβεεβ οΓβ όίνίάεά ίηΐο Ιΐιβ είνίΐ αηά Λθ 
πιϋίΐαΓγ, — ΐΚβ ΙαΙίβΓ 1)είηβ είοδδεά οδ ίη ιναΓδ 1)€^¥€εη ΟΓβεΙ^δ ογ 
ίη νίΐΓδ 1)6ΐΐ¥εεη ΟΓεεΙί 2ΐη<1 5αΓΐ)αΓίαη : ραΓί II. Βΐιο\νδ ΐΗαΙ ΡεΓδία 
ίδ ορεη Ιο Εΐΐαείί, ινΚϋε ΟΓεεεε Ηαδ ενεΓγ πιοΐίνε ίοΓ αΐΐαείίίη^. 

ΙδοΙεΓαΙεδ πιαΓίίδ Λβ πιοπιεηί α* ΜτΗίεΙι Λε ριίΓεδΙ Αΐίίε ρΓΟδε 
1)ε^η5 ϋο ραδδ ονεΓ ίηΐο αη αΓίίήείαΙ ΙίΐεπίΓγ ρΓΟδε οί ^ΓεαΙεΓ ηεΐι- 
ηεδδ, 1)ΐιΙ ^ίΐΗ Ιεδδ οί δρίήΐυίΐΐ ^εε αηά άεΐίεαίε ρΓεείδίοη. Ιη 
ΐΗίδ τεδρεεί Ιιίδ ΙίΐεΓ&Γχ δίγΐε εοπεδροηοΐδ Ιο Ιιίδ ίηΐεΐΐεεϋααΐ ροδί- 
Ιίοη. Ηε 1)ε1οη§δ Ιο Ιΐιε ΙαΙΙεΓ άαγδ οί ίΓεε ΗεΙΙεηίε Ιίίε, αηά 
λνΐιίΐε Ηε Ηοδ ΐΗε ροΐίΐίεαΐ εχείυδίνεηεδδ οί α Ιηιε Ηεΐΐεηε, ίδ 
αίΓεαάγ αΙ)1ε Ιο εοηεείνε ΛαΙ ηιεη ηοί ΗεΙΙεηίε ίη 1)1οο<1 δΐιουΐά 
εοπιε Ιο δΐιατε ίη ΗεΙΙεηίε ευΙΙιίΓε — α εοηεερίίοη \νΗίεΙι, ίη ΐΗε ΡΡ. 73> 74] Ν0ΤΕ5, 235 

βοηοΓδίΙοη αΛβι Ιιΐδ οινη, 1)β§αη Ιο 1)6 Γβαΐίδβί! Ι)^ ίΗβ οΙνίΗδαΐίοη 
οί Ηεΐίβηίδίη. ΤΗίδ Η&δ 1)6€η νείΐ 1)γοιι§1ιΙ ουί Ι)^ Ουτίίυδ (ΖΓ/χ/. 
Οη€€€\, II 6, 204). ' ΑΛβηδ', δαχδ ΙδοΙίΓ., *1ΐ2ΐ8 δο άίδίαηοεά Λο 
Γβδί οί ΐΗβ νοΓίά ίη ροττετ οί ΐΗου^Ηΐ αηά δρεεοΐι Λ&ί ΗβΓ άίδοίρίβδ 
Ηανβ 1)ε€οπΐ€ ΐΗε ΙεαοΗβΓδ οί &11 οΙΙί6γ ηβη. δΐιβ Ηοδ 1)Γου^Ηΐ ίί 
Ιο ρ&δδ ύί2Χ (1ΐ6 ηαιηε οί 0^661^ δΐιοαίά. 1)6 (Ιιοα^Η^ ηο 1οη§6Γ α 
ιηαΙΐ6Γ οί Γαοβ 1)ΐιΐ α ιη&Ιΐ6Γ οί ίηΐ6ΐ1ίβ6η€6 ; αηά δΗουΙά 1)6 βίνβη 
ίο ΙΗ6 ραΓίίοίρ&ΙοΓδ ίη οπγ ουίΐυιε γεΙΙι6γ ύιζχι Ιο ΐΗβ δ1ΐ2ΐΓ6Γδ οί οαΓ 
οοιηιηοη οΗ^ίη': Ραη^ξ^κ § 5°• — ^66 Αϋΐϋ Οταίοτ5^ 1 1. ι6; 

54—79 : 425 ί"• 

Οη ΙΗ6 ΛνοΓίεΒ οί Iδο1^Γ. ίη £6η6ΓΕΐ, ίΐ, ιι. 8ο — 26ο. ΤΗε 
ίοΐΐο^τίη^ ΕχΙιαοΙδ Γ6ρΓ6δ6ηΙ ΐΗβ δβνβΓαΙ άεραιίπιεηΐδ οί Ιιίδ 
\νηΐίη§δ : — 

Α. ΞώοΙα^Ηΰ: Ι. ΝίΙίοΗεδ, ^ 14 — «4 ί II• Εηοοπιίυπι οη 
Ηείεη, ^ 54 — 5^ • III• Ενα^οΓΕδ, ^ 47-— 5° : IV. Α^αίηδί ΐΗε 
δορίιίδίδ: V. Οη ΙΗ6 Αηΐίάοδίδ, §§ 270 — 302. 

Β. ΡοΗ{ΐ€αΙ: VI. Ραηεβχτίΐςοδ, ^ ι6ο— 186 : VII. ΡΚίΠρροδ, 
§§ 81—104: VIII. Ρ1αία^1^οδ, §§ 56—63: IX. Οη Ιΐΐ6 Ρεαοε, 
§§ 121 — 131 : Χ. Ατοΐιίάαπιοδ, ^ 52 — 57 • XI• ΑΓεορα^ίΛοδ, 

§§ 36-55- 

Ο. Ροτεηεη: XII. Α6§ίη6ιί1^οδ, ^ 1 8 — 27. 

Ό. ΣεϋδΤΒ: XIII. Ι>6η6Γ ν., Ιο ΑΙβχαηάβΓ : XIV. Ι^ηβι πι., 
Ιο ΡΙιΙΙίρ. — δ66 Τ&1)16 ίη Αϋΐΰ Οταέοτ$^ π. Ζ^. 

Ι. ΝΙΚ0ΚΑΗ2 Η ΚΥΠΡΙΟΙ. [Ογ. πι.]— Νίΐίοΐίΐβδ δυο- 74 
066(16(1 Ηίδ ίαΐΙΐ6Γ Ενα^οπίδ οδ 1^^η§ οί Ιΐΐ6 €)φπαη δαίαπιίδ ίη 
374 Β•ε• Τ1ΐ6 άίδοουΓδε οί ΙδοΙ^Γαίεδ 6ηίίΐ;ΐ6(1 Προς ^ικοκΚία. (ογ. 
π.) \ναδ α(1(ΐΓ6δδ6(1 Ιο Ιΐΐ6 γοαπβ 1ίίη§ δοοη αίΐ6Γ Ηίδ αοοεδδίοη. Ιϋ 
ίδ α δ6η6δ οί ρΓ6α6ρίδ οη ΐΗε (Ιυϋγ οί α ηιίβι Ιο Ηίδ δυΙ)ί60ΐδ. ΤΗ6 
Νικοκλής ΎΙ Κύπριοι ίδ 3. οοπιραηίοη ρί606 Ιο Ιΐΐ6 ίθΓΠΐ6Γ. Η6Γ6 ίί 
ίδ Νί1ςο1ίΐ6δ λνΗο ίδ δυρροδβά Ιο δρ6αΕ7^η(1 ^Ηο ίηδίΐϋοΐδ Ηίδ δαία- 
πιίηίαη δυΙ)36€ί;δ ίη ΐΠείΓ (Ιαίίβδ Ιονατίΐδ ΛεΐΓ 1ίίη§. δίηοε ΐΗβ 
ρήηαε οαη αρρβαΐ Ιο Ηίδ ρεορίβ'δ ραδί εχρβήοηοε οί Ηίδ πιΐ6 (§ 63), 
ΙΗ6 (1αΐ6 €&η Ηατϋγ 1)6 εαΗίεΓ ΐΗαη 372 β.ο : οη ΐΗβ οίΗει Ηαηίΐ ίί 
οαηηοί 1)6 ΐ£ΐΐ6Γ ΐΗαη 355 β•^•> ^υιά πιαγ ρΓοΗαΗΙ/ 1)6 ρΐΕ€6(1 
1)6ΐ\ν'66η 372 Άηά 365 β. α. 

Ιη ί1ΐ6 ίο11ο\νίη§ ραδδα^ε Ιΐΐ6 1ίίη§ υΓββδ Ιΐΐ6 α(1ναη1αβ6δ οί α 
ΜοηοΓοΗγ αδ €θπιραΓ6(1 ^ίΐΗ αη ΟΥίζΆτοΥιγ ογ ε Κ6ραΙ)Η<^ Η6Γ6 
Ιδο1ζΓαΐ6δ ίδ 6δδ6ηΐία11γ ΙΗ6 ρΓοίεδδίοηαΙ γΗ61ογ — ϊί Ηείη^ (Ιίδΐίηοΐίνβ 236 5ΕΙ.ΕεΤΙ0Ν3. [ΙδθΚΚΑΤΕ5 

οί ΈϋοβΧαάζ (ΙιαΙ, 10^6 ίΐ5 α>ιιη(6ΐρ3τΙ Οϋϋοοϋε, ή ί$ βςααΐΐχ Γεα<1χ 

(ο 2Τ§υ6 βίΐΗοΓ ήάβ οΓ α (}Ι16$(ίθΙ1 (ταναττία σνΧΧοτρζεται^ Ατ. ^?Λ^. 
Ι. ι). ΐ5θ1^Πΐΐ6$ 1ΐ2Ι5 ςίνοη ϋΐβ ούΐατ $ί(ΐ6 ίη 1ΐί5 *ΑραηπΕγη>υτ<>ς 
(ρ. 1 1 ι) 35 ΙΤ^ΙΙ 35 ίπ (]ΐ€ Ροηοίλοίαΰώχ^ ¥τ1ΐθΤ€ 1ΐ6 ίηΐ£φΓ£(5 Ηίδ 

ΟΨΠϊ ρο1ίϋε3ΐ ί(]63], — 3 £>€ΐηο<73ε7 Ιβηιροΐϋθ 1>]τ 3 06ΐΐ50Τ5ΐΗρ. — 
^Λίτ ΟταΙοη^ ιι. 87, 9^ ^• 

Τ1ΐ6 3(]ν3Ιΐΐ3^65 €ΐ3ίΐΙ1θ(1 ίΟΓ Μθη3Π:}ΐ79 ί( ^Πΐ1 1>6 56£η, 3Γ6 

5π€β7 (Ιΐ€5€ : (ι) ί( (]ί5αίιιιίη3ΐ€5 πίθτίΐ, ^ 14, 15 • (2) ί^ Ι^α^ ιηοΓ€ 
ίη5ί£;}ιΙ ίη(ο Ιΐΐ€ η3(ιΐΓ65 3η<1 3ε(ίοη5 οΓ ιηεη : (3) ΐ( 15 Ιΐΐ€ ιηίΙ<ΐ65( 
οί §ονθΠ]ΐη6ηΐ5, § ι6 : (4) ί(3 ιηίιιί5ΐ£Γ5 1θ3πι 3ηά ρ6ΐίοπη ΐΙΐ€ίΓ 
(1αή€5 ιηοΓ€ ΛοΓου^ΙιΙ^, ^ 17 — 18: (5) ί^ ί^ ρΐΌπιρΙ ίη 3ε(ΐοη, 
§ 19 : (6) ί( Η35 ί6ΐ¥6Γ ]ε3ΐου5ί65, § 2θ : (7) ΐ( 1ΐ35 3 ιηοΓ6 (ϋτεοί 
ίη(€Γθ5ΐ ίη §(κκ1 §ον£πιπΐ6η(, § 2 1 : (8) ί( ίδ πιοηε ^β^εΐίνβ ίη ν3Γ, 
§ 22. — Αδ 3 ρΐ€3 ίοΓ πιοη3Γ€ΐιγ Ι)^ ΐ1ΐ€ αΐίζβη οί 3θΓ€€ΐ^ Κοραόΐίο, 

α)Πΐρ3Γ6 ΛΟ 1)Π6ί 5ρ€€€ΐΐ ίην€ηΐ€<1 5^ ΗθΤΟ^ ίΟΓ Ό3Γ6ίθδ ίη Ιΐΐ6 
(]€ΐ)3(6 οί (1ΐ€ Ρ6Τ5ί3η εοηδρίπΚΟΓδ, III. 82. 

^ 14— «4- 
§ 15. τα$ ατόπρας] 'Νον 01ί£3π:Ιιίε5 3ηά Όβιηοεπιαβδ 3ίηι 
3( εοηάίϋοηδ οί 6φΐ3ΐί(7 ίοΓ 3ΐ1 ιιτΗο ρ3Γΐίαρ3ΐ6 ίη ϋιο 63η<:1ιί5θ, 
3η<] (1ΐ6 ρήηαρίβ νΐιίεΐι ύιβχ 3ρρΓθν6 ίδ (1ΐ3( ηο οηε 5ΐιοιι1<1 1)6 
ρ6πηίϋ6(1 (ο 1ΐ3νο ϋΐ€ 3<1ν3η(3§€ οί 1ιί5 η6ί§ΙιΙχ>υΓ '. τας ατόηττας^ 
ρΙιΐΓ., 1)€ε3ΐΐ5€ ΐ}ΐ€ Ι^ο ίοΓπΐδ οί * ανίο 0(ΐυ3ΐίΐ7 ' 3Τ6 άίββΓοη^ : οι 
/Α€τέχοττ€ς τ^ τολχτώς 3Γ6 ίη Ιΐΐ6 οηβ €356 Ιΐΐ€ ηιαηγ^ ίη ϋΐ6 ο11ι6Γ 
ύί^/ηο. Ορ. ΤΗυα ιιι. 62, ολιγαρχία Ισόνομος^ ί.6. ΰοηεϋίηΗοηαί 
ο1ί^Γ(:1ΐ7, ορρ. Ιο 3 $νΐ'αστ€ία. 

το γ€ )3ονλ37/Αα] *ΐ1ιβ ίηίοηΐίοη', — ϋΐ3ΐ Ιο νΚίοΙι ίΐ5 ίΗεστγ 
ροίηΐδ, — ύ\2Χ νΐιίεΐι ίί ρατρο^α Ιο 3α1ιί6ν6 Ρΐ3ΐ. Σ(ηυί 7^9 ^^ 

αρ ου ΠΜοντον δ(Μ:€ΐ σοι το τον ψομυοθ^του βο^ημ €Τναι ; ΑτίδΙ. 
VI [ΐν] 2. § I (5ρ63]^ίη§ οί οριστοκματια ΒΧϊά )3ασιλ€ΐα), βονλ€ται 
γαρ €κατ€ρα κατ αρετην σνν^στΜί^αι κεχορτηγημάτην : 3ηά Ζ^ ΑπίΡη, 
Οεη, IV. αά βη.^βον\€Ύα%. μίν ονν η φνσκ {ίεη(1$) — ονκ ακριβοί 
δ^ ' 1)υ( (]οο5 ηο( 3η3ίη 3 ροΓίεεΙ Γ65υ]( '. 

§ 1 6. τάς τυραννίΒας] * Α^αίη, 3ΐ1 νουΐό 3ΐ1ον ύϊ3Λ άοδροΗο 
ςον6τηιη6η(5 1ΐ3ν6 δϋρβηοΓ ίηδί^Ηΐ ίηΐο ιηοη'β η3ΐιΐΓ6$ 3ηά 3εΗοη5\ 
Ηθτε, 35 ίη § 2'2, Ιΐΐ6 μοναρχία 15 Χαοϊύγ Ίά^ηύίίοά νήύι (Ιια 
τυραννίς. ΤΗβ τύραννος ίδ 3 ΠΐΙβΓ ι^Ηοδβ ρονΟΓ ίδ 3ΐκ>ν€ 3ηά 
3§3ίη5( Ιΐΐ6 Ι3\ν5 ; ί( ίδ ε1ΐ3Γ3εΐ6η5Ηε οί Ηίπι Ι}ΐ3( 1ΐ6 ηιΐ€δ ίη Ηίδ ο^ιτη 
ίηΐ€Γ€δΙ (το ίαντον συμφέρον σκο7Γ€ί, ΑτίδΙ. £/Α, Νΐ€. VIII. 1 2). ρρ. 74, 75] Ν0ΤΕ5. 237 

Όερβηόίη^ ιηυοΗ οη Ιΐΐ6 οΐιοίοβ οΓ ίηδΙηιπίΘηΙδ (Απ8ΐ ΡοΙϋ, νιιι 
[ν] II. § 12), Ηβ ΗΕδ, ίηάεεά, ρΓΟοΗοο ίη Λβ δίικίγ οί ο1ιαΓαοΐ6Γ: 
οηΐγ, οδ ΑπδΙ. δαγδ, Λβ τνραννί% ίδ αρί Ιο 1)€ ττοη^ρόψιλον, Ιο ΓανουΓ 
5&(1 ιηεη. Τΐιο /οαηάετ οί α άεδροΐίδίη ναδ υδααΐΐγ α πιαη οί 
οχεβρϋοηαΐ εηοΓ^ αικί δο^αοίΐγ: (Ηε ίαΐΐαεγ 1ι6γο εοηδίδΐδ ίη 
εΓ6€ΐίΐίη§ ΐΗβ τυραΐΦίς \νίί1ι ΐΗβ ιηβηΐδ οί ΐΗβ τύραννος. 

φ€ρ€σθαί μ, τον πλήθους] *ίθ 1)0 Οαΐτΐεά νίίΗ Λβ δίΓβ&ΠΙ 
οί ΐΗβ ΟΓΟ^νά *. — άλλα μην, * ΐΙΐβΠ, 3ξ3,ίη *. 

§ 17- ΟΤΙ μεν ουν...ρ^διόν ^στι) *Τ1ιαΙ ΜοηαΓοΗγ ίδ ΐΗε πιΟΓβ 75 
α§Γ€€2ΐΙ)1ε, Λο ιηίΙίΙβΓ Β,ηά ΐΗβ }υδΐ6Γ ίοπη οί βονβΓηπχβηΙ, πιίβΐιΐ 1)β 
ρΓονβά ίη αηιρΙεΓ άεΐαίΐ ; ίΗου^Η ΐΗβ ^εηβΓαΙ νίεν ]υδΙ βίνεη τηαγ 
ρεΛαρδ δυίϊϊοε * : Ιίί. ' ηοΐ 1)υΙ ίΐιαΐ (αν /χι/ν άλλα) \ί ίδ βαδχ Ιο δ66 
ΐΗίδ οοπιρΓβΙιεηδίνβΙχ {σννώ€Ϊν) \}γ ιηεαηδ οί Ιΐΐ6 ίθΓ6§οίη§ αοηοί- 
(ΙεΓΕίίοηδ ' : δια τοντων, ί,€, ίη §§ 15 — 1 6. Ορ. Χεη. 6)τ. κ φ § ^ι <> 
ΪΊΠΓος πίπτει €Ϊς γόνατα, και μικρού κάκείνον Ιξετραχηλισεν (ΐΙΐΓ€\ν Ηίηΐ 
ονβΓ ίΐδ Ηεαθ) : ου μην αλλ* Ιπέμεινεν, ^ η€ν€τίΗ€ΐ€$5 Ηβ 1^^ρι Ηίδ δβίΐϋ ' : 
ΐνΙΐβΓ6, ζίΧ,ζΧ ου μην, δϋρρ1)Τ Ιξετραχηλισεν, Οδ ΙΐβΓε, άπο^ΐζαι &€Ϊ, — 
σννιδ€Γν : ορ. ΑτίδΙ. ^Λ^Λ ι. 2. § 1 2, δια πολλών σννοραν, * Ιο Ιαίςο ίη 
α Ιοηβ οΗαίη οί τεοδοηίηβ αί οηβ νί6\ν ', ]θίηβά \νίΛ πόρρωθεν λογίζεσ- 
θαι, * Ιο Γβοδοη ίΓοιη ίατ 1>αο1ι *, /Ι €, Ιο οοηηεοί α δεήεδ οί δγΠοβίδπίδ. 

π€ρ\ Ζε των λοιπών.] δ6€ ίηίΓοά. έ7// 7^«. £ί§1ι( ροίη(δ οί 
αάναηία^β εγο οίαίπιβά ίοι ΜοηΕΓοΗγ. ΤΗγ€ο — βταάυαίίοη οί 
ιηείΊΐ, — ίηδίβΠί, — οίειηβηογ, — Ιιανβ ηον 1)β6η ηοΐίοβά. Γίνε (τά 
λοιίΓο') Γβπιαίη. *Αδ Ιο ϋιο οίΗβΓ ροίηΐδ, ΐΗβ άβ^τβο ίη ΐγΙιίοΗ 
ΜοηατεΗίοδ ατο δυρβήοΓ [ίο ΟΙίβαΓοΗίεδ ογ ΒειηοοΓααεδ] ινίΐΗ 
Γ€δρβο1 Χ.0 <ΐ6ΐίΙ)€Γα(ίοη ογ ίΐοΐίοη ίη ιπαΛοΓδ οί ιΐΓββηοχ, Λνβ δΐιαίΐ 
]\χ6%^ 1>€δί ίί νβ βηόεανοϋΓ Ιο ίηδίίΐυΐο α δγδίβιηαΐίο οοιηραηδοη ίη 
ίΗβ ιηοδί ίιηροΓίαηΙ ρΓονίηοβδ οίαοίίνίΐγ*. Ι,ίΐ., 'ίί, οοπιραηη^ ΐΗο 
πιοδί ίπιροΓίίΐηΙ: αοΗοηδ [αδ ρβΓίοππβά \>γ ΜοηατοΗγ αηά Υ^γ ίΐδ 
ιίναί ίοΓπΐδ οί §ον€Γηπ)6ηΙ Γ6δρ€θήν6ΐ7], νβ αΙΐ6πιρΙ Ιο βχαπιίηε 

(1ΐ6δ6 * (αντάς, = τάς μεγίστας πράζεις), 

ίδιώται γιγν•] ' Γ^ΙιίΓη ίηΐο ρΗναίο Ιίίβ ' (ΛβίΓ γεατ οί οίΚοβ 
Ηανίη^ βχρίιβά). 

§ 1 8. οι δ' ά€ΐ...γιγν€σ^αι] ' ν^τΗίΙο ί1ΐ6 ιηίηίδΐ€Γδ οία ΜοηαΓοΗγ, 
Ηανίη^ ρεπηαηβηΐ οΗαΓββ οί ύι^ϊτ (Ιαΐίοδ, βνεη ίί ΐΙιείΓ αΙ)ί1ίΐί6δ ^.τ^ 
ίηίεποΓ, Ηανβ αί Ιο&δΙ (ουν) α (Ιβοΐάεθ ρΓ€€πιίηθη€6 ίη ΐΗβ β^ίΐδ οί 
6χρ6Γίβηοο. ΓυΠΗβΓ, ΐΗε οΙΙιεΓδ [οι μεν ΐΗβ πιίηίδΐ€Γδ οί αη Οΐί- 
βαΓοΙιγ ΟΓ Β. ϋεπιοοΓΕογ] \)αταγ πίΣΐηγ ίηΙβΓβδίδ \)γ ηε^Ιοοΐ, 1)6<:αυδθ 
ΐΗβγ ΓβΙχ υροη οαοΗ οίΗεΓ [/. λ ινΗαΙ ίδ βνοΓγ οηε'δ 1)υδίη6δδ ίδ ηο 238 5ΕΙΕεΤΙ0Ν3. [ΙδΟΚΚΑΤΕδ 

οηβ'δ]; Ιηιΐ ϋΐ6 ιηίηίβίβπ οία Μοιΐ2Γε1ΐ7 ηε^οεί ηοΐΐιίης, βίιιεΰ 
ύί€γ Ιϋίοιτ (1ια( 6ν6τγΐ1ιιη§ πιιι$( ρ358 ώτου^ΐι (Η^ϊγ Ιιαηάδ '. — ^Πιβ 
ρΙιΐΓ. αϊ μ€ψαρχίαι^ § 17, Ιβανβδ Γοοιη ίοΓ (Ιοιιΐ)^ ιτ1ΐ€ΐ!ΐ0Γ οίΐ^ άά τΛ 
αστόίς Ιηστατσυτης^ κ.τΛ., = όί μόναρχοξ^ θΓ Ι}ΐ6 πΐοηΟΓοΙΐ 311(1 1ΐί$ 
ιηίηί5(6Γ$ : (Ιιο εοη(6χ( ίανοιιτδ ΐΗε Ιαηοτ νίον : ερ. ^ 15» ι6. 

Ιν ταΐς όλιγ. — ^ν ταΖς μοναρχ,^ οί ^ ταΐς όλτ)ί. καΐ ταΤς ^/Αοκρ. 

ιηεαη (Ηο είϋζβηδ οί οΙίςατεΙιίεΒΐ ογ (1ειηο(:τΕϋε2ΐ 5ΐα(6$; Ηΐ., 
ΐΗο$6 νΐιο ατβ />! (1ιε5€ ίοπηβ οί ^ονετηιηβηΐ, /.& νΐιο Ηοΐά 

(ΙΐεΐΓ ρ>01^6Τ5. δο οΐ Ιν ταΤς μοναρχίαις θυ§1ΐ( 10 ΠΙθΟη, Ιΐΐ056 

μγΗο Λ^Λ/ ιηοηατεΐιίεαΐ ρονοΓ, νίζ. οΐ μόναρχρι. Βηί, ίοΓ ύιβ 
56η5€ οί ΐΗ6 εοη(6χ(, ιτάντωι^ βίληστα πράττουσα^ οα§1ι( (Ο ιηβαη 
ΐΗαΙ Ιΐ)6 5υΙ)]6εΐ5, οβ ψέϋ 05 (1ΐ6 χηοηπτεΐι, ατβ θΐηίηεηΐΐχ ρΓθ9- 
Ρ6ΓΟΙ13. Νο\¥ (Ηε εΐααββ, •νκ €;(οια'€ς οτφ φθαιτήσοηπτι^ 18 ηο( 2ί£[3ίη$( 
ΐΗί5 : δίηεο ΜοηατεΙιχ 18 1ι6γο εοηεβίνεί] (§15) ^ ^ 578(6111 ινΗίοΙι 
ήχ68 βαείι ιηαη ίη Ιιίδ ρΓορ€Γ ^αη1^, αηά (]ιιΐ8 ρΓοεΙυάβδ ιιη6387 
ήνα1ΐ7• ΤΗοΓβίοΓβ Ι Ιαΐςβ οΐ ^ ταΤς μαναρχίαις οια'€$ 1ι6Γ6 05 ιηοαη- 
ίη£; ' (1ΐ056 νΐιο Ηνβ ίη πιοηατεΐιίεαΐ 8ΐα(68 '. 

§ Ι9• σνν&ρ4α,., χρόνων] σννίδρια, 'ρυΜίε εοηί6Γ6ηε68 ', α 
^εηβΓαΙ Ι6πη, ίηείυάίης (^•^•) ^^^ ΑΐΗοηίαη βσυλη, Ικκλησία^ 
ΒικαστηρίΛ, — χρόνων^ ΙΪΓαιίΒ οί ΐ6ηιΐΓ6: § 17» ι^οτ ενιαντον €ΐς τα9 
άρχας €ίσωντ€ς. — ουκ άποΛ^ιποντοΑ των καιρών^ * άο ΏΟΧ. α11θ\ν^ (1ΐ6 
η^Η( ιηοιηβηΐδ (ο δΐίρ \ άο ηο( ' 1α§ 1)€Μη(1' (Ηβιη. 

§ 2θ. $νσ/Α€μώς Ιχουσι] * ΤΗε ιηίηί8(6Γ8 οί οίΗοΓ ςονοτηιηεη^ 
(οί μ€ν) εΐιβήδΐι 6ηαιί(ΐ68;...ιηοηαΓε]ΐ8, (οί £^) Ηανίη^ α ϋίθ-Ιοης 
(βηατβ οί οβίεβ, ιηοΐιΚαΙη ΐΙιβίΓ ίΓίεηάδΙιίρδ &180 (ΙίΓου^Η ϋίε '. 

7β § 21. οί μ€ν ως ί&ίοκ] 'Τ1ΐ6 ιηοηοΓεΙι Γε^ΕΓ(1δ (Ηε ρυΙ>ϋε ίη- 
ΙΟΓεδΙδ 08 Ιιίδ οΐ¥η, — Ιΐιβ είΐίζβη, 2ΐδ 1)€ΐοη§ίη§ ίο οίΗβΓδ': — 3, 
ΓεαιαΛ υαβτΐγ υηΐηιο Ιο ΐΗβ 5ρίηί οί ΐΗβ ΑΐΗβηίαη άβιηοεΓδίεχ Εδ 
ϋε5εηΙ)6ά ϊ>γ Ρ6^^1^16δ, &ι δ^ τοις αντοΐς οικείων αμ.α και πολιτικών 
^7Γΐ/χ€λ€ΐα, κ.τ.λ. ΤΗαα ιι. 40• ΤΗβ ©δδβηεβ οί Οιεοΐί ροΗΐίεαΙ 
1ίί€, νΗίΙβ νί£;οιΐΓ ιειηαίηεά Ιο ίΐ, ναδ ΐΚε ίάεηΐίβεαίίοη οί ΐΗβ 

είΐίζβη'δ ίηΙεΓ€δΙδ \νίΐΗ είΐγ'δ : αυη; γαρ η σώζουσα^ και τανη/^ «τι | 
'7Γλ€ΌκΓ€5 ορθώς τους φίλους ποιούμεθα, δορΚ. Αηί, τ &9• 

^κ τοΓς οχλοις] * 1)€ίθΓβ πιοΙ)δ * ; ί.ε. * 1)είθΓ6 ΐΗε Εΐίΐίίοδία ογ 
Ια^ν-εοαΓίδ ' : ερ. Ευη Ιίίρρ, 9^9» ®^ 7^Ρ ^^ σοφοΐς \ φαύλοι^ παρ 
οχλφ μουσικωτεροι λέγειν. 

§ 22. ου /Αοΐ'ον δ'...'7Γ€ρΐ€ΐλτίφ<χσιν] * Ιι ίδ ηοΐ οηΐγ ίη πιαΙΙΟΓδ οί 
Γοαίίηε αηά ίη (Ηβ αίίαΐΓδ οί ενειγ άαγ ΐΗαΙ ηιοηαΓεΙιίοδ αΓ6 δυρεποΓ; 
ΐΗβγ ΙιοΜ ίη ΐΗείΓ §Γ^δρ [/^] οίδο οΐΐ ϋΗβ §αίηδ οί νί&τ \ ΡΡ. 75,76] Ν0ΤΕ3. 239 

ωστ€ καΐ λα^€4ν...7Γρο(Γαγ(χγ€σ0αι.] 'ίοΓ ρυΓρο$ε$ οΓ δυΓρΗδβ ΟΓ 
οΓ (υδρίας \οφ&ηναι^ δο αδ Ιο δΐήΐςβ Ιογγογ], — ίη οιάοΓ ίο ρβΓδυαάβ 
ΟΓ Ιο οοηιρεί, — Ιο \^\ιγ αάναπία^βδ ίη οηβ ςυατΙοΓ, ογ Ιο €σηα1ίΗΐ6 
1)7 αΙΙεηΐίοηδ ίη αηοΛβΓ *. €ρ. Αηάοΐε. Ό^ Ραα § 37> Ρ• 34» νΗίοΗ 
Ιδοΐϋ*. ταζγ Ηανβ Ηαά ίη ηιίηά, τά μ\ν π€(σακτ€9 τους ^Ελλΐ7να9, τα δί 
λα^οκτ€9, τα δ€ πριά/ι.€νοι, τα δ€ βΐΛσάμ€νοι, — ταις άλλοις θ€ραπ€ίαχς, 
α((6η(ίοηδ, βα1ΐ6ή6δ, ο/λ€^ ίλαη ηιοηη^ (ίπιρίίβά ίη ΙιηΓρΐΛμ€νοι) : ίοτ 
ΐΗβ ίάίοπι, δ€€ Ι.7δίαδ ογ. νιι. § 25, την αΧλψ ονσίαν, ηοί^^ ρ. 
223. — 01)δβΓν6 τυραννία Ιζύύγ ίάβηίίήβά τνίΐΐι μοναρχία, 05 ίη § 1 6. 

§ 23. Π€ρσώκ...Δίοη;σιον.] Ιη ίΠαδϋτΕΐίη^ ΐΗβ αάναη(α§65 οί 
μοναρχία, ΙδοΙίΓ. (αΐ^ΰδ (}ΐ6 \^0Γ(1 ίη ί(5 ινίάοδί δοπδο, αηά ώτΕΐιντδ Ηίδ 
βχαπιρίβδ Γγοπι Λβ πιοδί άίνβΓδβ ίοπηδ οί βονεπιπίβηί, νίζ. (ι) ΐΗβ 
ΡβΓδίαη πιοηοΓοΗγ, — α ΙΐΘΓβάίΐαΓγ αηά οοηδίίΐυάοηαΐ άβδροϋίδπι, — 

μοναρχία τνραννιχτ/, 1)υ( κατά νόμσν καΐ ττατρίκη, ΑτίδΙ. ΡοΙ. III. 14: 
(2) Λβ τυραννις, αη ηηοοηδίίΐηΐίοηαΐ άοδροΐίδπι, \νΗίο1ι ίδ οηΐγ α 
ρβητεΛοά ίοπη, ναρ€κβασίς, οί ιηοηαΓοΙιγ, Β,ηά ηοΐ ρΓορεή^ α 
πολιτ€ΐα 2ΐΙ αΐΐ : (3) Λβ οοηδίίΐηΐίοηδ οί δραΓία αηά οί ΟοΓΐΗο^β, ίη 
1)θΛ οί νΐιίοΐι Λβ ^βηβΓ&Ι Ιεηάεηαγ ^νοδ οϋξαηΜΰοΙ, αηά Λβ 
* Γοχαΐ * οίβοβ πΐ€αηΙ ρπηοίραΐΐχ Λο οΐιίβί οοπιιηαηά ίη ψζχ : ΑήδΙ. 
ΡοΙ. II. 9• § II• 

τι;λικανη;ν γ€γ.] ΤΗο Γβοί Ιβδδοηδ Χζλλφΐ \)γ Λβ Ρβτδίαη \ναΓδ 
\ίΓβΓβ ΛεΙ ίΓββ ιηβη ββΐιί 1>€«6Γ ΐΗοη δίανβδ, αηά ΐΗαΙ ^οοά δΐΓαΐ€§)τ 
ίδ ίηεοιηραϋΙ)ΐ6 ινίύι (1ΐ6 εαρήεθδ οί ο ί66ΐ>]6 άβδροΐ. 

πολιορκ.] Μ^βη Όίοηγδίοδ 1)6€αιηβ Χ.γτ2ίηΧ, οί δγτίΐουδβ ίη 406 
Β.Ο. Λο ΟοΓίΗοβίηίαηδ νβΓβ Γαρίάΐγ οοηςυϋήη^ ΐΗβ δίοϋίαη οίΐίβδ. 
Ηίδ ήΓδ( ορβΓ&ϋοηδ α^αίηδί ΐΗοιη ίαϋεά : αηά ΐΗο ^τοτάδ ίη (1ΐ6 
16x1 ΓβίβΓ, ηοΐ Ιο αη αοΐυαΐ δίββο οί δ>τα€υδβ {την αύτον νατρίΒα)^ 
5ιι( (ο ί(δ ίιηιηίηβηΐ άαη^6Γ οίϋ6Γ (Ηβ ίαΐΐ οί Οβία αηά ΚαιηαΓίηα. 
ΤΗβ ρεαοο ^Λτΐιίοΐι Ηε ιηαάβ νίΐΐι ΗίιηίΙΙζοη ίη 405 β. ο. ναδ α οοπι- 
ρΓΟίηίδβ ΐ¥ΐιίο1ι §ανο Ιιίιη ΙβίδυΓβ Ιο οοηβΓΠΐ Ιιίδ ο^η ρονιτεπ Ηίδ 
ΐγΓαηηγ ΐ¥αδ άίδΟδίΓουδ Ιο α11 ΐΗβ ΗίβΗβΓ ίηίοΓβδΙδ οί Ηεΐίβηίο οίνί- 
Ιίδαΐίοη. €ρ. Ι,χδίαδ ογ. χχχιιι. §§ 4, 5» Ρ• 3^• 

§ 24. τους άριστα των *Ε. ιτολιτ.] Αη α^νΐίνατά οίαιίδβ, ΓβίβΓπηβ 
09 ίΐ άθ6δ ίο Λαχ€δ. οηΐχ : ίοΓ §^οπιπιοίίοο1 οίΘΟΓηοδδ, ίΐ δΗουΙά 
δίοηά 1)6^ν66η καΧ αηά Λακ€δ. 

όλιγαρχ. — βασιλ,] ΑτίδΙ. {Ροί. II. 1 1) €θΐηροΓ6δ ΐΗο ΟοΓίΗα- 
βίηίοη Οουηοίΐ οί Οηε ΗυηάΓβά αηά ΓουΓ νίΐΗ Ιΐιο δροΓίοη 
ΕρΗοΓδ, αηά Λβ ΟοΓίΗοβίηίοη ΕΙάεΓδ {γ€ροντ€^) οηά Κίη^δ {βασιλ€Ϊς) 
νίΐύϊ ί1ιθδ6 οί δροΓίο. — Τ1ΐ6 ΟοτίΗο^ηίοη 'Κίη§δ' ογ δυίΤείεδ δβοιη 240 ΞΕίΕΟΤΙΟΧΞ. [ΙδΟΚΚΑΤΕδ 

(ο Ιιανΰ 1)6€ΐι <:}ιθ56η απηο^^Ιχ ύτοιη α Γοιτ ρΗηαραΙ Γαιηί1ί68 : Οοπι. 
Χ6ρο5 ςρβαΐ^ οί ΗαηηίΙκ^ 1)6ίηξ ιη^κίο πεχ ν1ΐ€η 2ΐρροίη(ε<1 (ο 1ιΪ5 
ίθΓ£ί^ εοιιιιιιαηίΐ (ε. 7)> ^^ ^ο Βίθ(1. (χιν. 54) οΓ Ηίιηίΐΐ^οη, αηά 
ΗοΓοΛ οΓ Η3ΐηί11^2ΐΓ (νιι. 1 66); ΟπΧβ χ. 54^. — Οί Λε 8ραη2ΐη 

Ιάη^Κίρ, Αΐίδΐ. 521}Γ5, &>«€« μ\ψ Ααι βασίΧάα /λάλιιττα τ«τ ιαιτα 
ψομΛΛΤ^ σοκ «στι ό€ ιη^ρ«α ταττ»τ, αλλ οτατ ^ςέλΧηι τηψ χώρα¥^ τγγ€μ^»¥ 
Ιση ΤΜΤ νρο9 το^ νολ^Αθτ...ανη7 μ^€¥ συν η βασ, οίσι^ <Γτραη|για 
ης αυτοκράτωρ και αίσιος ^στ^^, /Ό^ III. 14• 

χολλονς...€^ός] τολλονς — €^. ίη ΐ1ΐ€ ΟΟδβ οΓ Λο ΒΐαΙίαπ 
βχρβθίήοη, ΕΠΟ οί Λο όβίοαΐ ει Αβ^οςροΐΕΐηί : οόϊ — ^ξ. Κίιηοη, 
ΡΗοπηίοη. Τ1ΐ€ αι^ιηοηΐ ιπί^Ηΐ 1)6 ί11α5(πι(6(1 \)γ Λβ Βίοτγ οί 
Ιΐΐ€ (1ί55€η5ίοη αιηοης ΐΗο Αϋιβηίαη εοιηιηαη(ΐ6Γ$ 1>€ίθΓ6 (Ηο 1)ααΐ€ 
οί ΜαπαΗοη, ιτΗβη Ι}ΐ6 ίουΓ νΐιο 3§τ66ά ιιίιΐι Μϋ(ί2ΐ(ΐ€8 τ€$ί^6<1 
(ο Ιιίιη (ΙιβΪΓ (1^7$ οί εοιηπίΕΐκ] (Η6γ. νι. 109 ί). 

77 II. ΕΑΕΝΗ:^ ΕΓΚΩΜΙΟΝ. [Ογ. χ].— ΤΙιε ΕηωηάϋΜ οη 
ΙίεΙαι (1ί1ε€ 2υιοϋΐ6Γ οί Ιιίδ υτοΛδ, Λβ Β!ΐ$ΐη^^ ογ. χι.) 15 α δΐί^ΐκ 
688α7 1)7 Ιδοΐα*. ίη α ρΓονίηοο ηο( Ιιίδ ο^χπι. Όοοίαιηαήοιίδ οη δυΙ>- 
3€(:(8 (Ηΐί:6η &οιη ορο5 ογ ίτοιη Ιΐΐ€ ιητ^ ^<1 αΐ^τα}^ α ρΓΟίηίηβηΙ 
ρΙαε€ αιηοη^ Ιΐΐ6 '(Ηδρ1α)Γ5* οί οτύΛηΒΐγ 8ορ1ιί5ΐ5. δυοίι, ίοΓ 
ίη5(αη(:6, ΟΓε ϋΐ€ Εηωηΐιαη οη ΗόΙ^η αηό Ιΐΐ€ Όί/ίπεε ο/ ΡαΙαηίάί^ 
2&€τΑχά Ιο ΟοΓβίαβ ; ΐΚβ δρθβοΗ οί Οφ'δδβυδ Αξαϊη^ ΡαΙατηοί^^ 
35αίΙ)€<1 (ο Α11^ΐ(1αιηΕ8 ; ϋΐ€ 5ρθ6€ΐΐ65 οί Α3αχ αηά Οί^γ^δευδ ίη 
Ιΐΐ6 εοηΐ65( ίοΓ ϋΐ6 απη8, 35αΓίΙ>€(1 ίο Αηΐί5ΐ1ΐ6ηθ& ΤΗο 1)6η( οί 
ΐ5θ]αΊα(65, 05 1ΐ6 1ιίιη5€ΐί (6ΐΐ5 υ5, ¥Τ2ΐ5 ηο( (οικταπίδ Ιΐιίδ ^η<1 οί 
εοπιροδίϋοη. Ηΰ να5 ηοΐ, ίηάθβά, Ηοδϋΐε ίο ίΐ, αηγ ιηοΓβ ΐΗαη 
1ΐ€ ^05 Ιιοδϋΐο Ιο επϋοδίη οί (1ΐ€ ρο6(5 2ϋΐά ο(1ι6γ 5πιηε1ΐ65 οί 
1ΐ(6ΓΕίΓ7 ^ΟΓΐε νΚίεΙι ειηρίοχθά Λβ δορΚίδΙδ. Τ!ΐ6 εηεοιηία νΙιίοΗ 
Ηο (1ορΓ£€ία(65 ίη ΟΓ. χ. § 12 ατε οηεοιηία οη 1>υπιΙ)ΐ€-56€8 αη<1 
52ΐ(; οη 1}ΐ6 οϋιβΓ Καηά 1ΐ€ οχρΓβδδΙγ εοιηπιαιόδ ΐΗβ εΐιοίεβ οί 
δυείι α 5αΙ>]€ε1 05 ΗεΙβη (§ 14) ; οη<1 ίί ϊιο 5ρθο1ί8 οί ΒοδίΗβ 05 ο 
ροοΓ Ιΐΐ€ΐη€ (ογ. XI. § 22), Ηβ οΙθΟΓΐ^ ιηοοηδ οηΐχ ΛαΙ ίΐ 15 οηο 
νΐιίοΐι ΙχιίΗεδ ΐΗε ροη^γτίδΐ. ΥθΙ ίΐ ί5 ίπιροΠαηΐ Ιο ηοίε ΛοΙ 1ιβ 
εοπΐ65 υροή (Ιιίδ ββΐά οί ' όίδρίαγ ' ηο( θ5 α εοηίΐίάοΐΰ ίοΓ άίδΐίηε- 
ηοη, 1)υ( ιηοΓβΙγ 05 ο αίϋα Τΐιο Βη^ιτί^ οηθ (Ηο Εηωτηίηηι οη 
Η€ΐιη ΟΓβ ο1^1^6 οπίίοίδίηδ, ίη ^τΗίοΙι 1ιβ βΓδΙ Γβνίβ^τδ Ιΐΐ€ ιητογΙε οί 
οΛβΓδ, οηά Λεη δΗονδ, ίοΓ Λε δοΐεε οί νίηάίοοΐίη§ Ηίδ η§1ιΐ Ιο 
ΟΓΐΗοίδΟ, 1ιο\<Γ 1ΐ6 \ιτου1(] Ιιανε <3οηβ Λβ νοΓίε ΙιίπίδεΙί. 

Τΐ¥θ ίηάίοοίΐοηδ Ηεΐρ Ιο βχ ΐΗε ΐίιηε οΐ νΐιίεΐι Ιδοΐ^πιίεδ ντοΐε. 
Ι. Ργοπι § 3 ί^ ™^7 ^ ίηίεΓΓεά ΐΗοΐ Οογ]5^05 νοδ όεοά; οηά ρρ. 7^—7^] Ν0ΤΕ5. 241 

ΟοΓ^ίοδ ά'βά εΙ)οιι( 3^ο β•<^• ^• Ιη § ι (Ιιογο 18 αη αΐΐυδΐοη (ο (Ηβ 
ΙΗγ€6 οΐιίβί δοΙίΓαΐίε δβαΐδ — Λο Ογηίοδ, ΐΗο Αοαάειηχ, Ιΐΐ€ Με^α- 
Γίοδ. ΤΗ68β δεοΐδ ιηυδί Κανβ αίΓβαάχ 1)6βη ηααΙυΓβ. Τ1ΐ€ Ιαη^α^β 
ίηιρίίβδ ίυΛΐΐ6Γ ΐΗαΙ ΑηΐίδΛεηεδ, ΓοαηόβΓ οΓ ΐΗβ Ογηίοδ — νΗο (Ιίεά 
ίη 37^ β-^• — ίδ δΐίΐΐ δΐΐίνβ. ΤΗο Εηωηιιηηι ιη&γ ρΓοΙ^ϋΙχ 1)6 ρυΐ 
α5ουΐ 37° Β ^• — -<^^^/ν Οταίονε^ 1 1. 93» ϊο2. 

Α (ταηδίαΐίοη οί Ιΐΐ6 ίο11ο>νίη§ ροδδο^β ινίΠ 1>ο Γοαιιά ίη (Ιιο 
Ααί€ Οναίονε^ 1 1, ρ. 78. 

§§ 54-58. 

§ 54• ί«α«€*>Ό4 ταντ' έγνωσαν] ΤΗβ και ΐ56ίθΓ€ ^κ€ΐκοι ίδ ηοΐ * αΙδΟ *, 
1)υΙ: *1>οΐ1ι*, Ιο ινίιίεΐι κάγώ αηδ\νβΓδ. — ^#ί€Γνοι, Ηείβη'δ ΙονβΓδ — 
ΤΗεδβυδ, ΜβηείΕΟδ, Ραήδ αηά ΐΗε ΙιβΓΟΟδ \ν1ιο ίεΐΐ ίη Λβ λΥαΓ οί 
Τγο7 — Αοΐιίΐΐβδ, δαΓροάοη, εΐο. : §§ 39 — 53• "^^^ ΙΙγνωσαν, * ιηαάβ 
(Ηίδ εΗοίεβ ', Χέ*. Τ€^ΐ'ανα4 μαχομίνοι^ ΊΓ€ρΙ της Διός θνγατρός, § 53* 

17 τούτων €κ<ιστον] ι. ^. (Καη αν^ια, σοφία, δικαιοσύνη, — λΥβ ΐηί^Ηΐ 
€χρ€αΙ ίκάστον {ς^. μ€Τ€χοντα), 1)υΙ ΐκαστον ίδ Π10Γ€ ΓθΓ€ίΙ)1β. 

ταντης της ιΒίας] δο 1)€ΐθ\ν, § 58> ΐΓ€ρ* τι}^ ίδ€αν την τοιαντι;ν : 

* Λίδ αηή^αΐβ ' ογ * ςιιαίίΐχ ' (νίζ. το κάλλος, Ι^εαιιΙγ) : α ιηοαηίη^ 
ϋβπνεά Γγομ ΐΗαί οί *δρ6α6δ' ογ 'ΐίίηά': ορ. ΐΑί. ^λζι/λ β•β. 
Οίο. £>€ Οτ, II. 4• ΐ7> ^^ί '^ αΐίςηο ξβηετβ αυΐ ίηοοηείηηυδ αηϋ 
ιηυΗυδ οδί, * ίη αηγ τεδρεοί '. ΙδοΙ^Γ. Ηοδ αίδο δοπιο ρβουΙίαΓ υδβδ 
οί ίδ€αι ίη Γβίειβηοβ ίο ΙίίβΓαΓγ οοηιροδίΐίοη, νίζ. (ι) 3.δ = τ/>οΐΓοι 
λόγων, ΐΗβ })ταη€Η€$ ογ χ/>'/« ; Αηϋά, § 1 1 : (2) = σχι^/υιατα, β^τ€5 
οί ΓΗείοπο, ΡαναίΗ, § 2 : (3) ίη α ΙίΐΓββΓ δβηδο, αΐΐ * αΓίίβοίαΙ 
Γ€δουΓ€6δ' \ν1ιίο1ι οαη 1>€ ίοπηυΐαΐβά, Αηϋά. § 183 : δεβ Αϋίζ Ονα- 
ίονε, II. 39 ^^'^ ^^^^' 

§ 56. ονκ άπαγορ. ^€ρα7Γ.] * 3Τβ ηβν^Γ ΙΐΓβά οί ρα)τίη§ Ηοπια^ο '. 

§ 57• άΐΓοκαλου/χ€ν] ΗδΓΟ, ^ υδυ., 'οαίΐ οοηίβηιρίυουδίχ * : 1)υΙ 
ηοΐ αΐ^ναγδ δΟ : ε. ξ. ΑηδΙ. ΈίΗ, π. 9* τονς ;((ΐλ€7Γαινοντα9 ανδρω£€ΐ$ 
αΐΓοκαλου/ΐ€ν : αρ. δΗίΠβΙο οη Οβιη. Λ Ζ. § 274• 

§ 58. όσοι δ*] * 5ιιΙ ^6 ΙιοηοϋΓ ίοΓ α11 ίίιηβ, αηά οδ ΙίεηείαοϋοΓδ 78 
ίο Λβ δίαίε, ΐΗοδβ ινίιο Ηανβ ^αΓάΰά ΐΗε βΙοΓ/ οί ΛείΓ ονν^η γοϋΐΗ 
ίη Ιΐιβ οΗαδΙεηβδδ οί αη ίηνίοΙίΐΙ)ΐ6 δΙίΓίηβ '. — αβατον, 1)ο1^€γ Λαη 
α^ικτον : ορ. ΡΙαΙ. ΡΗαΰάν, 245 α, αττο Μουσών κατοκαύτ/τΐι Τ6 και 
μανία Χαβονσα άπαΧην και αβατον ψνχην, Ιγ€ίρονσα και ίκβαχχνύ- 
ονσα...παιδ6υ€ΐ. δορΗ. /τα£^. 86 (ΑίίΗΟίίαε), Ναυοίί ρ. 1 1 8, δ€ΐνος 
γαρ €ρ7Γ€ΐν πλούτος Ις τ€ τα)3ατα | και προς βΙβηΧα (νΐΐ1§. τα βάτα), 242 ΞΕΙ,ΕεΤΙΟΝΞ. [ΙδΟΚΚΑΤΕδ 

\ν6α1(Η εαη νίη ί(5 ΨΛγ ίη(ο 5αατ€ά ρ1αε€5 ηο 1655 ΐλαη ίη(ο (1ιθ56 
(Ηα( α11 ιηαγ Ιτβ&ώ 

III. ΕΥΑΓΟΡΑΧ [Ογ. ιχ.] — Οη Λ€ οοοαδίοη οΓ α Γοδήναί 
ΗβΙά 5^ ΝϋεοΗβδ, \λτί% οί Λβ ΟχρΓίαη δαίαιηίδ (ορ. ίηίτοά. Ιο 
ΟΓ. III., ρ. 235)> ίη ιηβιηοΓγ οί Ιιίδ ίαΐΗοι Ενα^οΓΟδ (^Ηο (Ιίεά ίη 
374Β•^•)» Ιδοΐίπιίβδ δοηί Λίδ βηοοιηίυιη οδ Ηίδ Ιή1)ΐιΐ€, Τ1ΐ6 (Ιαίο 
15 ρΓθΙ)2ΐΙ)ΐ7 αΙ)ουΙ 365 β ^• 

ΕνοβΟΓΟδ αρροαΓδ Ιο Ηανε 1)β€η α πιαπ οί υηυδυαίΐχ δΐΓοη§ 
οΗαπιοΙβΓ, αηά οί ^εαΐ αΐϊίΐίΐίβδ 1)οΐΙι ΐΏίΙίΐατγ αηά ροΐίΐίααΐ €χρπΐδ 
^οδ (ϋνίάοίΐ 1)6ΐ\ν66η ΡΗοεηΐοίαη δ6(1ΐ6ΐη6η(δ, δϋοΐι 2ΐδ Κίίίοη αηά 
ΡαρΗοδ, 2ΐη<1 ΙαΙβΓ ΟΓΟβΙς δοίΐίειηεηΐδ, δυοΗ αδ δαίαπιίδ αηά δοΐί. 
ΒιιΙ Λβ 1)α1Ιε οί Λβ ρορυΐαϋοη ινοδ, Η11 1οη§ αίίει ΐΗ€ ΐίηιβ οί 
ΕνοβΟΓΟδ, ΡΗοβηίοίαη; αηά εοηΐίηυαΐ οοηίαοί )«^ίΐΗ Λβ ποη-ΗοΙ- 
Ιεηίο Εαδί πιιΐδΐ α1ννα)'δ Ηανβ Ιβηάοά Ιο άορΓΟδδ ΐΗε ^^^^1^ οίειηεηΐ 
ίη Ογρπίδ. Ενα^οΓαδ ναδ Λβ οΗαιηρίοη οί Ηεΐΐεηίδίη α^αίηδΐ 
Ι^αΛαηδίη αΐ Ιΐιίδ οαΐ-ροδί ; ήΐδί, αδ ΓΟδΙΟΓδΓ οί ΛαΙ ΟΓβεΙί οίνίΐίδα- 
ΐίοη ^Ηίοΐι ΐΗο ΡΗθ€ηί€ίαη αηά Τ^^Ηαη ιηαδ(6Γδ οί δαίαιηίδ Ιιαά 
6ίΓα€€ά; αίΐεηναΓάδ,' οδ αηία^οηίδΐ οί ΡβΓδία ίη α \ναΓ οί Ιηάε- 
ρ€η(ΐ6η€6. ΡειΗαρδ ΐΗβ ιηοδί δΐήΐίίηβ ροδδα^ε ίη Λε πιειηοίΓ ί$ 
ΐΗε ίο11ο\πη§, ΐίνΙιίεΗ άεδειί^εδ Ηονν εοπηηεΓεε, αιΐδ, ΙεΙΙείδ, Ηιιιηαηε 
ίηΙειεουΓδε ινίΐΗ ΐΗε οιιΙεΓ ινοΓίά, Ηανίη^ 1)εεοιηε εχΐίηεΐ υηάεΓ Λβ 
ηιΐε οί ΐΗε Ι^αΛατίοη, δρεεάίΐγ δρΓ&η§ ίηΐο α ηεν Ιίίε υηάβΓ Λε 
πιΐε οί ΐΗε Ηεΐΐεηε. — Αίϋΰ Οναίοτε^ ιι. 113. 

^ 47— 5ο• 
§47• ΐΓαρολα)5ών η^ν πόλιν €κ)9.] 'λΥΗεη Λε είΐγ (δαίαιηίδ) 
εαιηε ίη(ο Ηίδ λαηάδ, ίΐ Ηαά 5εεη τεάαεεά (ο 1)αΓΐ)αήδΐη ; οινίης (ο 
ΐΗε όοπιίηαΐίοη οί ΐΗε ΡΗοεηίείαηδ, ίΐ Ηαά ηο ίηΐεΓοουΓδε ινίΐΗ 
ΟΓεεΙίδ, ηο Ιςηοινίεά^ε οί ΐΗε υδείυΐ οΛδ, ηο εοιηιηεΓεε, ηο ΗαΓ- 
1)ουΓ : 1)υΙ Ηε δΐιρρίίεά α11 ΐΐιεδε άε&είεηείεδ \ ε(α 

δία τψ τών Φοινύίοιν αρχ.] ΤΗε εοτίίεδί ΟΓεεΙ^ ίηιιηί^αηΐδ ίη(ο 
Οχρηίδ δεειη Ιο Ιιανε ίουηά ΡΗοεηίείαηδ αΐΓεα(ΐ7 εδΙαΝίδΗεοΙ. ΤΗε 
ΟΓεεΙς δείΐίειηεηΐδ (ταεεά (ΙιείΓ οη^ίη (ο Α(Ιιεηδ, δαίαιηίδ, Αιΐιαάία, 
Κ)^Ληοδ (οηε οί ΐΗε Κ)Γΐάαάεδ) : ΗεΓ. νιι. 90• Ι^η^; αίΙεΓ ΐΗε 
(ίιηε α( νΐιίεΐι Ιδθ]υ:α(εδ ίδ νή(ίη§; ίλε ΡΗοεηίείαη είειηεηί ίη 
0)τρηΐδ βτεαίΐγ ριεροηάειαίεά ονεΓ Λε Ηεΐΐεηίε : ΐΗυδ δ1^71αx ίπ 
Ηίδ Π€ριπλον9, ρ. 97 (νη^εη ίη (Ηε (ίιηε οί ΡΗίΙίρ οί Μαεεάοη, 
359 — 33^ Β•^•)> ε^ΙΙδ ΐΗε ίη1ια5ίϋαη1δ οί Λε ίηΙεηοΓ οοΐΐεοΐίνεΐχ 
* 1)αΓΐ)αΓίαηδ '. Οί ΐΗε ΟΓεεΙε είΐίεδ οη Λε οοαδί, ΐΗε εΗίεί ίη ΐΗε ρ. 7^] ΝΟΤΕ 3. 243 

Ιίηιβ οί δΚχΙαχ δββιη Ιο Ηανβ Ιίεεη δ&ίαιηίδ, δοϋ αηά Μαηοη. 
(δέβ ΚΛ>νΙίη5θη οη Ηβη ν. 104.) 

Ιη 500 Β•^• ^Ηθ Ο^ρηαη δαίαιηίδ ινοδ ηιΐβά 5γ α όγηαδίχ οΓ 
θΓ06ΐί ρηηοεδ Ιήόυίαιγ Ιο ΡβΓδία (ΗβΓ. ν. 104, 114)• Αοο. Ιο 
ΙδοΙίΓ., ΐΗίδ θΓ€€ΐί άγηαδίγ — ^νΗίοΙι οίαίιηεά ά€δ06ηΙ Γγοπι Τ^υ1^Γ0δ 
— \ναδ <ϋδροδδ65δ€(1 \)γ α ΡΗοεηίοίαη ^(ΙνοηΙιΐΓβΓ {Ίκ Φοινίκης ανηρ 
φυγάς, § 19), Αν1ΐ0δ6 ά6δ€€ηάαη1δ (ικγονοι, § 2 1) ΗβΜ ΐΗο ΐΙίΓοηε 
υηΐίΐ ί( \ν^αδ α^αίη 1α1^6η Γγοπι (Ηβιη 5/ £να§0Γαδ, ΐΗο Ιιβίι οί Ιΐΐ6 
οΐά 0Γ6€ΐς Κίη^δ. 

ΟγοΙο νοιιΜ ρΐαοβ ίΚβ ΡΗοεηίοΐΕΠ υδυΓρααοη αΙ)ουΙ 45° Β•^• 
(χ. 2 ι), ^ίΐΐι βοοά ΓβΕδοη : ΐ)ιου§Ιι ΙδοΙίΓ. αΐ ΐ€3.δΙ δββπΐδ Ιο Ιιανε 
€οη€€ίν6(1 ϊί 33 οοοιιτΗη^ ηιυοΗ εαΓίίβΓ. ΤΗβ ΓΟδΙοΓαΐίοη οί ΐΗβ 
ΟΓβεΙί 'ΤευΙίήά' άγΏΒ3\γ \)γ Ενα^ΟΓαδ οαηηοί Ηανβ 1)β6η ΙαίβΓ 
Ιΐιαη 411 β. α, ίη ^νΗίοΙι γβαΓ Αη(^ο1^^^1^δ νίδίίεά Ογρηίδ, αηά ίουικί 
Ενα§0Γαδ Γβίβηίηβ αΐ δαίαιηίδ, [Ι^γδ.] /η Αηάοίζ. § 28. Αηά Ενα- 
§0Γαδ ηιυδί Ηανο 1)€εη *ηοί ιηεΓεΙγ εδίαΜίδΗεά, 1)υΙ ροννβιΓυΓ 
(0Γ0ί6 χ. 25) ινίιεη Ηε νεηΙιίΓεά Ιο ΗαιΙ^ουΓ Κοηοη αίΐοΓ Αε^οδ- 
ροίαιηί (405 Β.Ο.). Αί ΐΗβ άηΐβ οί Ηίδ άεαίΗ ίη 374 β•^• Ενοβοπίδ 
τιναδ αη οΜ ιηαη (§ 7ΐ)• 

ου Γ* €μνορίψ χρω/χ.] ί.€, δαίαιηίδ όίά ηο( αβοΓά αη Ιμπόρνοιν, α 
€6ηΐΓ€ ΟΓ δ6αΙ οί αοήιιη6Γ€6, Ιο ίοτύ^η ΙταάβΓδ. Αί ΑΐΗοπδ Λο 
ψτΓοριον \ναδ (1ΐ6 * ΕχεΗαη^β \ 1ί ίδ υηηοοβδδοτγ (ο Γ6αά Ιμνορία, 

Τ€ίχη νρο(ηΓ€ρΐ€βάλ€το, κ.τ.λ.] *ρΓ0ΐ6€ΐ6ά Ηίδ ΟΪΙγ ^ΪΛ ηεν 
ίοΓίίβεαίίοηδ ', ίη αάάίΐίοη Ιο ίΐδ ο1(3 τ€ΐχι;. — Ινανττηγησατο^ * ααυδεά 
Ιο 1)β 1)υί1ΐ'. ΗβΓ. αηό ΤΗιιο. αΐνταγδ υδβ ΐΗο χΐάάά, 

ταΐς αλλαις κατασκ€ναΐς] * &ηά, ίυΓΐ1ΐ6Γ, δΟ 6ηΐΙ)6ΐ1ίδΗε<1 ΐΗβ οίΐγ 

^τίΐΐι ριι1)1ίε 1)υί1άίη§δ ΛαΙ ίί ίδ δυιραδδβά \>γ ηο οϋΙιβΓ ίη Ηβΐΐαδ'. 
ΕοΓ ταις αλΛαΐ9 ερ. Νΐίίθίίΐ€5 § 22, ταις αλλαις θ€ραπ€ίαις^ ηοίί^ ρ. 
239• 1^^ ^^"^ κατασκ€υαί ιηίβΗΐ ρβΛαρδ ίηοΐυάο τ€ΐχι;, Ι^υΙ ηοϋ 
τριηρ€ΐς. Ορ. ΤΗυο. Ι. ίο, ουτ€ (υνοικισθ€ίσης της ΊΓΟλ€ως (δραΓί») 
οντ€ ΐ€ροΐς καΧ κατασκ€ναις πολντ€λ€σι χρψταμότης, *€ΟδΐΙ/ ρΐΐΙ)1ίο 
1)ϋί1(ϋηβδ'. Α Οιβείε νοϋΐά Ιΐιίηΐί οί ίεηιρίβδ, στοαί, Λεαίτε, 
ΐΓρνταν€ίον, ξ^γιηηαδίιιπι, ύαϋΐδ. 

§ 48• τ. €ΊηΒ6σ€ΐ.9,,,λαμβ.'] * Ιπίεβ δυοΗ Γαρίά δϋβρδ ίη ρτοβ^βδδ', 
= τοσούτον €7Γΐδ4£όναι, — ορρ. (Ο αναδιδόναι ΟΓ νπο&ώόναι, Χο ίαΐΐ ι)α^1^, 
ίαίΐ Αί ΑΐΗεηδ ΙίΓΐ8<>σ€ΐς Ηαά ΐΗβ δρεείαΐ π)63ϋίη§ οί * ^βηονοΐοηοβδ' 
οοηΙ;ΓίΙ)ΐιΐ€(1 \)γ ΐΗβ είΐίζεηδ ίη ΐΗβ επιβΓββηοίβδ οί ΐΗο δίαΐβ. 
Ηβηοε Ιΐΐ€ δΙΟΓχ ίη ΑΛεηοβΟδ ι ν. 1 68 οί ΡΗοΙιίοη'β άίδδοΐυΐο δοη : 
* Οη€€, νΐιεη δΐιΙ)δ€Γίρΐίοηδ ίο Λβ ΤΓοαδίΐΓγ (ΙπιΒόσιις) ι¥6Γ6 1)€ίη§ 244 3ΕΙ.ΕεΤΙΟΝ5. [ΙδθΚΚΑΤΕ8 

ιη^κΐθ, 1ΐ6 αυιΐ6 Γοητατί) ίη ϋΐ€ £1ϋιΐ€$ία, αη<1 52ϋ<1, ' Ι, Ιοο, αιΐναηεβ' 
(άηδί&ιρι) — ^ΐη Ρ^οβ^ξα^^\ ιοατοά ϋΐ6 Ηοιΐ56 νίΐΐι οηβ αεοοΓά': 
(δ€€ ιη7 ποίβ Ιο Τ1ΐ€ορ1ΐΓ. ΟΗατ. χχιι. [=χχν.], ρ. 252). 

τ(Ηονπχ$ ιτ^αητ] 'ιτίΐΐι $υε]ι ^υ^ϋεδ', & άαΐ. οΓ είτουτη- 
5(αη(:€ (=^(•ιτ τοιαντα ν^)• — ^^^^>Τ νρότφοτ: ίη ^ 22 ϋ, νΗβΓε 
ί( 15 5^ά ύιαΐ £ν3^. 1^25 (1Ϊ5(ίη^;ιιΪ5ΐΐ6(1 ίη χουϋι 1>7 σωφροσΊΛπ^ι 
05 νοίΐ 25 ρ^ψη αηά κάλλος, — ίη πιαη1ιοο<1, \)γ οίτβ^άι, σοφίΛ, 
Βικοαχτύτη, 

ΈΧίλν λ/ατ ανολ.] = λάιτ τολν, 50 ύμ^ς αχατ, Χβη. νίαί. V. 6. 

§ 49* ^φίκοττο] *άο }\ι^ύο^ (ο*: Οβπι. ^ Ζ. § 65, ον^ ατ £Γ« 
£ντ«ατ' ίφικ^σϋαι τμ λόγ•• τντ €ΐτ€4 κηκ^ >ττ οτγητ. 8ο οταϋοηύ 
€οη^αΐ &1ί()υίό. Οία /Ιν/ ^^ έΐέ/ ^ιιχτ. 2. § 5- 

τοιτ ηήτοτ το^ ν^κ^.] * Τ1ΐ€ <Χ>2Ι5( 2(1)2ε6η( Ιο 0}ρπΐδ* — ^πίθοη- 
ίη§ €5ρ. Ιΐΐ€ 8ε&1)οαΓ(1 οΓ Οίΐϊαα ζηά Καιΐβ. ΡΗοβηίείοη (Γπάίη^ 
ρο5(8 Ηοά 6χί5(θ<1 ϋ)6Γ6 &ΟΠ1 ^ζχ\γ ΐίηΐ€$, 1>υ( οη ϋΐ6 Οίΐίοίαη 
<χχΐ5( ϋΐ€ θΓϋ€ΐίδ Ιιαά ίατ δ6η1«η€ηΐ5 1)€ίθΓ6 Ιΐΐ€ ώηβ οΓ ΑΙοχαπάβΓ. 

79 αχροσοΜΓτνς, κ.τΛ.] ΊΗοΐτ (€ΐηρ€Γ ΐΡ25 5θ ιιη5θα2ΐΙ>ΐ6 απά 
δονα^β ΐΗαΙ Λογ <ΐ€€ΐη€<1 (Ηθ5€ πιίοτδ ΐΗο 1)€δΙ νΐιο ιιτ€Γ6 πιθ5ΐ 
οπιείΐγ (ϋδροδβά ΐο^τατάδ ΐΗο Ογ^^Ι^': — α (ΐ€5αΊρ(ίοη ιτΗίοΗ 
(1ουΙ>ϋθ55 ίηε1α(ΐ65 (1ΐ€ ΡΗο^ηίοίοη εο1οηί5(5 25 ιρτ£ΐ1 05 (1ΐ6 ηοΐίνοβ 
οΓ (λο Αδίαάε πιαίηΐιηά. Ιη (1ΐ6 ρ56υάο-Ι.γ5ίοη 5ρ6€€}ι ' Α^η5( 
Λη(1ο1ά(ΐ65 ' ί( 15 5ΐα(6<1 ΐλαΐ ν1ΐ6η 1ΐ6 νί5ί(€<1 €}ρηΐ5 1ΐ6 ιτο5 ίπι- 
ρπ5οη6(1 1)]Γ Ιΐΐ6 [Ρΐιοέηΐείαη] Ιιίης οΐ Κΐήοη, καΐ ον /^ό^ο^ θά^οτοψ 
Ιφοβύτο άλλα καχ τα κα^ ημ/ίμα^ α1κί^ματα, ο^όμ^σσς τα άκξίωτψΜΛ 
ζάττος ατΌτμηΐθήσ ^α Θαι^ § 26. 

§ 5^• «^"λλ- οΓΓ4Τ€ς δό^ουσι] 'νίβ ιπΛ θοοίι οΐΙΐ€Γ, νΚίεΙι οί 
(Η€ΐη δΐιαίΐ 5€€ΐη'. ΤΚβ Γείαϋνβ ¥πϋι ίίιΐ. ίηΑ Ιΐϋτε εχρΓ€55€5 ο 
ραΓρ燎, οΓητ€ς δό^νστ 1>€ίη§ θςυίν. Ιο οη ο5]€ε(Η:1ου56, νπ^ς 
€καστΜ δό£ουσι. 8θ πρ^σβ^ίαα^ ΊΓ€μ'Τ€ατ, ι/ης ^ί^ 1>€ΐη. Ο/, Ι. § 2 : 
Οοοάιήη § 65, ομ § 45• 

κτημασι — αηττ|δ.] Β}* κτήματα 0Γ6 Π)6απ( €5ρ. νθΓΐ:5 οί ΟΛ, 
Ι}ΐ6 1)θουάήι1 οΙ>]θ(:ΐ5 ιιι^ΐιίεΐι 5ΐιποιιη(ΐ6<1 ο Οτϋ^Ι^ ίη 1ιί5 1ιοιηθ-1ίί6 : 
ερ. Τΐΐυα. ΙΙ. 3^ ίδόα^ κατασκ€ναΓς € ν π ρ €π4σατ, ίν κα£Γ ^μ/ψαψ 
τ^ τ€ρήη% το λιηπ|ρον άπτλιίσνΓΕί. — Ιπντφενμησι, ' ρυΐ51ΐ1(5 ' (5ΐ15ίη653 

ΟΓ Γοετϋοΐίοπ) ίη (1ΐ6 ιηοβΐ £€η€πι1 5€η56 : ερ. Ίΐιυο ϋ^., τα καΙ^ 
1/μφατ €ντη}δ€ν/Αατα. 

γλ€ΐσνς δ^ κ.τ.λ.] ' ο ^Γ<£0(6Γ ηυηιΙ)€Γ οί πΐ£η νετ56ά ίη 1ί(6πι> 
Μίτε οηά οΠ {μονσυκη)^ οηό ιη€η οΐ ίη(£ΐΐ6€ΐιιο1 ο<χοηιρ1ί5ΐιπΐ6η( ΡΡ• 78, 79] ΝΟΤΕ 3. 245 

%&Λ&ταί\γ (ι; αλλι; παίδοκτις), Γ63ί(ΐ6 ίη (Η656 Γ6§ίοη8 (Ηαη ίη (1ΐ6 
οόιηιηιιηίΐίβδ [παρ* οΓς, Λ/ίΛ/ α)ί\ νΐιίοΐι ΐΗβγ ΓοπηβΓίγ ίΓβςυβηΐεά'. 

των ΐΓ€ρΙ η^ν μυονσικην] Η6Γ6, μονσικη 15 1)68( ία1&6η ίη 1(8 
ΙαΓβΘΓ 86ηδβ. ΒιιΙ ορ. Έρί^^, νιιι. οΓ Ιδοΐα:. (τοις Μυτιλι/ναιων αρ- 
χονσιν), ^ΗίοΗ οοιηιηβηάδ Ιο ΐΗβ βονεπιιηβηΐ οί Μγΐϋεηο ΐΗβ 
6ΐηίη6η( ιηυδίείΕΠ Α^^ηοΓ, \)γ νίΥιονα (1ΐ6 ^πιικίδοηδ οΓ Ιδοΐα*. Ηαύ 
1)6€η Ιαυ^Ηΐ ηι^^^^ — ναώ€υθ€ΐη'€ς τα ΐΓ€ρ4 τι^ν μονσιχην, Ερ, νιιι. 
§ Ι. Ιη § 4 ^^• 1^6 ^^δ Μ^άίβηβ /λουσίκωτάτψ, ι,€. ίαιηουδ ίοΓ 
ροβίτχ, ΐ€ΐΐ€Γδ αηά ατί — νΐιβιβ α§αίη Λε 1αΓ§6Γ δβηδβ ίδ ιιρρβπηοδί. 
(δβο Αϋίΰ Οτα^οτ5^ II. 247•) 

προσο/χολογΐ7σ€ΐ€ν] προς ίη (Ηίδ νείΐ) &ηά ί(δ δΐΐΙ)δ(. προσομολογία 
<1θ€δ ηοΐ υδυ. ιηβαη *1)βδίϋ€δ', *ίη αάάίΐίοη', 1)ΐιΙ τη^τ^Ιγ *Ιο\ /.λ 
*ίη (Ιίδοιίδδίοη \νί(Η αηοίΗβΓ*: οδ προσονομΛζω ίη ΗβΓ. π. $2 ίδ ηο( 
Ίο §ίνβ αη &(1άίΐίοηα1 ηαιηβ', 1)υί *ίο &εεοδ( \)γ α ηαιηε'. 

IV. ΚΑΤΑ ΤΩΝ 20ΦΙ2ΤΩΝ. [Ογ. χιιι.]— ΆβαίηδΙ Λο 
δορίιίδίδ'. — Αδ Ιδοΐεη ΗίπίδβΙΓ ίεΐΐδ υδ {Αηϋά, % 193)1 ί^δ άίδοουΓδβ 
ιναδ ^ΙΙβη 2Χ Ιΐΐ6 1)6^ηηίη§ οΓ Ηίδ ρΓοΓβδδίοηαΙ Ιίίε ; αηά ίΐ πιαγ 
ρΓθΙ)2ΐ1)1γ 1)€ οδδί^εά Ιο ΐΗβ γβδίΓ 39 ^ ογ 39^ ^'^' ΤΗβ δροβοΗ 
\νου1(1 ΐΗϋδ Ηανβ ΐΗβ οΗακιοΐεΓ οία πιαηίίβδίο ίη νΙιίοΗ, ζΧ. ίΗβ ουίδβΐ 
οΓ Ηίδ οοΓβοΓ, ΐΗο ΐ63.€ΐΐ€Γ ρΓΟίβδίδ α^οίηδΐ Λο δγδίβιη αάορίεά \ϊγ 
ο11ΐ€Γ ιηβιηΙ^βΓδ οΓ Ηίδ ρΓοίβδδίοη, αηά άβεΙαΓβδ ΐΗβ ρπηοίρίβδ Ι)/ 
^ΗίοΗ Ηε Ηίτηδβΐί ίηίβηάδ Ιο Ηβ ^ίάοό. Ιη ίΐδ 6χΐαη( Γοπη ΐΗβ 
(ΙίδοοαΓδβ ίδ ρΐαίηΐγ ίηηροΓίοοΙ. Ιΐ ^)Γβ2ι1^δ οίΤ 2Χ ίΗβ ροίηΐ ινΗβΓβ 
Ιδοΐα*. ίδ ροδδίη^ — ^οδ Ηβ ροδδβδ ίη ΐΗε ίη(το(1υε(ίοηδ Ιο ΐΗο 
Βη$ίη5 αηό ΐΗβ ΕΜΟτηίητη οη Ηείίη — Γγοπι όοδίηιαίίνβ α-ίΐίαδπι 
10 ροδίΐίνε ίΙΙαδΙταΗοη. 

Ιδθ1(Γ. αεεβρίδ ίοΓ Ηίπίδβΐί ΐΗβ ηαπΐ6 οΓ σοφιστής, 08 οί 
ΗοηοιίΓαΗΙβ ίπιροΛ ^Ηεη Γί^ΗΐΙχ υηάβΓδΙοοό {Αηίίά, § 22θ), ΙίυΙ 
άίδϋη^ίδΗβδ Ηίηΐδ6ΐί ίΓοηι (Ηβ άγ€λαΓοι σοφωταί, (Ηβ εοπιπιοη Ηειά 
οί ΐΗβ ρΓοίβδδίοη {ΡωιαίΗίη, § 1 8). ϋηάβΓ ΐΗβ Ιίΐΐο οί σοφισται, 
ΐΗιββ οίοδδβδ οί ΙβαοΗβΓδ ατο οβηδυΓοά ίη ΐΗίδ ρίβοε, νίζ. : — 

(ι) ΤΗβ Εήδϋεδ, — οι ΐΓ€ρι τας Ιρΰ^% Βιατρίβοντ€ς, § 2 : νΗοδβ 
εΠαταεΙΟΓίδΐίε ίδ ΐΗα( ΐΗβχ ρΓοίβδδ, ίοΓ 3. δηααΐΐ ί6€, (ο ίηιραιΐ αΗδΟ- 
1αΐ€ 1&ηο\ντ]6(1§6 (Ιπιστημη). IδοI^^. ρτο\>3\Λγ ίηείυάβδ, ίί Ηε άθ6δ 
ηό( δρβείαΐΐχ άεδί^αΐβ, (Ηο ηιίηοΓ δοΐυταΐίεδ, αηό ραΠίεαΙαΓίγ 
£α1^I6ίά6δ. 

(2) ΤΗβ ρΓοίβδδΟΓδ οί * ΡοΗΐίεαΙ ΌίδΟΟϋΓδβ' — οΐ τους πολιτικούς 
λόγους νπισχνονμ€νοι — πΐ€αηίη§ ΐΗβ (βαεΗεΓδ οί ΡΓΕΟΐίοαΙ ΚΗεΙοπο, 

Ι. 17 246 8ΕΙΕ0ΤΙ0Ν8. [ΙδΟΚΚΑΤΕδ 

ΌβΗΙ>€πιΐίν€ αηά ΓοΓεηδίο. Νο\ν ΐΗβ βεηβΓοΙ αίιη οΓ ΐΚβδβ 
ΐ€αο1ΐ€Γ8 \ν2ΐ8 Ιΐΐ3.1 οί Iδο1^^. Ηίιηδείί, νίζ. Ιο ίΓαίη ιηβη ίοΓ ΐΗβ 
αοίίνε (1υ1ί€δ οΓ οίνΐο Ιίίβ. ΤΗβ ροίηί οί ΐΗίδ οεηδυΓβ ίδ ΐΗαΐ Λβγ 
οίαίιη (οο Ι&τββ αηά ίηίαΐΐίΐ^ΐε αη «ίϋοαο/ ίοΓ ΐΠείΓ ΐΏ€ί1ιοά : παώ€«ι, 
ίηδϋιιείίοη, ααι άο ιηυεΗ, 1)ΐι( ί( ιηυδ( 1)6 αίάβά 1>γ ^νσΐ9, ηαίιιι^. 
Ερίίΐικίο, Εηά 1)7 Ιμπεφία, 6χρ6η6ηε6. 

(3) ΤΗβ ντίΐβΓδ οΓ ΤΓ6Εΐίδ6δ οη ΚΗβΙοήο, οΐ τάς τ€χνα5 γρά- 
^αντ€9. ΤΗβδβ ατβ οβηδίΐΓβά ίοΓ άβνοΐίηβ Λοιηδβίνβδ Ιο Ιΐιβ ΚΗ©- 
Ιοπο ο/ ίΗ€ Ιανχοητίε^ ηββίβοΐίη^ ΐΗε Ηί^ΙιεΓ ογ ροϋίίοαΐ ρΓονίηοβ 
οί ΐΗβΪΓ ατΙ, ζχΛ δο 1)β€θΐηίη§ * ΙβαοΗβίδ οί ιηβάάΐβδοιηεηβδδ άπα 

ΗβΓβ, Ιδοΐα-. ίδ δίΕΐίηβ ινΗαΙ Ηίδ φιλοσοφία, ογ ΐΗεοΓγ οί οιιΙΙυΓβ, 
ίδ ηνί. Ιη ΐΗβ άίδοοιίΓδε οη Λβ Αηϋάοείε (ινήΐΐβη 35 Χ^^^δ ΙαΐβΓ, 
ίη 353 Β•^ — 56β ρ. 85) 1ιβ δίαΐβδ ν^ΗαΙ ίΐ />. — Αίίίζ 0ναίατ5^ ιι. 
127—134• 

§ Ι. αλαίον€υ€σβαι] * Αδ ίΐ ίδ, ΐΗβ ^^^1^1^δδ 1)Γα§^η§ οί ίιη- 
ροδίΟΓδ ΗΕδ 0Γ6αΙβ(1 αη ίιηρΓβδδίοη ΐΗαΙ ίΗβ νοΙαΓίβδ οί ίηόοΐεηαο 
21Γ6 1)€ΐΙβΓ αάνίδβά ΐΗαη (Ηοδβ τνΚο β^ίνβ ΐΙιβίΓ άα^δ Ιο δβήοοδ 
δΐυόγ'. ρ^^/ϋΐ€Γν^-€αΓ6ΐβδδ 6η]0)ηη€ηΙ, ορρ. Ιο δίΓβηιιουδ ριβραΓα- 
Ιίοη (ΐΗΓθυ§Η ιτολιτικοί λόγοι) ίοΓ ρυΙ^Ιίο Ιίίβ. φιλοσοφία^ ίη ΐΗβ 
δρβείαΐ δβηδβ οί Ιδοΐο:., ίδ ΐΗο ατ( οί δρεαί^ίη^ ογ ^ΐίη§ οη 
ΙαΓββ ροΗΐίοαΙ δυΙ>]€€ΐδ, οοηδίάβΓβά οδ 2. ρΓβραΓαΐίοη ίοΓ αάνίδίη^ 
ΟΓ αοΐίη^ ίη ροΐίΐίοαΐ αίίαίΓδ. δεβ Α//^^ 0^α/ο^^, ιι. 36, οΗ. χιιι, 
οη Ηίδ *Τ1ΐ60Γ)τ οί ΟυΙΙυΓΟ*. Τΐιε ΐ6Γπι φιλοσοφία ^οδ οίΐεη ιΐδβά 
Εΐ Ιΐιίδ ρβήοά, οδ 1αΐ€Γ, ίη ΐΗβ ββηεΓαΙ δ^ηδ€ οί φιλοκαλία τΐ5 και 
Βιατριβη ν€ρί λόγους (ΑήδΙβίά. II. 407)• 

των ΐΓ€ρ\ τάς ^ιδας δαιτρι)9.] ίηείυάίη^ δοιηβ οί ΐΗβ ιηίηοΓ 
δοΙ^ΓΕίίεδ, Λ^- ΑηΐίδΛβηβδ αηά ΐΗβ Ο^ηίοδ, Ευ1^1^ί^^^δ αηά Λο 
Μββ&ηοδ — Ιο \νΗοιη 1ιβ αΐΐαάβδ α§3ίη ίη α ΙαΙβΓ νοΓΐ^, Ιίίβ ^^λλ;- 
ί?//2/^ οη ΗίΙεη^ § ι. ΤΗβΓβ, νβ βηά α αΐβατ αΠηδίοη Ιο Ρΐαίο 
αίδο, Εδ ΙβαοΗίηβ ιΙιεΙ ΥαΙοαΓ, ΑΥίδάοπι αηό }υδΐί€β ίοπη Λβ 
δΐιΙ>)β€ΐ-πΐ2ΐΙΙβΓ οί οηβ δοίβηαβ. ΗβΓβ ΐΗβΓβ ίδ ρΓοΙ). ηο ΓβίβΓβηοβ 
10 ΡΙαΙο, ^Ηο 2Χ Λίδ Ιίιηβ (390 β•^•) ^2ΐδ ρβΓίι. ηοί χβΐ οοηδρίου- 
οαδ: ίη Ιΐιβ ΡαηαίΗαιαίΗθ5^ ΗοννβνβΓ, (339 β-^•) ^^^ Ιριχτακοι διά- 
λογοι ηαιηβό ζ& ροριιΙαΓ ^Λ χουη^ ηιβη (§ 1 1 8) πιυδί οβΓίαίηΙγ 
ίηοΐυάβ ΐΗβ άίαΐο^υβδ οί ΡΙαΙο. 

80 § 2• βονΚ€νομ€νσϋ% χητίρ αντώί'] * (1β1ίΙ)βΓ2ΐΐίη§ αΙ)ουΙ Λβ ίυΙυΓβ': 
ύπίρ αυτών = 7Γ€ρι των μ€λλ6ντων : 3, ΟΟΠΙΠΙοη ΐΐδβ οί ννίρ ίη βΟΓίγ ρρ. 79> 8ο] ΝΟΤΕ 3. 247 

Οιβεΐί, 1)υΙ δοιηεννΙίΕΐ τβχο ίη βοοά Αΐΐίο : ορ. ΡΙαΙ. Α^ο/. 39 ε, 
ΐ73€ω9 ακ διαλ€χ^€0;ΐ' νπίρ τον γ€γον6τος τοντουι ΊτράγμΛτος, 

ου την Ικ€ίΐ'ων, κ,τΧ] *ηοΙ ϊΥϊβΧ, 1ΐ€ Ιεηβν ΐΗβΐΓ [Λβ βοάδ'] 
ιηίηά, 5ϋΙ Ι^εοΕυδβ Ηβ ^δΐκίά Ιο δΐιον υδ Ιΐιαΐ, ίοΓ ιηβη, 1^ηο\ν^16^!^6 
οΓ Ιΐΐ6 ΓαίυΓβ ίδ α ΐΗίη§ ίιηροδδί51β * : — α /οτϋοτί^ ίί ηοϋ βνοη βοοίδ 
&Γ6 οεΛαίη αΙ)ουΐ ίί. 

§ 3- ΐ7Γΐση7/ι>;ς] Ορ. § 8, \νΗ6Γβ * Λοδβ νΗο ρΓοίβδδ ίο Ιιανο 
ΙιηοΊνΙεάξε^ (Ινιστημψ) ατβ δοίά ίο 1)6 Μβδδ εοηδίδίΰηί αηά Ιβδδ δυο- 
€6δδίιι1 ίΙίΕη ίΗοδβ \ν}ιο αεί υροη ορίηίοη3 \ οί ταΐς δό^αις χρωμίνοι. 
ΤΗο χηοηίίοη οί Ιπιχττημη ΙιβΓβ 2ΐ§αίη ροίηίδ ίο ί1ΐ6 δο1^^ίιί^^δ. Τΐιο 
νίβιν οΓ Ιδοΐϋ*. ινοδ ίΗαί ίΗβ ίοαεΗ^Γ οϊ φιλοσοφία Ηοδ ίο ρΓεραΓβ πιεη 
ίο άθ3ΐ λνΐίΗ οεαίδίοηδ (καφοι) αδ ύι^γ ατίδο. Ιί ίδ ίπιροδδί5ΐ6 ίο 
ΓθΓ€δβ6 εχΕοίΙχ α11 ίΚεδβ οεεαδίοηδ ; ίΗειβ εαη 1)β ηο δείεηεβ {Ιπτι- 
στήμη) οί ίΗβιη. ΤΗβΓΟ εαη 1)β οηΐγ ορίηίοη (δο^α), εοη]6είυΓ6 
(στοχασμός), 3ΐ)0ΐιί ί1ΐ6ΐη : αηά Η€ ίδ ίΐιβ νίδβδί πιαη \νΙιο — βχαεί 
ίθΓ6δί§Ηί 1)6ίη§ οαί οί ίΐιε ςυε'δίίοη — εαη 1)€δί ωίΐ;€ζίητ€ νντΗαί αηχ 
βίνεη εήδίδ ι^ίΐΐ άβηιαηά οί Ιιίπι {Αϋΐΰ Οτ<ιίοτ$, ιι. 4^). Ορ. 

ΙδΟΐ^Γ. Αηίίά, § 184» ϊνα...€γγντ€ρω των καιρών ται$ δό^αις γ€κωνται. 
τφ /χ^ν γαρ €Ϊδ€ναί ΊΓ€ριλαβ€Ϊν αύτονς οΰ;( οΙόν τ Ιστίν. 

§ 4• ονκ αν ημφισβ. ως ουκ €υ φρ, τυγχ.] * \νβΓ6 ίΙΐ6)Γ δοΠίηβ αηγ 

οίΗβΓ οί ίΙιβίΓ ροδδβδδίοηδ ίοΓ α δπιαίΐ ίΓαείίοη οί ίίδ ναΐαβ, ίΗογ 
^νοαίά ηοί άίδρυίβ [ = ίΗοχ ντοαίά αάπιίί] ίΗείΓ ο\νη ίοΐΐγ '. ΤΗίδ ίδ 
ρΐαίηΐχ ίΗο δοηδβ : 1>αί, ίη οτάβΓ ίο οΙ)ίαίη ίί, νο πιυδί οπιίί ουκ 

1)€ίθΓ€ €ν. ΡοΓ ουκ άμφίσβητ€Ϊ ως ουκ §υ φρον€Ϊ πΐβαηδ, ηοί, *Ηβ άοβδ 

ηοί Λλ^ *, ^ί//, * Ηβ άοβδ ηοί Μαιη/αίη ίΗαί Ηβ ίδ δβηδβίβδδ ' : δβο 

ΡΙαί. Λ?//Λ 41^^} ^ο,ν άμφισβητζ ως ουκ άληθη λ€γο/ΐ€ν, ίί 1ΐ6 Πΐαίη- 
ίαίηδ ίΗαί ν6 άο ηοί δρβαΐί ίπιΐγ: Ραηη, 135 α, άμφισβψ•€Ϊν ώς 
ουκ ίστι ταντα, κ.τ.λ. ϋοΙ)Γ66 {Αάν€τ$, Ι. 275) δα^ ίΗαί ουκ πιυδί 
Ηο οπιίίίοά ΗεΓ6, ηςίίείη^ ΙδοΙίΓ. ογ. χνιιι. ΑΗν, ΟαΙΗτη, § 35 *5 α 
εαδ€ ίη ^ΗίεΗ, οη ίΗβ εοηίΓοιγ, ου πιυδί Ηβ ίηδβΓίεό: Λ μίν χρη... 
οτ5δ* αύτον οΤμαι άντ€ρ€Ϊν. Βυί /Λ/τ^, Ι ίΗίη1^, ίΗο οτά^τ οί ίΗβ είαυδοδ 
εοηβπηδ ίΗβ ίβχί : * Αδ ίο ίΗβ ρΓορπείχ...! άο ηοί ίΗίηΙί ίΗαί βνβη 
Ηβ \^ου1(1 άβηγ ίί *. Ηαά άντ€ρ€Ϊν ρτ€ί€ά€ά ώς χρη, ίΗβη ού πιυδί 
Ηανβ Ηββη ίπδβΓίβό. — ημφισβήτησαν : ίη αοΓ. αηά ίπιρβΓί. ίΗβ ίοπη 
ινίίΗ € ίδ α ν. 1. ίοΓ ίΗαί νίίΗ ι ίη ΡΙαί. ΛΩη^χ. ρ. 242, Όβπι. 39• ^9 • 
44• 27 (ίπιρβΓί.) : ΡΙαί. ^ο^^. 479 ) Ο^πι. 27. 15: 33• ^ι : 43• ^ο. 
(αοΓ.) : αίδο ίη αοΓ. ραδδ. Ι)βπι. 3^• ^ > ^ββ ΥβίίεΗ, ^^ί^^^ να^δε 
(βθ. 187 ι) χ. ν. ΤΗβ ίοΓπι ημφί- Ηαδ, οη ίΗβ \νΗο1β, πιοδί αυίΗοηίχ 
αδ ίΗβ ηοΓπιαΙ οηβ ίη Αΐίίε οί ίΗβ εΐαδδίεαΐ α§β. 

17—2 24β ΞΕίΕΓΓΙΟΧΞ, ΓΙδΜΛΑΤΕδ 


\ 57, ««^ Ρ- «41- 

ραΐ72ί/^ι£ 137 (η£2Γ ρ^]χΐ3 ΐο Ιχ (Ιεροβίτ»!-. ΐ5ο^ »5 ϋαί ϋΐ£ 
π ι ^< » 1 1^1, ν1κ> ρπ:έ£53£3 ΙΟ Ι£2£}ι Ιικ ρτιρς^ τίτπΐί. 1>ώτν^Ε5 50 Ηΐΐΐϋ 
ίη ύ^ τίηοβ νΐιίεΐι Ηά ρχιρϊΐ^ νϋΐ Ιατε «οςιιίΓ»! ϋ ι!κ ακ} οί ϋι« 
αχΣχίϋ ύαί Ικ ιΐΕφΐίΓ€5 (1]£ΐη ΐο 0£ρο^ ιΐΐά- £»$ 1χ£ατε}ΐ2ΐχ1 { 6. οΰοτ ΐΒΜλνα] βκλνα ίιηρ£Ζ5θΐχ2ΐ : ονδ^ «άτετ^»! : ερ. Αι: 

(ίη ύίώ <ϋ5ορΐ£$). Τ1λ£ 5ΑΠ)€ Ιορίο οί γκΙκτοΙ^ ί$ ιΐ5€<1 ]>γ ΡΙ^ΐο : 
ΟϋΤξ. 5^9 ^ ^ σοφΜΓΠΐ^ ταλλκ σχ»φοί στης, τοττο •ιο «οτ ^ργ»- 

ρΛητ^ «.τ Α. Ορ. ϋ^. 4^0 Ε. 
81 ! 7' '^^ ο>»τΜΓ»(] ' εοπίΓκϋοϋοηβ '. ΡΙ^^ Ροί. 454 α, 

βνΤΟ το ΟΤ0|ΜΙ 8ΐ•ίΙΓ€ΙΤ ΤΟν λΐχ60τθ« Τ1|Τ Ιί^ΙΙίΙΜΙΙί, £^1 ΙΟ ρΓΕ$$ 2 

\€Λ3α1 ώχΐ€ψΛΏογ. Ορ. ΐ5θ1α^. ^ηις^. § 44* β#ιβ>νκ τ*; ^ το«( 

οοηή^ίακγ αΐϋε ίη ιτοπΐ 2ηά (1ϋ£<1. 

{ 9- άλλα ικαΐ τοις τον« τολ. λσγ. ννισχ.] ΙβοΙο". Ιΐοντ Ιΐΐπΐ$ 

ίΓΟίη Ιΐΐ6 ' Εη5ΐίε3 ' Ιο (Η€ δΰεοηό εΐ255 οί σοφατηΛ ιτΐιοιη 1)€ ε€η> 
%αΐ€%, Έ-ολΜπκοί λόγοι ιη€2αι1 ρτορβτΐγ 1>6ΐί1)€πιϋνΰ οτ ΤοτζΏύο 
Κΐΐθίοπε: 5θ6 ^//^τ Οταίοη, ν. 90. ΐ5θ1^. ιτουΐά Ιίιηΐΐ ϋΐ€ η^αηβ 
Ιο ιτΗδΙ Η6 Γ^2πΐ5 25 ΐ1ΐ6 ρΓορβΗγ 'ροΐΐιίε^ΐ' ΐ}ΐ€πιε$: ίθΓεη$κ: 
5ρθ£ε1ΐ£5 ατ6 ίη 1ιί5 νίβιτ πιεΓ6ΐ7 δΐι^αη ταλπΊχοίΙ Ορ. 1)6ΐοιτ, § 2ο, 
2χΛ ίη(Γθ(1 

ατα4σ^7Τ«*ς — ναραλ£Τ€ΐτ] ' δο 5ίυρί(1 2Γ6 Ιΐΐ€7, 2η<1 50 άυΐΐ θο 

(Η^χ εοηο^ίνε οίΗθΤδ Ιο 1>€, ϋΐ2ΐ, 2ϋΐ}ιου§Η ύΐ€3Γ εοπιροβο νοΓ56 
ΐΗαη 5θπΐΰ αηιαίβΟΓδ €χ(€πιροτί5€, Ιΐΐϋ7 ]Γ6ΐ ρπ>ιηΐ5€ ίο πιαί^β ύι^ΐΓ ρρ. 80—82] ΝΟΤΕ 5. • 249 

ριιρίΐ8 8υεΗ εοηδίιιηιηαίο δρ€2ΐ1^6Γ8 ύί2Χ (1ΐ6γ δΗαΙΙ ιηί58 ηο( οηβ οί 
(}ΐ6 (ορίεδ 'ν^ΗίεΗ ΐΗοίτ 8υΙ)]οε1$ αβοιά '. ωστ€ /ιι/δσ^ ΐΓαφαλατάν : 

Ε8 ίί ύί^γ $αί(], Ονδ^ αν 1Γαρ€ΐλί7ΓΟΙΤ€. 

§ ΙΟ. ταΐς Ιμν€φίαίς...τζ φυσ€Ϊ] *ίΥίβ ΐ6850η$ οί €Χρ6ή6ηε6 '... 

' Λβ ηαΐίνβ ρονοΓ οί Λβ ΙβΣϋτηβΓ*. Ιη ΑηΗά. ^ 1 86 — 191 ΐ8θ1ί:Γ. 
βχρί&ίηδ (]ια( ι1ιγ60 (λίη^ %ο Ιο ιηαΐ^β α εοη8υιηιηΕΐ6 8ρ6&]&6Γ, — 

φνσ-ις, ?Γαιδ€Ϊα, ΙμτΓ€φία, — Βϋά ύΐ2Χ, οί (1ΐ686, (Ιΐ6 βΓ8( 18 \ίγ ίΟΓ (Ιΐβ 

χηο8( ίπιροΓίαηΙ. Τ1ΐ6 ιηίδίαΐ^ο οί ΐΗβ ΙβαεΗοτδ εβη8υτ€ά 1ΐ€ΐ€ 18 
ύϊ2ίΙ ύί^γ Γ6ρΓ6δ6η1; ΐΓα48€ώι {^ή τώκ λίγων Ιπνστημ,η) 08 56ίη£; οί 
οαίύα Βχιά 2ΐΙ)8θ1υ(6 βίϊϊεαεγ. 

όσον Ιν€(ΓΓΐν €ν Ιχάοτ];] * ώβ εαραΙ)ί1ί(7 ' οί βαεΗ αιΐ ; ΐ¥ΐια( ίΐ 82 
οαη, ΟΓ €αηηοί^ άο. 

§ II. την ψιλοσοφ/αν] 1.6 (Ηβ ^/ΐ/^ οί ιτολιτ&χοί λόγοι, 08 
ορρ. Ιο ηοΙυΓοΙ ρονβι οι ρταεϋεαΐ βχροΗβηεβ ίη (1ΐ6ΐη : ερ. § ι, 
ηοί€ οη άλα{[ον€ν€σ^αι. 

ουδ' αν ελάχιστον μ€ροί\ Ορ. Ι,/δίοδ Ιη ΕτοέοείΗ, § 22, Ιγω 8* 
Ιβονλόμψ αν αντονς αληθή λ€γ€ΐν* μ€την γαρ &ν καΧ Ιμοί τοντον 
ταγαθον ονκ ίλάχίστον μ^ρος^ ηύί€^ ρ. 2 05• 

τους ^ναρονντας] Οοΐ3Γ6€ Ι¥0ΐι1ά Οίηί^ τον$, ΟΓ εΐιαη^β ί( (θ 
. αντοΛ : η€β(1ΐ68δΐ7, Ι (11^η]^ 

τάς βλαχΓφημία%\ ' ίοΓ Ι ρβΓεβίνβ ΛοΙ Λο δΙαηάβΓδ νΙιίεΗ οτίδβ 
άο ηοΐ (ουεΗ (1ΐ6 οΩεηάοΓδ οηΐγ, 1)υ( αίίΰε^ ο11 ΐ¥ΐιο ατε &α%2ί%^ά ίη 
ΐΗβ 80ΐη6 ρυΓ8υί( ', — Ιδοΐπ*. Γ6§0Γ(1ίη§ Ηίιηδβΐί οδ ο σοφιστής^ ϋιοιι^Κ 
ηοί άγ€λαΓος, * οί Λβ ΙιεΓά * ; δ€0 ίηίΓοά. Ορ. ΐΗβ ΑηΗάοχίί^ ΐΗβ 
οροΐοβγ ίοΓ Ιιίδ Ιίίε, οί νΐιίεΐι ο ^οαΐ ροΛ (^ 167 — 269) ίβ άενοΐεά 
(ο αηδ\ν6Γίη§ ι; κοινή ν€ρ\ των σοψιστών ^υα,βολη (§ 1 68). 

§ 12. ΐΓοιι/τΜον ιτράγ/Α.] 'ινΗο ΕΓβ ηοΐ 3.ΐ¥αΓ€ ΛαΙ Λβχ ΟΓβ 
ιη60δΐιτίη§ ο ετβαΐίνε ριοεβδδ Ι)^ Ιλο οηαίο^ οί οη 6χοε( οΠ ' : /. €. 
Χο πιο]^6 ο Γ6θ11γ ^οοά δρβεείι ίδ ο ιτοιι/τικον ττραγμα, — ίΐ άεπιοηάδ 
δοπιβ (1ε§Γ6€ οί ίηνεηΐίνβ ίοευΐΐγ οηά ηοηίΓοΙ οΙ)ί1ίί7; 1)υί Λβδβ 
δορΗίδΙδ ρΓ6(εηά (Ηο( ΐΐιεχ εοη (6οεΗ ο ιηοη Ιο άο (Ηίδ ^ϋι 08 
πηιεΗ εβιΐοίηΐγ οηά ρτεείδΐοη οδ (Ιιβχ εοη (βοεΚ Ιιίιη Ιιίδ ΐ6(ΐ6Γδ. 

τνταγμίνη Τ€χνη^ οη ΟΛ \πΛ βχοά Πΐΐβδ, ν1ΐβΓ€ ηοϋΐίη^ 18 ΙβΛ Ιο 
ίπιο^ίηοϋοη ογ ίηνβηϋοη. Ρογ Ίτοιητίκον, ερ. § 1 7» ^^νχ^ς αν^^«^^ς 
και δοέαστιις^ς. ϋοΙ)Γε€ δίτοη^βΐγ δογδ, * ιηοΐίιη ποικίλου \ 

μηΒΙν Ά των αυτών"] * οηά ίδ εοροΙ)ΐ6 οί Αηάίη^ Ιορίεδ άίίΤβΓβηΐ 
ίη οΐΐ ΓβδρεεΙδ ίΓΟίη Ιΐιοδβ ιΐδβά \>γ οΛοΓδ'. — €νρ€σι$, ίηνβηΐίοη, 
οηά τα^ΐ9, οιτοη^βιηεηΐ, ^ειο Ιΐιο (νο ρΓονίηεεδ οί πραγματικός 250 5£ΔΕ€Τ/0Χ5. [ΙδΟΚΚΑΤΕδ 

τόχος, ϋΐ€ (Γΰοϋηθηΐ οΓ $αΙ)]οε1-ιιιαησ (Ι>ίοη]Γ& Ζ^ ϋωηρ. ι) : 05 

λβ^ις (ίη (1ΐ6 ηοΓΤΟΐτ 5£η$6Χ άίοϋση. αη<1 σντ^βιτ^ οοπιροδίϋοη, 

1Τ6Γ& ϋΐ€ (1ΤΟ ρτονπκ^δ οί λβχτυΕος τόνος, Ι}ΐ6 (Γϋοΐιηεηΐ οί 1αη§ιιο§θ. 

§ 13- Τ7< ατομ4ΜΟη|τος αντιΐτ] /. Λ γρα^λ/βάτιιτ, ^ΠΙϊΤΐΐη«Γ, ϋΐ6 ' Οΐΐ 

ιήΐΗ ήχ6(1 ηιΐ€5', 2χΛ \σγΜ¥^ ροΐίάεαΐ 5ρ62ϋάη§, (1ιο ' ετεαϋνΰ' 6βθΓ^. 

03 § 14• ΐ&Μται] ' Μαη7 οΓ Ιΐΐ056 ιτΗο 1ιαν€ 5(υ(ϋ€<1 (1ιί5 ατΙ [οΓ 
' ροϋϋεοί (1ί5α>ιΐΓ56 *] Ιιονΰ Γβιηοίηε^ ρηναΐβ ροτδοηδ, ικτίιίΐβ οϋιατδ» 
ιτΐιο Ιιονβ η6Τ6Γ οηβηάοθ (1ΐ€ ΐ€€(υΓϋ5 οί αηγ ρπ>Γ€$$θΓ, Ιιανε ρΓον6<1 
Ιΐΐ€ΐη5θ1ν€5 ροιτ6Γία1 0Γ2ΐ(0Γ5 οϋά 5(2ΐ6$ιη6η': ΙδίΜηα, ^ΐΗ οη 

αΙΙαδίΟΜΙ ΙΟ ϋΐβ €35€ οί Ι50^. Ηίπίδΰΐί, νΙΐΟ, 05 1ΐ€ (θ1]5 05, 'νιτθ5 Ιιίη- 
ΟβΓ6<1 57 νοηΐ οί η€Γνβ θη<1 1Τθθ]αΐ€55 οί νοίοβ (τοΚμΟτ—φωνη^ 

ΡαηαίΗ, § ίο) &οιη οη(εήη§ ρϋΙ)11ε Ιίίθ. $66 Αίίκ Οταίοη^ ιι. 5• 

ηΗ$ τίρΐ τον ΙμΜ, γτ/.] '(}ΐ056 νΙΐΟ 1ΐθν6 ρ2ί556(1 (1ΐ6 Οπΐ6&ΐ5 

οί 6χρ6ηβη€6 ' — ίη ϋΐ6 6^ΐ65ΐο οη<3 Ιΐΐ6 ΐ2ΐι«Γ-<χ)υη5. 

§ ΐ5• {7^«'..•«θίδα^] 1.^. ϋΐ6ίΓ (Γοίηίης βίν65 ίΚειη ^τ6αΐ6Γ 
Γ6θ(]ίη655 οί Γ65θΐιπ:6 ίπ (1ΐ6 56&ιχ:Η ίοΓ (ορίε5 : Ιΐΐ67 Ι^ηον νΗ6Γ6 Ιο 
Ιοοίί ίοΓ Ιΐΐ6ΐη. Τ1ΐ6 νβιγ ρΙΐΓ0δ6 τοβόι, Ιοά €σηΐΜΐέη€$^ ιη6αη1 
(}ιθ56 ρΙαα$ (ίη ύΐ6 σιίηά ογ πΐ6ηιοτ7) ν}ΐ6Γ6 (:1α55ίΑ6ά 2Γ^πΐ6η(5 
ΟΓ ϋ1ιΐ5ΐπί(ίοη5 &Γ6 5(θΓ6€ΐ ' ΤΙιθ56 (1ιίη§5 ι^ΐιίεΐι ΐΗ67 ηον 1ί§1ι1 
υροη α( πιηάοπι [«-λαν«^^Μκο€, ί€τηίτί\^ ι}ΐ6 άίδοίρΐίηε (6α(:1ΐ65 (1ΐ6πι 
(ο ήηά 1>7 ο ηιθΓ6 Γβοόγ ηΐ6ΐΚο(1': ^ί ίτοίμοτ€ρσυ^ (}ΐ6 ωτηραταΗν€ 
οηΐγ, 1>6€αυ56, ΐΗοιΐ£;1ι ο 57^(^™^^<^ (τοίηίη^^ ^ν65 Ιΐΐ6 5ρ6&1ΐ6τ ο 
5υΓ6τ οοπιπιοηά οί Ιιίδ \ιΤ6οροη8, ί( εοηηοΐ 6ηοΙ)ΐ6 Ιιίπι Ιο ίθΓ6566 
ΐΗβ 6ΧΕθί Γ6ςυίΓ6πΐ6ηΐ5 οί βαοΐι οεε&5ίοη. 

αγ««^Μη'α9...λόγ. ΊΓίΜμή,%\ ' Ιΐ εοηηοΐ Π1θ]^6 Ιΐΐ6ηΐ ^οοά (ΐ6ΐ>θ(6Γ5 

ΟΓ ηιθ5ΐ6Γΐ7 ΟΓοΙΟΓδ, 1)υ( ί( αιη ίπ)ρΓον6 (Η6ίΓ ηοηίΓοΙ ρον6Γ, οηά ίη 
πιαρχ Γ6δρ60ί5 5}ιαΓρ6η ΐΗβίΓ ίη5ί^1ι( \ — αγοΜΊση/ς, ο εοηιΙ>οΐοη( ίη 
Γ6ε] (ΐ6ΐ)α(6, ορρο86(1 (ο ο ηΐ6Γ6 5(υοΐ6η( ΟΓ (ΐ6(:1αίπΐ6Γ. Κΐ6οη'5 
5ρ66€Η ίη ΤΗαε. ιιι. 37> 3^ 1>Γίης5 ου( ϋιί5 ίπΐ3^6 οί (ΐ6ΐ>&(6 &5 αη 
άγωκ : 566 ΑίΗ€ Οταίατε, ι. 39• 

§ 1 6. των μχν ιδ€ών] *ϋΐ6 ίοΓΠίδ', ΟΓ *6ΐ6Πΐ6ηΐ5*: δώοΐΐχ, Λβ 
ναήουδ ΙΙίίη^, €ΐα$5€$ οί &Γ^ηΐ6η( ογ οΓηοηΐ6ηΙ ΐγΗίοΙι ρΓ056 εοηι> 
ροδίΐίοη 6ηιρ1θ75. Ορ. Αηϋά, § 1 83) τα$ «δ€ας άιτάσας αΓ$ ο λόγο« 

τνγχάνα γρώμ€νος : 1¥ΐΐ6Γ6, 05 1ΐ6Γ6, ί( ίηε1ΐΐά65 θ11 ΐ}ΐ6 Γ65011Γ€65 οί 

1ί(6ΓαΓ7 οη νΐιίεΐι εοη 1)6 Γ6(1ιιε6<1 Ιο ίοπηιι1θ5. Ιδοΐϋ*. οίδο υ568 
ίδ€α4 ίη ηοΓΓθ¥Τ6Γ 56η565, 05 (ι) ΙταηζΗ^ί ογ $ίγΙ^$ οί εοηιροδίϋοη, 
Αηϋά, § II, ΟΓ {2)βξΗΤ€$ οί ΚΗβΙοηο, ΡαηαίΗ, § 2. Αηί€ Οταίοτε^ 
π. 39• 

τοις ρ^δίως ύπισχν.] * (1ιθ56 ινΗο ιηο](6 Γ05ΐι ρΓ0ΐηί565 *. Ορ. § 9• ρρ. 82—84] Ν Ο ΤΕ5. 2 5 1 

το δ6 τοντων] *ΒιιΙ Ιο οΗοοδο Γγοιπ αιηοη^ ΐΗ6δβ Γβδοιιταβδ 
\τούτϋΐν /&ρη,, 3€. των ιδ€ών] (λοδε ^ΗίοΗ δΐιοιιΐά 1)β αρρίίβά ίο βαοΗ 
δυΐ336€ΐ, — ίο €0ΐη1)ίηβ αηά απ-αη^β (Ηβιη βίΐ/, — ^ΓυΓίΗβΓ, ηοί ίο ιηίδδ 
ίΙΐ6 Γΐ^Ηί ιηοπιβηίδ [Γογ υδίπβ βαοΗ], 1)ΐιί ίο δίυά ίΗβ ινΗοΙβ άίδοοιίΓδΟ 
ινίίΚ ροΐηίδ Ηαρρίΐχ ιη3.άβ, 3,η(1 ίο οΙοίΗβ ίί ίη ρΐιτοδο οί ^ΓΕοίοαδ 
ιηϋνοιηεηί αηά ιηείοάχ, — ίΚίδ, Ι δαγ [δ€], άειηαηάδ ιηυείι δίυάχ, 
ίΐιίδ ίδ ίΗε ίαδί^ οί α ιηίηά ροδδεδδίη^ νί^οαι αηά ίιηα^ηαίίοη, αηά, 
ίοΓ ίΗίδ, ίΗβ ΙεαΓπβΓ ιηυδί ηοί οτΛγ Ηανβ ίΗβ άυβ ηαίυιαΐ §ίΛδ, — Ηβ 
ιηυδί ίυΓίΗβΓ Ιβατη ίο (Ιίδίίη^ίδΗ ίΗβ ΗΓαηεΗβδ {ΐιΖη) οί οιαίοιγ, 
2ΐη(1 ιηυδί βαίη ρΓαείίοβ ίη ίΗβίτ υδβ. ΤΗβ ίβαοΗβΓ, &§2ΐίη, πιηδί 
βχρουηά ίΗβ ίΗβοΓ/ (τά μ.€ν) \ν^ίίΗ α11 ροδδίΗΙβ ρΓβοίδίοη, δο οδ ίο 
οπιίί ηοίΗίηβ ίΗαί οαη Ηβ ίαυ§Ηί ; ^Ηϋβ ίη ίΗβ ρΓαοίίοβ (των λοιττών) 
Ηβ πιυδί δβί δυοΗ αη βχαπιρίβ ίΗαί ίΗοδβ νΗο Ηανβ αΗ-βαάχ Ηββη 
ίοπηβά ίη ίΗβ Γου§Η (^κτυ7Γω^€ντας), αηά \νΗο 3Γβ εαραΗΙβ οί ίπιί- 
ί3.ίίη§ Ηίπι, πιαγ £γοπι ίΗβ ουίδβί (€υ^υς) βχΗίΗίί α δίγΐβ οί πιοΓβ 
ίΗαη ΟΓάίηίΐΓγ βίββαηοβ &ηά βηίδΗ *. — Ινθνμημασί, Λβίοποαΐ δχΠο- 
^δπΐδ : δββ Α/ίί£ 0^α/ο^ί, π. 289. — δοξαστικής, οαραΗΙβ οί ίοπηίη^ 
α δίΐβαοίοιίδ Βόξα {€πί<ττημη Ηβίηβ ουί οί ίΗβ ςυβδίίοη : ορ. § 3ι ^οίί) ; 
ραΓοάίβά \)γ ΡΙαίΟ, Οί?τ^. 463 α, δοκ€ί τοιννν /ιοι, ώ Γοργία, €Τναι Τ6 
ΙπιτηΒευμα (ίί". ΚΗβίΟΠΟ) Τ€χνικον μίν ον, ψνχης δ^ στοχαστικές 
και ανδρ€ΐας, — *3. δουΐ νίΐΗ ίΗβ οοιίΓΕββ οί ίίδ εοη]β€ίυΓβδ\ 

§ 19. άρτι αναφνό/χ€νοι, κ,τ.λ.] ΤΗβ δορΗίδίδ ^Ηο Ηανβ Μαίβΐγ 84 
δρηιηβ υρ', αηό 'τβοβηίΐγ βπιΗΓαοβά ίΗβίτ ρΓβίβηίίοιίδ οα11ίη§δ', 
ατβ ΗοίΗ ίΗβ ί\νο ρΓβοβάίη§ οίΕδδβδ — (ι) ίΗβ Επδίίοδ, (2) ίΗβ 
ρΓοίβδδΟΓδ οί πολιτικοί λόγοι. ΤΗβδβ, Ηβ δαγδ, ιγίΐΐ 3.ί Ιαδί Ηβ οοη- 
νβΓίβά ίο Ηίδ ρηηβίρίβδ (ταντι;ν ττ^ν νπόθ€σίν). Ηβ ηον εοπιβδ ίο 
ίΗβ ίΗίτά οίοδδ. 

τ€χνα9] Α^/^, ίΓβαίίδβδ οη ΚΗβίοπο. ΤΗβ ιντίίβΓδ ρήιηαήΐγ 
πιβαηί ίϋΓβ άοηΗίΙβδδ Κογοχ οί δ)ΓΓαοχΐδβ (όια, 4^6 β. α.), αηά Ηίδ 
ρυρίΐ Τίδίοδ, οη \νΗοπι δββ Α^'^ Οταίοτ$, ι. οχχί ί. : ρβΛ. αίδο 
ΑηίίρΗοη. ΟοΓβίοδ, ΤΗΓ2ΐδ)αη2ΐαΗθδ οί ^Η2ι11^β^ιοη, αηά Ρόΐοδ 
Ηαά αίδο \πίίίβη τ€χναι, Ηυί ντβΓβ ρΓοΗαΗΙχ Ιβδδ ΙίαΗΙβ ίο ίΗβ 
οΗαΓββ ΗΓουβΗί Ηβιβ — ίΗαί οί <1β&1ίη§ βχοίηδίνβΐχ ν^ίίΗ ΡοΓβηδίο 
ΚΗβίΟΠΟ. 

δικά{€σίαι] * ίο ΟΟηάυοί Ιαΐν-δυίίδ ', ίο ίταπίβ κατηγορίαι ΟΓ άίΓΟ- 
λογιαι. ΤΗίδ ινοδ δίήοίΐχ ίπιβ οί ΚοΓαχ, ν^Ηοδβ βχρΓβδδ οΙ)]βοί ινοδ 
ίο Ηβΐρ δίαίΠαη Ιίίί^αηίδ {Αίί^^ ΟναΙοΓί, ι. οχνίϋ), αηά αΙδΟ ρβΑαρδ 
οί ΤίδίΕδ. Ατίδίοίΐβ πια^βδ ίΗβ νβΓχ δαπιβ οπίίοίδπι οη ίΗβ ιντίίβΓδ 
οί τέχναι ββηβταΐΐγ ντΗο Ηαά ρτβοβάβά Ηίπι, ΚΗ€ί. ι. ι § ίο, ΐΓ€ρι 252 ΞΕΙΕΟΤΙΟΝΞ. [ΙδΟΚΚΑΤΕδ 

μλν €Κ€[νης (της Βημηγορικης πραγ/ιατ€ΐας, ΐΐΐβ ΙϋΐβΙΟΠΟ ΜτΙΐίοΙΐ Ιτοίηβ 
ίΟΓ ροΗΐίοαΙ ά6ΐ)3.(6) ον3€ν λιγουσι, π€ρΙ δι του Βικάζ^σθαι ΐΓαιτ€5 
ΐΓ€ΐρώΐ'τα4 τ€;(νολογ€4Κ. 

§ 2 ο. καΐ τούτα] ΓβΓβιτίηβ Ιο νπίσχοντο, κ,τ.λ. : * αηά Λίδ, νΗοη 
ΐΗβ 3χ:οοπιρ1ίδΗιη6ηΙ, ίη δο ίατ οδ ίΐ οειι 1)€ ΙαυβΙιΙ, ίδ ΛναϋαΙ^Ιο ίοτ 
&11 οΐΙιοΓ ΙϊΓαηοΗβδ οί οτ^Χοτγ }\ιβϊ αδ ιηυοίι αδ Γογ Λο ίοΓεηδίο ' : — 
του νραγμΛΤος : ορ. § 12, Ίτοιητιχου πράγμΛτος, αηά ηοίί. Η β ρΓ6Γ6Γ8 
Ιΐιίδ να^6 (6πη, 1>6αιυδ6 ί( δαίΐδ λίδ όοείηηβ ύιαΐ Κ1ΐ6ΐοηε ίδ ηο( 
α ιη€Γ6 τ€ταγμ€νη τ^χνη^ 1)ϋΙ ΙοΓββΙχ α ιηαΙΙβΓ οΓ ηαΙιίΓαΙ 2ΐρΐίΐυ<3€. 
ουδ€ν /Αολλον, ι^τ.λ. : ι, €. ΚΗεΙοπο ίδ συΐίβουλ€υτικη αηά ΐ!Γώ€ίΚΓΐκη 
Οδ 1¥€11 Οδ δίκαναη;. 

τώτ π€ρΙ τοις ίρ. καλινδ.] 'ΐΗθδ6 νλο (1αΙ)1)ΐ€ ίη ίήνοΐουδ άίδρα- 
ΐΕΐίοηδ'; ερ. § Ι, ηοί€ οη τών ν€ρΙ τάς έριδας. καλχνδ€ΐσ0α4, 1ί^€ 
ν^ίαη\ \)Μί ινίΛ α οοηΐβιηρίιιοαδ δβηδβ, ίιηρ1χίη§ 1)υδ7 ίάίβηοδδ 

(*10 ροΙίΘΓ αΙ)ΟΙΐΓ), ερ. ΙδοΙίΓ. ΡΗίΙίρρ, § 8ΐ, τοις €πΙ του βήματος 
καλινίουμίνοις, 'ϋΐ6 5υδ)τ ^ίβοΓδ οίΐ1ΐ6 ρΐαΐίοπη', ηοί^, ρ. 275• 

Ιμμ€ίν€ΐ,€ν] * Εΐ)ί(1β 1>γ ', />. ραΐ ίπίο ρπιείίεΰ : — *((ΐαίΙ)1)1ίη§ βτ^- 
ιηοηΐδ, λογιδια), οη ινίιίεΐι α πιαη εοιιΐά ηοΐ αεΙ ίη ^^&1 Ιίίβ νίΐΗοιΚ 
ΐηδΙαη( αηά ηϋ^τ άίδβδΙβΓ'. — ν€ρι αύτώι^, ^'^. τών λογιδάοκ: 'δβΐΐ 
Λβγ ατβ ¥ΓοηΙ Ιο αΓ§;€ ΐΗβδο ίη Ιΐιβ ηαπιο οΓ νίΛυβ αηά οί ΙοπιρβΓ- 
Εηεβ'. ^τι/γγ., 'ρΓοΓβδδ': ερ. ^παγγ€λ/Αάτωκ, § ι. 

ίΐΓΐ τους ιτολιτ. λόγους] πολιτικοί λόγοι, ίη Λβ ρΓΟρβΓ δβηδΟ, 
\ιτ€Γβ δαείι οδ 1)€ΐοη§β(1 Ιο ρπιεήεαΐ είνίε Ιίίο, ι>. είΛΰΓ ά€ΐίΙ>€ταΗν€^ 
συμβουλ€νηκοί, ΟΓ /οτ€η$ίζ^ ^ίκανικοί ΤΗβδβ (βαείιβτδ, ΙδοΙ^Γ. δαγδ, 
ηοβίβεΐ ΐΗε Γεαΐ 1)€η66(δ ινίιίοΐι ΐΗβίτ δίαάχ εαη εοηΓβΓ (τά προσόκτα 
αυτοΓς αγαθοί, ΐΗαΙ ίδ, ίη ΐΗο Ηί§1ΐ6Γ ΟΓ ά€ΐϋ)α'αΗν€ 1>Γ3.ηεΗ), αηά υη- 
άεΛαΙίβ Ιο 1)β 'ΐεαεΗοΓδ οί ηιβάάΐβδοπιβηβδδ αηά βΓΟβά' (/.λ οί 
Λβ /σν€ηήο Ι^ΓαηοΗ, — Ιΐιο οΓί οί 1ίΐί§2ΐΐίοη). 

§21. καίτοι... ω<^€λι/σ€ΐ€ν] * ΤΗοδβ, ίιθ¥Γβν€Γ, ΐ¥ΐιο εΐιοοδβ Ιο 
θ1)€γ ίΗβ ρΓβεβρΙδ οί Λίδ δΐιιάγ [φιλοσοφίας — ΐΗβ ίτηε λόγων 
7Γαιδ€ία] ι^ίΐΐ 5β 3,ί(1ε(1 5^ ίί Ιο αεςυίΓβ πιογ&Ι ινοΓϋι ηιυείι ηιθΓ6 
δαΓβΙγ ΐΗαη Γ^ιβίοπεαΐ δΐίίΐΐ ' : πολύ ^αττοκ, 1)€εαυδ€, οδ Ηε Ηοδ δαίά 
(§ ίο), Ιΐΐ6 (6αε]ΐ€Γ εαηηοΐ ρτοηιΐεβ Χ,ο ηιαί^ο (Ηβ ρυρίΐ α ςοοά 
δροαΙεβΓ. — Ορ. Αηϋά, ^ 274 ί^> Ρ• 86. 

(ίς Ιστι δικαιοσ. διδακτόν] ΡΙαί. Ρτοίαξ, 3^8 Ι> (8θ1επιίβδ ίο 
ΡΓΟία^ΟΓΟδ), τψ αρ€την φ^ς διδακτόν Λαι. ' ΤΗ&Ι νίΓΐυβ εβηηοΐ 1>€ 
(αυ^Ηΐ ίδ α ροΓαάοχ οί Ιΐΐ6 δαπιβ δοΠ οδ (1ΐ6 ρΓοίβδδίοη οί δοοτΕίθδ 
(ΙιαΙ 1ΐ6 Ι^ηβΜΓ ηοίΗίης. Ρ1α(ο ηι^αηδ ίο δαχ Ιΐια( νίΓΐιιο ίδ ηοΐ ρρ. 84, 85] Ν0ΤΕ5. 253 

1)Γου§1ιΐ Ιο α ηαη, 1)υί ιηυδί 1)6 (Ιτανη οιιΐ οί Ηίιη, — 2Χίά εαηηοΐ: 
1)β Ιαυ^Ηΐ \>γ ΛβίοήοαΙ άίδοουΓδεδ ογ οίΐαΐίοηδ Γιοιη ΐΗε ροείδ' 
(}ον퀫, ΡΙαίο, Ι. 119). ^Ρ• -<4«Λ//. § 279, ρ. 87. 

ον μην αΧΚα\ *Αΐ ΐΗβ δαιηβ Ιίιηο Ι ΐΗίηΙε Λαί Λβ δίυάχ οΓ85 
ροΠίίοαΙ οπιΙΟΓγ ίδ ηοοδί Ιίίςβίχ Ιο 1)€ ΗΰΙρΓιιΙ [σνν — ] ίη δΐίιηιι1αΗη§ 
αηά ίοπηίη§ δαεΗ α (Ιίδροδίΐίοη ' : σννασκησαι αν, {,€, νη\\ Ηεΐρ α 
ηιαη ίο ρνα€α$6 ΐΗβδβ νίΛυΰδ. — ου μ,-ψ : ογ. πι. § 17, ηοίε^ ρ. 237• 

V. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔ02ΕΩ2. [Ογ. χν.]— « Οη Ιΐΐ€ Αηΐίάοδίδ', ογ 
ΈχοΗαηββ οί ΡΓορεΓίίβδ'. — Ιη Λβ άίδθουΓδ6 * ΑβΕΐηδΙ Λβ δορίιίδίδ' 
Ιδοΐα-. δου^λΐ Ιο άίδΐίη^ίδΐι λίδ ο\νη εοηε€ρΐίοη οί Ηίδ εαΐΐίη^ — οδ 
α σοφκΓπ/ς ίη ΐΚβ ΗίβΗβΓ δβηδο — ίΓΟπι Λοδβ οί ΐ6Ε€ΐΐ€Γδ νΐιοδο 
νίβ^δ 1ΐ€ (Ι6€ηΐ6(1 ία1δ€ αηά πιίδείιίονουδ. Ιη ΰΐ6 ρΓ6δ6η( οϋδεοιίΓδο 
— ινήΐΐεη 35 χβ^^τδ ΙαίΟΓ (353 β•^•) — ^^ εχρί^ίηδ Ηίδ ονπι οοηαερΗοη 
ιηοΓ6 ίιιΠχ) &πά (Ιοίεηάδ Ηίδ ζχΧ. (ι; τών λόγων παιδ€ΐα) α^αίηδΐ ί(δ 
Εδδαίΐαηΐδ ^οηοπιΐΐχ. Ταΐίοη Ι燎ΐ1ΐ6Γ, ΐΗβδΟ 1ΐ¥0 βδδαγδ 6χρΓ6δδ 
Ιιίδ ινίιοΐβ ΙίΐβπίΓγ Εη(1 οάαοαίίοηαΐ ατββά, 1)οΛ οη ίΐδ ηεβαΐίνε 2χΛ 
οη ί(δ ροδίΐίνβ δί(ΐ€ : (Ιιβγ ογο ϋΐ6 ρΓοΙο^ο αηά βρίΐο^β οί Ιιίδ 
ρΓθί6δδίοη3.1 1ίί& 

Iδο1^Γαιβδ Ιιαά Ιαΐβΐγ 1)€€η οαΐΐεά ιιροη ίο υηάεΛαΙςβ Λβ Ιπ- 
οκίΓοΗχ, ΟΓ Ιο ΠΜΐΙιβ €Χ€ΐια秀 οί ρΓορβΠίοδ (μηΗ(Ιθ8ΐ$) νίΐΗ Ιιίδ 
ο1ια1Ιβη§βΓ. ΤΗβ οοδβ Ιιαά οοπιβ Ιο α ΐΗαΙ; Ιΐΐ6 ΐποΓβχαΙιγ ΙΐΗ,ά 
1)66η ίιηροδοά υροη Ιδο1^Γ<ιΐ6δ, αηά Ηβ λαά όίδείι^^βά ί( (§ 5)• 
ΥοχβοΙ, ΗοινβνβΓ, 1)7 ί1ΐ6 §βηβΓα1 ρΓβ]ΐΐ(1ί€β οβΕΪηδΙ Ηίδ ριίΓδίιίίδ Ιο 
νΗίοΗ Ηβ ίεΐΐ ΐΗαΙ ΐΗε νβΓάίοΙ Ηαά 1)€6η όαο, Ηο άβίοπηίηβά Ιο 
ριιΙ)ΗδΗ Εη Αροΐο^α — α άίδοουΓδο * ινΗίοΗ δΗουΜ 1)β αη ίηια^β οί 
Ηίδ πιίηά αηά Ηίβ ' (§ 7)• ΤΗίδ Ηβ ΐΗΓοννδ ίηΐο ϋιβ ίοπη οί & δρβοοΗ 
πιαόε ίη οοιίΓί 2ΐ§3.ίηδΙ οηο Ι,γδίπιααΗοδ (§ 14), ^Ηο, Ηχ ινοΓίείηβ οη 
ρορυΐΕΓ ρΓ6]υ(ϋ€€, ίδ δοεί^ίη^ Ιο οαδί ΐΗβ ΙϊΐΐΓάεη οί ΐΗβ ΙτίβηΓοΗγ 
ιιροη Ηίπι. ΜιιεΗ οί (Η6 άίδεοαΓδ6 ίδ ηο(, Η6 αΐΐοντδ, ίη (Η6 ίοΓϋηδίο 
δίγΐο (§ ίο) ; γβΐ, 1)χ ΐΗβ εοηείυόίηβ αΐΐιΐδίοη Ιο α νβΓώεΙ (§ 323)» 
Ηβ αίπΐδ, ίη δθπΐ6 πΐ6ΕδυΓ6, ζΧ. δΐΐδίαίηίη^ (Ηβ ήεϋοη (ο (Ηε οηά. 

Ι( ίδ 1(ηο^η (Ηα(, ίη 355 ^•^•> Ι^οΙα^Ιεδ Ηαά Γβαΐΐχ Ηεβη εΗοΙ- 
Ιεη^^εά (ο αη εχεΗαη^ε οί ρΓορεΠίεδ Ηχ οηε Μες^αΐίΐείάεδ ; αηά, 
Ηείη^ ιιηαΗΙε (Ηγοιι^Η ίΙΗιεδδ (ο αρρε&Γ ίη εοιίΓί, Ηαά Ηεεη ΓερΓε- 
δεηΐεά Ηχ Ηίδ αάορίεά δοη ΑρΗαΓευδ, νΗοδε δρβεεΗ οη ΐΗε οεεα- 
δίοη ίδ ςυοίεά Ηχ Όίοηχδίοδ. Νοιν ΐΗίδ ίδ ρΓοΗαΗΙχ (Ηε Ιήοΐ (ο 
νΗίεΗ Iδο1^Γ2ι(εδ ΓείεΓδ οδ Ηανίης Ηεεη άεείόεά &^ίηδ( Ηίπι. Ι( 
πιιΐδΐ Ηανε (αίςεη ρΐαεε ζΧ. ΙεοδΙ α χεοΓ ΗείοΓε ΐΗε άα(ε οί ΐΗίδ (1ί&> 
εουΓδε, δίηεε ί( ίδ ίπιρΗεά ΐΗα( (Ηε ραΗΗε δεΓνίεε Ηαά ηοιν Ηεεη 254 3ΕΙ.ΕεΤΙ0Ν5. [ΙδΟΚΚΑΤΕδ 

άίδεΗ&Γ^θά (§ 5)• Ι.7§ίιη2ΐε}ιοδ 15 & ήεϋήοιίδ ρ6Γ8οη ^Ηο 8ΐαη(1$ 
ίοΓ Λο Μο^ίΐΐ^ΐάάβδ οί Λο ιτεαΐ Ιήαΐ. — Ααί€ Οκαίοτ^^ π. 134 ^• 

ΤΗς ΓοΙΙο^ήηβ ΕχίταοΙ 15 Ιΐΐ€ ρίΐΗ οί Λβ ^Ηοΐβ (ΙίδοοαΓδθ^— Ηίδ 
αοεοαηΐ οί Ηίδ ψιλοσοψία, 3ΐιά Ιΐΐ6 βΰηβπιΐ ^οιιηάδ οη \ν1ιί€ΐι Ηβ 
ΓΟδίδ 1(5 εΐαίιηδ. 

^ 270 ^02. 

§ 270. »<ρΙ μ€¥ ο5ν τουτωτ] Ι. Λ Ιΐΐ€ ρΓΕΟΐίοίΐΙ ΐνοηΐΐ ίΟΓ Λβ 

δΐαΐ€ οί (Κθδ6 δΐυάίοδ Ιο ΐΛΓΗίοΙι I5ο1^Γ. Ιιοδ ^νβη Ηίδ Πίβ, βιιό ΐΗο 
ϋαη§6Γ Ιο ΑΛβηδ ίΓΟίη Ιΐΐ6 συκοφάνται τνΐιο άεηοιιηοο ΐΗοιη : 
^ 199 — -^9- — ^ *^ €Τ«ιι, *ίθΓ ΐΗβ ρΓ6δ€ηΙ*: δο £κώκ ^αι^ το 
τημ€μο¥ ιΤι-αι (ΡΙαΙ. Ογο/. 39^ ε)> *"*^ τούτο €1^(0, (ΡΓΟί. 317 ^)» """^ 

ίβ-' ^κ€ίκΜ« ιΓΐΌΐ (Χοη. /Γ. III. 5> 9)• Οοοόνιη § ιοο. 2. 

αοφίας καΐ φιλοσοφ,] * λνίδόοιη από ρΐιίίοδορίι^ '. Τΐιβ Ιοπη 
φιλοσοφία^ δαιά (ο Ηανβ 1)θ€η ΐην6ηί6(1 \}γ ΤγΧ\ϊ&ξοτΒ5, ρΓοΙ). άίά 
ηο( εοιηο ίηΐο ςβηοΓοΙ υδ€ αϊ Αϋιειίδ ιηυοίι 1)€ίθΓ€ Ιΐιο ΐίιηβ οί 
8οΙιπι(θ5. Ορ. Όγ ΤΚοπιρδοη*δ ηοΐο οη Ρΐαΐ. ΡΗαίάτ. 2780. 
ΑίΗζ Οτύίοτ5^ II, 3^• 

νοίσαις ταΓ( «'ραγ/ιατ€ία4ς] ' ίοΓ ΙΙ167 [(1ΐ€δ€ ηοϋοηδ, σοφία^ 
φιλοσοφία] 1ι&ν€ ηο(}ιιη§ Ιο άο νήύι Βηγ Ι^εΙ ίδδυο ' — ^αηά νοαίά 
υδυ&ΙΙγ, (Ιΐ€Γ€ίθΓ6, 1>€ ου( οί ρΐαεο ίη α /θΓ€ηή£ δρβθεΐι, δυεΗ οδ (Ιιίδ 
ραφοΠδ Ιο 1)€. Ορ. Ιδο^. Αά ΝΐακΙ. [ογ. ιι] § ι 8, τας ^άν Ιργυίτία,^ 
ανΓ049 καθιστή κιρδαλ^ς, τας δ€ νγαγμαηίας Ιπτζημίους^ 'ΐηα&ΰ 

ΐΗβίΓ ίηάυδίηοδ ρΓοίΐΐίΐΜβ Ιο ϋιοιη, αη(1 ΐ1ΐ€ίΓ Ιαν δΐιίΐδ οοδίΐχ'. 

^«^1$^ κοα κρίνομαι,,, καΐ,,.φημί] *δίηε€ Ι αιη 1)€ίη§ 1η6<1 οη 
δυοίι 1551165, αηά δίηοβ, Ιοο,...* ΤΗο ιταΐ 1)€ίθΓ6 κρίνομαι = ^1>οϋι* 

(ηοΐ * αοίΐΐαΐΐ^ *), 3Ι1δ1^6Πη§ Ιο Λο κοα 1)€ίθΓ6 την καλονμ€νην, — 
Τ€ρ4 τώκ τοιούτων = σοφΜκς καΐ φίλοσοφάις, 1)€€αΐΐδ6 ΐΗ6 αείΐοΐλ εοη- 
εϋπιίη^ Λο αντί&κης Ηαό 1)€€η 1)Γθΐι^( οη Ιΐΐ6 δίτ^η^ΐι οί α 
£6η6τα1 ρΓ^^ιι(^^^^ &£;Είηδ1 Ιιΐδ ρυΓδώΐδ. ΤΙιο Γβαΐ ίδδυβ, ίοΓ Ιιίιη, 
15 Ιο νίηάίεαίο Ιιίδ ροδΙ Ιίίο. 

την Βικαίως ατ νομιζομένψ] ' (Ηαΐ νΐΐίοΐΐ Ιπί^Μ ρΓΟροχΙχ 1>6 
(ΐ6€ΐηθ(1 δυείι ' — (1ΐ6 ςεηαίηΰ φιλοσοφία: = ^ ακ δικαίως νομίζοαχκ 

§ 271. Ιηστημην] Ορ. Α^ίϋ, ΞορΑί^ί, % 3, ηοί€^ ρ. 247. Ιδοΐεπ 
<1θ€5 ηοΐ άοηχ ίηστημη ίη Λο Ρΐαΐοηίο δ€ηδ€, α ροδδίϋΐο ^ηον- 
Ιοάξβ οί &1>5θ1ιι(6 ΙηιΛ, 1)ΐιΙ πιείθΐχ αη Ιηστημη οί Λο οοη- 
ϋη^6ηα6δ νΐιίοΐι ιηαχ αιίδο ίη ρΓαοΐίοαΙ Ιίίβ. Ηίδ νίοιβιτ ηΐ63ΐΐ8 ηο 
ιηοΓΟ Λαη ύΐΆϊ Λβ ίύΙιίΓΟ ίδ υηοετίαίη. δ€€ Αίίί^ Οτα/ϋΤ5, ιι. 52, ρρ. 85, 86] ΝΟΤΕ 5. 255 

Ικ των λοιπώμ] 'ίη Λο ηοχΐ ΓβδΟΓΐ ': Ιίΐ. Όί Λο τη€η \ν1ιο 
Γβπιαίη \ — ιηβη §ίίίβ(1 \^ΐΐ1ι Ιττιστήμη 1>6ίη§ οιιΐ οΓ Λβ ςυοδίίοη. 

§ 272. οντω... σφόδρα... και ττολυ] ί,€, οντω σφόδρα παράΒοζα 
[Λο 3ίά}^θύν^ νίουΐά 1>β σχΙ>οΒραί) — ούτω σφ68ρα πολύ άφίστωτα : ίοΓ 
σφόδρα τΓολυ, ερ. ΟΓ. IX. § 489 πολύ λίαν (= λάιν πολΰ), ηοί^^ ρ. 244* 

ττ7ν άρχι/ν] αάνβΛίαΙ, *Εί Λβ οιιΐδβΐ': Αηάοΐί. 2?^ -Ρλγ^ § 2 ο, 

^ί^ν γαρ αυΓοΓς και ττ^ν αρχήν Ιώσιν Όρχομ€νίονς αυτονόμου^ €ΐρηιη^ν 

αγ€ΐν. Ιη ιμξαΗν€ δοηίοηοοδ, αρχήν, ινϋΗοηί αΓΛ, = *2ΐΙ ίΐΐΐ' (ί?»ι- 

§ 273• ως αρ' ίγώ, κ.τ.λ.] * οδ ίο δυρροδβ (αρα) ΛεΙ, δίαηάίη^ 86 
ίη ροπΐ οδ Ι άο [οί γουΓ νβΓάίεΐ], Ι νοαΜ Η&νο ιοδοΐνοά Ιο υδο 
2ΐΓ§υπΐ6ηΙδ νΐιίοΐι οοηΐτανοηβ χοιίΓ νίβνδ, άιά Ι ηοΐ οοηδίάβΓ ΛεΙ 
Λβγ ίο11θ)¥ Γγοπι Ιΐΐ0δ6 νΐιίοΐι Ι Ηανβ αίΓβαάχ ιι㧀<1, αηά Λαΐ; Ιΐιο 
ρΓοοίδ 1)χ νΙιίοΗ Ι ααη δΐιρροΛ Λβιη ατο δουηά αηά οίοατ '. Ηβ 
ιηβαηδ, * Ιΐ )¥ί11 δϋαηΐβ γοα Ιο Ηβατ ΛαΙ νιΛυβ εαπηοΐ 1)6 Ιειι^Ηι : 
1)υΙ α (ίββηίΐίοη οΓ ΐΗβ ίηίεΙΙβοίιίΕΐ αηά ιηοΓαΙ δοορβ νΙιίοΗ Ι οίαίιη 
ίοΓ ιηγ φιλοσοφία ίδ α πΰεοδδΑΓγ δυρρΙειηειΚ (οίχόλον^ος) (ο \ν1ια( 
Ι ΙίΕνβ αΐΓ6α(1)τ βαίά οη ίΐδ ρτοζϋοαΐ νοΓίΙι'. 

§ 275• <>ν /ϋΐΐ7ν άλλ', κ.τ.λ.] * Αι ΐΗο δαιηο Ηπιο, Ι ^αηΐ; ΛαΙ 
ΛεΐΓ οΙιατΗοίοΓδ ατο Ιίίεβίχ Ιο 1>β ίιηρΓονεά &ηά βηηο^ΐΰά': ορ. 
.^//ζ^. ΞορΗί^ί. § Ι5ι ρ• 83, αντού$ δ* αν αντών προαγαγοι και νρο^ 
πολλά φρονιμωτ€ρω9 Βιακ€ίσθαί νοιησ€ί€ν. 

της.,. την δννα/χιν τ. ^ούστ;ς] * ΐΗαΙ ^Ιΐίοΐΐ ίδ ^Γ\ΐ\γ ψΥϊΛΪ Λβ Ιβπη 
ίΐηρθΓΐδ*,=τή9 ορθώς ονομαζόμενης, ύϊΒΐ νλ€ον€ζία ^Ηίοΐΐ 11160115 
πλ€ον €χ€ΐν ίη (1ΐ6 ΗίξΚβδΙ 56ηδ6 : δ66 Ι^βίον, § 282. 

§ 276. π. τάς νποθ€σ€ΐς, κ.τ.λ.] * Ηο ίδ οβΓίοίη ηοΐ Ιο ΐΕΐίβ Ηίδ 
ΐΗβιηβδ ίΓΟίη ΐΗβ άίδΗοηοδΙ ογ Γηνοΐοαβ οοηίΓονβΓδίβδ οί ρπναΐβ 
Ιίϋ^Ιίοη, 1}ΐιΙ Γγοπι ξτ^Β,Ι Β,ηά ηοΙ)ΐ6 δυΙ)36€(5 ινΗίεΚ εοηεοηι ΐΗο 
νβΙΓοΓΰ οί ιηαηΐΰηά αηά ΐΗβ ίη(€Γ0δ(5 οί (Ιιο Οοιητηοη^βαΐΐΐι : 
δίηεο, ίί }ΐ6 (1ο6δ ηοΐ Αηά δΐιείι Ιΐιβιηοδ, Ηε \νί11 υΐΙβΓίχ ίαίΐ (ο 
αοΗίονβ Ηίδ οΙ)|6εΙδ* — νίζ. Ιο (ΙοδβΓνο Ιπαινος αηά τιμψ — ίδιων συ/Λ- 
βολ,ρ *ρπναΐ€ εοηίΓαεΙδ', /.λ α11 Λο ΙπιηδαεΗοηδ 1>6ΐΐ¥€€η ιηοη 
ΐ¥ΐιίε1ι ^ν6 Ηδο Ιο δικαι : ερ. Ι.γ5. /η Εταί, § 98, μικρών &€κα σν^ 
βολαίων, (ίοΓ δπιαίΐ <1β5ί8,) ηοίί, ρ. 2 1 ο. δο ίη ΑΗδΙ. ^Λ^Λ ι. ι 
§ ΙΟ ΓοΓβηδίε ΚΗβΙΟΠε ίδ η π€ρι τά συναλλάγ/υιατοι. 

μεγάλας καΧ καλάς] £αΓΐί€Γ ίη (Ιιίδ δρβοείι Ιδοΐα*. Ηοδ ^ν€η 6χ- 
Δΐηρίβδ οί νΐιαΐ Ιιο ιηοαηδ \)γ /Α€γαλαι νποβ€σ€ΐ9, — νίζ. Λβ εοπι- 
ραταΐίνβ εΐαίπΐδ οί Αΐΐιεηδ αηά δρατία ίο Ιΐιε Ιιε^βιηοηγ (§ 59)» 256 3ΕΙΕ€ΤΙ0Ν3. [ΙδΟΚΚΑΤΕδ 

ΐΓβαΙεά ίη Ιιίδ οινη Ραηΐξ^ηΙιοί: αηά Ιΐΐ€ πΐ€α$αΓ6$ ηοοάοά Γογ 3. 
Γβίοπη οί ΑΐΗβηΐΕη ροΐίογ (§ 65), Ιτεαίοά ΐη Ιιίδ Ό^ Ραα, 

§ 277• "^ων ?Γρά^€ων] ' Ν6χί, 1ΐ6 νίΐΐ δβίβοί Λο ιηοδί ίιηρΓβδδίνβ 
αηά Λβ ιηοδί 1)€η6ήθ€η1 οί ΐΗβ αοήοηδ \ν1ιίοΗ ίΙΙυδίΓΕίβ Ιιίδ δαί)- 
ϊ^ον. Τΐιυδ, ίη δ1ιονίη§ ΛαΙ ΑΛβηδ Ηοδ α 1:)€116Γ εΐαίιη Λαη $ρ2ϋΐ3. 
Ιο ΐ€α<1 Ογ€€€€, ΙδοΙ^Γ. Εάάυοοδ (ίη (Ηο Ραη^ξ^ΗΙιοί) Λο £;Γθ&( 
δ6Γνίε65 οί ΑΐΗβηδ (ο Ογ€6€6 : (ΗοδΟ 3X6 ΊΓρίζρ.% σνντ€ίνουσαΛ, νρος 
την χητοθ^σιν^ Ηίδίοποαΐ ίίΐοΐδ 56αηη§ οη Ιιίδ ΐΗεπιο : αηά Λβ 
1ιαΙ)ί(υα1 εοη(6τηρ1αϋοη οί ηοΙ>ΐ6 ΕοΗοηδ, οδ ιΗυδϋταϋη^ α η